Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0050

A Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról

OJ L 249, 17.10.1995, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 179 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 179 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/50/oj

31995L0050Hivatalos Lap L 249 , 17/10/1995 o. 0035 - 0040


A Tanács 95/50/EK irányelve

(1995. október 6.)

a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság a javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel a Közösség számos intézkedést tett a belső piac létrehozása érdekében, amely egy olyan belső, határok nélküli térséget jelent, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, a Szerződés előírásainak megfelelően;

mivel a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzés megszüntetéséről szóló, 1989. december 21-i 4060/89 tanácsi rendelettel [4], valamint a közúti és belvízi közlekedés terén harmadik országban nyilvántartott vagy forgalomba helyezett közlekedési eszközök Közösségen belüli ellenőrzésről szóló, 1992. december 17-i 3912/92/EGK tanácsi rendelettel [5] összhangban történik;

mivel a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK irányelvet [6] a Tanács elfogadta; mivel az erre vonatkozó ellenőrzési eljárásokat és az ilyen szállítással kapcsolatos fogalommeghatározásokat megfelelően össze kell hangolni annak érdekében, hogy az ezen irányelvben foglalt biztonsági követelmények betartását hatékonyabban ellenőrizhessék;

mivel a tagállamoknak egész területükön biztosítaniuk kell az érintett járművek megfelelő színvonalú ellenőrzését, ugyanakkor, a lehetséges mértékben kerülni kell a túlságosan nagyszámú ellenőrzést;

mivel a szubszidiaritás elvének figyelembevételével szükség van közösségi intézkedésekre a veszélyesáru-szállítás biztonságának növelése érdekében;

mivel az ilyen szállításokra vonatkozó ellenőrzéseket, azonos elemeket tartalmazó ellenőrzési jegyzék alapján szükséges az egész Közösségen belül végezni;

mivel szükséges kidolgozni azon szabálytalanságok jegyzékét, amelyeket minden tagállam elég súlyosnak ítél meg ahhoz, hogy az érintett járművek ellen a körülményektől és a biztonsági követelményektől függően intézkedéseket foganatosítsanak, beleértve - szükség esetén - az érintett járműveknek a Közösség területére való beléptetésének megtagadását is;

mivel a közúti veszélyesáru-szállítás biztonságának javítása érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy megelőző intézkedésként a vállalkozásoknál is végezzenek ellenőrzéseket, illetve akkor, ha a közúti ellenőrzés során a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok súlyos megsértését állapították meg;

mivel függetlenül az áruk kiindulási vagy rendeltetési helyétől, vagy attól, hogy a szállító járművet melyik országban vették nyilvántartásba, az ellenőrzésnek mindenfajta veszélyesáru-szállítmányra ki kell terjednie, amelyet részben vagy egészben valamely tagállam területén, közúton szállítanak;

mivel súlyos vagy ismételt szabálytalanság esetén azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a járművet forgalomba helyezték, illetve a vállalkozást alapították, felkérhetők, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket és ezekről értesítsék a felkérő tagállamot;

mivel ezen irányelv végrehajtásának ellenőrzése a Bizottság által benyújtásra kerülő jelentés alapján történik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a tagállamok területén közlekedő, vagy oda harmadik országból belépő járművek által végzett veszélyesáru-szállítások tagállamok részéről történő ellenőrzésére vonatkozik.

Nem vonatkozik ez olyan veszélyesáru-szállításokra, amelyeket a fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó járművek végeznek.

(2) Ezen irányelv azonban nem csorbítja a tagállamok azon jogát, hogy - tekintettel a közösségi jogszabályokra - saját területükön belül ellenőrizzék az olyan járművekkel végzett belföldi vagy nemzetközi veszélyesáru-szállítást is, amelyekre ez az irányelv nem terjed ki.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "jármű": minden olyan közúti használatra szánt gépjármű (akár kész, akár befejezetlen), amelynek legalább négy kereke van, és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, valamint az ilyen gépjármű pótkocsija, kivéve a sínpályán közlekedő járműveket, a mező- és erdőgazdasági traktorokat és egyéb mozgó vontató- vagy munkagépeket,

- "veszélyes áruk": azok a veszélyes áruk, amelyeket a 94/55/EK irányelv ilyenként határoz meg,

- "szállítás": minden olyan járművel végzett közúti szállítási tevékenység, amelyet részben vagy egészben valamely tagállam közútján hajtanak végre, beleértve a 94/55/EK irányelv hatálya alá tartozó áruk be- és kirakodását is; ez azonban nem érinti az e tevékenységekre vonatkozó, a felelősség kérdéséhez kapcsolódó tagállami jogszabályokban meghatározottakat,

- "vállalkozás": minden természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet, jogi személyiség nélküli szervezet vagy személyek társulása, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet, valamint közhatalom alá tartozó testület, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e jogi személyiséggel, vagy hogy közhatalmi szerv, amely alá tartozik rendelkezik-e jogi személyiséggel, amely veszélyes árut szállít vagy fuvaroztat, be- és kirak, a szállítási tevékenység részeként ideiglenesen tárol, összegyűjt, árut becsomagol vagy szállításra felvesz, és amely a Közösség területén található,

- "ellenőrzés": minden ellenőrzés, vizsgálat, átvizsgálás vagy formalitás, amelyet az illetékes hatóságok folytatnak a veszélyesáru-szállítás biztonsága vonatkozásában.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közúti veszélyesáru-szállítmányokat reprezentatív arányban vessék az ezen irányelvben megállapított ellenőrzések alá, annak érdekében, hogy ellenőrizzék, megfelelnek-e a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályoknak.

(2) Az ilyen ellenőrzéseket a 4060/89/EGK rendelet 3. cikkével és a 3912/92/EGK rendelet 1. cikkével összhangban kell elvégezni a tagállamok területén.

4. cikk

(1) Az ezen irányelvben előírt ellenőrzést a tagállamok az I. mellékletben szereplő ellenőrzési jegyzék alapján hajtják végre. Az ellenőrzési jegyzék egy példányát vagy az ellenőrzés eredményét tartalmazó igazolást, amelyet az ellenőrző hatóság állít ki, átadja a gépjárművezetőnek, aki azt felszólításra felmutatja annak érdekében, hogy amennyiben lehetséges, az egymást követő ellenőrzések egyszerűsödjenek vagy elkerülhetők legyenek. Ez a bekezdés nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy részletes ellenőrzések esetén különleges intézkedéseket alkalmazzanak.

(2) Az ellenőrzések szúrópróbaszerűen történnek, és amennyire lehetséges, az úthálózat jelentős részére kiterjednek.

(3) Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű szabálytalansága a helyszínen megszüntethető legyen, illetve a helyszínen vagy az ellenőrző hatóság által erre a célra kijelölt helyen a szabálytalan jármű a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztatható legyen, ha ezt az említett hatóság szükségesnek ítéli.

(4) Amennyiben szükséges és a biztonságot nem vesélyezteti, a szállított áruból mintát lehet venni az illetékes hatóság által elismert laboratóriumban történő megvizsgálás céljából.

(5) Az ellenőrzés nem tarthat az indokoltnál hosszabb ideig.

5. cikk

Egyéb kiszabható büntetéseket nem érintve, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, egy vagy több szabályt megsértő járművek, különösen a II. mellékletben felsorolt szabálytalanságok esetén, a helyszínen vagy az ellenőrző hatóság által erre a célra kijelölt helyen feltartóztathatók, és megkövetelhető, hogy továbbhaladásuk előtt a szabálytalanságot szüntessék meg, vagy ha a körülmények és a biztonság engedi, más megfelelő intézkedések is foganatosíthatók, ideértve - amennyiben helyénvaló - a jármű beléptetésének megtagadását a Közösség területére.

6. cikk

(1) Megelőző intézkedésként, vagy ha a veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyeztető szabálytalanságot állapítottak meg a közúti ellenőrzés során, a vállalkozások telephelyén is lehet ellenőrzést folytatni.

(2) Az ilyen ellenőrzés célja, annak biztosítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításának biztonsága megfeleljen az erre vonatkozó jogszabályoknak.

Amennyiben a veszélyes áruk közúti szállításának vonatkozásában egy vagy több szabálytalanságot állapítanak meg, különösen a II. mellékletben felsoroltak esetében, a szabálytalanságot meg kell szüntetni mielőtt az áruk elhagynák a vállalkozás telephelyét, illetve más, megfelelő intézkedést kell foganatosítani.

7. cikk

(1) A tagállamoknak segíteniük kell egymást abban, hogy ennek az irányelvnek kellő érvényt szerezzenek.

(2) Amennyiben a veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyeztető súlyos vagy ismételt szabálytalanságot nem honos jármű vagy vállalkozás követi el, akkor a szabálytalanságot azon tagállam illetékes hatóságának kell bejelenteni, ahol a járművet nyilvántartásba vették, illetve a vállalkozást alapították.

Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a súlyos vagy ismételt szabálytalanságot megállapították, felkérhetik azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a járművet nyilvántartásba vették, illetve a vállalkozást alapították, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a szabálytalanság elkövetője vagy elkövetői ellen.

Ez utóbbi illetékes hatóságok a szállítóval vagy a vállalkozással szemben hozott intézkedéseiről értesítik azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a szabálytalanságot megállapították.

8. cikk

Amennyiben egy másik tagállamban nyilvántartásba vett jármű közúti ellenőrzésének megállapításai annak feltételezésére adnak alapot, hogy olyan súlyos vagy ismételt szabálytalanság történt, amelyet a szükséges adatok hiányában nem lehet a kérdéses ellenőrzés folyamán föltárni, az érintett tagállamok illetékes hatóságainak segíteniük kell egymást a helyzet tisztázásában. Ha az illetékes tagállam ebből a célból ellenőrzést folytat a vállalkozásnál, a többi érintett tagállamot értesíteni kell az ellenőrzés eredményéről.

9. cikk

(1) Ezen irányelv végrehajtásáról minden tagállamnak, minden naptári évre vonatkozóan a III. mellékletben szereplő minta szerint összeállított jelentést kell benyújtania a Bizottságnak a tárgyév végét követő 12 hónapon belül, a következő részletek ismertetésével:

- ha lehetséges, a közúton szállított veszélyes áruk pontos vagy becsült mennyisége, (árutonnában vagy árutonna-kilométerben),

- az elvégzett ellenőrzések száma,

- az ellenőrzött járművek száma a nyilvántartásba vétel helye szerint (a kérdéses tagállamban, a többi tagállamban, illetve harmadik országban nyilvántartásba vett járművek),

- a megállapított szabálytalanságok száma és típusa,

- a kiszabott büntetések száma és típusa.

(2) A Bizottság először 1999-ben, majd ezt követően legalább háromévenként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv tagállamok által történő végrehajtásáról az előző (1) bekezdés szerinti részletezésben.

10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-től kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályzott területen fogadnak el.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1995. október 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Borrell Fontelles

[1] HL C 26., 1994.1.29., 10. o. és HL C 238., 1994.8.26., 4. o.

[2] HL C 195., 1994.7.18., 18. o.

[3] Az Európai Parlament 1994. május 3-i véleménye (HL C 205., 1995.25.7., 55. o.), Tanács 1994. november 21-i közös állásfoglalása (HL C 354., 1994.12.13., 1. o.), és az Európai Parlament 1995. március 14-i határozata (HL C 89., 1995.4.10., 29. o.).

[4] HL L 390., 1989.12.30.,18. o. A legutóbb a 3356/91/EGK rendelettel (HL L 318., 1991.11.20., 1. o. módosított rendelet).

[5] HL L 395., 1992.12.31., 6 o.

[6] HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

SZABÁLYTALANSÁGOK

Ezen irányelv értelmében a szabálytalanságok a következők:

1. nem engedélyezett áruk szállítása;

2. az áruk és csomagolásuk szabályszerűségéről szóló feladói nyilatkozat hiánya;

3. az ellenőrzés során veszélyes anyagok szivárgása a járműből a tartány(ok) vagy a küldeménydarabok tömítetlensége miatt;

4. a típusjóváhagyás nélkül vagy nem megfelelő jóváhagyással rendelkező járművek közlekedése;

5. szabálytalan narancssárga táblával ellátott vagy narancssárga tábla nélküli járművek közlekedése;

6. szabálytalan írásbeli utasítással ellátott vagy írásbeli utasítás nélküli járművek közlekedése;

7. nem megfelelő jármű vagy csomagolóeszköz alkalmazása;

8. a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, szabályszerű oktatási bizonyítvánnyal nem rendelkező gépjárművezető alkalmazása;

9. tűzoltó készülék hiánya a járművön;

10. szabályszerű veszélyességi bárcák nélküli járművek közlekedése, illetve küldeménydarabok szállítása;

11. fuvarokmány(ok) vagy kísérőokmány nélkül, vagy a szállított veszélyes árura vonatkozóan szabálytalanul kitöltött fuvarokmánnyal történő szállítás;

12. kétoldalú vagy többoldalú megállapodás alapján nem engedélyezett, vagy a megállapodásnak nem megfelelő járművek közlekedése;

13. a tartányok túltöltése.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top