EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0076

A Bizottság 2003/76/EK irányelve (2003. augusztus 11.) a gépjárművek motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedések vonatkozásában a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 206., 2003.8.15, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; hatályon kívül helyezte: 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/76/oj

32003L0076Official Journal L 206 , 15/08/2003 P. 0029 - 0030


A BIZOTTSÁG 2003/76/EK IRÁNYELVE

(2003. augusztus 11.)

a gépjárművek motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedések vonatkozásában a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 807/2003/EK rendelettel[1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre[2] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 2002/80/EK bizottsági irányelvvel[3] módosított, a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelvre[4] és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) A 70/220/EGK irányelv a 70/156/EGK irányelv által létrehozott EK-típusjóváhagyás alkalmazásában a különálló irányelvek egyike.

(2) A 2002/80/EK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv a két és az egy üzemanyaggal járatható gázüzemű járművek típusjóváhagyására vonatkozó külön követelményeket vezetett be a fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerek tekintetében. Az irányelv egy korlátozott időre rendelkezett a gázüzemű járművek kisebb hiányosságokat mutató OBD-rendszereinek típusjóváhagyásáról is. Ezeket a rendelkezéseket további, a diagnosztikai jelek átvitelére vonatkozó műszaki intézkedésekkel ki kell egészíteni annak érdekében, hogy egyes, a gázüzemű járművek számára újabban kifejlesztett OBD-technológiák, amelyek a 70/220/EGK irányelv követelményeinek minden más tekintetben megfelelnek, ne vezessenek a kereskedelem akadályozásához.

(3) A 2002/80/EK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv a cserekatalizátorok EK-típusjóváhagyására vonatkozóan is külön követelményeket vezetett be. Az említett követelményeket ki kell igazítani úgy, hogy a cserekatalizátorok önálló műszaki egységként típus-jóváhagyási eljárás keretében meghatározhatók legyenek azon az alapon, hogy típus tekintetében megegyeznek az eredetileg beszerelt katalizátorral vagy egy eredeti cserekatalizátorral, amely már típusjóváhagyást nyert.

(4) A 70/220/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv által létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/220/EGK irányelv XI. és XIII. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2004. szeptember 4-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezéseket, valamint a Bizottság számára megküldenek egy megfelelési táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv rendelkezései közötti megfelelésről.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2004. szeptember 4-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A 70/220/EGK irányelv XI. és XIII. melléklete a következőképpen módosul:

A. A XI. melléklet a következőképpen módosul:

1. A 3.3.3.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.3.3.4. A kiválasztott tüzelőanyaggal való üzemeltetés esetén egyéb kibocsátáscsökkentőrendszer-alkatrészek vagy berendezések, illetve az erőátvitel kibocsátással összefüggő alkatrészei vagy rendszerei, amelyek egy számítógéphez csatlakoznak, amelynek meghibásodása ahhoz vezethet, hogy a kibocsátás a kipufogócsőnél meghaladja a 3.3.2. pontban meghatározott határértékeket;".

2. A 4.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.5.2. Az e melléklet 1. függeléke 6.6. pontjának követelményei ellenére, és amennyiben a gyártó azt kérelmezi, a jóváhagyó hatóságnak a következő hiányosságokat el kell fogadnia mint olyanokat, amelyek megfelelnek e melléklet a diagnosztikai jelek értékelésére és átvitelére vonatkozó követelményeinek:

- a felhasznált mindkét tüzelőanyagra vonatkozó diagnosztikai jelek egyetlen forráscímen való átvitele,

- egy diagnosztikai jelhalmaz értékelése mindkét tüzelőanyag-típusra (az egyetlen tüzelőanyaggal járatható járműveknél alkalmazott értékelésnek megfelelően, és az aktuálisan használt tüzelőanyagtól függetlenül),

- (a két tüzelőanyag-típus közül az egyikhez tartozó) diagnosztikai jelhalmaz kiválasztása a tüzelőanyag-kapcsoló állásával,

- egy diagnosztikai jelhalmaz értékelése és továbbítása a benzinüzemet vezérlő számítógépben mindkét tüzelőanyag esetén, függetlenül a használt tüzelőanyagtól. A gázüzemet vezérlő számítógépe a gáztüzelőanyag-rendszerre vonatkozó diagnosztikai jeleket értékeli és továbbítja, valamint tárolja a tüzelőanyag-állapot történetét.

A gyártó további eltéréseket is kérelmezhet, amelyek elfogadásáról a jóváhagyó hatóság dönt.".

3. Az 1. függelék 6.6. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"6.6. A diagnosztikai jeleknek a két tüzelőanyaggal járatható gázüzemű járművekből történő továbbítására vonatkozó külön követelmények

6.6.1. Az olyan, két tüzelőanyaggal járatható gázüzemű járművek esetén, ahol a különféle tüzelőanyag-rendszerek jeleit ugyanaz a számítógép tárolja, a benzinüzem és a gázüzem diagnosztikai jeleit egymástól függetlenül kell értékelni és továbbítani.

6.6.2. Az olyan, két tüzelőanyaggal járatható gázüzemű járművek esetén, ahol a különféle tüzelőanyag-rendszerek jeleit két külön számítógép tárolja, a benzinüzem és a gázüzem diagnosztikai jeleit az adott tüzelőanyaghoz tartozó számítógépben kell értékelni és továbbítani.

6.6.3. Egy diagnosztikai eszköztől érkező kérés esetén a benzinnel üzemelő jármű diagnosztikai jeleit az egyik forráscímen, a gázzal üzemelő jármű diagnosztikai jeleit egy másik forráscímen kell továbbítani. A forráscímek használatát a Közúti járművek - járművek és külső vizsgálóberendezések kommunikációja a kibocsátással kapcsolatos diagnosztikában - 5. rész: Szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos diagnosztikai szolgáltatások című, 2001. november 1-jei ISO DIS 15031-5 szabvány írja le.".

B. A XIII. melléklet a következő 4.4. ponttal egészül ki:

"4.4. Ha a típusjóváhagyást kérelmező be tudja mutatni a jóváhagyó hatóságnak vagy a műszaki szolgálatnak, hogy a cserekatalizátor az ezen irányelv X. melléklete függelékének 1.10. pontjában meghatározott típusba tartozik, akkor a típusbizonyítvány kiállításához nem kell igazolni a 6. pontban meghatározott követelmények teljesülését.".

[1] HL L 122., 2003.5.16., 36. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 291., 2002.10.28., 20. o.

[4] HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

Top