Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0532

A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 226, 6.9.2000, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 47

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

32000D0532Hivatalos Lap L 226 , 06/09/2000 o. 0003 - 0024


A Bizottság határozata

(2000. május 3.)

a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról

(az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/532/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 91/156/EGK irányelvvel [1] módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 1. cikkének a) pontjára,

tekintettel a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) Számos tagállam jelentett be több olyan hulladékkategóriát, amely álláspontjuk szerint rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt egy vagy több tulajdonsággal.

(2) A 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy a veszélyes hulladékok 94/904/EK tanácsi határozatban [4] meghatározott jegyzékének esetleges módosítására való tekintettel vizsgálja meg a tagállamoktól érkező bejelentéseket.

(3) Minden, a veszélyes hulladékok e jegyzékébe felvett hulladékot fel kell venni a 94/3/EK bizottsági határozatban [5] megállapított Európai Hulladékkatalógusba is. A felsorolási rendszer átláthatóságának növelése, valamint a meglévő rendelkezések egyszerűsítése érdekében ezért célszerű egyetlen közösségi jegyzék létrehozása, amely egyesíti a 94/3/EK határozatban megállapított hulladékjegyzéket, valamint a 94/904/EK határozatban megállapított veszélyeshulladék-jegyzéket.

(4) A Bizottságot e munkájában a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében létrehozott bizottság segíti.

(5) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a fent említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság elfogadja az e határozat mellékletében található jegyzéket.

2. cikk

A veszélyes besorolású hulladékok rendelkeznek a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt egy vagy több tulajdonsággal, illetve a fent említett melléklet H3–H8, H10 [6] és H11 pontjai tekintetében az alábbiakban felsorolt egy vagy több tulajdonsággal:

- lobbanáspont ≤ 55° C,

- egy vagy több nagymértékben mérgezőnek minősülő [7] anyag összkoncentrációja ≥ 0,1 %,

- egy vagy több mérgezőnek minősülő anyag összkoncentrációja ≥ 3 %,

- egy vagy több ártalmasnak minősülő anyag összkoncentrációja ≥ 25 %,

- egy vagy több R35 minősítésű maró anyag összkoncentrációja ≥ 1 %,

- egy vagy több R34 minősítésű maró anyag összkoncentrációja ≥ 5 %,

- egy vagy több R41 minősítésű irritatív anyag összkoncentrációja ≥ 10 %,

- egy vagy több R36, R37, R38 minősítésű irritatív anyag összkoncentrációja ≥ 20 %,

- egy vagy több az 1. vagy 2. kategóriába tartozó elismerten karcinogén anyag összkoncentrációja ≥ 0,1 %,

- egy vagy több az 1. vagy 2. kategóriába tartozó R60, R61 minősítésű szaporodást károsító anyag összkoncentrációja ≥ 0,5 %,

- egy vagy több a 3. kategóriába tartozó R62, R63 minősítésű szaporodást károsító anyag összkoncentrációja ≥ 5 %,

- egy vagy több az 1. vagy 2. kategóriába tartozó R46 minősítésű mutagén anyag összkoncentrációja ≥ 0,1 %,

- egy vagy több a 3. kategóriába tartozó R40 minősítésű mutagén anyag összkoncentrációja ≥ 1 %.

3. cikk

A tagállamok kivételes esetekben, a hulladékbirtokos által megfelelő módon benyújtott dokumentált bizonyítékok alapján határozhatnak úgy, hogy a jegyzéken veszélyes hulladékként szereplő hulladék nem rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt egyik tulajdonsággal sem. A 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdése második francia bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok kivételes esetekben határozhatnak úgy, hogy a jegyzékben nem veszélyes hulladékként szereplő hulladék rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt egy vagy több tulajdonsággal. A tagállamok által hozott minden ilyen határozatot évente közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság összegyűjti ezeket a határozatokat és megvizsgálja, hogy ezek fényében szükséges-e a közösségi hulladék és veszélyeshulladék-jegyzék módosítása.

4. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 2002. január 1-jéig megfeleljenek.

5. cikk

A 94/3/EK határozat, valamint a 94/904/EK határozat 2002. január 1-jével hatályát veszti.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 3-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 78., 1991. 3.26., 32. o.

[2] HL L 194., 1975.7.25., 47. o.

[3] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[4] HL L 356., 1994.12.31., 14. o.

[5] HL L 5., 1994.1.7., 15. o.

[6] A 67/548/EGK irányelv hetedik módosításáról szóló 92/32/EGK tanácsi irányelvben (HL L 154., 1992.6.5., 1. o.) bevezetésre került a "szaporodást károsító" kifejezés. Ez a kifejezés a "teratogén" kifejezés helyébe lépett, és pontosabb meghatározással bír, a fogalom koncepciójának megváltoztatása nélkül. Ezért ez a kifejezés a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében szereplő H10 tulajdonság megfelelője.

[7] A minősítés, illetve az R számok a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.) és annak későbbi módosításaira vonatkoznak. A koncentráció-határértékek a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK irányelvben (HL L 187., 1988.7.16., 14. o.) és annak későbbi módosításaiban meghatározottakkal azonosak.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A hulladékok jegyzéke a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv 1. cikkének a) pontja és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében

Bevezetés

1. Ez a jegyzék a hulladékok harmonizált jegyzéke. Rendszeresen felülvizsgálatra kerül, és amennyiben szükséges, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkével összhangban módosítják. Azonban egy anyag jegyzékbe történő felvétele nem jelenti azt, hogy az anyag minden körülmények között hulladék. Az anyagok csak abban az esetben minősülnek hulladéknak, ha a 75/442/EGK irányelv 1. cikke a) pontjának hulladékra adott meghatározása teljesül.

2. A jegyzékben szereplő hulladékokra a 75/442/EGK irányelv rendelkezései vonatkoznak, kivéve azokat az eseteket, amikor a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni.

3. A jegyzékben szereplő különböző típusú hulladékokat teljes mértékben meghatározza a hulladék hat számjegyű kódja, és a vonatkozó két számjegyű és négy számjegyű fejezetcímek. Ezek alapján, valamely hulladéknak a jegyzékben történő azonosításához a következő 4 lépést kell megtenni.

3.1. Azonosítsa a hulladékot termelő forrást a 01–12. vagy 17–20. fejezetben, és állapítsa meg a megfelelő hatszámjegyű hulladékkódot (kivéve a fejezetek 99-re végződő kódjait). Előfordulhat, hogy egy adott létesítmény tevékenységére tekintettel több fejezet szerint kell besorolnia hulladékát. Például egy személygépkocsi-gyártó megtalálhatja hulladékai felsorolását a 12. főcsoportban (fémek alakításából és felületkezeléséből származó hulladékok), a 11. főcsoportban, (fémkezelésből és fémek felületi kezeléséből származó fémtartalmú szervetlen hulladékok) illetve a 08. főcsoportban (bevonatok használatából keletkező hulladékok), a különböző feldolgozási lépésektől függően.

3.2. Amennyiben a 01–12. vagy 17–20. főcsoportokban nem található megfelelő hulladékkód, akkor a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni a hulladék azonosításakor.

3.3. Amennyiben ezek közül a hulladékkódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.

3.4. Amennyiben a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a jegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő fejezetében.

4. Minden csillaggal (*) jelölt hulladék a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdése értelmében veszélyes hulladéknak minősül. Ezen hulladékokra a 91/689/EGK irányelv rendelkezései vonatkoznak, kivéve amennyiben az irányelv 1. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. E határozat alkalmazásában "veszélyes anyag" minden olyan anyag, amely a 67/548/EGK irányelvben, illetve annak módosításaiban veszélyesként került vagy kerül besorolásra; "nehézfém" az antimon, arzén, kadmium, króm(VI), réz, ólom, higany, nikkel, szelén, tellúr, tallium és ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva.

6. Amennyiben a hulladék a veszélyes anyagokra történő specifikus vagy általános hivatkozással veszélyesként kerül azonosításra, a hulladék csak akkor minősül veszélyesnek, ha ezeknek az anyagoknak olyan magas a koncentrációja (tömegszázalékban), hogy a hulladék rendelkezik a 91/689/EGK tanácsi irányelv III. mellékletében felsorolt tulajdonságokkal. A H3–H8, H10 és H11 tulajdonságok tekintetében e határozat 2. cikkét kell alkalmazni. A H1, H2, H9, H12–H14 tekintetében e határozat 2. cikke jelenleg nem tartalmaz előírásokat.

7. A jegyzékben szereplő tételek számozása az alábbi szabályok alapján történt: azon hulladékok esetében, amelyek nem változtak, a 94/3/EK bizottsági határozat kódszámai kerültek felhasználásra. A módosult hulladékok kódszámai törlésre kerültek, és az új jegyzék végrehajtása után fellépő zavarok elkerülése érdekében, nem kerülnek felhasználásra. A jegyzékbe újonnan felvett hulladékok a 94/3/EK bizottsági határozatban nem használt kódot kaptak.

TARTALOMJEGYZÉK

A jegyzék főcsoportjai

Két számjegyű kódok

01 | Feltárásból, bányászatból, dúsításból, valamint ásványi anyagok és meddő további feldolgozásából származó hulladékok |

02 | Mezőgazdaságból, kertészetből, vadászatból, halászatból, valamint elsődleges vízgazdálkodási termelésből, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok |

03 | Fafeldolgozásból, valamint papír, kartonpapír, cellulózrost-szuszpenzió, lap és bútor előállításból származó hulladékok |

04 | Bőr-, szőrme- és textiliparból származó hulladékok |

05 | Kőolaj-finomításból, földgáz-tisztításból és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok |

06 | Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |

07 | Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok |

08 | Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

09 | Fényképészeti iparból származó szervetlen hulladékok |

10 | Termikus folyamatokból származó szervetlen hulladékok |

11 | Fémkezelésből és fémek bevonatainak készítéséből, valamint nemvasfém hidrometallurgiából származó szervetlen, fémtartalmú hulladékok |

12 | Fémek és műanyagok alakításából valamint mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok |

13 | Olajhulladékok (az étkezési olajok kivételével, 05 és 12) |

14 | Oldószerként használt szerves anyagokból származó hulladékok (07 és 08 kivételével) |

15 | Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat |

16 | A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok |

17 | Építkezésből és bontásból származó hulladékok (beleértve az útépítést is) |

18 | Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) |

19 | Hulladékkezelő létesítményekből, nem a helyszínen üzemelő szennyvíztisztító üzemekből, valamint a vízkezelő iparból származó hulladékok |

20 | Kommunális, illetve hasonló kereskedelmi, ipari és létesítményi hulladékok, beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is |

01 | FELTÁRÁSBÓL, BÁNYÁSZATBÓL, DÚSÍTÁSBÓL, VALAMINT ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS MEDDŐ TOVÁBBFELDOLGOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

01 01 | ásványanyag kitermelésből származó hulladékok |

01 01 01 | fémtartalmú ásványok kitermeléséből származó hulladék |

01 01 02 | nem fémes ásványok bányászatából származó hulladék |

01 02 | ásványok előkészítéséből származó hulladékok |

01 02 01 | fémtartalmú ásványok előkészítéséből származó hulladékok |

01 02 02 | nem fémes ásványok előkészítéséből származó hulladékok |

01 03 | fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai továbbfeldolgozásából származó hulladékok |

01 03 01 | maradékok |

01 03 02 | porított és porszerű hulladék |

01 03 03 | timföldgyártásból származó vörösiszap |

01 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

01 04 | nemfémes ásványok fizikai és kémiai továbbfeldolgozásából származó hulladékok |

01 04 01 | hulladék murva és zúzott kő |

01 04 02 | hulladék homok és agyag |

01 04 03 | porított és porszerű hulladék |

01 04 04 | kálium-karbonát és kősófeldolgozásból származó hulladék |

01 04 05 | ásványok mosásából és tisztításából származó hulladék |

01 04 06 | kővágásból és fűrészelésből származó hulladék |

01 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

01 05 | fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok |

01 05 01 | olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok |

01 05 02 | bárium-szulfát tartalmú fúróiszapok és hulladékok |

01 05 03 | klorid tartalmú fúróiszapok és hulladékok |

01 05 04 | édesvizes fúróiszapok és hulladékok |

01 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 | MEZŐGAZDASÁGBÓL, KERTÉSZETBŐL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, VALAMINT ELSŐDLEGES VÍZGAZDÁLKODÁSI TERMELÉSBŐL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

02 01 | elsődleges termelésből származó hulladékok |

02 01 01 | mosásból és tisztításból származó iszap |

02 01 02 | állati szövet hulladék |

02 01 03 | növényi szövet hulladék |

02 01 04 | hulladék műanyagok (a csomagolóanyag kivételével) |

02 01 05* | agrokémiai hulladékok |

02 01 06 | állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), az elkülönítetten gyűjtött és a telephelytől távol kezelt szennyvíz, |

02 01 07 | erdőgazdálkodásból származó hulladék |

02 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 02 | hús, hal, és egyéb állati eredetű élelmiszer feldolgozásából származó hulladékok |

02 02 01 | mosásból és tisztításból származó iszapok |

02 02 02 | állatiszövet-hulladék |

02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 02 04 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 03 | gyümölcs, zöldségek, gabonák, étkezési olajok, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítésből és feldolgozásból, dohányfeldolgozásból, konzervgyártásból származó hulladékok |

02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásból származó iszap |

02 03 02 | tartósítószer hulladék |

02 03 03 | oldószeres extrakcióból származó hulladék |

02 03 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 03 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 04 | cukorgyártási hulladékok |

02 04 01 | cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld |

02 04 02 | nem szabványos kalcium-karbonát |

02 04 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 05 | tejipari hulladékok |

02 05 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 05 02 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 06 | sütő- és cukrászipari hulladékok |

02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 06 02 | tartósítószer-hulladékok |

02 06 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 07 | alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből (kávé, tea és kakaó kivételével) származó hulladékok |

02 07 01 | nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék |

02 07 02 | szeszfőzés hulladéka |

02 07 03 | kémiai kezelésből származó hulladék |

02 07 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 07 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL VALAMINT PAPÍR, KARTONPAPÍR, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ, FALEMEZ ÉS BÚTOR ELŐÁLLÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

03 01 | fafeldolgozásból valamint falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok |

03 01 01 | fakéreg és parafahulladék |

03 01 02 | fűrészpor |

03 01 03 | faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez-darabolási hulladékok |

03 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

03 02 | faanyagvédő szer hulladékok |

03 02 01* | halogént nem tartalmazó szerves faanyagvédő szerek |

03 02 02* | klorid tartalmú szerves faanyagvédő szerek |

03 02 03* | fémtartalmú szerves faanyagvédő szerek |

03 02 04* | szervetlen faanyagvédő szerek |

03 03 | cellulózrost-szuszpenzió, papír és kartongyártási, feldolgozási hulladékok |

03 03 01 | fakéreg |

03 03 02 | hulladék papír hasznosításából származó festékiszap |

03 03 03 | színtelenítő iszapok hipokloritot és klórt használó folyamatokból |

03 03 04 | színtelenítő iszapok egyéb színtelenítő folyamatokból |

03 03 05 | festékeltávolítási (de-inking) iszapok papír újrafelhasználásból |

03 03 06 | rost és papír iszap |

03 03 07 | papír és kartonpapír újrahasznosításából származó hulladék |

03 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

04 | BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

04 01 | bőr- és szőrmeipari hulladékok |

04 01 01 | húslás és meszezési bőrhasíték hulladéka |

04 01 02 | meszezési hulladék |

04 01 03* | folyékony fázis nélküli oldószereket tartalmazó zsírtalanítási hulladék |

04 01 04 | krómot tartalmazó cserzőlé |

04 01 05 | krómmentes cserzőlé |

04 01 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, króm tartalmú iszapok |

04 01 07 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómmentes iszapok |

04 01 08 | króm tartalmú cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) |

04 01 09 | kötözési és kikészítési hulladék |

04 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladék |

04 02 | textilipari hulladékok |

04 02 01 | feldolgozatlan textilszálakból más természetes rostos, elsősorban növényi eredetű anyagokból származó hulladék |

04 02 02 | elsősorban állati eredetű, feldolgozatlan textilszálakból származó hulladék |

04 02 03 | elsősorban mesterséges vagy szintetikus eredetű, feldolgozatlan textilszálakból származó hulladék |

04 02 04 | fonás és szövés előtti vegyes eredetű feldolgozatlan textilszálakból származó hulladék |

04 02 05 | elsősorban növényi eredetű, feldolgozott textilszálakból származó hulladék |

04 02 06 | elsősorban állati eredetű, feldolgozott textilszálakból származó hulladék |

04 02 07 | elsősorban mesterséges vagy szintetikus eredetű, feldolgozott textilszálakból származó hulladék |

04 02 08 | elsősorban vegyes eredetű, feldolgozott textilszálakból származó hulladék |

04 02 09 | kompozit anyagokból (impregnált textil, elasztomer, plasztomer) származó hulladék |

04 02 10 | természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (például zsír, viasz) |

04 02 14* | szerves oldószereket tartalmazó kikészítésből származó anyagok |

04 02 15 | a 04 02 14 alá be nem sorolt kikészítésből származó anyagok |

04 02 16* | veszélyes anyagokat tartalmazó színezékek és pigmentek |

04 02 17 | a 04 02 16 alá be nem sorolt színezékek és pigmentek |

04 02 19* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

04 02 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó a 04 02 19 alá be nem sorolt iszapok |

04 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 | KŐOLAJFINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

05 01 | kőolajfinomításból származó hulladékok |

05 01 02 | sótalanító iszapok |

05 01 03* | tartályfenék-iszapok |

05 01 04* | alkil-savas iszapok |

05 01 05* | kiömlött olajok |

05 01 06 | az üzem vagy a berendezés karbantartási műveleteiből származó iszapok |

05 01 07* | savas kátrányok |

05 01 08* | egyéb kátrányok |

05 01 09* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

05 01 10 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, a 05 01 09 alá be nem sorolt iszapok |

05 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 02 | nem olajos iszapok és szilárd hulladékok |

05 02 01 | kazántápvíz-iszapok |

05 02 02 | hűtőtornyokból származó hulladék |

05 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 04 | elhasznált derítőföldek |

05 04 01* | elhasznált derítőföldek |

05 05 | olaj kéntelenítésének hulladékai |

05 05 01 | kéntartalmú hulladék |

05 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 06 | kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék |

05 06 01* | savas kátrány |

05 06 02 | aszfalt |

05 06 03* | egyéb kátrányok |

05 06 04 | hűtőtornyokból származó hulladék |

05 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 07 | földgáz tisztításából származó hulladékok |

05 07 01* | higanytartalmú iszapok |

05 07 02 | kéntartalmú hulladék |

05 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 08 | olajregenerálásból származó hulladékok |

05 08 01* | elhasznált derítőföldek |

05 08 02* | savas kátrányok |

05 08 03* | egyéb kátrányok |

05 08 04* | olajregenerálásból származó folyékony vizes hulladék |

05 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 | SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

06 01 | hulladék savas oldatok |

06 01 01* | kénsav és kénessav |

06 01 02* | sósav |

06 01 03* | folysav (hidrogén-fluorid) |

06 01 04* | foszforsav és foszforossav |

06 01 05* | salétromsav és salétromossav |

06 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 02 | hulladék lúgos oldatok |

06 02 01* | kalcium-hidroxid |

06 02 02* | nátrium-karbonát |

06 02 03* | ammónia |

06 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 03 | hulladék sók és oldataik |

06 03 01 | karbonátok (a 02 04 02 kivételével) |

06 03 02 | szulfátokat, szulfitokat és szulfidokat tartalmazó sóoldatok |

06 03 03 | szulfátokat, szulfitokat és szulfidokat tartalmazó szilárd sók |

06 03 04 | kloridokat, fluoridokat és halogenideket tartalmazó sóoldatok |

06 03 05 | kloridokat, fluoridokat és más halogénezett szilárd sókat tartalmazó szilárd sók |

06 03 06 | foszfátokat és hozzájuk kapcsolódó szilárd sókat tartalmazó sóoldatok |

06 03 07 | foszfátok és hozzájuk kapcsolódó szilárd sók |

06 03 08 | nitrátokat és hozzájuk kapcsolódó vegyületeket tartalmazó sóoldatok |

06 03 09 | nitrideket (fémes nitrideket) tartalmazó szilárd sók |

06 03 10 | ammóniumot tartalmazó szilárd sók |

06 03 11* | cianidokat tartalmazó szilárd sók és oldatok |

06 03 12 | szerves vegyületeket tartalmazó szilárd sók és oldatok |

06 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 04 | fémtartalmú hulladékok |

06 04 01 | fémoxidok |

06 04 02* | fémsók (a 06 03 kivételével) |

06 04 03* | arzén tartalmú hulladék |

06 04 04* | higany tartalmú hulladék |

06 04 05* | egyéb nehézfémeket tartalmazó hulladék |

06 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

06 05 02* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

06 05 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, a 06 05 02 alá be nem sorolt iszapok |

06 06 | kénvegyészeti eljárásokból (gyártás és átalakítás), illetve kéntelenítési eljárásokból származó hulladékok |

06 06 01 | kéntartalmú hulladék |

06 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 07 | halogénvegyészeti eljárásokból származó hulladékok |

06 07 01* | elektrolízisből származó azbeszt tartalmú hulladék |

06 07 02* | klórgyártásból származó aktív szén |

06 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 08 | szilícium és szilíciumvegyületek gyártásából származó hulladékok |

06 08 01 | szilícium és szilíciumvegyületek gyártásából származó hulladékok |

06 09 | foszforkémiai eljárásokból származó hulladékok |

06 09 01 | foszforgipsz |

06 09 02 | foszforvegyületeket tartalmazó salak |

06 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 10 | nitrokémiai folyamatokból és műtrágyagyártásból származó hulladékok |

06 10 01 | nitrokémiai folyamatokból és műtrágyagyártásból származó hulladék |

06 11 | szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék |

06 11 01 | titán-dioxid gyártásából származó gipsz |

06 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 13 | egyéb szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |

06 13 01* | szervetlen növényvédő szerek, biocidek és faanyagvédő szerek |

06 13 02* | kimerült aktív szén (a 06 07 02 kivételével) |

06 13 03 | műkorom |

06 13 04* | azbesztfeldolgozásból származó hulladék |

06 13 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

07 01 | szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 01 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúglúgok |

07 01 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

07 01 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, a 07 01 11 alá be nem sorolt iszapok |

07 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 02 | műanyagok, műgumik és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 02 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

07 02 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, a 07 02 11 alá be nem sorolt iszapok |

07 02 13 | hulladék műanyagok |

07 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 03 | szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) |

07 03 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 07* | halogénezett üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 09* | halogénezett szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó, folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

07 03 12 | a 07 03 11 alá be nem sorolt, folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

07 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 04 | szerves növényvédő szerek és biocidok (a 02 01 05 alá besoroltak kivételével) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 04 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 09* | halogénezett szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

07 04 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó a 07 04 11 alá be nem sorolt iszapok |

07 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 05 | gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 05 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 07* | halogénezett üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó, folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

07 05 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó a 07 05 11 alá be nem sorolt iszapok |

07 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 06 | zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 06 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

07 06 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, a 07 06 11 alá be nem sorolt iszapok |

07 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 07 | finomvegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 07 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

07 07 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, a 07 07 11 alá be nem sorolt iszapok |

07 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 | BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

08 01 | festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, illetve ezek eltávolításából származó hulladékok |

08 01 11* | szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok |

08 01 12 | a 08 01 11 alá be nem sorolt festék- és lakkhulladék |

08 01 13* | szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok |

08 01 14 | festék- vagy lakkiszapok melyek különböznek a 08 01 13-tól |

08 01 15* | szerves oldószer vagy egyéb veszélyesanyag-tartalmú festéket és lakkot tartalmazó vizes iszapok |

08 01 16 | festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től |

08 01 17* | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

08 01 18 | festék- vagy lakkeltávolításból származó, a 08 01 17 alá be nem sorolt hulladékok |

08 01 19* | szerves oldószer vagy egyéb veszélyesanyag-tartalmú, festéket vagy lakkot tartalmazó vizes szuszpenziók |

08 01 20 | festéket vagy lakkot tartalmazó, a 08 01 19 alá be nem sorolt, vizes szuszpenziók |

08 01 21* | festék vagy lakk eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok |

08 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 02 | egyéb bevonatok (beleértve a kerámiaanyagokat is) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 02 01 | poralapú bevonatok hulladékai |

08 02 02 | kerámiaanyag-tartalmú vizes iszapok |

08 02 03 | kerámiaanyag-tartalmú vizes szuszpenziók |

08 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 03 | nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 03 01* | halogéntartalmú oldószert tartalmazó hulladék-nyomdafesték |

08 03 02* | nem halogéntartalmú oldószert tartalmazó hulladék-nyomdafesték |

08 03 03 | vízalapú nyomdafestékből származó hulladék |

08 03 04 | megszáradt nyomdafesték |

08 03 05* | halogéntartalmú oldószert tartalmazó nyomdafesték-iszapok |

08 03 06* | halogént nem tartalmazó oldószertartalmú nyomdafesték iszapok |

08 03 07 | nyomdafesték tartalmú vizes iszapok |

08 03 08 | nyomdafesték tartalmú vizes folyékony hulladék |

08 03 09 | hulladék nyomtató tonerek (kazettával együtt) |

08 03 10* | tisztításra használt hulladék szerves oldószerek |

08 03 11* | marató oldatok hulladéka |

08 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 04 | ragasztók és tömítőanyagok (ide értve a vízhatlanító termékeket is) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 04 09* | szerves oldószer vagy egyéb veszélyesanyag-tartalmú hulladék ragasztók és tömítőanyagok |

08 04 10 | hulladék ragasztók és tömítőanyagok amelyek különböznek a 08 04 09-től |

08 04 11* | szerves oldószer vagy egyéb veszélyesanyag-tartalmú ragasztó- és tömítőanyag iszapok |

08 04 12 | a 08 04 11 alá be nem sorolt ragasztó- és tömítőanyag iszapok |

08 04 13* | szerves oldószer vagy egyéb veszélyesanyag-tartalmú ragasztók és tömítőanyagok vizes iszapjai |

08 04 14 | ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól |

08 04 15* | szerves oldószert vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztókat és tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék |

08 04 16 | a 08 04 15 alá be nem sorolt, ragasztó és tömítőanyag tartalmú vizes folyékony hulladék |

08 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 05 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 05 01* | hulladék izocianátok |

09 | FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI |

09 01 | a fényképészeti ipar hulladékai |

09 01 01* | vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok |

09 01 02* | vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok |

09 01 03* | oldószeralapú előhívó oldatok |

09 01 04* | rögzítő oldatok |

09 01 05* | halványító oldatok és halványító rögzítő oldatok |

09 01 06* | a fényképészeti hulladék helyszíni kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék |

09 01 07 | ezüst vagy ezüstvegyület-tartalmú fotópapír és -film |

09 01 08 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotópapír és -film |

09 01 10 | egyszer használatos fényképezőgépek áramforrás nélkül |

09 01 11* | egyszer használatos fényképezőgépek a 16 06 01, 16 06 02 és 16 06 03 alá besorolt áramforrásokkal |

09 01 12 | a 09 01 11 alá be nem sorolt, áramforrást is tartalmazó egyszer használatos fényképezőgépek |

09 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 | TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ SZERVETLEN HULLADÉKOK |

10 01 | erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok |

10 01 01 | hamu, salak és kazánpor |

10 01 02 | széntüzelés pernyéje |

10 01 03 | tőzegből és kezeletlen fa elégetéséből származó pernye |

10 01 04* | olajtüzelés pernyéje |

10 01 05 | füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok |

10 01 06 | gázkezelésből származó egyéb szilárd hulladék |

10 01 07 | füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszapok |

10 01 08 | gázkezelésből származó egyéb iszapok |

10 01 09* | kénsav |

10 01 11 | kazántisztításból származó vizes iszapok |

10 01 12 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 01 13* | szénhidrogén-emulzió égetéséből származó pernye |

10 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 02 | vas- és acéliparból származó hulladékok |

10 02 01 | salak kezeléséből származó hulladék |

10 02 02 | kezeletlen salak |

10 02 05 | egyéb iszapok |

10 02 06 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 02 07* | elektromos ívkemencék gázának kezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú szilárd hulladékok |

10 02 08 | elektromos ívkemencék gázának kezeléséből származó a 10 02 07 alá be nem sorolt szilárd hulladékok |

10 02 09 | egyéb vas- és acél-feldolgozási folyamat gázának kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 02 10 | hengerlési reve |

10 02 11* | hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladékok |

10 02 12 | hűtővíz kezeléséből származó egyéb hulladékok |

10 02 13* | gázkezeléséből származó veszélyesanyag-tartalmú iszapok |

10 02 14 | a 10 02 13 alá be nem sorolt, gáz kezeléséből származó iszapok |

10 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 03 | alumínium termikus kohászatából származó hulladékok |

10 03 01* | anódgyártásból származó kátrány és egyéb széntartalmú hulladékok |

10 03 02 | anód hulladék |

10 03 04* | elsődleges termelésből származó salakok/fehér fölözék |

10 03 05 | timföldpor |

10 03 06 | elektrolízisből származó használt szénszalag és tűzálló anyag |

10 03 07* | használt elektrolizáló kemence bélésfalazatok |

10 03 08* | a másodlagos termelésből származó sósalakok |

10 03 09* | a másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) |

10 03 10* | sóiszapok és fekete salakok kezeléséből származó hulladék |

10 03 11 | füstgázpor |

10 03 12 | egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalom porát) |

10 03 13 | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 03 14 | gázkezelésből származó iszapok |

10 03 15* | vízzel való érintkezés esetén, veszélyes mennyiségű gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék vagy önmagában gyúlékony fölözék |

10 03 16 | a 10 03 15 alá be nem sorolt fölözékek |

10 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 04 | ólom termikus kohászatából származó hulladékok |

10 04 01* | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 04 02* | kohósalak és fölözék az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 04 03* | kalcium-arzenát |

10 04 04* | füstgázpor |

10 04 05* | egyéb részecskék és por |

10 04 06* | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 04 07* | gázkezelésből származó iszapok |

10 04 08 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 05 | cink termikus kohászatából származó hulladékok |

10 05 01* | salakok az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 05 02 | kohósalak és fölözék az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 05 03* | füstgázpor |

10 05 04 | egyéb részecskék és por |

10 05 05* | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 05 06* | gázkezelésből származó iszapok |

10 05 07 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 06 | réz termikus kohászatából származó hulladékok |

10 06 01 | salakok az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 06 02 | kohósalak és fölözék az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 06 03* | füstgázpor |

10 06 04 | egyéb részecskék és por |

10 06 05* | az elektrolitikus finomításból származó hulladék |

10 06 06* | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 06 07* | gázkezelésből származó iszapok |

10 06 08 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 07 | ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok |

10 07 01 | salakok az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 07 02 | kohósalak és fölözék az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 07 03 | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 07 04 | egyéb részecskék és por |

10 07 05 | gázkezelésből származó iszapok |

10 07 06 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 08 | egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok |

10 08 01 | salakok az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 08 02 | salak és fölözék az elsődleges és másodlagos termelésből |

10 08 03 | füstgázpor |

10 08 04 | egyéb részecskék és por |

10 08 05 | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 08 06 | gázkezelésből származó iszapok |

10 08 07 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 09 | vasöntvények készítéséből származó hulladékok |

10 09 01 | öntési folyamaton át nem esett, szerveskötőanyag-tartalmú öntőmagok és formák |

10 09 02 | öntési folyamaton átesett, szerves kötőanyag tartalmú öntőmagok és formák |

10 09 03 | kemencesalak |

10 09 04 | kemencepor |

10 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 10 | nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladékok |

10 10 01 | öntési folyamaton át nem esett, szerves kötőanyag tartalmú öntési magok és formák |

10 10 02 | öntési folyamaton átesett, szerves kötőanyag tartalmú öntési magok és formák |

10 10 03 | kemencesalak |

10 10 04 | kemencepor |

10 10 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 11 | üveg és üvegtermékek előállításából származó hulladékok |

10 11 01 | hőkezelés előtti keverék készítmények hulladéka |

10 11 02 | hulladék üveg |

10 11 03 | üveg alapú, szálas anyagok hulladékai |

10 11 04 | füstgázpor |

10 11 05 | egyéb részecskék és por |

10 11 06 | gázkezelésből származó szilárd hulladékok |

10 11 07 | gázkezelésből származó iszapok |

10 11 08 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 12 | kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek gyártásából származó hulladékok |

10 12 01 | hőkezelésre előkészített hulladékká vált keverékek |

10 12 02 | füstgázpor |

10 12 03 | egyéb részecskék és por |

10 12 04 | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 12 05 | gázkezelésből származó iszapok |

10 12 06 | kiselejtezett gyártóformák |

10 12 07 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 12 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 13 | cement, mész valamint gipsz, illetve a belőlük készült termékek és cikkek gyártásából származó hulladékok |

10 13 01 | hőkezelésre előkészített hulladékká vált keverékek |

10 13 02 | azbesztcementgyártásból származó hulladék |

10 13 03 | egyéb cementalapú kompozit anyagok gyártásából származó hulladék |

10 13 04 | a mész égetéséből és oltásából származó hulladék |

10 13 05 | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

10 13 06 | egyéb részecskék és por |

10 13 07 | gázkezelésből származó iszapok |

10 13 08 | elhasznált bélésfalazatok és tűzálló anyagok |

10 13 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

11 | FÉMKEZELÉSBŐL ÉS FÉMEK BEVONATAINAK KÉSZÍTÉSÉBŐL, VALAMINT NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZERVETLEN, FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK |

11 01 | fémek felületkezeléséből és bevonásából (például galvanikus és revétlenítési folyamatok, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás) származó folyékony hulladékok |

11 01 01* | krómtól különböző nehézfémeket tartalmazó cianidos (lúgos) hulladék |

11 01 02* | nehézfémeket nem tartalmazó cianidos (lúgos) hulladék |

11 01 03* | krómtartalmú cianidmentes hulladékok |

11 01 04* | krómot nem tartalmazó cianidmentes hulladékok |

11 01 05* | savas maratóoldatok |

11 01 06* | közelebbről nem meghatározott savak |

11 01 07* | közelebbről nem meghatározott lúgok |

11 01 08* | foszfátozó iszapok |

11 02 | nemvasfémek hidrometallurgiai folyamataiból származó hulladékok és iszapok |

11 02 01 | réz hidrometallurgiai folyamatokból származó iszapok |

11 02 02* | cink-hidrometallurgiából származó iszapok (beleértve a jarosite-ot és goethite-et) |

11 02 03 | vizes elektrolitikus folyamatok anódjainak előállításából származó hulladékok |

11 02 04 | közelebbről nem meghatározott iszapok |

11 03 | hőkezelési folyamatokból származó iszapok és szilárd hulladékok |

11 03 01* | cianidtartalmú hulladék |

11 03 02* | egyéb hulladékok |

11 04 | közelebbről nem meghatározott egyéb szervetlen fémtartalmú hulladékok |

11 04 01 | közelebbről nem meghatározott egyéb szervetlen fémtartalmú hulladékok |

12 | FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL VALAMINT MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

12 01 | alakításból (beleértve a kovácsolást, hegesztést, sajtolást, húzást, esztergálást, forgácsolást és reszelést) származó hulladékok |

12 01 01 | vasfémreszelék és esztergaforgács |

12 01 02 | egyéb vasfémszemcse |

12 01 03 | nemvasfém reszelék és esztergaforgács |

12 01 04 | egyéb nemvasfém-szemcse |

12 01 05 | műanyag szemcse |

12 01 06* | halogéntartalmú hulladék megmunkáló olajok (az emulziók kivételével) |

12 01 07* | halogéneket nem tartalmazó hulladék-megmunkáló olajok (az emulziók kivételével) |

12 01 08* | halogéntartalmú hulladék-megmunkáló emulziók és oldatok |

12 01 09* | halogéneket nem tartalmazó hulladékmegmunkáló emulziók és oldatok |

12 01 10* | szintetikus megmunkáló olajok |

12 01 11* | megmunkálási iszapok |

12 01 12* | elhasznált viaszok és zsírok |

12 01 13 | hegesztési hulladékok |

12 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

12 02 | mechanikus felületkezelési folyamatokból (fúvatás, köszörülés, dörzsköszörülés, tükrösítés, polírozás) származó hulladékok |

12 02 01 | használt fúvató-szemcse |

12 02 02 | köszörülésből, dörzsköszörülésből valamint tükrösítésből származó iszapok |

12 02 03 | polírozási iszapok |

12 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

12 03 | vizes és gőzöléses zsírtalanítási folyamatokból származó hulladékok (a 11 kivételével) |

12 03 01* | vizes mosófolyadékok |

12 03 02* | gőzöléses zsírtalanítási hulladék |

13 | OLAJHULLADÉKOK (a 05 és 12 étkezési olajok kivételével) |

13 01 | hulladék hidraulika-olajok és fékolajok |

13 01 01* | PCB- vagy PCT-tartalmú hidraulikaolajok |

13 01 02* | más klórozott hidraulika-olajok (az emulziók kivételével) |

13 01 03* | klórmentes hidraulikaolajok (az emulziók kivételével) |

13 01 04* | klórozott emulziók |

13 01 05* | klórmentes emulziók |

13 01 06* | kizárólag ásványolaj-tartalmú hidraulikaolajok |

13 01 07* | más hidraulikaolajok |

13 01 08* | fékfolyadékok |

13 02 | motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok |

13 02 01* | klórozott motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 02* | klórmentes motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 03* | más motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 03 | szigetelő és hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok |

13 03 01* | PCB- vagy PCT-tartalmú szigetelő vagy hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok |

13 03 02* | más klórozott szigetelő és hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok |

13 03 03* | klórmentes szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 03 04* | szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 03 05* | ásványi szigetelő és hőtranszmissziós olajok |

13 04 | hajózásban keletkező olajos hulladékok |

13 04 01* | belvízi hajózásból származó fenékolajok |

13 04 02* | a móló szennyvízcsatornájába került fenékolajok |

13 04 03* | egyéb hajózásból származó fenékolajok |

13 05 | olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok |

13 05 01* | olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag |

13 05 02* | olaj-víz szeparátorokból származó iszap |

13 05 03* | bűzelzárókból származó iszapok |

13 05 04* | sótalanító iszapok vagy emulziók |

13 05 05 | más emulziók |

13 06 | közelebbről nem meghatározott olajhulladék |

13 06 01* | közelebbről nem meghatározott olajhulladék |

14 | OLDÓSZERKÉNT HASZNÁLT SZERVES ANYAGOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (07 és 08 kivételével) |

14 01 | fém zsírtalanítás és gépkarbantartás hulladékai |

14 01 01* | fluor-klór-szénhidrogének |

14 01 02* | más halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek |

14 01 03* | más oldószerek és oldószerkeverékek |

14 01 04* | halogéneket tartalmazó vizes oldószer keverékek |

14 01 05* | halogénmentes vizes oldószer keverékek |

14 01 06* | halogénezett oldószertartalmú iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 01 07* | halogénmentes oldószertartalmú iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 02 | textiltisztításból és természetes termékek zsírtalanításából származó hulladékok |

14 02 01* | halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek |

14 02 02* | halogénezett oldószereket nem tartalmazó oldószerkeverékek vagy szerves folyadékok |

14 02 03* | halogénezett oldószertartalmú iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 02 04* | más oldószert tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 03 | az elektronikai iparból származó hulladékok |

14 03 01* | fluor-klór-szénhidrogének |

14 03 02* | más halogénezett oldószerek |

14 03 03* | halogénezett oldószereket nem tartalmazó más oldószerek és oldószerkeverékek |

14 03 04* | halogénezett oldószertartalmú iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 03 05* | más oldószert tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 04 | hűtőfolyadékokból, hab/aeroszolok hajtóanyagaiból származó hulladékok |

14 04 01* | fluor-klór-szénhidrogének |

14 04 02* | más halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek |

14 04 03* | más oldószerek és oldószerkeverékek |

14 04 04* | halogénezett oldószertartalmú iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 04 05* | más oldószert tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 05 | oldószer és hűtőfolyadék visszanyeréséből származó hulladékok (lepárlási maradékok) |

14 05 01* | fluor-klór-szénhidrogének |

14 05 02* | halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek |

14 05 03* | más oldószerek és oldószerkeverékek |

14 05 04* | halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok |

14 05 05* | más oldószert tartalmazó iszapok |

15 | HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |

15 01 | csomagolási hulladékok |

15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |

15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |

15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |

15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |

15 01 05 | kompozit csomagolási hulladékok |

15 01 06 | vegyes csomagolási hulladékok |

15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |

15 01 08* | veszélyes anyagok maradékát tartalmazó vagy veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

15 02 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruhák |

15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruhák |

15 02 03 | a 15 02 02 alá be nem sorolt abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruhák |

16 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |

16 01 | elhasználódott járművek és alkatrészeik |

16 01 03 | elhasználódott gumiabroncsok |

16 01 04 | leselejtezett járművek |

16 01 06 | sem folyadékokat, sem más veszélyes alkatrészeket nem tartalmazó elhasználódott járművek |

16 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

16 02 | leselejtezett berendezések és alkatrészeik |

16 02 09* | PCB és PCT tartalmú transzformátorok és kondenzátorok |

16 02 10* | a 16 02 09 alá be nem sorolt, PCB és PCT tartalmú vagy azzal szennyezett, leselejtezett berendezések |

16 02 11* | fluor-klór-szénhidrogén tartalmú üzemen kívül helyezett berendezések |

16 02 12* | szabadazbeszt-tartalmú üzemen kívül helyezett berendezések |

16 02 13* | a 16 02 09 – 16 02 12 alá be nem sorolt, veszélyes alkatrészeket tartalmazó, üzemen kívül helyezett berendezések |

16 02 14 | a 16 02 09 – 16 02 13 alá be nem sorolt, üzemen kívül helyezett berendezések |

16 02 15* | az üzemen kívül helyezett berendezésekből eltávolított veszélyes alkatrészek |

16 02 16 | a 16 02 15 alá be nem sorolt, eltávolított alkatrészek |

16 03 | műszaki előírásoknak nem megfelelő termékek |

16 03 01 | műszaki előírásoknak nem megfelelő szervetlen anyagok |

16 03 02 | műszaki előírásoknak nem megfelelő szerves anyagok |

16 04 | robbanóanyag-hulladékok |

16 04 01* | lőszerhulladék |

16 04 02* | tűzijátékhulladék |

16 04 03* | más robbanóanyag-hulladék |

16 05 | tartályokban tárolt gázok és vegyi anyagok |

16 05 01 | nyomásálló tartályokban tárolt ipari gáz, tartályokban tárolt cseppfolyósított gáz és ipari aeroszolok (beleértve a halonokat) |

16 05 02 | egyéb szervetlen vegyületeket tartalmazó hulladék, például közelebbről nem meghatározott laboratóriumi vegyszerek, tűzoltó porok |

16 05 03 | egyéb, szerves vegyületeket tartalmazó hulladék, például közelebbről nem meghatározott laboratóriumi vegyszerek |

16 06 | elemek és akkumulátorok |

16 06 01* | ólomakkumulátorok |

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek |

16 06 03* | higanyt tartalmazó elemek |

16 06 04 | alkáli elemek (a 16 06 03 kivételével) |

16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok |

16 06 06* | elemekből és akkumulátorokból származó elektrolit |

16 07 | szállítási tartályok és tároló tartályok tisztításából származó hulladékok (a 05 és 12 kivételével) |

16 07 01* | tengeri szállítótartályok tisztításából származó vegyianyag-tartalmú hulladék |

16 07 02* | tengeri szállítótartályok tisztításából származó olajtartalmú hulladék |

16 07 03* | vasúti és közúti szállítótartályok tisztításából származó olajtartalmú hulladék |

16 07 04* | vasúti és közúti szállítótartályok tisztításából származó vegyianyag-tartalmú hulladék |

16 07 05* | szállítótartályok tisztításából származó vegyianyag-tartalmú hulladék |

16 07 06* | szállítótartályok tisztításából származó olajtartalmú hulladék |

16 07 07* | hajórakományokból származó szilárd hulladék |

16 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

16 08 | kimerült katalizátorok |

16 08 01 | arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (a 16 08 07 kivételével) |

16 08 02* | veszélyes átmeneti fém, vagy veszélyes átmeneti fémvegyület-tartalmú elhasznált katalizátorok |

16 08 03 | más, átmeneti fém és átmeneti fémvegyület-tartalmú elhasznált katalizátorok (a 16 08 07 kivételével) |

16 08 04 | elhasznált katalitikus krakkoló folyadékkatalizátorok |

16 08 05* | foszforsav-tartalmú elhasznált katalizátorok |

16 08 06* | elhasznált katalizátorként használt folyadékok |

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett elhasznált katalizátorok |

17 | ÉPÍTKEZÉSBŐL ÉS BONTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (BELEÉRTVE AZ ÚTÉPÍTÉST) |

17 01 | beton, tégla, csempe, cserép, kerámia és gipszalapú anyagok |

17 01 01 | beton |

17 01 02 | tégla |

17 01 03 | csempe, cserép és kerámia |

17 01 04 | gipszalapú építési anyagok |

17 01 05 | azbesztalapú építési anyagok |

17 02 | fa, üveg és műanyag |

17 02 01 | fa |

17 02 02 | üveg |

17 02 03 | műanyag |

17 03 | aszfalt, szénkátrány és kátrányos termékek |

17 03 01 | szénkátrán- tartalmú aszfalt |

17 03 02 | szénkátrányt nem tartalmazó aszfalt |

17 03 03 | szénkátrány és kátrányos termékek |

17 04 | fémek (beleértve ötvözeteiket) |

17 04 01 | réz, bronz, sárgaréz |

17 04 02 | alumínium |

17 04 03 | ólom |

17 04 04 | cink |

17 04 05 | vas és acél |

17 04 06 | ón |

17 04 07 | fémkeverékek |

17 04 08 | kábelek |

17 05 | föld és a kotrási meddő |

17 05 03* | veszélyesanyag-tartalmú föld és kövek |

17 05 04 | a 17 05 03 alá be nem sorolt föld és kövek |

17 05 05* | veszélyesanyag-tartalmú kotrási meddő |

17 05 06 | a 17 05 05 alá be nem sorolt kotrási meddő |

17 06 | szigetelő anyagok |

17 06 01* | azbeszttartalmú szigetelő anyagok |

17 06 02 | más szigetelő anyagok |

17 07 | vegyes építési és bontási hulladék |

17 07 02* | veszélyesanyag-tartalmú vegyes építési, illetve bontási hulladék vagy szétválasztott frakciók |

17 07 03 | a 17 07 02 alá be nem sorolt vegyes építési, illetve bontási hulladék |

18 | AZ EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve a nem közvetlenül az egészségvédelemben keletkezett konyhai és éttermi hulladékokat) |

18 01 | a szülészeti, az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből vagy megelőzéséből származó hulladékok |

18 01 01 | éles vagy hegyes eszközök (a 18 01 03 kivételével) |

18 01 02 | testrészek és szervek, beleértve a vérzsákokat és vérkonzerveket (a 18 01 03 kivételével) |

18 01 03* | hulladék, amely gyűjtése és elhelyezése különleges, fertőzés megelőzést szolgáló előírásoknak megfelelően történik |

18 01 04 | hulladék, amely gyűjtése és elhelyezése nem a különleges, fertőzés megelőzést szolgáló előírásoknak megfelelően történik |

18 01 06* | veszélyes anyagokból álló vagy veszélyesanyag-tartalmú vegyszerek |

18 01 07 | a 18 01 06 alá be nem sorolt vegyszerek |

18 01 08* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

18 01 09 | a 18 01 08 alá be nem sorolt gyógyszerek |

18 01 10* | fogászati ápolásból származó amalgámhulladék |

18 02 | az állati betegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből vagy megelőzéséből származó hulladékok |

18 02 01 | hegyes vagy éles eszközök (a 18 02 02 kivételével) |

18 02 02* | hulladék, amely gyűjtése és elhelyezése különleges, fertőzés megelőzést szolgáló előírásoknak megfelelően történik |

18 02 03 | hulladék, amely gyűjtése és elhelyezése nem a különleges, fertőzés megelőzést szolgáló előírásoknak megfelelően történik |

18 02 05* | veszélyes anyagokból álló vagy veszélyesanyag-tartalmú vegyszerek |

18 02 06 | a 18 02 05 alá be nem sorolt vegyszerek |

18 02 07* | citotoxikus vagy citosztatikus gyógyszerek |

18 02 08 | a 18 02 07 alá be nem sorolt gyógyszerek |

19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

19 01 | hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok |

19 01 02 | kazánhamuból eltávolított vasfémek |

19 01 05* | gázkezelésből származó szűrőpogácsa |

19 01 06* | gázkezelésből származó vizes folyékony hulladék és más vizes folyékony hulladék |

19 01 07* | gázkezelésből származó szilárd hulladék |

19 01 10* | füstgázkezelésből származó elhasznált aktív szén |

19 01 11* | veszélyesanyag-tartalmú kazánhamu és salak |

19 01 12 | a 19 01 11 alá be nem sorolt kazánhamu és salak |

19 01 13* | veszélyesanyag-tartalmú pernye |

19 01 14 | a 19 01 13 alá be nem sorolt pernye |

19 01 15* | veszélyesanyag-tartalmú kazánpor |

19 01 16 | a 19 01 15 alá be nem sorolt kazánpor |

19 01 17* | veszélyesanyag-tartalmú pirolízishulladék |

19 01 18 | a 19 01 17 alá be nem sorolt pirolízishulladék |

19 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 02 | ipari hulladék egyedi fizikai/kémiai kezeléséből (beleértve a krómtalanítást, ciántalanítást, semlegesítést) származó hulladékok |

19 02 01* | fémhidroxid iszapok és más, fémek oldhatatlanná tételéből származó iszapok |

19 02 03 | kizárólag nem veszélyesként feltüntetett anyagokból álló előkevert hulladék |

19 02 04* | legalább egy veszélyesként feltüntetett anyagot tartalmazó előkevert hulladék |

19 03 | stabilizált/megszilárdított hulladékok |

19 03 04* | veszélyesként feltüntetett, részbenstabilizált hulladék |

19 03 05 | a 19 03 04 alá be nem sorolt stabilizált hulladék |

19 03 06* | veszélyesként feltüntetett, megszilárdított hulladék |

19 03 07 | a 19 03 06 alá be nem sorolt megszilárdított hulladékok |

19 04 | üvegesített (vitrifikált) hulladék és üvegesítésből származó hulladékok |

19 04 01 | üvegesített hulladék |

19 04 02* | pernye és egyéb füstgázkezelési hulladék |

19 04 03* | nem üvegesített szilárd fázis |

19 04 04 | üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék |

19 05 | szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok |

19 05 01 | települési és hasonló hulladék nem komposztált része |

19 05 02 | állati és növényi hulladék nem komposztált része |

19 05 03 | előírásoknak nem megfelelő komposzt |

19 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 06 | anaerob hulladékkezelésből származó hulladékok |

19 06 01 | települési és hasonló hulladék anaerob kezeléséből származó iszapok |

19 06 02 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó iszapok |

19 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 07 | hulladéklerakókból származó csurgalékvíz |

19 07 01 | hulladéklerakókból származó csurgalékvíz |

19 08 | szennyvízkezelő üzemekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 08 01 | rácsszemét |

19 08 02 | homokfogóból származó hulladék |

19 08 03* | olaj/szennyvíz szétválasztásából származó zsír és olaj keverék |

19 08 04 | ipari szennyvíz kezeléséből származó iszapok |

19 08 05 | települési szennyvíz kezeléséből származó iszapok |

19 08 06* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |

19 08 07* | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

19 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 09 | ivóvíz, illetve ipari víz kezeléséből származó hulladékok |

19 09 01 | elsődleges szűrésből és rácsszemétből származó szilárd hulladék |

19 09 02 | víz derítéséből származó iszapok |

19 09 03 | karbonát sók eltávolításából származó iszapok |

19 09 04 | kimerült aktív szén |

19 09 05 | telített vagy elhasznált ioncserélő gyanták |

19 09 06 | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

19 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 10 | fémtartalmú hulladék darabolásából származó hulladékok |

19 10 01 | vas- és acélhulladék |

19 10 02 | nemvasfém hulladék |

19 10 03* | veszélyesanyag-tartalmú könnyű frakció |

19 10 04 | a 19 10 03 alá be nem sorolt könnyű frakció |

19 10 05* | egyéb veszélyesanyag-tartalmú frakciók és por |

19 10 06 | a 19 10 05 alá be nem sorolt egyéb frakciók és por |

20 | TELEPÜLÉSI, ILLETVE HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS LÉTESÍTMÉNYI HULLADÉKOK, BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓKAT IS |

20 01 | elkülönítetten gyűjtött frakciók |

20 01 01 | papír és karton |

20 01 02 | üveg |

20 01 03 | kisméretű műanyagok |

20 01 04 | más műanyagok |

20 01 05 | kisméretű fémek (pl. üdítős doboz) |

20 01 06 | más fémek |

20 01 07 | fa |

20 01 08 | szerves lebomló konyhai hulladék |

20 01 10 | ruházat |

20 01 11 | textilek |

20 01 13* | oldószerek |

20 01 14* | savak |

20 01 15* | lúgok |

20 01 17* | fényképészeti vegyszerek |

20 01 19* | növényvédő szerek |

20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék |

20 01 22 | aeroszolok |

20 01 23* | fluor-klór-szénhidrogén-tartalmú elhasznált berendezések |

20 01 25 | étkezési olajok és zsírok |

20 01 26* | a 20 01 25 alá be nem sorolt olajok és zsírok |

20 01 27* | veszélyesanyag-tartalmú festékek, tinták, ragasztók és gyanták |

20 01 28 | a 20 01 27 alá be nem sorolt festékek, tinták, ragasztók és gyanták |

20 01 29* | veszélyesanyag-tartalmú mosószerek |

20 01 30 | a 20 01 29 alá be nem sorolt mosószerek |

20 01 31* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

20 01 32 | a 20 01 31 alá be nem sorolt gyógyszerek |

20 01 33* | a 16 06 01, 16 06 02 vagy 16 06 03 alá besorolt elemeket vagy akkumulátorokat tartalmazó vegyes elemek és akkumulátorok |

20 01 34 | a 20 01 33 alá be nem sorolt elemek és akkumulátorok |

20 01 35* | a 20 01 21 és a 20 01 23 alá be nem sorolt, veszélyes alkatrészeket tartalmazó kiselejtezett berendezések |

20 01 36 | a 20 01 21, 20 01 23, illetve a 20 01 35 alá be nem sorolt kiselejtezett berendezések |

20 02 | kerti és parkokból származó hulladékok (beleértve a temetői hulladékot) |

20 02 01 | komposztálható hulladék |

20 02 02 | föld és kövek |

20 02 03 | más nem komposztálható hulladékok |

20 03 | egyéb települési hulladékok |

20 03 01 | kevert települési hulladék |

20 03 02 | piacokról származó hulladék |

20 03 03 | utcatisztítási hulladékok |

20 03 04 | emésztőgödrökből származó iszap |

--------------------------------------------------

Top