Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2182

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről

OJ L 373, 21.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 287–292 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 72 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2182/oj

21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/1


A TANÁCS 2182/2004/EK RENDELETE

(2004. december 6.)

az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 123. cikke (4) bekezdésének harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

mivel:

(1)

1999. január 1-jén az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (2) követelményeinek megfelelően az euro vált a részt vevő tagállamok és azon harmadik országok – nevezetesen Monaco, San Marino és a Vatikáni Városállam – hivatalos pénznemévé, amelyek a Közösséggel megállapodást írtak alá az euro bevezetéséről.

(2)

A forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendelet (3) meghatározta az euro-érmék alapvető jellemzőit. A 2002. januári bevezetését követően az euro-érme az egyetlen fémpénz formában megjelenő, törvényes fizetőeszköz az euro-övezetben.

(3)

Az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló, 2002. augusztus 19-i 2002/664/EK bizottsági ajánlás (4) javasolta, hogy bizonyos vizuális jellemzőket az euro-érmékhez méretben közel álló emlékérmek és érmék árusítása, előállítása, raktározása, behozatala, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célú forgalmazása során el kell kerülni.

(4)

Az euro-jel használatáról szóló, 1997. július 23-i bizottsági közlemény létrehozta az euro-jelet (€) és a fizetőeszköz minden használóját felhívta arra, hogy az euróban meghatározott monetáris összegek jelölésére az euro-jelet használja.

(5)

Az euro-érmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről szóló, 2001. október 22-i bizottsági közlemény (5) megállapította az euro-érmék közös oldala formatervezési mintájának megjelenítésére alkalmazandó részletes szabályokat.

(6)

Az euro-érmék vizuális jellemzőit a Bizottság 2001. december 28-án tette közzé (6).

(7)

A polgárok tévesen úgy gondolhatják, hogy az „euro”, illetve az „euro-cent” kifejezéseket, az euro-jelet, vagy az euro-érme közös oldalán vagy bármely nemzeti oldalán találhatóhoz hasonló formatervezési mintát tartalmazó emlékérmek és érmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek minden – az eurót elfogadó – tagállam vagy részt vevő harmadik ország területén.

(8)

Egyre növekszik annak a kockázata, hogy az euro-érmékhez méretben és fémtulajdonságokban hasonló emlékérmek és érmék jogellenesen kerülnek felhasználásra az euro-érmék helyett.

(9)

Ezért helyénvaló, hogy ne árusítsanak, ne állítsanak elő, ne importáljanak, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célból ne forgalmazzanak az euro-érmékhez vizuális jellemzőkben, méretben vagy fémtulajdonságokban hasonlatos emlékérmeket és érméket.

(10)

A tagállamok feladata, hogy a jogsértésekre alkalmazandó szankciókat vezessenek be az eurónak a hasonló emlékérmekkel és érmékkel szembeni, az egész Közösségre kiterjedő, azonos mértékű védelme érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„euro”: a 974/98/EK rendelet 1. cikkében meghatározott részt vevő tagállamok, valamint azon részt vevő harmadik országok hivatalos pénzneme, amelyek az Európai Közösséggel megállapodást írtak alá az euro bevezetéséről (a továbbiakban: „részt vevő harmadik országok”);

b)

„euro-jel”: az eurót az I. mellékletben megjelenített módon ábrázoló jel (€);

c)

„emlékérmek és érmék”: az érmeverésre szolgáló féltermékeket kivéve azok a fémtárgyak, amelyek megjelenése és/vagy technikai jellemzői megegyeznek egy pénzérméével, de amelyeket nem a nemzeti vagy a részt vevő harmadik országok jogszabályainak, illetve egyéb külföldi jogszabályoknak megfelelően bocsátottak ki, és amelyek ennek következtében nem minősülnek sem törvényes fizetési módnak, sem pedig törvényes fizetőeszköznek;

d)

„arany”, „ezüst” és „platina”: az aranyat, ezüstöt és platinát tartalmazó ötvözet, amelynek finomsági foka ezrelékben kifejezve az arany esetében 375, az ezüst esetében 500 és a platina esetében 850. Ez a fogalommeghatározás nem érinti a tagállamokban alkalmazandó fémjelzésekre vonatkozó egyezményeket;

e)

„Európai Műszaki és Tudományos Központ” (a továbbiakban: „CTSE”) a Bizottság 2004. október 29-i határozatával létrehozott szervezet;

f)

„referenciasáv”: jelentését a II. melléklet 1. szakasza határozza meg.

2. cikk

Védő rendelkezések

A 3. és 4. cikkre is figyelemmel, tilos emlékérmek és érmék gyártása, és értékesítése, továbbá behozatala, valamint az értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célú forgalmazása a következő körülmények között:

a)

amennyiben a felületükön megjelenik az „euro” vagy„euro-cent” felirat vagy az euro-jel; vagy

b)

amennyiben méretük a referenciasávon belül van; vagy

c)

amennyiben az emlékérmek vagy érmék felületén található formatervezési minta hasonlít az euro-érmék bármely nemzeti előlapi formatervezési mintájához vagy a közös hátlaphoz, illetve azonos vagy hasonló a kéteurós érme peremén található formatervezési mintához.

3. cikk

Kivételek

(1)   Nem tiltottak az „euro” vagy „euro-cent” feliratot vagy az euro-jelet névérték nélkül megjelenítő emlékérmek vagy érmék akkor, ha méretük a referenciasávon kívül esik.

(2)   Nem tiltottak azon emlékérmek és érmék, amelyek mérete a referenciasávon belül van, amennyiben:

a)

a középpontjukban 6 millimétert meghaladó átmérőjű lyukasztás található, vagy formájukat tekintve hat peremszegélyt nem meghaladóan többszögletűek feltéve, hogy megfelelnek a c) pont ii. alpontjában foglalt követelményeknek; vagy

b)

anyaguk arany, ezüst, illetve platina; vagy

c)

megfelelnek az alábbi követelményeknek:

i)

az emlékérmek és érmék átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyenletesen kívül esik a II. melléklet 2. szakaszában meghatározott minden egyes esetben megadott tartományon; és

ii)

az emlékérmek és érmék átmérőjének és fémtulajdonságának kombinációja egyenletesen kívül esik a II. melléklet 3. szakaszában meghatározott minden egyes esetben megadott tartományon.

4. cikk

Engedélyezett eltérések

(1)   A Bizottság külön engedélyt adhat az „euro” vagy „euro-cent” felirat, illetve az euro-jel használatára olyan ellenőrzött használati feltételek esetén, amikor nem áll fenn az összetévesztés kockázata. Ilyen esetekben világosan azonosíthatóan fel kell tüntetni az emlékérem vagy érme felületén a tagállam érintett gazdasági szereplőjét, valamint az emlékérem vagy érme elő- vagy hátlapjára kell nyomtatni a „nem törvényes fizetőeszköz” figyelmeztetést.

(2)   A Bizottság határoz arról, hogy a 2. cikk c) pontja értelmében egy formatervezési minta „hasonlónak” minősül-e.

5. cikk

Már kibocsátott emlékérmek és érmék

Az ezen rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott olyan emlékérmek és érmék, amelyek nem felelnek meg a 2., 3. és 4. cikkben meghatározott feltételeknek, legkésőbb a 2009. év végéig használatban maradhatnak, kivéve ha alkalmasak arra, hogy euro-érmék helyett használják őket. Ezeket az emlékérmeket és érméket adott esetben a tagállamokban alkalmazott eljárásoknak megfelelően nyilvántartásba kell venni, és erről értesíteni kell a CTSE-t.

6. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges rendelkezést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok 2005. július 1-jéig elfogadják az e cikk alkalmazása érdekében szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a rendeletet a 974/98/EK rendeletben meghatározott részt vevő tagállamokban kell alkalmazni.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. HOOGERVORST


(1)  HL C 134., 2004.5.12., 11. o.

(2)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2596/2000/EK rendelettel (HL L 300., 2000.11.29., 2. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 139., 1998.5.11., 6. o. A legutóbb a 423/1999/EK rendelettel (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 225., 2002.8.22., 34. o.

(5)  HL C 318., 2001.11.13., 3. o.

(6)  HL C 373., 2001.12.28., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT EURÓJEL ÁBRÁZOLÁSA

Image


II. MELLÉKLET

1.   Az 1. cikkben említett referenciasáv meghatározása

a)

Az emlékérmek és érmék méretére vonatkozó referenciasáv az átmérő, illetve a peremvastagság referenciatartományába tartozó átmérő- és peremvastagság-értékek közötti kombinációk sora.

b)

Az átmérő referenciatartománya 19,00 millimétertől 28,00 milliméterig terjed.

c)

A peremvastagság referenciatartománya az átmérő referenciatartományába tartozó 7,00 %-a és 12,00 %-a közötti valamennyi érték.

2.   A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjának i. alpontjában említett tartományok

Meghatározott tartományok

 

Átmérő

(mm)

Peremvastagság

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjának ii. alpontjában említett tartományok

 

Átmérő (mm)

Fémtulajdonságok

1.

19,00–21,94

Elektromos vezetőképesség 14,00 % és 18,00 % IACS között

2.

21,95–24,55

Elektromos vezetőképesség:

14,00 % és 18,00 % IACS közötti, vagy

4,50 % és 6,50 % IACS közötti, kivéve, ha az emlékérem vagy érme egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

3.

24,56–26,05

Elektromos vezetőképesség:

15,00 % és 18,00 % IACS közötti; vagy

13,00 % és 15,00 % IACS közötti, kivéve, ha az emlékérem vagy érme egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

4.

26,06–28,00

Elektromos vezetőképessége 13,00 % és 15,00 % IACS közötti, kivéve, ha az emlékérem vagy érme egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

4.   Grafikus ábrázolás

Az alábbi ábra az ebben a mellékletben található meghatározásokat szemléleti tájékoztató jelleggel:

Image


Top