Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2076

A Bizottság 2076/2002/EK rendelete (2002. november 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásárólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 319, 23.11.2002, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 144 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 144 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 145 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/oj

32002R2076Official Journal L 319 , 23/11/2002 P. 0003 - 0011


A BIZOTTSÁG 2076/2002/EK RENDELETE

(2002. november 20.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/81/EK bizottsági irányelvvel1 módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre2 és különösen annak 8. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1490/2002/EK rendelettel3 módosított, a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendeletre4 és különösen annak 6. cikkének (7) bekezdésére és 11. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok az említett irányelv bejelentését követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az I. mellékletben nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelv bejelentése után két évvel már forgalomban voltak, kivéve ha határozat született arról, hogy az adott hatóanyag nem vehető fel az I. mellékletbe.

(2) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel1 módosított 3600/92/EGK bizottsági rendelet2, a 451/2000/EK rendelet és az 1490/2002/EK rendelet megállapítja a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első, második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Ez a program még folyamatban van, és sok hatóanyag vonatkozásában még nem lehetett lezárni a döntéshozatalt. Az 1112/2002/EK rendelet3 hatálya alá tartozó hatóanyagok bejelentési eljárása sincs még lezárva, ezért egyes ilyen hatóanyagok esetében a határidőt is meg kell hosszabbítani.

(3) A Bizottság 2001. július 26-án tette közzé helyzetértékelő jelentését4. Ebben arra a következtetésre jutott, hogy az előrehaladás mértéke alulmúlta a várakozást, és ezért a határidőt meg kell hosszabbítani azon hatóanyagok esetében, amelyek felülvizsgálata még folyamatban van, illetve amelyek esetében a szakma kötelezettséget vállalt a szükséges dokumentációk határidőn belüli további elkészítésére.

(4) Az első szakasz hatálya alá tartozó hatóanyagok esetében a Bizottság biztosítani fogja, hogy 2003 júliusa előtt a lehető legtöbb döntés megszülessen, ugyanakkor elismeri, hogy számos hatóanyag esetében 2005 előtt nem lehet döntést hozni. További időre van szükség a Bizottság által igényelt további adatok kiértékeléséhez, mielőtt döntés születhet arról, hogy ezek a hatóanyagok megfelelnek-e a 91/414/EGK irányelv biztonsági előírásainak, és a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy ez a kiegészítő időszak a lehető legrövidebb legyen.

(5) Azok a hatóanyagok, amelyek esetében nem történt kötelezettségvállalás a szükséges dokumentációk további elkészítésére, nem kerülhetnek felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak vissza kell vonni az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét.

(6) Azon alkalmazások esetében, amelyekre vonatkozóan további szakmai bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy a hatóanyag további alkalmazása elengedhetetlenül szükséges, és nincs megfelelő hatékonyságú alternatívája, átmeneti intézkedéseket kell hozni, hogy lehetővé váljon alternatívák kifejlesztése. Számos alkalmazás esetében már beterjesztették ezeket az információkat, és a Bizottság a tagállamok szakértőivel együttműködve kiértékelte azokat. Eltérést csak indokolt és aggodalomra okot nem adó esetben lehet alkalmazni, és az olyan károsító szervezetekre kell korlátozni, amelyek leküzdésére hatékony alternatíva nem létezik.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett tizenkét éves időszak meghosszabbodik 2005. december 31-ig azon hatóanyagok esetében, amelyeket a 3600/92/EGK rendelet keretében értékelnek, és az értékelés második szakaszát a 451/2000/EK rendelet szerint végzik, valamint 2008. december 31-ig azon hatóanyagok esetében, amelyeket az 1490/2002/EK rendelet keretében értékelnek, kivéve ha határozat született vagy ezen időpont előtt határozat születik a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről vagy annak megtagadásáról. Ezen időszakok alatt a tagállamok a fenti hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát továbbra is engedélyezhetik, illetve újból engedélyezhetik a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban.

2. cikk

(1) Az e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok nem szerepelnek hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét - a (3) bekezdésben előírtak kivételével - legkésőbb 2003. július 25-ig visszavonják.

(3) A II. melléklet A. oszlopában szereplő valamely hatóanyagra vonatkozóan a II. melléklet B. oszlopában, az adott hatóanyagnál feltüntetett bármely tagállam érvényben tarthatja a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét a C. oszlopban megadott alkalmazásokat illetően 2007. június 30-ig, azzal a feltétellel, hogy

a) biztosítja, hogy a további alkalmazás csak addig engedélyezett, amíg az nem jár káros hatással az emberi és állati egészségre, és nem gyakorol elfogadhatatlan hatást a környezetre;

b) biztosítja az említett, 2003. december 31-ét követően forgalomban maradó növényvédő szerek újracímkézését annak érdekében, hogy megfeleljenek a korlátozott alkalmazási feltételeknek;

c) végrehajt minden szükséges kockázatcsökkentő intézkedést a lehetséges kockázat csökkentése érdekében;

d) biztosítja, hogy komoly erőfeszítéseket tegyenek ezen alkalmazások alternatíváinak kutatása terén.

Az érintett tagállam legkésőbb 2004. december 31-ig értesíti a Bizottságot ennek a bekezdésnek az alkalmazásáról, és különösen az a)-d) pontnak megfelelően megtett intézkedésekről.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése szerint adott haladék időtartama a lehető legrövidebb legyen, és

a) azon alkalmazások esetében, amelyeknél az engedélyt 2003. július 25-ig kell visszavonni, legkésőbb 2003. december 31-én járjon le, a II. melléklet szerinti néhány nélkülözhetetlen alkalmazás kivételével, amelyek esetében az engedély meghatározott tagállamokban a 2. cikk (3) bekezdése szerint még érvényben maradhat;

b) azon alkalmazások esetében, amelyeknél az engedélyt 2007. június 30-ig kell visszavonni, legkésőbb 2007. december 31-én járjon le.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 20-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében hatóanyagként nem szereplő hatóanyagok jegyzéke

1,2-Diklórpropán

1,3-Diklórpropén (cisz)

1,3-Difenilkarbamid

2-(Ditiocianometiltio)-benzotiazol

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobután (más néven szek. butilamin)

2-Benzil-4-klórfenol

4-CPA (4-klórfenoxiecetsav = PCPA)

4-t-Pentilfenol

Acifluorfén

Aldimorf

Alkiltrimetil-ammóniumklorid

Alkiltrimetilbenzil-ammóniumklorid

Alletrin

Alloxidim

Allilalkohol

Ametrin

Ampropilofosz

Ancimidol

Anilazin

Antracénolaj

Azakonazol

Azametifosz

Aziprotrin

Barbán

Bárium-fluorszilikát

Bárium-poliszulfid

Benazolin

Bendiokarb

Benfurezát

Benodanil

Benszulid

Benszultap

Bentaluron

Benzalkonium-klorid

Benzoximat

Benzoilprop

Benztiazuron

Bioalletrin

Bioresmetrin

Bitumen

Brandol (hidroxinonil-2,6-dinitrobenzol)

Bromacil

Bromociklén

Bromofenoxim

Bromofosz

Bromofosz-etil

Brómpropilát

Bronopol

Butaklór

Butokarboxim

Butoxikarboxim

Butilát

Kalcium-karbonát (más néven mész)

Kalcium-hidroxid (más néven oltott mész)

Kalcium-oxid (más néven égetett mész)

Szén-diszulfid

Karbofenotion

Kartap

Cetrimid

Kinometionát (más néven Quinometionát)

Klometoxifén

Klorál-bisz-acilál

Klorál-szemi-acetál

Klórambén

Klórbromuron

Klórbufam

Klóretazát

Klórfenprop

Klórfenson (más néven Klórfenizon)

Klórfenvinfosz

Klórfluazuron

Klórmefosz

Klórbenzilát

Klórpropilát

Klóroxuron

Klórfoniumklorid

Klórtiamid

Klórtiofosz

Kufraneb

Ciánazin

Cikloát

Cikluron

Ciprofurám

DADZ (cink-dietilditiokarbamát)

Dalapon

Bacillus thuringiensis delta-endotoxinja

Demeton-S-metil

Demeton-S-metilszulfon

Dezmetrin

Diafentiuron

Dialifosz

Diallát

Diammóniumfoszfát

Diklofention

Diklofluanid

Diklon

Diklórprop

Diklobutrazol

Dikrotofosz

Diciklopentadién

Dienoklór

Dietatil (-etil)

Difenoxuron

Difenzokvát

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperát

Dimetirimol

Dimexán

Dinitramin

Dinobuton

Dioxakarb

Dioxation

Difenamid

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

Diszulfoton

Ditalimfosz

Drazoxolon

Endotal

EPTC (etil-dipropil-tiokarbamát)

Etacelazil

Etidimuron (más néven szulfodiazol)

Etiofenkarb

Etion (más néven Dietion)

Etirimol

Etoát-metil

Etrimfosz

Fenaminoszulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenoprop

Fenotiokarb

Fenoxaprop

Fenpiklonil

Fenpropatrin

Fenridazon

Fenzon (más néven fenizon)

Fentioszulf

Fenuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimin

Flucikloxuron

Flucitrinát

Flumekin

Flumetralin

Fluordifén

Fluorglikofén

Flupoxam

Fluridon

Fomezafén

Fonofosz

Formotion

Foszamin

Fosztietán

Furalaxil

Furatiokarb

Furkonazol

Furfural

Furmeciklox

Enciánibolya

Halfenprox (más néven brofenprox)

Haloxifop

Hepténfosz

Hexaklorofén

Hexazinon

Hidrametilnon

Hidroxi-MCPA

Hidroxifenil-szalicilamid

Imazapir

Imazetabenz

Iminoktadin

Jódfenfosz

Izazofosz

Izokarbamid

Izofenfosz

Izolán

Izopropalin

Izoprotiolán

Izoxation

Karbutilát

Kinoprén

Mankopper

Mekarbam

Mefenacet

Mefoszfolán

Mepronil

Merfosz (más néven tributil-foszfortritioit)

Metakrifosz

Metazol

Metfuroxám

Metoprén

Metoprotrin

Metoxiklór

Metilén(bisz-tiocianát)

Metil-izotiocianát

Metil-naftil-acetamid

Metil-naftil-ecetsav

Metobromuron

Metolaklór

Metoxuron

Metszulfovax

Mevinfosz

Monalid

Monokrotofosz

Monuron

MAS (metilarzonsav)

Nabam

Naptalam

Naftilecetsav-hidrazid

Neburon

Nitralin

Nitrotal

Nonilfenoléter-polioxietilénglikol

Nonilfenol-etoxilát

Norflurazon

Noruron

Oktilinon

Ofurace

Ometoát

Orbenkarb

Oxadixil

Oxin-réz

Oxikarboxin

Oxitetraciklin

Paraformaldehid

p-klórnitrobenzol

Pebulát

Pentaklór-fenol

Pentanoklór

Perfluidon

Fenolok

Fenotrin

Fentoát

Forát

Foszametin

Foszfamidon

Pirimifosz-etil

Kálium-szilikát

Profenofosz

Promekarb

Prometrin

Propazin

Propetamfosz

Propoxur

Propil-3-t-butilfenoxi-acetát

Protiokarb

Protiofosz

Protoát

Piraklofosz

Pirazoxifén

Piridafention

Pirifenox

Piroquilon

Quinalfosz

Quizalofop

Resmetrin

Kőliszt

Szekbumeton

Szekonal (más néven 5-allil-5-(1´-metilbutil)-barbitursav)

Szetoxidim

Sziduron

Szilikátok

Ezüst-nitrát

Nátrium-arzenit

Nátrium-diaceton-ketogulonát

Nátrium-diklórfenát

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

Nátrium-dioktil-szulfoszukkinát

Nátrium-fluorszilikát

Nátrium-monoklóracetát

Nátrium-pentaborát

Nátrium-p-t-amilfenát

Nátrium-szilikát

Nátrium-ezüst-tioszulfát

Nátrium-tetratiokarbamát

Nátrium-tiocianát

Szulfotep

Szulprofosz

Kátránysavak

TCA

TCMTB

Tebutám (más néven butám)

Tebutiuron

Temefosz

Terbacil

Terbufosz

Terbumeton

Terbutrin

Tetraklórvinfosz

Tetradifon

Tetrametrin

Tetraszul

Tiazafluron

Tiazopir

Tiociklám

Tiofanox

Tiometon

Tionazin

Tiofanát

Tiokarbazil

Tolil-ftalám

Tralometrin

Triapentenol

Triazbutil

Triazofosz

Tribufosz (s,s,s-tributil-foszfor-tritioát)

Tributil-ónoxid

Triklóronát

Tridifán

Trietazin

Trifenmorf

Triforin

Trioximetilén

Validamicin

Vamidotion

Vernolát

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A. oszlop B. oszlop C. oszlop

Hatóanyag Tagállam Alkalmazás

2-aminobután Egyesült Királyság Tárolt vetőburgonya

Írország Tárolt vetőburgonya

1,3-diklórpropén (cisz) Hollandia Virághagyma, szamóca, zöldségek, faiskolai növények, évelő növények és gyümölcsös újratelepítés

4-CPA (4-klórfenoxi-ecetsav) Görögország Szőlő (magtalan)

Spanyolország Paradicsom, padlizsán

Acifluorfén Olaszország Szójabab

Azakonazol Belgium Zöldpaprika, paradicsom, erdőművelés

Hollandia Paradicsom

Egyesült Királyság Dísznövények

Benfurezát Spanyolország Gyapot

Bromacil Franciaország Levendula, lavandin

Brómpropilát Belgium Bab

Spanyolország Citrom, paradicsom, almatermésű gyümölcsök, szőlő

Kartap Olaszország Almatermésű gyümölcsök, csonthéjas gyümölcsök, paradicsom, padlizsán, paprika, sárgadinnye, tök, dísznövények

Kinometionát Görögország Sárgadinnye, görögdinnye

Spanyolország Tökfélék

Klórfenvinfosz Dánia Káposzta

Németország Hónapos retek, retek, sárgarépa, vöröshagyma, zeller, káposzta, uborka

Írország Sárgarépa, paszternák, káposzta, karórépa

Franciaország Gomba, spárga, zsázsa, retek, spenót, galambbegysaláta, apróuborka, cukkini, vöröshagyma, mogyoróhagyma, sárgarépa, gumós zeller, póréhagyma, zeller, petrezselyem, fokhagyma, káposzta, tarlórépa

Hollandia Káposzta, vöröshagyma, sárgarépa, káposztaféle zöldségek, karórépa, fehérrépa, retek, fekete retek, póréhagyma, gumós zeller

Spanyolország Káposztafélék

Ciánazin Egyesült Királyság Borsó, bab, káposztafélék, nárciszok, repce, hagymafélék, erdészet

Írország Vöröshagyma

Etion Franciaország Sárgarépa, petrezselyem, zeller, gumós zeller, fokhagyma, mogyoróhagyma, vöröshagyma, póréhagyma, káposzta

Dikegulac Németország Dísznövények (üvegházi)

Dinobuton Spanyolország Almatermésű gyümölcsök

Etil-dipropil-tiokarbamát (EPTC) Portugália Burgonya

Fenpropatrin Egyesült Királyság Bogyós gyümölcsök (fekete ribiszke)

Fenuron Egyesült Királyság Borsó, bab, spenót

Fomezafen Egyesült Királyság Borsó, bab, csillagfürt

Franciaország Szójabab, bab

Olaszország Szójabab, bab, borsó

Furalaxil Írország Dísznövények

Furatiokarb Belgium Póréhagyma

Haloxifop Dánia Magtermő vörös csenkesz gyepek, dísznövények magágyai

Heptenofosz Írország Dísznövények, uborka, paradicsom, fejes saláta

Hexazinon Ausztria Tűlevelűek

Franciaország Tűlevelűek, levendula, lavandin, muskotályzsálya, édesgyökér, lucerna, cukornád

Írország Tűlevelűek

Spanyolország Tűlevelűek, lucerna

Imazapir Írország Erdészet

Mepronil Ausztria Fejes saláta

Metobromuron Belgium Galambbegysaláta, bab, burgonya

Németország Galambbegysaláta, bab, dohány

Metoxuron Belgium Sárgarépa, burgonya

Franciaország Sárgarépa

Írország Sárgarépa

Luxemburg Sárgarépa, burgonya

Hollandia Sárgarépa, burgonya, írisz, gladiólusz

Egyesült Királyság Sárgarépa

Naptalam Spanyolország Sárgadinnye, görögdinnye

Franciaország Sárgadinnye

Ometoát Ausztria Dísznövények

Orbenkarb Ausztria Csillagfürt

Oxadixil Belgium Borsó - vetőmag kezelésére

Oxikarboxin Egyesült Királyság Dísznövények

Ausztria Dísznövények

Görögország Dísznövények, virágok

Spanyolország Dísznövények

Írország Gyep

Pebulát Görögország Dohány

Pentanoklór Egyesült Királyság Ernyővirágzatúak, fűszernövények

Prometrin Egyesült Királyság Ernyővirágzatúak, hagymafélék, fűszernövények

Spanyolország Gyapot

Görögország Gyapot

Írország Sárgarépa, petrezselyem, zeller, paszternák

Franciaország Zeller, gumós zeller, lencse, póréhagyma

Piridafention Spanyolország Szőlő, rét, citrom

Resmetrin Egyesült Királyság Gomba

Szetoxidim Ausztria Szamóca

Belgium Póréhagyma, bab, káposzta

Olaszország Zöldségek

Ezüst-nitrát Hollandia Magnak termesztett uborka és apróuborka

Nátrium-monoklór-acetát Egyesült Királyság Káposztafélék, hagymafélék, bogyós gyümölcsök, komló

Írország Káposzta, kelbimbó, kelkáposzta

Nátrium-ezüst-tioszulfát Dánia Vágott virágok, cserepes növények

Terbacil Spanyolország Menta

Franciaország Hegyi árnika, orvosi somkóró, citromfű, borsmenta, oregano, vad árvácska, rozmaring, kerti csombor, zsálya, kakukkfű

Görögország Fűszernövények

Egyesült Királyság Fűszernövények és gyógynövények

Terbufosz Németország Cukorrépa, marharépa

Terbutrin Egyesült Királyság Borsó, bab, csillagfürt

Tetradifon Spanyolország Citrusfélék, tökfélék, paradicsom, szőlő

Írország Paradicsom, uborka, dísznövények faiskolai állománya

Triazofosz Írország Sárgarépa

Triforin Ausztria Bab, uborka, dísznövénytermesztés, rózsa

Dánia Alma, körte, fekete ribiszke, vörös ribiszke, egres

Vamidotion Belgium Alma, erdőművelés

Spanyolország Almatermésű gyümölcsök

Olaszország Almatermésű gyümölcsök

Portugália Alma, körte

1 HL L 276., 2002.10.12., 28. o.

2 HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

3 HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

4 HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

1 HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

2 HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

3 HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

4 COM(2001) 444. végleges

Top