EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0046

A Bizottság 97/46/EK irányelve (1997. július 25.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplő károsítók, növények, növényi termékek és egyéb termékek tudományos, vizsgálati vagy fajtaszelekciós célokból a Közösségbe, illetve annak egyes védett övezeteibe történő behozatalára vagy ezeken belüli szállítására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 95/44/EK irányelv módosításáról

HL L 204., 1997.7.31, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; közvetve hatályon kívül helyezte: 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/46/oj

31997L0046Hivatalos Lap L 204 , 31/07/1997 o. 0043 - 0046


A Bizottság 97/46/EK irányelve

(1997. július 25.)

a 77/93/EGK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplő károsítók, növények, növényi termékek és egyéb termékek tudományos, vizsgálati vagy fajtaszelekciós célokból a Közösségbe, illetve annak egyes védett övezeteibe történő behozatalára vagy ezeken belüli szállítására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 95/44/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/14/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikke (7) bekezdésének e) pontjára, 4. cikke (5) bekezdésére, 5. cikke (5) bekezdésére és 12. cikke (3c) bekezdésére,

mivel a 77/93/EGK irányelv rendelkezései értelmében, az I. és II. mellékletben felsorolt károsító szervezetek akár önállóan, akár az említett irányelv II. mellékletében felsorolt, érintett növényekkel vagy növényi termékekkel együtt, nem hurcolhatók be a Közösségbe vagy annak bizonyos védett övezeteibe, és nem terjeszthetők a Közösségen, vagy annak bizonyos védett övezetein belüli mozgással;

mivel a 77/93/EK irányelv értelmében, a III. mellékletben felsorolt növények, növényi termékek, más termékek nem vihetők be a Közösségbe vagy annak bizonyos védett övezeteibe;

mivel az említett irányelv IV. mellékletében felsorolt növények, növényi termékek és más termékek sem vihetők be a Közösségbe vagy annak bizonyos védett övezeteibe, vagy mozgathatók a Közösségen vagy annak bizonyos védett övezetein belül, kivéve, ha az említett mellékletben jelzett különleges követelmények teljesülnek;

mivel a 77/93/EK irányelv V. mellékletének B. részében felsorolt, harmadik országokból érkező növények, növényi termékek és más termékek nem vihetők be a Közösségbe, kivéve, ha megfelelnek az említett irányelvben meghatározott előírásoknak és követelményeknek, és azokat hivatalos növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri, biztosítva ezt a megfelelőséget, továbbá, ezen túlmenően, hivatalosan az e rendelkezéseknek való megfelelést ellenőrzik;

mivel azonban az említett irányelv 3. cikke (7) bekezdésének e) pontja, 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikkének (5) bekezdése és 12. cikkének (3c) bekezdése előírja, hogy ezek a szabályok nem vonatkoznak – bizonyos közösségi szinten meghatározandó feltételek mellett – az ilyen károsító szervezetek, növények, növényi termékek és más termékek vizsgálati vagy tudományos célokból, valamint fajtaszelekciós munka céljából történő bevitelére és szállítására;

mivel a 95/44/EK bizottsági irányelv [3] meghatározta azokat a feltételeket, amiknek meg kell felelni az ilyen bevitel vagy szállítás esetén a károsító szervezetek elterjedésének kockázata elkerülése céljából;

mivel a tagállamokban szükség van az ültetésre szánt Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajainak és ezek hibridjeinek – fajtaszelekciós munka, vagy génmegőrzés vagy tudományos kutatási célokból történő – importjára;

mivel a legutóbb 96/713/EK határozattal [4] módosított 80/862/EGK bizottsági határozat [5] meghatározta azokat a feltételeket, amiknek meg kell felelni az említett növények bevitele vagy szállítása esetén a károsító szervezetek elterjedésének kockázata elkerülése céljából;

mivel a módosított 80/862/EGK határozat 1997. december 31-én hatályát veszti, és ezért az abban a határozatban meghatározott feltételeket helyénvaló ebbe az irányelvbe beépíteni;

mivel meg kell határozni azokat a feltételeket, amiknek meg kell felelni az említett növények bevitele vagy szállítása esetén a károsító szervezetek elterjedésének kockázata elkerülése céljából;

mivel e feltételeknek figyelembe kell venniük a burgonyabetegségek vizsgálati módszereiben bekövetkezett új fejleményeket és a burgonyát károsító szervezetekre vonatkozó új információkat, amely szervezetekre vonatkozóan vizsgálatot kell végezni jelenlétük kimutatása céljából;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/44/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden olyan kísérleti vagy tudományos célú tevékenységre és fajtaszelekciós munkára (a továbbiakban: a tevékenységek) vonatkozóan, amelyek – a 77/93/EGK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének e) pontja, 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikkének (5) bekezdése vagy 12. cikkének (3c) bekezdése szerinti – károsító szervezetek, növények, növényi termékek és más termékek felhasználását tartalmaznák, (a továbbiakban: anyag), kérelmet nyújtanak be a felelős hivatalos testületekhez, mielőtt bármilyen ilyen anyagot bármely tagállamba vagy annak megfelelő védett övezeteibe bevinnének, vagy azokon belül mozgatnának.";

2. a III. melléklet A. része a következő szövegrésszel egészül ki:

"IV. szakasz: az ültetésre szánt Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajainak növényei vagy ezek hibridjei

1. A növényanyagot, adott esetben, a FAO/IPGRI Technikai Iránymutatásokban meghatározott terápiás eljárásoknak vetik alá.

2. A növényanyag minden egységét – az 1. pont szerint elvégzett terápiás eljárásokat követően –, tesztelési eljárásoknak vetik alá. Minden növényanyagot, beleértve a tesztnövényeket is, az I. mellékletben meghatározott karantén körülmények között, jóváhagyott létesítményekben tartják. A hivatalos kibocsátásra vonatkozó jóváhagyásra szánt növényanyagot a normál vegetatív növekedési ciklushoz vezető körülmények között tartják és – érkezéskor és ezt követően rendszeres időközönként az elöregedésig, az indexelési eljárások időtartama alatt – vizuális vizsgálatnak vetik alá a károsító szervezetek jeleire és tüneteire, beleértve a 77/93/EGK irányelvben felsorolt valamennyi érintett károsító szervezetet és a potato yellow vein betegséget.

3. Az 5. pontban előírt technikai intézkedéseket a 2. pontban említett indexelési eljárások követik legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából:

- baktériumok

a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;

b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

- vírusok és vírusszerű szervezetek

a) Amdeam potato latent vírus;

b) Potato black ringspot vírus;

c) Potato spindle tuber viroid;

d) Potato yellowing alfamovírus;

e) Potato vírus T;

f) Andean potato mottle vírus;

g) közönséges burgonyavírusok, A, M, S, V, X és Y (beleértve az Yo-t, Yn-t, és Yc-t is), valamint potato leafroll vírus.

Valódi vetőburgonya esetén azonban, az indexelési eljárásokat legalább az a)–e) pontban felsorolt vírusok és vírusszerű organizmusok kimutatása céljából végzik el.

4. A 2. pontban említett vizuális vizsgálatnak alávetett növényanyagot, és amin a károsító szervezetek jeleit és tüneteit észlelték, szükség esetén tesztelést is magában foglaló vizsgálatnak vetik alá, hogy lehetőség szerint azonosítsák a jeleket és tüneteket okozó károsító szervezeteket.

5. A 3. pontban említett technikai intézkedések a következők:

- baktériumok

1. Gumóknál minden egyes gumó sarokvégének vizsgálata. A szabványos mintanagyság 200 gumó. Az eljárást azonban kényelmesen alkalmazni lehet 200 gumónál kisebb mintákra is.

2. Fiatal növények és dugványok esetében, beleértve a mikronövényeket is, a szár alsó szakaszainak – és adott esetben, a növényanyag minden egységénél a gyökerek – vizsgálata.

3. A szaporítással előállított gumók vagy nem gumóképző fajok esetén a szártő vizsgálata a normál vegetatív növekedési ciklusnak az 1. és 2. pontban említett vizsgálat utáni szakaszában ajánlott.

4. Az 1. pontban említett anyagra vonatkozóan a Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al vizsgálati módszere a 93/85/EGK tanácsi irányelv [6] I. mellékletében meghatározott közösségi módszer. A 2. pontban említett anyagra vonatkozóan ez a vizsgálati módszer alkalmazható.

5. Az 1. pontban említett anyagra vonatkozóan a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-re irányuló vizsgálati módszer – az Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) által létrehozott, a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-re irányuló 26. számú növény-egészségügyi zárlati eljárás helyébe lépő – bizottsági határozat mellékletében meghatározott ideiglenes vizsgálati program. A 2. pontban említett anyagokra ez a vizsgálati módszer alkalmazható.

- vírusok és vírusszerű szervezetek a potato spindle tuber viroid kivételével

1. A vegetatív anyag (gumók, fiatal növények és dugványok, beleértve a mikroszaporított növényeket is) minimális vizsgálata tartalmaz egy, a virágzáskor vagy ahhoz közeli időpontban végzett szerológiai vizsgálatot, a potato spindle tuber viroid kivételével minden, a meghatározott jegyzékben felsorolt károsító szervezetre, amit – a szerológiai vizsgálatban negatívnak bizonyult anyagok esetében – az anyag biológiai vizsgálata követ. A potato leafroll vírus esetében két szerológiai vizsgálatot végeznek.

2. A valódi vetőgumó minimális vizsgálata egy szerológiai vizsgálatból, vagy – amennyiben szerológiai vizsgálat nem áll rendelkezésre – egy biológiai vizsgálatból áll. A negatívnak bizonyult minták egy bizonyos részének ismételt és a határérték-eredmények más módszerrel történő vizsgálata nagymértékben javasolt.

3. Az 1. és 2. pontban említett szerológiai és biológiai vizsgálatokat üvegházban termesztett növényeken végzik, a minden egyes száron legalább két helyről vett mintákon, beleértve egy fiatal, teljes mértékben kitárult levelet a szárak csúcsán, és egy idősebb, középen elhelyezkedő levelet; minden szárból mintát vesznek az esetleges, nem általános fertőzés miatt. Szerológiai vizsgálat esetén nem szabad a különböző növényekről származó leveleket ömleszteni, kivéve, ha az ömlesztési arányt a felhasználási módra nézve jóváhagyták; az egyes szárakról származó leveleket azonban lehet ömleszteni az egyes növényekről származó mintához. Biológiai vizsgálat esetén legfeljebb öt növény ömleszthető, legalább kétszeres mennyiségű indikátornövény inokulálásával.

4. Az 1. és 2. pontban említett biológiai vizsgálatra felhasználandó megfelelő indikátornövények az Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) jegyzékében feltüntetettek, vagy más, hivatalosan jóváhagyott indikátornövények, amikről megállapított, hogy kimutatják a vírusokat.

5. Csak a közvetlenül vizsgált anyag bocsátható ki a zárlatból. Amennyiben csíraszemvizsgálatot végeztek, csak a vizsgált csíraszem szaporítással előállított gumója bocsátható ki. A gumó nem bocsátható ki, a nem szisztemikus fertőzéssel kapcsolatos lehetséges problémák miatt.

- Potato spindle tuber viroid

1. Minden anyagra vonatkozóan üvegházban termesztett növényeket vizsgálnak, amint azok megfelelően kifejlődtek, de a virágzást és pollentermelést megelőzően. A burgonyacsírák/in vitro növények/kis palánták vizsgálatát csak előzetes vizsgálatnak tekintik.

2. A mintákat teljesen kitárult levelekből veszik a növény minden szárának csúcsáról.

3. Minden vizsgálati anyagot legalább 18 °C hőmérsékleten termesztenek (lehetőleg 20 °C-nál magasabb hőmérsékleten) és legalább 16 órás fotoperiódussal.

4. A vizsgálatot radioaktív vagy nem radioaktívan jelzett cDNS- vagy RNS-próbákkal, return-PAGE-dzsel (ezüstszínezéssel), vagy RT-PCR-rel végzik.

5. A próbák és a return-PAGE legnagyobb ömlesztési aránya 5. Az ilyen, vagy ennél nagyobb ömlesztési arány alkalmazását jóvá kell hagyatni."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. január 1-jétől megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok azonnal közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. július 25-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 87., 1997.4.2., 17. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

[3] HL L 184., 1995.8.3., 34. o.

[4] HL L 326., 1996.12.17., 70. o.

[5] HL L 248., 1980.9.19., 25. o.

[6] HL L 259., 1993.10.18., 1. o.

--------------------------------------------------

Top