EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0051

A Bizottság 93/51/EGK irányelve (1993. június 24.) egyes növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak az ilyen védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról

HL L 205., 1993.8.17, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/51/oj

31993L0051Hivatalos Lap L 205 , 17/08/1993 o. 0024 - 0025
finn különkiadás fejezet 3 kötet 51 o. 0186
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 51 o. 0186


A Bizottság 93/51/EGK irányelve

(1993. június 24.)

egyes növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak az ilyen védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az utoljára a 93/19/EGK irányelv [1] által módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek Közösségbe történő bevitele elleni és a Közösségen belüli elterjedése elleni védőintézkedésekről szóló [2], 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 6. cikke (7) bekezdésének első és második francia bekezdésére,

mivel a Közösség növény-egészségügyi rendszerének a Közösségre mint belső határok nélküli területre történő alkalmazása magában foglalja egyes növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak számára egy vagy több károsító szervezet vonatkozásában létrehozott "védett övezetek" elismerését;

mivel a 77/93/EGK irányelvben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 1993. június 1-jei hatállyal, az V. melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak csak akkor vihetők be valamely meghatározott védett övezetbe és azon belül akkor szállíthatók, ha az adott övezetben érvényes és a hivatkozott irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően hivatalosan kiállított növény-egészségügyi bizonyítványt csatoltak hozzájuk, vagy csomagolásukhoz, vagy az azokat szállító járművekhez; mivel ezeket a rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha teljesülnek bizonyos garanciák a növényeknek, növényi termékeknek vagy egyéb tárgyaknak a számukra egy vagy több károsító szervezet vonatkozásában létrehozott védett övezeten történő átszállítása tekintetében; és mivel az e rendelkezésekben foglaltak a hivatkozott irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározottnál kevésbé szigorú feltételek mellett is teljesülhetnek az ilyen védett övezetből származó és azon belül szállításra kerülő ilyen növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak vonatkozásában;

mivel ha nincsenek általánosan elfogadott garanciák, akkor ilyen garanciákat kell meghatározni, figyelembe véve azokat a jellemző feltételeket, amelyek mellett az említett szállításokra sor kerül, és gondoskodva a megfelelő növény-egészségügyi biztonságról;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy akkor, amikor a 77/93/EGK irányelv V. melléklete A. részének II. szakaszában felsorolt olyan növényeket, növényi termékeket vagy egyéb tárgyakat, amelyek a hivatkozott növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak számára a 77/93/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontja alapján egy vagy több károsító szervezet vonatkozásában létrehozott védett övezeten kívülről származnak, az ilyen övezeten keresztül szállítanak az övezetben érvényes növény-egészségügyi bizonyítvány nélkül az övezeten kívül eső végső rendeltetési helyre, teljesüljenek a (2) bekezdésben meghatározott feltételek.

(2) A teljesítendő feltételek a következők:

a) az alkalmazott csomagolás, illetve szükség szerint az (1) bekezdésben említett növényeket, növényi termékeket vagy egyéb tárgyakat szállító járművek legyenek tiszták és az (1) bekezdésben említett szervezetektől mentesek, valamint olyanok, hogy a károsító szervezetek terjedésének veszélye ne álljon fenn;

b) közvetlenül a becsomagolás után a csomagolást, illetve szükség szerint a hivatkozott növényeket, növényi termékeket vagy egyéb tárgyakat szállító járműveket a szigorú növény-egészségügyi szabványoknak megfelelően le kell zárni annak biztosítása céljából, hogy az adott védett övezeten belül a károsító szervezetek terjedésének veszélye ne álljon fenn, valamint hogy a szállítmány azonossága változatlan és a 77/93/EGK irányelvben említett felelős hivatalos szervek számára megfelelő maradjon, továbbá az adott védett övezeten történő átszállítás során lezárva kell tartani;

c) az (1) bekezdésben említett növényeket, növényi termékeket vagy egyéb tárgyakat kereskedelmi célra általában használatos okmánnyal kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni, hogy a hivatkozott termékek az adott védett övezeten kívülről származnak és a rendeltetési helyük az adott védett övezeten kívül található.

(3) Ha az adott övezeten belül található helyen a 77/93/EGK irányelv 11. cikkének (7) bekezdése alapján végzett hivatalos ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében megszabott követelmények nem teljesülnek, szükség szerint a következő hivatalos intézkedéseket kell haladéktalanul megtenni, nem sértve azokat az intézkedéseket, amelyeket akkor kell megtenni, ha a növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak nem felelnek meg a 77/93/EGK irányelvben megszabott feltételeknek:

- a csomagolás leplombálása,

- a növényeknek, növényi termékeknek vagy egyéb tárgyaknak az adott védett övezeten kívül eső rendeltetési helyre történő szállítása hivatalos felügyelet mellett.

2. cikk

(1) A tagállamok leszögezik, hogy kevésbé szigorú feltételeket kell alkalmazni a 77/93/EGK irányelv V. mellékletének A. része II. szakaszában felsorolt olyan növényekre, növényi termékekre vagy egyéb tárgyakra, amelyek a hivatkozott növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak számára egy vagy több károsító szervezet vonatkozásában létrehozott védett övezetből származnak és azon belül kerülnek szállításra.

(2) Az (1) bekezdés értelmében a következő kevésbé szigorú feltétel alkalmazható:

a hivatkozott irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos vizsgálatok azon feltételek mellett is teljesíthetők, amelyeket a Bizottság 1992. július 30-i 92/70/EGK irányelvében [3] a Közösségen belüli védett övezetek elismerése céljából végzendő vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályokban határoztak meg.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a Tanács 91/683/EGK irányelve [4] 3. cikkének (1) bekezdésében említett időpontig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok fogadják el.

(2) A tagállamok azonnal közlik a Bizottsággal hazai joguknak mindazon rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. június 24-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 96., 1993.4.22., 33. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

[3] HL L 250., 1992.8.29., 37. o.

[4] HL L 376., 1991.12.31., 29. o.

--------------------------------------------------

Top