EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0075

A Tanács 96/75/EK irányelve (1996. november 19.) a Közösségen belüli nemzeti és nemzetközi belvízi szállításra vonatkozó hajóbérleti szerződések és árképzések rendszeréről

HL L 304., 1996.11.27, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/75/oj

31996L0075Hivatalos Lap L 304 , 27/11/1996 o. 0012 - 0014


A Tanács 96/75/EK irányelve

(1996. november 19.)

a Közösségen belüli nemzeti és nemzetközi belvízi szállításra vonatkozó hajóbérleti szerződések és árképzések rendszeréről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel közérdekből az utak és vasutak telítettségének, a közlekedésbiztonságnak, a környezetnek, az energiatakarékosságnak és a polgárok életminőségének növekvő problémái a belvízi utak által kínált szállítási lehetőség fokozott fejlesztését és jobb kihasználását teszi lehetővé, különösen annak versenyképességének javításával;

mivel a belvízi szállítás kereskedelmi működésének rendszerével kapcsolatos hazai törvényekben fennálló különbségek nem szolgálják a belső piac zökkenőmentes működését e szektorban; mivel emiatt közösségi szinten közös rendelkezéseket kell bevezetni a belvízi szállítási piac egészére, a belvízi hajózás szerkezetének javításáról szóló, 1994. október 24-i tanácsi állásfoglalással [4] összhangban;

mivel a belső piac zökkenőmentes működése igényli a belvízi szállításban a rotációs hajóbérlet megszervezéséhez való alkalmazkodást a nagyobb kereskedelmi rugalmasság, valamint a szabad hajóbérleti és árképzési rendszer felé való elmozdulás érdekében;

mivel e célból, a szabad piaci feltételekhez való alkalmazkodás érdekében egy átmeneti időszakról rendelkeznek, hogy a rotációs rendszer alkalmazási köre fokozatosan korlátozódjon a hajófuvarozókra, és ahol helyénvaló, a hajófuvarozók logisztikai szükségleteihez jobban igazodó kereskedelmi csoportosulások jöjjenek létre;

mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően egyaránt szükséges és megfelelő, hogy közösségi szinten egy egységes ütemterv kerüljön megállapításra a piac fokozatos liberalizálása érdekében, miközben a tagállamokra hárul e liberalizálás megvalósításának a felelőssége;

mivel súlyos zavar esetén rendelkezéseket fogadnak el a kérdéses szállítási piacon történő intézkedések meghozatalának lehetővé tétele érdekében; mivel e célból a Bizottság felhatalmazást kap megfelelő intézkedések meghozatalára egy tanácsadói bizottság eljárásával összhangban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "rotációs hajóbérleti rendszer": olyan rendszer, amelynek során az ügyfelek szállítási műveletekre vonatkozó igényeit előzetesen rögzített árak és ismertetett feltételek mellett olyan sorrend alapján osztják szét a hajóbérleti csere keretében, amely sorrendben a hajók a kirakodás után rendelkezésre állnak. A szállítókat felkérik, hogy a sorrendi jegyzékbe való felvételükhöz a kínálatból rakományt válasszanak. Azonban azok, akik nem élnek e választással, ettől függetlenül megőrzik a sorrendben elfoglalt helyüket;

b) "hajófuvarozó": egy vagy több belvízi hajó tulajdonosa vagy üzemeltetője;

c) "illetékes hatóság": a tagállam által a rotációs hajóbérleti rendszer irányítására és megszervezésére kijelölt hatóság;

d) "súlyos piaci zavar": a belvízi fuvarozási piacon e piac sajátos problémáinak a felmerülése, amely a kereslethez képest valószínűleg súlyos és lehetségesen állandó túlkínálatot idéz elő, amely súlyosan fenyegeti a nagyszámú belvízi szállító pénzügyi stabilitását és túlélését, kivéve ha a kérdéses piacra vonatkozó rövid és középtávú előrejelzések alapvető és tartós javulást mutatnak.

2. cikk

A Közösségben a nemzeti és nemzetközi belvízi szállítás területén az érintett felek szabadon kötik meg a szerződéseket, és szabadon egyeznek meg az árakban.

3. cikk

A 2. cikktől függetlenül, a tagállamok a 2000. január 1-jéig tartó átmeneti időszakra fenntarthatják a minimális kötelező díjszabások rendszerét és a rotációs hajóbérleti rendszereket, feltéve hogy:

- megfelelnek a 4., 5. és 6. cikkben foglalt feltételeknek, és

- a megállapított rotációs és árképzési rendszerek azonos feltételek mellett valamennyi tagállam szállítója részére szabadon hozzáférhetők.

4. cikk

A 3. cikkben említett átmeneti időszak alatt az alábbiak nem tartoznak e rotációs hajóbérleti rendszerek alá:

a) nyersolaj és gáz, folyékony rakomány és száraz ömlesztett rakomány, speciális rakományok, mint a nehéz és oszthatatlan rakományok, konténerszállítás, kikötőterületeken belüli szállítás, bármilyen fajta saját számlás szállítás és a rotációs hajóbérleti rendszer körén kívül eső szállítási művelet bármely típusa;

b) az olyan rakományok, amelyeket e rendszerek nem tudnak hatékonyan kezelni, különösen:

- árumozgató berendezést igénylő szállítás,

- kombinált szállítás, nevezetesen intermodális szállítás, ahol a szállítási útvonalak főként a belvizeken haladnak, és ahol (a lehető legrövidebb) indulási és/vagy érkezési útszakaszok viszont közúton vagy vasúton történik.

5. cikk

A 3. cikkben említett átmeneti időszak alatt a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a rotációs hajóbérleti rendszerek rugalmasságának maximalizálása érdekében, különösen:

- biztosítva a hajófuvarozónak a többszöri útra szóló szerződéskötési lehetőséget, azaz ugyanazt a hajót igénybe veheti az egymást követő utak sorozatára,

- biztosítva azt, hogy igénybevevők keresése nélkül a rotációs hajóbérleti rendszer alól a kétszer egymás után felajánlott egyszeri vagy többszöri utakat kiveszik és azok szabad megegyezés tárgyát képezik.

6. cikk

Ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül a rotációs hajóbérleti rendszerben részt vevő tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a hajófuvarozók szabadon választhassanak háromféle szerződés közül:

- határidőn alapuló szerződések, beleértve a lízingszerződéseket, ahol adott napi pénzösszeg fizetése ellenében a fuvarozó egy meghatározott időszakra személyzettel egy vagy több hajót bocsát a megrendelő kizárólagos rendelkezésére árufuvarozás céljából. A felek a szerződést szabadon kötik meg,

- az áru súlya szerinti szerződések, ahol tonnánkénti rakománydíjszabás fizetése ellenében a fuvarozó a szerződésben megállapított időszakra vállalja az adott súlyú áru fuvarozását. A felek a szerződést szabadon kötik meg, amely nagy szállítmányokra vonatkozik,

- egy vagy több útra szóló szerződések közül.

7. cikk

(1) A belvízi szállítási piac súlyos zavara esetén, a Bizottság a belvízi hajózás szerkezetének javításáról szóló, 1989. április 27-i 1101/89/EGK tanácsi rendelet [5] sérelme nélkül valamely tagállam kérésére megfelelő intézkedéseket hozhat, különösen olyanokat, amelyek célja a kérdéses piacon a kínálat szállítási kapacitásában való újabb növekedésének a megakadályozása. A határozatot a 8. cikk (2) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően hozzák meg.

(2) Egy tagállam megfelelő intézkedésre vonatkozó kérése esetén, a határozatot a kérés kézhezvételétől számított három hónapon belül hozza meg.

(3) Egy tagállam megfelelő intézkedés meghozatalára vonatkozó kérését minden szükséges információval ki kell egészíteni ahhoz, hogy a kérdéses ágazat gazdasági helyzetét meg lehessen állapítani, így különösen megjelölve:

- a különböző szállítási típusok átlagos költségeit és árait,

- a raktér kihasználási arányát,

- az előre jelzett keresletet.

Ezen információkat csak statisztikai célokra lehet felhasználni. Adózási célokra nem használhatók fel, illetve harmadik féllel nem közölhetők.

(4) E cikk alapján meghozott határozatokról, melyek nem haladhatják meg a piaci zavar időtartamát, haladéktalanul értesíteni kell a tagállamokat.

8. cikk

(1) A Bizottságot a 91/672/EGK irányelv [6] által létrehozott bizottság segíti.

(2) A Bizottság képviselője a meghozandó intézkedések tervezetét a bizottság elé terjeszti. A bizottság, szükség esetén szavazás útján, az ügy sürgősségének megfelelően az elnök által megállapít adott határidőn belül a tervezetről véleményt formál.

A véleményt jegyzőkönyvben kell rögzíteni; ezenkívül minden tagállamnak jogában áll, hogy álláspontjának jegyzőkönyvbe való rögzítését kérje.

A Bizottság maximálisan figyelembe veszi a szakbizottság által formált véleményt. A Bizottság tájékoztatja a bizottságot, hogy milyen módon vette figyelembe a véleményét.

9. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. november 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Coveney

[1] HL C 318., 1995.11.29., 8. o.

[2] HL C 39., 1996.2.12., 96. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. február 13-i véleménye (HL C 65., 1996.3.4., 32. o.), a Tanács 1996. június 27-i közös álláspontja (HL C 264., 1996.9.11.) és az Európai Parlament 1996. szeptember 17-i határozata (HL C 320., 1996.6.28.).

[4] HL C 309., 1994.11.5., 5. o.

[5] HL L 116., 1989.4.28., 25. o. Legutóbb a 2254/96/EK rendelettel (HL L 304., 1996.11.27., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 373., 1991.12.31., 29. o. Legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Top