EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0856

A Tanács 856/1999/EK rendelete (1999. április 22.) a hagyományos AKCS-banánszállítók számára különleges segítségnyújtási keret létrehozásáról

HL L 108., 1999.4.27, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/856/oj

31999R0856Hivatalos Lap L 108 , 27/04/1999 o. 0002 - 0006


A Tanács 856/1999/EK rendelete

(1999. április 22.)

a hagyományos AKCS-banánszállítók számára különleges segítségnyújtási keret létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130w. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

a Szerződés [2] 189. cikke c) pontjában megállapított eljárásnak megfelelően,

(1) mivel az Európai Uniót köti a Loméi Egyezmény, és különösen annak 5. jegyzőkönyve keretében az AKCS-országok felé tett kötelezettségvállalás, amelynek célja, hogy az AKCS-államok számára biztosítsa az európai piacon meglevő előnyeik megtartását, hozzáférésüket a piachoz a korábban élvezett feltételeknél nem kedvezőtlenebb feltételekkel, és az AKCS-banántermelési és forgalmazási feltételeinek javulását;

(2) mivel a banán piacának 404/93/EGK rendelettel [3] létrehozott közös szervezése meghatározta a hagyományos AKCS-szállítók által a közösségi piacon korábban élvezett előnyök folytatódásának kereteit;

(3) mivel különösen az említett rendelet IV. címében a harmadik országokkal létrehozott kereskedelmi szabályokat úgy tervezték meg, hogy azok lehetővé tegyék a Közösség hagyományos szállítóinak számító AKCS-államokban termelt banán értékesítését a közösségi piacon, és így – a Közösség fent meghatározott vállalásával összhangban – megfelelő jövedelmet biztosítsanak a termelőknek;

(4) mivel e kereskedelmi rendszert a 1637/98/EK rendelet módosította;

(5) mivel e kereskedelmi módosítások alapjaiban változtatták meg a piaci feltételeket a hagyományos AKCS-szállítók számára, és különösen a leghátrányosabb helyzetű szállítóknak árthatnak;

(6) mivel ezért a hagyományos AKCS-szállítók részéről különleges erőfeszítésekre lesz szükség, hogy alkalmazkodjanak ezen új piaci feltételekhez annak érdekében, hogy jelenlétük a közösségi piacon fennmaradjon, és hogy a hagyományos AKCS-szállítók folyamatos életképessége lehetséges legyen;

(7) mivel ezért a negyedik AKCS–EK Loméi Egyezményben előírtakon kívül technikai segítségnyújtást és pénzügyi támogatást kell adni a hagyományos AKCS-szállítóknak annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak az új piaci feltételekhez, és különösen, hogy versenyképességüket növelni tudják; mivel ugyanakkor ösztönözni kell a társadalmi normákat is figyelembe vevő környezetbarát termelési és forgalmazási módokat;

(8) mivel e segítségnyújtásnak kapcsolódnia kell az új piaci feltételek következtében megkövetelt különleges erőfeszítésekhez, az ilyen segítség mértékének meghatározásához objektív követelményeket kell rögzíteni;

(9) mivel annak biztosítása érdekében, hogy a segítségnyújtás a kitűzött célok tekintetében helyénvaló legyen, a segítségnyújtásnak ideiglenesnek kell lennie, és azt fokozatosan és egyenletesen meg kell szüntetni;

(10) mivel e rendelkezések végrehajtásának megkönnyítése érdekében létre kell hozni egy eljárást, amely magában foglalja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A technikai segítségnyújtás és a pénzügyi támogatás adása érdekében különleges keret jön létre, hogy a hagyományos AKCS-banánszállítókat segítse azon új piaci feltételekhez való alkalmazkodásban, amely feltételek az 1637/98/EK rendelet által a banán piacának közös szervezésében történt változásokat követően alakultak ki.

(2) E különleges keretet egy 10 évet meg nem haladó időszak során kell végrehajtani, amely időszak 1999. január 1-jén kezdődik.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- "hagyományos AKCS-szállítók": a mellékletben felsorolt AKCS-országok,

- "banán": a 0803 KN-kód alá tartozó friss vagy szárított banán, a plantain kivételével.

3. cikk

(1) A hagyományos AKCS-szállítók technikai segítségnyújtásra és pénzügyi támogatásra jogosultak.

(2) Technikai segítségnyújtást és pénzügyi támogatást kell adni az AKCS kérésére azért, hogy hozzájáruljanak a következő célú programok végrehajtásához:

a) a banánágazat versenyképességének javítása, különösen a következők révén:

- a termelékenység növelése a környezet károsítása nélkül,

- a minőség javítása, beleértve a növény-egészségügyi intézkedéseket,

- a 404/93/EGK rendelet 2. cikkében meghatározott minőségi előírások betartását célzó termelési, elosztási vagy forgalmazási módszerek követése,

- termelői szervezetek létrehozása, amelyek célja termékeik forgalmazásának és versenyképességének javítása, illetve környezetbarát termelési módokat tanúsító rendszerek kifejlesztése, beleértve a tisztességes kereskedelemből származó banánt,

- termelési és/vagy forgalmazási stratégia kidolgozása, a piaci követelményeknek a banán piacának közösségi közös szervezése fényében történő teljesítése érdekében,

- segítségnyújtás képzésekhez, piackutatáshoz, környezetbarát termelési módok kidolgozásához, beleértve a tisztességes kereskedelemből származó banánt, az elosztási infrastruktúra javításához, és a banántermelőknek nyújtott kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások javításához;

b) a szakosodás támogatása ott, ahol a banánágazat versenyképességének növekedése nem tartható fenn.

4. cikk

A 3. cikkben említet programok megfelelőségéről a Bizottság dönt, miután a 6. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően konzultált az érintett hagyományos AKCS-szállítókkal. Külön figyelembe veszi az egyes AKCS-szállítókra jellemző egyedi körülményeket, különös tekintettel a Szomáliára vonatkozó különleges megoldások szükségességére. Szintén figyelembe veszi, hogy a tervezett program összhangban van-e az érintett AKCS-állam általános fejlődési céljaival, és összefügg-e a más banántermelőkkel folytatott regionális együttműködéssel, különös tekintettel a közösségi termelőkre.

5. cikk

(1) A Bizottság felelős a rendelet alapján végzett tevékenységek értékeléséért, a velük kapcsolatos határozatokért, illetve a vezetési műveleteikért, összhangban a költségvetési és egyéb hatályos eljárásokkal, nevezetesen azokkal, amelyeket az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet határoz meg.

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott, 2 millió eurót meghaladó műveletekre, vagy az ilyen műveletekkel kapcsolatos, az eredetileg megállapított összeget több mint 20 %-kal növelő módosításokra, valamint a már elkezdett projektek végrehajtása során felmerülő nehézségek eredményeképpen előterjesztett alapvető módosításokat tartalmazó javaslatokra vonatkozó határozatokat a 6. cikkben megállapított eljárással kell elfogadni.

Ha az első albekezdésben említett túllépés meghaladja a négymillió eurót, de az eredeti kötelezettség 20 %-ánál kevesebb, a bizottság véleményét egyszerűsített és gyorsított eljárás keretében, a 6. cikk szerint kell kérni.

A kétmillió euró érték alatti projektekre és programokra vonatkozóan tervezett finanszírozási határozatokról a Bizottság röviden tájékoztatja a bizottságot. A tájékoztatást a határozat meghozatala előtt legalább egy héttel kell megtenni.

(3) Az e rendelet alapján kötött valamennyi finanszírozási megállapodásnak vagy szerződésnek elő kell írnia, hogy a Bizottság által, a hatályban levő szabályoknak megfelelően létrehozott általános szabályokkal, és különösen az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban a Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket végezzen.

(4) Abban az esetben, ha a művelet finanszírozási megállapodás létrehozásához vezet a Közösség és a kedvezményezett ország között, a megállapodásban ki kell kötni, hogy az adók, vámok és illetékek megfizetése nem a Közösséget terheli.

(5) A pályázati és szerződéskötési felhívásokon való részvétel lehetősége a tagállamok, a kedvezményezett ország és az AKCS-államok valamennyi természetes és jogi személye számára azonos feltételekkel áll nyitva. Kellően indokolt esetben, valamint a legjobb költséghatékonysági arány elérése érdekében a részvételi lehetőséget ki lehet terjeszteni egyéb fejlődő országokra.

(6) A szállítmánynak a tagállamokból vagy az AKCS-államokból kell származnia. Kellően indokolt kivételes esetekben a szállítmány más fejlődő országból is származhat.

(7) Különös figyelmet fordítanak a következőkre:

- a költséghatékonyság és a projekttervezésre vonatkozó fenntartható hatás elérése,

- a célok és hatékonysági mutatók egyértelmű meghatározása és nyomon követése minden projekt esetén.

(8) Az e rendeletben meghatározottak szerint nyújtott segítség kiegészíti és erősíti a fejlődési együttműködés más eszközei alapján nyújtott segítséget.

6. cikk

(1) A Bizottságot a fejlődésért felelős, földrajzilag meghatározott területi bizottság támogatja, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított egy hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

7. cikk

(1) Az egy adott évre rendelkezésre álló keretösszegen belül, a megfigyelt versenyképességbeli hátrány alapján és figyelembe véve az adott ország banántermelésének jelentőségét, a Bizottság minden hagyományos AKCS-szállító részére meghatározza a 3. cikk (2) bekezdésében említett programok finanszírozására rendelkezésre álló maximális összeget. Amennyiben csak a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott programok végrehajtása történik meg, a Bizottság a többi hagyományos szállítónak az adott összeghez hasonló összeget utal ki.

(2) 2004-től kezdődően 2004-ben és minden azt követő évben az egyes hagyományos AKCS-szállítóknak nyújtott támogatás szintjére legfeljebb 15 %-os csökkentési együtthatót lehet alkalmazni. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott programok végrehajtása történik meg, e csökkentési együtthatót az előző évben megfigyelt versenyképesség-növekedés szintjére kell csökkenteni.

(3) A Bizottság a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban részletes szabályokat állapít meg.

8. cikk

(1) E rendelet alkalmazására a Bizottság részletes szabályokat állapít meg.

(2) A Bizottságot egy bizottság támogatja, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(4) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

9. cikk

2000. december 31-ig, és ettől kezdődően minden második évben a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést terjeszt elő e rendelet működéséről, megfelelő esetben javaslatokkal kiegészítve.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Müller

[1] HL C 364., 1998.11.25., 14. o.

[2] Az Európai Parlament 1998. június 19-i véleménye (HL C 210., 1998.7.6.), a Tanács 1998. október 5-i közös álláspontja (HL C 364., 1998.11.25.) és az Európai Parlament 1999. január 28-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb az 1637/98/EK rendelettel (HL L 210., 1998.7.28., 28. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2. CIKK ELSŐ ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT JEGYZÉK

Hagyományos AKCS-banánszállítók

Belize

Kamerun

Zöld-foki-szigetek

Elefántcsontpart

Dominika

Grenada

Jamaica

Madagaszkár

Szomália

Saint Lucia

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

Suriname

--------------------------------------------------

Top