EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1249

A Tanács 1249/89/EGK rendelete (1989. május 3.) a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló 2759/75/EGK rendelet módosításáról

HL L 129., 1989.5.11, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1249/oj

31989R1249Hivatalos Lap L 129 , 11/05/1989 o. 0012 - 0013
finn különkiadás fejezet 3 kötet 29 o. 0062
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 29 o. 0062


A Tanács 1249/89/EGK rendelete

(1989. május 3.)

a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló 2759/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 3906/87/EGK rendelettel [4] módosított 2759/75/EGK rendelet [5] 4. cikke előírja, hogy a vágott sertésekre vonatkozóan egy minden év november 1-jétől érvényes alapárat kell meghatározni; mivel a vágott sertések termelésének költségeit a takarmánygabona-költségek jelentős mértékben befolyásolják; mivel e szoros függőség miatt az alapárnak ugyanazon a napon kell hatályba lépnie, mint amelyen a gabonapiaci év megkezdődik; mivel az alapár meghatározása során figyelembe veszik a sertéshúságazatban alkalmazott zsilipárat és a lefölözést, valamint mivel ennek következtében ezek hatályba lépésének dátumait ugyancsak meg kell változtatni;

mivel a 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a vágott sertések közösségi piaci árát a reprezentatív piacokon jegyzett árak alapján kell meghatározni; mivel az említett rendelet 4. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a reprezentatív piacok listáját a Tanácsnak minősített többséggel kell elfogadnia; mivel e kérdés tisztán technikai természetéből és a változtatások iránti gyakori szükségletből adódóan a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében meghatározott eljárás megfelelőbb lenne;

mivel a 2658/87/EGK rendelet [6] által létrehozott kombinált nómenklatúrát és közös vámtarifát a 3906/87/EGK rendelet bevezette a 2759/75/EGK rendeletbe, két, a GATT hatálya alá tartozó terméket, melyeket a 2759/75/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében fel kellett volna sorolni, kihagytak; mivel ezt a hibát helyesbíteni szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minden évben egy, az adott év július 1-jétől érvényes alapárat kell megállapítani a hasított sertések közösségi besorolási osztályai alapján szabványként meghatározott minőségű házisertés hasított testek, vagy hasított féltestek (a továbbiakban: "vágott sertés") húsára vonatkozóan.

Az alapár meghatározása során figyelembe kell venni:

- a zsilipárat és az adott év július 1-jén kezdődő negyedéve folyamán alkalmazandó lefölözést, valamint

- annak szükségességét, miszerint ezt az árat egy olyan szinten kell rögzíteni, amely hozzájárul a piaci árak stabilizálásához, anélkül azonban, hogy a Közösségen belül strukturális feleslegek alakulnának ki."

3. A 4. cikk (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel állapítja meg a hasított sertések közösségi besorolási osztályait.

(6) A 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni:

- az intervenciós intézkedések megtételére és az alkalmazásuk beszüntetésének időpontjára vonatkozó döntésre,

- a reprezentatív piacok listájának elfogadására,

- az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadására."

4. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vágott sertésekre vonatkozó lefölözés a következőkből áll:

a) egy olyan alkotóelemből, amely egyenlő a Közösségben az egy kilogramm sertéshús előállításához szükséges takarmánygabona világpiaci, illetve a Közösségen belüli árának különbségével.

A takarmánygabona Közösségen belüli árát évente egyszer kell meghatározni az augusztus 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra, az ilyen gabonafélék küszöbárai, illetve azok havi emelkedése alapján. Ezeket a minden év július 1-jén kezdődő lefölözés megállapításához kell használni.

A takarmánygabona világpiaci árát negyedévente kell meghatározni, az ilyen gabonafélék azon árai alapján, amelyeket egy hónappal annak a negyedévnek a kezdete előtt véget érő öt hónapos időszakban jegyeztek fel, amely tekintetében az említett alkotóelemet kiszámításra kerül.

Mindazonáltal az október 1-jétől, január 1-jétől, illetve április 1-jétől alkalmazandó lefölözések megállapítása során a takarmánygabona világpiaci árának alakulását kizárólag akkor kell figyelembe venni, ha ugyanakkor új zsilipárat is meghatároznak;

b) egy olyan alkotóelemből, amely a minden év április 1-jét megelőző négy negyedév zsilipárai átlagának 7 %-ával egyenlő.

Ezt az alkotóelemet évente egyszer kell kiszámítani a július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra."

5. A 10. cikk (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek tekintetében a lefölözés a következő alkotóelemek összegével egyenlő:

a) egy olyan alkotóelem, amelyet a vágott sertésre vonatkozó lefölözésből kell levezetni, az ilyen termékek árainak és a vágott sertés árának Közösségen belüli aránya alapján;

b) egy második alkotóelem, amely egyenlő a minden év április 1-jét megelőző 12 hónap során teljesített behozatal alapján meghatározott átlagos kínálati ár 7 %-ával. Mindazonáltal az ex1602 és ex1902 KN-kódok alá tartozó termékek esetében a fent említett hányad 10 %.

Ezt az alkotóelemet évente egyszer kell kiszámítani a július 1-jével kezdődő 12 hónapos időszakra.

(3) Az (1) és (2) bekezdések előírásaitól eltérően, a 02063021, a 02063031, a 02064191, a 02064991, a 15010011, a 16010010, a 16021000, a 16022090 és a 16029010 KN-kódok alá tartozó termékek esetében, amelyekre vonatkozóan a vám mértékét a GATT keretében rögzítették, a lefölözések az abból a kötelezettségből eredő összegre korlátozódnak."

6. A 12. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Mindazonáltal, amikor az október 1-jétől, január 1-jétől, illetve április 1-jétől alkalmazandó zsilipárat megállapítják, a takarmánygabona világpiaci árának alakulását kizárólag akkor kell figyelembe venni, ha a takarmánygabona-mennyiség értéke az előző negyedév zsilipárának kiszámításához használt értékhez viszonyítva legalább egy meghatározott minimummal megváltozik."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1989. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. május 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. Solbes

[1] HL C 82., 1989.4.3., 46. o.

[2] HL C 120., 1989.5.16.

[3] Az 1989. március 31-én kinyilvánított (a Hivatalos Lapban még nem közölt) vélemény.

[4] HL L 370., 1987.12.30., 11. o.

[5] HL L 282.. 1975.11.1., 1. o.

[6] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Top