EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0973

A Tanács 973/2001/EK rendelete (2001. május 14.) egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról

HL L 137., 2001.5.19, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; hatályon kívül helyezte: 32007R0520

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/973/oj

32001R0973Hivatalos Lap L 137 , 19/05/2001 o. 0001 - 0009


A Tanács 973/2001/EK rendelete

(2001. május 14.)

egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A Közösség a 98/392/EK határozattal [3] jóváhagyta az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményét, amely a tenger élővilágának védelmére és kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat tartalmazza. Szélesebb körű nemzetközi kötelezettségei keretében a Közösség részt vesz a halállomány védelme céljából a nemzetközi vizeken teendő erőfeszítésekben.

(2) A 86/237/EGK határozat [4] szerint a Közösség 1997. november 14-től csatlakozott az atlanti tonhal védelmére létrehozott nemzetközi bizottsághoz, a továbbiakban "ICCAT -egyezmény".

(3) Az ICCAT-egyezmény keretet biztosít az Atlanti-óceánban és melléktengereiben élő tonhal és tonhalszerű fajok védelme és kezelése terén való regionális együttműködéshez az atlanti tonhal védelmére létrehozott nemzetközi bizottság, a továbbiakban: "ICCAT" létrehozásával és az egyezmény területén a szerződő felekre nézve kötelező védelmi és kezelési ajánlások elfogadásával.

(4) Az ICCAT számos technikai intézkedést javasolt az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben élő, egyes hosszú távon vándorló fajok állományaira, többek között a halak megengedett méretére és súlyára, valamint egyes területeken és időszakokban, a halászat korlátozására bizonyos felszerelésekkel és kapacitással. Ezek az ajánlások kötelezőek a Közösségre, és ezért végrehajtandók.

(5) Az ICCAT által elfogadott egyes technikai intézkedéseket beépítettek a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendeletbe [5] és a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletbe [6]. Az egyértelműség kedvéért ezeket az intézkedéseket e rendeletben kell összefoglalni, és a fenti rendeletek megfelelő cikkei hatályukat vesztik.

(6) Egyes területeken a hagyományos halászati gyakorlatra tekintettel bizonyos tonhalfajok fogására és hajón tartására vonatkozó sajátos rendelkezéseket kell elfogadni.

(7) A Közösség a 95/399/EK határozatával [7] jóváhagyta az indiai-óceáni tonhal bizottság létrehozásáról szóló megállapodást. Ez a megállapodás célszerű keretet biztosít a szorosabb nemzetközi együttműködéshez és az Indiai-óceánban élő tonhal és rokon fajok ésszerű hasznosításához az indiai-óceáni tonhal bizottság, a továbbiakban: "IOTC" létrehozásával, valamint az IOTC térségben a védelemre és kezelésre vonatkozó ajánlások elfogadásával, amelyek kötelezőek a szerződő felekre.

(8) Az IOTC elfogadta az egyes Indiai-óceánban élő, hosszú távon vándorló fajok állományaira vonatkozó technikai intézkedéseket meghatározó ajánlást. Ez az ajánlás kötelező a Közösségre, és ezért végrehajtandó.

(9) Az Európai Közösség az 1999/337/EK határozattal [8] elfogadta a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodást, és az 1999/386/EK határozattal [9] kimondta, hogy azt jóváhagyásáig ideiglenes alapon alkalmazza. A Közösségnek ezért az e megállapodásban meghatározott rendelkezéseket alkalmaznia kell.

(10) A megállapodás céljai közé tartozik, hogy fokozatosan nullára csökkentse a véletlen delfinhalálozást a Csendes-óceán keleti részén az erszényes kerítőhálóval történő tonhalhalászat során, és hosszú távon elérje a tonhalállomány fenntarthatóságát a megállapodási területen.

(11) E megállapodás egyes rendelkezései beépültek a 850/98/EK rendeletbe. E rendelkezéseket fel kell venni ebbe a rendeletbe.

(12) A Közösségnek halászati érdekeltségei vannak a Csendes-óceán keleti részén, és bejelentette, hogy csatlakozni kíván az amerikaközi trópusi tonhal bizottsághoz, a továbbiakban: "IATTC". A csatlakozásig és az ENSZ tengerjogi egyezménye szerint e régióban az erőforrások kezelésében és védelmében érintett többi féllel való együttműködési kötelezettsége szerint, az IATTC által elfogadott technikai intézkedéseket a Közösségnek is alkalmaznia kell.

(13) Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [10] szerint kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a tagállamok lobogója alatt hajózó és a Közösségben bejegyzett hajókra (a továbbiakban "közösségi halászhajók") vonatkozó technikai védelmi intézkedéseket rögzíti az I. mellékletben említett, egyes hosszú távon vándorló fajok állományainak fogása és kirakodása vonatkozásában.

I. CÍM

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a tengeri vizek alábbi meghatározásai érvényesek:

a) 1. Terület:

az Atlanti-óceánnak és melléktengereinek az ICCAT Egyezmény hatálya alá tartozó összes vizei, az Egyezmény 1. cikkében foglalt meghatározás szerint;

b) 2. Terület:

az Indiai-óceánnak az IOTC létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó összes vizei, a megállapodás 2. cikkében foglalt meghatározás szerint;

c) 3. Terület:

a Csendes-óceán keleti részének összes vizei a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás 3. cikkében foglalt meghatározás szerint.

II. CÍM

AZ 1. TERÜLETEN ALKALMAZANDÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1. fejezet

Korlátozások bizonyos típusú hajók és halászfelszerelések használatára

3. cikk

(1) A november 1-jétől január 31-ig tartó időszakban a (2) bekezdésben meghatározott területen a közösségi halászhajóknak tilos:

- az úszó tárgyak lehorgonyzása,

- a halászat mesterséges tárgyak alatt,

- a halászat természetes tárgyak alatt,

- a halászat segédhajók igénybevételével,

- mesterséges úszó tárgyak bedobása a tengerbe bójával vagy bója nélkül,

- bóják elhelyezése a tengerben talált úszó tárgyakra,

- úszó tárgyak eltávolítása és az ilyen tárgyak által odacsalogatott halra várakozás a hajó alatti összegyűjtés céljából,

- úszó tárgyak vontatása a területen kívül.

(2) Az (1) bekezdésben említett terület határai a következők:

- a déli határ a déli szélesség 4o-ánál,

- az északi határ az északi szélesség 5o-nál,

- a nyugati határ a nyugati hosszúság 20o-nál,

- a keleti határ Afrika partjainál.

(3) A hajók számára tilos a halászat megkezdése vagy folytatása fedélzeten tartózkodó megfigyelő nélkül az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időszakban és területen.

(4) 2002. december 31-ig a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket megfigyelők kijelölésére, és biztosítják, hogy ott legyenek minden olyan, a lobogójuk alatt hajózó vagy a területükön bejegyzett hajó fedélzetén, amely a (2) bekezdésben említett területen halászati tevékenységet kíván folytatni.

(5) A (4) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a megfelelően kijelölt megfigyelők mindaddig a számukra kijelölt halászhajók fedélzetén maradjanak, ameddig más megfigyelők le nem váltják őket.

(6) Az adott területen, illetve az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időszakban működő közösségi hajók parancsnoka fogadja a megfigyelőt és kötelezettségei ellátásában együttműködik vele a hajón való tartózkodása idején.

A megfigyelő fogadására kijelölt hajóparancsnok a hajón minden ésszerű erőfeszítést megtesz a megfigyelő érkezésének és indulásának a megkönnyítésére. A fedélzeten való tartózkodása idejére a megfigyelő számára megfelelő elhelyezést és munkakörülményeket kell biztosítani.

(7) A (4), (5) és (6) bekezdésre vonatkozó gyakorlati intézkedések a II. mellékletben kerülnek meghatározásra.

(8) A tagállamok minden évben legkésőbb május 1-jéig megküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó hajókra kijelölt megfigyelők jelentéseinek tartalmát és következtetéseit értékelő átfogó jelentést.

(9) A Bizottság az (1) bekezdésben említett időszakot, a (2) bekezdésben említett területet és a II. mellékletben ismertetett, a megfigyelők kijelölésére vonatkozó intézkedéseket a Közösségre kötelező ICCAT ajánlások és a 19. cikk (2) bekezdésében rögzített eljárás szerint módosíthatja.

4. cikk

(1) Tilos a fedélzeten tartani Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken az ICES X. alterületen az északi szélesség 36o30'-től északra, vagy a CECAF területein az északi szélesség 36o-tól északra és nyugati hosszúság 17o30'-től keletre erszényes kerítőhálóval kifogott csíkoshasú, nagyszemű és sárgaúszójú tonhal bármely mennyiségét, vagy az említett területeken az említett felszereléssel az említett fajokra halászni.

(2) Tilos a hajón tartani Spanyolország vagy Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken az ICES VIII., IX. és X. alterületen, vagy a CECAF területein a Kanári-szigetek és Madeira körül eresztőhálóval kifogott tonhalat, vagy az említett területeken az említett halászfelszerelésekkel az említett fajokra halászni.

5. cikk

(1) Tilos a nagy tonhal halászata kerítőhálóval:

- május 1-jétől 31-ig az egész Földközi-tengeren, július 16-tól augusztus 15-ig a Földközi-tengeren, az Adriai-tengert kivéve olyan hajók vonatkozásában, amelyek kizárólag vagy elsősorban az Adriai-tengeren halásznak,

- július 16-tól augusztus 15-ig az egész Földközi-tengeren, május 1-jétől 31-ig az Adriai-tengeren a kizárólag vagy nagyrészt a Földközi-tengeren halászó hajók vonatkozásában, kivéve a kizárólag vagy nagyrészt az Adriai-tengeren halászó hajókat.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden, a lobogójuk alatt hajózó vagy a területükön bejegyzett hajóra kiterjedjenek a fenti szabályok.

E rendelet alkalmazásában az Adriai-tenger déli határa az albán-görög határ és a Cape Santa Maria di Leuca között húzott vonal.

(2) A Földközi-tengeren a nagy tonhal halászatát segítő repülőgépek vagy helikopterek használata június 1-jétől 30-ig tilos.

(3) A Földközi-tengeren a nagy tonhal felszíni horogsorokkal történő halászata a 24 méternél hosszabb hajókról minden év július 1-jétől 31-ig tilos. A hosszúság megállapítása az ICCAT meghatározása szerint történik, amelyet a III. melléklet tartalmaz.

(4) Az e cikkben említett időszakokat és területeket, valamint a III. mellékletben megadott hajóhosszúság meghatározását a Bizottság a Közösségre kötelező ICCAT ajánlások és a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint módosíthatja.

2. Fejezet

Minimális méret

6. cikk

(1) A hosszú távon vándorló fajok méreten alulinak tekintendők, ha a méreteik kisebbek az érintett fajokra a IV. mellékletben meghatározott legkisebb méreteknél.

(2) A IV. mellékletben ismertetett méreteket a Bizottság a Közösségre kötelező ICCAT ajánlások és a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint módosíthatja.

7. cikk

(1) A hosszú távon vándorló fajok méreten aluli egyedeit nem lehet a hajón tartani vagy átrakodni, kirakodni, szállítani, tárolni, bemutatni vagy eladásra kínálni, eladni vagy értékesíteni. E fajokat haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

A fenti albekezdés azonban nem vonatkozik a IV. mellékletben említett, véletlenül kifogott fajokra, amelyek összesen, egyedszámban kifejezve nem haladják meg a kifogott mennyiség 15 %-át. A nagy tonhal esetében ez a tűréshatár nem vonatkozik a 3,2 kg-nál kisebb súlyú halakra.

(2) A Közösségben a harmadik országokból származó, hosszú távon vándorló fajokhoz tartozó, méreten aluli halak szabad forgalomba bocsátása vagy értékesítése tilos.

8. cikk

A hosszú távon vándorló fajokhoz tartozó halak méretének mérése a 850/98/EK rendelet 18. cikke szerint történik.

3. Fejezet

Korlátozások a hajók számát illetően

9. cikk

(1) A Tanács a 3760/92/EGK [11] rendelet 8. cikke (4) bekezdésének i. pontjában meghatározott eljárás szerint eljárva határozza meg a nagyszemű tonhalra, mint célfajra halászó, 24 méternél hosszabb közösségi halászhajók számát és összkapacitását bruttó regisztertonnában (BRT). Ezeket az 1991–1992. közötti időszakban az 1. területen nagyszemű tonhalra, mint célfajra halászó közösségi halászhajók átlagszámában és bruttó regisztertonnában kifejezett átlagkapacitásában kell megadni.

(2) Legkésőbb minden év január 31-ig a tagállamok a Bizottság elé terjesztik a lobogójuk alatt hajózó és a területükön bejegyzett, az adott évben az 1. területen nagyszemű tonhalra halászni kívánó valamennyi hajó jegyzékét.

(3) A jegyzékek a Bizottság 2090/98/EK rendeletének [12] 5. cikke szerint feltüntetik a halászhajók nyilvántartásában az egyes hajókhoz rendelt belső számot.

(4) A tagállamok által a (2) és (3) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a Tanács a 3760/92/EGK rendelet 8. cikke (4) bekezdésének ii. pontjában meghatározott eljárás szerint eljárva feloszthatja a tagállamok között az (1) bekezdés szerint meghatározott számot és bruttó regisztertonnában megadott kapacitást.

(5) A tagállamok minden évben augusztus 15-ig megküldik a Bizottságnak a nagyszemű tonhalra, mint célfajra halászó, 24 méternél nagyobb halászhajóik jegyzékét. A Bizottság ezt a tájékoztatást minden évben augusztus 31-ig megküldi az ICCAT titkárságának.

(6) Az (5) bekezdésben említett jegyzék az alábbi adatokat tartalmazza:

- a hajó nevét, nyilvántartási számát,

- korábbi lobogóját, ha volt,

- nemzetközi hívójelét, ha van,

- a hajó típusát, hosszt és bruttó regisztertonnát,

- a hajótulajdonos(ok) nevét és címét.

10. cikk

(1) A Tanács a 3760/92/EGK rendelet 8. cikke (4) bekezdésének i. pontjában meghatározott eljárás szerint eljárva meghatározza az észak-atlanti germonra, mint célfajra halászó közösségi halászhajók számát. A hajók számát az 1993-1995. közötti időszakban észak-atlanti germonra halászó közösségi halászhajók átlagszámaként kell meghatározni.

(2) A tagállamok minden évben legkésőbb január 31-ig a Bizottság elé terjesztik a lobogójuk alatt hajózó és a területükön bejegyzett, az adott évben az 1. területen észak-atlanti germonra, mint célfajra halászni kívánó valamennyi hajó jegyzékét.

(3) A jegyzékeken a 2090/98/EK rendelet 5. cikke szerint fel kell tüntetni a halászhajók nyilvántartásában minden egyes hajóhoz rendelt belső számot.

(4) A tagállamok által a (2) és (3) bekezdés szerint megküldött tájékoztatás alapján a Tanács a 3760/92/EGK rendelet 8. cikke (4) bekezdésének ii. pontjában rögzített eljárás szerint feloszthatja a tagállamok között az (1) bekezdés szerint meghatározott hajók számát.

(5) A tagállamok minden évben május 15-ig megküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó és észak-atlanti germonra halászó hajók jegyzékét. 2001. december 31-ig ez a jegyzék nem tartalmazza azokat a halászhajókat, amelyek eresztőháló kivételével bármilyen más felszereléssel, kísérleti halászatot folytatnak. A Bizottság ezt a tájékoztatást minden évben május 30-ig megküldi az ICCAT titkárságának.

4. Fejezet

Egyéb intézkedések

11. cikk

A tagállamok ösztönözhetik olyan csuklón keresztül csatlakoztatott monofil vonókötél használatát, amely megkönnyíti az élő kormos nyársorrúhalfélék és fehér nyársorrúhalfélék kiengedését.

12. cikk

A 850/98/EK rendelet 31. cikkétől függetlenül elektromos áram vagy szigonypuska használható tonhal és óriáscápa (Cetorhimus maximus) fogására a Skagerrakban és Kattegatban.

III. CÍM

A 2. TERÜLETEN ALKALMAZHATÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

13. cikk

(1) A tagállamok minden évben június 15-ig megküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó, az azt megelőző évben a 2. területen nagyszemű, sárgaúszójú tonhalra és bonítóra halászó, 24 méternél hosszabb hajók jegyzékét. A Bizottság ezt a tájékoztatást minden évben június 30-ig megküldi az IOTC Titkárságának.

(2) Az (1) bekezdésben említett jegyzék az alábbi adatokat tartalmazza:

- a hajó nevét, nyilvántartási számát,

- korábbi lobogóját, ha volt,

- nemzetközi hívójelét, ha van,

- a hajó típusát, hosszát, és kapacitását bruttó regisztertonnában,

- a hajótulajdonos, az üzemeltető vagy a hajóbérlő nevét és címét.

IV. CÍM

A 3. TERÜLETEN ALKALMAZHATÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

14. cikk

(1) Csak a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodásban rögzített feltételek szerint működő, DHH-kel rendelkező közösségi halászhajók keríthetik be a delfincsapatokat vagy csoportokat erszényes kerítőhálóval a 3. területen sárgaúszójú tonhalra történő halászat során.

(2) A "DHH" a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás 5. cikkében meghatározott delfinhalálozási határértéket jelenti.

15. cikk

(1) A tagállamok minden évben szeptember 15-ig megküldik a Bizottságnak:

- a lobogójuk alatt hajózó, 363 metrikus tonnánál (400 nettó tonna) nagyobb terhelhetőségű, az egész következő évre DHH-et igénylő hajók jegyzékét,

- a lobogójuk alatt hajózó, a következő évben feltehetőleg a területen működő hajók jegyzékét,

- a lobogójuk alatt hajózó, a következő év első vagy második felére DHH-et igénylő hajók jegyzékét,

- minden DHH-et igénylő hajó esetében az igazolást arról, hogy a hajónak megvan minden megfelelő felszerelése és eszköze a delfinek védelmére, és a parancsnok megtartotta a jóváhagyott oktatást a delfinek mentéséről és szabadon engedéséről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a DHH-re vonatkozó igénylések megfelelnek a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodásban meghatározott feltételeknek és az IATTC által elfogadott védelmi intézkedéseknek.

(3) A Bizottság megvizsgálja a jegyzékeket, és biztosítja, hogy azok megfeleljenek a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás rendelkezéseinek, valamint az IATTC által elfogadott védelmi intézkedéseknek, és megküldi azokat az IATTC igazgatójának.

Ha e vizsgálat azt tárja fel, hogy az igénylés nem felel meg az e bekezdésben említett feltételeknek, a Bizottság az okokat feltü ntetve haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot, hogy nem továbbíthatja az összes igénylést vagy annak egy részét az IATTC igazgatójának.

(4) A Bizottság megküldi minden tagállamnak a lobogója alatt hajózó hajók között felosztandó összes DHH-et.

(5) Minden tagállam minden évben január 15-ig megküldi a Bizottságnak a tagállam lobogója alatt hajózó hajók között a DHH-ek felosztását.

(6) A Bizottság minden évben február 1-jéig megküldi az IATTC igazgatójának a közösségi halászhajók jegyzékét, feltüntetve a közöttük felosztott DHH-eket.

16. cikk

(1) A halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított búvóhelyek segítségével halászó hajók segédhajókat nem használhatnak.

(2) A tengeri átrakodás tilos.

V. CÍM

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

(1) A 14. cikkben említett hajók kivételével tilos a tengeri emlősök csoportjainak vagy csapatainak erszényes kerítőhálóval való bekerítése.

(2) Az (1) bekezdés érvényes a tagállam lobogója alatt hajózó vagy a tagállamban bejegyzett minden hajóra, bármilyen vizeken legyen is.

VI. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A 3. cikk (9) bekezdésének, az 5. cikk (4) bekezdésének és a 6. cikk (2) bekezdésének végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

19. cikk

(1) A Bizottságot a 3760/92/EGK rendelet 17. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében előírt időszak 3 hónap.

(3) A bizottság eljárási szabályzatot fogad el.

20. cikk

(1) A 850/98/EK rendelet 24., 33. és 41. cikke, valamint a XII. mellékletében a nagy tonhalra és kardhalra vonatkozó részek hatályukat vesztik.

(2) A 1626/94/EK rendelet 3a. és 5a. cikke, valamint annak IV. mellékletében a nagy tonhalra és a kardhalra vonatkozó részek és az V. melléklet hatályát veszti.

(3) A fenti rendeletekre, cikkekre és mellékletekre való hivatkozások az e rendeletre való hivatkozásokként értendőek, és az V. mellékletben lévő megfelelési táblázat szerint értelmezendők.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 14-én.

a Tanács részétől

az elnök

L. Rekke

[1] HL C 337., 2000.11.28., 78. o.

[2] 2001. február 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tetté közzé).

[3] HL L 179., 1998.6.23., 1. o.

[4] HL L 162., 1986.6.18., 33. o.

[5] HL L 171., 1994.7.6., 1. o.

[6] HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 812/2000/EK rendelettel (HL L 100., 2000.4.20., 3. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 236., 1995.10.5., 24. o.

[8] HL L 132., 1999.5.27., 1. o.

[9] HL L 147., 1999.6.12., 23. o.

[10] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[11] HL L 389., 1992.12.31., 1. o. A rendeletet legutóbb az 1181/91/EK rendelet módosította. (HL L 164., 1998.6.9., 1. o.)

[12] HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az e rendeletben említett fajok jegyzéke

- Germon (germon): Thunnus alalunga

- Nagy tonhal: Thunnus thynnus

- Nagyszemű tonhal: Thunnus obesus

- Bonító: Katsuwonus pelamis

- Atlanti bonitó: Sarda sarda

- Sárgaúszójú tonhal: Thunnus albacares

- Feketeúszójú tonhal: Thunnus atlanticus

- Kis tonhal: Euthynnus spp.

- Déli nagy tonhal: Thunnus maccoyii

- Tonmakréla fajok: Auxis spp.

- Aranyosfejű halfélék: Bramidae

- Nyársorrú halfélék: Tetrapturus spp; Makaira spp.

- Vitorláshal: Istiophorus spp.

- Kardhal: Xiphias gladius

- Makrélacsukafélék: Scomberesox spp; Cololabis spp.

- Aranymakréla; közönséges aranymakréla: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

- Cápák: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

- Cetfélék (bálnák és barna delfinek): Physeteridae; Balaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 3. cikk (7) bekezdésében említett gyakorlati intézkedések

1. A MEGFIGYELŐK KIJELÖLÉSE

a) A megfigyelőkkel kapcsolatos kötelezettségük teljesítése céljából a tagállamok a 3. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül kijelölik a megfelelően képesített és gyakorlattal rendelkező személyzetet. A feladataik ellátása céljából a kiválasztott személyzet az alábbi képzettséggel rendelkezzen:

- kellő tapasztalat a halfajok és halászfelszerelések meghatározása terén,

- tengeri navigációs jártasság,

- az ICCAT védelmi intézkedéseinek megfelelő ismerete,

- az alapvető tudományos feladatok elvégzésére való képesség, például szükség esetén mintavétel és az azzal kapcsolatos pontos megfigyelések folytatása és feljegyzések készítése,

- a megfigyelt hajó lobogója szerinti tagállam nyelvének kellő szintű ismerete.

b) A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy a megfigyelőket a halászhajók fedélzetén az egyeztetett időben és helyen fogadják és megkönnyítsék távozásukat a megfigyelési időszak befejeztével.

2. A MEGFIGYELŐK FELADATAI

A megfigyelők fő feladata az 1. cikkben említett tilalom betartásának ellenőrzése. A kijelölt megfigyelők elsősorban:

a) figyelemmel kísérik a szóban forgó hajók halászati műveleteit és erről jelentést készítenek;

b) a megfigyelők fő megállapításait, többek között az összegyűjtött biológiai adatokat összegző jelentést, megküldik az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a megfigyelési időszakot követő 20 napon belül.

3. KAPCSOLAT A HALÁSZHAJÓK PARANCSNOKAIVAL

a) A parancsnokot kellő időben előre értesíteni kell, hogy mikor és hol kell fogadni a megfigyelőt, és hozzávetőlegesen milyen hosszú lesz a megfigyelési időszak.

b) A hajó parancsnoka kérhet egy példányt a megfigyelési jelentéséből.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A hajók hossza (5. cikk (4) bekezdés)

A hajók hosszának ICCAT szerinti meghatározása:

- az 1982. július 18. után épített minden halászhajó esetében a merülési vonal teljes hosszának 96 %-a a gerinc felső élétől mért oldalmagasság 85 %-ánál, vagy a hajótörzs első részétől az e merülési vonalon lévő kormánylapát tengelyéig, ha ez a nagyobb. A ferde gerinccel tervezett hajók esetében az a merülési vonal, ahol a hajó hosszát mérik, párhuzamos a tervezett merülési vonallal,

- az 1982. július 18. előtt épített minden halászhajó esetében a nyilvántartásban szereplő hossz megegyezik a nemzeti nyilvántartásokban vagy a hajók más nyilvántartásában szereplő hosszal.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

LEGKISEBB MÉRETEK

(6. cikk (1) bekezdés)

Fajok | Legkisebb méret |

Kardhal (Xiphias gladius) | 25 kg vagy 125 cm (alsó álkapocs) |

Nagy tonhal (Thunnus thynnus) | 6,4 kg vagy 70 cm |

Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) | 3,2 kg |

Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) | 3,2 kg |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

(20. cikk (3) bekezdés)

850/98/EK rendelet | E rendelet |

24. cikk | 4. cikk |

33. cikk (1) bekezdése | 17. cikk |

33. cikk (2) bekezdése | 2. cikk |

33. cikk (3) bekezdése | 14. cikk (1) bekezdése |

41. cikk | 12. cikk |

A XII. melléklet a nagy tonhalra és a kardhalra vonatkozó részei | IV. melléklet |

1626/94/EK rendelet | E rendelet |

3a. cikk | 5. cikk |

5a. cikk | 5. cikk |

IV. melléklet a nagy tonhalra vonatkozó részei | IV. melléklet |

V. melléklet | III. melléklet |

--------------------------------------------------

Top