Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1334

A Tanács 1334/2000/EK rendelete (2000. június 22.) a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

OJ L 159, 30.6.2000, p. 1–215 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 76 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 76 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2009; hatályon kívül helyezte: 32009R0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1334/oj

32000R1334Hivatalos Lap L 159 , 30/06/2000 o. 0001 - 0215


A Tanács 1334/2000/EK rendelete

(2000. június 22.)

a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

mivel:

(1) A kettős felhasználású termékek (beleértve a szoftvert és a technológiát) Közösségből történő kivitelét hatékony ellenőrzésnek kell alávetni.

(2) A kettős felhasználású termékek hatékony közös exportellenőrzési rendszere szükséges ahhoz, hogy a tagállamok és az Európai Unió eleget tegyenek nemzetközi – különösen az atomsorompó-egyezményt illető – kötelezettségeiknek és felelősségüknek.

(3) A közös ellenőrzési rendszer, valamint a végrehajtás és a felügyelet valamennyi tagállamban összehangolt politikája elengedhetetlen feltétele a kettős felhasználású termékek Közösségen belüli szabad áramlásának.

(4) Annak érdekében, hogy az ellenőrzések hatékonyságát továbbra is szavatolni lehessen, folytatni kell a kettős felhasználású termékek jelenlegi, a 3381/94/EK rendelettel [2] és a 94/942/KKBP döntéssel [3] létrehozott export-ellenőrzési rendszerének harmonizálását.

(5) A kettős felhasználású termékek közös listái, azok rendeltetési helyei és az irányelvek a hatékony export-ellenőrzési rendszer lényeges elemeit képezik; ilyen listák a 94/942/KKBP határozat alapján készültek, amelyet és amelynek utólagos módosításait ebbe a rendeletbe be kell építeni.

(6) A kiviteliengedély-kérelmekről szóló döntésekért a nemzeti hatóságok felelősek. A kettős felhasználású termékek kivitelére vonatkozó nemzeti előírásoknak és rendelkezéseknek illeszkedniük kell a közös kereskedelempolitika kereteibe és különösen a kivitel közös szabályainak meghatározásáról szóló, 1969. december 20-i 2603/69/EGK tanácsi rendeletbe [4].

(7) A kettős felhasználású termékek közös listáinak aktualizálására vonatkozó döntéseknek teljes összhangban kell lenniük azokkal a kötelezettségekkel és vállalásokkal, amelyeket a vonatkozó nemzetközi atomsorompó-rendszerek és export-ellenőrzési megállapodások részeseként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével minden tagállam elfogadott.

(8) A szoftverek és technológiák Közösségen kívülre elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő átadását szintén ellenőrizni kell.

(9) Különös figyelmet kell fordítani az újrakivitel és a végfelhasználás kérdéseire.

(10) A tagállamok és az Európai Bizottság képviselői 1998. szeptember 22-én aláírták a tagállamok, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között létrejött vonatkozó biztonsági megállapodásokhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyveket, amelyek, más rendelkezésekkel együtt, a tagállamok számára kötelezővé teszik az információszolgáltatást egyes berendezések és nem nukleáris anyagok tekintetében.

(11) A Közösség elfogadta a vámszabályok azon körét, amelyet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [5] és az annak végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet [6] tartalmaz, amely egyebek között meghatározza az áruk kivitelével és újrakivitelével kapcsolatos előírásokat. E rendelet nem korlátozza a Közösségi Vámkódexet és annak végrehajtási rendelkezéseit.

(12) A Szerződés 30. cikkével összhangban és annak korlátain belül, valamint a nagyobb fokú harmonizáció megvalósulásáig a tagállamok a közrend vagy a közbiztonság érdekében fenntartják jogukat bizonyos kettős felhasználású termékek Európai Közösségen belüli átruházására vonatkozó ellenőrzésekre. Ahol ezek az ellenőrzések kapcsolódnak a Közösségből származó kivitel ellenőrzésének hatékonyságához, ott ezeket a Tanács rendszeres időszakonként felülvizsgálja.

(13) E rendelet helyes alkalmazása érdekében valamennyi tagállam intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az illetékes hatóságokat megfelelő hatáskörrel ruházza fel.

(14) Minden tagállamnak meg kell határoznia azokat a szankciókat, amelyek e rendelet megsértése esetén alkalmazhatók.

(15) Az Európai Parlament álláspontját az 1999. április 13-i határozatában [7] nyilvánította ki.

(16) Az előzőek alapján a 3381/94/EK rendelet hatályát veszti.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Ez a rendelet létrehozza a kettős felhasználású termékek kiviteli ellenőrzésének közösségi rendszerét.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "kettős felhasználású termékek": azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, e fogalom továbbá magában foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra, és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljából;

b) "kivitel":

i. a Közösségi Vámkódex 161. cikke szerinti kiviteli eljárás;

ii. a Közösségi Vámkódex 182. cikke szerinti újrakivitel; valamint

iii. szoftver vagy technológia átadása elektronikus eszközök, telefax vagy telefon útján a Közösségen kívülre; ez a technológia szóbeli, telefonon történő átadására csak abban az esetben vonatkozik, ha a technológiát olyan dokumentum tartalmazza, amelynek lényeges elemét telefonon közlik, vagy telefonon keresztül annak olyan leírását adják, ami lényegében ugyanilyen eredménnyel jár;

c) "exportőr": bármely természetes vagy jogi személy, akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és jogosult a termék Közösség vámterületén kívüli kiszállításának meghatározására. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést vagy a szerződés birtokosa nem saját nevében jár el, akkor a terméknek a Közösség vámterületén kívüli kiküldésére szóló jogosultság a meghatározó.

"exportőr": ezenkívül az a természetes vagy jogi személy is, aki úgy dönt, hogy elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon szoftvert vagy technológiát küld ki a Közösségen kívüli rendeltetési helyre.

Ha a kettős felhasználású termékek feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, a Közösségen kívüli székhelyű személyé, akkor az exportőr Közösségen belüli székhelyű szerződő félnek minősül.

d) "kiviteli nyilatkozat": az az okirat, amelyben egy személy meghatározott formában és módon kinyilvánítja szándékát, hogy kettős felhasználású terméket kíván kiviteli eljárás alá vonni.

II. FEJEZET

Hatály

3. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek kivitele engedélyköteles.

(2) A 4. cikk vagy az 5. cikk alapján az I. mellékletben nem felsorolt bizonyos kettős felhasználású termékek valamennyi vagy egyes célországokba történő kivitele engedélyhez köthető.

(3) Ez a rendelet nem vonatkozik olyan szolgáltatás nyújtására vagy technológia átadására, amely természetes személyek határátlépésével jár.

(4) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a kettős felhasználású termékekre, amelyek csupán áthaladnak a Közösség területén, vagyis amelyekhez nem rendeltek a külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, vagy amelyeket csupán vámszabad területre vagy vámszabad raktárba tároltak be, és amelyeket jóváhagyott raktárnyilvántartásban nem kell szerepeltetni.

4. cikk

(1) Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele engedélyköteles, amennyiben azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben az exportőr székhelye található, az exportőr tudomására hozták, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek, más nukleáris robbanószerkezetek fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, raktározásával, felderítésével, azonosításával vagy forgalmazásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozórakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan kívánják felhasználni, vagy azok ilyen célokra felhasználhatók.

(2) Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek abban az esetben is engedélykötelesek, ha a beszerző ország vagy a rendeltetési ország a Tanács közös álláspontja vagy együttes fellépése vagy az EBESZ döntése alapján, vagy pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező erejű határozata alapján elrendelt fegyverszállítási embargó hatálya alatt van, és az (1) bekezdésben hivatkozott hatóságok az exportőrt tájékoztatták arról, hogy a szóban forgó termékek részben vagy egészben katonai célú végfelhasználásra szolgálnak vagy szolgálhatnak. E bekezdés alkalmazásában a "katonai célú végfelhasználás":

a) a tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó listájában felsorolt katonai célú termékekbe történő beépítés;

(b) a fenti listán szereplő katonai célú termékek fejlesztéséhez, gyártásához vagy karbantartásához alkalmazott termelő, ellenőrző vagy elemző berendezések, vagy ezek alkatrészei;

(c) egy termelő üzemben a fenti listán szereplő katonai célú termékek gyártásához bármilyen nem-késztermék felhasználása;

(3) Engedélyköteles továbbá az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele abban az esetben is, ha az (1) bekezdésben említett hatóságok az exportőr tudomására hozták, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben olyan – a katonai célú termékek nemzeti listáján szereplő – katonai célú termékek alkatrészeként vagy részegységeként kívánják felhasználni, vagy ilyen célokra felhasználhatók, amelyeket az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagország engedélyezési jogszabályainak megsértésével szállítottak ki.

(4) Ha az exportőr tudatában van annak, hogy az általa kivitelre szánt és az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékeket részben vagy egészben az (1), (2) vagy (3) bekezdésben megnevezett célok bármelyikére szánják, akkor ezt köteles az (1) bekezdésben hivatkozott hatóságok tudomására hozni, amelyek döntenek arról, hogy a termék kivitele engedélyköteles-e.

(5) Bármely tagállam hozhat vagy fenntarthat olyan nemzeti jogszabályt, amely engedélyeztetéshez köti a I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét, amennyiben az exportőr alappal feltételezheti, hogy ezeket a termékeket részben vagy egészben az (1) bekezdésben említett célra szánják vagy szánhatják.

(6) Az a tagállam, amely az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét az (1)–(5) bekezdés alapján engedélykötelessé teszi, szükség szerint tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. A többi tagállam ezt a tájékoztatást kellő megfontolás tárgyává teszi, és a lehetséges mértékben tájékoztatja saját vámhatóságait és országa egyéb illetékes hatóságait.

(7) Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek tekintetében a 9. cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a 2603/69/EGK rendelet 11. cikke alapján nemzeti intézkedéseket tegyenek.

5. cikk

(1) Közbiztonsági vagy emberi jogi szempontok alapján a tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés alapján meghozott intézkedéseikről ezek meghozatala után haladéktalanul tájékoztatást adnak a Bizottságnak, pontosan megjelölve az intézkedések okait.

(3) A tagállamok arról is haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha az (1) bekezdés alapján meghozott valamely intézkedést módosítják.

(4) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi azokat az intézkedéseket, amelyekről a (2) és a (3) bekezdés alapján tájékoztatást kapott.

III. FEJEZET

Kiviteli engedélyezés

6. cikk

(1) E rendelet meghatározott termékek kivitelére vonatkozóan a II. mellékletben foglaltak szerint egy általános közösségi exportengedélyezési rendszert hoz létre.

(2) Minden egyéb az e rendelet alapján engedélyköteles kivitelre a vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adják ki. Az engedély – a (3) bekezdésben meghatározott korlátozástól függően – lehet egyedi, globális vagy általános engedély.

Az engedély a Közösség egész területére érvényes.

Az engedély kiadása indokolt esetben bizonyos követelmények és feltételek teljesítésétől, például végfelhasználási nyilatkozat bemutatásától tehető függővé.

(3) A II. melléklet 2. részében felsorolt tételekre az általános engedélyezés nem terjed ki.

(4) A tagállamoknak az általános engedélyekben jelezniük kell az engedély felhasználásának tilalmát, ha a hatóságok tájékoztatták az exportőrt, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett valamely felhasználási célra szánják vagy szánhatják, vagy ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a termékeket a fent megnevezett célokra kívánják felhasználni.

(5) A tagállamok nemzeti jogszabályaikban fenntartják vagy bevezetik annak lehetőségét, hogy a kettős felhasználású termékek valamely típusára vagy kategóriájára meghatározott exportőröknek, egy vagy több megadott országba történő kivitelre szóló globális engedélyt adnak ki.

(6) A tagállamok a Bizottsághoz eljuttatják azoknak a hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a kettős felhasználású termékek kiviteli engedélyeinek kiadására.

A Bizottság e hatóságok jegyzékét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában közzé teszi.

7. cikk

(1) A kiviteliengedély-kérelemben jelezni kell, ha az egyedi kérelemben szereplő termékeket, amelyeket a II. mellékletben fel nem sorolt rendeltetési helyre, vagy – a IV. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek esetében – bármely rendeltetési helyre kívánják kivinni, nem abban a tagállamban vagy tagállamokban találhatók vagy lesznek találhatók, ahol a kérelmet benyújtották. Annak a tagállamnak az illetékes hatóságai, ahol az engedélykérelmet benyújtották, haladéktalanul kikérik a szóban forgó tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságainak véleményét, és megadják az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A megkeresett tagállam vagy tagállamok az engedély kiadásával kapcsolatos esetleges ellenvetéseiket, amelyek kötelező érvényűek arra a tagállamra, ahol a kérelmet benyújtották, 10 munkanapon belül közlik.

Ha 10 munkanapon belül nem érkezik kifogás, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a megkérdezett tagállamnak vagy tagállamoknak nincs ellenvetése.

A megkérdezett tagállam kivételes esetben kérheti a 10 napos határidő meghosszabbítását. A meghosszabbítás azonban nem haladhatja meg a 30 munkanapot.

(2) A tagállam, amennyiben a kivitel alapvető biztonsági érdekeit sérti, felkérheti a másik tagállamot, hogy a kiviteli engedélyt ne adja ki, vagy ha már kiadta, kérheti annak érvénytelenítését, felfüggesztését, módosítását vagy visszavonását. Az a tagállam, amelyhez ilyen kérelem érkezik, a kérelmező tagállammal haladéktalanul a felekre nem kötelező érvényű konzultációt kezdhet; amelyet 10 munkanapon belül le kell zárni.

8. cikk

Annak eldöntése érdekében, hogy e rendelet alapján a kiviteli engedélyt kiadják-e, a tagállamok minden vonatkozó szempontot figyelembe vesznek, többek között:

a) azokat a kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket a vonatkozó nemzetközi atomsorompó-rendszerek és exportellenőrzési megállapodások tagjaként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével a tagállamok mindegyike elfogadott;

b) a Tanács közös álláspontja vagy együttes fellépése, az EBESZ döntése vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező határozata alapján elrendelt szankciókból eredő kötelezettségeket;

c) a nemzeti kül- és biztonságpolitikai megfontolásokat, beleértve az Európai Unió fegyverexporttal kapcsolatos magatartási kódexében foglaltakat is;

d) a tervezett végfelhasználással és az engedélyezett rendeltetési helytől történő eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

9. cikk

(1) Az exportőrök az illetékes hatóságok részére a kiviteliengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni.

(2) Az illetékes hatóságok – a rendelettel összhangban eljárva – elutasíthatják a kiviteli engedély kiadását, és érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a már kiadott kiviteli engedélyeket. Amennyiben a hatóságok elutasítanak, érvénytelenítenek, felfüggesztenek, lényegesen korlátoznak vagy visszavonnak egy kiviteli engedélyt, akkor erről – a 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően az ilyen információk titkosságával kapcsolatos rendelkezések betartása mellett – tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot, és kicserélik a vonatkozó információkat a többi tagállammal és a Bizottsággal.

(3) Mielőtt bármely tagállam olyan kiviteli engedélyt adna ki, amelyet egy vagy több másik tagállam egy lényegében azonos ügylet tekintetében az előző három évben elutasított, először konzultálnia kell azzal a tagállammal vagy tagállamokkal, amely(ek) az elutasító határozatot (határozatokat) kiadta (kiadták). Ha a konzultációkat követően a tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és döntése indokolásául megad minden szükséges információt.

10. cikk

(1) A hatóságok minden egyedi vagy globális kiviteli engedélyt a IIIa. mellékletben szereplő mintának megfelelő formanyomtatványon adnak ki.

(2) A mennyiségi korlátozásokat tartalmazó kiviteli engedélyek az exportőr kérésére részletekre bonthatók.

(3) A 6. cikk (2) bekezdése alapján kiadott általános kiviteli engedélyeket a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően hirdetik ki. Ezeket az engedélyeket a IIIb. mellékletben szereplő iránymutatásoknak megfelelően kell kiadni.

IV. FEJEZET

A kettős felhasználású termékek listájának aktualizálása

11. cikk

Az I. mellékletben és a IV. mellékletben szereplő kettős felhasználású termékek listáját azokkal a kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint azok módosításaival összhangban kell aktualizálni, amelyeket az atomsorompó-rendszerek és export-ellenőrzési megállapodások tagjaként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével minden tagállam elfogadott.

V. FEJEZET

Vámeljárások

12. cikk

(1) A kettős felhasználású termékek kivitelével kapcsolatos vámeljárás során a kiviteli engedélyt kezelő vámhivatalnál az exportőrnek igazolnia kell, hogy a szükséges kiviteli engedélyt beszerezte.

(2) Az exportőrtől bekérhető a bizonyítékként szolgáltatott bármely okmánynak azon tagállam hivatalos nyelvére történő fordítása, ahol a kiviteli nyilatkozatot benyújtották.

(3) A Közösségi Vámkódex alapján és az annak értelmében ráruházott jogkör sérelme nélkül a tagállam a (4) bekezdésben hivatkozott időszakokat meg nem haladó időszakra is felfüggesztheti a területéről történő kivitellel kapcsolatos eljárást, vagy – szükség esetén – más módon is megakadályozhatja azt, hogy az I. mellékletben felsorolt olyan kettős felhasználású termékek, amelyek rendelkeznek érvényes kiviteli engedéllyel, területén keresztül a Közösséget elhagyják, amennyiben alapos okkal feltételezheti, hogy:

a) az engedély megadásakor valamely vonatkozó információt nem vettek figyelembe; vagy

b) az engedély megadása óta a körülmények jelentős mértékben megváltoztak.

(4) A (3) bekezdésben említett esetben haladéktalanul konzultálni kell a kiviteli engedélyt kiadó tagállam illetékes hatóságaival, hogy azok a 9. cikk (2) bekezdése alapján a megfelelő intézkedéseket megtehessék. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy határoznak, hogy fenntartják az engedélyt, úgy 10 munkanapon belül válaszolni kötelesek, mely határidő e hatóságok kérésére kivételes esetekben 30 munkanapig terjedően meghosszabbítható. Ebben az esetben, vagy ha 10, illetve – bizonyos esetekben – 30 napon belül nem érkezik válasz, akkor a kettős felhasználású terméket haladéktalanul ki kell adni. Az engedélyt kiadó tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

13. cikk

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy a kettős felhasználású termék kivitelére vonatkozó vámkezelést csak az arra felhatalmazott vámhivatalok végezhetik.

(2) Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben biztosított választási lehetőséggel, tájékoztatni kötelesek a Bizottságot a megfelelő felhatalmazással rendelkező vámhivatalokról. A Bizottság ezt az információt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

14. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 463–470. és 843. cikkének rendelkezései azon a kettős felhasználású termékek kivitelére, újrakivitelére, valamint az államok vámterületéről történő kilépésének korlátozására vonatkoznak, amelyek kivitele e rendelkezés értelmében engedélyköteles.

VI. FEJEZET

Igazgatási együttműködés

15. cikk

(1) A Bizottsággal való kapcsolattartás mellett a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az illetékes hatóságok közötti közvetlen együttműködés és információcsere kialakítása érdekében, különösen annak a kockázatnak a kiküszöbölésére, hogy a kettős felhasználású termékek kiviteli ellenőrzése során előforduló esetleges eltérések a kereskedelem olyan eltérüléséhez vezessenek, amelyek egy vagy több tagállam számára nehézségeket okozhatnak.

(2) A tagállamok abból a célból, hogy a rendelet által érintett exportőröknek állandó színvonalú iránymutatást adhassanak, minden szükséges intézkedést megtesznek az illetékes hatóságok közötti közvetlen együttműködés és a különös figyelmet igénylő végfelhasználókra vonatkozó információcsere kialakítása érdekében.

(3) E rendelet 18. cikkének sérelme nélkül a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97EK tanácsi rendeletet [8] és különösen annak az információk bizalmas kezeléséről szóló rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

VII. FEJEZET

Ellenőrző intézkedések

16. cikk

(1) Az exportőrök kiviteleikről az érintett tagállam hatályos gyakorlatának megfelelő részletes nyilvántartást vagy kimutatást vezetnek. Ezen nyilvántartásoknak vagy kimutatásoknak különösen olyan kereskedelmi dokumentumokat kell tartalmazniuk, mint például számlák, manifesztek, valamint fuvar- és egyéb szállítási okmányok, amelyek adattartalma lehetővé teszi az alábbiak azonosítását:

a) a kettős felhasználású termékek leírása;

b) a kettős felhasználású termékek mennyisége;

c) az exportőr és a címzett neve és címe;

d) amennyiben ismert, a kettős felhasználású termékek végfelhasználása és végső felhasználója.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat és kimutatásokat annak a naptári évnek a végétől számított legalább három évig meg kell őrizni, amelyben a kivitelre sor került. Ezeket a nyilvántartásokat és kimutatásokat kérésre be kell mutatni azon tagállam illetékes hatóságainak, ahol az exportőr székhelye található.

17. cikk

A rendelet megfelelő alkalmazása érdekében az egyes tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy illetékes hatóságaik:

a) információkat tudjanak beszerezni a kettős felhasználású termékeket magukban foglaló megrendelésekről vagy ügyletekről;

b) meggyőződhessenek az exportellenőrző intézkedések megfelelő alkalmazásáról, amelyek különösen kiterjedhetnek arra a jogosultságukra, hogy a kiviteli ügyletben érdekelt személyek telephelyére beléphessenek.

VIII. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

18. cikk

(1) A Bizottság képviselőjének elnökletével Koordinációs Csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld a Koordinációs Csoportba.

A Koordinációs Csoport e rendeletnek az alkalmazásával kapcsolatos minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője vet fel, többek között:

a) azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak meg kell hozniuk annak érdekében, hogy az exportőröket tájékoztassák az e rendelet alapján fennálló kötelezettségeikről;

b) a kiviteli engedélyek formanyomtatványaira vonatkozó útmutatást.

(2) A Koordinációs Csoport – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet által érintett exportőröket képviselő szervezetekkel.

19. cikk

Minden egyes tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket, hogy biztosítsa e rendelet rendelkezéseinek megfelelő végrehajtását, különös tekintettel az e rendelet rendelkezéseinek vagy az azok végrehajtására elfogadott rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra. E szankcióknak hatékonyaknak, a cselekményekkel arányosaknak és azoktól visszatartó hatásúaknak kell lenniük.

20. cikk

Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a rendelet végrehajtása érdekében alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, beleértve a 19. cikkben említett intézkedéseket is. A Bizottság az információkat a tagállamokhoz továbbítja. A Bizottság e rendelet alkalmazásáról háromévenként jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt megadnak a Bizottságnak.

21. cikk

(1) A IV. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli átszállítása engedélyköteles. Az általános engedély a IV. melléklet 2. részében felsorolt termékekre nem terjed ki.

(2) a) Egy tagállam egyéb kettős felhasználású termékeknek saját területéről más tagállam területére történő átszállításához abban az esetben írhat elő engedélykötelezettséget, amenyiben az átszállítás időpontjában:

- az átszállítást végzőnek tudomása van arról, hogy az érintett termékek végső rendeltetési helye a Közösségen kívül található,

- az adott termékek végső rendeltetési helyre történő kivitele a 3., 4. vagy 5. cikk szerint engedélyköteles abban a tagállamban, ahonnan a termék átszállítása történik, és nincs a közvetlenül a területről történő ilyen kivitelt általánosan engedélyező vagy globális engedély.

- a Közösségi Vámkódex 24. cikkében szereplő meghatározás szerint a termékeken semmiféle feldolgozást vagy megmunkálást nem szabad végezni abban a tagállamban, ahová a termékeket szállítani kívánják.

b) Az átszállítási engedélyt abban a tagállamban kell kérvényezni, ahonnan a kettős felhasználású termékeket át kívánják szállítani.

c) Abban az esetben, ha a kettős felhasználású termékek soron következő kivitelét az a tagállam, ahonnan a termékeket át kívánják szállítani, – a 7. cikkben megállapított konzultációs eljárás során – már elfogadta, akkor az átszállítási engedélyt a gazdálkodó részére azonnal ki kell adni, feltéve hogy a körülmények nem változtak meg számottevően.

d) Az a tagállam, amely ilyen követelményt előíró jogszabályt fogad el, tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a meghozott intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C sorozatában hirdeti ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések nem foglalják magukban a Közösségen belüli belső határellenőrzéseket, hanem kizárólag az egész Közösség területén általános ellenőrzési eljárások részeként nem diszkriminatív módon alkalmazott ellenőrzéseket.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazása semmiképpen nem eredményezheti, hogy a termékeknek az egyik tagállamból a másik tagállamba történő átszállítása szigorúbb korlátozó feltételekkel kerüljön sor, mint ugyanannak a terméknek nem tagállamba történő kivitele esetében.

(5) Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli átszállításának okmányait és nyilvántartásait attól a naptári évtől számított legalább három évig meg kell őrizni, amelyben a termékek átszállítására sor került, és ezeket az okmányokat és nyilvántartásokat kérésre be kell mutatni azon tagállam illetékes hatóságainak, ahonnan ezeket a termékeket átszállították.

(6) A tagállam nemzeti jogszabályaiban rendelkezhet úgy, hogy az I. melléklet 2. részének 5. kategóriájában felsorolt azon termékeknek az érintett tagállamból történő Közösségen belüli átszállításához, amelyeket a IV. melléklet nem sorol fel, az érintett tagállam hatóságai részére további információkat kell szolgáltatni.

(7) Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli átszállítására vonatkozó kereskedelmi okmányokban világosan fel kell tüntetni, hogy az érintett termékek Közösségből történő kivitelük esetén ellenőrzés tárgyát képezik. A vonatkozó kereskedelmi okmányok között szerepelnie kell különösen minden adásvételi szerződésnek, rendelésigazolásnak, számlának vagy szállítási értesítőnek.

22. cikk

E rendelet nem érinti:

- az Európai Közösséget létrehozó szerződés 296. cikkének alkalmazását,

- az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés alkalmazását.

23. cikk

A 3381/94/EK rendelet hatályát veszti.

Az e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőzően benyújtott kiviteliengedély-kérelmekre azonban továbbra is a 3381/94/EK rendelet előírásait kell alkalmazni.

24. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2000. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Sócrates

[1] HL C 399., 1998.12.21., 1. o.

[2] HL C 367., 1994.12.31., 1. o. A 837/95/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 90., 1995.4.21,1. o.

[3] HL C 367., 1994.12.31., 1. o. A legutóbb a 2000/243/KKBP határozattal módosított határozat (HL L 82., 2000.4.1, 1. o.)

[4] HL L 324., 1969.12.27., 25. o. A 3918/91/EGK rendelettel módosított döntés (HL L 372., 1991.12.31., 31. o.)

[5] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. Legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 955/1999/EK rendeletével módosított határozat (HL L 119., 1999.5.7, 1. o.).

[6] HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb az 1962/1999/EK rendelettel módosított határozat (HL L 197., 1999.7.29., 25. o.)

[7] HL C 219., 1999.7.30., 34. o.

[8] HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

(A 3. cikk szerint)

Lásd: A Tanács 149/2003/EK rendelete (HL L 30., 2003.2.5., 1. o.)

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG EU001 SZÁMÚ ÁLTALÁNOS KIVITELI ENGEDÉLYE

(a 6. cikk szerint)

Lásd: A Tanács 149/2003/EK rendelete (HL L 30., 2003.2.5., 1. o.)

--------------------------------------------------

III. a. MELLÉKLET

(formanyomtatvány)

(a 10. cikk (1) bekezdése szerint)

Lásd: A Tanács 149/2003/EK rendelete (HL L 30., 2003.2.5., 1. o.)

--------------------------------------------------

III. b. MELLÉKLET

AZ ÁLTALÁNOS KIVITELI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK KÖZÖS ELEMEI

(a 10. cikk (3) bekezdése szerint)

Lásd: A Tanács 149/2003/EK rendelete (HL L 30., 2003.2.5., 1. o.)

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

(A 21. cikk (1) bekezdésében hivatkozott lista)

Lásd: A Tanács 149/2003/EK rendelete (HL L 30., 2003.2.5., 1. o.)

--------------------------------------------------

Top