EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0025

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve (2000. május 22.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról

HL L 173., 2000.7.12, p. 1–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; hatályon kívül helyezte: 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/25/oj

32000L0025Hivatalos Lap L 173 , 12/07/2000 o. 0001 - 0034


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve

(2000. május 22.)

a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A belső piac kifogástalan működésének biztosítása érdekében a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv [4] és az 1974 és 1989 között elfogadott 22 egyedi irányelv e területen összhangot teremtett a műszaki előírások között.

(2) A magasabb szintű környezetvédelem érdekében a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokban használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/537/EGK tanácsi irányelv [5] alapján már elfogadott intézkedéseket (a kipufogógázok füstsűrűsége) ki kell egészíteni más, különösen a fizikai-kémiai szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó intézkedésekkel. Ezen irányelv – figyelembe véve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] rendelkezéseit – szakaszosan rögzíti a gáz-és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagok kibocsátásának határértékeit és a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorok hajtására szánt belső égésű motorokra vonatkozó vizsgálati eljárást. A járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. december 3-i 88/77/EGK tanácsi irányelv [7] rendelkezéseinek betartása is elfogadható ezen irányelv követelményeinek teljesítéseként.

(3) A harmadik országok piacára való bejutás megkönnyítése érdekében ezen irányelvnek az első szakaszra vonatkozó előírásait és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ–EGB) 96. számú rendeletében a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorokra felszerelésre kerülő, kompressziós gyújtású motorok alkatrész-típusjóváhagyására megállapított követelményeket a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében össze kell hangolni.

(4) Az európai környezet számára a lehető legkedvezőbb feltételek megteremtése érdekében, illetve ezzel egyidejűleg a piac egységének biztosítása, rendkívül szigorú és kötelező szabályokat kell alkotni, amelyek fokozatosan lépnek hatályba. A későbbiekben bekövetkező határérték-csökkentés és a vizsgálati eljárás bármilyen változtatása csak a meglévő, illetve előrelátható technológiai lehetőségek és a megfelelő költséghatékonyság- vizsgálatok, kísérletek és kutatások alapján fogadható el az ezen szigorúbb határértékek betartására alkalmas mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok sorozatgyártása céljából.

(5) A műszaki fejlődés megköveteli az ezen irányelv mellékleteiben felsorolt műszaki előírásoknak a fejlődéshez való lehető legkorábbi hozzáigazítását. A Bizottság elkötelezett aziránt, hogy az ezen irányelvben szereplő határértékeket és határidőket késedelem nélkül összehangolja a 97/68/EK irányelv jövőbeni változásaival. Minden olyan esetben, amikor az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazza a Bizottságot a mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorok tekintetében alkotott szabályok végrehajtására, akkor a Bizottság és a tagállamok egy bizottságban való részvételével járó előzetes konzultációs eljárást kell kezdeményezni.

(6) Ezen irányelv előírásai kiegészítik a 77/537/EGK irányelv azon előírásait, amelyek a 74/150/EGK irányelv II. mellékletének 2.8.1. szakaszára hivatkoznak; ezért a 74/150/EGK irányelvet módosítani kell, a II. melléklet 2.8.2. szakasza helyébe új rendelkezést kell megalkotni, amely kiterjed az ezen irányelvben tárgyalt témára, és amely az KI (külön irányelv) jelzést kapja.

(7) A mezőgazdasági és erdészeti traktorok szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentését és e járművek belső piacának zökkenőmentes működését az egyes tagállamok önmagukban nem képesek hatékonyan megvalósítani, ezért e célok jobban megvalósíthatók e járművek levegőszennyezése elleni intézkedéseket szabályozó tagállami jogszabályok közelítésével. Az ezen irányelvben foglalt intézkedések nem lépnek túl azon, ami a Szerződés céljainak eléréséhez szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "mezőgazdasági, illetve erdészeti traktor" (továbbiakban: traktor): bármilyen, a 74/150/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jármű,

- "motor": az I. mellékletben meghatározott, traktorok hajtására szolgáló belső égésű motor,

- "valamely motortípusnak, illetve motorcsaládnak a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében különálló műszaki egységként történő típusjóváhagyása": az az okirat, amellyel valamely tagállam igazolja, hogy valamely traktor meghajtásra szolgáló motortípus, illetve -család megfelel az ezen irányelvben foglalt műszaki előírásoknak,

- "valamely traktortípusnak a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében való típusjóváhagyása": az az okirat, amellyel valamely tagállam igazolja, hogy valamely, motorral ellátott traktortípus megfelel az ezen irányelvben foglalt műszaki előírásoknak,

- "motorcsalád": két vagy több olyan motortípus, amelyek konstrukciója hasonló, és amelyek a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében összehasonlítható jellemzőkkel rendelkeznek.

2. cikk

Típus-jóváhagyási eljárás

Valamely motortípus, illetve -család szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyás-engedélyezési eljárása, a traktorok szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyás-engedélyezési eljárása és e motorok és traktorok szabad forgalomba hozatalának feltételei azonosak a 74/150/EGK irányelvben megállapítottakkal.

3. cikk

Kötelezettségek

(1) Az 5. cikkre is figyelemmel minden motortípusnak, illetve -családnak meg kell felelnie az I. melléklet előírásainak.

(2) Minden traktortípusnak meg kell felelnie a II. melléklet előírásainak. E tekintetben az I., illetve a III. mellékletben megnevezett rendelkezésekkel összhangban jóváhagyott motortípusokra, illetve -családokra megadott típusjóváhagyást el kell ismerni.

4. cikk

Ütemezés

(1) 2000. szeptember 30-tól a tagállamok:

- nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyás, illetve a nemzeti típusjóváhagyás megadását valamely motortípus, illetve -család vonatkozásában, illetve

- nem tilthatják meg valamely új motor értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát, illetve

- nem tagadhatják meg valamely traktortípus EK-típusjóváhagyását vagy nemzeti típusjóváhagyását, illetve

- nem tilthatják meg valamely traktortípus használatát, értékesítését, illetve első forgalomba helyezését,

amennyiben a szóban forgó motorok, illetve e traktorokba szerelt motorok szennyezőanyag-kibocsátása megfelel az ezen irányelvben meghatározott előírásoknak.

(2) A tagállamok többé nem adhatják meg az EK-típusjóváhagyást, illetve nemzeti típusjóváhagyást olyan motortípusra vagy -családra, illetve traktortípusra, amelyek esetében a motor szennyezőanyag-kibocsátása nem felel meg ezen irányelv előírásainak:

a) az I. szakaszban

- 2000. december 31. után a B és C kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 2. pontjában meghatározottak szerint);

b) a II. szakaszban

- 2000. december 31. után a D és E kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3. pontjában meghatározottak szerint),

- 2001. december 31. után az F kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3. pontjában meghatározottak szerint),

- 2002. december 31. után a G kategóriájú motorok vonatkozásában (teljesítménytartomány a 97/68/EK irányelv 9. cikkének 3. pontjában meghatározottak szerint).

(3) A tagállamok megtiltják a motorok és traktorok első forgalomba helyezését, ha a motor szennyezőanyag-kibocsátása nem felel meg ezen irányelv előírásainak:

- 2001. június 30. után az A, B és C kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2001. december 31. után a D és E kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2002. december 31. után az F kategóriájú motorok vonatkozásában,

- 2003. december 31. után a G kategóriájú motorok vonatkozásában.

Az E, illetve F kategóriájú motorokkal felszerelt traktorok vonatkozásában a fenti határidők eltolódnak hat hónappal későbbre.

(4) A (3) bekezdés előírásai nem vonatkoznak a nem tagállamokba kivitelre kerülő traktortípusokba beépített motorokra és az üzemben lévő traktorok motorjainak cseréjére.

(5) A tagállamok két évvel elhalaszthatják a (3) bekezdésben említett határidőket azon motorok esetében, amelyeket a fenti határidő előtt gyártottak. A tagállamok a 97/68/EK irányelv 10. cikkében megállapított feltételek szerint biztosíthatnak egyéb kivételeket.

5. cikk

Az egyenértékűség és megfelelőség elismerése

A tagállamok valamely motortípusra, illetve -családra típusjóváhagyást megadó hatóságai kötelesek elismerni a III. melléklettel összhangban nyújtott típusjóváhagyásokat és az ezen irányelvnek megfelelő típus-jóváhagyási jeleket.

6. cikk

A kibocsátási határértékek további csökkentése

Amint az Európai Parlament és a Tanács elfogadja a 97/68/EK irányelv 19. cikkében meghatározott rendelkezéseket, a Bizottság a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően késedelem nélkül összehangolja az ezen irányelvben foglalt határértékeket és határidőket a fent említett 19. cikk alapján hozott határozatokat követően elfogadott határértékekkel és határidőkkel.

7. cikk

Műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

Azon változtatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a mellékleteket a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák, a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

8. cikk

A 74/150/EGK irányelv módosítása

A 74/150/EGK irányelv II. melléklete a következő 2.8.2. ponttal egészül ki: "2.8.2. Motorok gáz-és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása: KI".

9. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. szeptember 29. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok e rendelkezéseket 2000. december 31-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

11. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Gama

[1] HL C 303., 1998.10.2., 9. o.

[2] HL C 101., 1999.4.12., 13. o.

[3] Az Európai Parlament 1999. május 5-i véleménye (HL C 279., 1999.10.1., 209. o.), a Tanács 1999. november 22-i közös álláspontja (HL C 17., 2000.1.20., 13. o.) és az Európai Parlament 2000. április 12-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 84., 1974.3.28., 10. o. A legutóbb a 97/54/EK irányelvvel (HL L 277., 1997.10.10., 24. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 220., 1977.8.29., 38. o. A legutóbb a 97/54/EK irányelvvel módosított irányelv.

[6] HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

[7] HL L 36., 1988.2.9., 33. o. A legutóbb a 96/1/EK irányelvvel (HL L 40., 1996.2.17., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. függelék: | Adatközlő lap valamely traktorban való használatra szolgáló alap-motortípusnak mint különálló műszaki egységnek az EK-típusjóváhagyásáról a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében |

2. függelék: | Különálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusbizonyítvány |

3. függelék: | A motorok jelölése |

4. függelék: | EK-típus-jóváhagyási szám |

5. függelék: | EK-típus-jóváhagyási jel |

|

1. függelék: | Kompressziós gyújtású motorral felszerelt traktortípus szennyezőanyag-kibocsátásának EK-típusjóváhagyásához szükséges adatközlő lap |

2. függelék: | EK-típusbizonyítvány |

|

III. MELLÉKLET | Alternatív típusjóváhagyások elismerése |

--------------------------------------------------

Top