EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0003

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/3/EK irányelve (2004. február 11.) a 70/156/EGK és a 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek az N1 kategóriájú gépjárművek széndioxid-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérése tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 49., 2004.2.19, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; hatályon kívül helyezte: 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/3/oj

32004L0003Hivatalos Lap L 049 , 19/02/2004 o. 0036 - 0041


Az Európai Parlament és a Tanács 2004/3/EK irányelve

(2004. február 11.)

a 70/156/EGK és a 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek az N1 kategóriájú gépjárművek széndioxid-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A gépjárművek széndioxid-kibocsátásáról és tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló, 1980. december 16-i 80/1268/EGK tanácsi irányelv [4] egyike a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben [5] megállapított típus-jóváhagyási eljárást szabályozó külön irányelveknek.

(2) A Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett "Az Európai Uniónak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésére vonatkozó politikájáról és intézkedéseiről: egy európai éghajlatváltozási program (ECCP) felé" című közleménye végrehajtási stratégiát javasol az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, beleértve a közlekedési ágazatra vonatkozó intézkedéseket is. "Az energiaellátás biztonságára vonatkozó európai stratégia felé" című zöld könyv szintén erőfeszítésekre hív fel a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásának csökkentésére.

(3) A személygépkocsikból származó szén-dioxid-kibocsátás (CO2-kibocsátás) csökkentésére vonatkozó közösségi stratégia keretén belül, amint azt a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett "A személygépkocsik CO2-kibocsátásának csökkentésére és az átlagos tüzelőanyag-fogyasztás mérséklésére irányuló közösségi stratégia" című közleménye körvonalazza, a 80/1268/EGK irányelvben megállapított harmonizált mérési eljárást alkalmazzák alapeszközként. Tekintettel a könnyű haszongépjárművek tüzelőanyag-fogyasztására és CO2-kibocsátása csökkentésére vonatkozó későbbi intézkedések engedélyezésére, szükséges az irányelv alkalmazási körének az N1 kategóriájú járművekre történő kiterjesztése is.

(4) Amint azt az új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2-kibocsátását ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2000. június 22-i 1753/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat [6] említi, a Bizottság tanulmányt készített az N1 kategóriájú járművek fajlagos CO2-kibocsátásának mérésére szolgáló harmonizált eljárás lehetőségeinek és hatásainak vizsgálatára. E tekintetben a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelv [7] szerinti kibocsátás-vizsgálat alkalmazása műszakilag elfogadható és a leginkább költséghatékony az ilyen kategóriájú gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának mérésére is.

(5) Számos kisebb sorozatokat előállító cég beszállítóktól vásárol olyan motorokat, amelyek a kibocsátás tekintetében típusjóváhagyással rendelkeznek a járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. december 3-i 88/77/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően [8]. Jelentős számú ilyen gyártó nem rendelkezik a szükséges infrastruktúrával vagy szakértelemmel a kipufogógáz- és a CO2-kibocsátás vizsgálatának elvégzésére. Ezért szükséges a kisebb sorozatokat előállító cégek mentesítése, mivel az ezen irányelvnek történő megfelelés aránytalanul magas járulékos költségekkel terhelné őket.

(6) Ezek az intézkedések hatással vannak a 70/156/EGK irányelv mellékleteire is.

(7) A 70/156/EGK és a 80/1268/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) az I. rész IV. mellékletének 39. sora helyébe a következő lép:

"A jóváhagyás tárgya | Irányelv száma | Hivatkozás a Hivatalos Lapra | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

39.CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás | 80/1268/EGK | L 375., 1980.12.31, 36. o. | X | | | X" | | | | | | |

b) az N1, N2 és N3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművekre vonatkozó közösségi megfelelőségi igazolás IX. melléklete I. részének 2. oldala a következő ponttal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

2. cikk

A 80/1268/EGK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Legkésőbb 2006. február 19-ig a Bizottság:

a) tanulmányt nyújt be reprezentatív CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási adatok beszerzésének lehetőségeiről befejezett, több lépcsőben jóváhagyott járművek és olyan járművek esetén, amelyek kibocsátását a 88/77/EGK irányelv szerint mérték, az e mérésekkel kapcsolatos költség-haszon elemek figyelembe vétele érdekében;

b) bemutatja az ezen irányelvben bevezetett járműcsalád-koncepció értékelését;

c) adott esetben benyújtja a 70/156/EGK irányelv 13. cikke szerint létrehozott bizottságnak az ezen irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására vonatkozó intézkedések tervezetét.

4. cikk

Amennyiben valamely szakosodott felépítménygyártó által gyártott jármű megfelel az alapjármű gyártójának valamely járműcsaládja kritériumainak, a felépítménygyártó az ilyen gyártó által szolgáltatott tüzelőanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatokat használhatja.

5. cikk

(1) Az N1 járműkategóriára 2005. február 19-től a tagállamok a CO2-kibocsátással vagy a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos indokok alapján:

a) nem tagadhatják meg valamely járműtípusra vonatkozóan az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását;

b) nem tagadhatják meg a jármű nyilvántartásba vételét, és nem tilthatják meg értékesítését vagy forgalomba helyezését a 70/156/EGK irányelv 7. cikke alapján,

ha a CO2-kibocsátási és a tüzelőanyag-fogyasztási értékeket az ezen irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv előírásainak megfelelően állapították meg.

(2) Az N1 kategóriájú, I. osztályba tartozó járművekre 2005. január 1-jétől, és az N1 kategóriájú, II. és III. osztályba tartozó járművekre 2007. január 1-jétől a tagállamok:

a) nem adhatják meg az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint;

b) megtagadják a nemzeti típusjóváhagyás megadását, kivéve, ha a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók,

ha a CO2-kibocsátási és a tüzelőanyag-fogyasztási értékeket nem az ezen irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv előírásainak megfelelően állapították meg.

(3) Az N1 kategóriájú, I. osztályba tartozó járművekre 2006. január 1-jétől, és az N1 kategóriájú, II. és III. osztályba tartozó járművekre 2008. január 1-jétől a tagállamok:

a) az új járműveket a 70/156/EGK irányelv szerint kísérő megfelelőségi igazolásokat nem tekintik érvényesnek a fenti irányelv 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában;

b) megtagadják azon új járművek nyilvántartásba vételét, és megtiltják értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek nem rendelkeznek a 70/156/EGK irányelv szerinti, érvényes megfelelőségi igazolással, kivéve, ha a fenti irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak,

ha a CO2-kibocsátási és a tüzelőanyag-fogyasztási értékeket nem az ezen irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv előírásainak megfelelően állapították meg.

(4) A több lépcsőben jóváhagyott, N1 kategóriájú járművekre a (2) és (3) bekezdésben említett határidőket 12 hónappal el kell halasztani.

(5) E cikk alkalmazásában:

- N1 kategóriájú, I. osztályba tartozó jármű: az 1305 kg-nál kisebb referenciatömegű N1 kategóriájú jármű,

- N1 kategóriájú, II. osztályba tartozó jármű: az 1305 kg-nál nagyobb, de 1760 kg-nál kisebb referenciatömegű N1 kategóriájú jármű,

- N1 kategóriájú, III. osztályba tartozó jármű: az 1760 kg-nál nagyobb referenciatömegű N1 kategóriájú jármű.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. február 19-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2004. február 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 51. E, 2002.2.26., 317. o.

[2] HL C 125., 2002.5.27., 6. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. szeptember 24-i véleménye (HL C 273. E, 2003.11.14., 22. o.), a Tanács 2003. október 9-i közös álláspontja (HL C 305. E, 2003.12.16., 1. o.), és az Európai Parlament 2003. október 16-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 375., 1980.12.31., 36. o. A legutóbb az 1999/100/EK bizottsági irányelvvel (HL L 334., 1999.12.28., 36. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 202., 2000.8.10., 1. o.

[7] HL L 76., 1970.4.6., 1. o. A legutóbb a 2003/76/EK bizottsági irányelvvel (HL L 206., 1999.12.28., 29. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 36., 1988.2.9., 33. o. A legutóbb a 2001/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 107., 2001.4.18., 10. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. A 80/1268/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. HATÁLY

Ezen irányelvet az M1 és N1 kategóriájú gépjárművek széndioxid (CO2)-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére kell alkalmazni.

Ezen irányelvet nem kell alkalmazni az N1 kategóriájú járműtípusra, ha:

- az adott járműtípusba szerelt motortípus a 88/77/EGK irányelv szerint típusjóváhagyást kapott, és

- a gyártó az N1 kategóriába tartozó járműből az egész világon évente kevesebb mint 2000 egységet gyártott."

2. A 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.3. A 6. pontban leírt vizsgálathoz egy, a jóváhagyandó járműtípust reprezentáló járművet kell benyújtani, ha a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzésével megbízott felelős műszaki szolgálat maga végzi el a vizsgálatokat. Az M1 és N1 kategóriába tartozó, a kibocsátások tekintetében a 70/220/EGK irányelv szerint típusjóváhagyást nyert járművek esetében a műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a jármű megfelel-e az adott típusra érvényes, a 70/220/EGK irányelvben meghatározott határértékeknek."

3. A 6.1. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

"Azon járműveket, amelyek nem érik el a vizsgálati ciklusban meghatározott gyorsulási és legnagyobb sebességi értékeket, teljesen lenyomott gázpedállal kell működtetni addig, amíg a meghatározott menetgörbét ismét el nem érik. A vizsgálati ciklustól való eltéréseket a vizsgálati jelentésben rögzíteni kell."

4. A 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

"11. A TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

11.1. A típusjóváhagyást ki lehet terjeszteni az ugyanolyan típusú járművekre vagy olyan különböző típusú járművekre, amelyek a II. melléklet következő jellemzői tekintetében különböznek, abban az esetben, ha a műszaki szolgálat által mért CO2-kibocsátás nem lépi túl több mint 4 %-kal a típusjóváhagyásra meghatározott értéket az M1 kategóriájú járműveknél. és több mint 6 %-kal az N1 kategóriájú járműveknél:

- referenciatömeg,

- megengedett legnagyobb tömeg,

- felépítmény típusa:

M1 esetén: lépcsőshátú limuzin, ferdehátú limuzin, kombi, kupé, kabrió, többcélú jármű;

N1 esetén: nehéz-tehergépjármű, kistehergépkocsi,

- teljes áttételi viszonyszám,

- hajtómotor és segédberendezések.

11.2. N1 kategóriájú járművek jóváhagyásának kiterjesztése egy járműcsaládon belül:

11.2.1. Az I. melléklet 12.2. pontjában meghatározott eljárás szerint járműcsalád tagjaként jóváhagyott N1 kategóriájú járművekre a típusjóváhagyás az ugyanazon járműcsaládhoz tartozó más járművekre csak akkor terjeszthető ki, ha a műszaki szolgálat véleménye szerint az új jármű tüzelőanyag-fogyasztása nem haladja meg annak a járműnek a tüzelőanyag-fogyasztását, amelyen a járműcsalád tüzelőanyag-fogyasztása alapul.

A jóváhagyások kiterjeszthetőek olyan járművekre is, amelyek:

- tömege legfeljebb 110 kg-mal haladja meg a járműcsalád vizsgált járművének tömegét, amennyiben a járműcsalád legkönnyebb járművénél legfeljebb 220 kg-mal nagyobb tömegűek,

- teljes áttétele kizárólag az abroncsméret változása következtében kisebb, mint a járműcsalád vizsgált járművéé, és

- minden egyéb szempontból megfelelnek a járműcsaládnak.

11.2.2. Az I. melléklet 12.3. pontjában meghatározott eljárás szerint járműcsalád tagjaként jóváhagyott N1 kategóriájú járművekre a típusjóváhagyás az ugyanahhoz a járműcsaládhoz tartozó más járművekre további vizsgálat nélkül csak akkor terjeszthető ki, ha a műszaki szolgálat véleménye szerint az új jármű tüzelőanyag-fogyasztása a járműcsalád legkisebb és legnagyobb tüzelőanyag-fogyasztású járművének tüzelőanyag-fogyasztása által megszabott határok közé esik."

5. A következő ponttal egészül ki:

"12. N1 KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA EGY JÁRMŰCSALÁDON BELÜL

N1 kategóriájú járművek a 12.1. pontban meghatározott járműcsaládon belül a 12.2. és a 12.3. pontban leírt két módszer egyikének alkalmazásával hagyhatók jóvá.

12.1. Ezen irányelvnek alkalmazásában az N1 kategóriájú járművek akkor sorolhatók egy járműcsaládba, ha a következő paraméterek azonosak vagy a meghatározott határértékeken belül vannak.

12.1.1. Azonos paraméterek:

- a gyártó és típus a II. melléklet I. szakaszának 0.2. pontjában meghatározottak szerint,

- motor lökettérfogata,

- a kibocsátáscsökkentő rendszer típusa,

- a tüzelőanyag-ellátó rendszer típusa a II. melléklet 1.5.2. pontja szerint.

12.1.2. A következő paramétereknek az alábbi határértékeken belül kell lenniük:

- teljes áttételi viszonyszám (legfeljebb 8 %-kal lehet nagyobb, mint a legkisebb érték) a II. melléklet 1.6.3. pontja szerint,

- referenciatömeg (legfeljebb 220 kg-mal lehet kisebb, mint a legnehezebb változat),

- elülső felület (legfeljebb 15 %-kal lehet kisebb, mint a legnagyobb változat),

- motorteljesítmény (legfeljebb 10 %-kal lehet kisebb, mint a legnagyobb érték).

12.2. A 12.1. pontban meghatározott járműcsaládra típusjóváhagyás adható, ha a CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás adatai azonosak a család összes tagjára vonatkozólag. A műszaki szolgálat vizsgálatra a járműcsaládnak azt a tagját választja ki, amelynek a szolgálat véleménye szerint a legmagasabb a CO2-kibocsátása. A méréseket a 6. pont szerint kell végezni és a 6.5. pontban leírt mérési eljárás szerinti eredményeket kell használni típus-jóváhagyási értékként, amely a járműcsalád összes tagjára vonatkozóan azonos.

12.3. A 12.1. pont szerint egy járműcsaládba sorolt járművek típusjóváhagyása megadható a család minden egyes tagjának egyedi CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási adatai alapján. A műszaki szolgálat vizsgálatra a járműcsaládnak azt a két járművét választja ki, amelynek a szolgálat véleménye szerint a legnagyobb, illetve a legkisebb a CO2-kibocsátása. A méréseket a 6. pontban leírtak szerint kell végezni. Ha a gyártó által erre a két járműre megadott adatok a 6.5. pontban meghatározott tűréshatárok közé esnek, abban az esetben a gyártó által a járműcsalád összes tagjára megadott CO2-kibocsátási érték alkalmazható típus-jóváhagyási értékként. Ha a gyártó adatai nem esnek a tűréshatárok közé, abban az esetben a 6.5. pontban meghatározott eljárás szerinti eredmények alkalmazhatók típus-jóváhagyási értékekként, és a műszaki szolgálat a járműcsalád megfelelő számú más járművét választja ki további vizsgálatokra."

II. A 80/1268/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az oldal elején a szöveg a következőképpen módosul:

"Függelék a számú EK-típusbizonyítványhoz:

egy járműnek6 a legutóbb a 2004/3/EK irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv (CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás) szerinti típusjóváhagyására vonatkozóan."

2. A függelék a következő lábjegyzettel egészül ki:

"6 A járműcsaládon belül az I. melléklet 12. pontja szerint jóváhagyott járművek esetén a járműcsaládhoz tartozó minden egyes járműnek ezzel a kiegészítéssel kell rendelkeznie."

3. A kiegészítés a továbbiakban a következőképpen módosul:

a) az 1.3. pont a következőképpen módosul:

"1.3. A felépítmény típusa:

1.3.1. M1 esetén: lépcsőshátú limuzin, ferdehátú limuzin, kombi, kupé, kabrió, többcélú jármű1;

1.3.2. N1 esetén: nehéz-tehergépjármű, kistehergépkocsi"

b) az 1.7. pont a következőképpen módosul:

"1.7. Típus-jóváhagyási értékek"

--------------------------------------------------

Top