EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0548

2004/548/EK: A Tanács határozata (2004. május 11.) a Közösségnek az Andorrai Hercegséggel fenntartott monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodáshoz fűzött álláspontjáról

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 123–125 (MT)
OJ L 244, 16.7.2004, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/548/oj

16.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/47


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. május 11.)

a Közösségnek az Andorrai Hercegséggel fenntartott monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodáshoz fűzött álláspontjáról

(2004/548/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 111. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

mivel:

(1)

Az euró bevezetéséről szóló 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (1) értelmében 1999. január 1-től a résztvevő tagállamok pénznemét felváltja az euró.

(2)

E naptól kezdődően az eurót bevezető tagállamokban a monetáris és devizagazdálkodási szabályozás a Közösség hatáskörébe tartozik.

(3)

A Tanács határozza meg a monetáris és devizagazdálkodási szabályozásra vonatkozó megállapodások tárgyalási valamint lezárási módját.

(4)

A Közösség monetáris megállapodást kötött Monacóval (2) Vatikánvárossal (3) és San Marinóval (4). Ezen országok még az euró bevezetését megelőzően monetáris megállapodásokat kötöttek Franciaországgal illetve Olaszországgal.

(5)

Az Andorrai Hercegség (a továbbiakban „Andorra”) nem rendelkezik hivatalos pénznemmel és a tagállamok egyikével, illetve harmadik országgal sem kötött monetáris megállapodást. Andorrában eredetileg de facto spanyol és francia bankjegyek és pénzérmék voltak használatban, melyeket 2002. január 1-től euróbankjegyek és euróérmék váltottak fel.

(6)

2003. július 15-én Andorra hivatalosan kérte a Közösséggel történő monetáris megállapodás megkötését.

(7)

Figyelembe véve az Andorra és a Közösség közötti szoros gazdasági kapcsolatokat, helyénvaló, hogy létrejöjjön a Közösség és Andorra közötti – az euróbankjegyekre, illetve euróérmékre vonatkozó rendelkezéseket, az euró andorrai jogállását, valamint az euróövezet fizetési rendszereihez való hozzáférést magában foglaló – megállapodás. Mivel Andorrában az euró már használatban van, meg kellene állapodni arról, hogy Andorra az eurót hivatalos pénznemként használja-e, valamint arról, hogy elismeri-e a Központi Bankok Európai Rendszere, illetve az eurót használó tagállamok által kiadott euróbankjegyeket és euróérméket törvényes fizetőeszközként.

(8)

Az, hogy az euró Andorra hivatalos pénznemévé válik, nem jogosítja fel Andorrát euróban vagy egyéb elnevezésben denominált bankjegyek és érmék, ill. pénzhelyettesítő eszközök kiadására, kivéve, ha a monetáris egyezmény arra vonatkozóan kifejezett rendelkezéseket tartalmaz. Andorra jelenleg gyűjtők részére dinerben denominált érméket ad ki, e gyakorlat folytatási lehetősége vizsgálat tárgyát fogja képezni.

(9)

Fontos, hogy Andorra biztosítsa az euróban denominált bankjegyekre és érmékre vonatkozó közösségi szabályok betartását Andorrában. Az euróbankjegyek és euróérmék a hamisítás és csalás ellen megfelelő védelmet igényelnek. Az is fontos, hogy Andorra e területen minden szükséges intézkedést megtegyen, illetve a Közösséggel együttműködjön.

(10)

Andorrának kötelezettséget kellene vállalnia a közösségi banki és pénzügyi szabályzat kerettervének részét képező összes megfelelő intézkedés átültetéséért, beleértve a pénzmosás, valamint a nem készpénzes fizetőeszközök hamisításának és azzal történő csalásnak a megelőzését, továbbá a statisztikai adatszolgáltatási követelményeket. Ezen intézkedések alkalmazása elsősorban az euróövezetben és Andorrában lévő pénzintézetek között összehasonlítható és kiegyensúlyozott feltételek létrejöttéhez fog hozzájárulni.

(11)

Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok minden típusú banki ügyletet folytathatnak harmadik országban lévő pénzügyi intézetekkel. Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok megfelelő körülmények között engedélyezhetik harmadik országbeli pénzintézetek hozzáférését saját fizetési rendszereikhez. A Közösség és Andorra közötti megállapodás nem róhat semmiféle kötelezettséget az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankok egyikére sem.

(12)

A Bizottságot fel kell hatalmazni az Andorrával történő tárgyalások folytatására. Andorra szomszédos országait, Spanyolországot és Franciaországot, valamint – hatáskörének megfelelően – az Európai Központi Bankot teljes mértékben be kell vonni a tárgyalásokba.

(13)

Ez a határozat kizárólag a monetáris ügyekben Andorra és a Közösség között létrehozandó megállapodást érinti, egyéb ügyekben külön megállapodásokat fognak kötni. Felkérték Andorrát egyéb területeken is hasonló intézkedésekről való megállapodásra, különösen a kamatadóra vonatkozóan. A Tanács a tárgyalások során elért eredmények és a vagyonadóról szóló megállapodások parafálásának fényében, továbbá a Bizottság ajánlásának alapján ellenőrizni fogja, hogy teljesültek-e a szükséges feltételek a monetáris megállapodásról szóló tárgyalások megnyitásához.

(14)

A Bizottságnak a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz kell benyújtania véleménynyilvánításra. Amennyiben Spanyolország, Franciaország, vagyaz Európai Központi Bank, vagy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság szükségesnek tartja, a megállapodás tervezetét el kell juttatni a Tanácsnak is,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság értesíti az Andorrai Hercegséget arról, hogy a Közösség a lehető leghamarabb készen áll Andorrával a monetáris ügyekre vonatkozó megállapodás megkötésére, és ilyen jellegű megállapodás megkötéséhez tárgyalásokat javasol.

2. cikk

Az Andorrával megállapodás céljából folytatott tárgyalások során az alább felsorolt területeken a Közösség által képviselendő álláspont a 3–6. cikkben meghatározott elveket veszi alapul.

3. cikk

(1)   Andorra jogosult az euró saját hivatalos pénznemként való használatára.

(2)   Andorra jogosult arra, hogy az euróbankjegyeknek és euróérméknek a törvényes fizetőeszköz státuszát adja.

4. cikk

(1)   Andorra nem adhat ki semmiféle bankjegyet és érmét, továbbá pénzhelyettesítő eszközöket sem, kivéve, ha az ahhoz szükséges feltételekről megállapodás történt a Közösséggel.

(2)   A gyűjtők részére arany és ezüst, dinerben denominált érmék kiadása folytatásának lehetősége Andorrában vizsgálat tárgyát fogja képezni.

5. cikk

(1)   Andorra kötelezettséget vállal a bankjegyekre és érmékre vonatkozó közösségi szabályok betartására.

(2)   Andorrának az euróbankjegyek és euróérmék hamisítására és az azokkal történő csalás elleni védelemre vonatkozóan szorosan együtt kell működnie a Közösséggel, és e területen a közösségi rendelkezéseket végrehajtó szabályokat kell elfogadnia.

6. cikk

(1)   Andorrának – egyenértékű intézkedések vagy a fennálló intézkedések közvetlen átültetése révén – elfogad minden szükséges intézkedést az ide vonatkozó közösségi banki és pénzügyi jogszabályok alkalmazásához, különös tekintettel az érintett intézetek tevékenységére és felügyeletére vonatkozó jogszabályokra, továbbá elfogad minden szükséges intézkedést az összes ide vonatkozó, a pénzmosás megelőzéséről, a nem készpénzes fizetőeszközök hamísításának és azzal történő csalásnak megelőzéséről, valamint a statisztikai adatszolgáltatási követelményekről szóló közösségi jogszabályok alkalmazásához is.

(2)   Az Andorrában lévő pénzintézetek a monetáris ügyekről szóló megállapodásban, illetve az Európai Központi Bankkal kötött megállapodásban meghatározott megfelelő feltételek mellett hozzáférhetnek az euróövezet fizetési és elszámolási rendszereihez.

7. cikk

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat Andorrával a 3-6. cikkben említett ügyekben. Spanyolország és Franciaország teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokon. Az Európai Központi Bank hatáskörének megfelelően teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokon.

8. cikk

A monetáris ügyekről szóló megállapodást célzó tárgyalások azonnal megnyitásra kerülnek azt követően, hogy a Tanács megállapodott – a Bizottság ajánlására, minősített többséggel – arról, hogy a szükséges feltételek teljesültek ilyen tárgyalások megnyitásához.

E feltételek részét képezi az, hogy a kamatadóról szóló megállapodást mindkét fél megelőzőleg parafálja, illetve, hogy Andorra vállalja a Közösséggel meghatározott időpont előtt e megállapodás megkötését.

Amennyiben Andorra nem kötötte meg a kamatadóról szóló megállapodást a meghatározott időpont előtt, a monetáris megállapodásról szóló tárgyalások a kamatadóról szóló megállapodás megkötéséig felfüggesztésre kerülnek.

9. cikk

A Bizottságnak a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz kell benyújtania véleménynyilvánításra.

A Bizottság a Közösség részéről jogosult a megállapodás megkötésére, kivéve, ha Spanyolország, Franciaország, vagy az Európai Központi Bank, vagy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság úgy vélik, hogy a megállapodást el kell juttatni a Tanácsnak.

10. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. McCREEVY


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2596/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 300., 2000.11.29., 2. o.) módositott rendelet.

(2)  HL L 142., 2002.5.31., 59. o. A legutóbb a 738/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 267., 2003.10.17., 27. o.) módositott rendelet.

(3)  HL C 299., 2001.10.25., 1. o.

(4)  HL C 209., 2001.7.27., 1. o.


Top