EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R2988

A Tanács 2988/74/EGK rendelete (1974. november 26.) az eljárások időtartamának korlátozásáról, valamint az Európai Gazdasági Közösség szállításra és versenyre vonatkozó szabályai alapján kezdeményezett szankciók végrehajtásáról

HL L 319., 1974.11.29, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2988/oj

31974R2988Hivatalos Lap L 319 , 29/11/1974 o. 0001 - 0003
finn különkiadás fejezet 8 kötet 1 o. 0048
görög különkiadás: fejezet 07 kötet 1 o. 0241
svéd különkiadás fejezet 8 kötet 1 o. 0048
spanyol különkiadás fejezet 08 kötet 2 o. 0041
portugál különkiadás fejezet 08 kötet 2 o. 0041


A Tanács 2988/74/EGK rendelete

(1974. november 26.)

az eljárások időtartamának korlátozásáról, valamint az Európai Gazdasági Közösség szállításra és versenyre vonatkozó szabályai alapján kezdeményezett szankciók végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közössége létrehozó szerződésre és különösen annak 75., 79. és 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel az Európai Gazdasági Közösség szállításra és versenyre vonatkozó szabályai értelmében a Bizottság jogosult pénzbírságokat, büntetéseket és kényszerítő bírságokat kivetni azokra a vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek a tájékoztatásra vagy a vizsgálatok végzésére, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, a versenykorlátozó magatartásokra és az erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó közösségi jog ellen vétenek; mivel az említett szabályok nem tartalmaznak az elévülési időre vonatkozó rendelkezéseket;

mivel a jogbiztonság érdekében szükséges az elévülési idő elvének bevezetése és a végrehajtási szabályok megállapítása; mivel ahhoz, hogy az elévülési időre vonatkozó rendelkezés a ügy teljes körét átfogja, annak nemcsak a pénzbírságok és büntetések kiszabásának hatáskörére, hanem a pénzbírságok, büntetések és kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó határozatok végrehajtásának hatáskörére is ki kell terjednie; mivel az ilyen rendelkezéseknek elő kell írniuk az elévülési idő hosszát, azaz azt az időpontot, amelytől az elévülési időszak kezdődik, valamint azokat az eseményeket, amelyek az elévülési időszak megszakításához vagy felfüggesztéséhez vezetnek; mivel e tekintetben figyelembe kell venni egyrészt a vállalkozások és a vállalkozások társulásainak érdekeit, másrészt a közigazgatási gyakorlat által meghatározott követelményeket;

mivel ennek a rendeletnek az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés [3] 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása során a fuvarozási tarifák és feltételek terén fennálló hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet, valamint a 17. rendelet [4] megfelelő rendelkezéseire kell vonatkoznia: a Szerződés 85. és 86. cikkének végrehajtásáról szóló első rendeletre, valamint a vasúti, közúti és belvízi szállítási ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról szóló, 1968. július 19-i 1017/68/EGK tanácsi rendeletre [5]; mivel e rendeletnek az európai gazdasági közösségi jog területén a szállítással és versennyel kapcsolatos jövőbeni rendeletek megfelelő rendelkezéseire is vonatkoznia kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az eljárások elévülési időszaka

(1) A Bizottságnak az Európai Gazdasági Közösség szállításra vagy versenyre vonatkozó szabályainak megsértése miatti bírságok vagy szankciók kiszabását érintő jogkörére a következő elévülési időszakok érvényesek:

a) három év a vállalkozások vagy a vállalkozások társulásainak kérelmeire vagy bejelentéseire, a tájékoztatás kérésére vagy a vizsgálatok végzésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén;

b) öt év minden más jogsértés esetén.

(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették. Folyamatos vagy ismétlődő jogsértés esetén azonban az elévülési időszak csak attól a naptól kezdődik, amelyen a jogsértés megszűnik.

2. cikk

Az eljárások elévülési időszakának megszakítása

(1) Az eljárások elévülési időszakát minden olyan intézkedés megszakítja, amelyet a Bizottság vagy a Bizottság felkérése alapján egy tagállam foganatosít a jogsértéssel kapcsolatos előzetes vizsgálat vagy eljárás céljából. Az elévülési időszak megszakítása attól a naptól kezdve érvényes, amelyen az intézkedésről legalább egy olyan vállalkozást vagy vállalkozások társulását értesítenek, amely részt vett a jogsértésben.

Az elévülési időszak folyamatát megszakító intézkedések különösen az alábbiak:

a) a Bizottság vagy a Bizottság felkérése alapján eljáró valamely tagállam illetékes hatóságának a tájékoztatásra irányuló írásos kérése; vagy a kért tájékoztatást előíró bizottsági határozat;

b) a Bizottság vagy a Bizottság felkérése alapján egy tagállam illetékes hatósága által saját tisztviselőinek adott írásos meghatalmazás vizsgálat elvégzésére; vagy a Bizottság vizsgálatot elrendelő határozata;

c) eljárás megindítása a Bizottság által;

d) a Bizottságnak a kifogásokkal kapcsolatos nyilatkozatáról szóló értesítése.

(2) Az elévülési időszak megszakítása minden olyan vállalkozásra és vállalkozások társulására vonatkozik, amelyek a jogsértésben részt vettek.

(3) Minden megszakítással újra kezdődik az elévülési időszak. Az elévülési időszak azonban legkésőbb azon a napon jár le, amelyen az elévülési időszak kétszeresének megfelelő időszak anélkül telt el, hogy a Bizottság pénzbírságot vagy büntetést szabott volna ki; az említett időszak azzal az időtartammal meghosszabbodik, ameddig az elévülési időszakot a 3. cikk értelmében felfüggesztik.

3. cikk

Az eljárás elévülési időszakának felfüggesztése

Az eljárás elévülési időszakát annak időtartamára felfüggesztik, ameddig a Bizottság határozata alapján az Európai Közösségek Bíróságán eljárás van folyamatban.

4. cikk

A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszak

(1) A Bizottságnak az Európai Gazdasági Közösség közlekedésre vagy versenyre vonatkozó szabályainak megsértése miatti pénzbírságok, büntetések vagy kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó határozatai végrehajtására kiterjedő jogkörére ötéves elévülési idő érvényes.

(2) Az elévülési idő azon a napon kezdődik, amelyen a határozat jogerőssé válik.

5. cikk

A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszak megszakítása

(1) A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszakot a következő intézkedések szakítják meg:

a) a pénzbírság, a büntetés vagy kényszerítő bírság eredeti összegének módosítására vagy a módosítási kérelem elutasítására vonatkozó határozatról szóló értesítés;

b) a Bizottság vagy a Bizottság felkérése alapján valamely tagállam által hozott minden olyan intézkedés, melynek célja pénzbírság, büntetés vagy kényszerítő bírság megfizetésének végrehajtatása.

(2) Az elévülés minden megszakítás után újraindul.

6. cikk

A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszak felfüggesztése

A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszak az alábbi időszakokkal kerül felfüggesztésre:

a) az engedélyezett fizetési határidő idejére;

b) az Európai Közösségek Bíróságának határozata alapján a fizetés végrehajtásának felfüggesztési idejére.

7. cikk

Alkalmazás az átmeneti időszakban elkövetett cselekményekre

Ez a rendelet a hatálybalépése előtt elkövetett jogsértésekre is vonatkozik.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 1975. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1974. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Lecanuet

[1] HL C 129., 1972.11.12., 10. o.

[2] HL C 89., 1972.8.23., 21. o.

[3] HL 52., 1960.8.16., 1121/60. o.

[4] HL 13., 1962.2.21., 204/62. o.

[5] HL L 175., 1968.7.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Top