EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0060

Az Európai Parlament és a Tanács 94/60/EK irányelve (1994. december 20.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizennegyedik módosításáról

HL L 365., 1994.12.31, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/60/oj

31994L0060Hivatalos Lap L 365 , 31/12/1994 o. 0001 - 0009
finn különkiadás fejezet 13 kötet 29 o. 0273
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 29 o. 0273


Az Európai Parlament és a Tanács 94/60/EK irányelve

(1994. december 20.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizennegyedik módosításáról

AZ EURÓPAI P ARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel megfelelő intézkedéseket kell hozni a belső piac megvalósítása érdekében; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a belső piac kialakítására irányuló munka fokozatosan javítja az élet minőségét, az egészség védelmét és a fogyasztók biztonságát; mivel az ezen irányelvben javasolt intézkedések összhangban vannak a fogyasztóvédelmi politika megújításánál figyelembe veendő jövőbeni prioritásokról szóló, 1989. november 9-i tanácsi állásfoglalással [4];

mivel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az "Európa a rák ellen" program keretében elfogadták a 90/238/Euratom-ESZAK-EGK határozatot [5] az 1990-től 1994-ig terjedő cselekvési tervet illetően;

mivel a 67/548/EGK tanácsi irányelv [6] I. mellékletében szereplő és karcinogén 1. vagy 2. kategóriába sorolt anyagok rákot okozhatnak; mivel az egészségvédelem javítása érdekében ilyen anyagok, és az ezeket tartalmazó készítmények a lakosság számára nem hozhatók forgalomba;

mivel a 67/548/EGK tanács irányelv I. mellékletében szereplő és a mutagén 1. vagy 2. kategóriába sorolt anyagok örökletes genetikai károsodást okozhatnak; mivel az egészségvédelem javítása érdekében ilyen anyagok, és az ezeket tartalmazó készítmények a lakosság számára nem hozhatók forgalomba;

mivel a 67/548/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő és a reprodukciót károsító 1. vagy 2. kategóriába sorolt anyagok születési rendellenességeket okozhatnak; mivel az egészségvédelem javítása érdekében ilyen anyagok, és az ezeket tartalmazó készítmények a lakosság számára nem hozhatók forgalomba;

mivel az ilyen anyagokra az átláthatóság és egyértelműség érdekében elismert nevezéktan szerint kell hivatkozni, lehetőleg a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) nevezéktana szerint; mivel a 67/548/EGK irányelv I. mellékletét ("Veszélyes anyagok listája") a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében rendszeresen naprakésszé teszik; mivel a Bizottság a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításnak azEurópai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése után legfeljebb hat hónappal benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy irányelvre vonatkozó javaslatot az újonnan a karcinogén 1. vagy 2. kategóriába, mutagén 1. vagy 2. kategóriába és reprodukciót károsító 1. vagy 2. kategóriába sorolt anyagok szabályozásához az irányelv naprakésszé tétele céljából;

mivel a Bizottság említett javaslata figyelembe veszi az újonnan osztályozott anyagok kockázatait és előnyeit, valamint a Közösség kockázatelemzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit;

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete ilyen anyagok egyedi koncentráció-határértékeit határozza meg, illetve ilyen határértékek hiányában a 88/379/EGK tanácsi irányelv [7] I. mellékletének VI. táblázata általános koncentráció-határértékeket határoz meg ilyen anyagokat tartalmazó készítmények esetében;

mivel az irányelv melléklete szerint a kreozot egészségkárosító hatású lehet ismert rákkeltő anyagtartalma miatt; mivel ezért a kreozot használata faanyagok kezelésére, és kreozottal kezelt faanyagok forgalomba hozatala és használata korlátozandó;

mivel a kreozot egyes alkotórészei nehezen bomlanak le és ártalmasak a környezet egyes élőlényeire; mivel ezek az alkotórészek a kezelt fa használata során a környezetbe juthatnak;

mivel egyes klórozott oldószerek veszélyt jelentenek az egészségre és sem anyagukban, sem készítményekben nem értékesíthetők a lakosság számára;

mivel a kreozotnak a faanyagok kezelésére való használatának, a kreozottal kezelt faanyagok forgalomba hozatalának és használatának, valamint a klórozott oldószerek forgalomba hozatalának és használatának ebben az irányelvben meghatározott korlátozásai figyelembe veszik a biztonságosabb alternatívákkal kapcsolatos ismeretek és technikák jelenlegi szintjét;

mivel a fent említett anyagok, vagy az ezeket tartalmazó készítmények forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó, bizonyos tagállamok által már elfogadott korlátozások közvetlenül befolyásolják a belső piac létrehozását és működését; mivel ezért szükséges a tagállamok jogszabályainak közelítése e téren és ennek megfelelően módosítani kell a 76/769/EGK tanácsi irányelv [8] I. mellékletét;

mivel ez az irányelv nem érinti a 89/391/EGK [9] tanácsi irányelv, és az ezen alapuló egyedi irányelvek, különösen a 90/394/EGK [10] irányelvben rögzített, a munkavállalók védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közösségi előírásokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete szerint kerül módosításra.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az elfogadásától számított legkésőbb egy éven belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1996. június 20-tól alkalmazzák.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K.Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

K. Kinkel

[1] HL C 157., 1992.6.24., 6. o.

[2] HL C 332., 1992.12.16., 8. o.

[3] Az Európai Parlament 1994. január 19-i véleménye (HL C 44., 1994.2.14., 2. o.), a Tanács 1994. június 16-i közös álláspontja (HL C 244., 1994.8.31., 1. o.) és az Európai Parlament 1994. október 26-i határozata (HL C 323., 1994.11.21.).

[4] HL C 294., 1989.11.23., 1. o.

[5] HL L 137., 1990.5.30., 31. o.

[6] HL L 196., 1967.8.16., 1/67. o. A legutóbb a 91/632/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 338., 1991.12.10., 23. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 187., 1988.7.16., 14. o. A legutóbb a 93/18/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 104., 1993.4.29., 46. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 91/659/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 363., 1991.12.31., 36. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

[10] HL L 196., 1990.7.26., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletéhez a következők kerülnek:

"Anyagok, anyagok csoportjainak vagy készítmények megnevezése

A korlátozás feltételei

29.A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében a karcinogén 1. kategóriába vagy a karcinogén 2. kategóriába sorolt, és legalább "Mérgező (T)" címkézésű és R45: "Rákot okozhat (karcinogén hatású)" vagy R49: "Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású)" kockázatra utaló mondattal ellátott, és a következőkben felsorolt anyagok:Karcinogén 1. kategóriaLd. függelék 1. listájaKarcinogén 2. kategóriaLd. függelék 2. listája | A lakosság számára forgalomba kerülő anyagokban és készítményekben nem használható a következő, egyedi koncentrációban, vagy annál nagyobb értékben: a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megállapított koncentráció, vagya 88/379/EGK irányelv I. melléklete VI. táblázatának 6. pontjában megállapított koncentráció akkor, ha a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében nem szerepel koncentráció-határérték.A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen anyagok és készítmények csomagolásán jól olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni: "Kizárólag foglalkozásszerű felhasználó részére. Figyelem – kerüljük az anyaggal való érintkezést – használat előtt a különleges használati utasítást el kell olvasni."Ettől eltérve ez a rendelkezés nem érvényes: a)a 65/65/EGK irányelvszerinti emberi felhasználásra szánt vagy az állatgyógyászatban használt gyógyszernél;b)a 76/768/EGK irányelv meghatározása szerinti kozmetikai termékeknél;c)a 85/210/EGK irányelvben szereplő tüzelőanyagoknál,mobilis vagy helyhez kötött égetőberendezések tüzelőanyagául szánt kőolaj termékeknél,zárt rendszerben árusított tüzelőanyagoknál (pl. cseppfolyós gáz palackjai);d)az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt egyéb anyagoknál és készítményeknél, kivéve az I. melléklet 30. és 31. pontját;e)a 88/379/EGKirányelvben szereplő művészfestékeknél. |

30.A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében feltüntetett, mutagén 1. kategóriába vagy mutagén 2. kategóriába sorolt és az R46: "Öröklödő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)" kockázatra utaló mondattal címkézett, és a következőkben felsorolt anyagok:Mutagén 1. kategóriaLd. függelék 3. listájaMutagén 2. kategóriaLd. függelék 4. listája | A lakosság számára forgalomba kerülő, eladásra szánt anyagokban és készítményekben nem használható a következő egyedi koncentrációban vagy annál magasabb értékben: vagy a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megállapított koncentráció, vagya 88/379/EGK irányelv I. melléklete VI. táblázatának 6. pontjában megállapított koncentráció akkor, ha a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében nem szerepel koncentráció-határérték.A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen anyagok és készítmények csomagolásán olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni: "Kizárólag foglalkozásszerű felhasználó részére. Figyelem – kerüljük az anyaggal való érintkezést – használat előtt a különleges használati utasítást el kell olvasni."Ettől eltérve ez a rendelkezés nem érvényes: a)a 65/65/EGK irányelv szerinti emberi felhasználásra szánt vagy az állatgyógyászatban használt gyógyszernél;b)a 76/768/EGK irányelv meghatározása szerinti kozmetikai termékeknél;c)a 85/210/EGK irányelv szerinti tüzelőanyagoknál,mobilis vagy helyhez kötött égetőberendezések tüzelőanyagául szolgáló kőolaj termékeknél,zárt rendszerben árusított tüzelőanyagoknál (pl. cseppfolyósított gáz palackjai);d)az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt egyéb anyagoknál és készítményeknél, kivéve az I. melléklet 29. és 31. pontját;e)a 88/379/EGK irányelvben szereplő művészfestékeknél. |

31.A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében feltüntetett, reprodukcióra káros 1. kategóriába vagy reprodukcióra káros 2. kategóriába sorolt és az R60: "A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja" és/vagy az R61: "A születendő gyermekre ártalmas lehet" kockázatra utaló mondattal címkézett, és a következőkben felsorolt anyagok:Reprodukciót károsító 1. kategóriaLd. függelék 5. listájaReprodukciót károsító 2. kategóriaLd. függelék 6. listája | A lakosság számára forgalomba kerülő, eladásra szánt anyagokban és készítményekben nem használható a következő egyedi koncentrációban vagy annál magasabb értékben: a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megállapított koncentráció, vagya 88/379/EGK irányelv I. melléklete VI. táblázatának 6. pontjában megállapított koncentráció akkor, ha a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében nem szerepel koncentráció-határérték.A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen anyagok és készítmények csomagolásán olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni: "Kizárólag foglalkozásszerű felhasználó részére. Figyelem – kerüljük az anyaggal való érintkezést – használat előtt a különleges használati utasítást el kell olvasni."Ettől eltérve ez a rendelkezés nem érvényes: a)a 65/65/EGK irányelv szerinti emberi felhasználásra szánt vagy az állatgyógyászatban használt gyógyszernél;b)a 76/768/EGK irányelv meghatározása szerinti kozmetikai termékeknél;c)a 85/210/EGK irányelvben szereplő tüzelőanyagoknál,mobilis vagy helyhez kötött égetőberendezések fűtőanyagául szánt kőolajtermékeknél,zárt rendszerben árusított üzemanyagoknál (pl. cseppfolyósított gáz palackjai);d)az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt egyéb anyagoknál és készítményeknél, kivéve az I. melléklet 29. és 31. pontját;e)a 88/379/EGK irányelvben szereplő művészfestékeknél. |

32.Anyagok és készítmények, amelyek a következő anyagok közül egyet vagy többet tartalmaznak:a)kreozot EINECS-sz. 232-287-5CAS-sz. 8001-58-9b)kreozotolaj EINECS-sz. 263-047-8CAS-sz. 61789-28-4c)desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolaj EINECS-sz. 283-484-8CAS-sz. 84650-04-4d)kreozotolaj, acenaftén frakció EINECS-sz. 292-605-3CAS-sz. 90640-84-9e)magasabb forráspontú desztillátumok (kőszénkátrány) EINECS-sz. 266-026-1 CAS-sz. 65996-91-0f)antracénolaj EINECS-sz. 292-602-7 CAS-sz. 90640-80-5g)kátránysavak, szén, nyersolaj EINECS-sz. 266-019-3 CAS-sz. 65996-85-2h)kreozot, fa EINECS-sz. 232-419-1CAS-sz. 8021-39-4j)alacsony hőmérsékletű kátrányolaj, lúgos, kivonat maradékanyag Eiecs-sz. 310-191-5 CAS-sz. 122384-78-5 | 32.1.Nem használhatók faanyag kezelésére, ha tartalmaznak:a)benz(a)pirént, 0,005 tömeg %-nál nagyobb koncentrációban; vagyb)vízben oldható fenolokat 3 tömeg %-nál nagyobb koncentrációban, vagy ha (a)-t és (b)-t egyaránt tartalmaz.Továbbá, az így kezelt fa nem hozható forgalomba.Kivételek:i.Ezen anyagok és készítmények használhatók faanyag kezelésére ipari eljárásokban, ha:a)benz(a)pirén koncentrációtjuk kisebb 0,05 tömeg%-nál; ésb)vízben oldható fenol koncentrációjuk kisebb 3 tömeg %-nál.Az ilyen anyagok és készítmények:csak 200 literes vagy annál nagyobb csomagolásban hozhatók forgalomba,a lakosság részére nem értékesíthetők.A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen anyagok és készítmények csomagolásán olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni: "Kizárólag ipari létesítményekben használható".ii.Az i. pontnak megfelelően kezelt, először forgalomba kerülő faanyagra vonatkozóan: csak ipari és foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett, pl. vasútnál, villamos energia szállításánál, a távközlésben, kerítésanyagnak, kikötőkben és vízi utakon.Azonban ilyen faanyag nem használható:épületek belsejében, díszítési vagy egyéb célokra az épület rendeltetésétől függetlenül (lakóépület, munkahely, pihenőhely),növénytermesztési célokra használt tárolóedények gyártására és újrafeldolgozására, továbbá olyan csomagolás, illetve olyan egyéb anyagok gyártására, illetve esetleges újrafeldolgozására, amely kapcsolatba kerülhet, illetve szennyezheti az emberi vagy állati fogyasztásra szánt nyersanyagokat, félkész és/vagy késztermékeket,játszótereken és egyéb szabadtéri, nyilvános pihenőhelyeken, ahol fennáll a kockázata annak, hogy azok a bőrrel érintkezhetnek.iii.A már korábban kezelt faanyagok esetén: a tilalom nem vonatkozik azokra, amelyeket a használt anyagok piacán adnak el. Azonban ilyen faanyag nem használható fel:épületek belsejében, díszítési vagy egyéb célokra az épület rendeltetésétől függetlenül (lakóépület, munkahely, pihenőhely),növénytermesztési célokra használt tárolóedények gyártására és újrafeldolgozására, továbbá olyan csomagolás, illetve olyan egyéb anyagok gyártására, illetve esetleges újrafeldolgozására, amely kapcsolatba kerülhet, illetve szennyezheti az emberi vagy állati fogyasztásra szánt nyersanyagokat, félkész és/vagy késztermékeket,,játszótereken és egyéb szabadtéri, nyilvános pihenőhelyeken. |

33.Kloroform CAS-sz. 67-66-334.Szén-tetraklorid CAS-sz. 56-23-535.1,1,2-triklóretán CAS-sz. 79-00-536.1,1,2,2-tetraklóretán CAS-sz. 79-34-537.1,1,1,2-tetraklóretán CAS-sz. 630-20-638.Pentaklóretán CAS-sz. 76-01-739.1,1-diklóretilén CAS-sz. 75-35-440.1,1,1-triklóretán CAS-sz. 71-55-6 | A lakosság számára forgalomba kerülő anyagokban és készítményekben nem használható 0,1 tömeg %-os vagy annál nagyobb koncentrációban. A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az ezeket az anyagokat 0,1 tömeg %-os vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazó anyagok és készítmények csomagolásán olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni: "Kizárólag foglalkozásszerű felhasználó részére". Ettől eltérve ez a rendelkezés nem érvényes: a)a legutóbb a 89/381/EGK irányelvvel módosított, 65/65/EGK irányelv szerinti emberi felhasználásra szánt vagy az állatgyógyászatban használt gyógyszernél;b)a legutóbb a 89/679/EGK irányelvvel módosított, 76/768/EGK irányelv szerinti kozmetikai termékekre." |

"

FÜGGELÉK

29. pont – Karcinogén anyagok

1. lista, 1. kategória

2-naftilamin; β-naftilamin | CAS-sz. 91-5999-8 |

bifenil-4-ilamin; xenil-amin; 4-amino-bifenil | CAS-sz. 92-67-1 |

benzidin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilén-diamin | CAS-sz. 92-87-5 |

króm-trioxid | CAS-sz. 1333-82-0 |

arzénsav és sói | CAS-sz. — |

arzén-pentoxid; arzén-oxid | CAS-sz. 1303-28-2 |

diarzén-trioxid; arzén-trioxid | CAS-sz. 1327-53-3 |

azbeszt | CAS-sz.132207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 |

benzol | CAS-sz. 71-43-2 |

bisz-(klór-metil)-éter | CAS-sz. 542-88-1 |

klór-metil-metil-éter; klór-dimetil-éter | CAS-sz. 107-30-2 |

dinikkel-trioxid | CAS-sz. 1314-06-3 |

erionit | CAS-sz. 12510-42-8 |

nikkel-dioxid | CAS-sz. 12035-36-8 |

nikkel-monoxid | CAS-sz. 1313-99-1 |

nikkel-szubszulfid | CAS-sz. 12035-72-2 |

nikkel-szulfid | CAS-sz. 16812-54-7 |

2-naftilamin sói | CAS-sz. — |

bifenil-4-ilamin sók; xenil-amin sók; 4-amino-bifenil sók | CAS-sz. — |

benzidin sók | CAS-sz. — |

vinil-klorid; klóretilén | CAS-sz. 75-01-4 |

cink-kromátok, köztük cink-kálium-kromát | CAS-sz. — |

2. lista, 2. kategória

1-metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin | CAS-sz. 70-25-7 |

1,2-dibróm-3-klórpropán | CAS-sz. 96-12-8 |

1,2-dimetil-hidrazin | CAS-sz. 540-73-8 |

1,3-butadién; buta-1,3-dién | CAS-sz. 106-99-0 |

1,3-diklór-2-propanol | CAS-sz. 96-23-1 |

1,3-propán-szulton | CAS-sz. 1120-71-4 |

3-propanolid; 1,3-propiolakton | CAS-sz. 57-57-8 |

1,4-diklór-but-2-én | CAS-sz. 764-41-0 |

2-nitro-naftalén | CAS-sz. 581-89-5 |

2-nitropropán | CAS-sz. 79-46-9 |

2,2'-diklór-4,4'-metilén-dianilin; 4,4'-metilén-bisz-(2-klór)-anilin | CAS-sz. 101-14-4 |

2,2'-(nitrozo-imino)-bisz-etanol | CAS-sz. 1116-54-7 |

3,3'-diklór-benzidin; 3,3'-diklór-bifenil-4,4'-ilén-diamin | CAS-sz. 91-94-1 |

3,3'-dimetoxi-benzidin; o-dianizidin | CAS-sz. 119-90-4 |

3,3'-dimetil-benzidin; o-tolidin | CAS-sz. 119-93-7 |

4-amino-azobenzol | CAS-sz. 60-09-3 |

4-amino-3-fluor-fenol | CAS-sz. 399-95-1 |

4-metil-m-fenilén-diamin; toloul-2,4-diamin | CAS-sz. 95-80-7 |

4-nitro-bifenil | CAS-sz. 92-93-3 |

4,4'-metilén-di-o-toluidin | CAS-sz. 838-88-0 |

4,4'-diamino-difenil-metán; 4,4'-metilén-dianilin | CAS-sz. 101-77-9 |

5-nitroacenaftén | CAS-sz. 602-87-9 |

4-o-tolilazo-o-toluidin; 4-amino-2',3-dimetil-azobenzol; fast gamet GBC bázis; AAT; o-amino-azotoluol | CAS-sz. 97-56-3 |

dinátrium-{5[(4'-((2,6-dihidroxi-3-((2-hidroxi-5-szulfo-fenil)azo)fenil)azo)(1,1'-bifenil)-4-il)azo]szalicilát(4-)}-kuprát(2-); Cl Direct Brown 95 | CAS-sz. 16071-86-6 |

kadmium-oxid | CAS-sz. 1306-19-0 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz nafténtartalmú desztillátum-oldószer | CAS-sz. 64742-11-6 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz paraffintartalmú desztillátum-oldószer | CAS-sz. 64742-04-7 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű nafténtartalmú desztillátum-oldószer | CAS-sz. 64742-03-6 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű paraffintartalmú desztillátum-oldószer | CAS-sz. 64742-05-8 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű vákuum-gázolajoldószer | CAS-sz. 91995-78-7 |

Szénhidrogének, C26-55-, aromásban gazdag | CAS-sz. 97722-04-8 |

N,N-dimetil-hidrazin | CAS-sz. 57-14-7 |

akrilamid | CAS-sz. 79-06-1 |

akrilnitril | CAS-sz. 107-13-1 |

α, α, α-triklór-toluol; benz-triklorid | CAS-sz. 98-07-7 |

benz[a]antracén | CAS-sz. 56-55-3 |

benz[a]pirén; benz[d,e,f]krizén | CAS-sz. 50-32-8 |

benz[b]fluorantén; benz[e]acefenantrilén | CAS-sz. 205-99-2 |

benz[j]fluorantén | CAS-sz. 205-82-3 |

benz[k]fluorantén | CAS-sz. 207-08-9 |

berillium | CAS-sz. 7440-41-7 |

berilliumvegyületek, kivéve alumínium-berillium-szilikátok | CAS-sz. — |

kadmium-klorid | CAS-sz. 10108-64-2 |

kadmium-szulfát | CAS-sz. 10124-36-4 |

kadmium-kromát | CAS-sz. 13765-19-0 |

kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór-etil-tio)-ftálimid | CAS-sz. 2425-06-1 |

karbadox (INN); metil-3-(kinoxalin-2-il-metilén)-karbazát-1,4-dioxid; 2-(metoxi-karbonil-hirazon-metil)-kinoxalin-1,4-dioxid | CAS-sz. 6804-07-5 |

króm(III)-kromát; a króm (IV)-sav króm(III) sója | CAS-sz. 24613-89-6 |

diazo-metán | CAS-sz. 334-88-3 |

dibenz[a,h]antracén | CAS-sz. 53-70-3 |

dietil-szulfát | CAS-sz. 64-67-5 |

dimetil-szulfát | CAS-sz. 77-78-1 |

dimetil-karbaminsav-klorid | CAS-sz. 79-44-7 |

N-nitrózo-dimetil-amin; dimetilnitrozamin | CAS-sz. 62-75-9 |

dimetil-szulfámsav-klorid | CAS-sz. 13360-57-1 |

1-klór-2,3-epoxi-propán; epiklórhidrin | CAS-sz. 106-89-8 |

1,2-diklór-etán; etilén-diklorid | CAS-sz. 107-06-2 |

etilén-oxid; oxirán | CAS-sz. 75-21-8 |

etilén-imin; aziridin | CAS-sz. 151-56-4 |

hexaklórbenzol | CAS-sz. 118-74-1 |

hexametil-foszfor-triamid; hexametil-foszforamid | CAS-sz. 680-31-9 |

hidrazin | CAS-sz. 302-01-2 |

hidrazobenzol; 1,2-difenilhidrazin | CAS-sz. 122-66-7 |

metil-akril-amid-metoxi-acetát (≥ 0,1 % akril-amid tartalom) | CAS-sz. 74402-03-0 |

metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-metil-acetát | CAS-sz. 592-62-1 |

nitrofén (ISO); 2,4-diklór-fenil-4-nitro-fenil-éter | CAS-sz. 1836-75-5 |

nitrozo-dipropil-amin | CAS-sz. 621-64-7 |

2-metoxi-anilin; o-anizidin | CAS-sz. 90-04-0 |

kálium-bromát | CAS-sz. 7758-01-2 |

propilén-oxid; 1,2-epoxi-propán; metil-oxirán | CAS-sz. 75-56-9 |

o-toluidin | CAS-sz. 95-53-4 |

2-metil-aziridin; propilén-imin | CAS-sz. 75-55-8 |

2,2-diklór-4,4'-metilén-dianilin sók; 4,4'-metilén-bisz-(2-klór-anilin) sói | CAS-sz. — |

3,3'-diklór-benzidin sói; 3,3'-diklór-bifenil-4,4'-ilén-diamin sói | CAS-sz. — |

3,3'-dimetoxi-benzidin sói; o-dianizidin sói | CAS-sz. — |

3,3'-dimetil-benzidin sói; o-tolidin sói | CAS-sz. — |

stroncium-kromát | CAS-sz. 7789-06-2 |

sztirol-oxid; (epoxi-etil)-benzol; fenil-oxirán | CAS-sz. 96-09-3 |

szulfalát (ISO); 2-klór-allil-dietil-ditio-karbamát | CAS-sz. 95-06-7 |

tio-acetamid | CAS-sz. 62-55-5 |

uretán (INN); etil-karbamát | CAS-sz. 51-79-6 |

30. pont – Mutagén anyagok

3. lista, 1. kategória

E kategóriába nem került anyag besorolásra. | |

4. lista, 2. kategória

1,2-dibróm-3-klór-propán | CAS-sz.96-12-8 |

akrilamid | CAS-sz. 79-06-1 |

benz[a]pirén; benz[d,e,f]krizén | CAS-sz. 50-32-8 |

dietil-szulfát | CAS-sz. 64-67-5 |

etilén-oxid; oxirán | CAS-sz. 75-21-8 |

etilénimin; aziridin | CAS-sz. 151-56-4 |

hexametil-foszfor-triamid; hexametil-foszfor-amid | CAS-sz. 680-31-9 |

metil-akril-amid-metoxi-acetát (≥ 0,1 % akril-amid tartalom) | CAS-sz. 77402-03-0 |

31. pont – Reprodukciót károsító anyagok

5. lista, 1. kategória

ólom-hexafluor-szilikát | CAS-sz. 25808-74-6 |

ólom-acetát, bázis | CAS-sz. 1335-32-6 |

ólom-alkilok | CAS-sz. — |

ólom-azid | CAS-sz. 13424-46-9 |

ólom-kromát | CAS-sz. 7758-97-6 |

ólomvegyületek, kivéve az e mellékletben felsoroltak | CAS-sz. — |

ólom-diacetát | CAS-sz. 301-04-2 |

ólom-2,4,6-trinitro-rezorcin-oxid; ólom-sztifnát | CAS-sz. 15245-44-0 |

ólom(II)-metán-szulfonát | CAS-sz. 17570-76-2 |

triólom-bisz-(ortofoszfát) | CAS-sz. 7446-27-7 |

Warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-kumarin | CAS-sz. 81-81-2 |

6. lista, 2. kategória

2-etoxi-etanol; etilén-glikol-monoetil-éter; etilglikol | CAS-sz. 110-80-5 |

2-etil-hexil-3,5-bisz-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil-metil-tioacetát | CAS-sz. 80387-97-9 |

2-metoxi-etanol; etilén-glikol-monometil-éter; metilglikol | CAS-sz. 109-86-4 |

benz[a]pirén; benz[d,e,f]krizén | CAS-sz. 50-32-8 |

binapakril (ISO); 2-szek-butil-4,4-dinitro-fenil-3-metil-krotonát | CAS-sz. 485-31-4 |

N,N-dimetil-formamid; dimetil-formamid | CAS-sz. 68-12-2 |

dinoszeb; 6-(1-metil-propil)-2,4-dinitro-fenol | CAS-sz. 88-85-7 |

dinoterb; 2-terc-butil-4,4-dinitro-fenol | CAS-sz. 1420-07-1 |

etilén-tiokarbamid; imidazolidin-2-tion; 2-imidazol 2-tiol | CAS-sz. 96-45-7 |

2-etoxi-etil-azetát; etilglikol-acetát | CAS-sz. 111-15-9 |

metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-anoxi-metil-acetát | CAS-sz. 592-62-1 |

2-metoxi-etil-acetát; metilglikol-acetát | CAS-sz. 110-49-6 |

nikkel-tetrakarbonil | CAS-sz. 13463-39-3 |

nitrofén (ISO); 2,4-diklór-fenil-4-nitrofenil-éter | CAS-sz. 1836-75-6 |

dinoszeb sói és észterei, kivéve az e mellékletben felsoroltak | CAS-sz. — |

dinoterb sói és észterei | CAS-sz. — |

"

--------------------------------------------------

Top