EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2061

Az Európai Parlament és a Tanács 2061/96/EK rendelete (1996. október 8.) az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendelet módosításáról

HL L 277., 1996.10.30, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; hatályon kívül helyezte: 32014R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2061/oj

31996R2061Hivatalos Lap L 277 , 30/10/1996 o. 0001 - 0002


Az Európai Parlament és a Tanács 2061/96/EK rendelete

(1996. október 8.)

az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [3],

mivel néhány tagállam egyes hagyományos gyakorlatának figyelembevétele céljából rendelkezni kell arról, hogy ízesített borokat a borpiac közös szervezéséről szóló, 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet [4] I. mellékletének 5. pontjában említett, alkohol hozzáadásával fojtott, friss szőlőből előállított mustból is lehet készíteni;

mivel a különböző termőterületről származó mustjavítással készített borok esetében az ízesített borban lévő minimális bortartalomra vonatkozó előírás ellenőrzése szinte lehetetlen; mivel ezért ezt az előírást módosítani kell;

mivel egy hagyományos termék, mint például a Glühwein meghatározásában figyelembe kell venni a szektoron belül bekövetkezett bizonyos változásokat; mivel a víz hozzáadását ezért meg kell tiltani, az édesítés eredményeként hozzáadott vízre vonatkozók sérelme nélkül;

mivel a különböző termékek gyártásánál használható eljárásokra vonatkozó rendelkezések szövegezését egyértelművé kell tenni, tekintettel arra, hogy közösségi szabályok hiányában a tagállamok ezen a területen sajátos szabályokat alkalmazhatnak, amennyiben ezek a szabályok összhangban vannak a közösségi jogszabályokkal;

mivel a tapasztalatok tükrében az 1601/91/EGK rendeletet [5] módosítani kell, és néhány technikai szempont vonatkozásában ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1601/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában

i. az első francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"– amelyet, a retsina asztali bor kivételével, a 822/87/EGK rendelet [6] I. mellékletének 5. és 12–18. pontjaiban meghatározott egy vagy több borászati termékből, esetleg hozzáadott szőlőmusttal, illetve részben erjedt szőlőmusttal állítottak elő, beleértve a 823/87/EGK rendelet [7] 1. cikke (2) bekezdésében meghatározott termőhelyről származó minőségi borokat;"

ii. az utolsó előtti albekezdés szövegének a helyébe a következő szövegrész lép:

"az ízesített bor elkészítéséhez használt bornak, illetve az alkohol hozzáadásával lefojtott, friss szőlőből nyert mustnak a végtermékben nem kevesebb, mint 75 %-os arányban jelen kell lennie. Az 5. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a felhasznált termékek térfogatszázalékban kifejezett természetes alkoholtartalmát a 822/87/EGK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése állapítja meg;"

2. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában az első francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"– amelyet, az alkohol hozzáadásával készült borok és a retsina asztali bor kivételével, a 822/87/EGK rendelet I. mellékletének 11–13. és 15–18. pontjaiban meghatározott borból vagy borokból, lehetőség szerint hozzáadott szőlőmusttal, illetve részben erjedt szőlőmusttal állítanak elő, beleértve a 823/87/EGK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott termőhelyről származó minőségi borokat;"

3. A 2. cikk (2) bekezdésének olasz nyelvű változatában:

i. az a) pontban a

"Vermut"

kifejezés helyébe a következő szövegrész lép:

"Vermut o Vermouth o Vermout;"

ii. a b),

"Vino aromatizzato amaro"

pontban, az első francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:

"– "Vino alla china" o "Vino chinato" quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china,"

4. A 2. cikk (3) bekezdésében:

i. az e), "Kalte Ente" pontban az "amely íznek tisztán érzékelhetőnek kell lennie" szövegrészt törölni kell;

ii. az f),

"Glühwein"

pontban az első mondat helyébe a következő mondat lép:

"kizárólag vörös- vagy fehérborból készített, ízesített ital, amelyet főleg fahéjjal, illetve szegfűszeggel ízesítenek; a 3. cikk a) pontjának rendelkezéseiből eredő víz mennyiségének sérelme nélkül víz hozzáadása tilos;"

iii. az fa),

"Viiniglögi/Vinglögg"

pontban, az első mondat helyébe a következő mondat lép:

"kizárólag vörös- vagy fehérborból készített, ízesített ital, amelyet főleg fahéjjal, illetve szegfűszeggel ízesítenek;."

5. Az olasz nyelvű változatban a 2. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő lép:

"a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;

b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;."

6. Az 5. cikk helyébe a következő szövegrész lép:

"5. cikk

(1) A 822/87/EGK rendelettel összhangban meghatározott borászati eljárások és kezelések az 1. cikkben felsorolt termékekben előforduló borokra és mustokra vonatkoznak.

(2) Az ebben a rendeletben említett késztermékek előállítása céljából készülő termékekre vonatkozó eljárásokat a 14. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni."

7. A II. melléklet a "Nürnberger Glühwein" kifejezés után a "Thüringer Glühwein" kifejezéssel egészül ki.

2. cikk

A Glühwein termék tekintetében az 1601/91/EGK rendelet 13. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően derogációs intézkedéseket kell elfogadni egy 1998. január 31-ig tartó átmeneti időszakra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. október 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

P. Rabbitte

[1] HL C 28., 1996.2.1., 8. o.

[2] 1996. március 27-i vélemény (HL C 174., 1996.6.17., 32. o.).

[3] Az Európai Parlament 1996. március 14-i véleménye (HL C 96., 1996.4.1., 235. o.), a Tanács 1996. április 29-i közös álláspontja (HL C 196., 1996.7.6., 130. o.) és az Európai Parlament 1996. július 16-i határozata (HL C 261., 1996.9.9., 23. o.).

[4] HL L 84., 1987.3.27., 1. o. A legutóbb az 1544/95/EK rendelettel (HL L 148., 1995.6.30., 31. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 149., 1991.6.14., 1. o. A legutóbb a 3378/94/EK rendelettel (HL L 366., 1994.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 84., 1987.3.27., 1. o. A legutóbb az 1544/95/EK rendelettel (HL L 148., 1995.6.30., 31. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 84., 1987.3.27., 59. o. A legutóbb a 3011/95/EK rendelettel (HL L 314., 1995.12.28., 14. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top