EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2232

Az Európai Parlament és a Tanács 2232/96/EK rendelete (1996. október 28.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról

OJ L 299, 23.11.1996, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 42 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 42 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 42 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 136 - 139

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; hatályon kívül helyezte: 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2232/oj

31996R2232Hivatalos Lap L 299 , 23/11/1996 o. 0001 - 0004


Az Európai Parlament és a Tanács 2232/96/EK rendelete

(1996. október 28.)

az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az előállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. június 22-i 88/388/EGK tanácsi irányelv [4] előírja az aromaanyagokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseknek a Tanács által történő elfogadását;

(2) mivel e megfelelő rendelkezések a 88/388/EGK irányelv által meghatározott általános keretek sérelme nélkül érvényesek;

(3) mivel az aromaanyagokra vonatkozó eltérő nemzeti szabályozás hátráltatja az élelmiszerek szabad mozgását; mivel ez egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthet, ezáltal közvetlenül befolyásolja a belső piac működését;

(4) mivel az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályoknak elsősorban az emberi egészség védelmének követelményeit kell figyelembe venniük, de ezenkívül, amennyire azt az egészségvédelem engedi, a gazdasági és a műszaki igényeket is;

(5) mivel az élelmiszerek szabad mozgásának elérése érdekében ezen jogszabályok közelítése szükséges;

(6) mivel az ezen rendeletben meghatározott közösségi intézkedések a kitűzött célok eléréséhez nem csupán szükségesek, hanem elengedhetetlenek is; mivel e célokat a tagállamok önállóan nem képesek elérni;

(7) mivel az aromaanyagok használatára általános követelményeket kell meghatározni;

(8) mivel a legújabb tudományos javaslatok alapján szükség van arra, hogy összeállítsák az élelmiszerekben, illetve azok felületén használható aromaanyagok listáját;

(9) mivel e listának nyíltnak kell lennie és alkalmasnak arra, hogy azt a tudományos és technikai fejlődésnek megfelelően módosítsák;

(10) mivel a már engedélyezett aromaanyagokat, amelyeket olyan eljárásokkal vagy alapanyagokból állítanak elő, amelyekre nem terjedt ki az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékelése, újra e bizottság elé kell terjeszteni teljes körű értékelésre;

(11) mivel szükség lehet arra, hogy egészségügyi okokból bizonyos aromaanyagok használatának feltételeit megállapítsák;

(12) mivel először egy nyilvántartásban kell felsorolni a tagállamokban jelenleg használt aromaanyagokat, amelyek használatát a Szerződés általános rendelkezései alapján a tagállamok nem támadhatják meg; mivel az ilyen nyilvántartásba vétel nem tartozik a 88/388/EGK irányelv 7. cikkének hatálya alá és ezért e fázisban nem igényli az élelmiszerügyi tudományos bizottság beavatkozását;

(13) mivel azonban a tagállamokat egy védzáradékban fel kell hatalmazni arra, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket, ha valamely aromaanyag veszélyt jelenthet a közegészségre;

(14) mivel a Szerződés 214. cikkével összhangban szükség van a szellemi tulajdon védelmére az aromaanyagok fejlesztésével és előállításával kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet meghatározza a 88/388/EGK irányelv 5. cikke 1. pontjának harmadik, negyedik, ötödik és hatodik francia bekezdésében említett aromaanyagokra vonatkozó szabályozás megalkotásához szükséges eljárást. E rendeletet a 88/388/EGK irányelv egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) E rendelet azon, a 88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti aromaanyagokra vonatkozik, amelyeket az élelmiszerekben, illetve azok felületén használnak vagy felhasználásra szántak, hogy azokat különleges illatban és/vagy ízben részesítsék.

(3) E rendelet azon egyedi irányelvek sérelme nélkül érvényes, amelyek engedélyezik az e rendelet hatálya alá tartozó aromaanyagok használatát az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől különböző célra.

2. cikk

(1) Az aromaanyagok megfelelnek a mellékletben említett általános felhasználási követelményeknek.

(2) Azon aromaanyagok listáját, amelyek használata az összes többi kizárása mellett engedélyezett, a 3., 4. és 5. cikkel összhangban állítják össze.

3. cikk

(1) Az e rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül a tagállamok értesítik a Bizottságot azon aromaanyagok listájáról, amelyeket a 88/388/EGK irányelvvel összhangban a területükön forgalomba hozott élelmiszerekben, illetve azok felületén fel lehet használni. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell minden hasznos információt a következőkre tekintettel:

a) az aromaanyagok jellege, úgymint az összegképlet, a CAS-szám, az EINECS-szám, az IUPAC-nómenklatúra, a származásuk és adott esetben a felhasználási feltételeik,

b) azon élelmiszerek, amelyekben, illetve amelyek felületén ezen aromaanyagokat alapvetően használják,

c) minden tagállam szintjén a 88/388/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott feltételeknek való megfelelés és azok indokolása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értesítések alapján és az értesítések közösségi vizsgálatát követően, a c) pont fényében, azon aromaanyagok, amelyeknek egy tagállamban jogszerű a használata és emiatt felhasználásukat a többi tagállamnak is engedélyeznie kell, egy nyilvántartásba kerülnek, amelyet a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban az (1) bekezdésben említett bejelentési időszak lezárulása utáni egy éven belül kell létrehozni. Amennyiben szükséges, e nyilvántartás a felhasználás feltételeit is tartalmazhatja.

Ezen anyagokat oly módon kell leírni, hogy az védje gyártóik szellemi tulajdonjogait.

(3) Amennyiben részletes értesítés alapján és új adatok nyomán vagy a (2) bekezdésben említett nyilvántartás létrehozása óta rendelkezésre álló adatok újraértékelése folytán egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy aromaanyag veszélyt jelenthet az egészségre, saját területén felfüggesztheti vagy korlátozhatja annak felhasználását. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, döntése indokainak megjelölésével.

A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam indokait, és konzultációt folytat a 69/414/EK határozattal [5] létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottsággal. A Bizottság ezután véleményt nyilvánít.

Ha a Bizottság úgy véli, hogy az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében szükség van az aromaanyagok nyilvántartásának módosítására, az ilyen módosítások elfogadásának érdekében kezdeményezi a 7. cikkben megállapított eljárást. Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket az említett módosítások elfogadásáig fenntarthatja.

4. cikk

(1) Annak ellenőrzése érdekében, hogy a 3. cikkben említett nyilvántartásban felsorolt aromaanyagok megfelelnek-e a mellékletben említett általános felhasználási követelményeknek, ezen aromaanyagok értékelésére egy programot dolgoznak ki a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban, a nyilvántartás elfogadását követő tíz hónapon belül.

E program különösen a következőket határozza meg:

- a prioritások rendje, amelynek megfelelően az aromaanyagokat vizsgálni kell, számításba véve azok felhasználását,

- a határidők,

- az azon aromaanyagok, amelyeknek tudományos együttműködés tárgyát kell képezniük.

(2) Az aromaanyagok forgalomba hozataláért felelős személyek adott esetben eljuttatják az értékeléshez szükséges adatokat a Bizottsághoz, az utóbbi kérése alapján.

(3) Ha az értékelést követően nyilvánvaló, hogy egy aromaanyag nem felel meg a mellékletben említett általános felhasználási követelményeknek, azt az anyagot törlik a nyilvántartásból a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban.

5. cikk

(1) A 4. cikkben említett értékelési program megvalósítását követően, a program elfogadása után öt éven belül megalkotják az aromaanyagoknak a 2. cikk (2) bekezdésében említett listáját, a 8. cikkben meghatározott eljárással összhangban.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésben említett nyilvántartásban nem szereplő új anyagokat a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet engedélyezni. Ennek érdekében a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban ezt az anyagot először a 4. cikk (1) bekezdésben említett értékelési programba kell felvenni. Az értékelést az e programban kapott besorolása alapján végzik el.

6. cikk

(1) E rendeletet azon közösségi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazzák, amelyek bizonyos aromaanyagoknak a bizonyos élelmiszerekben, illetve azok felületén való felhasználását engedélyezik, amint azt a 88/388/EGK irányelv 1. cikke meghatározza.

(2) Az e kategóriákhoz tartozó aromaanyagoknak azonban meg kell felelniük a mellékletben említett általános felhasználási követelményeknek.

7. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság, a továbbiakban: „bizottság” segíti.

(2) A bizottság elé az ügyeket annak elnöke terjeszti, vagy saját kezdeményezésére, vagy valamely tagállam képviselőjének a kérelmére.

(3) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

8. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett esetben a 7. cikkben említett eljárást kell alkalmazni abban az értelemben, hogy ha a Tanács elé terjesztéstől számított három hónapon belül a Tanács nem hoz határozatot, a javaslatot a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel a javaslat ellen határoz.

9. cikk

A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják vagy nem akadályozhatják az aromaanyagok forgalomba hozatalát vagy azok élelmiszerekben, illetve azok felületén való felhasználását, ha ezen aromaanyagok megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek.

10. cikk

A meglevő közösségi jogszabályok e rendelethez való igazítását szolgáló rendelkezéseket a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban hozzák meg.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1996. október 28-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 1., 1994.1.4., 22. o., és HL C 171., 1994.6.24., 6. o.

[2] HL C 195., 1994.7.18., 4. o.

[3] Az Európai Parlament 1994. május 5-i véleménye (HL C 205., 1994.7.25., 398. o.), a Tanács 1995. december 22-i közös álláspontja (HL C 59., 1996.2.28., 37. o.) és az Európai Parlament 1996. május 22-i határozata (HL C 166., 1996.6.10., 61. o.), a Tanács 1996. június 25-i határozata.

[4] HL L 184., 1988.7.15., 61.o. A 91/171/EGK irányelvvel (HL L 42., 1991.2.15., 25.o.) módosított irányelv.

[5] HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT AROMAANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. Az aromaanyagok felhasználását engedélyezni lehet, ha azok:

- nem jelentenek kockázatot a fogyasztó egészségére, összhangban a 88/388/EGK irányelv 7. cikkében meghatározott tudományos értékeléssel,

- használata nem vezeti félre a fogyasztót.

2. Annak érdekében, hogy felmérhető legyen az aromaanyagok esetleges káros hatása, azokat megfelelő toxikológiai értékelésnek kell alávetni. Amennyiben az aromaanyag genetikailag módosított szervezetet tartalmaz vagy abból áll, akkor a géntechnológiával módosított szervezeteknek a környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 1990. április 23-i 90/220/EGK tanácsi irányelv [1] 2. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében, a 11. és a 18. cikket nem lehet alkalmazni. Az ilyen aromaanyag biztonságának értékelésekor azonban tekintetbe kell venni a környezet biztonságát, amint arról az említett irányelv rendelkezik.

3. Valamennyi aromaanyagot folyamatosan ellenőrizni kell és szükség esetén azokat újra kell értékelni.

[1] HL L 117., 1991.5.8., 15. o. A legutóbb a 94/15/EK irányelvvel (HL L 103., 1994.4.22., 20. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Top