EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0864

2005/864/EK: A Bizottság határozata ( 2005. december 2. ) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 4611. számú dokumentummal történt) EGT vonatkozású szöveg

HL L 317., 2005.12.3, p. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 349M., 2006.12.12, p. 647–650 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/864/oj

3.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 2.)

az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2005) 4611. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/864/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalombahozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak egy munkaprogramot kell végrehajtania az 1993. július 25-én már forgalomban lévő növényvédő szerekben található hatóanyagok vizsgálata céljából. E munkaprogram végrehajtásának részletes szabályait a növényvédő szerek forgalombahozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK rendelet állapította meg.

(2)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtása céljából a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet (3) megnevezte a 3600/92/EGK bizottsági rendelet keretében értékelendő hatóanyagokat, minden egyes hatóanyag értékelése tekintetében kijelölte a referensként közreműködő tagállamot, valamint minden egyes hatóanyagra vonatkozóan azonosította azon gyártókat, akik időben megtették a bejelentést.

(3)

Az endoszulfán a 933/94/EK rendeletben megnevezett 89 hatóanyag egyike.

(4)

A 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban Spanyolország, mint kijelölt referens tagállam, 2000. február 22-én jelentést nyújtott be a Bizottságnak a bejelentők által az említett rendelet 6. cikke (1) bekezdésével összhangban szolgáltatott információkról készített értékeléséről.

(5)

A referens tagállam jelentésének kézhezvételekor a Bizottság – a 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban – konzultációkat kezdett a tagállamok szakértőivel, valamint a Bayer CropScience és Makhteshim Agan társaságokkal mint fő bejelentőkkel. Szükségesnek tűnt további adatok beszerzése. A 2001/810/EK bizottsági határozat (4) megállapította az adatok bejelentők által történő benyújtásának határidejét, ami 2002. május 25-én lejárt. Ugyanazon határozat 2003. május 31-ével egy későbbi határidőt is meghatározott a megjelölt hosszú távú tanulmányokra vonatkozólag.

(6)

A Bizottság e hatóanyagra vonatkozólag 2004. május 17-én háromoldalú ülést szervezett a fő adatszolgáltatók, valamint a referens tagállam részvételével.

(7)

A Spanyolország által készített értékelő jelentést az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében a Bizottság és a tagállamok felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2005. február 15-én a Bizottságnak az endoszulfánra vonatkozó felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(8)

E hatóanyag értékelésekor számos, aggodalomra okot adó területet azonosítottak. Így különös figyelmet kell szentelni környezeti sorsának és viselkedésének, mivel a hatóanyag lebomlásának útja nem teljesen világos, valamint a talajban, vízben, vízi üledékben történő lebomlására irányuló, valamint a mezokozmosz-vizsgálatok során ismeretlen metabolitokat találtak. Az ökotoxikológiai tulajdonságokkal kapcsolatban továbbra is számos aggály marad különösen a fent említett metabolitok jelenléte miatt, mivel a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet kellően foglalkozni a hosszú távú kockázat kérdésével. Továbbá nem tekinthető úgy, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az anyaggal beltéri körülmények között kapcsolatba kerülő személyeket érő expozícióval kellően foglalkoztak. Ezen túlmenően az endoszulfán illékony, annak fő metabolitja maradandó, és azt olyan régiókról készített monitoring eredményekben is kimutatták, melyekben a hatóanyagot nem használták fel. Miután ezen aggályokra továbbra sincs válasz, a benyújtott információk alapján végzett értékelések nem mutatták azt ki, hogy a javasolt felhasználási mód szerint az endoszulfánt tartalmazó növényvédő szerek általánosan kielégíthetnék a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában található követelményeket.

(9)

Az endoszulfánt ebből következően nem lehet felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(10)

Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az endoszulfánt tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket az előírt időszakon belül visszavonják, azokat ne hosszabbítsák meg, valamint hogy az ilyen szerekre új engedélyeket ne adjanak ki.

(11)

A Bizottságnak benyújtott információk ismeretében úgy tűnik, hogy mivel egyes tagállamokban bizonyos korlátozott felhasználások esetében nincsenek hatékony alternatívák, ezek kifejlesztéséhez továbbra is szükséges a hatóanyag felhasználása. Ezért a jelen körülmények között indokolt – a kockázat minimalizálása céljából szigorú feltételek mellett – hosszabb időszak előírása a már kiadott engedélyek visszavonására azon korlátozott, nélkülözhetetlennek tekintett felhasználások esetében, melyek tekintetében jelenleg úgy tűnik, hogy a kártékony szervezetek ellenőrzésére nem áll rendelkezésre hatékony alternatíva.

(12)

A tagállamok által az endoszulfánt tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek megsemmisítésére, tárolására, forgalombahozatalára és felhasználására adott engedélyekre vonatkozó türelmi időt legfeljebb 12 hónapos időszakra kell korlátozni, hogy a meglévő készleteket legfeljebb egy későbbi termesztési évad során lehessen felhasználni.

(13)

E határozat nem sérti a Bizottságnak a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv (5) keretében e hatóanyaggal kapcsolatban egy későbbi időpontban esetlegesen tett intézkedéseit.

(14)

E határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint az endoszulfánnak a fenti irányelv mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmezésének benyújtását.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az endoszulfánt nem veszik fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy:

1.

az endoszulfánt tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket 2006. június 2-ig visszavonják;

2.

2005. december 3-től az endoszulfánt tartalmazó növényvédő szerekre a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérés keretében nem adnak ki vagy hosszabbítanak meg engedélyeket;

3.

a melléklet B. oszlopában felsorolt felhasználásokra vonatkozóan az A. oszlopban meghatározott tagállam 2007. június 30-ig hatályban tarthatja az endoszulfánt tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket, feltéve, hogy a tagállam:

a)

biztosítja, hogy e forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek történő megfelelés érdekében újracímkézik;

b)

elrendel minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést a lehetséges kockázatok csökkentésére az emberi és állati egészség, illetve a környezet védelmének biztosítása érdekében; továbbá

c)

biztosítja, hogy – különösen cselekvési tervek segítségével – komoly erőfeszítéseket tesznek az ilyen felhasználásokra vonatkozó alternatív szerek és módszerek felkutatására.

Az érintett tagállam legkésőbb2005. december 31-ig tájékoztatja a Bizottságot e bekezdés alkalmazásáról, és különösen az a)–c) pont alapján tett intézkedésekről, valamint évente rendelkezésre bocsátja az e cikk értelmében nélkülözhetetlen felhasználásokban használt endoszulfán becsült mennyiségeit

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban biztosított bármely türelmi időszak a lehető legrövidebb, és

a)

azon felhasználások esetében, amelyeknél az engedélyt 2006. június 2-ig kell visszavonni, legkésőbb 2007. június 2-án jár le;

b)

azon felhasználások esetében, amelyeknél az engedélyt 2007. június 30-ig kell visszavonni, legkésőbb 2007. december 31-én jár le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/58/EK bizottsági irányelvvel (HL L 246., 2005.9.22., 17. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 107., 1994.4.28., 8. o. A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel (HL L 225., 1995.9.22., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 305., 2001.11.22., 32. o.

(5)  HL L 33., 1979.2.8., 36. o. A legutóbb a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A oszlop

B oszlop

Tagállam

Felhasználás

Görögország

Gyapot, paradicsom, paprika, körte, burgonya, alfa-alfa

Spanyolország

Mogyoró, gyapot, paradicsom

Olaszország

Mogyoró

Lengyelország

Mogyoró, eper, gerbera, dísznövény hagymák


Top