EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1673

A Tanács 1673/2000/EK rendelete (2000. július 27.) a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről

HL L 193., 2000.7.29, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1673/oj

32000R1673Hivatalos Lap L 193 , 29/07/2000 o. 0016 - 0022


A Tanács 1673/2000/EK rendelete

(2000. július 27.)

a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

mivel:

(1) A mezőgazdasági termékek közös piaca működését és fejlődését a közös agrárpolitika létrehozásának kell kísérnie. Ennek a politikának tartalmaznia kell különösen a mezőgazdasági piacok közös szervezését, amely terméktől függően különböző formákat ölthet.

(2) A közös agrárpolitika célja a Szerződésben kitűzött célok megvalósítása. A rostlen és rostkender esetében az egyes szántóföldi növények termelői támogatási rendszerének létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletben [5] szereplő területalapú támogatásokon kívül intézkedésekre van szükség a belső piac szabályozására, beleértve a támogatást a len- és kenderszalma elsődleges feldolgozói, valamint azon mezőgazdasági termelők részére, akik a szalmát saját költségükön dolgoztatják fel.

(3) Annak biztosítására, hogy a len- és kenderszalmát ténylegesen feldolgozzák, a támogatás nyújtását bizonyos feltételektől kell függővé tenni, különösen az elsődleges feldolgozók engedélyezésétől és attól a követelménytől, hogy e feldolgozók a szalmát szerződés alapján vásárolják. Hasonlóképpen, az esetleges visszaélések meghiúsítása érdekében a feldolgozási támogatás kizárólag a szalma feldolgozása, illetve a rostok piacon való felhasználása alapján nyújtható, amennyiben a mezőgazdasági termelő a szalmát saját maga dolgoztatja fel.

(4) A közösségi alapok nem megfelelő felhasználásának megakadályozása érdekében nem nyújtható támogatás azon elsődleges feldolgozók, illetve mezőgazdasági termelők részére, akikről bebizonyosodott, hogy mesterségesen teremtették meg a támogatás megszerzésének feltételeit, ezáltal olyan előnyt élvezve, amely nem felel meg a szalmafeldolgozás támogatási rendszere céljainak.

(5) Figyelembe véve a hosszú lenrost piaca, illetve a rövid lenrost és a kenderrost piaca közötti különbségeket, a támogatást annak megfelelően kell differenciálni, hogy a két típus közül melyiket állítják elő. Annak biztosítása érdekében, hogy az össztámogatás elegendő legyen a hosszú lenrost hagyományos termelésének fenntartásához, hasonló feltételekkel, mint amilyeneket a len és kender piacának közös szervezéséről szóló, 1970. július 4-i 1308/70/EGK tanácsi rendelet [6] ír elő, a támogatást fokozatosan növelni kell, ellensúlyozandó a termelőknek az 1251/1999/EK rendelet alapján fizetett hektáronkénti támogatás fokozatos csökkenését, s végül a rövid lenrost támogatásának eltörlését. A rövid lenrost és a kenderrost támogatását olyan szinten kell meghatározni, amely az új termékeknek és lehetséges piacaiknak elegendő időt hagy az egyensúly megteremtésére. Annak érdekében, hogy csak a jó minőségű rövid lenrost és kenderrost termelését ösztönözzük, átmeneti rendelkezésekkel együtt elő kell írni a szennyeződések és szilánkok megengedett legmagasabb százalékát, annak érdekében, hogy a feldolgozóipar alkalmazkodni tudjon ehhez a követelményhez.

(6) Figyelembe véve a hagyományos len Hollandia, Belgium és Franciaország egyes területein elfoglalt különleges helyzetét, kiegészítő átmeneti támogatást kell nyújtani a szalma elsődleges feldolgozóinak az érintett területek vonatkozásában.

(7) A támogatásra jogosult mennyiségek tisztességtelen növelését megakadályozandó, a tagállamoknak rögzíteniük kell a maximális mennyiségeket azon területek alapján, amelyeken a szalma feldolgozási szerződések, illetve kötelezettségvállalások tárgyát képezi.

(8) Az e rendelet alkalmazása során felmerülő kiadások leszorítása érdekében stabilizáló mechanizmust kell bevezetni az előállított rost mindkét típusára, vagyis a hosszú lenrostra, illetve a rövid lenrostra és a kenderrostra. Az ésszerű termelési szint biztosítása érdekében valamennyi tagállamban maximális garantált mennyiséget kell meghatározni mindkét rosttípusra, garantált országos mennyiség formájában osztva fel azt a tagállamok között. Mindazonáltal a rövid lenrostra és a kenderrostra vonatkozóan csak annyi időre határozzák meg a garantált országos mennyiségeket, amely lehetővé teszi, hogy az új termékek igazodni tudjanak a piachoz. A garantált országos mennyiségek a feldolgozási támogatásra vonatkoznak, és nem érintik az 1251/1999/EK rendelettel bevezetett rendszert. A garantált országos mennyiségeket különösen a legutóbbi, rostlennel és -kenderrel bevetett átlagos területeket figyelembe véve kell rögzíteni, szükség esetén oly módon kiigazítva, hogy ez az érték tükrözze a ténylegesen művelés alatt lévő terület nagyságát, megszorozva az átlagos rosthozamokkal. Azokra a tagállamokra tekintettel, amelyeknek jelenlegi termelése alacsony, minden gazdasági évben rendelkezni kell egy közös mennyiség kiosztásáról, ezzel lehetővé téve számukra termelésük felzárkóztatását és fejlesztését.

(9) Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a tagállamok számára az így kapott mennyiségek kiigazítása, meg kell határozni az egyes tagállamok részére kiosztott garantált országos mennyiségek közötti átruházás feltételeit. Ezt az átruházást egy, a költségvetési egyenértékűséget biztosító együttható alapján kell elvégezni.

(10) A termelő tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a támogatási eljárás zökkenőmentesen bonyolódjék. Ezenkívül a valamely gazdasági év során betakarított szalma feldolgozásának időszükséglete miatt gondoskodni kell előlegfizetésről, mint ellenőrző intézkedésről.

(11) A harmadik országokkal folytatott kereskedelmet szabályozó rendszernek összességében lehetővé kell tennie valamennyi mennyiségi korlátozás és a Közösség külső határainál kivetett teher nélkülözését. Mindazonáltal ez a mechanizmus kivételes körülmények között hiányosnak bizonyulhat. Ilyen esetekben, annak érdekében, hogy a közösségi piac ne legyen védtelen az esetleges zavarok ellen, a Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtegye. Ezeknek az intézkedéseknek meg kell felelniük a Kereskedelmi Világszervezet mezőgazdaságra vonatkozó megállapodásaiból [7] eredő kötelezettségeknek.

(12) Annak megakadályozására, hogy a tiltott termények megzavarják a rost előállítására szolgáló kender piacának közös szervezését, elő kell írni a kender és a kendermag behozatalának ellenőrzését, biztosítandó, hogy ezek a termékek bizonyos garanciákat nyújtsanak a tetrahidro-kannabinol-tartalmat illetően. Ezenkívül a nem vetés céljára szolgáló kendermag behozatalát ellenőrzési rendszernek kell alávetni, amely rendelkezik az érintett importőrök tevékenységének engedélyezésére szolgáló rendszerről.

(13) Mivel a rostlen és rostkender piaca az idő előrehaladtával fejlődik, a tagállamoknak és a Bizottságnak kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alkalmazásához szükséges információkról.

(14) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtó hatáskörök gyakorlása eljárásainak megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni.

(15) A tagállamok e rendelet alkalmazásából származó kötelezettségei következtében felmerülő költségeit a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet [9] alapján a Közösség finanszírozza.

(16) Annak ellenére, hogy a len és kender piacának az 1308/70/EGK rendeletben meghatározott közös szervezését több alkalommal módosították, az nem tükrözi azokat a mélyreható változásokat, amelyeken az ágazat keresztülment. Ennek következtében az 1308/70/EGK rendeletet és a len és kender támogatása általános szabályainak megállapításáról szóló, 1971. március 22-i 619/71/EGK tanácsi rendeletet [10] hatályon kívül kell helyezni. Hatályukat vesztik a következő rendeletek, és helyükbe e rendelet új rendelkezései lépnek: a len- és kenderszalma értékesítési szerződéseiben szereplő keretrendelkezések megállapításáról szóló, 1971. március 22-i 620/71/EGK tanácsi rendelet [11], a len- és kenderrost magánraktározási támogatása általános szabályainak megállapításáról szóló, 1971. június 3-i 1172/71/EGK tanácsi rendelet [12], a kender és a kendermag behozatalának korlátozásáról, valamint a kender tekintetében az 1308/70/EGK rendelet módosításáról szóló, 1982. május 18-i 1430/82/EGK tanácsi rendelet [13], és a kender és kendermag behozatalának korlátozásaira vonatkozó általános szabályokról, valamint a kender tekintetében a 619/71/EGK rendelet módosításáról szóló, 1984. július 16-i 2059/84/EGK tanácsi rendelet [14], amelyek az 1308/70/EGK és a 619/71/EGK rendeleteken alapulnak.

(17) Az 1308/70/EGK rendelet rendelkezéseinek felváltása az ebben a rendeletben szereplő rendelkezésekkel olyan nehézségeket okozhat, amelyekkel ez a rendelet nem foglalkozik. Ezen eshetőség figyelembevétele érdekében rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság elfogadja a szükséges átmeneti intézkedéseket. A Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá a konkrét gyakorlati problémák megoldására.

(18) Tekintettel e rendelet hatálybalépésének időpontjára, különleges intézkedésekről kell rendelkezni a 2000/2001. gazdasági évre. Ennek érdekében az 1999/2000. gazdasági évben hatályos rendszert 2001. június 30-ig kell alkalmazásban tartani. A támogatási összegeket azonban a Bizottságnak a költségvetési egyenlegek alapján kell meghatároznia, amint az érintett területeket megbízhatóan felmérték, a lenrost használatának ösztönzésére szolgáló intézkedések finanszírozására visszatartott összeget pedig nulla értéken kell meghatározni.

(19) Az új intézkedések hatásainak értékelésére a Bizottság jelentéseket nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, egyrészről 2003-ban a garantált országos mennyiségekről és a szennyeződések és szilánkok megengedhető legmagasabb mértékéről a rövid lenrostban és a kenderrostban, másrészről 2005-ben a feldolgozási támogatás és a kiegészítő támogatás termelőkre és piacokra gyakorolt hatásairól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A rostlen és rostkender piacainak közös szervezése a belső piacot és a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet szabályozó intézkedéseket foglal magában. A közös piacszervezés a következő termékekre vonatkozik:

KN-kód | Árumegnevezés |

5301 | Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) |

5302 | Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladéékot és a foszlatott anyagot is) |

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) "mezőgazdasági termelő": a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló, 1999. május 17-i 1259/1999/EK tanácsi rendelet [15] 10. cikkének a) pontjában meghatározott mezőgazdasági termelők;

b) "engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó": olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek olyan csoportja, függetlenül saját, illetve tagjai nemzeti jog szerinti jogállásától, amely részére annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek területén létesítményei találhatók, len- vagy kenderrost gyártására engedélyt adott.

(3) Ezt a rendeletet az 1251/1999/EK rendeletben megállapított intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

I. CÍM

Belső piac

2. cikk

(1) A rostlen és a rostkender szalmájának feldolgozására támogatást kell bevezetni.

A támogatást az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóknak kell nyújtani a szalmából – amelyre valamely mezőgazdasági termelővel adásvételi szerződést kötöttek – ténylegesen előállított rost mennyisége alapján.

Azonban:

a) azokban az esetekben, amikor az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó és a mezőgazdasági termelő ugyanaz a személy, az adásvételi szerződés helyébe az érintett fél arra vonatkozó kötelezettségvállalása lép, hogy a feldolgozást saját maga végzi el;

b) abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő fenntartja a tulajdonjogát a szerződéses alapon valamely engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóval feldolgoztatott szalmára, és igazolja, hogy az így kapott rostot forgalmazza, a támogatást a mezőgazdasági termelő kapja.

(2) Nem jár támogatás azon engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók, illetve mezőgazdasági termelők részére, akikről bebizonyosodott, hogy mesterségesen teremtették meg a támogatás felvételének feltételeit, és ezáltal olyan előnyt élveznek, amely nem felel meg e rendszer céljainak.

(3) Egy tonna rost után a feldolgozási támogatás összegét a következőképpen kell rögzíteni:

a) hosszú lenrostra:

- a 2001/01. gazdasági évre 100 euró,

- a 2002/03., 2003/04., 2004/05. és 2005/06. gazdasági évre 160 euró,

- a 2006/07. gazdasági évtől kezdődően 200 euró.

b) legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrostra és kenderrostra: a 2001/02–2005/06. gazdasági években 90 euró.

A 2001/01–2003/04. gazdasági években azonban a hagyományos piacokra tekintettel a tagállam is határozhat támogatás nyújtásáról:

- a 7,5–15 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrostra,

- a 7,5–25 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrostra.

Ezekben az esetekben a tagállam a támogatást a megtermelt mennyiséget meg nem haladó mennyiség után adja, 7,5 % szennyeződést és szilánkot alapul véve.

(4) A támogatásra jogosult rostmennyiségeket korlátozni kell az (1) bekezdésben említett valamely szerződés vagy kötelezettségvállalás tárgyát képező területek alapján.

Az első albekezdésben említett korlátokat a tagállamok határozzák meg úgy, hogy eleget tegyenek a 3. cikkben említett garantált országos mennyiségeknek.

(5) Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók kérelmére az előállított rost mennyisége alapján támogatási előleget kell fizetni.

3. cikk

(1) A hosszú lenrostra a maximális garantált mennyiséget gazdasági évenként 75250 tonnában kell meghatározni, és ezt a tagállamok között garantált országos mennyiségek formájában szét kell osztani. Ennek a mennyiségnek a felosztása a következőképpen történik:

- Belgium: 13800 tonna,

- Németország: 300 tonna,

- Spanyolország: 50 tonna,

- Franciaország: 55800 tonna,

- Hollandia: 4800 tonna,

- Ausztria: 150 tonna,

- Portugália: 50 tonna,

- Finnország: 200 tonna,

- Svédország: 50 tonna,

- Egyesült Királyság: 50 tonna.

(2) A maximális garantált mennyiséget gazdasági évenként 135900 tonnában kell meghatározni a rövid lenrostra és kenderrostra, amelyek tekintetében támogatás nyújtható. Ez a mennyiség:

a) garantált országos mennyiségek formájában kerül felosztásra a következő tagállamok között:

- Belgium: 10350 tonna,

- Németország: 12800 tonna,

- Spanyolország: 20000 tonna,

- Franciaország: 61350 tonna,

- Hollandia: 5500 tonna,

- Ausztria: 2500 tonna,

- Portugália: 1750 tonna,

- Finnország: 2250 tonna,

- Svédország: 2250 tonna,

- Egyesült Királyság: 12100 tonna;

b) 5000 tonna, amelyet garantált országos mennyiségek formájában kell szétosztani minden gazdasági évben Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg között. Ezt a felosztást a 2. cikk (1) bekezdésében említett szerződések vagy kötelezettségvállalások tárgyát képező területek alapján kell meghatározni.

A rövid lenrostra és a kenderrostra vonatkozó garantált országos mennyiségek, adott esetben e cikk (5) bekezdésével összhangban csökkentve, a 2006/07. gazdasági évtől nem alkalmazandók.

(3) Abban az esetben, ha valamely tagállamban előállított rost egy másik tagállamban megtermelt szalmából készül, a rost vonatkozó mennyiségeit azon tagállam garantált országos mennyiségébe kell beszámítani, amelyben a szalmát betakarították. A támogatást az a tagállam fizeti, amelynek garantált országos mennyiségéből ezt a mennyiséget levonták.

(4) A tagállamok 2001. június 30-ig egy alkalommal átruházhatják egymásra az (1) és a (2) bekezdésben említett, szükség esetén az 5. cikkel összhangban kiigazított garantált országos mennyiségeik egy részét. Ezekben az esetekben erről tájékoztatják a Bizottságot, amely ennek megfelelően értesíti a többi tagállamot.

(5) Valamennyi tagállam jogosult az (1) bekezdésben említett garantált országos mennyisége egy részét átvinni a (2) bekezdésben megadott garantált országos mennyiségébe, és viszont.

Az első albekezdésben említett átruházásokat az 1 tonna hosszú lenrost = 2,2 tonna rövid lenrost, illetve kenderrost egyenlet alapján kell végrehajtani.

Feldolgozási támogatás csak az (1) és a (2) bekezdésben említett, e bekezdés első két albekezdésével és a (4) bekezdéssel összhangban kiigazított mennyiségek után nyújtható.

4. cikk

A 2005/06-os gazdasági évig bezárólag kiegészítő támogatást kell nyújtani az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó részére a mellékletben körülírt I. és II. övezetben található, lennel bevetett területek, illetve az után a szalmatermelés után, amely

- a 2. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződés vagy kötelezettségvállalás tárgyát képezte, és

- hosszú rosttá történő feldolgozási támogatásban részesült.

A kiegészítő támogatás összege az I. övezetben 120 euró/hektár, a II. övezetben pedig 50 euró/hektár.

II. CÍM

Harmadik országokkal folytatott kereskedelem

5. cikk

(1) Ezt a cikket a tagállamok által a Szerződéssel összhangban elfogadott, az itt leírtaknál szigorúbb megszorításokat tartalmazó rendelkezések sérelme nélkül, valamint a Kereskedelmi Világszervezet mezőgazdasági megállapodásaiból eredő kötelezettségek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) A kender harmadik országokból származó valamennyi behozatala engedély kiadásához kötött, amennyiben a következő feltételek fennállnak:

- az 53021000 KN-kód alá tartozó valódi nyerskendernek eleget kell tennie az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkében megállapított feltételeknek,

- az 12079910 KN-kód alá tartozó kenderfajták vetésre használt magvaihoz igazolást kell mellékelni arra vonatkozóan, hogy a tetrahidro-kannabinol-tartalom nem haladja meg az 1251/1999/EK rendelet 5a. cikkével összhangban meghatározott értéket,

- a nem vetésre szolgáló, az 12079991 KN-kód alá tartozó kendermagot kizárólag a tagállam által erre feljogosított importőrök hozhatják be annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a magokat ne lehessen vetőmagként felhasználni.

Az első és második francia bekezdésben meghatározott termékek Közösségbe történő behozatalát ellenőrzéseknek kell alávetni annak megállapítása érdekében, hogy eleget tettek-e az e cikkben foglalt feltételeknek.

6. cikk

Ha ez a rendelet, illetve az ennek alapján elfogadott rendelkezések másként nem rendelkeznek, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során tilos:

- a vámmal azonos hatású díjak kivetése,

- mennyiségi korlátozások vagy azzal azonos hatású intézkedések alkalmazása.

7. cikk

(1) Abban az esetben, ha a behozatali vagy kiviteli tevékenység az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt egy vagy több termék közösségi piacára nézve olyan mértékben zavaró hatású, illetve azt olyan veszéllyel fenyegeti, amely meghiúsíthatja a Szerződés 33. cikkében kitűzött célok elérését, megfelelő intézkedések alkalmazhatók a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben mindaddig, amíg ez a zavar vagy annak veszélye el nem hárul.

A Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel elfogadja e bekezdés alkalmazásának általános szabályait, és meghatározza azokat a körülményeket és korlátozásokat, amelyeken belül a tagállamok védintézkedéseket fogadhatnak el.

(2) Az (1) bekezdésben említett helyzet kialakulása esetén a Bizottság a tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére határoz a szükséges intézkedésekről, amelyekről tájékoztatják a tagállamokat, és amelyeket azonnali hatállyal alkalmazni kell. Abban az esetben, ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított három napon belül határoz arról.

(3) A Bizottság döntését bármelyik tagállam az arról kapott értesítéstől számított három munkanapon belül a Tanács elé terjesztheti. A Tanácsnak ekkor haladéktalanul össze kell ülnie. A Tanács a szóban forgó intézkedést a felterjesztéstől számított egy hónapon belül minősített többséggel módosíthatja vagy visszavonhatja.

(4) Ezt a cikket a Szerződés 300. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött szerződésekből eredő kötelezettségekre tekintettel kell alkalmazni.

III. CÍM

Általános rendelkezések

8. cikk

Ha ez a rendelet másként nem rendelkezik, a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére.

9. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges, az alábbiakban felsorolt kérdésekre vonatkozó intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett igazgatási eljárással összhangban kell elfogadni. Ide tartoznak különösen:

- az elsődleges feldolgozók engedélyezésének feltételei,

- az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók által a 2. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban teljesítendő feltételek,

- a mezőgazdasági termelők által a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben teljesítendő követelmények,

- azok a kritériumok, amelyeknek elsősorban a hosszú lenrostnak, másfelől a rövid lenrostnak és a kenderrostnak meg kell felelnie,

- a támogatásra jogosult mennyiségek kiszámításának módszerei a 2. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett esetekben,

- a támogatásnyújtás és az előlegfizetés feltételei és különösen a szalma feldolgozásának igazolása,

- a 2. cikk (4) bekezdésében említett határértékek meghatározásához teljesítendő feltételek,

- a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt 5000 tonnás mennyiség felosztása,

- a 3. cikk (5) bekezdésében említett garantált országos mennyiségek átruházásának feltételei,

- a 4. cikkben említett kiegészítő támogatás nyújtásának feltételei.

Ezek az intézkedések érinthetik a Közösség pénzügyi érdekeinek a csalás és más szabálytalanságok elleni védelméhez szükséges valamennyi ellenőrző intézkedést is.

10. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Természetesrost-piaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) Ahol erre a bekezdésre történik hivatkozás, ott az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság az elnöke által felvetett bármely kérdést megvizsgálhatja akár az elnök kezdeményezésére, akár valamely tagállam képviselőjének kérelmére.

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályait.

11. cikk

Az 1258/1999/EK rendeletet és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt termékekre.

IV. CÍM

Átmeneti és záró rendelkezések

12. cikk

(1) A 2000/2001. gazdasági évre a Közösségben megtermelt len és kender támogatási összegeit legkésőbb 2000. október 31-ig meg kell határozni a 10. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

Ezeknek az összegeknek a meghatározásához az alábbi két érték arányának megfelelő együtthatót kell alkalmazni az 1999/2000-es gazdasági évben érvényes összegekre:

- az átlagos hektáronkénti ráfordítás a termésbevallásokból eredő összes terület utáni 88 millió eurónak megfelelően, valamint

- az 1999/2000. gazdasági évre becsült 721 euró/hektár összegű átlagos ráfordítás.

Mindazonáltal a 2000/2001. gazdasági év támogatásainak összege nem haladhatja meg az 1999/2000. gazdasági évre meghatározott összeget.

(2) A 2000/2001. gazdasági évre a len támogatásából a lenfelhasználás ösztönzését szolgáló intézkedések finanszírozására visszatartott összeget hektáronként 0 euró értékben kell meghatározni.

(3) A 2000/2001. gazdasági év 2001. június 30-án ér véget.

13. cikk

Az 1308/70/EGK, a 619/71/EGK, a 620/71/EGK, az 1172/71/EGK, az 1430/82/EGK és a 2059/84/EGK rendelet 2001. július 1-jével hatályát veszti.

14. cikk

A Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja:

- azokat az intézkedéseket, amelyek az 1308/70/EGK és a 619/71/EGK rendeletekben meghatározott rendszerből az e rendelettel létrehozott rendszerre való áttérést segítik elő,

- a konkrét gyakorlati problémák megoldásához szükséges intézkedéseket. Ezek az intézkedések kellően indokolt esetben eltéréseket tartalmazhatnak ennek a rendeletnek bizonyos részeitől.

15. cikk

(1) A Bizottság legkésőbb 2003. december 31-ig szükség esetén javaslatokkal is kiegészített jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a különböző tagállamokban uralkodó termelési tendenciákról, valamint a piac közös szervezése reformjának a piaci lehetőségekre és az ágazat gazdasági életképességére gyakorolt hatásáról. Megvizsgálja ezenkívül a szennyeződések és szilánkok megengedett legmagasabb mértékét a rövid lenrostban és a kenderrostban.

Amennyiben az szükséges, a jelentés alapul szolgálhat a garantált országos mennyiségek újrafelosztásához és esetleges növeléséhez. A Bizottság figyelembe veszi különösen a termelési szintet, a feldolgozókapacitást és a piaci lehetőségeket.

(2) A Bizottság 2005-ben jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, szükség esetén javaslatokkal is kiegészítve, a feldolgozási támogatásról.

A jelentés tartalmazza a feldolgozási támogatás hatásainak értékelését, különös tekintettel az alábbiakra:

- a termelők helyzete a bevetett területek és a részükre fizetett árak tekintetében,

- a textilrostok piaci tendenciái és új termékek kifejlesztése,

- a feldolgozóipar.

A jelentés az egyéb termelés ismeretében jelzi, hogy az iparág képes-e a megállapított iránymutatásnak megfelelően működni. Meg kell vizsgálnia a lehetőséget, hogy a 2005/2006-os gazdasági éven túl a 4. cikkben említett módon állandó alapra helyezze a rövid lenrost és a kenderrost tonnánkénti feldolgozási támogatását, valamint a len hektáronkénti kiegészítő támogatását.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1–11. cikket a 2001/2002. gazdasági évtől kell alkalmazni.

Az 1308/70/EGK és a 619/71/EGK rendeletet az 1998/1999., az 1999/2000. és a 2000/2001. gazdasági évre továbbra is alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Védrine

[1] HL C 56 (E)., 2000.2.29., 19. o.

[2] 2000. július 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 140., 2000.5.18., 3. o.

[4] 2000. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 160., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1672/2000/EK rendelettel (HL L 193., 2000.7.29., 13. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 146., 1970.7.4., 1. o. A legutóbb a 2702/1999/EK rendelettel (HL L 327., 1999.12.14., 7. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[10] HL L 72., 1971.3.26., 2. o. A legutóbb az 1420/98/EK rendelettel (HL L 19., 1998.7.4., 7. o.) módosított rendelet.

[11] HL L 72., 1971.3.26., 4. o. A legutóbb a 713/95/EK rendelettel (HL L 73., 1995.4.1., 16. o.) módosított rendelet.

[12] HL L 123., 1971.6.5., 7. o.

[13] HL L 162., 1982.6.12., 27. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

[14] HL L 191., 1984.7.19., 6. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel módosított rendelet.

[15] HL L 160., 1999.6.26., 113. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT TÁMOGATÁSRA JOGOSULT ÖVEZETEK

I. ÖVEZET

1. Hollandia területe

2. A következő belga földközösségek: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (Vladslo és Woumen kivételével), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (csak Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne és Zueinkerke.

II. ÖVEZET

1. Belgiumnak az I. övezeten kívüli területei

2. Franciaország következő területei:

- Nord megye,

- a Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer körzetek, valamint Marquise kanton Pas-de-Calais megyében,

- Saint-Quentin és Vervins körzetek Aisne megyében,

- Charleville-Mézières körzet Ardennes megyében.

--------------------------------------------------

Top