EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0117

A Tanács 79/117/EGK irányelve (1978. december 21.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról

OJ L 33, 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 46 - 50
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; hatályon kívül helyezte: 32009R1107 . Latest consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

31979L0117Hivatalos Lap L 033 , 08/02/1979 o. 0036 - 0040
finn különkiadás fejezet 3 kötet 10 o. 0168
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 24 o. 0046
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 10 o. 0168
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 15 o. 0126
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 15 o. 0126


A Tanács 79/117/EGK irányelve

(1978. december 21.)

a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a növénytermesztés kiemelkedően fontos az Európai Gazdasági Közösségben;

mivel a termesztésből származó hozamot folyamatosan befolyásolják a károsítók és a gyomnövények; mivel feltétlenül szükség van a növények védelmére ezekkel a veszélyekkel szemben, megelőzve a hozamok csökkenését és ezáltal elősegítve az ellátás hozzáférhetőségének biztosítását;

mivel a növények és növényi termékek védelmének és a mezőgazdasági termelékenység növelésének egyik legfontosabb módszere a növényvédő szerek használata;

mivel lehetséges, hogy a növényvédő szerek hatásai nem teljes egészében kedvezőek a növénytermelésre; mivel ezek használata kockázatot jelenthet az emberek és a környezet számára, mivel mindent összevetve ezek veszélyes hatásokkal bíró mérgező anyagok vagy készítmények;

mivel bizonyos növényvédő szerek esetében ezek a veszélyek olyan jelentősek, hogy azok további felhasználása részben vagy egészében nem megengedhető;

mivel a tagállamok ezért nem csak ellenőrizték a növényvédő szerek értékesítését, de emellett bizonyos növényvédő szerek használata esetében értékesítési korlátozásokat és tilalmakat is bevezettek;

mivel ezek a rendelkezések eltérőek a különböző tagállamokban, és olyan kereskedelmi korlátokat eredményeznek, amelyek közvetlenül hatnak a közös piac intézményeire és működésére;

mivel ezért kívánatos ezeknek a korlátoknak a megszüntetése a vonatkozó rendelkezések összehangolásával, amelyeket a tagállamokban törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések révén állapítottak meg;

mivel ezért indokoltnak tűnik az alapelvek szintjén az összes olyan hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer betiltása, amely még a szándékolt célnak megfelelően felhasználva is káros hatásokat idéz vagy idézhet elő az emberi vagy állati egészségre, vagy túlzottan ártalmas a környezetre;

mivel az e növényvédő szerekre vonatkozó tagállami derogációk egy része esetében mindazonáltal engedélyezett a korlátozott mértékű használat akkor, ha ökológiai okokból különlegesen indokolt, és ahol a veszély kisebb, mint a termékek korábban szankcionált használata esetében;

mivel még ezeket a korlátozott derogációkat is fokozatosan le kell építeni, amint kevésbé veszélyes kezelések válnak hozzáférhetővé;

mivel másrészről szükséges korlátozott jogot biztosítani a tagállamok számára a használati tilalom időleges, saját hatáskörben történő felfüggesztésére olyan, a növénytermelést veszélyeztető, előre nem látható esemény bekövetkeztekor, amely más eszközökkel nem oldható meg;

mivel az irányelv nem vonatkozik azokra a növényvédő szerekre, amelyeket kutatási és vizsgálati célokra szánnak;

mivel nem célszerű a Közösség rendelkezéseit alkalmazni a harmadik országokba kivitelre szánt növényvédő szerekre, mivel általában ezek az országok saját szabályozással rendelkeznek;

mivel az irányelv végrehajtása és mellékletének a műszaki és tudományos ismeretek fejlődéséhez történő adaptálása szükségessé teszi a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését; mivel a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság eljárása – egyelőre, korlátozott ideig – és a Peszticidek Tudományos Bizottságának bevonása megfelelő alapot biztosít erre;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmára vonatkozik.

2. cikk

Az irányelv alkalmazásában:

1. "Növényvédő szerek":

Hatóanyagok és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmények, amelyeket a következő célokra szánnak:

1.1. a növények vagy növényi termékek károsítóinak elpusztítása vagy védelmük a károsító ellen, amennyiben az ilyen anyagokat vagy készítményeket a következő rendelkezések nem határozzák meg;

1.2. a növények életfolyamatainak befolyásolása, kivéve a tápanyagokat;

1.3. a növényi termékek tartósítása, amennyiben az ilyen anyagok nem tartoznak a tartósító anyagokra vonatkozó különleges tanácsi vagy bizottsági rendelkezések hatálya alá;

1.4. a nemkívánatos növények elpusztítása; vagy

1.5. növényi részek elpusztítása vagy növények nemkívánatos növekedésének megakadályozása.

2. "Anyagok":

Kémiai elemek és azok vegyületei, ahogyan azok természetes állapotukban vagy mesterséges úton előállítva előfordulnak.

3. "Készítmények":

Két vagy több anyagból, mikroorganizmusból vagy vírusból képzett keverékek vagy oldatok, amelyeket növényvédő szerként használnak.

4. "Hatóanyagok":

Anyagok, mikroorganizmusok és vírusok, amelyeknek általános vagy különleges hatása van:

4.1. a károsítók ellen, vagy

4.2. a növényekre, növényi részekre vagy növényi termékekre.

5. "Növények":

Élő növények és élő növényi részek, beleértve a friss gyümölcsöket és magokat.

6. "Növényi termékek":

Termékek – feldolgozatlan állapotban vagy olyan kezdetleges feldolgozás után, mint például az őrlés, szárítás vagy préselés – amelyek növényekből származnak, kivéve az 5. pontban meghatározott növényeket.

7. "Károsítók":

Növények vagy növényi termékek károsítói, amelyek a növény- vagy állatvilágba tartozóak, vagy amelyek vírusok, mikoplazmák vagy egyéb kórokozók.

8. "Állatok":

Azok közé a fajok közé tartozó állatok, amelyeket az ember rendszerint etet, tart vagy fogyaszt.

9. "Forgalomba hozatal":

Tulajdon bármilyen átruházása, akár ellenszolgáltatás fejében, akár anélkül.

10. "Környezet":

Az emberi lények kapcsolata a vízzel, levegővel, földdel és az összes biológiai formával.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a mellékletben felsorolt hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek ne kerülhessenek forgalomba vagy felhasználásra.

Az első bekezdést nem kell alkalmazni azokra a növényvédő szerekre, amelyek az előállítási folyamatuk természete miatt elhanyagolható mennyiségű szennyeződéseket tartalmaznak, feltéve hogy ezeknek nincsen káros hatása az emberekre, állatokra vagy a környezetre.

4. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve a tagállamok időlegesen felhatalmazást kapnak a melléklet első oszlopában felsorolt bizonyos hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának vagy felhasználásának engedélyezésére saját területükön, a második oszlopban megállapított esetekben.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot, és amennyiben a Bizottság kéri, részletesen tájékoztatják az ilyen hatóanyagok használatának mértékére vonatkozó részletekről.

5. cikk

Az irányelv nem vonatkozik azokra a növényvédő szerekre, amelyeket:

a) kutatási vagy vizsgálati célokra, vagy

b) harmadik országokba történő kivitelre szánnak.

6. cikk

(1) A 78/436/EGK bizottsági határozattal [4] létrehozott Peszticidek Tudományos Bizottságával való konzultációt követően a következőkről kell dönteni a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően:

a) a melléklet 1. oszlopában található anyagok A. csoportjának (higanytartalmú vegyületek) vagy B. csoportjának (perzisztens szerves klórvegyületek) bármilyen szükséges módosítása;

b) a melléklet 2. oszlopának bármilyen szükséges módosítása. Amennyiben egy derogáció eltörlésére kerül sor, a Tudományos Bizottsággal történő előzetes konzultáció nem szükséges, feltéve hogy valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy nem kíván a derogációval élni. Ezt az információt a 76/894/EGK határozattal [5] létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdést 1981. január 1-jétől öt évig kell alkalmazni.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag dönthet az (1) bekezdés hatályának meghosszabbításáról vagy megszüntethet bármilyen korlátozást alkalmazásával kapcsolatban.

(3) Az (1) bekezdés eseteit kivéve, a melléklet bármilyen módosításáról a Tanács dönt a Bizottság javaslata alapján.

(4) A Bizottság legalább kétévenként megvizsgálja, hogy szükség van-e és milyen mértékben a melléklet második oszlopának módosítására.

(5) A melléklet módosítására a tudományos és technikai ismeretek fejlődése alapján kerülhet sor.

(6) A hatóanyagot fel kell venni a mellékletbe akkor is, ha a szándékolt célnak megfelelően felhasználva is előidéz, vagy előidézhet:

a) káros hatásokat az emberi vagy állati egészségre;

b) indokolatlanul ártalmas hatásokat a környezetre nézve.

7. cikk

(1) Amennyiben a növénytermelést fenyegető, előre nem látható olyan veszély miatt, amely egyéb eszközökkel nem akadályozható meg, szükségesnek látszik egy tagállamban a mellékletben szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata, az érintett tagállam engedélyezheti az ilyen termék forgalomba hozatalát vagy felhasználását egy maximum 120 napos időtartamra. A tagállamnak intézkedéséről azonnal értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően haladéktalanul dönteni kell arról, hogy amennyiben az (1) bekezdés alapján hozott intézkedés folytatható vagy megismételhető, erre milyen feltételekkel kerülhet sor.

8. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban "a bizottság") elé kell elnökének terjesztenie, akár a saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére.

(2) A bizottságban a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít ezekről az intézkedésekről. A véleményeket 41 szavazatos többséggel kell meghozni.

(4) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem fogadta el az intézkedéseket, a Bizottság elfogadja és haladéktalanul végrehajtja azokat.

9. cikk

A tagállamok legkésőbb 1981. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1978. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

Otto Graf Lambsdorff

[1] HL C 200., 1976.8.26., 10. o.

[2] HL C 30., 1977.2.7., 38. o.

[3] HL C 114., 1977.5.11., 16. o.

[4] HL L 124., 1978.5.12., 16. o.

[5] HL L 340., 1976.9.12., 25. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 3. cikkben említett hatóanyagok vagy hatóanyag-csoportok nevei | Azok az esetek, amikor a forgalomba hozatal vagy a felhasználás engedélyezett a 4. cikkel összhangban |

A.Higanyvegyületek

1.Higany-oxid | Festékként a Nectria galligena (nektriás rák) kezelésére almaféléken, szüret után rügyezésig |

2.Higany-klorid (kalomel) | a)Plasmidophora ellen káposztafélékenb)Hagymavetőmag és -növénypalánták kezelésére Sclerotium ellenc)Díszgyep és sportpályagyepek kezelésére Sclerotinia és Fusarium ellen |

3.Egyéb szervetlen higanyvegyületek | |

4.Alkil-higanyvegyületek | a)Virághagymák és vetőburgonya fürdetéséreb)Gabonafélék elit és szuperelit vetőmagjának kezelése, kivéve a kukorica- és a cukorrépa-vetőmagot |

5.Alkoxialkil- és aril-higanyvegyületek | a)Festékként a Nectria galligena (nektriás rák) kezelésére almaféléken, szüret után rügyezésigb)Ősszel a Nectria galligena (nektriás rák) megelőzésére a Bramley-almafákon szükség esetén Észak-Írországban, kimagaslóan esős nyár utánc)Virághagymák és vetőburgonya fürdetéséred)Gabonafélék, répa, len és repce vetőmag kezelésére |

B.Perzisztens szerves klórvegyületek

1.Aldrin | a)Talaj kezelésére Otiorrynchus ellen faiskolákban, eperágyásokban ültetés előtt, dísznövény- és szőlőágyásokbanb)Korábbi legelőkön termelt burgonya kezelésére Agriotes ellen Írországban és az Egyesült Királyságbanc)Merodon equestris, Eumerus strigatus és Eumerus tuberculatus ellen olyan nárciszok kezelésére, amelyeknek két vagy három évig a földben kell maradniuk |

2.Klórdan | |

3.Dieldrin | |

4.DDT | a)Fürdetőként Hylobius ellen tűlevelű csemeték esetébenb)Egyes fák kezelésére Scolytidae ellen a Ceratocystis ulmi legyőzésérec)Cukorrépa, burgonya és dísz- vagy sportgyepek kezelésére Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia és Serica ellend)Cukorrépa, burgonya, eper, sárgarépa és dísznövények kezelésére Agrotis és Euoxa ellene)Gabonafélék kezelésére Tipula ellen |

5.Endrin | a)Akaricidként ciklámen és eper szaporítóanyag esetébenb)Szubkultúra nélküli gyümölcsösökben Avicola terrestris L. elleni kezelésre |

6.99,0 %-nál kevesebb gamma-izomert tartalmazó HCH | |

7.Heptaklór | Répavetőmag kezelésére annak előkészítési fázisában Atomaria linearis, Agriotes fajok, Myriapoda és Collembola ellen |

8.Hexaklór-benzol | |

--------------------------------------------------

Top