EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0057

A Bizottság 2000/57/EK irányelve (2000. szeptember 22.) a gyümölcsökben és zöldségekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK, illetőleg 90/642/EGK irányelv mellékleteinek módosításárólEGT vonatkozású szöveg

HL L 244., 2000.9.29, p. 76–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/57/oj

32000L0057Hivatalos Lap L 244 , 29/09/2000 o. 0076 - 0077


A Bizottság 2000/57/EK irányelve

(2000. szeptember 22.)

a gyümölcsökben és zöldségekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK, illetőleg 90/642/EGK irányelv mellékleteinek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2000/24/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2000/42/EK irányelvvel [3] módosított, az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [4],

tekintettel legutóbb a 2000/10/EK bizottsági irányelvvel [5] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [6] és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban a növényvédő szerek engedélyezése az egyes növénykultúrákban történő felhasználásra a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az engedélyezést az emberek és állatok egészségére kifejtett, valamint a környezetre gyakorolt hatások értékelésére kell alapozni. Ezen értékelések figyelembe veendő elemei közé tartozik a szert kijuttató személy és a környezetében lévő személyek kitettsége, és a földi, vízi és légköri környezetre kifejtett hatások, valamint az a hatás, amelyet az emberekre és állatokra a kezelt növényeken található szermaradványok azok elfogyasztása révén gyakorolnak.

(2) A növényi eredetű termékekre – beleértve a gyümölcsöket és zöldségeket – vonatkozó maximális szermaradvány-értékek a peszticidek használatának azon legkisebb mennyiségét tükrözik, amellyel a növények hatékony védelmét olyan felhasználás mellett érik el, hogy a szermaradvány mennyisége a lehető legkisebb és toxikológiai szempontból elfogadható legyen, különösen a környezetvédelem, illetve a táplálékkal történő bevitel szempontjából.

(3) A maximális szermaradvány-értékek az analitikai kimutathatóság határértékében vannak megállapítva azokban az esetekben, amikor a növényvédő szerek engedélyezett felhasználásai nem eredményeznek az élelmiszeripari termékekben, illetve azok felületén kimutatható peszticid-szermaradvány értékeket, vagy amennyiben nincs engedélyezett felhasználás, illetve a tagállam által engedélyezett felhasználást a szükséges adatok nem támasztják alá, vagy amennyiben a harmadik országban engedélyezett olyan felhasználást, mely maradványokat eredményez az olyan élelmiszeripari termékekben, illetve felületükön, amelyek a Közösség piacán forgalomba kerülhetnek, a szükséges adatok nem támasztják alá.

(4) A peszticid-szermaradványok maximális értékeit állandó felülvizsgálat alatt kell tartani. Az értékek az új felhasználások, új információk és adatok figyelembevételével megváltoztathatók, és főként akkor kell azokat a csökkentés szándékával sürgősen felülvizsgálni, ha az új vagy felülvizsgált információk alapján a fogyasztók táplálkozáson keresztüli kitettségével kapcsolatos aggályokra hívják fel a Bizottság figyelmét, különösen a 76/895/EGK irányelv 4. cikke és a 90/642/EGK irányelv 8. cikke végrehajtása terén.

(5) Az ezen irányelv hatálya alá eső peszticidek új vagy megváltozott felhasználásával kapcsolatban értesítették a Bizottságot. Az e felhasználásokat alátámasztó tájékoztatást értékelték, és helyénvaló a jelenlegi maximális szermaradvány-értékek módosítása az irányelvek mellékleteiben.

(6) A peszticidek szermaradványait esetleg tartalmazó élelmiszeripari termékek fogyasztóinak életük során e peszticideknek való expozícióját az Európai Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat [7], majd megállapították, hogy az ezen irányelvben rögzített maximális szermaradvány-értékek nem eredményezik a megengedhető napi bevitelre megszabott határérték túllépését.

(7) Amennyiben ez szükséges volt, a peszticideket esetlegesen tartalmazó élelmiszeripari termékek fogyasztóinak életük során e peszticideknek való akut expozícióját az Európai Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat, és az akut bevitellel kapcsolatban semmilyen aggályt nem állapítottak meg.

(8) A maximális szermaradvány-értékek meghatározásáról rendelkező 98/82/EK bizottsági irányelv [8] 4. cikke néhány árucikk esetében ideiglenes maximális szermaradvány-értékeket állapított meg a vinklozinra vonatkozóan, a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint elvégzett értékelési munkák alapján felülvizsgált maximális szermaradvány-értékeknek valamennyi mezőgazdasági termékre történő elfogadása előtt. Ez az értékelés még nem fejeződött be. Ennek ellenére helyénvaló a fogyasztók vinklozin szermaradványokkal szembeni kitettségének csökkentése a vinklozin bizonyos árucikkekre vonatkozó maximális szermaradvány-értékeinek csökkentésével. Ugyancsak helyénvaló, hogy ezeket a felülvizsgált értékeket ideiglenesen állapítsák meg az említett értékelési munkák befejezéséig.

(9) Minden olyan peszticidet, amelyre vonatkozóan ez az irányelv maximális szermaradvány-értékeket állapít meg, értékelni kell a 91/414/EGK irányelv keretében. Az ezen irányelvben rögzített maximális szermaradvány-értékeket minden peszticidre vonatkozóan esetről esetre át kell tekinteni az esetleges bizottsági határozatok alapján a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint elvégzett értékelési munkát követően.

(10) A Közösség kereskedelmi partnereivel a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül konzultált az ezen irányelvben meghatározott értékekről, és az értékekkel kapcsolatos észrevételeik figyelembe lettek véve. A behozatal tekintetében elfogadható maximális szermaradvány-értékek megállapításának lehetőségét meghatározott peszticid/növénykultúra kombinációkra vonatkozóan a Bizottság a megfelelő adatok benyújtása alapján fogja megvizsgálni.

(11) A Növények Tudományos Bizottságának véleményét, különösen ami a peszticidekkel kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak védelmével kapcsolatos tanácsokat és ajánlásokat illeti, figyelembe vették.

(12) Ezen irányelv összhangban van a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/895/EGK irányelv II. mellékletében a borszőlőben lévő folpetre vonatkozó "3" bejegyzés helyébe "10" lép.

2. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. melléklete a következők szerint módosul:

1. a sárgarépában és paszternákban lévő malein-hidrazinra vonatkozó "1" bejegyzés helyébe "30" lép;

2. a gyapotmagban lévő glifozátra vonatkozó "0,1" bejegyzés helyébe "10" lép;

3. az olajbogyóban lévő maneb, mankozeb, metiram, propineb és zineb ditiokarbamátokra vonatkozó "0,05" adatok helyébe "5" lép;

4. a difenil-amin peszticid-szermaradványra vonatkozóan új bejegyzéssel egészül ki a következő maximális értékekkel:

alma: | 5 mg/kg, |

körte: | 10 mg/kg, |

minden más áru: | 0,05* mg/kg, amennyiben ez az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték; |

5. a vinklozinra vonatkozó "3" és "2" bejegyzés helyébe a paradicsomot és őszibarackot illetően "0,05*", illetve "0,05*" lép. A felülvizsgált értékek ideiglenesen kerülnek rögzítésre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő huszadik napon lép hatályba.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. március 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket 2001. április 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 107., 2000.5.4., 28. o.

[2] HL L 340., 1976.12.9., 26. o.

[3] HL L 158., 2000.6.30., 51. o.

[4] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[5] HL L 57., 2000.3.2., 28. o.

[6] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[7] Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történő bevitelének előrejelzéséhez (átdolgozott), készítette a GEMS/Food program a Peszticid-maradványok Kódex Bizottságával együttműködésben, kiadta az Egészségügyi Világszervezet, 1997. (WHO/FSF/FOS/97.7)

[8] HL C 290., 1998.10.29., 25. o.

--------------------------------------------------

Top