Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2494

A Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről

OJ L 257, 27.10.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32016R0792

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj

31995R2494Hivatalos Lap L 257 , 27/10/1995 o. 0001 - 0004


A Tanács 2494/95/EK rendelete

(1995. október 23.)

a harmonizált fogyasztói árindexekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel a Szerződés 109j. cikke értelmében a Bizottság és az EMI köteles jelentést készíteni a Tanács részére arról, hogy milyen előrehaladást tettek a tagállamok kötelezettségeik teljesítésében a gazdasági és monetáris unió megvalósítása terén, az árstabilitás magas fokának elérése tekintetében;

mivel a Szerződés 109j. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 1. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamok által elért fenntartható árstabilitás szempontjából az inflációt a fogyasztói árindex segítségével, összehasonlítható alapon, a nemzeti fogalommeghatározások közötti eltérések figyelembevételével kell meghatározni; mivel a meglévő fogyasztói árindexeket nem közvetlenül összehasonlítható alapon állították össze;

mivel szükség van arra, hogy rendszeres és időszerű fogyasztói árindex álljon a Közösség és különösen pénzügyi és monetáris hatóságai rendelkezésére abból a célból, hogy az inflációról olyan makroökonómiai és nemzetközi vonatkozású összehasonlításokat készítsenek, amelyek különböznek a nemzeti és a mikroökonómiai célokra használt indexszámoktól;

mivel elismert, hogy az infláció minden kereskedelmi ügylet során megmutatkozó jelenség, beleértve a beruházási javak vásárlását, a közbeszerzést, a munkaerő részére történő kifizetéseket, valamint a fogyasztók vásárlásait is; mivel az inflációs folyamat megértéséhez nemzeti szinten és a tagállamok között rendelkezésre áll számos statisztika, amelyeknek lényeges elemét alkotják a fogyasztói árindexek;

mivel az összehasonlítható fogyasztói árindexet el lehet készíteni a tagállamokban már létező, vagy a jövőben elkészítendő hasonló fogyasztói árindexek helyett vagy azok kiegészítéseként;

mivel az összehasonlítható indexszámok elkészítésével járó költségek terhe megoszlik a Közösség és a tagállamok között;

mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően, a fogyasztói árindexre vonatkozó közös statisztikai szabványok megalkotása olyan feladat, amelyet kizárólag közösségi szinten lehet hatékonyan végrehajtani, és mivel az adatgyűjtés és az összehasonlítható fogyasztói árindex összeállítása minden tagállamban a nemzeti szinten készülő hivatalos statisztikák összeállításáért felelős szervezetek és intézmények felügyelete alatt történik;

mivel a gazdasági és monetáris unió megvalósítása érdekében szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy, a Közösség egészére érvényes fogyasztói árindex;

mivel a 89/382/EGK Euratom tanácsi határozat [5] által létrehozott Statisztikai Programbizottság (SPB) kedvező véleménnyel volt e rendelet tervezetéről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja, hogy létrehozza a közösségi szintű összehasonlítható fogyasztói árindexek kiszámításához szükséges statisztikai alapot.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) harmonizált fogyasztói árindex (HICP): az egyes tagállamok által összeállított összehasonlítható fogyasztói árindex;

b) európai fogyasztói árindex (EICP): a Bizottság (Eurostat) által a tagállamok HICP-i alapján a Közösség részére összeállított fogyasztói árindex;

c) monetáris unió fogyasztói árindexe (MUICP): a gazdasági és monetáris unió keretei között a Bizottság (Eurostat) által az olyan tagállamok HICP-i alapján összeállított fogyasztói árindex, amelyek nem részesülnek a Szerződés 109k. cikke szerinti eltérésben mindaddig, amíg ilyen eltérések léteznek.

3. cikk

Hatály

A HICP a fogyasztói szükségletek közvetlen kielégítésére szolgáló, a tagállam gazdasági területén megvásárolható termékek és szolgáltatások árain alapul. A súlyozást érintő kérdésekben a 14. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően a Bizottság határoz.

4. cikk

Összehasonlíthatóság

A HICP-k akkor összehasonlíthatók, ha kizárólag az árváltozások és a fogyasztói szokások közötti nemzeti különbségeket tükrözik.

Azok a HICP-k, amelyek a meghatározásuk és összeállításuk során alkalmazott fogalmak, módszerek vagy gyakorlat közötti eltérések következtében különböznek, nem összehasonlíthatók.

A Bizottság (Eurostat) a 14. cikkben meghatározott eljárás alapján elfogadja a HICP-k összehasonlíthatósága érdekében követendő rendelkezéseket.

5. cikk

Ütemterv és eltérések

(1) Az összehasonlítható fogyasztói árindexek megvalósításához szükséges lépéseket a következő szakaszokban kell végrehajtani:

a) I. szakasz:

Legkésőbb 1996 márciusára a Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal együttműködve, a Szerződés 109j. cikkében ("konvergenciakritériumok") említett jelentés megvalósítása céljából minden tagállam részére létrehoz egy sor átmeneti fogyasztói árindexet. Ezek az indexszámok teljes mértékben a létező nemzeti fogyasztói árindexek alapját képező, a következők szerint helyesbített adatokra épülnek:

i. a tulajdonos által lakott lakás kizárása;

ii. az egészségügyi és oktatási szolgáltatások kizárása;

iii. a több tagállam által lefedettségi körbe nem sorolt, vagy eltérően kezelt bizonyos egyéb tételek kizárása;

b) II. szakasz:

A HICP alkalmazása az 1997. januári indexszámmal kezdődik. A index közös bázisidőszaka az 1996-os év. Az 1997. január előtti tizenkét hónapban és az azt követő hónapokban bekövetkezett árváltozásokra vonatkozó becsléseket az 1996-os év indexszámai alapján kell összeállítani.

(2) Amennyiben szükséges, a tagállam kérésére és az EMI-vel folytatott konzultációt követően a Bizottság (Eurostat) legfeljebb egy éves időtartamra biztosíthatja az (1) bekezdés rendelkezéseitől való eltérést, amennyiben az érintett tagállamnak jelentősen módosítania kell statisztikai rendszerét az e rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

(3) E rendelet végrehajtási intézkedéseit, amelyek a HICP-k összehasonlíthatóságának biztosításához, valamint megbízhatóságuk és helytállóságuk fenntartásához és fejlesztéséhez szükségesek, az EMI-vel folytatott konzultációt követően, a 14. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

Bázisinformáció

Bázisinformációk azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak az árai és a súlyozásuk, amelyeket szükséges számításba venni az indexszámok 4. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében.

Ezeket az információkat a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendeletben [6] meghatározott statisztikai egységektől vagy más olyan forrásoktól kell megszerezni, melyek lehetővé teszik az indexek e rendelet 4. cikkében említett összehasonlíthatósági követelményeinek biztosítását.

7. cikk

Források

Azok a statisztikai egységek, amelyeket az árakra vonatkozó adatok gyűjtése vagy szolgáltatása terén a tagállamok együttműködésre szólítanak fel, kötelesek engedélyezni a ténylegesen alkalmazott árak megfigyelését, valamint kérelemre kötelesek a valóságnak megfelelő és teljes információt szolgáltatni.

8. cikk

Gyakoriság

(1) A HICP-t, EICP-t és a MUICP-t havonta kell összeállítani.

(2) Az árakat havi gyakorisággal kell összegyűjteni. Amennyiben a kevésbé gyakori gyűjtés nem zárja ki a 4. cikkben említett összehasonlíthatósági követelményeknek megfelelő HICP összeállítását, a Bizottság (Eurostat) eltérést engedélyezhet a havi gyakoriság alól. Ez a rendelkezés nem zárja ki az árak gyakoribb gyűjtését.

(3) A HICP súlyozásait a 4. cikkben megállapított összehasonlíthatósági követelmények teljesítéséhez elegendő gyakorisággal kell naprakésszé tenni. Ez a rendelkezés nem írja elő, hogy a családi költségvetésre vonatkozó felméréseket gyakrabban végezzék el, mint ötévente, kivéve azokban a tagállamokban, amelyekben a 14. cikkben meghatározott eljárás alapján elismert, hogy a fogyasztói szokásokban tapasztalt változások jellege miatt szükséges a gyakoribb felmérés.

9. cikk

Az eredmények összeállítása

A tagállamok feldolgozzák az összegyűjtött adatokat a HICP összeállítása érdekében, amely egy olyan Laspeyres-típusú indexszám, amely megfelel a COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) [7] nemzetközi osztályozási kategóriáinak, amely kategóriákat a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően módosítják az összehasonlítható HICP-k összeállítása céljából. Az összehasonlíthatósági követelmények teljesülését biztosító módszereket, eljárásokat és képleteket ugyanezen eljárás alapján kell meghatározni.

10. cikk

Az eredmények továbbítása

A tagállamok továbbítják a HICP-ket a Bizottság (Eurostat) részére a indexszámmal jellemzett naptári hónap végét követő harminc napot meg nem haladó időtartamon belül.

11. cikk

Közzététel

A HICP-t, EICP-t és MUICP-t és a 9. cikkben említett kategóriákhoz kapcsolódó, a 14. cikkben szabályozott eljárás alapján kiválasztott részindexeket a Bizottság (Eurostat) közzéteszi a 10. cikkben említett időszak végét követő öt munkanapot nem meghaladó időtartamon belül.

12. cikk

Az adatok összehasonlíthatósága

A Bizottság (Eurostat) kérésére a tagállamok közlik a HICP-k 4. cikkben említett összehasonlíthatósági követelményei betartásának és minőségének értékeléséhez szükséges mértékben részletezett információkat, köztük a 6. cikk alapján összegyűjtötteket.

13. cikk

Finanszírozás

E rendelet végrehajtási intézkedéseit a költséghatékonyság lehető legnagyobb mértékű figyelembevételével és azzal a feltétellel kell elfogadni, hogy ne igényeljenek jelentős kiegészítő forrást a tagállamokban, kivéve, ha a Bizottság (Eurostat) vállalja a kiegészítő költségek kétharmadának megtérítését az intézkedések végrehajtását követő második év végéig.

14. cikk

Eljárás

(1) A Bizottságot a Statisztikai Programbizottság (a továbbiakban: "bizottság") segíti.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottságnak a végrehajtandó intézkedésekről. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségére való tekintettel megállapított határidőn belül, közli véleményét a tervezetről. A véleményt, a Szerződés 148. cikke (2) bekezdésében, a Tanács által a Bizottság javaslata alapján elfogadott határozatok esetén előírt többség nyújtja be. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Amennyiben a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, illetve vélemény hiányában, a Bizottság haladéktalanul benyújtja a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatát a Tanács részére. A Tanács minősített többséggel határoz.

Amennyiben a javaslatnak a Tanácshoz történő benyújtásától számított három hónapos időszak elteltekor a Tanács nem járt el, a tervezett intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

15. cikk

Felülvizsgálat

A rendelet hatálybalépését követő két éven belül, majd az azt követő két éven belül, a Bizottság (Eurostat), a bizottsággal folytatott konzultációt követően, jelentést készít a Tanács részére a rendelet alapján létrehozott HICP-kről és különösen azok megbízhatóságáról és az összehasonlíthatósági követelményeknek való megfelelőségéről.

A jelentésekben a Bizottság kinyilvánítja álláspontját a 14. cikkben szabályozott eljárás működéséről és indokolt esetben módosításokat javasol.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1995. október 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. Solbes Mira

[1] HL C 84., 1995.4.6., 7. o.

[2] HL C 249., 1995.9.25.

[3] 1995. március 31-i vélemény (HL C 236., 1995.9.11., 11. o.)

[4] HL C 236., 1995.9.11., 11. o.

[5] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

[6] HL L 76., 1993.3.30., 1. o.

[7] Közzétette az Egyesült Nemzetek, F sorozat 2. szám, 3. felülvizsgálat, 6.1 táblázat, módosította az OECD (DES/NI/86.9), Párizs 1986.

--------------------------------------------------

Top