EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2698

A Tanács 2698/2000/EK rendelete (2000. november 27.) az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló 1488/96/EK rendelet módosításáról

HL L 311., 2000.12.12, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; közvetve hatályon kívül helyezte: 32006R1638

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2698/oj

32000R2698Hivatalos Lap L 311 , 12/12/2000 o. 0001 - 0008


A Tanács 2698/2000/EK rendelete

(2000. november 27.)

az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló 1488/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az 1488/96/EK rendelet [3] 15. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács 1999. június 30. napja előtt felülvizsgálja e rendeletet, és szükség esetén a Bizottság benyújtja a Tanácsnak a módosító javaslatokat.

(2) A mediterrán térség az Európai Unió számára elsőbbséget élvező terület, és a mediterrán térség partnerországainak politikai, gazdasági és társadalmi fejlődése egyre nagyobb kihívást jelent.

(3) Fontos az 1995. november 27-i barcelonai nyilatkozattal létrehozott Euro-Mediterrán partnerség keretében elindított együttműködés folytatása és intenzívebbé tétele.

(4) Az új Euro-Mediterrán társulási megállapodások sorra lépnek hatályba, és előkészítésük és végrehajtásuk a mediterrán térségbeli partnerek részéről nagy, az átalakulásra irányuló erőfeszítéseket követel. A Közösségnek támogatnia kell ezeket az erőfeszítéseket.

(5) Az 1995-től 1998-ig tartó időszak során az 1488/96/EK rendeletet kielégítő módon hajtották végre, most azonban a közösségi segítségnyújtás eredményesebb végrehajtásának lehetővé tétele érdekében korszerűsíteni kell a döntéshozatali eljárásokat.

(6) Ennélfogva az indikatív programok kialakításánál jobban figyelembe kell venni a MEDA keretében finanszírozandó, tervezett intézkedések szándékolt hatását, tekintettel a mediterrán térségbeli partnerek reformfolyamataira és az Euro-Mediterrán partnerség létrehozására.

(7) A stratégiai dokumentumoknak, valamint a nemzeti és regionális indikatív programoknak meg kell határozniuk a közösségi támogatás fő célkitűzéseit, az azokra vonatkozó iránymutatásokat és azok elsőbbséget élvező területeit.

(8) A nemzeti és regionális finanszírozási tervek bevezetése az indikatív programok alapján megkönnyíti a döntéshozatali eljárások korszerűsítését.

(9) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet [4] a Közösségek saját forrásainak és kiadásainak minden területére nézve közös jogi keretet hoz létre. A Bizottság által az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelme biztosítása érdekében elvégzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom-EK tanácsi rendeletet [5] a Közösségek tevékenységének minden területére alkalmazni kell, a különböző politikák területére vonatkozó különös közösségi szabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(10) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [6] megfelelően kell elfogadni.

(11) A Bizottság és az Európai Beruházási Bank kötelezettséget vállal arra, hogy továbbra is együttműködnek a kockázatitőke-műveletek és kamattámogatás végrehajtása során.

(12) A költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás [7] 34. pontja szerinti pénzügyi referenciaösszeg szerepel e rendeletben annak teljes tartamára vonatkozóan, anélkül, hogy ez érintené a költségvetési hatóság Szerződésben meghatározott jogköreit.

(13) Ennélfogva módosítani kell az 1488/96/EK rendeletet.

(14) E rendelet elfogadásához a Szerződés csak a 308. cikkben meghatározott jogköröket biztosítja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1488/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Közösség az I. mellékletben felsorolt mediterrán harmadik országok és területek (a továbbiakban: mediterrán térségbeli partnerek) által gazdasági és társadalmi struktúrájuk megreformálására, a hátrányos helyzetben lévők körülményeinek javítása és a gazdasági fejlődésből esetlegesen fakadó társadalmi vagy környezeti következmények enyhítése érdekében tett erőfeszítéseinek támogatására irányuló Euro-Mediterrán partnerség alapelvei és prioritásai keretében intézkedéseket hajt végre.";

2. Az 1. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) E programnak a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra vonatkozó végrehajtására a pénzügyi referenciaösszeg 5350000000 euró."

3. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) E támogató intézkedéseket a hosszú távú stabilitáshoz és jóléthez vezető fenntartható fejlődés céljának figyelembe vételével hajtják végre. Külön figyelmet fordítanak a gazdasági átalakulás gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaira, a regionális és szubregionális együttműködésre és a mediterrán térségbeli partnerek világgazdaságba való integrálódása képességének kialakítására. A vonatkozó eljárások céljait és részleteit a II. melléklet határozza meg.";

4. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

(1) A Bizottság, a tagállamokkal együttműködve és a kölcsönös és rendszeres információcsere alapján – ideértve a helyszíni információcserét is -, különös tekintettel a stratégiai dokumentumokra, a nemzeti indikatív programokra (NIP), az éves finanszírozási tervekre, valamint a projektek előkészítésére és végrehajtásuk ellenőrzésére, biztosítja a Közösség, ideértve az Európai Befektetési Bankot (a továbbiakban: bank), és az egyes tagállamok segítségnyújtási erőfeszítéseinek eredményes koordinálását, együttműködési programjaik következetességének és egymást kiegészítő jellegének fokozása érdekében. Ezen kívül a Bizottság ösztönzi a nemzetközi pénzintézetekkel, az Egyesült Nemzetek Szervezetének együttműködési programjaival és a más adományozókkal folytatott koordinációt és együttműködést. A helyszíni koordinációra vonatkozó különös intézkedések a 11. cikkben meghatározott bizottság által jóváhagyandó iránymutatások tárgyát képezik.

(2) Az e rendeletben említett intézkedéseket a Közösség elfogadhatja akár függetlenül, akár egyrészről magukkal a mediterrán térségbeli partnerekkel vagy a tagállamok és a bank állami vagy magán szerveivel, másrészről multilaterális szervekkel vagy harmadik országokkal folytatott társfinanszírozás formájában. A Bizottság, adott esetben, az ilyen társfinanszírozást a tagállamokkal folytatott kölcsönös és korai információcsere alapján ösztönzi.";

5. Az 5. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő (2)–(6) bekezdés lép:

"(2) A 2000-től 2006-ig terjedő időszakot felölelő stratégiai dokumentumokat nemzeti és regionális szinten dolgozzák ki, a bankkal együttműködve. E stratégiai dokumentumok célja az együttműködés hosszú távú céljainak és a beavatkozások legfontosabb területeinek a meghatározása. E célból kellő figyelmet fordítanak minden vonatkozó értékelésre, problémákra összpontosító elemzést készítenek, valamint a több területet érintő kérdéseket integrálják. Az együttműködési célok elérésének értékelését megkönnyítendő, ha lehetséges ki kell alakítani a megvalósítás teljesítményértékelési mércéit. Ha előreláthatatlan körülmények ezt szükségessé teszik vagy a 15. cikk (4) bekezdésében említett felülvizsgálat eredményét követően a stratégiai dokumentumokat felülvizsgálják.

(3) A hároméves időszakokat felölelő nemzeti és regionális indikatív programok a megfelelő stratégiai dokumentumokon alapulnak. Ezeket nemzeti és regionális szinten a bankkal együttműködve alakítják ki, és tartalmazhatják a kamattámogatásokat, valamint a kockázati tőkét.

A programok figyelembe veszik a mediterrán térségbeli partnerekkel meghatározott prioritásokat, beleértve a gazdaságpolitikai párbeszéd következtetéseit.

A programok meghatározzák a közösségi támogatás fő célkitűzéseit, iránymutatásait és az elsőbbséget élvező szektorokat a II. melléklet II. szakaszában említett területeken, a programok értékelésére vonatkozó tényezőkkel együtt. A programok (átfogó, illetve elsőbbséget élvező szektorok szerinti) javasolt összegeket tartalmaznak és felsorolják az érintett program finanszírozására vonatkozó feltételeket.

A programokat szükség szerint évente frissítik. Módosításukra sor kerülhet a szerzett tapasztalatok fényében, vagy a mediterrán térségbeli partnerek által a strukturális reformok, a makrogazdasági stabilizáció, az iparfejlesztés és a társadalmi fejlődés tekintetében elért előrelépés vagy az új társulási megállapodások szerinti gazdasági együttműködés eredményének fényében. E programok ismertetik a partnerek által az elsőbbséget élvező területeken végrehajtandó reformokat és tartalmazzák az e tekintetben bekövetkezett haladás értékelését.

(4) A finanszírozási tervek a (3) bekezdésben említett indikatív programokon alapulnak, és szabály szerint évente fogadják el őket. E terveket nemzeti és regionális szinten a bankkal együttműködve alakítják ki. A kamattámogatással összefüggő projektek a nemzeti finanszírozási tervekben szerepelnek. A kockázati tőkével összefüggő projektek a regionális finanszírozási tervekben szerepelnek.

A tervek tartalmazzák a finanszírozandó projektek felsorolását. Mindegyik projektet meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a finanszírozási terv egészét tekintve milyen érdemi összetevőnek minősül. A tervek tartalmát olyan részletességgel kell ismertetni, amely lehetővé teszi a 11. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárás szerinti elfogadásukat.

(5) A Bizottság, a bankkal együttműködve gondoskodik arról, hogy a kamattámogatásokra és kockázati tőkére vonatkozó intézkedések kiegészítsék a nemzeti és regionális stratégiai dokumentumokat, indikatív programokat és finanszírozási terveket, valamint hogy azokkal egységesek legyenek. A végrehajtás szakaszában a bank gondoskodik arról, hogy az intézkedések összhangban legyenek e rendelettel és az e rendelet alapján hozott döntésekkel.

A kamattámogatással összefüggő projekteket szabály szerint a bank javaslatai alapján a Bizottság megfelelő esetben beépíti a nemzeti finanszírozási tervekbe.

A kockázatitőkével összefüggő projekteket a Bizottság a bank javaslata alapján megfelelő esetben beépíti a regionális finanszírozási tervbe. A projektek többéves időszakra vonatkozó kockázatitőke-műveletek finanszírozására vonatkozó megosztásából álló kockázati tőke hitelkeret formájában jönnek létre.

(6) A finanszírozási döntéseket a megfelelő indikatív program alapján kell hozni, feltéve, hogy a projektek nem képezik egy finanszírozási terv részét.";

6. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés utolsó mondata törölve;

b) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A bank által kamattámogatással nyújtott kölcsönöket euróban kell meghatározni és kifizetni. A mindenkori kamatlábat minden egyes kifizetésnél, az adott művelet pénzügyi jellemzőinek figyelembe vételével határozzák meg; az egyes kifizetésekre alkalmazott támogatás mértéke az adott kifizetésre vonatkozó kamatláb fele, de ez a támogatási mérték nem haladja meg a 3 % nominális mértéket.";

c) A (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A finanszírozási döntések, a finanszírozási megállapodások és az azokból fakadó szerződések rendelkeznek többek között a Bizottság által gyakorolt felügyeletről és pénzügyi ellenőrzésről [beleértve az Európai Csaláselleni Hivatalt (OLAF)], beleértve a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek [8] megfelelően folytatott helyszíni vizsgálatot és szemlét, valamint adott esetben a Számvevőszék által a helyszínen elvégzendő vizsgálatot. A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően intézkedést hoz az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megfelelő védelmére, a 2988/95/EK, Euratom rendeletnek [9] megfelelően."

d) A (4) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

"A kockázati tőkét elsősorban a magánszektor erősítésére, különösen pedig a MEDA-országok pénzügyi ágazatának erősítésére használják. Egyértelműen hasznos a helyileg nem elérhető pénzügyi termékek és feltételek kínálása.";

e) A (4) bekezdés harmadik albekezdésének bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

"A bank által biztosított és kezelt kockázati tőke különösen a következő formát öltheti:"

7. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az e rendelet szerinti intézkedések kiterjedhetnek a projektek és programok végrehajtásához szükséges helyi kiadásokra és az áruk és szolgáltatások behozatalának kiadásaira. Sor kerülhet a kedvezményezett partner közvetlen költségvetési támogatásának fedezésére a gazdasági reformok egyeztetett programjainak támogatása érdekében, különösen a strukturális átalakulásra vonatkozó ágazati hitelkeretek révén, mint amelyeket a II. melléklet I. részének b) pontja említ. Az adók, illetékek és díjak közösségi finanszírozása kizárt.";

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Sor kerülhet a programok vagy a projektek meghatározása, előkészítése, igazgatása, felügyelete, felülvizsgálata és ellenőrzése során felmerült költségek fedezésére is. Ezek között szerepelhetnek a műszaki és adminisztratív segítségnyújtással összefüggő költségek, amennyiben ezek a Bizottság és a tevékenység kedvezményezettjeinek egyaránt előnyére szolgálnak, és nem tartoznak a közszolgálat állandó feladatai közé.";

8. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés utolsó francia bekezdése törölve;

b) A (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve, kérelemre a Közösség minden érdeklődő cégének, szervezetének és intézményének dokumentációt szolgáltat a MEDA-programok általános vonatkozásairól és a programokban történő részvétel feltételeiről, az internet megfelelő alkalmazásával.

(5) A 9. cikk (6) bekezdésében említett pénzügyi egyezmények vagy finanszírozási javaslatok utalnak a várható szerződésekre, beleértve a becsült összegeket, az odaítélésükre szolgáló eljárást és a pályázati kiírások tervezett dátumait.";

c) A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A pályázati kiírás eredményeit, beleértve a beérkezett pályázatok számára, a szerződés odaítélésének napjára, a sikeres pályázók nevére és címére vonatkozó tájékoztatást, közzéteszik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és az interneten. A Bizottság hathavonta konkrét, részletes tájékoztatást ad a 11. cikk szerinti bizottságnak a MEDA-programok és -projektek végrehajtása során kötött szerződésekről.";

9. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

(1) A Bizottság tájékoztatás céljából továbbítja átfogó pénzügyi programtervezetét és annak indoklását a stratégiai dokumentumok keretében, különösen a nemzeti és regionális indikatív programok teljes összegének megjelölésével, valamint az e programok keretében elfogadott teljes összegnek a kedvezményezett ország és az elsőbbséget élvező terület szerinti elosztását.

(2) A stratégiai dokumentumokat, indikatív programokat, finanszírozási terveket és ezek bármilyen módosítását a Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint fogadja el.

(3) A nemzeti vagy regionális finanszírozási tervekben nem szereplő finanszírozási döntéseket a Bizottság egyedileg fogadja el a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint, e cikk (5) bekezdésének figyelembe vételével.

(4) A (3) bekezdésben említett pénzügyi döntések módosításáról a Bizottság abban az esetben dönt, ha a módosítás nem alapvető vagy nem jár az eredeti kötelezettségvállalás 20 %-át meghaladó további kötelezettségvállalással. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 11. cikkben említett bizottságot az esetleges ilyen döntésekről.

(5) 2000000 eurót meg nem haladó finanszírozási döntéseket a Bizottság akkor fogad el, ha azok általános elosztás részét képezik. Általános elosztást a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint fogadnak el. A 11. cikkben meghatározott bizottságot rendszeresen és haladéktalanul, de mindenképpen annak következő ülése előtt tájékoztatni kell a legfeljebb 2000000 ECU-t érintő intézkedésekre vonatkozó finanszírozási döntésekről.

(6) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költségvetési rendelet [10] (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 106. cikkének sérelme nélkül a finanszírozási egyezményeket két héttel azok aláírása előtt tájékoztatás céljából továbbítják a 11. cikkben meghatározott bizottság tagjainak.

(7) A 12. cikkben meghatározott további eljárást a bank által a környezetvédelem területén finanszírozott projektekre nyújtott kölcsönök kamattámogatása vonatkozásában alkalmazzák. A 13. cikkben meghatározott további eljárást a kockázati tőkével összefüggésben alkalmazzák.";

10. A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e rendelet szerint hozott finanszírozási döntéseknél és a 15. cikkben említett felméréseknél és értékeléseknél a Bizottság betartja az ésszerű pénzgazdálkodás és különösen a gazdaságosság és a költséghatékonyság költségvetési rendeletben említett elveit.";

11. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Létre kell hozni egy irányítóbizottságot (a továbbiakban: a MED bizottság). Az ülésein szavazati jog nélkül részt vesz a bank egy képviselője.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak három hónap.";

b) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A bizottság az eljárási szabályzatát minősített többséggel, a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdése szerint fogadja el.";

c) (7) bekezdés törölve;

12. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

(1) A bank tájékoztatja a Bizottságot a kamattámogatással összefüggő javasolt projektről, amely vagy egy finanszírozási tervbe való beépítésre vagy egyedi finanszírozási döntésként történő elfogadásra vonatkozik, a 9. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően. A Bizottság ellenőrzi, hogy a javasolt projekt megfelel-e e rendeletnek és az e rendelet alapján hozott döntéseknek.

(2) A Bizottság mindegyik, kamattámogatáshoz kapcsolódó döntésről tájékoztatja a bankot, akár egy finanszírozási tervként, akár egyedi finanszírozási döntésként fogadták el azokat.

(3) A (2) bekezdésben említett döntésnek megfelelően, ha a kamattámogatást engedélyezték, a bank a 14. cikkben említett bizottság és az abban a Bizottságot képviselő személy pozitív véleményének esetén nyújthatja a megfelelő kölcsönt az említett kamattámogatásra.

(4) A bank megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.";

13. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

(1) A bank tájékoztatja a Bizottságot a regionális finanszírozási tervbe beépítendő kockázati tőkehitel formájában a kockázati tőkével összefüggő javasolt projektről. A Bizottság ellenőrzi, hogy e projekt tartalma összhangban van-e e rendelettel és az e rendelet alapján hozott döntésekkel.

(2) A Bizottság tájékoztatja a bankot a 9. cikk (2) bekezdése értelmében a regionális finanszírozási tervre vonatkozóan elfogadott minden egyes döntésről, beleértve a terv megvalósítására vonatkozó kockázati tőkét.

(3) Ennek alapján a bank egy regionális finanszírozási terv keretében kockázatitőke-projekteket végrehajtó egyedi műveleteket véleményezésre benyújtja a 14. cikkben említett bizottságnak. A Bizottság képviselője e bizottságnak átadja az általa képviselt intézmény adott műveletre vonatkozó, különösen pedig a regionális finanszírozási tervnek való megfelelésére vonatkozó álláspontját.

(4) Ennek alapján a 14. cikkben említett bizottság és az abban a Bizottságot képviselő személy pozitív véleménye esetén az egyedi kockázati tőkeműveleteket továbbítják a banknak a megfelelő intézkedések érdekében.

(5) A bank megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.";

14. A 14. cikk (3) és (4) bekezdésében a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére történő hivatkozás helyébe a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésére történő hivatkozás lép;

15. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

(1) A Bizottság a bankkal együtt megvizsgálja az e rendelet értelmében hozott intézkedések végrehajtásában elért eredményeket és legkésőbb a következő év április 30-ig éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés tájékoztat az év során finanszírozott intézkedésekről, a megfelelő titkosság figyelembevételével, továbbá a felügyeleti tevékenységek eredményeiről, és értékeli az elért eredményeket a stratégiai dokumentum átfogó összefüggésében.

(2) A Bizottság évente tájékoztatja a tagállamokat az előző év költségvetésének végrehajtásáról, a kötelezettségvállalások és kifizetések tekintetében.

(3) A Bizottság és a bank félidős és utólagos értékelést végez a mindenkori terveikre és az intervenció fő területeire vonatozóan annak meghatározása érdekében, hogy elérték-e a kitűzött célokat, valamint azért, hogy a jövőbeni intézkedések eredményességét növelő iránymutatásokat alakítsanak ki. Az értékelő jelentéseket, a megfelelő titkosság figyelembevételével, a MED-bizottság valamint az Európai Parlament rendelkezésére bocsátják. A bank által kezelt műveletek esetén a jelentéseket a MED-bizottság rendelkezésére bocsátják.

(4) A Bizottság a bankkal együtt háromévente átfogó értékelő jelentést készít a mediterrán térségbeli partnereknek már nyújtott támogatásokról, beleértve a programok eredményességét és a stratégiai dokumentumok áttekintését. E jelentést haladéktalanul benyújtják megvitatásra a MED-bizottságnak.

(5) A Tanács e rendeletet 2006. június 30-a előtt felülvizsgálja. E célból a Bizottság legkésőbb 2005. december 31-ig benyújt a Tanácsnak egy értékelő jelentést, a rendelet jövőjére, és szükség szerint a végrehajtandó módosításokra vonatkozó javaslataival együtt.";

16. Az 1488/96/EK rendelet II. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Fabius

[1] HL C 89. (E), 2000.3.28., 4. o.

[2] 2000. szeptember 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 189. 1996.7.30., 1. o. A legutóbb a 780/98/EK rendelettel (HL L 113., 1998.4.13., 3. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 312. 1995.12.23., 1. o.

[5] HL L 292. 1996.11.15., 2. o.

[6] HL L 184. 1999.7.17, 23. o.

[7] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[8] HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

[9] HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

[10] HL L 356. 1977.12.31., 1. o. A legutóbb a 2673/1999/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 326. 1999.12.18., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

II. MELLÉKLET

A 2. cikk végrehajtására vonatkozó célkitűzések és részletes szabályok

I. a) A gazdasági átmenet és az Euro-Mediterrán szabadkereskedelmi övezet létrehozásának támogatása különösen a következőket foglalja magában:

- munkahelyteremtés és a magánszektor fejlesztése, beleértve az üzleti környezet javítását és a KKV-k támogatását,

- a piacok megnyitása, az Európai Közösség és a mediterrán térségbeli partnerek, valamint a mediterrán térségbeli partnerek egymás közötti befektetéseinek, ipari együttműködésének és kereskedelmének ösztönzése,

- a gazdasági infrastruktúra fejlesztése, lehetőleg a pénzügyi és adózási rendszereket is beleértve.

b) A partnerek reformprogramjait támogató művelteket a következő alapelvek alapján hajtják végre:

- a támogató programokat úgy alakítják ki, hogy azok állítsák vissza, vagy adott esetben szilárdítsák meg az általános pénzügyi egyensúlyt és a gyorsított ütemű növekedés számára teremtsenek kedvező gazdasági környezetet, ugyanakkor törekedjenek a népesség jólétének javítására,

- a támogató programok továbbá hozzájárulnak a kulcsfontosságú területek reformjához, az Európai Közösséggel való szabadkereskedelmi övezet létrehozásának figyelembevételével,

- a támogató programokat az egyes országok különös helyzetéhez igazítják és figyelembe veszik a gazdasági és társadalmi körülményeket,

- a támogató programok különösen a gazdasági átmenetet és az Euro-Mediterrán szabadkereskedelmi övezet létrehozását a társadalmi viszonyok és a foglalkoztatás tekintetében kísérő intézkedésekről gondoskodnak, valamint az e folyamat társadalmi körülményekre és foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásait enyhíteni hivatott intézkedéseket határozzák meg, különösen a népesség hátrányos helyzetben lévő rétegeire tekintettel,

- a támogatás folyósítását a támogatási programon belül egyeztetett célok és/vagy a terület célkitűzéseinek betartása szerinti közvetlen költségvetési támogatás formájában, részletekben valósítják meg.

A következő jogosultsági kritériumoknak kell eleget tenni:

- az érintett országnak egy, a Bretton Woods-i intézmények által jóváhagyott reformprogramot kell megvalósítania, vagy a reform terjedelmét és hatékonyságát tekintve ezzel egyenértékűnek elismert programot kell végrehajtania ezen intézményekkel összehangoltan, azonban nem feltétlenül azok pénzügyi támogatásával,

- figyelembe kell venni az ország gazdasági helyzetét makrogazdasági szinten (eladósodottság, az adósságszolgálat költsége, a fizetési mérleg, a költségvetési helyzet, a monetáris helyzet, az egy főre eső jövedelem szintje és a munkanélküliség szintje) éppúgy, mint a területi reformok szintjén, az Európai Közösséggel való szabadkereskedelmi övezet kialakítása céljából.

II. A fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása különösen a következőket foglalja magában:

- a civil társadalom és népesség részvétele a fejlesztési intézkedések tervezésében és végrehajtásában,

- a szociális ellátások javítása, különösen az egészségügy, családtervezés, vízellátás, köztisztaság és lakásügy területén,

- a növekedés gyümölcsének széleskörű és méltányos elosztásának előmozdítása, különös figyelmet fordítva az ENSZ-csúcstalálkozókon a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatban egyeztetett célokra és célkitűzésekre, amelyek a nemzetközi fejlesztési célkitűzések között is szerepelnek,

- harmonikus és integrált vidékfejlesztés és a városi életkörülmények javítása,

- megerősített együttműködés a mezőgazdaság területén, különösen a minőség és a szabványok tekintetében,

- megerősített együttműködés a halászat területén és a tengeri erőforrások fenntartható kiaknázása,

- a környezet védelme és állapotának javítása, amelynek során megerősített környezetvédelmi együttműködés révén a gazdasági fejlődés támogatásában különös figyelmet kell fordítani az elővigyázatossági és megelőző fellépés alapelvére,

- a gazdasági infrastruktúrák fejlesztése, különösen a közlekedés, energia, vidék- és városfejlesztés területén, az információs társadalommal, információs technológiával és távközléssel kapcsolatos tevékenységek erősítése,

- az emberi erőforrások integrált fejlesztése a tagállami programok kiegészítéséhez, különösen a szakmai továbbképzés területén az ipari együttműködés keretében és a tudományos és műszaki kutatási lehetőségek fejlesztése,

- a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásának és védelmének erősítése, különösen az Európai Közösség és a mediterrán térségbeli partnerek nem kormányzati szervezetei útján,

- kulturális együttműködés és ifjúsági csereprogramok,

- együttműködés és műszaki segítségnyújtás a bevándorlás és az illegális bevándorlás területén, az illegális bevándorlók visszatelepítését is beleértve, folytatott együttműködés megerősítése érdekében,

- együttműködés és műszaki segítségnyújtás a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, beleértve az illegális kábítószer-kereskedelmet és az emberkereskedelmet,

- az együttműködés fejlesztése a jogállamisághoz kapcsolódó területeken, úgymint az igazságügyi és bűnügyi együttműködés, az igazságügyi rendszer függetlenségét és hatékonyságát garantáló intézmények erősítése, a nemzetbiztonsági szolgálatok képzése és a polgári védelem.

III. A regionális, szubregionális és határokon átnyúló együttműködést különösen a következők területeken kell támogatni:

a) a mediterrán térségbeli partnerek egymás közötti, valamint közöttük és az Európai Unió és tagállamai közötti regionális együttműködés struktúráinak létrehozása és fejlesztése;

b) - a regionális kereskedelemhez szükséges materiális infrastruktúra kialakítása, beleértve a közlekedést, hírközlést és energiát,

- a jogi és közigazgatási előírások és a kis nagyságrendű infrastrukturális projektek megvalósításának javítása a határátlépés területén,

- együttműködés nagy földrajzi térségek szintjén és az Európai Közösség vonatkozó intézkedéseit kiegészítő intézkedések, beleértve a mediterrán térségbeli partnerek közlekedési és energetikai hálózatai és a transzeurópai hálózatok összekapcsolásának támogatását;

c) egyéb regionális tevékenységek, beleértve az európai-arab párbeszédet;

d) az Európai Közösség és a mediterrán térségbeli partnerek civil társadalmai közötti csereprogramok; decentralizált együttműködés ennek keretében:

- célul tűzi ki a közösségi támogatás nem kormányzati kedvezményezettjeinek meghatározását,

- különösen az egyetemek és kutatók, helyi közösségek, szövetségek, politikatudományi alapítványok, szakszervezetek és nem kormányzati szervezetek, média, magánvállalkozók és kulturális intézmények a legszélesebb értelemben véve, valamint a IV. pontban felsorolt egyéb szervek hálózatba kapcsolására összpontosít.

A programoknak a partnerországokon belül a civil társadalom kialakulásának és bevonásának előmozdítására kell irányulniuk, különösen a hálózatok közötti információáramlás és a hálózati partnerek közötti tartós kapcsolatok előmozdításával.

IV. A felelősségteljes állami irányítást a civil társadalom fontos intézményeinek és fontos élharcosainak támogatásával mozdítják elő, mint például a helyhatóságok, vidéki és falusi csoportok, önsegélyező szövetségek, szakszervezetek, a média és az üzleti tevékenységet segítő szervezetek, továbbá a közigazgatás politikák kialakítására és azok végrehajtásának igazgatására irányuló kapacitásának fejlesztéséhez nyújtott segítséggel.

V. Az e rendelet értelmében hozott intézkedések figyelembe veszik a nők és férfiak gazdasági és társadalmi életben felmerülő igényeinek és lehetőségeinek elemzését annak érdekében, hogy a fejlesztési együttműködés programkészítésében és végrehajtásában a nemi vonatkozások is szerepeljenek. Különös fontosságot kell tulajdonítani a nők oktatásának és a részükre történő munkahelyteremtésnek.

Az intézkedések figyelembe veszik továbbá a fiatalok oktatásának és a részükre történő munkahelyteremtés szükségességét, társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése érdekében.

VI. Az e rendelet szerint finanszírozott tevékenységek főleg a műszaki segítségnyújtást, képzést, intézményépítést, tájékoztatást, szemináriumok, tanulmányok, mikro-, kis-, és középvállalkozásokba és infrastruktúrába történő beruházásra vonatkozó projekteket és a segítségnyújtás közösségi jellegét kiemelni célzó programokat foglalnak magukban. Lehetőséget kell hagyni a decentralizált együttműködésre, ahol ez eredményesnek bizonyulhat. A kockázatitőke-műveleteket és a kamattámogatásokat a bankkal együttműködve finanszírozzák.

VII. Az e rendelet szerinti eszközökkel finanszírozott tevékenységek előkészítésében és végrehajtásában kellő figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre.

"

--------------------------------------------------

Top