EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1954

A Tanács 1954/2003/EK rendelete (2003. november 4.) az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a 2847/93/EK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 289, 7.11.2003, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 44 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 30 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 11 - 17

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1954/oj

32003R1954Hivatalos Lap L 289 , 07/11/2003 o. 0001 - 0007


A Tanács 1954/2003/EK rendelete

(2003. november 4.)

az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a 2847/93/EK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 299. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EGK tanácsi rendelet [3] 4. cikke előírja, hogy a Tanács állapítsa meg a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférésre és a fenntartható halászati tevékenységre irányadó közösségi intézkedéseket.

(2) Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányának 156–166. és 347–353. cikkében meghatározott, az egyes területekhez és erőforrásokhoz való hozzáférést szabályozó rendszer 2002. december 31-én hatályát vesztette. Ezért az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések igazgatásáról szóló, 1995. március 27-i 685/95/EK tanácsi rendelet [4] egyes rendelkezéseit, valamint az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati gazdálkodási rendszer létrehozásáról szóló, 1995. június 15-i 2027/95/EK tanácsi rendeletet [5] az új jogi helyzethez hozzá kell igazítani.

(3) A 685/95/EK és a 2027/95/EK rendeletben megállapított egyéb rendelkezések célja a halászat mértékének növekedését akadályozó általános halászati gazdálkodási rendszer létrehozása, és ezek a rendelkezések nem kapcsolódnak Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányához. Ezek a rendelkezések fontosak a halászati erőkifejtés tekintetében, és ezeket fenn kell tartani.

(4) Annak biztosítására, hogy a jelenlegi halászat általános szintje ne emelkedjen, egy új halászati gazdálkodási rendszert kell bevezetni az V, VI, VII, VIII, IX és a X ICES-területen, valamint a 34.1.1, 34.1.2 és a 34.2.0 CECAF-körzetben. Ez a rendszer korlátozza a halászatot ezeken a halászati területeken az 1998 és 2002 közötti időszakban.

(5) A különböző halászati gazdálkodási szabályok közötti összhang biztosítása céljából az ebben a rendeletben előírt általános halászati korlátozást meg kell vizsgálni minden olyan esetben, amikor a Tanács, egy helyreállítási terv részeként, halászati gazdálkodási szabályokat fogad el ugyanazon a területen vagy annak egy részén található halászterületekre vonatkozóan. A jelenlegi rendszer alkalmazásának 2006 decemberéig történő felülvizsgálata is lehetővé tenné a Tanács számára, hogy újból értékelje a helyzetet.

(6) Az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek körüli vizek biológiai szempontból érzékeny állapotának védelme, valamint e szigetek helyi gazdaságának megőrzése érdekében – a strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetük figyelembevételével – ezeken a vizeken bizonyos halászati tevékenységeket korlátozni kell az említett szigetek kikötőiben lajstromozott hajókra. Ezen intézkedések 2006 decemberéig történő felülvizsgálata lehetővé tenné a Tanács számára, hogy újból értékelje a helyzetet.

(7) Egy Írországtól délnyugatra található területen a szürke tőkehalak ivadékai nagy sűrűségben fordulnak elő. E terület tekintetében különleges korlátozásokat vezettek be a fenékhálók használatára vonatkozóan. Azonos védelmi okokból – a fent említett általános rendszeren belül – erre a területre a halászat korlátozását célzó különleges követelményeket kell alkalmazni. E követelmények 2008 decemberéig történő felülvizsgálata lehetővé tenné a Tanács számára, hogy újból értékelje a helyzetet.

(8) A lobogó szerinti tagállamok felelőssége, hogy a halászat szabályozását célzó intézkedéseket fogadjanak el; ennek eredményeként biztosítani kell a gazdálkodási és ellenőrzési eljárások átláthatóságát és méltányosságát.

(9) Figyelembe véve az olyan fajokra vonatkozó különleges védelmi követelményeket, amely állományainak földrajzi eloszlása átnyúlik egynél több tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizekre, engedélyezni kell a tagállamok számára, hogy a lobogójuk alatt hajózó hajók által folytatott halászatot meghatározott felszerelésekre, időszakokra és területekre korlátozzák.

(10) Lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy a tagállamok indokolt kérése alapján kiigazítsa a halászati korlátozás felső határát annak érdekében, hogy a tagállamok teljesen kihasználhassák halászati lehetőségeiket.

(11) A halászati gazdálkodási rendszer változása miatt a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [6] IIA. és III. címében megfelelő változásokat kell végrehajtani.

(12) A jogbiztonság biztosítása és az érintett területek és erőforrások jelenlegi egyensúlyában történő változások elkerülése céljából, továbbá a halászati erőkifejtés és a rendelkezésre álló erőforrások közötti egyensúly biztosítására a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [7] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az V, VI, VII, VIII, IX és a X ICES-területen, valamint a 34.1.1, 34.1.2 és a 34.2.0 CECAF-körzetben folytatott halászati erőkifejtésre vonatkozó kritériumokat és eljárásokat állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) ICES- és a CECAF-övezetek: az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletben [8] megállapított övezetek;

b) "halászat": a halászhajók kapacitásának és tevékenységének eredménye; több halászhajó esetében az egyes halászhajók által folytatott halászat összessége.

II. FEJEZET

HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI RENDSZER

I. cím

Egyes halászterületekre vonatkozó rendelkezések

3. cikk

Tengerfenéken élő fajok, illetve egyes rákfélék és puhatestűek halászatára vonatkozó intézkedések

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott terület kivételével a tagállamok:

a) az 1998–2002-ig terjedő időszak éves átlagaként megállapítják a legalább 15 méter teljes hosszal rendelkező hajók halászati tevékenységének szintjét az 1. cikkben említett valamennyi ICES-terület és CECAF-körzet tekintetében, a tengerfenéken élő fajok halászatára vonatkozóan, kivéve a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelet [9] hatálya alá tartozó tengerfenéki halászterületeket, illetve a fésűkagyló, a nagy tarisznyarák és a nagy tengeri pók halászatának területeit, e rendelet melléklete szerint. A halászati tevékenység kiszámítása céljából a hajó kapacitását kilowattban (kW) kifejezett beépített teljesítményében kell mérni;

b) biztosítják az a) pont szerint megállapított halászati szintet valamennyi ICES-területen és CECAF-körzetben, tekintettel az a) pontban említett minden halászterületre.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított erőkifejtési rendszer nem érinti a Tanács által elfogadott helyreállítási tervekben megállapított rendszereket.

(3) Ha olyan helyreállítási tervet fogad el a Tanács, amely az 1. cikkben említett területek vagy körzetek egész területén vagy részén halászati erőkifejtést foglal magában, ennek a tervnek megfelelően ezt a rendeletet módosítani kell.

(4) 2006. december 31-ig a Bizottság az (1) bekezdésben megállapított halászati erőkifejtési rendszer végrehajtását értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Tanács e jelentés alapján határoz a rendszer bármely szükséges változtatásáról.

4. cikk

Legfeljebb 15 méter hosszúságú halászhajók

(1) A legfeljebb 15 méter teljes hosszal rendelkező halászhajók halászati erőkifejtését átfogóan kell megállapítani a 3. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi halászterület, terület vagy körzet tekintetében az 1998–2002-ig terjedő időszakban.

(2) A legfeljebb 10 méter teljes hosszal rendelkező halászhajók halászati erőkifejtését átfogóan kell megállapítani a 6. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi halászat, terület vagy körzet tekintetében az 1998–2002-ig terjedő időszakban.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az említett halászhajók által folytatott halászati erőkifejtés az (1) és (2) bekezdés alapján megbecsült halászati erőkifejtési szintre korlátozódik.

5. cikk

Egyes halászati tevékenységekre vonatkozó feltételek

(1) Az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek alapvonalától számított 100 tengeri mérföldig található vizeken az érintett tagállamok az említett szigetek kikötőiben lajstromozott hajókra korlátozhatják a halászatot, kivéve azokat a közösségi hajókat, amelyek hagyományosan ezeken a vizeken halásznak, ha az általuk folytatott halászati erőkifejtés nem haladja meg a hagyományos mértéket.

Az e bekezdés rendelkezéseire vonatkozó végrehajtási szabályokat a Bizottság fogadja el a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

(2) 2006. december 31-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben megállapított rendelkezések végrehajtásáról, és ha indokolt, javaslatokat nyújt be a Tanácsnak e rendelkezések kiigazítására.

II cím

6. cikk

A biológiailag érzékeny területre vonatkozó feltételek

(1) Különleges halászati erőkifejtési rendszert kell alkalmazni arra a területre, amelyet az ÉSZ 53° 30'-től délre és a NYH 7° 00'-től nyugatra Írország partjai, valamint a következő földrajzi koordinátákat sorban összekötő egyenes vonalak határolnak:

- Írország partján az ÉSZ 53° 30'-nél található pont,

- ÉSZ 53° 30', NYH 12° 00',

- ÉSZ 53° 00', NYH 12° 00',

- ÉSZ 51° 00', NYH 11° 00',

- ÉSZ 49° 30', NYH 11° 00',

- ÉSZ 49° 30', NYH 7° 00',

- Írország partján a NYH 7° 00'-nél található pont.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen a tagállamok az 1998-tól 2002-ig terjedő időszak éves átlagaként megállapítják a legalább tíz méter teljes hosszal rendelkező hajók halászati erőkifejtésének szintjét a tengerfenéken élő fajok halászatára vonatkozóan, kivéve a 2347/2112/EK rendelet hatálya alá tartozó tengerfenéki halászterületeket, valamint a fésűkagyló, a nagy tarisznyarák és a nagy tengeri pók halászatának területét, továbbá meghatározzák az így megállapított halászati erőkifejtés valamennyi említett halászterületre vonatkozó szintjét.

(3) 2008. december 31-ig a Bizottság az (1) és a (2) bekezdésben megállapított halászati erőkifejtési rendszert értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az érintett területen alkalmazott egyéb gazdálkodási intézkedésekkel együtt. A Tanács e jelentés alapján határoz a rendszer bármely szükséges módosításáról.

III. cím

Általános rendelkezések

7. cikk

A hajók jegyzéke

(1) A tagállamok létrehozzák a Közösség lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott azon hajók jegyzékét, amelyek jogosultak halászati tevékenység folytatására a 3. és a 6. cikkben meghatározott halászterületeken.

(2) A tagállamok később helyettesíthetik más hajókkal a jegyzékbe vett hajókat, feltéve hogy a hajók által folytatott halászati erőkifejtés mértéke nem növekszik egyik területen, illetve a 3. és a 6. cikkben meghatározott halászterületen sem.

8. cikk

A halászati erőkifejtés szabályozása

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a halászati erőkifejtés szabályozására, ha a 7. cikkben említett jegyzékbe felvett halászhajókra vonatkozó szabad hozzáférésnek megfelelő halászati erőkifejtés meghaladja a kiosztott halászati erőkifejtést.

(2) A tagállamok szabályozzák a halászati erőkifejtést flottájuk tevékenységének ellenőrzésével, valamint azáltal, hogy megfelelő lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy a halászati erőkifejtés a meghatározott szinten belül maradjon, amennyiben a 11. cikk szerint engedélyezett halászati erőkifejtés szintje megközelíti a legmagasabb megengedett szintet.

(3) Valamennyi tagállam különleges halászati engedélyt bocsát ki a lobogója alatt hajózó azon hajók számára, amelyek a 3. és a 6. cikkben említett halászterületeken folytatnak halászati tevékenységet, a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel [10] összhangban.

9. cikk

A tagállamok bizonyos halászfelszerelésekre, idényekre vagy az ICES-területek és a CECAF-körzetek egyes részeire korlátozhatják a lobogójuk alatt hajózó hajók halászati tevékenységét.

10. cikk

Értesítés

(1) 2003. november 30-a előtt a tagállamok a következőkről értesítik a Bizottságot:

a) a 7. cikkben említett hajók jegyzéke;

b) a halászati erőkifejtés 3. és a 6. cikk szerinti megállapítása;

c) a 8. cikkben említett halászati erőkifejtést szabályozó intézkedések.

(2) A tagállamok rendszeresen közlik a Bizottsággal az (1) bekezdésben említett információkra vonatkozó valamennyi változást.

(3) A Bizottság az (1) és a (2) bekezdésben említett információkat továbbítja a többi tagállamnak.

(4) A tagállamok a 7. cikkben említett hajók jegyzékének benyújtásakor kiemelik az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtésről szóló nyilatkozatról szóló, 1998. szeptember 30-i 2092/98/EK bizottsági rendelet [11] 1. cikke értelmében benyújtott utolsó jegyzékhez képest bekövetkezett változásokat.

11. cikk

Döntéshozatal

(1) A 10. cikkben említett információ alapján és az érintett tagállamokkal folytatott szoros konzultációt követően a Bizottság 2004. február 29-ig javaslatot nyújt be a Tanácsnak egy olyan rendeletre vonatkozóan, amely rögzíti a maximális éves halászati erőkifejtést valamennyi tagállam, illetve a 3. és a 6. cikkben említett minden terület és halászat tekintetében.

(2) A Tanács – minősített többséggel és a Bizottság javaslatára eljárva – 2004. május 31-ig határoz az (1) bekezdésben említett maximális éves halászati erőkifejtés tekintetében.

A rendelet, amelyet a Tanács fogad el, előírhatja végrehajtási szabályok elfogadását a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

(3) Ha a Tanács 2004. május 31-ig nem dönt, a Bizottság 2004. július 31-ig elfogad egy rendeletet, amely rögzíti a maximális éves halászati erőkifejtést valamennyi tagállamra és a 3. és a 6. cikkben említett minden területre és halászatra vonatkozóan, az (1) bekezdésben említett javaslat alapján, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

12. cikk

Kiigazítások

(1) A rendelet 11. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint rögzített maximális éves halászati erőkifejtést a Bizottság, a tagállamok kérésére, kiigazíthatja, akár a maximális éves halászati erőkifejtés növelésével egy bizonyos területen vagy körzetben, akár a halászati erőkifejtés területek és körzetek közötti váltásával, lehetővé téve a tagállamok számára halászati lehetőségeik teljes kihasználását azon fajok esetében, amelyekre vonatkozóan teljes kifogható mennyiséget állapítottak meg, illetve az ilyen korlátozások hatálya alá nem tartozó halászterületeken folytatott halászatot. Az említett kéréssel együtt a kvóták nem teljes kihasználásáról szóló információt is kell biztosítani, és olyan fajok tekintetében, amelyekre a teljes kifogható mennyiség nem vonatkozik, az állomány helyzetére vonatkozó tudományos adatokat kell benyújtani. A Bizottság a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül dönt, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

(2) A 11. cikkben említett maximális éves halászati erőkifejtést az érintett tagállamok kiigazítják, tekintettel a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti kvótacserékre, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése, illetve a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése szerinti újraelosztásokra és/vagy csökkentésekre, e cikk (3) bekezdésével összhangban.

(3) Ha a tagállamok úgy határoznak, hogy a számukra biztosított halászati lehetőségek egészét vagy részét kicserélik, a cserét nemcsak a halászati kvótákban meghatározva közlik a Bizottsággal, hanem az ahhoz kapcsolódó halászati tevékenységben is kifejezve, a köztük meglévő megállapodás alapján.

A kvóták újraelosztása és/vagy csökkentése esetén a tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen újraelosztásoknak és/vagy csökkentéseknek megfelelő halászati erőkifejtésről.

III. FEJEZET

ELLENŐRZÉSI RENDSZER

13. cikk

Különleges ellenőrzési rendelkezések

E rendelet alkalmazásában a 2847/93/EGK rendelet IIA. címét a következőkre kell alkalmazni:

a) e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terület;

b) 6. cikk (1) bekezdésben meghatározott területet kivéve minden terület, a 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkének (3) bekezdése, 19b. cikke, 19c. cikke, 19d. cikke és 19e. cikkének (3) bekezdése kivételével.

14. cikk

Módosítások

A 2847/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 19a. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E cím alkalmazásában "az érintett halászterületek" azokat az ICES-területeket és CECAF-körzeteket jelentik, amelyekre a közösségi előírások értelmében halászati korlátozási rendszerek vonatkoznak."

b) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közösségi halászhajók nem folytathatnak halászati tevékenységet az érintett halászterületeken, ha a hajó részére ezt a lobogó szerinti állam megfelelő módon nem engedélyezi."

2. A 19g. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19g. cikk

Valamennyi tagállam feljegyzi a lobogója alatt hajózó hajók által az érintett halászterületeken folytatott halászati erőkifejtést a hajónaplóban található, illetve a 19e. cikk (4) bekezdése szerint összegyűjtött, rendelkezésre álló információ alapján."

3. A 19h. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19h. cikk

Valamennyi tagállam minden érintett halászterületen, mindenre kiterjedően felméri a lobogója alatt hajózó olyan hajók által folytatott halászati erőkifejtést, amelyek teljes hossza legfeljebb 15 méter, valamint az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelet [12] 6. cikkében említett területen az olyan hajók halászati erőkifejtést, amelyek teljes hossza legfeljebb 10 méter."

4. A 19i. cikk első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"– az előző hónapban valamennyi érintett halászterület tekintetében, a tengerfenéken élő fajokra vonatkozóan minden hónap 15. napja előtt".

5. A rendelet a 19i. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"19j. cikk

Valamennyi tagállam késedelem nélkül értesíti a többi tagállamot a lobogója alatt hajózó azon hajók azonosító adatairól, amelyeknek felfüggesztették vagy visszavonták az engedélyét a 1954/2003/EK tanácsi rendelet 3. és 6. cikkében említett egy vagy több halászati területre vonatkozóan."

6. A jelenlegi 19j. cikk helyébe a 19k. cikk lép.

7. A 20a. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha azok a halászhajók, amelyekre a IIA. cím vonatkozik, az érintett halászterületen folytatnak halászati tevékenységet, kizárólag a megfelelő halászfelszerelést vagy halászfelszereléseket szállíthatják és használhatják.

(2) Az (1) bekezdésben említett halászterületektől eltérő halászterületeken is halászatot folytató hajók azonban ugyanazon út alkalmával szállíthatnak a tevékenységüknek megfelelő halászfelszereléseket az érintett halászterületen, feltéve hogy azokat a halászfelszereléseket, amelyeket a fedélzeten tartanak és amelyek használata az (1) bekezdésben említett halászterületeken nem engedélyezett, oly módon tárolják, hogy az – a 20. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban – nem teszi lehetővé az azonnali használatot."

8. A 21a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21a. cikk

Valamennyi tagállam meghatározza azt az időpontot, amikor a lobogója alatt hajózó vagy a Közösségben lajstromozott hajó várhatóan eléri a maximális halászati erőkifejtési szintet egy halászterületen, a 1954/2003/EK rendelet 11. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett rendeletben meghatározottak szerint. Attól az időponttól minden tagállam ideiglenesen megtiltja az említett hajók által folytatott halászati tevékenységet az említett halászterületen. A Bizottságot haladéktalanul értesítik erről az intézkedésről, és ezt követően a Bizottság értesíti a többi tagállamot."

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet a következő két időpont közül a korábbitól kezdődően hatályát veszti:

a) a 11. cikk (2) és (3) bekezdésében említett rendelet hatálybalépésének napja;

vagy

b) 2004. augusztus 1-je.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre történt hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Tremonti

[1] 2002. december 17-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] 2002. június 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

[4] HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

[5] HL L 199., 1995.8.24., 1. o. A 149/1999/EK rendelettel (HL L 18., 1999.1.23., 3. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] HL L 365., 1991.12.31., 1. o. Az 1637/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 222., 2001.8.17., 20. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

[10] HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

[11] HL L 226., 1998.10.1., 47. o.

[12] HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A.

Halászterület

Célfaj | ICES-terület vagy CECAF-körzet |

Tengerfenéken elő fajok, a 2347/2002/EK rendelet hatálya alá tartozó fajok kivételével | ICES V, VI |

ICES VII |

ICES VIII |

ICES IX |

ICES X |

CECAF 34.1.1 |

CECAF 34.1.2 |

CECAF 34.2.0 |

B.

Halászterület

Célfaj | ICES-terület vagy CECAF-körzet |

Fésűkagyló | ICES V, VI |

ICES VII |

ICES VIII |

ICES IX |

ICES X |

CECAF 34.1.1 |

CECAF 34.1.2 |

CECAF 34.2.0 |

C.

Halászterület

Célfaj | ICES-terület vagy CECAF-körzet |

Nagy tarisznyarák és nagy tengeri pók | ICES V, VI |

ICES VII |

ICES VIII |

ICES IX |

ICES X |

CECAF 34.1.1 |

CECAF 34.1.2 |

CECAF 34.2.0 |

--------------------------------------------------

Top