EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0037

A Bizottság 2002/37/EK irányelve (2002. május 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etofumezát hatóanyagként történő besorolása céljából történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

HL L 117., 2002.5.4, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/37/oj

32002L0037Hivatalos Lap L 117 , 04/05/2002 o. 0010 - 0012


A Bizottság 2002/37/EK irányelve

(2002. május 3.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etofumezát hatóanyagként történő besorolása céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/18/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] előírja a növényvédő szerek vizsgálandó hatóanyagai jegyzékének a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételére való tekintettel történő elfogadását. Ez a jegyzék a legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtásában referensként közreműködő tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendeletben [6] található, és tartalmazza az etofumezátot.

(2) Megvizsgálták az etofumezát emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásait a bejelentők által javasolt felhasználási területeken, összhangban a 3600/92/EGK rendeletben előírt rendelkezésekkel. A 491/95/EK rendelettel [7] módosított 933/94/EK rendelet Svédországot jelölte ki referens tagállamnak. Svédország a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban 1998. október 2-án benyújtotta a szükséges vizsgálati jegyzőkönyveket és javaslatokat a Bizottsághoz.

(3) Ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálat 2002. február 26-án került véglegesítésre az etofumezátra vonatkozó bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában.

(4) A felülvizsgálat nem tárt fel nyitott kérdéseket vagy aggályokat, amelyek indokolták volna a növényügyi tudományos bizottsággal való konzultációt.

(5) Az elvégzett különböző vizsgálatokból úgy tűnt, hogy az etofumezátot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen azon felhasználások tekintetében, amelyek a bizottsági felülvizsgálati jelentés keretében kerültek vizsgálatra és felsorolásra. Ezért az etofumezát alkalmas a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételre annak biztosítására, hogy az etofumezátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek minden tagállamban a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban legyenek kiadhatók.

(6) A bizottsági felülvizsgálati jelentésre a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvek számos szakaszának a tagállamok által történő megfelelő végrehajtása céljából van szükség. Ezért elő kell írni, hogy a véglegesített felülvizsgálati jelentést – a bizalmas információ kivételével – a tagállamok bármely érdekelt fél számára elérhetővé tegyék vagy rendelkezésre bocsássák konzultáció céljára. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos haladás figyelembevétele céljából naprakész állapotba kell hozni, a kérdéses hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket szintén módosítani kell az irányelvvel összhangban.

(7) Valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt ésszerű időnek kell eltelnie, hogy a tagállamok és az érdekelt felek megtehessék a kellő előkészületi lépéseket.

(8) A felvételt követően a tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a 91/414/EGK irányelv etofumezátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására, és különösen a kiadott engedélyeknek a 91/414/EGK irányelvvel összhangban történő felülvizsgálatára, hogy biztosítsák a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének etofumezátra vonatkozó feltételeinek teljesülését. Biztosítani kell egy hosszabb időszakot, amely során a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő minden ilyen növényvédő szerről be kell nyújtani egy teljes dossziét, és a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvek alapján megtörténik a termék újbóli értékelése.

(9) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ezen irányelvben meghatározott rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok – a 91/414/EGK irányelv 14. cikkének rendelkezései szerinti bizalmas információ kivételével – konzultációs célból bármely érdekelt fél számára elérhetővé teszik, vagy külön kérésre rendelkezésre bocsátják az etofumezátra vonatkozó felülvizsgálati jelentést.

3. cikk

A tagállamok meghozzák és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. augusztus 31-éig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezéseket 2003. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1) A tagállamok felülvizsgálják minden, etofumezátot tartalmazó növényvédő szer engedélyét, hogy biztosítsák a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott, az etofumezátra vonatkozó feltételek teljesülését. Amennyiben szükséges, a 91/414/EGK irányelvvel összhangban, 2003. szeptember 1-je előtt módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

(2) A tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban és az irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján újraértékelnek minden olyan növényvédő szert, amely etofumezátot akár egyedüli hatóanyagként, akár a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében 2003. március 1-jéig szereplő több hatóanyag egyikeként tartalmaz. Az újraértékelés alapján megállapítják, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek. Amennyiben szükséges, legkésőbb 2007. február 28-ig módosítják vagy visszavonják minden ilyen növényvédő szer engedélyét.

5. cikk

Ez az irányelv 2003. március 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. május 3-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 55., 2002.2.26., 29. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] HL L 49., 1995.3.4., 50. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az I. mellékletben a táblázat az alábbi sorral egészül ki:

"Szám | Közhasználatú név, azonosító szám | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | Beépítés lejárata | Különleges rendelkezések |

29. | Etofumezát CAS 26225-79-6 CICAP 223 | (±)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofurán-5-ilmetánszulfonát | 960 g/kg | 2003. március 1. | 2013. február 28. | Csak gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. A VI. melléklet egységes elveinek végrehajtása céljából az etofumezátra vonatkozó felülvizsgálati jelentés megállapításait és különösen annak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2002. február 26-án véglegesített I. és II. függelékét figyelembe kell venni. Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok különös figyelmet fordíthatnak a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talajú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák, és ha szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket is kell alkalmazniuk. |

--------------------------------------------------

Top