EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0079

A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásrólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 302., 2000.12.1, p. 57–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/79/oj

32000L0079Hivatalos Lap L 302 , 01/12/2000 o. 0057 - 0060


A Tanács 2000/79/EK irányelve

(2000. november 27.)

az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 139. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Szerződés 139. cikke (2) bekezdésének megfelelően a szociális partnerek közösen kérhetik, hogy a közösségi szinten kötött megállapodások a Bizottság javaslatára tanácsi határozat útján kerüljenek végrehajtásra.

(2) A Tanács elfogadta a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK irányelvet [1]. A polgári repülés az említett irányelv hatálya alól kivett ágazatok és tevékenységek egyike volt. Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 93/104/EK irányelvet módosító 2000/34/EK irányelvet annak érdekében, hogy az irányelv hatályát kiterjesszék az előbbiekben kizárt ágazatokra és tevékenységekre is.

(3) A Szerződés 138. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság tanácskozott a szociális partnerekkel a közösségi cselekvés lehetséges irányvonaláról, a 93/104/EK irányelv hatálya alól kivett ágazatok és tevékenységek tekintetében.

(4) Mivel a tanácskozás után a Bizottság a közösségi cselekvést tartotta célszerűnek, közösségi szinten ismét tanácskozott a szociális partnerekkel a tervezett javaslat lényegéről a Szerződés 138. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

(5) Az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) arról a szándékáról tájékoztatta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kíván kezdeni a Szerződés 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

(6) Az említett szervezetek 2000. március 22-én európai megállapodást kötöttek a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet munkaidejének szervezéséről.

(7) Ez a megállapodás egy közös kérést foglal magában a Bizottság felé, hogy a megállapodás a Bizottság javaslatára tanácsi határozat útján kerüljön végrehajtásra a Szerződés 139. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(8) Ez az irányelv és a megállapodás részletesebb követelményeket állapít meg a 93/104/EK irányelv 14. cikkének értelmében a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet munkaidejének szervezését illetően.

(9) A 93/104/EK irányelv 2. cikkének (7) bekezdése értelmében utazó munkavállaló az a munkavállaló, akit egy közúti, légi vagy belvízi, személyszállítást vagy árufuvarozást végző vállalkozás az utazó vagy repülő személyzet tagjaként alkalmaz.

(10) A megállapodás végrehajtásának megfelelő eszköze az irányelv a Szerződés 249. cikkének megfelelően.

(11) Figyelembe véve a polgári repülés ágazatának erősen integrált jellegét és az ezen ágazatban folyó verseny feltételeit, ennek az irányelvnek a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére irányuló célja a tagállamok által megfelelő módon nem valósítható meg, és ezért a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően közösségi cselekvésre van szükség. Ez az irányelv nem lép túl azon a mértéken, amely e célok megvalósításához szükséges.

(12) A megállapodásban használt kifejezések vonatkozásában, amelyek ott nincsenek pontosan meghatározva, ez az irányelv a tagállamokra bízza e kifejezések meghatározását a nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelően, mint a hasonló kifejezéseket használó, más szociálpolitikai irányelvek esetében is, feltéve hogy az említett meghatározások összeegyeztethetőek a keretmegállapodással.

(13) A Bizottság kidolgozta az irányelvre vonatkozó javaslatát "a közösségi szintű szociális párbeszéd átalakításáról és fejlesztéséről" szóló, 1998. május 20-i közleményével összhangban, figyelembe véve a szerződő felek képviseleti jogát és a megállapodás cikkeinek jogszerűségét. A szerződő felek együttesen megfelelő képviseleti joggal rendelkeznek az olyan vállalkozás által alkalmazott repülő személyzet esetében, amely vállalkozás személyszállítást vagy árufuvarozást végez a polgári repülésben.

(14) A Bizottság kidolgozta az irányelvre vonatkozó javaslatát a Szerződés 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amely előírja, hogy a szociálpolitika terén az irányelveknek el kell kerülniük az olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátokat, amelyek visszatarthatják a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését.

(15) Ez az irányelv és a megállapodás minimumkövetelményeket állapít meg. A tagállamok és/vagy a szociális partnerek előnyösebb rendelkezéseket tarthatnak hatályban vagy vezethetnek be.

(16) Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem szolgálhat az egyes tagállamokban már fennálló helyzet tekintetében történő visszalépés igazolására.

(17) A Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet, a Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát, megküldve számukra a megállapodást is magában foglaló irányelvre vonatkozó javaslat szövegét.

(18) Az Európai Parlament 2000. október 3-án állásfoglalást fogadott el a szociális partnerek keretmegállapodásáról.

(19) A megállapodás végrehajtása hozzájárul a Szerződés 136. cikkében megállapított célok megvalósításához.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv célja, hogy végrehajtsa az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által 2000. március 22-én megkötött, a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodást.

A megállapodás szövegét a melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1) A tagállamok az ezen irányelvben megállapítottaknál előnyösebb rendelkezéseket tarthatnak hatályban vagy vezethetnek be.

(2) Ezen irányelv végrehajtása semmilyen körülmények között nem nyújthat elégséges alapot a munkavállalók általános védelmi szintjének csökkentésére az ezen irányelv hatálya alá tartozó területeken. Ez nem érinti a tagállamok és/vagy a szociális partnerek azon jogát, hogy a bekövetkező változások figyelembevételével az ezen irányelv elfogadása idején hatályban lévőktől eltérő törvényi, rendeleti vagy szerződéses rendelkezéseket állapítsanak meg, feltéve hogy az ezen irányelvben megállapított minimumkövetelményeknek eleget tesznek.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2003. december l-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, vagy biztosítják, hogy legkésőbb eddig az időpontig a szociális partnerek megállapodás útján bevezessék a szükséges intézkedéseket. A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedést, hogy bármikor biztosítani tudják az irányelv által előírt eredményeket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

É. Guigou

[1] HL L 307., 1993.12.13., 18. o. A 2000/34/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 195., 2000.8.1., 41. o.)

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 138. cikkére, valamint 139. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szerződés 139. cikke (2) bekezdésére miszerint az aláíró felek közösen kérhetik, hogy a közösségi szinten kötött megállapodások a Bizottság javaslatára tanácsi határozat útján kerüljenek végrehajtásra,

tekintettel arra, hogy az aláíró felek ilyen kérést fogalmaznak meg,

tekintettel arra, hogy az aláíró felek úgy vélik, hogy ennek a megállapodásnak a rendelkezései "részletesebb követelményeket" tartalmaznak a 93/104/EK tanácsi irányelv 14. cikkének értelmében, és hogy az említett irányelv rendelkezései nem alkalmazhatók,

AZ ALÁÍRÓ FELEK A KÖVETKEZŐKBEN JUTOTTAK MEGÁLLAPODÁSRA:

1. szakasz

(1) A megállapodás a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet munkaidejére vonatkozik.

(2) Részletesebb követelményeket állapít meg a 93/104/EK irányelv 14. cikke értelmében, a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet munkaidejének megszervezésére vonatkozóan.

2. szakasz

(1) "Munkaidő": az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően

(2) "A polgári repülésben dolgozó utazó személyzet": egy tagállamban letelepedett vállalkozás alkalmazásában álló, polgári légijármű fedélzetén tartózkodó személyzet tagja

(3) "Blokkidő": a légijárműnek a parkolóhelyről felszállási céllal való elmozdulásától a kijelölt parkolóhelyre történő eljutásáig és az összes hajtómű leállításáig terjedő idő.

3. szakasz

(1) A polgári repülésben dolgozó utazó személyzet legalább négyhetes éves fizetett szabadságra jogosult a nemzeti jog és/vagy gyakorlat által az ilyen szabadságra való jogosultság és ennek megadása feltételeinek megfelelően.

(2) A rendes szabadság minimális időtartama nem helyettesíthető az annak fejében nyújtott juttatással, a munkaviszony megszűnésének esetét kivéve.

4. szakasz

(1) a) A polgári repülésben dolgozó utazó személyzet ingyenes egészségügyi vizsgálatra jogosult a kinevezés előtt és azt követően rendszeres időközökben.

b) A polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalót, ha az éjszakai munkavégzéssel összefüggő egészségügyi problémáktól szenved, ha lehetséges, olyan utazó vagy utazással nem járó nappali munkára helyezik át, amelyre alkalmas.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett ingyenes egészségügyi vizsgálatra az orvosi titoktartás szabályai vonatkoznak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában említett ingyenes egészségügyi vizsgálat a nemzeti egészségügyi rendszeren belül is elvégezhető.

5. szakasz

(1) A polgári repülésben dolgozó utazó személyzetet a munka jellegének megfelelő biztonsági és egészségügyi védelem illeti meg.

(2) A polgári repülésben dolgozó utazó személyzet biztonsága és egészsége tekintetében mindenkor megfelelő védelmi és megelőző szolgáltatások vagy eszközök állnak rendelkezésre.

6. szakasz

Megfelelő intézkedéseket foganatosítanak annak biztosítása érdekében, hogy a munkát egy bizonyos mintának megfelelően megszervezni kívánó munkaadó figyelembe vegye a munkának a munkavállalóra történő igazítására irányuló általános elvet.

7. szakasz

Az illetékes hatóságokat, azok kérésére, tájékoztatják a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet sajátos munkaritmusáról.

8. szakasz

(1) A munkaidőt a jövőbeni, a repüléssel töltött szolgálati idő korlátozásokról és pihenőidő szabályozásról szóló közösségi jog sérelme nélkül és a vonatkozó nemzeti joggal együtt kell megvizsgálni, és valamennyi kapcsolódó kérdésben figyelembe kell venni.

(2) A maximális éves munkaidő, beleértve az alkalmazandó jogszabályok által megállapított szolgálati készenlét bizonyos elemeit is, 2000 munkaóra, amelyben a blokkidő 900 munkaórára van korlátozva.

(3) A maximális éves munkaidő az év során olyan egyenletesen kerül elosztásra, amennyire csak lehetséges.

9. szakasz

A 3. szakasz sérelme nélkül a polgári repülésben dolgozó utazó személyzet számára előzetesen közölt, szolgálattól és készenléttől mentes napokat biztosítanak, a következők szerint:

a) naptári hónaponként legalább hét lokális napot, amely magában foglalhatja a jog által előírt pihenőidőket is; és

b) naptári évenként legalább 96 lokális napot, amely magában foglalhatja a jog által előírt pihenőidőket is.

10. szakasz

A felek az e megállapodást hatályba léptető tanácsi határozatban megállapított végrehajtási időtartam lejárta után két évvel felülvizsgálják a fenti rendelkezéseket.

Brüsszel, 2000. március 22.

Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA)

Karl-Heinz Neumeister

,

főtitkár

Manfred Merz

,

az AEA szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke, a tárgyalócsoport elnöke

Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF)

Brenda O'Brien

,

főtitkárhelyettes

Betty Lecouturier

,

az utaskabin-személyzet bizottság elnöke

Bent Gehlsen

,

a tárgyalócsoport tagja, utaskabin-személyzet bizottság

Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA)

Francesco Gentile kapitány

,

elnök

Bill Archer kapitány

,

alelnök

Giancarlo Crivellaro

,

főtitkár

Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA)

Mike Ambrose

,

főigazgató

Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA)

Marc Frisque

,

főigazgató

Allan Brown

,

repüléspolitikai és iparági kapcsolatok igazgatója

--------------------------------------------------

Top