Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0554

A Tanács 2001/554/KKBP együttes fellépése (2001. július 20.) az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének létrehozásáról

OJ L 200, 25.7.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 183 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 18 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/554/oj

32001E0554Hivatalos Lap L 200 , 25/07/2001 o. 0001 - 0004


A Tanács együttes fellépése

(2001. július 20.)

az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének létrehozásáról

(2001/554/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1) 2000. november 10-én a Tanács elvi hozzájárulását adta a Biztonságpolitikai Kutatóintézet felállításához, amely magában foglalja a Nyugat-európai Unión (NYEU) belüli jelenlegi szervezeti felépítés megfelelő jellemzőit.

(2) Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének felállítása segíti majd a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és különösen az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) végrehajtását.

(3) Az intézet alapokmányának és szervezeti felépítésének lehetővé kell tennie, hogy az intézmény megfeleljen az Európai Unió és tagállamai igényeinek, valamint hogy a Közösséggel, a nemzeti és nemzetközi intézményekkel szorosan együttműködve lássa el feladatait.

(4) Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének jogi személyiséggel kell rendelkeznie, és teljes szellemi függetlenség mellett kell működnie, ugyanakkor szoros kapcsolatokat kell fenntartania a Tanáccsal, és figyelemmel kell lennie az Európai Unió és intézményei általános politikai kötelezettségeire,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Alapítás

(1) Megalapítják az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetét (EUISS), a továbbiakban: "intézet". Az intézet 2002. január 1-jén kezdi meg működését.

(2) Az intézet székhelye Párizs.

(3) A kezdeti infrastruktúrát a NYEU biztosítja.

2. cikk

Alapvető feladat

Az intézet a megfelelő területeken végzett tudományos kutatással és elemzéssel járul hozzá a KKBP, ezen belül az EBVP alakításához. Ehhez az intézet többek között kutatási tanulmányokat készít, illetve ad hoc módon készíttet, szemináriumokat szervez, a NYEU Transzatlanti Fórumához hasonló tevékenységek szervezésével gazdagítja a transzatlanti párbeszédet, valamint cserehálózatot tart fenn más kutatóintézetekkel és tudományos központokkal az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Az intézet munkájához e hálózatot a lehető legnagyobb mértékben használják. A bizalmas információt kivéve az intézet kutatási eredményeit a lehető legszélesebb körben terjesztik, amelyekre a 2001/264/EK tanácsi határozatban [1] foglalt biztonsági rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. cikk

Politikai felügyelet

A Politikai és Biztonsági Bizottság a KKBP-vel és különösen az EBVP-vel kapcsolatos felelősségével összhangban politikai felügyeletet gyakorol az intézet tevékenysége felett oly módon, hogy ez a kutatások és a szemináriumi tevékenységek során az intézet szellemi függetlenségét ne befolyásolja.

4. cikk

Jogi személyiség

Az intézet rendelkezik a feladatai ellátásához és céljai megvalósításához szükséges jogi személyiséggel. Mindegyik tagállam adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az intézet rendelkezzék a tagállamok hatályos joga értelmében a jogi személyek számára biztosított jogképességgel; az intézet számára lehetővé kell tenni különösen az ingó és ingatlan vagyon szerzését és elidegenítését, illetve a bíróság előtti eljárást. Az intézet nonprofit intézményként működik.

5. cikk

Igazgatóság

(1) Az intézeten belül igazgatóság működik, amely elfogadja az intézet éves és hosszú távú munkaprogramját és az előirányzott költségvetését. Az igazgatóság az intézet működésére és személyzetére vonatkozó kérdések megvitatásának fóruma is.

(2) Az igazgatóság elnöki tisztét a főtitkár/főképviselő, illetve akadályoztatása esetén képviselője látja el. A főtitkár/főképviselő a Tanács felé jelentést készít az igazgatóság tevékenységéről.

(3) Az igazgatóság a tagállamok által kinevezett egy-egy képviselőből és a Bizottság által kinevezett képviselőből áll. Az igazgatóság minden tagját póttag képviselheti vagy kísérheti. A kinevező tagállam, illetve a Bizottság által megfelelő módon hitelesített kinevezéseket a főtitkárnak/főképviselőnek kell címezni.

(4) Az intézet igazgatója vagy az igazgató képviselője általában részt vesz az igazgatóság ülésein. A katonai törzs főigazgatója és a Katonai Bizottság elnöke, illetve képviselőik ugyancsak részt vehetnek az igazgatóság ülésein.

(5) Az igazgatóság a tagállamok képviselőinek szavazása útján, minősített többséggel hozza meg határozatait; a szavazatokat, az ezen együttes fellépés 12. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Szerződés 23. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban súlyozzák. Az igazgatóság fogadja el eljárási szabályzatát.

(6) Az igazgatóság dönthet az igazgatóságéval azonos összetételű ad hoc munkacsoportok vagy állandó bizottságok felállításáról; e munkacsoportok és bizottságok az igazgatóság átfogó feladatainak körébe tartozó egyedi kérdésekkel vagy témákkal foglalkoznak, és az igazgatóság felügyelete alatt tevékenykednek. Az ilyen csoportok vagy bizottságok felállításáról rendelkező határozatokban meghatározzák a csoport vagy bizottság megbízását, összetételét és működésének időtartamát.

(7) Az igazgatóságot az elnök hívja össze évente legalább két alkalommal, vagy a tagjai legalább egyharmadának kérésére.

6. cikk

Igazgató

(1) Az igazgatóság a tagállamok állampolgárai közül nevezi ki az intézet igazgatóját. A tagállamok a főtitkár/főképviselő elé terjesztik jelöltjeiket, aki továbbítja a jelöléseket az igazgatóság felé. Az igazgatót három évre nevezik ki, a megbízás egy alkalommal további két évre meghosszabbítható.

(2) Az igazgató felelős az intézet összes további személyzetének felvételéért. Az igazgatóság tagjait a kutatók kinevezéséről előzetesen tájékoztatják.

(3) Az igazgató a 2. cikkel összhangban biztosítja az intézet feladatainak ellátását. Az igazgató fenntartja az intézet működésének magas szakmai színvonalát és professzionális jellegét, valamint gondoskodik az intézet alapvető feladatának eredményes és hatékony teljesítéséről.

Az igazgató szintén felelős a következőkért:

- az intézet éves munkaprogramja, valamint az intézet tevékenységeiről szóló éves jelentés elkészítése,

- az igazgatóság munkájának, különösen az éves munkaprogram tervezetének előkészítése,

- az intézet napi működésével kapcsolatos feladatok ellátása,

- valamennyi személyzeti kérdés,

- a bevételekről és a kiadásokról készült kimutatás elkészítése és az intézet költségvetésének végrehajtása,

- a Politikai és Biztonsági Bizottság tájékoztatása az éves munkaprogramról,

- kapcsolatok létesítése és szoros együttműködés fenntartása az intézet tevékenységéhez kapcsolódó területeken tevékenykedő közösségi, nemzeti és nemzetközi intézményekkel.

(4) Az igazgató jogosult az intézet jóváhagyott munkatervének és költségvetésének keretein belül szerződéseket kötni, intézkedni a költségvetésben jóváhagyott személyzet felvételéről és magára vállalni az intézet működéséhez szükséges kiadásokat.

(5) Az igazgató a következő év május 31-ig elkészíti az intézet tevékenységeire vonatkozó éves jelentést. A jelentést megküldik az igazgatóság és a Tanács részére, utóbbi továbbítja a jelentést az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok felé.

(6) Az igazgató tevékenységéért az igazgatóságnak tartozik elszámolással.

(7) Az igazgató az intézet jogi képviselője.

7. cikk

Személyzet

(1) Az intézet személyzete kutatókból és igazgatási feladatokat ellátó személyzetből áll, akiket szerződéses státusban foglalkoztatnak, és akiket a tagállamok állampolgárai közül választanak ki. Az intézet induló személyzetét az igényeknek megfelelően a NYEU Biztonsági Kutatóintézetének személyzetéből választják ki.

(2) Az intézet kutatóit érdemeik, valamint a KKBP és különösen az EBVP tárgykörében szerzett szakértelmük alapján, tisztességes és átlátható versenyeztetési eljárásokkal választják ki.

8. cikk

A személyzetre alkalmazandó rendelkezések

Az intézet személyzetére vonatkozó rendelkezéseket az igazgató ajánlása alapján a Tanács határozza meg.

9. cikk

Szellemi függetlenség

Az igazgató és a kutatók az intézet kutatási és szemináriumi tevékenysége során szellemi függetlenséget élveznek.

10. cikk

Munkaprogram

Évente legkésőbb november 30-án az igazgatóság az intézet igazgatója által előterjesztett tervezet alapján elfogadja az intézet következő évi munkaprogramját. Az éves program alapján végrehajtandó intézkedésekhez mellékelik a szükséges kiadások előirányzatát.

11. cikk

Költségvetés

(1) Az intézet valamennyi bevételi és kiadási tétele szerepel a naptári évvel megegyező pénzügyi évre vonatkozó előirányzatokban, és azokat fel kell tüntetni az intézet költségvetésében, amely tartalmazza a személyzet jegyzékét.

(2) Az intézet költségvetésében feltüntetett bevételek és kiadások egyensúlyban állnak.

(3) Az intézet jövedelme a GNP-kulccsal meghatározott tagállami hozzájárulásokból áll. Az igazgató beleegyezésével egyéb forrásokból kiegészítő hozzájárulásokat is elfogadhatnak bizonyos tevékenységekhez.

12. cikk

Költségvetési eljárás

(1) Az igazgató minden évben június 30-i határidővel elkészíti és benyújtja az igazgatósághoz az intézet következő évi igazgatási kiadásait, működési kiadásait és várható bevételeit tartalmazó költségvetés tervezetét. Az igazgató a Tanács részére tájékoztatásul megküldi a költségvetési tervezetet.

(2) Az igazgatóság a tagállamok képviselőinek egyhangú szavazatával évente december 15-ig fogadja el az intézet költségvetését, és azt az intézetnek nyújtott hozzájárulásokhoz és az egyéb forrásokból származó bevételekhez igazítja.

13. cikk

A költségvetés ellenőrzése

(1) A kiadások kötelezettségeinek és teljesítésének, a bevételek nyilvántartásának és begyűjtésének ellenőrzését az igazgatóság által kinevezett független pénzügyi ellenőr végzi.

(2) Az igazgató évente március 31-ig megküldi a Tanács és az igazgatóság részére az előző pénzügyi év összes bevételével és kiadásával kapcsolatos részletes elszámolását, beleértve az intézet tevékenységeiről szóló jelentést.

(3) Az igazgatóság mentesíti az igazgatót a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

14. cikk

Pénzügyi szabályzat

Az igazgatóság az igazgató előterjesztése alapján a Tanács jóváhagyásával állítja össze a részletes pénzügyi szabályzatot, amely rendelkezik különösen azon eljárásról, amelyet az intézet költségvetésének elkészítése és végrehajtása során kell követni.

15. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az intézet, az intézet igazgatója és személyzete kötelezettségeinek ellátásához szükséges kiváltságokról és mentességekről a tagállamok közötti megállapodás rendelkezik.

16. cikk

Jogi felelősség

(1) Az intézet szerződéses felelősségéről az érintett szerződésre irányadó jog rendelkezik.

(2) A személyzet intézettel szemben fennálló személyes felelősségét az intézet személyzetére alkalmazandó vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

17. cikk

Vendégkutatók

A tagállamok és harmadik államok az igazgató hozzájárulását követően korlátozott időszakokra vendégkutatókat küldhetnek az intézetbe, akik a 2. cikkel összhangban részt vesznek az intézet tevékenységeiben.

18. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés

Az igazgató előterjesztésére az igazgatóság 2002. június 30-ig elfogadja az intézet dokumentumainak nyilvános hozzáférésére vonatkozó szabályokat, figyelembe véve a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [2] meghatározott elveket és korlátozásokat.

19. cikk

Felülvizsgálat

A főtitkár/főképviselő az ezen együttes fellépés hatálybalépését követő öt éven belül egy esetleges felülvizsgálatra tekintettel jelentést készít az együttes fellépés végrehajtásáról a Tanács részére.

20. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az intézet első igazgatóságának kinevezésére és az igazgató kijelölésére 2001. július 31-ig kerül sor. Az igazgató megbízást kap annak az átmenetnek az irányítására, amely során az intézet a NYEU kiegészítő szervezetéből új szervvé alakul át.

(2) A kijelölt igazgató 2001. szeptember 15-ig előterjeszti a 2002. évi költségvetési tervezetet. Az igazgatóság 2001. november 15-ig fogadja el a költségvetést.

(3) A 2001. december 31-én alkalmazásban álló személyzet munkaadójaként az intézet helyettesíti a NYEU-t. Az új munkaadó az alkalmazandó jogi aktusok meghatározása szerint tiszteletben tartja a meglévő személyzeti szerződésekből eredő kötelezettségeket.

(4) A NYEU által a NYEU Biztonsági Kutatóintézete nevében aláírt, nem a személyzetre vonatkozó szerződéseket az intézet ugyancsak átvállalja.

(5) A tagállamokat terhelő költségvetési kiadások összege a 2002. pénzügyi évre 3,2 millió euró.

21. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

22. cikk

Ezt az együttes fellépést a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Vande Lanotte

[1] HL L 101., 2001.4.11., 1. o.

[2] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

--------------------------------------------------

Top