Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0382

A Bizottság határozata (2004. április 26.) a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 144, 30.4.2004, p. 12–33 (FR, FI)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 13–35 (ES, NL, PT)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 11–32 (EN)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 13–34 (DA, DE, SV)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 12–34 (EL)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 13–36 (IT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 211 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 179 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 179 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 213 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/382/oj

32004D0382Hivatalos Lap L 144 , 30/04/2004 o. 0012 - 0033


A Bizottság határozata

(2004. április 26.)

a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/382/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-i 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 304/2003/EK rendelet alapján a Bizottságnak a Közösség nevében határozatot kell hoznia arról, hogy engedélyezi-e vagy sem az "előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás" (PIC) hatálya alá tartozó egyes vegyi anyagok Közösségbe történő behozatalát.

(2) Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját (UNEP) és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet (FAO) jelölték ki arra, hogy titkársági szolgáltatásokat nyújtsanak a meghatalmazottak az 1998. szeptember 11-én aláírt, és a Közösség által a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról szóló, 2002. december 19-i 2003/106/EK tanácsi határozattal [2] jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezményről tartott konferenciájának záróokmányával, és különösen a záróokmányban meghatározott ideiglenes intézkedésekről szóló határozattal létrehozott ideiglenes PIC-eljárás működtetésére.

(3) Közös kijelölt hatóságként fellépve a Bizottságnak – a Közösség és a tagállamok nevében – továbbítania kell a vegyi anyagokról szóló határozatokat az ideiglenes PIC-eljárás titkársága részére.

(4) Az ideiglenes titkárság arra kérte a PIC-eljárás résztvevőit, hogy behozatali határozataik bejelentésekor alkalmazzák a "Válasz-formanyomtatvány az importáló ország részére" elnevezésű különleges nyomtatványt.

(5) Az azbeszt-szálak amfibol formáit képező aktinolit, amozit, antofillit és tremolit vegyi anyagokat is felvették az ideiglenes PIC-eljárásba, és a Bizottság határozati útmutató formájában tájékoztatást kapott az ideiglenes titkárságtól (amely az ideiglenes PIC-eljárásba már korábban felvett és végső közösségi behozatali határozat tárgyát képező krokidolitra vagy kék azbesztre is kiterjed, lásd az 1994. december 31-i IV. PIC-körlevelet). E vegyi anyagokat közösségi szinten többféle szabályozási intézkedéssel fokozatosan betiltották vagy szigorúan korlátozták, amelyek közül a legutóbbi a tagállamok egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvnek [3] a műszaki fejlődéshez történő hatodik kiigazításáról szóló, 1999. július 26-i 1999/77/EK bizottsági irányelv [4] volt. Ezért végső behozatali határozatot kell hozni az aktinolit, az amozit, az antofillit és a tremolit vonatkozásában, illetve egy felülvizsgált és naprakész végső határozatot kell hozni a krokidolit tekintetében.

(6) A DNOC vegyi anyagot peszticidként vették fel az ideiglenes PIC-eljárásba, amelyre vonatozóan a Bizottság határozati útmutató formájában kapott tájékoztatást az ideiglenes titkárságtól. A DNOC a legutóbb a 806/2003/EK rendelettel [5] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [6] hatálya alá tartozik. A DNOC hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 1999. február 17-i 1999/164/EK bizottsági határozattal [7] kizárták a DNOC vegyi anyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletéből, és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 1999. augusztus 16-ig kellett visszavonni. Ezért végső behozatali határozatot kell hozni.

(7) A 7 % vagy annál nagyobb koncentrációjú benomil, 10 % vagy annál nagyobb koncentrációjú karbofurán és 15 % vagy annál nagyobb koncentrációjú tirám kombinációját tartalmazó porozószer-készítmények formájában lévő bizonyos peszticid készítményeket is felvettek az ideiglenes PIC-eljárásba. A Bizottság határozati útmutató formájában kapott tájékoztatást az ideiglenes titkárságtól. A benomil, a karbofurán és a tirám vegyi anyagok a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartoznak. A benomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2002. november 26-i 2002/928/EK bizottsági határozattal [8] kizárták a benomilt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletéből, és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2003. május 25-ig kellett visszavonni. A karbofurán jelenleg a 91/414/EGK irányelv keretében történő értékelés tárgyát képezi. Ezen irányelv egy átmeneti időszakot határoz meg, amely alatt a tagállamok a Közösség határozatáig meghozhatják nemzeti határozataikat az irányelv hatálya alá tartozó hatóanyagokról és termékekről. A molinátnak, a tirámnak és a ziramnak a hatóanyagok közé való felvétele céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 5-i 2003/81/EK bizottsági irányelvvel [9] a tirámot felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és bizonyos feltételek mellett engedélyezték a növényvédő szerekben történő használatát. A tirámot emellett a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [10] alapján is bejelentették, amely olyan átmeneti időszakot ír elő, amely alatt a tagállamok a Közösség határozatáig döntést hozhatnak az irányelv hatálya alá tartozó hatóanyagokról és termékekről. Ezért ideiglenes behozatali határozatot kell hozni a meghatározott koncentrációjú vagy a meghatározottnál nagyobb koncentrációjú benomil, karbofurán és tirám kombinációját tartalmazó porozószer-készítményekre vonatkozóan.

(8) Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a legutóbb a 2001/59/EK bizottsági irányelvvel [11] módosított 67/548/EGK tanácsi irányelv [12] 29. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az aktinolit, az amozit, az antofillit, a krokidolit és a tremolit vegyi anyagok behozatalával kapcsolatos végső határozatot a Bizottság az I. mellékletben található behozatali válasz-formanyomtatványban meghatározott módon elfogadja.

2. cikk

A DNOC vegyi anyag behozatalával kapcsolatos végső határozatot a Bizottság a II. mellékletben található behozatali válasz-formanyomtatványban meghatározott módon elfogadja.

3. cikk

A 7 % vagy annál nagyobb koncentrációjú benomil, 10 % vagy annál nagyobb koncentrációjú karbofurán és 15 % vagy annál nagyobb koncentrációjú tirám kombinációját tartalmazó porozószer-készítmények behozatalával kapcsolatos ideiglenes határozatot a Bizottság a III. mellékletben található behozatali válasz-formanyomtatványban meghatározott módon elfogadja.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 26-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 63., 2003.3.6., 1. o. A legutóbb a 775/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 27. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 63., 2003.3.6., 27. o.

[3] HL L 262., 1976.9.27., 24. o.

[4] HL L 207., 1999.8.6., 18. o.

[5] HL L 122., 2003.5.16., 1. o.

[6] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[7] HL L 54., 1999.3.2., 21. o.

[8] HL L 322., 2002.11.27., 53. o.

[9] HL L 224., 2003.9.6., 29. o.

[10] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

[11] HL L 225., 2001.8.21., 1. o.

[12] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az aktinolit, az amozit, az antofillit és a tremolit vegyi anyagokra vonatkozó végső behozatali határozat, valamint a korábbi 1994. évi behozatali határozat helyébe lépő, a krokidolitra vonatkozó naprakész végső behozatali határozat

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A DNOC vegyi anyagra vonatkozó végső behozatali határozat

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 7 % vagy annál nagyobb koncentrációjú benomil, 10 % vagy annál nagyobb koncentrációjú karbofurán és 15 % vagy annál nagyobb koncentrációjú tirám kombinációját tartalmazó por alakú peszticid készítményekre vonatkozó ideiglenes behozatali határozat

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top