EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0047

A Bizottság 2001/47/EK irányelve (2001. június 25.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a Paecilomyces fumosoroseus (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

HL L 175., 2001.6.28, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/47/oj

32001L0047Hivatalos Lap L 175 , 28/06/2001 o. 0021 - 0023


A Bizottság 2001/47/EK irányelve

(2001. június 25.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a Paecilomyces fumosoroseus (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/28/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: "az irányelv") 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban, Belgium 1994. május 18-án kérelmet kapott a Thermo Trilogy Corporation-től ("a kérelmező") a Paecilomyces fumosoroseus (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(2) Az irányelv 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a Bizottság a 97/164/EK határozatában [3] megerősítette, hogy a Paecilomyces fumosoroseus-ra (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) vonatkozóan benyújtott dokumentációt úgy lehet tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és – egy, az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3) Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban egy hatóanyagot akkor lehet legfeljebb 10 évre felvenni az I. mellékletbe, amennyiben sem a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata, sem annak maradékai várhatóan nem károsak az emberi vagy állati egészségre, a talajvízre, valamint nincs elfogadhatatlan hatásuk a környezetre.

(4) Az irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a kérelmező által javasolt felhasználásokra vonatkozóan értékelték a Paecilomyces fumosoroseus (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását. Belgium kijelölt referens tagállamként eljárva 1997. december 9-én benyújtotta a Bizottsághoz a hatóanyagra vonatkozó értékelő jelentés tervezetét.

(5) Az értékelő jelentés tervezetét a tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2001. április 27-én a Paecilomyces fumosoroseus-ról (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában véglegesítették. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembevétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvvel összhangban a paecilomyces fumosoroseus-nak (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) az irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(6) A dokumentációt és a Paecilomyces fumosoroseus (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) felülvizsgálatából származó információkat véleményezés céljából 1999. december 16-án benyújtották a Növényügyi Tudományos Bizottsághoz. E bizottság 2000. november 30-án adta meg a véleményét [4].

(7) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett a felhasználásra vonatkozóan. Emiatt az érintett hatóanyagot helyénvaló felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása céljából, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban, az összes tagállamban engedélyezhessék az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(8) A felvételt követően belátható időszakra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák az irányelvnek a Paecilomyces fumosoroseus-t (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó előírásait, és különösen, hogy ezen időszak alatt felülvizsgálhassák a meglévő ideiglenes engedélyeket, vagy az irányelv előírásaival összhangban – legkésőbb ezen időszak végéig – új engedélyeket adjanak meg. A Paecilomyces fumosoroseus-t (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) és az I. mellékletben szereplő más hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan hosszabb időszak is előírható.

(9) Mivel a mikroorganizmusok esetében még el kell fogadni az egységes alapelveket, helyénvaló, hogy a tagállamok az engedélyek megadásakor az irányelv 4. cikkének általános rendelkezéseit alkalmazzák. Helyénvaló az egységes alapelvek elfogadását követően, ésszerű időtartamot előírni a tagállamok számára, hogy ezek fényében a megadott engedélyeket újraértékeljék.

(10) Ezért helyénvaló előírni, hogy a véglegesített felülvizsgálati jelentéseket (a bizalmas információk kivételével) a tagállamok az érdekelt felek számára konzultációs célból rendelkezésre bocsássák, vagy hozzáférhetővé tegyék.

(11) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2001. április 27-i véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat, a mellékletben meghatározott, a Paecilomyces fumosoroseus-ra (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) vonatkozó bejegyzés felvétele céljából módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Tekintettel azonban a felülvizsgálati jelentés figyelembevételével megadott meglévő átmeneti engedélyek felülvizsgálatára, az átmeneti engedélyeket visszavonják, és – adott esetben – 2002. november 30-ig végleges engedélyeket adnak meg.

(3) Tekintettel azonban az egységes alapelvek alkalmazására, ezek elfogadása után a lehető leghamarabb, de legkésőbb az említett alapelvek elfogadását követő 12 hónapon belül, a tagállamok a megadott engedélyeket újra felülvizsgálják.

(4) A Paecilomyces fumosoroseus-t (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő más hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetében, az (1) bekezdésben említett időszakot olyan mértékben hosszabbítják meg, hogy az a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének a hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról szóló irányelvben meghatározott rendelkezésekben előírt hosszabb végrehajtási időszak legyen.

(5) A tagállamok, a Paecilomyces fumosoroseus-ra (Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874) vonatkozó felülvizsgálati jelentéseket (a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével) konzultációs célból, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátják, vagy – külön kérésre – hozzáférhetővé teszik.

3. cikk

Ez az irányelv 2001. július 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. június 25-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 113., 2001.4.24., 5. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 64., 1997.3.5., 17. o.

[4] A Növényügyi Tudományos Bizottságnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelvvel összefüggő véleménye a Paecilomyces fumosoroseus-ról. A 2000. december 11-i végleges SCP/PAECIL/002 változat.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ TÁBLÁZATÁBA BEILLESZTENDŐ BEJEGYZÉS

Sorszám | Közismert elnevezés, azonosító számok | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

18. | Paecilomyces fumosoroseus Apopka törzs 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874 | Nincs | A másodlagos metabolitok hiányát HPLC-vel kell ellenőrizni az összes erjedt baktérium-táptalajban. | 2001. július 1. | 2011. június 30. | Felhasználása csak rovarölő szerként engedélyezhető. Az összes erjedt baktérium-táptalajt HPLC-vel kell ellenőrizni annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek jelen másodlagos metabolitok. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. április 27. |

--------------------------------------------------

Top