Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1207(01)

Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Marokkói Királyság között az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

OJ L 328, 7.12.2013, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2013/720/oj

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/2


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Unió és a Marokkói Királyság között az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról


1. cikk

Általános elvek

A jegyzőkönyv, annak melléklete és függelékei szerves részét képezik az Európai Unió és a Marokkói Királyság között 2007. február 28-án létrejött halászati partnerségi megállapodásnak (a továbbiakban: halászati megállapodás), amely része az Európai Unió és a Marokkói Királyság között 1996. február 26-án társulást létrehozó euromediterrán megállapodásnak (a továbbiakban: társulási megállapodás). A jegyzőkönyv hozzájárul a társulási megállapodás általános célkitűzéseinek megvalósításához, valamint biztosítani kívánja a halászati erőforrások környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból történő fenntarthatóságát.

Ezt a jegyzőkönyvet a társulási megállapodásnak a párbeszéd és együttműködés fejlesztésére vonatkozó 1. cikkével, valamint ennek a megállapodásnak a demokratikus alapelvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó 2. cikkével összhangban kell végrehajtani.

2. cikk

Alkalmazási időszak, a halászat időtartama és lehetőségei

A halászati megállapodás 5. cikke alapján engedélyezett halászati lehetőségeket a jegyzőkönyv alkalmazásával kezdődő négy éves időszakra az e jegyzőkönyvhöz csatolt táblázat állapítja meg.

Az (1) bekezdést e jegyzőkönyv 4. és 5. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

A halászati megállapodás 6. cikke alapján az Európai Unió (EU) valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet a marokkói halászati övezetekben, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv keretében és az e jegyzőkönyv mellékletében ismertetett szabályok szerint kiállított halászati engedéllyel.

3. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

1.   A jegyzőkönyv becsült éves összértéke a 2. cikkben említett időszakra vonatkozóan eléri a 40 000 000 EUR-t. A teljes összegen belül

a)

a halászati megállapodás 7. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás 30 000 000 EUR, amely a következőképp oszlik meg:

i.

16 000 000 EUR pénzügyi támogatás az erőforrásokhoz való hozzáférés fejében;

ii.

14 000 000 EUR a marokkói halászati ágazati politika támogatására;

b)

A hajótulajdonosok által a megállapodás 6. cikke alapján és a jegyzőkönyv melléklete I. fejezetének D. és E. szakaszában előírt szabályok szerint kiállított halászati engedélyekért fizetett díjak becsült összege 10 000 000 EUR.

2.   Az (1) bekezdést e jegyzőkönyv 4., 5., 6. és 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

3.   A 6. cikk (9) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulásnak az Európai Unió által történő kifizetését az első évre vonatkozóan legkésőbb a jegyzőkönyv alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül, az azt követő években pedig legkésőbb a jegyzőkönyv hatálybalépésének évfordulójáig kell teljesíteni.

4.   Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulást a Marokkói Királyság Államkincstára vezetőjének a részére kell utalni a Marokkói Királyság Államkincstáránál nyitott számlára, amelynek adatait a marokkói hatóságok közlik.

5.   A 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel e hozzájárulás felhasználása a marokkói hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

4. cikk

A tudományos együttműködés és a felderítő halászat összehangolása

1.   A megállapodás 4. cikkének (1) bekezdése alapján a Felek vállalják, hogy rendszeresen vagy szükség esetén biztosítják tudományos ülések megtartását abból a célból, hogy megvizsgálják a jegyzőkönyv igazgatására és technikai nyomon követésére létrehozott vegyes bizottság által felhozott tudományos kérdéseket. A tudományos ülések megbízatását, összetételét és működését a halászati megállapodás 10. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság állapítja meg.

2.   A két fél vállalja, hogy a marokkói halászati övezetben halászó különböző flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján az említett vizeken előmozdítja a felelősségteljes halászatot.

3.   A halászati megállapodás 4. cikkének (2) bekezdése alapján a két fél a közös tudományos bizottsági ülések következtetései alapján a halászati megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretén belül egyeztet egymással, és – adott esetben – közös megegyezéssel intézkedéseket hoz a halászati erőforrások fenntartható kezelésének a biztosítására.

4.   A vegyes bizottság kérésére a marokkói halászati övezetben felderítő halászat végezhető kutatási célból, valamint a tudományos ismeretek bővítése érdekében. A felderítő halászat végrehajtására vonatkozó szabályokat a jegyzőkönyv mellékletének IV. fejezetében előírt rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.

5. cikk

A halászati lehetőségek felülvizsgálata

1.   A 2. cikk szerinti halászati lehetőségeket a vegyes bizottság közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, ha a felülvizsgálat célja a marokkói halászati erőforrások fenntarthatósága.

2.   A halászati lehetőségek növelése esetén a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti pénzügyi hozzájárulást a halászati lehetőségekhez képest arányosan és időarányosan növelni kell. A halászati lehetőségek növelését azonban olyan módon kell meghatározni, hogy az EU által fizetendő pénzügyi hozzájárulás teljes összege ne haladja meg a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában feltüntetett összeg kétszeresét. Ha a Felek a 2. cikkben említett halászati lehetőségek csökkentésében állapodnak meg, a pénzügyi hozzájárulás összegét a halászati lehetőségekhez képest arányosan és időarányosan csökkenteni kell.

3.   A két fél közös megegyezéssel a halászati lehetőségek különböző hajókategóriák közötti elosztását is felülvizsgálhatja figyelembe véve az újraelosztással esetlegesen érintett állományok fenntarthatósági feltételeit. A Felek megállapodnak a pénzügyi hozzájárulás megfelelő kiigazításáról, ha azt a halászati lehetőségek újraelosztása indokolja.

6. cikk

A marokkói halászati ágazati politika támogatása

1.   A jegyzőkönyv 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában előírt pénzügyi hozzájárulás a marokkói halászati ágazati politika előmozdításához és végrehajtásához járul hozzá a halászati ágazat fejlesztését célzó „Halieutis” stratégia keretében.

2.   E hozzájárulás Marokkó általi felhasználása és kezelése a két fél által a vegyes bizottság keretében közös megegyezéssel meghatározott megvalósítandó célok és az azokra vonatkozó éves és többéves programozás alapján, valamint az „Halieutis” stratégiával összhangban és a megvalósítandó projekt várható hatásának becslése alapján valósul meg.

3.   A jegyzőkönyv érvényességének első évét illetően az (1) bekezdésben említett hozzájárulás Marokkó általi felhasználását az iránymutatások, célok, értékelési kritériumok és mutatók vegyes bizottság által történő jóváhagyásakor közölni kell az EU–val. Marokkónak a felhasználást a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig kell ismertetnie az EU–val.

4.   Az iránymutatások, célkitűzések, értékelési követelmények és mutatók bármely módosítását a Felek a vegyes bizottságon belül hagyják jóvá.

5.   Marokkónak ismertetnie kell a jegyzőkönyv által előírt ágazati pénzügyi támogatással végrehajtott projektek aktuális helyzetét, amelyet a vegyes bizottságban bemutatnak és megvizsgálnak.

6.   A projektek jellege és megvalósításuk időtartama alapján Marokkónak ismertetnie kell a jegyzőkönyv által előírt ágazati támogatással megvalósított projektek végrehajtásáról szóló jelentést; a jelentésben be kell számolni a várt gazdasági és társadalmi következményekről, különösen a foglalkoztatásra és a beruházásokra gyakorolt hatásról, valamint a megvalósított intézkedések bármilyen számszerűsíthető eredményéről és azok földrajzi eloszlásáról. Ezeket az adatokat a vegyes bizottság által részletesebben meghatározott mutatók alapján kell kidolgozni.

7.   Emellett Marokkónak a jegyzőkönyv lejárta előtt végleges jelentést kell bemutatnia a jegyzőkönyv által előírt ágazati támogatás végrehajtásáról, ideértve az előző bekezdésekben foglaltakat is.

8.   Az ágazati támogatás végrehajtását a két fél szükség esetén e jegyzőkönyv lejárta után, valamint adott esetben a felfüggesztési időszakokban is nyomon követi az e jegyzőkönyvben előírt szabályok szerint.

9.   A jegyzőkönyv 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja által előírt ágazati támogatás kifizetése részletekben történik az ágazati támogatás végrehajtása során elért eredmények elemzése és a programozáshoz meghatározott igények alapján.

10.   A műveleti végrehajtás keretét a vegyes bizottságnak kell meghatároznia.

7. cikk

Az uniós piaci szereplők gazdasági integrálódása a marokkói halászati ágazatba

A hatályos jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően a két fél a következő területeken ösztönzi a kapcsolatokat és járul hozzá a gazdasági szereplők közötti együttműködéshez:

a halászathoz kapcsolódó ipar – többek között hajógyártás és -javítás, illetve a halászathoz szükséges anyagok és eszközök gyártásának – fejlesztése,

a szakmai tapasztalatcsere előmozdítása és vezetőképzés a tengeri halászati ágazat részére,

halászati termékek értékesítése,

marketing,

akvakultúra.

8. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztése az annak értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vita miatt

1.   A Felek között az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmezésével és annak alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákról a Felek a halászati megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében egyeztetnek, amelyet szükség esetén rendkívüli ülésre kell összehívni.

2.   E jegyzőkönyv alkalmazása bármelyik fél kezdeményezésére felfüggeszthető, ha a Feleket szembeállító vita súlyosnak tekinthető, és a vegyes bizottság keretében az (1) bekezdésnek megfelelően folytatott egyeztetések nem vezetnek annak békés rendezéséhez.

3.   A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztésére vonatkozó szándékát az érintett fél írásban, a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal jelenti be.

4.   Felfüggesztés esetén a Felek az őket szembeállító vita békés megoldása érdekében továbbra is egyeztetnek egymással. A vita rendezése után a jegyzőkönyv alkalmazása újból megkezdődik. A pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amelynek során e jegyzőkönyv alkalmazását felfüggesztették.

9. cikk

A jegyzőkönyvből eredő technikai kötelezettségek figyelmen kívül hagyása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek és a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően Marokkó fenntartja a jogot arra, hogy az e jegyzőkönyv alkalmazásából eredő rendelkezések és kötelezettségek figyelmen kívül hagyása esetén a mellékletekben előírt szankciókat alkalmazza.

10. cikk

Elektronikus adatcsere

Marokkó és az Európai Unió vállalja, hogy a lehető leghamarabb létrehozza a jegyzőkönyv technikai kezeléséhez kapcsolódó valamennyi információ és dokumentum – például fogási adatok, a hajók műholdas hajómegfigyelési rendszeren (VMS) keresztül történő helymeghatározása, valamint az övezetbe való belépésről, illetve az övezetből való kilépésről szóló értesítések – elektronikus cseréjéhez szükséges rendszereket.

11. cikk

A nemzeti jogszabályok alkalmazandó rendelkezései

Az e jegyzőkönyv és annak melléklete alapján halászó hajók tevékenységeire – különösen az átrakodásra, a kikötői szolgáltatások igénybevételére, a felszerelések vásárlására stb. – a Marokkóban alkalmazandó törvények irányadók.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv és annak melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

Halászati lehetőségek

Kisüzemi halászat

Tengerfenéki halászat

Ipari célú nyílt tengeri halászat

Fagyasztóval nem felszerelt hajók által végzett, ipari célú nyílt tengeri halászat

Nyílt tengeri halászat északon: kerítőhálók

Kisüzemi halászat délen: horgászbotok és horogsorok

Kisüzemi halászat északon: fenékhorogsorok

Kisüzemi tonhalhalászat: horgászbotok

Fenékhorogsorok és fenékvonóhálók

Nyílt tengeri vagy félig nyílt tengeri vonóháló

Nyílt tengeri vagy félig nyílt tengeri vonóháló

 

 

 

 

 

C állomány

Kvóta:

80 000 tonna

20 hajó

10 hajó

35 hajó

27 hajó

16 hajó

18 hajó

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS HAJÓK ÁLTAL A MAROKKÓI HALÁSZATI ÖVEZETBEN VÉGZETT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I.   FEJEZET

AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMEKRE ÉS AZ ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A.   Engedély iránti kérelmek

1.

A marokkói halászati övezetben történő halászatra vonatkozó engedélyt csak a jogosult hajók kaphatnak.

2.

Egy hajó csak akkor jogosult engedélyre, ha sem a hajó tulajdonosa, sem a hajóparancsnok, sem maga a hajó nincs eltiltva a Marokkó partjainál folytatott halászati tevékenységtől, továbbá nem szerepel a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászatot folytató hajók listáján.

3.

Helyzetüknek a marokkói közigazgatási szervek felé rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek minden olyan korábbi kötelezettségnek, amely az Európai Unióval kötött megállapodások keretében Marokkó partjainál végzett halászati tevékenységükből ered.

4.

Az Európai Unió illetékes hatóságai (a továbbiakban: a Bizottság) a kért engedélyek érvényességének kezdőnapja előtt legalább 20 nappal eljuttatják a Mezőgazdasági és Tengeri Halászati Minisztérium Tengeri Halászati Főosztályának (a továbbiakban: a főosztály) azon hajók listáját, amelyek halászati tevékenységük végzését a jegyzőkönyvhöz csatolt adatlapokban meghatározott korlátok között kérik. Ezeket a listákat elektronikus úton, a főosztályon használt szoftverekkel kompatibilis elektronikus fájlformátumban kell megküldeni.

E listákon halászati kategóriánként és övezetenként fel kell tüntetni a hajók számát, továbbá az egyes hajók esetében a fő jellemzőket, valamint a kifizetések összegét rovatonkénti bontásban és a kért időszakban használni kívánt halászati eszköz(öke)t.

Az „ipari célú nyílt tengeri halászat” kategóriájában a listának havi előrejelzés formájában minden hajóra vonatkozóan meg kell adnia a kért kvótát, tonnányi fogásban kifejezve,. Amennyiben egy adott hónapban a fogások az adott hónap vége előtt elérik a hajó havi előrejelzési kvótáját, a hajótulajdonosnak lehetősége van a Bizottságon keresztül elküldeni a főosztálynak a fogások havi előrejelzésének a kiigazítását és a havi előrejelzési kvóta bővítésére vonatkozó kérelmet.

Amennyiben egy adott hónapban a fogások nem érik el a hajó havi előrejelzési kvótáját, a kvótának vagy a díjnak megfelelő mennyiséget a következő hónapra kell jóváírni.

5.

A halászati kategóriánként csoportosított egyéni engedélykérelmeket a 4. és 5. pontban előírt listák megküldésével egyidejűleg, az 1. függelékben szereplő minta szerinti formanyomtatványon a főosztálynak kell benyújtani,.

6.

Minden engedélykérelemhez a következő iratokat kell csatolni:

a lobogó szerinti tagállam által kellően hitelesített köbözési bizonyítvány másolata;

egy nemrég készült, a hajó jelenlegi állapotát oldalnézetből mutató hitelesített színes fénykép. A fénykép mérete legalább 15 cm × 10 cm;

a halászati engedélyek illetékeinek, valamint a megfigyelők díjainak és költségeinek a megfizetésére vonatkozó bizonylat, Az „ipari célú nyílt tengeri halászat” kategóriája esetében a díjak megfizetésére vonatkozó bizonylatot azon hónap első napja előtt kell megküldeni, amelyben a tervek szerint a megfelelő adatlapon feltüntetett halászati tevékenységet végzik az engedélyezett halászati övezetben;

minden olyan egyéb irat vagy tanúsítvány, amelyet e jegyzőkönyv értelmében a hajó típusa szerint alkalmazandó egyedi rendelkezések alapján megkövetelnek.

7.

Azoknál a hajóknál, amelyek műszaki jellemzői nem változtak, a halászati engedély e jegyzőkönyv alapján évről évre történő megújításakor a vonatkozó kérelemhez csak a halászati engedélyek illetékeinek, az egyéb díjaknak és a megfigyelők költségeinek megfizetésére vonatkozó bizonylatot kell csatolni.

8.

Az engedélykérelem nyomtatványai, valamint a (6) bekezdésben felsorolt, a halászati engedély kiállításához szükséges információkat tartalmazó valamennyi dokumentum elküldhető elektronikus úton a főosztályon használt szoftverekkel kompatibilis formátumban.

B.   Az engedélyek kiadása

1.

A halászati engedélyeket minden hajó számára a fenti 6. pontban említett valamennyi dokumentum átvételétől számított 15 napon belül az EU marokkói küldöttségén (a továbbiakban: küldöttség) keresztül a főosztály adja ki a Bizottságnak. A főosztály adott esetben közli a Bizottság felé az engedély elutasításának okait.

2.

A halászati engedélyeket a jegyzőkönyvhöz csatolt technikai adatlapokban szereplő adatoknak megfelelően kell elkészíteni, feltüntetve többek között a halászati övezetet, a parttól való távolságot, a folyamatos nyomkövetésre és helymeghatározásra szolgáló, műholdas kommunikációt használó rendszerekből származó adatokat (VMS-transzponder sorozatszáma), az engedélyezett halászeszközöket, a fő célfajokat, az engedélyezett hálószembőséget, a megengedett járulékos fogásokat, valamint az „ipari célú nyílt tengeri halászat” kategóriája esetében a hajó számára engedélyezett fogások havi előrejelzési kvótáját. A hajó havi előrejelzési kvótája a megfelelő technikai adatlapban előírt fogások erejéig bővíthető.

3.

A halászati engedély csak olyan hajók számára állítható ki, amelyek minden ezzel kapcsolatosan előírt adminisztratív követelménynek eleget tettek.

4.

A két fél megállapodik abban, hogy előmozdítja az elektronikus engedélyek rendszerének bevezetését.

C.   Az engedélyek érvényessége és felhasználása

1.

Az engedélyek érvényességi időszaka egy naptári év, kivéve az első időszakot, amely az alkalmazás napjával kezdődik és december 31-én fejeződik be, valamint az utolsó időszakot, amely január 1-jével kezdődik és a jegyzőkönyv lejártának napján fejeződik be.

2.

A halászati engedély csak a díjfizetés időtartamára, valamint az említett engedélyben szereplő halászati övezetre, halászeszköztípusokra és halászati kategóriára érvényes.

3.

Minden halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani, és az engedély nem ruházható át. Azonban igazolt és a lobogó szerinti állam illetékes hatóságai által megfelelő módon megállapított vis maior – például egy hajó elveszítése vagy súlyos műszaki meghibásodás miatt hosszabb ideig történő veszteglése – esetén és az Európai Unió kérésére a hajó engedélyét haladéktalanul fel kell váltani egy másik, azonos kategóriába tartozó hajó részére kiállított új halászati engedéllyel, amely hajó űrtartalma nem haladja meg a meghibásodott hajó űrtartalmát.

4.

A meghibásodott hajó tulajdonosának vagy annak képviselőjének el kell küldenie a főosztálynak az érvénytelenített halászati engedélyt.

5.

A halászati engedélyt mindenkor az engedélyben feltüntetett hajó fedélzetén kell tartani, és minden ellenőrzés során be kell mutatni az erre felhatalmazott hatóságnak.

6.

A halászati engedélyek egy naptári évre, félévre vagy negyedévre szólnak. Egy félév a január 1-jével vagy július 1-jével kezdődő hat hónapos időszakok valamelyikét jelenti, kivéve a jegyzőkönyv első és utolsó időszakát. Egy negyedév a január 1-jével, április 1-jével, július 1-jével vagy október 1-jével kezdődő három hónapos időszakok valamelyikét jelenti, kivéve a jegyzőkönyv első és utolsó időszakát.

D.   A halászati engedélyek illetékei és díjak

1.

A halászati engedélyek éves illetékeit a hatályos marokkói jogszabályok állapítják meg.

2.

Az engedélyek illetékei arra a naptári évre vonatkoznak, amelynek folyamán az engedélyt kiállítják, és ezeket a folyó évben benyújtott első engedélykérelem benyújtásakor kell megfizetni. Az engedélyek összegei a kikötői illetékek és szolgáltatásnyújtási díjak kivételével minden illetéket és kapcsolódó adót magukban foglalnak.

3.

A halászati engedélyek illetékein kívüli egyéb díjakat minden hajó esetében a jegyzőkönyvhöz csatolt adatlapokon szereplő összegek alapján kell megállapítani.

4.

A díjak számítása a halászati engedély tényleges érvényességi idejének arányában történik, figyelembe véve az esetleges biológiai nyugalmi időszakokat.

5.

A halászati engedélyekre vonatkozó jogszabályok bármely módosítását legkésőbb két hónappal annak hatálybalépése előtt közölni kell a Bizottsággal.

E.   Fizetési feltételek

A halászati engedélyek illetékeinek, az egyéb díjaknak és a megfigyelők költségeinek a megfizetését a halászati engedély kiállítását megelőzően a Mezőgazdasági és Tengeri Halászati Minisztérium minisztériumi kincstárnoka részére, a marokkói Bank Al Maghrib pénzintézetnél nyitott 0018100078000 20110750201 számú bankszámlára kell teljesíteni.

Az „ipari célú nyílt tengeri halászat” kategóriájában a vonóhálós hajóknak kiosztott kvóták tekintetében történő díjfizetés a következő módon történik:

a hajó hajótulajdonos által kért havi előrejelzési kvótájának megfelelő díjat a tevékenység megkezdése előtt, vagyis minden hónap első napjáig kell megfizetni;

az I. fejezet A. szakaszának 4. pontjában előírt havi előrejelzési kvóta bővítése esetén a bővítésért járó díjat a marokkói hatóságoknak a halászati tevékenység megkezdése előtt meg kell kapniuk;

a havi előrejelzési kvóta túllépése és annak esetleges bővítése esetén a túllépés mértékének megfelelő díj összegét 3-mal kell megszorozni. A tényleges fogások alapján kiszámított havi egyenleget az azon hónapot követő két hónapon belül kell kiegyenlíteni, amelyben a fogásokra sor került.

II.   FEJEZET

TONHALHALÁSZHAJÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A díj a marokkói halászati övezetben kifogott tonnánként 35 EUR.

2.

Az engedélyeket egy naptári évre kell kiállítani a hajónként 7 000 EUR átalányösszegű előleg megfizetése után.

3.

Az előleg számítása a halászati engedély érvényességi idejének arányában történik.

4.

A nagy távolságra vándorló halfajok halászatára engedéllyel rendelkező hajók parancsnokai hajónaplót vezetnek az e melléklet 6. függelékében szereplő mintának megfelelően.

5.

A hajóparancsnokok továbbá a szóban forgó hajónapló másolatát legkésőbb 15 nappal a fogások kirakodását követően kötelesek eljuttatni az illetékes hatóságoknak. E hatóságok haladéktalanul eljuttatják a másolatokat a Bizottsághoz, amely biztosítja a másolatok továbbítását a főosztálynak.

6.

A Bizottság április 30. előtt elküldi a főosztálynak az előző évi halászati idénnyel kapcsolatos díjak elszámolását, amely a tulajdonosok által kiállított fogási nyilatkozatokon alapul, és amelyet a tagállamokban és Marokkóban a fogási adatok ellenőrzésére felhatalmazott illetékes tudományos intézetek ellenőriznek, vagyis az Institut de Recherche pour le Développement (IRD), az Instituto Español de Oceanografía (IEO), az Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) és az Institut National de Recherche Halieutique (INRH).

7.

A jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében az előző gazdasági évre vonatkozó díjak elszámolásáról szóló értesítést a jegyzőkönyv lejártát követő négy hónapon belül kell elküldeni.

8.

A végleges elszámolást megküldik az érintett hajótulajdonosoknak, akiknek a főosztály által jóváhagyott összegekről szóló értesítéstől számítva 30 nap áll rendelkezésükre, hogy eleget tegyenek pénzügyi kötelezettségeiknek. A hajótulajdonos által a Marokkói Államkincstár vezetője részére az első fejezet E. szakaszában említett számlára euróban teljesített kifizetés bizonylatát a Bizottság legkésőbb az említett értesítést követő másfél hónapon belül megküldi a főosztálynak.

9.

Ha azonban az egyenleg a fenti előleg összegénél kisebb, a különbözet nem téríthető vissza.

10.

A hajótulajdonosok meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az 5. és a 8. pontban jelzett határidőn belül elküldjék a hajónapló másolatait és teljesítsék az esetleges kiegészítő kifizetéseket.

11.

Az 5. és a 8. pontban meghatározott kötelezettségek be nem tartása a halászati engedély automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket.

III.   FEJEZET

HALÁSZATI ÖVEZETEK

Marokkó a jegyzőkönyv alkalmazásának kezdete előtt közli az Európai Unióval alapvonalainak, halászati övezetének és az ezen belül található, halászati tilalom hatálya alá tartozó valamennyi olyan övezetnek a földrajzi koordinátáit, amelyek kívül esnek Marokkó – e jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó – földközi-tengeri területén (az é. sz. 35° 48′ – ny. h. 6° 20′-től keletre fekvő terület (Cap Spartel)).

A Marokkó atlanti-óceáni övezetében lévő halászati övezetek jellemzői minden halászati kategória tekintetében a technikai adatlapokon kerültek meghatározásra (2. függelék).

IV.   FEJEZET

A FELDERÍTŐ HALÁSZAT VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

A két fél közösen határoz (i) a felderítő halászatot végző uniós piaci szereplőkről, (ii) az e célra legkedvezőbb időszakról, valamint (iii) az alkalmazandó feltételekről. A hajók felderítő munkájának megkönnyítése érdekében a főosztály átadja a rendelkezésére álló tudományos információkat és más alapvető adatokat. A két fél megállapodik a szóban forgó felderítő halászatot elősegítésére irányuló tudományos jegyzőkönyvről, amelyet átadnak az érintett szereplőknek.

A marokkói halászati ágazatot szorosan be kell vonni a felderítő halászati tevékenységek végzésébe (koordináció és párbeszéd a felderítő halászat végrehajtásának feltételeiről).

A felderítő halászati utak időtartama legalább három, de legfeljebb hat hónap, kivéve, ha a két fél közös megegyezéssel megváltoztatja ezt az időszakot.

A Bizottság eljuttatja a marokkói hatóságoknak a felderítő halászatra vonatkozó engedély iránti kérelmeket. A Bizottság technikai dokumentációt bocsát rendelkezésükre, amelyben megadja:

a hajó műszaki jellemzőit,

a hajón szolgáló tisztek halászati szakértelmének szintjét,

a halászati út technikai adataira vonatkozó javaslatot (időtartam, halászeszköz, felderítendő térségek stb.);

a finanszírozás módját.

A főosztály szükség esetén párbeszédet szervez a technikai és pénzügyi kérdésekről a Bizottsággal és adott esetben az érintett hajótulajdonosokkal.

A felderítő halászati út kezdete előtt az Európai Unió hajójának meg kell jelennie egy marokkói kikötőben az e melléklet IX. fejezetének 1.1. és 1.2. pontja által előírt szemlék elvégzése céljából.

A halászati út kezdete előtt a hajótulajdonosok benyújtják az alábbiakat a főosztálynak és a Bizottságnak:

nyilatkozat a már a hajón lévő fogásokról,

az út során használandó halászeszköz műszaki jellemzői,

az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy betartják a marokkói halászati előírásokat;

A halászati út során az érintett hajótulajdonosok:

heti jelentést küldenek a főosztálynak és a Bizottságnak a napi és a hálókivetésenkénti fogásokról, és minden esetben megadják a halászati út technikai paramétereit (földrajzi helyzet, mélység, dátum és időpont, fogások és más megfigyelések vagy észrevételek),

VMS-en keresztül jelzik a hajó földrajzi helyzetét, sebességét és haladási irányát,

gondoskodnak arról, hogy egy marokkói állampolgárságú tudományos megfigyelő vagy a marokkói hatóságok által kiválasztott megfigyelő legyen a hajón. A megfigyelő tudományos információkat gyűjt a fogásokról, és mintát vesz belőlük. A megfigyelőt hajótisztként kell kezelni, és a fedélzeten való tartózkodásának költségeit a hajótulajdonos fedezi. A megfigyelő által a hajón töltött időre, valamint a be- és kihajózási kikötőben tartózkodásának időtartamára vonatkozó határozatot a marokkói hatóságokkal egyetértésben kell meghozni. Hacsak a Felek másként nem határoznak, a hajó nem köteles kéthavonta egynél több alkalommal visszatérni a kikötőbe,

a marokkói hatóságok kérésére a hajójukat a marokkói halászati övezet elhagyása előtt vizsgálatnak vetik alá,

betartják Marokkó halászati jogszabályait.

A tudományos célú halászati út során ejtett fogások – a járulékos fogásokat is beleértve – a hajótulajdonos tulajdonában maradnak, feltéve, hogy az megfelel a vegyes bizottság által hozott vonatkozó rendelkezéseknek és a tudományos jegyzőkönyv rendelkezéseinek.

A főosztály kijelöl egy kapcsolattartó személyt, aki az olyan előre nem látható problémák megoldásáért felelős, amelyek hátráltathatják a felderítő halászat fejlődését.

V.   FEJEZET

A MAROKKÓI HALÁSZATI ÖVEZETBEN E MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ UNIÓS HAJÓK MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZERREL TÖRTÉNŐ NYOMON KÖVETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Általános rendelkezések

1.

A műholdas helymeghatározásra és földrajzi helyzet megfigyelésére szolgáló eszközök működésére vonatkozó marokkói szabályozás azokra az uniós hajókra alkalmazandó, amelyek e jegyzőkönyv keretében halászati tevékenységet folytatnak vagy szándékoznak folytatni a marokkói halászati övezetben. A lobogó szerint állam biztosítja, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók megfeleljenek e szabályozás rendelkezéseinek.

2.

A műholdas nyomkövetés céljából a marokkói hatóságok közlik az Unióval a marokkói halászati övezet koordinátáit, valamint minden olyan övezet koordinátáit (földrajzi szélesség és hosszúság), ahol tilos a halászat.

i)

A főosztály e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdete előtt továbbítja a Bizottságnak ezeket az információkat;

ii)

Az információkat számítógépes formátumban, tizedfokban megadva, É/D FF,fff (WGS-84) kell elküldeni;

iii)

Ezen koordináták bármilyen módosítását haladéktalanul közölni kell.

3.

A lobogó szerint állam és Marokkó kapcsolattartás céljából kijelöl egy-egy VMS-felelőst.

i)

A lobogó szerinti és a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központok (CSCP) a jegyzőkönyv alkalmazásának kezdete előtt közlik egymással saját VMS-ük kapcsolattartási adatait (nevek, címek, telefonszámok, fax, e-mail).

ii)

A VMS-felelős elérhetőségeinek bármilyen változását haladéktalanul közölni kell.

VMS-adatok

4.

A hajók földrajzi helyzetét 100 m-nél kisebb hibahatárral és 99 %-os konfidenciaintervallummal kell meghatározni.

5.

Amennyiben a megállapodás keretében halászó és az e jegyzőkönyv értelmében műholddal nyomon követett hajó belép a marokkói halászati övezetbe, a következő helyzetmeghatározási jelentéseket a lobogó szerinti állam ellenőrzési központja haladéktalanul eljuttatja a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak. Ezeket a jelentéseket az alábbi módokon kell elküldeni:

i)

elektronikus úton, biztonsági protokollal;

ii)

legalább 2 órás időközönként;

iii)

a 3. függelékben jelzett formátumban;

iv)

rádióüzenetként.

6.

Emellett a VMS-helyzetmeghatározásokat az alábbiak alapján azonosítják:

i)

a marokkói halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell azonosítani;

ii)

minden további földrajzi helyzetet a „POS” kóddal kell azonosítani;

iii)

a marokkói halászati övezetből való kilépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „EXI” kóddal kell azonosítani;

iv)

a manuálisan továbbított földrajzi helyzetet a 13. pontnak megfelelően a „MAN” kóddal kell azonosítani.

7.

A műholdas nyomkövető rendszer szoftver- és hardver-összetevőinek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

i)

megbízható, nem teszi lehetővé a földrajzi helyzetre vonatkozó adatok bármilyen meghamisítását, továbbá manuálisan nem manipulálható;

ii)

a környezeti és éghajlati viszonyoktól függetlenül mindig teljesen automatikus és működőképes.

8.

Tilos áthelyezni, szétkapcsolni, megsemmisíteni, megrongálni vagy működésképtelenné tenni a hajó fedélzetén lévő, adatokat továbbító, a földrajzi helyzet folyamatos megfigyelésére szolgáló, műholdas kommunikációt használó rendszereket, továbbá tilos szándékosan módosítani, torzítani vagy meghamisítani az említett rendszer által kibocsátott vagy rögzített adatokat.

9.

A hajók parancsnokai mindenkor megbizonyosodnak arról, hogy:

i)

az adatokat nem változtatták meg;

ii)

a műholdas nyomkövető rendszer berendezéséhez kapcsolódó antennát vagy antennákat nem fedték le;

iii)

a műholdas nyomkövető rendszer berendezésének áramellátása nem szakadt meg;

iv)

a műholdas nyomkövető berendezést nem távolították el.

10.

A Felek megegyeznek abban, hogy kérésre kicserélnek valamennyi, a műholdas nyomkövető berendezésre vonatkozó adatot annak igazolására, hogy e rendelkezések alkalmazásában minden berendezés teljesen megfelel e rendelkezések tekintetében a másik fél követelményeinek, valamint hogy adott esetben adatcsere-protokollokat dolgoznak ki a fogások adatainak küldését lehetővé tevő funkciók integrálása esetén.

A fedélzeti nyomkövető készüléket érintő műszaki probléma vagy meghibásodás

11.

Műszaki probléma vagy a halászhajó fedélzetére telepített, állandó műholdas nyomkövetést biztosító készülék meghibásodása esetén a lobogó szerinti államnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a főosztályt és a Bizottságot.

12.

A meghibásodott berendezést a meghibásodás megerősítését követő 10 munkanapon belül ki kell cserélni. E határidő lejárta után a szóban forgó hajónak el kell hagynia a marokkói halászati övezetet, vagy vissza kell térnie valamelyik marokkói kikötőbe javítás céljából.

13.

Amíg a berendezést nem pótolták, a hajóparancsnok 4 óránként elektronikus úton, manuálisan, rádión vagy faxon globális helyzetmeghatározási jelentést küld, amely magában foglalja a hajónak a parancsnok által az 5. pontban előírt feltételek szerint rögzített földrajzi helyzetét.

14.

Ezeket a manuálisan továbbított jelentéseket a lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja haladéktalanul továbbítja a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak.

A VMS-adatokat a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ nem kapja meg

15.

Ha a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ megállapítja, hogy a lobogó szerinti állam nem közli az 5. pontban meghatározott információkat, erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az érintett lobogó szerinti államot.

16.

A lobogó szerinti állam meghibásodott halászati felügyelő és ellenőrző központjának és/vagy a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak a műszaki megoldás mielőbbi megtalálása érdekében haladéktalanul értesítést kell küldenie a kommunikációt, illetve a helyzetmeghatározási jelentések halászati felügyelő és ellenőrző központok általi kézhezvételét érintő bármely működési rendellenességről. A Bizottságot tájékoztatni kell a két halászati felügyelő és ellenőrző központ által talált megoldásról.

17.

A leállás ideje alatt el nem küldött üzeneteket az érintett lobogó szerinti állam és a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központok közötti kommunikáció helyreálltával újra el kell küldeni.

18.

A lobogó szerinti halászati felügyelő és ellenőrző központ és a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ e jegyzőkönyv hatálybalépése előtt kölcsönösen megállapodik azokról az alternatív elektronikus eszközökről, amelyek a halászati felügyelő és ellenőrző központok meghibásodása esetén VMS-adatok küldésére felhasználhatók, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden ezzel kapcsolatos módosításról.

19.

A marokkói és az EU lobogó szerinti halászati felügyelő és ellenőrző központjai közötti kommunikáció meghibásodása nem érintheti a hajók szokásos halászati tevékenységének a működését. Ugyanakkor a 18. pontban meghatározott adatküldési módot haladéktalanul alkalmazni kell.

20.

Marokkó tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait annak érdekében, hogy a VMS-adatok küldésének a halászati felügyelő és ellenőrző központok egyikében előálló üzemzavar és a 18. pontban meghatározott adatküldő eszköz meghibásodása miatti elmaradása következtében az uniós hajókat ne tekintsék szabálysértő hajóknak.

A VMS-adatok védelme

21.

Az egyik fél által a másik féllel e rendelkezéseknek megfelelően közölt felügyeleti adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy azokat az e jegyzőkönyv keretében halászó uniós flottának a marokkói hatóságok által történő nyomon követéséhez, ellenőrzéséhez és felügyeletéhez, valamint a marokkói fél által a halászat irányításával és fejlesztésével összefüggésben készült kutatási tanulmányok céljára használják.

22.

Ezek az adatok harmadik féllel semmilyen körülmények között és semmilyen indokkal sem közölhetők.

23.

Az e rendelkezések értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerült viták esetén a Felek a megállapodás 10. cikkében meghatározott vegyes bizottság keretében egyeztetnek, amely a kérdésről határoz.

24.

Szükség esetén a Felek megállapodnak abban, hogy e rendelkezéseket a megállapodás 10. cikkében meghatározott vegyes bizottság keretében felülvizsgálják.

VI.   FEJEZET

A FOGÁSOK BEJELENTÉSE

1.   Hajónapló

1.

A hajók parancsnokainak a marokkói halászati övezetben való halászatra külön kialakított, e melléklet 7. függelékében szereplő mintának megfelelő hajónaplót kell használniuk, amelyet naprakészen kell tartaniuk az említett hajónapló magyarázó megjegyzéseiben szereplő rendelkezéseknek megfelelően.

2.

A hajótulajdonosok továbbá a hajónapló másolatát legkésőbb 15 nappal a fogások kirakodását követően kötelesek eljuttatni illetékes hatóságaiknak. E hatóságok haladéktalanul továbbítják a másolatokat a Bizottsághoz, amely gondoskodik a másolatok főosztálynak történő továbbításáról.

3.

Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek be nem tartása a halászati engedély automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket. A felfüggesztésről szóló határozatról a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

2.   Negyedéves fogási nyilatkozatok

1.

A Bizottság az e melléklet 8. és 9. függelékében szereplő minták felhasználásával minden negyedév harmadik hónapjának vége előtt értesíti a főosztályt az uniós hajók által a megelőző negyedévben kifogott mennyiségekről.

2.

A közölt adatok havi adatok, amelyek minden hajó esetében és a hajónaplóban meghatározott valamennyi fajnál kategóriánkénti bontásban szerepelnek.

3.

Ezeket az adatokat a főosztály részére a minisztériumban használt szoftverekkel kompatibilis elektronikus fájlformátumban is el kell juttatni.

3.   Az adatok megbízhatósága

A fenti 1) és 2) pontban meghatározott dokumentumokban szereplő információknak a halászatról valós képet kell adniuk, hogy az állományokat érintő változások nyomon követésének egyik alapjául szolgálhassanak.

4.   Elektronikus rendszerre való áttérés

A két fél jegyzőkönyvet dolgozott ki a fogásokra és azok bejelentésére vonatkozó, a 11. függelékben szereplő összes adat (ERS-adatok) elektronikus cseréjéhez („Electronic Reporting System”). A Felek biztosítják e jegyzőkönyv végrehajtását, valamint a fogásbejelentések papíralapú változatának ERS-adatokkal való helyettesítését, amint Marokkó üzembe helyezte a szükséges berendezéseket és szoftvereket.

5.   Marokkón kívüli kirakodás

A hajótulajdonosok az e jegyzőkönyv keretében ejtett fogások kirakodásáról szóló nyilatkozatokat legkésőbb 15 nappal a kirakodást követően kötelesek benyújtani illetékes hatóságaiknak. E hatóságok haladéktalanul eljuttatják a másolatokat a küldöttséghez, amelyek gondoskodnak a másolatok továbbításáról.

VII.   FEJEZET

MAROKKÓI TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.

Az e megállapodás keretében halászati engedélyben részesülő hajótulajdonosok a marokkói övezetben való tartózkodásuk egész idejére marokkói tengerészeket vesznek fel a fedélzetre a 2. függelékben bemutatott technikai adatlapon meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

2.

A hajójukra felvenni kívánt tengerészeket a hajótulajdonosok választják ki a tengerészképző iskolák végzett hallgatóinak a főosztály által a Bizottság részére továbbított hivatalos listájából, amelyet a Bizottság eljuttat az érintett lobogó szerinti államoknak. A listát minden év február elsején aktualizálják. A hajótulajdonosok szabadon választják ki a végzett hallgatók közül azokat a jelölteket, akik a legjobb képességekkel és a legmegfelelőbb tapasztalattal rendelkeznek.

3.

A marokkói tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláíró felek megkapják – a hajótulajdonosok képviselője (képviselői) és a tengerészek és/vagy a marokkói illetékes hatóságokkal kapcsolatban álló szakszervezeteik, illetve azok képviselői kötik meg. E szerződések biztosítják a tengerészek számára az őket megillető szociális juttatásokat, többek között az életbiztosítást, illetve a betegség- és balesetbiztosítást.

4.

A hajótulajdonos vagy képviselője az érintett tagállam illetékes hatósága által láttamozott szerződés másolatát a küldöttségen keresztül eljuttatja a főosztálynak.

5.

A hajótulajdonos vagy képviselője a küldöttségen keresztül közli a főosztállyal az egyes hajók fedélzetére felvett marokkói tengerészek nevét, és megadja a személyzetben betöltött pozíciójukat.

6.

A küldöttség február 1-jén, és augusztus 1-jén közli a főosztállyal az uniós hajókra felvett marokkói tengerészek féléves, hajónkénti jegyzékét, a tengerészek nyilvántartási számával együtt.

7.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az uniós halászati hajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a hátrányos megkülönböztetés felszámolására vonatkozik.

8.

A marokkói tengerészek bérét a hajótulajdonosok fizetik. A bér összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik, valamint az érintett marokkói tengerészek vagy képviselőik közös megegyezéssel állapítják meg az engedélyek kiadása előtt. A marokkói tengerészek javadalmazásának feltételei azonban nem lehetnek rosszabbak a marokkói személyzetre alkalmazandóknál, meg kell felelniük az ILO normáinak, és azoknál semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek.

9.

Ha a hajón alkalmazott egy vagy több tengerész nem jelenik meg a hajó indulására megállapított időpontban, a hajó megkezdheti tervezett útját azt követően, hogy a kihajózás szerinti kikötő illetékes hatóságai tájékoztatást kapnak az előírt számú tengerész hiányáról, és megtörténik a személyzeti jegyzék naprakésszé tétele. Az említett hatóságok értesítik erről a főosztályt.

10.

A hajótulajdonos mindent megtesz azért, hogy legkésőbb a következő indulás időpontjáig az e megállapodásban előírt számú tengerész szerződjön a hajójára.

11.

Ha marokkói tengerészeket az előző pontban szereplő októl eltérő okból nem vesznek fel, az érintett európai uniós hajótulajdonosoknak legfeljebb három hónapon belül a marokkói halászati övezetekben halászattal töltött naponként és nem felvett marokkói tengerészenként 20 EUR átalányösszeget kell fizetniük.

12.

Ezt az összeget – amelyet a marokkói tengerészek képzésére fordítanak – a marokkói Bank Al Maghrib pénzintézetnél nyitott 0018100078000 20110750201 számú bankszámlára kell folyósítani.

13.

A 9. pontban előírtakra is figyelemmel az előírt számú marokkói tengerész felvételének ismételt elmulasztása a hajótulajdonosok halászati engedélyének automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg e kötelezettséget nem teljesítik. A felfüggesztésről szóló határozatról a küldöttséget haladéktalanul tájékoztatni kell.

VIII.   FEJEZET

A HALÁSZAT NYOMON KÖVETÉSE ÉS MEGFIGYELÉSE

A.   A halászat megfigyelése

1.

Az e jegyzőkönyv keretében a marokkói övezetben folytatott halászatra engedéllyel rendelkező hajók kötelesek felvenni a Marokkó által kijelölt megfigyelőket az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

1.1.

A 100 BT űrtartalmat meghaladó engedélyezett hajók 25 %-a vesz fel megfigyelőket negyedévente.

1.2.

Az ipari célú nyílt tengeri halászatot folytató hajók állandó tudományos megfigyelőt vesznek fel a marokkói övezetben folytatott tevékenységük egész idejére.

1.3.

Más uniós halászhajókat, amelyek űrtartalma legfeljebb 100 BT, évente és halászati kategóriánként legfeljebb tíz halászati út során kell megfigyelni.

1.4.

A főosztály elkészíti azon kijelölt hajók listáját, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük, valamint a hajóra történő felvételre kijelölt megfigyelők jegyzékét. E listákat elkészítésük után el kell juttatni a küldöttségnek.

1.5.

A főosztály az engedély kiadásakor, de legkésőbb a megfigyelő felvételére kijelölt időpont előtt tizenöt nappal közli az érintett hajótulajdonosokkal a hajó fedélzetére való felvételre kijelölt megfigyelő nevét.

2.

A nyílt tengeri vonóhálós halászhajók esetében a megfigyelők állandóan a fedélzeten tartózkodnak. A többi halászati kategóriánál a megfigyelőknek az ilyen hajókon eltöltött ideje hajónként egy hajóút.

3.

A megfigyelő felvételének feltételeit a hajótulajdonos vagy képviselője és a marokkói illetékes hatóságok közösen határozzák meg.

4.

A megfigyelőt a hajótulajdonos által kiválasztott kikötőben veszik fel, és ez a kijelölt hajók listájának bejelentését követően a marokkói halászati övezetben tervezett első hajóút elején történik.

5.

Az érintett hajótulajdonosok legkésőbb két héttel a megfigyelők előrelátható felvétele előtt közlik, hogy a megfigyelőket mikor és melyik marokkói kikötőben kívánják felvenni.

6.

Ha a megfigyelőt külföldön veszik fel, a megfigyelő útiköltsége a hajó tulajdonosát terheli. Ha egy hajó, amelynek a fedélzetén marokkói megfigyelő tartózkodik, elhagyja a marokkói halászati övezetet, intézkedni kell arról, hogy a megfigyelőt a hajótulajdonos költségére a lehető leghamarabb hazaszállítsák.

7.

Amennyiben a megfigyelő utazása a hajótulajdonos által elkövetett kötelezettségmulasztás miatt hiábavalónak bizonyul, az útiköltségeket, valamint a megfigyelő tétlenségének idejére a napidíjat – amelynek összege megegyezik az azonos rangú marokkói nemzeti tisztviselőket megillető napidíjjal – a hajótulajdonos viseli. Ehhez hasonlóan a hajóraszállásban a hajótulajdonos miatt bekövetkező késedelem esetén a megfigyelő fent említett napidíját a hajótulajdonos fizeti.

A napidíjakra vonatkozó szabályozás bármely módosítását legkésőbb két hónappal az alkalmazása előtt közölni kell a küldöttséggel.

8.

Ha a megfigyelő a megbeszélt helyen és időben, illetve az ezen időpontot követő tizenkét órán belül nem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő felvételének kötelezettsége alól.

9.

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. A megfigyelő a következő feladatokat látja el:

9.1.

a hajók halászati tevékenységének a megfigyelése;

9.2.

a halászati műveleteket végző hajók földrajzi helyzetének az ellenőrzése;

9.3.

tudományos programok keretében biológiai minták vételezése;

9.4.

kimutatás készítése a használt halászeszközökről;

9.5.

a marokkói övezetben ejtett fogások hajónaplóba bejegyzett adatainak ellenőrzése;

9.6.

a járulékos fogások százalékának ellenőrzése és a visszadobott, forgalomképes halak, rákfélék és lábasfejűek mennyiségének becslése;

9.7.

a halászati adatok faxon vagy rádión történő közlése, beleértve az elsődleges és járulékos fogások fedélzeti mennyiségét is.

10.

A hajóparancsnok mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a megfigyelő fizikai biztonságát és kényelmét feladatai végzése közben.

11.

A megfigyelő részére minden, a feladatai ellátásához szükséges eszközt rendelkezésre kell bocsátani. A hajóparancsnok megkönnyíti a megfigyelő hozzáférését a feladatai ellátásához szükséges kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz – beleértve különösen a hajónaplót és a navigációs naplót –, valamint a hajó azon részeihez, amelyek a feladatai teljesítésének megkönnyítéséhez szükségesek.

12.

A megfigyelő a hajón való tartózkodása alatt:

1.

minden megfelelő lépést megtesz annak biztosítására, hogy a fedélzetre való felvétele körülményei és a fedélzeten való tartózkodása ne szakítsa félbe és ne akadályozza a halászati tevékenységet,

2.

ügyel a hajó fedélzetén található javak és eszközök épségére, valamint tiszteletben tartja az említett hajó valamennyi dokumentumának bizalmas jellegét.

13.

A megfigyelő a megfigyelési időszak végén, de még a hajó elhagyását megelőzően jelentést készít, amelyet el kell küldeni az illetékes marokkói hatóságoknak, egy másolatot pedig a küldöttségnek. A megfigyelő a jelentést a parancsnok jelenlétében írja alá, aki azt kiegészítheti vagy kiegészíttetheti minden általa hasznosnak ítélt észrevétellel, majd ezt követően szintén aláírja a jelentést. A jelentés egy másolatát a megfigyelő kiszállásakor át kell adni a hajó parancsnokának.

14.

A hajótulajdonos saját költségén biztosítja a megfigyelő számára a tiszteket megillető, a hajó lehetőségeihez mért feltételek szerinti elszállásolást és étkeztetést.

15.

A megfigyelő bérét és társadalombiztosítási járulékait az illetékes marokkói hatóságok fizetik.

16.

A megfigyelőknek a hajón történő tartózkodásából eredő költségek Marokkónak való megtérítése céljából a hajótulajdonos által fizetendő díjon felül ki kell fizetni továbbá a marokkói halászati övezetben tevékenységet gyakorló hajónként 5,5 EUR/BT/negyedév alapján számított, úgynevezett „megfigyelői költségek” díjat is.

E díjak rendezése az e melléklet I. fejezetének E. szakaszában előírt fizetési feltételek szerint történik.

17.

A fenti 4. pontban meghatározott kötelezettségek be nem tartása a halászati engedély automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket. A felfüggesztésről szóló határozatról a küldöttséget haladéktalanul tájékoztatni kell.

B.   A halászat közös nyomon követésének rendszere

1.

A Szerződő Felek létrehozzák a kirakodások közös nyomonkövetési és megfigyelési rendszerét, amelynek célja az ellenőrzés hatékonyságának javítása az e jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések betartásának biztosítására.

2.

A Felek együttes éves nyomonkövetési ütemtervet dolgoznak ki, amelynek ki kell terjednie minden, e jegyzőkönyv által előírt halászati kategóriára.

3.

E célból minden szerződő fél illetékes hatósága kijelöli a képviselőjét – és annak nevét közli a másik szerződő féllel – annak érdekében, hogy a képviselő részt vegyen a kirakodások ellenőrzésében, és megfigyelje azok elvégzésének módjait.

4.

A marokkói hatóság képviselője megfigyelőként részt vesz a marokkói halászati övezetben tevékenykedő hajók kirakodásánál a tagállamok nemzeti ellenőrző szolgálatai által végzett vizsgálatokban.

5.

Elkíséri a nemzeti ellenőrző tisztviselőket a kikötőkben, a hajókon, a rakparton, az első eladási piacokon, a nagybani halkereskedők boltjaiban, a hűtőházakban és a halak első eladása előtti kirakodással és tárolással kapcsolatos helyeken tett látogatásaik során, és hozzáférhet az e vizsgálatok tárgyát képező dokumentumokhoz.

6.

A marokkói hatóság képviselője jelentést készít és nyújt be azon ellenőrzésekről, amelyeken részt vett. A jelentés másolatát eljuttatja a küldöttségnek.

7.

A főosztály egy hónapos előzetes értesítés mellett megkeresi a küldöttséget, hogy a kirakodási kikötőkben részt vegyen a rendszeres vizsgálati feladatokban.

8.

A Bizottság kérésére az uniós halászati ellenőrök megfigyelőként részt vehetnek azokban a vizsgálatokban, amelyek során a marokkói hatóságok ellenőrzik az uniós hajók marokkói kikötőkben végzett kirakodási műveleteit.

9.

E műveletek gyakorlati szabályait a két fél illetékes hatóságai közös megállapodással határozzák meg.

IX.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.   Műszaki szemle

1.1.

Évente egy alkalommal, valamint műszaki jellemzőik módosulása vagy a halászati kategória – használt halászati eszköztípusok megváltozásával járó – megváltoztatására irányuló kérelem nyomán az engedéllyel rendelkező uniós hajóknak e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően meg kell jelenniük egy marokkói kikötőben a hatályos jogszabályok által előírt szemlék elvégzése céljából. A szemlét a hajónak a kikötőbe való megérkezését követő 48 órán belül kötelező elvégezni.

1.2.

A megfelelő eredménnyel záruló szemle végén a hajó parancsnoka számára az engedélyben foglalttal megegyező érvényességi idejű igazolást kell kiállítani, amelyet az év folyamán az engedélyüket megújító hajók esetében automatikusan meg kell hosszabbítani. A maximális érvényességi időtartam azonban nem haladhatja meg az egy évet. Ezt az igazolást mindenkor a hajó fedélzetén kell tartani.

1.3.

A műszaki szemle célja a hajó műszaki jellemzői és halászeszközei vonatkozásában a megfelelőségellenőrzése, a fedélzetre telepített műholdas nyomkövető és helyhatározó készülék megfelelő működését, és igazolja, hogy betartják-e a marokkói legénységre vonatkozó rendelkezéseket.

1.4.

A szemlékhez kapcsolódó költségeket a hajótulajdonos fizeti, és azok a marokkói szabályozás által megállapított táblázat szerint kerülnek meghatározásra. A költségek nem haladhatják meg azt az összeget, amelyet azonos szolgáltatásért más hajók általában fizetnek.

1.5.

A fenti 1.1. és 1.2. pontban meghatározott rendelkezések be nem tartása a halászati engedély automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti ezeket a kötelezettségeket. A felfüggesztésről szóló határozatról a küldöttséget haladéktalanul tájékoztatni kell.

2.   Az övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

2.1.

Az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelő engedéllyel rendelkező uniós hajók a marokkói halászati övezetbe való belépési vagy az abból való kilépési szándékukról a be- vagy kilépés előtt legalább hat órával értesítik a főosztályt, valamint átadják az alábbi információkat:

2.1.1.

az üzenet elküldésének napja és órája;

2.1.2.

a hajó helyzetmeghatározása az V. fejezet 5. pontjának megfelelően;

2.1.3.

a fogásnak a fedélzeten lévő tömege kilogrammban és fajonként megadva, hárombetűs kóddal azonosítva;

2.1.4.

az olyan típusú üzenetek, mint a „fogás belépéskor” (COE) és a „fogás kilépéskor” (COX).

2.2.

Ezt a bejelentést elsősorban faxon, a faxszal nem rendelkező hajók esetében pedig rádión keresztül kell megtenni (az erre vonatkozó részletek a 10. függelékben szerepelnek).

2.3.

Az „ipari célú nyílt tengeri halászati” kategóriájú hajók esetében a marokkói halászati övezet végleges elhagyásához a főosztály előzetes engedélye szükséges. Ezt az engedélyt a hajó parancsnoka vagy ügynöke által megfogalmazott kérelem kézhezvételét követő 24 órán belül kell kiállítani, kivéve, ha a kérelem a hétvége előtti napon érkezik, ilyenkor az engedélyt a következő hétfőn állítják ki. Ha az engedély iránti kérelmet visszautasítják, a főosztály haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot a visszautasítás okairól.

2.4.

Ha egy hajóról megállapítást nyer, hogy a főosztály értesítése nélkül folytat halászati tevékenységet, úgy kell tekinteni, hogy a hajó nem rendelkezik engedéllyel.

2.5.

A hajótulajdonos a halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványán jelzi a hajó telefax- és telefonszámát, valamint a hajóparancsnok elektronikus címét.

3.   Ellenőrzési eljárások

3.1.

Az e jegyzőkönyv keretében engedélyhez jutó uniós hajók parancsnokai lehetővé teszik és megkönnyítik a halászati tevékenységek vizsgálatával és ellenőrzésével megbízott marokkói tisztviselők fedélzetre szállását és munkájának végzését.

3.2.

Ezek a tisztviselők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig maradhatnak a fedélzeten.

3.3.

A vizsgálat és az ellenőrzés befejezését követően igazolást kell átadni a hajó parancsnokának.

4.   A hajó átvizsgálása

4.1.

A főosztály haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül értesíti a küldöttséget a marokkói halászati övezetben történt valamennyi átvizsgálásról és az uniós hajókkal szemben foganatosított minden szankcióról.

4.2.

A Bizottságnak ezzel egyidejűleg rövid és tömör jelentést kell kapnia azokról a körülményekről és indokokról, amelyek az átvizsgáláshoz vezettek.

5.   Átvizsgálási jegyzőkönyv

5.1.

Miután az ellenőrzéssel megbízott marokkói hatóság felvette a jegyzőkönyvet, a hajó parancsnokának azt alá kell írnia.

5.2.

A jelentés aláírása nem sértheti a hajóparancsnoknak a terhére rótt jogsértéssel szembeni védekezésre való jogát, sem a védekezés eszközeit.

5.3.

A hajóparancsnoknak hajóját az ellenőrzéssel megbízott marokkói hatóságok által kijelölt kikötőbe kell irányítania. A hatályos marokkói tengeri halászati szabályozást megsértő hajót az átvizsgálás szokásos igazgatási alakiságainak megtételéig a kikötőben tartják.

6.   A jogsértés rendezése

6.1.

Mielőtt bírósági eljárásra kerülne sor, törekedni kell a feltételezett jogsértés peren kívüli eljárással történő rendezésére. Az ilyen eljárást az átvizsgálást követő három munkanapon belül le kell zárni.

6.2.

Peren kívüli eljárás esetén a pénzbírság összegét a marokkói halászati szabályozásnak megfelelően kell megállapítani.

6.3.

Abban az esetben, ha az ügyet nem lehet peren kívüli eljárással rendezni, és az valamely illetékes igazságszolgáltatási szerv előtt folytatódik, a hajó tulajdonosának – az átvizsgálás okozta költségeknek, valamint a jogsértésért felelősökre kiszabható pénzbírságnak és a rájuk terhelhető helyreállítási költségeknek a figyelembevételével megállapított – banki biztosítékot kell letétbe helyeznie a marokkói illetékes hatóságok által kijelölt banknál.

6.4.

A banki biztosíték a bírósági eljárás befejezéséig visszavonhatatlan. Amennyiben az eljárás elmarasztaló ítélet nélkül zárul, a biztosítékot felszabadítják. Ugyanígy, amennyiben az ítéletben az elhelyezett biztosítéknál kisebb összegű bírságot állapítanak meg, a fennmaradó összeget a marokkói illetékes hatóságok felszabadítják.

6.5.

A hajó elhagyhatja a kikötőt:

amennyiben a megegyezéses eljárásból eredő kötelezettségeket teljesítették, vagy

ha az eljárás befejezéséig elhelyezték a 6.3. pontban említett banki biztosítékot, és azt a marokkói illetékes hatóságok elfogadták.

7.   Átrakási műveletek

7.1.

A marokkói halászati övezetben tilos a fogások bármilyen, tengeren történő átrakási művelete. Azok az e jegyzőkönyvnek megfelelő engedéllyel rendelkező, ipari célú nyílt tengeri vonóhálós uniós hajók azonban, amelyek a marokkói halászati övezetben kívánnak átrakást végrehajtani, azt egy marokkói kikötőben vagy a marokkói hatóságok által kijelölt más helyen megtehetik, miután arra a főosztálytól engedélyt kaptak. Ez az átrakás a tengeri halászati küldöttség és az ellenőrző hatóságok megfigyelőjének vagy képviselőjének a felügyelete alatt történik. E rendelkezés megsértői a hatályos marokkói szabályozás által előírt szankciókkal sújthatók.

7.2.

E hajók tulajdonosainak bármely átrakási művelet előtt legalább 24 órával közölniük kell a főosztállyal a következő információkat:

az átrakási műveletet végző halászhajók neve,

a szállító teherhajó neve, honossága, lajstromozási száma és hívójele;

az átrakni szándékozott mennyiség tonnában, fajonkénti bontásban,

a fogások rendeltetési helye;

az átrakás időpontja és napja.

7.3.

A marokkói fél fenntartja magának a jogot az átrakás elutasítására, ha a szállítóhajó a marokkói halászati övezetben vagy azon kívül jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászatot folytat.

7.4.

Az átrakást a marokkói halászati övezetből való kilépésnek kell tekinteni. A hajóknak tehát el kell juttatniuk a főosztálynak a fogási nyilatkozatokat, és közölniük kell akár a halászat folytatására, akár a marokkói halászati övezetből való kilépésre vonatkozó szándékukat.

7.5.

Az olyan, e jegyzőkönyv alapján engedéllyel rendelkező, ipari célú nyílt tengeri vonóhálós uniós hajó parancsnokának, amely egy marokkói kikötőben kirakodási vagy átrakási műveletet végez, a marokkói ellenőrök számára lehetővé kell tennie és meg kell könnyítenie e műveletek ellenőrzését. A kikötőben végzett valamennyi vizsgálat és ellenőrzés végén igazolást kell kiállítani a hajó parancsnoka részére.

X.   FEJEZET

A FOGÁSOK KIRAKODÁSA

A Szerződő Felek – annak tudatában, hogy a fokozottabb integráció előmozdítása fontos szerepet játszik halászati ágazataik közös fejlődésében – megállapodnak abban, hogy elfogadják az e jegyzőkönyv alapján engedéllyel rendelkező uniós hajók által a marokkói halászati övezetben ejtett fogások egy részének marokkói kikötőkben történő kirakodására vonatkozó alábbi rendelkezéseket.

A kötelező kirakodás az e jegyzőkönyvhöz csatolt technikai adatlapokban szereplő rendelkezések szerint történik.

Pénzügyi ösztönzők:

1.

Kirakodás

Azok az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően engedéllyel rendelkező uniós tonhalhalász- vagy RSW típusú (kisebb nyílt tengeri halászhajók C. állományán működő) hajók, amelyek marokkói kikötőben az 5. és 6. számú technikai adatlapon előírt 25 %-os kötelező kirakodási arány szerinti mennyiségnél többet rakodnak ki, 5 %-os díjcsökkenésben részesülnek minden, a kötelező mennyiség felett kirakodott tonna után.

2.

Végrehajtási szabályok

A kirakodási műveletek során a halpiacnak a termékek nyomon követhetőségének alapjául szolgáló mérési jegyzéket kell kiállítania.

A halpiacon eladott termékekre vonatkozóan el kell készíteni az „eladások és levonások elszámolását”.

A mérési jegyzék és az „eladások és levonások elszámolása” igazolásának másolatát el kell juttatni a kirakodás szerinti kikötő tengeri halászati küldöttségének. A főosztály jóváhagyása után az érintett hajótulajdonosokkal közlik a számukra visszatérítendő összegeket. Ezeket az összegeket le kell vonni a következő engedély iránti kérelmekkel kapcsolatban felmerülő díjakból.

3.

Értékelés

A pénzügyi ösztönzők mértékét a vegyes bizottság a végrehajtott kirakodások társadalmi-gazdasági hatása alapján kiigazítja.

4.

A kirakodási kötelezettségek elmulasztása esetén alkalmazott bírságok

Az olyan kategóriájú hajóknak, amelyek számára a kirakodás kötelező, és amelyek nem tartják be ezt az erre vonatkozó technikai adatlapok által előírt kötelezettséget, a következő díj befizetésekor a díjon felül 5 %-os pénzbüntetést kell fizetniük. Ismételt jogsértés esetén az említett bírságokat a vegyes bizottság felülvizsgálja.

Függelékek

1.

Az engedély iránti kérelem formanyomtatványa

2.

Technikai adatlapok

3.

A VMS-üzenetek közlése Marokkóval, helyzetmeghatározási jelentés

4.

Halászati övezetek koordinátái

5.

A marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ koordinátái

6.

Az ICCAT tonhalhalászatra vonatkozó hajónaplója

7.

Hajónapló (egyéb halászhajók)

8.

A fogási nyilatkozatok formanyomtatványai (ipari célú nyílt tengeri halászat)

9.

A fogási nyilatkozatok formanyomtatványai (ipari célú nyílt tengeri halászattól és tonhalhalászattól eltérő)

10.

A marokkói tengeri halászatért felelős főosztály rádióállomásának jellemzői

11.

ERS-jegyzőkönyv

1. függelék

MAROKKÓ – EURÓPAI UNIÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁS

HALÁSZATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

A HALÁSZATI KATEGÓRIA SZÁMA

Image

2. függelék

A halászati feltételeket a Felek minden kategória esetében közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyek kibocsátását megelőzően.

1. sz. Halászati adatlap

Kisüzemi halászat északon: Nyílt tengeri halászat

Engedélyezett hajók száma

20

Engedélyezett halászeszköz

Kerítőháló

Az övezetben érvényes feltételeknek megfelelő maximális engedélyezett méret: 500 m × 90 m.

Tilos a lamparahálóval való halászat.

A hajó típusa:

< 100 BT:

Díj

75 EUR/BT/negyedév

Engedélyezett övezet földrajzi határa

A 34°18′00″-től északra.

A kibővítés egészen a 33°25′00″-ig engedélyezett egyszerre 5 hajó számára, amelyek rotációs rendszerben működnek, és tudományos megfigyelés alatt állnak.

2 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Szardínia, szardella és más kisméretű nyílt tengeri fajok

Kirakodási kötelezettség Marokkóban

A bejelentett fogások 30 %-a.

Biológiai nyugalmi időszak

Két hónap: február és március

Felvételre vonatkozó kötelezettség

Hajónként 3 marokkói tengerész

Megjegyzések

Az 5 kerítőhálós halászhajó tevékenysége számára a dél felé az é. sz. 34°18′00″-ig történő kiterjesztés értékelésére egy egyéves alkalmazási időszak után kerül sor, melynek során felmérik a nemzeti flottával való esetleges kapcsolatok hatását, valamint az erőforrásra tett hatást.

2. sz. Halászati adatlap

Kisüzemi halászat északon

Engedélyezett hajók száma

35

Engedélyezett halászeszköz

Fenéken rögzített horogsor.

a) kategória: < 40 BT – a horgok horogsoronként engedélyezett legnagyobb száma: 10 000 felszerelt és összeállított, használatra kész horog, legfeljebb 5 fenékhorogsorral.

b) kategória: ≥ 40 BT és < 150 BT – 15 000 felszerelt és összeállított, használatra kész horog, legfeljebb 8 fenékhorogsorral.

A hajó típusa:

a)

< 40 BT: 32 engedély

b)

≥ 40 BT és < 150 BT: 3 engedély

Díj

67 EUR/BT/negyedév

Engedélyezett övezet földrajzi határa

Az é. sz. 34°18′00″-től északra.

A kibővítés egészen a 33°25′00″-ig engedélyezett egyszerre 4 hajó számára (1), amelyek rotációs rendszerben működnek, és tudományos megfigyelés alatt állnak.

6 tengeri mérföldön túl.

Célfajok

Abroncshal, tengeri durbincsok és más tengerfenéki fajok

Kirakodási kötelezettség Marokkóban

Önkéntes kirakodás

Biológiai nyugalmi időszak

Március 15-től május 15-ig

Járulékos fogások

0 % kardhal és a felszínközeli vizekben élő cápa

Felvételre vonatkozó kötelezettség

< 100 BT: önkéntes

≥ 100 BT: 1 marokkói tengerész

Megjegyzések

A 4 horogsoros hajó tevékenysége dél felé az é. sz. 34°18′00″-ig történő kiterjesztésének az értékelésére egy egyéves alkalmazási időszak után kerül sor, amely során felmérik a nemzeti flottával való esetleges kapcsolatok hatását, valamint az erőforrásra tett hatást.

3. sz. Halászati adatlap

Kisüzemi halászat délen

Engedélyezett hajók száma

10

Engedélyezett halászeszközök

Horgászbotok és horogsorok

A hajó típusa:

< 80 BT:

Díj

67 EUR/BT/negyedév

Engedélyezett övezet földrajzi határa.

Az é. sz. 30°40′00″-től délre

3 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Brekegőhal, tengeri durbincsok

Kirakodási kötelezettség Marokkóban

Önkéntes kirakodás

Biológiai nyugalmi időszak

Élő csali fogására engedélyezett kerítőháló

8 mm-es hálószembőség az élő csali fogására

3 tengeri mérföldön túl használatos kerítőháló.

Járulékos fogások

0 % lábasfejűek és rákfélék

5 % egyéb tengerfenéki fajok

Felvételre vonatkozó kötelezettség

Hajónként 2 marokkói tengerész

4. sz. Halászati adatlap

Tengerfenéki halászat

Engedélyezett hajók száma

16 hajó: 5 vonóhálós és 11 horogsoros hajó

Engedélyezett halászeszköz

Vonóhálós hajók esetében:

fenékvonóháló:

A zsákvég szembősége 70 mm-es

A zsákvég megkettőzése tilos.

A zsákvéget alkotó fonal megkettőzése tilos.

Horogsoros hajók esetében:

rögzített horogsor:

Hajónként legfeljebb 20 000 horog

A hajó típusa:

 

Vonóhálós halászhajók:

maximális űrtartalom hajónként 600 BT;

 

Horogsoros halászhajók:

maximális űrtartalom hajónként 150 BT.

Díj

60 EUR/BT/negyedév

Engedélyezett övezet földrajzi határa

Az é. sz. 29°-tól délre

A vonóhálós hajók esetében a 200 m-es mélységvonalon túl

A horogsoros hajók esetében 12 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Fekete tőkehal, abroncshal, közönséges villás makréla/bonitó

Kirakodási kötelezettség Marokkóban

a fogások 30 %-a tengeri utanként

Biológiai nyugalmi időszak

Járulékos fogások

0 % lábasfejűek, rákfélék és 5 % mélyvízi cápa.

Felvételre vonatkozó kötelezettség

4 marokkói tengerész a horogsoros hajók esetében

7 marokkói tengerész a vonóhálós hajók esetében

5. sz. Halászati adatlap

Tonhalhalászat

Engedélyezett hajók száma

27

Engedélyezett halászeszközök

Horgászbot és villantó

Engedélyezett övezet földrajzi határa

3 mérföldön túl

Marokkó egész atlanti-óceáni övezete, kivéve az é. sz. 33°30′, ny. h. 7°35′ és az é. sz. 35°48′, ny. h. 6°20′ pontokat összekötő vonaltól keletre elhelyezkedő védelmi körzetet.

Célfaj

Tonhalfélék

Kirakodási kötelezettség Marokkóban

Tengeri utanként a bejelentett fogások 25 %-a csíkoshasú tonhalból (Katsuwonus pelamis), bonitóból (Sarda sarda) és tonmakrélából (Auxis thazard) áll.

Biológiai nyugalmi időszak

Élő csali fogására engedélyezett kerítőháló

8 mm-es hálószembőség az élő csali fogására, 3 tengeri mérföldön túl használatos kerítőháló.

Díjak

35 EUR halászott tonnánként.

Előleg

Az éves engedély iránti kérelmek benyújtásakor 7 000 EUR összegű átalányelőleget kell fizetni

Felvételre vonatkozó kötelezettség

Hajónként 3 marokkói tengerész

6. sz. Halászati adatlap

Ipari célú nyílt tengeri halászat

Engedélyezett hajók száma

18

Engedélyezett halászeszközök

Nyílt tengeri vagy félig nyílt tengeri vonóháló

Megadott kvóta

Évente 80 000 tonna,

legfeljebb 10 000 tonna havonta a flotta egészére vonatkozóan,

kivéve augusztustól októberig, amikor a havi fogás felső határa 15 000 tonna.

A hajó típusa

Ipari célú halászatot folytató nyílt tengeri vonóhálós hajó

Engedéllyel rendelkező hajók száma

A halászatra engedéllyel rendelkező hajók megoszlása:

10 hajó 3 000 BT-nál nagyobb űrtartalommal

3 hajó 150 és 3 000 BT közötti űrtartalommal

5 hajó 150 BT-nál kevesebb űrtartalommal

Maximálisan engedélyezett űrtartalom hajónként

7 765 BT, figyelembe véve az Európai Unió halászflottájának szerkezetét.

Engedélyezett övezet földrajzi határa

Az é. sz. 29°-tól délre.

Fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók esetében a 15 tengeri mérföldön túl

RSW típusú vonóhálós halászhajók esetében 8 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Szardínia, szardinella, makréla, fattyúmakréla és szardella.

A fogások összetétele (fajcsoportonként)

fattyúmakréla/makréla/szardella: 65 %;

szardínia/szardinella: 33 %;

járulékos fogások: 2 %

A fogásoknak ezt az összetételét a vegyes bizottság felülvizsgálhatja.

Kirakodási kötelezettség Marokkóban

A fogások 25 %-a tengeri utanként

Biológiai nyugalmi időszak

Az engedéllyel rendelkező halászhajóknak minden, a főosztály által megállapított biológiai nyugalmi időszakot tiszteletben kell tartaniuk az engedélyezett halászati övezetben, és ott minden halászati tevékenységet be kell szüntetniük. (2)

Engedélyezett háló

A nyílt tengeri vagy félig nyílt tengeri vonóháló hálószembősége kifeszített állapotban legalább 40 mm.

A nyílt tengeri vagy félig nyílt tengeri vonóháló zsákvége megerősíthető egy legalább 400 mm-s szembőségű léhéssel és legalább 1,5 méteres közökkel elhelyezett csomókkal, kivéve a háló hátsó részén lévő csomót, amely nem helyezhető el a zsákvég nyílásától számított 2 méteren belül.

A zsákvég bármely más eszközzel való megerősítése vagy megkettőzése tilos, és a háló semmilyen esetben sem használható az engedélyezett kisméretű nyílt tengeri fajokon kívüli egyéb fajok célzott halászatára.

Járulékos fogások

Legfeljebb 2 % más fajokból.

A járulékos fogásokban engedélyezett fajok listáját a „kisméretű nyílt tengeri halfajoknak az Atlanti-óceán déli részén történő halászatára” vonatkozó marokkói szabályozás határozza meg.

Ipari feldolgozás

A fogások hallisztté és/vagy halolajjá való feldolgozása szigorúan tilos.

A megromlott vagy sérült halak, valamint a fogás kezeléséből eredő hulladékok azonban feldolgozhatók hallisztté és/vagy halolajjá, az összes engedélyezett fogás maximális 5 %-os küszöbének átlépése nélkül.

Díjak

Fagyasztóval felszerelt ipari célú nyílt tengeri vonóhálós halászhajók esetében:

100 EUR/tonna fizetendő előlegként havonta.

Fagyasztóval nem felszerelt ipari célú nyílt tengeri vonóhálós halászhajók esetében:

35 EUR/tonna fizetendő előlegként havonta.

Az engedélyezett fogások túllépése esetén a díj megnövelése a 3-as tényezővel.

Felvételre vonatkozó kötelezettség

A hajó űrtartalma < 150 BT:

2 marokkói tengerész

150 BT ≤ a hajó űrtartalma < 1 500 BT:

4 marokkói tengerész

1 500 BT ≤ a hajó űrtartalma < 5 000 BT:

8 marokkói tengerész

5 000 BT ≤ hajó űrtartalma < 7 765 BT:

16 marokkói tengerész.


(1)  Egy év elteltével, ha a helyzet kedvezően alakul, valamint a vegyes bizottság véleménye alapján felül lehet vizsgálni azon hajók számát, amelyek tevékenységet folytathatnak a kibővített övezetben.

(2)  A főosztály előre értesíti a Bizottságot erről a döntésről, jelezve a halászati tilalmi időszakot vagy időszakokat, valamint az érintett övezeteket.

3. függelék

A VMS-ÜZENETEK MAROKKÓVAL VALÓ KÖZLÉSE

HELYZETMEGHATÁROZÁSI JELENTÉS

Adat

Kód

Kötelező (K)/Nem kötelező (N)

Tartalom

Adatközlés kezdete

SR

K

Rendszeradat – az adatrögzítés kezdetét jelzi

Címzett

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a címzett hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Küldő

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Lobogó szerinti állam

FS

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a lobogó szerinti állam hárombetűs ISO-kódja (ISO-3166)

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat – az üzenet típusa (ENT, POS, EXI)

Rádióhívójel (IRCS)

RC

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele (IRCS)

A szerződő fél belső referenciaszáma

IR

N

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma: hárombetűs ISO-kód (ISO-3166), amelyet egy szám követ

Külső lajstromszám

XR

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám (ISO 8859.1)

Földrajzi szélesség

LT

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva, É/D FF,fff (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LG

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva, K/NY FF,fff (WGS-84)

Irány

CO

K

A hajó iránya 360°-os skálán

Sebesség

SP

K

A hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Időpont

DA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Óra

TI

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-időpontja (ÓÓPP)

Adatközlés vége

ER

K

Rendszeradat, amely az adatrögzítés végét jelzi

A küldés során az alábbi információkat szükséges megadni ahhoz, hogy a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ azonosítani tudja az információt kibocsátó halászati felügyelő és ellenőrző központot:

a halászati felügyelő és ellenőrző központ szerverének IP-címe és/vagy DNS-referenciaadatok,

SSL-tanúsítvány (igazoló hatóságok teljes lánca).

Az adatokat tartalmazó közlemény a következőképpen épül fel:

1.

a használt karaktereknek meg kell felelniük az ISO 8859.1 szabványnak,

2.

az üzenet kezdetét kettős perjel (//) és az „SR” kód jelzi,

3.

minden egyes adatot a kódjával kell jelölni, és kettős perjellel (//) kell elválasztani a többi adattól,

4.

a kódot és az adatot egy perjel (/) választja el,

5.

az üzenet végét az „ER” kód és kettős perjel (//) jelzi,

6.

a nem kötelező adatokat az üzenet eleje és vége közé kell beilleszteni.

4. függelék

HALÁSZATI ÖVEZETEK KOORDINÁTÁI

Technikai adatlap

Kategória

Halászati övezet (Földrajzi szélesség)

A parttól való távolság

1

Kisüzemi halászat északon: nyílt tengeri

é. sz. 34°18′00″– é. sz. 35°48′00″ (az 1. sz. technikai adatlap alapján kibővítve é. sz. 33°25′00″-ig)

2 mérföldön túl

2

Kisüzemi halászat északon: horogsor

é. sz. 34°18′00″ – é. sz. 35°48′00″ (a 2. sz. technikai adatlap alapján kibővítve é. sz. 33°25′00″-ig)

6 mérföldön túl

3

Kisüzemi halászat délen

30°40′00″-től délre

3 mérföldön túl

4

Tengerfenéki halászat

29°00′00″-től délre

Horogsoros halászhajók: 12 mérföldön túl

Vonóhálós halászhajók: 200 m-es mélységvonal alatt

5

Tonhalhalászat

Az egész Atlanti-óceán, kivéve a következők által határolt területet: é. sz. 35°48′; ny. h. 6°20′/é. sz. 33°30′; ny. h. 7°35′

3 mérföldön túl, a csali esetében 3 mérföldön túl

6

Ipari célú nyílt tengeri halászat

é. sz. 29°00′00″-től délre

15 mérföldön túl (fagyasztók)

8 mérföldön túl (RSW típusú hajók)

A főosztály a hatálybalépést megelőzően közli a Bizottsággal a marokkói alapvonalak, a marokkói halászati övezet, valamint a hajózási és halászati tilalom alá tartozó területek földrajzi koordinátáit. A főosztály emellett tájékoztatást ad e határvonalak bármilyen módosításáról, legalább egy hónappal a módosítás előtt.

5. függelék

A MAROKKÓI HALÁSZATI FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ KÖZPONT KOORDINÁTÁI

A Marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ neve: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche – A halászhajók felügyeletének marokkói központja)

A CNSNP telefonszáma: +212 5 37 68 81 45/46

A CNSNP faxszáma: +212 5 37 68 83 29/82

A CNSNP e-mail címe:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

A rádióállomás koordinátái:

Hívójel: CNM

Sávok

A hajó kibocsátási frekvenciája

A hajó vevőfrekvenciája

8

8 285 kHz

8 809 kHz

12

12 245 kHz

13 092 kHz

16

16 393 kHz

17 275 kHz

A VMS-adatküldési protokoll felelőseinek e-mail címe:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

6. függelék

AZ ICCAT TONHALHALÁSZATRA VONATKOZÓ HAJÓNAPLÓJA

Image

7. függelék

HALÁSZATI NAPLÓ (NEM TONHALHALÁSZHAJÓK)

A nem tonhalhalászatot folytató tevékenységnek megfelelő halászati napló formáját e jegyzőkönyv hatálybalépése előtt közös megegyezéssel dolgozzák ki.

Image

8. függelék

Image

9. függelék

Image

10. függelék

A MAROKKÓI TENGERI HALÁSZATÉRT FELELŐS FŐOSZTÁLY RÁDIÓÁLLOMÁSÁNAK JELLEMZŐI

MMSI:

242 069 000

Hívójel:

CNM

Földrajzi helyzet:

Rabat

Frekvenciatartomány:

1,6–30 mHz

Rádióadás osztálya:

SSB-AIA-J2B

Sugárzási teljesítmény:

800 W


Munkafrekvenciák

Sávok

Csatornák

Adás

Vétel

8-os sáv

831

8 285 kHz

8 809 kHz

12-os sáv

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

16-os sáv

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Az állomás működési ideje

Időszak

Napirend

Munkanapok

8.30–16.30

Szombat, vasárnap és ünnepnapok

9.30–14.00


URH:

16-os csatorna

ASN 70-es csatorna

Rádió telex:

 

 

 

Típus:

DP-5

 

Rádióadás osztálya:

ARQ-FEC

 

Szám:

31356

Telefax:

 

 

 

Számok

212 5 37 68 8329

11. függelék

JEGYZŐKÖNYV A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK KÖZLÉSÉT SZOLGÁLÓ ELEKTRONIKUS RENDSZER (ERS-RENDSZER) VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS KERETÉRŐL

Általános rendelkezések

1.

Valamennyi uniós hajónak rendelkeznie kell egy olyan elektronikus rendszerrel (a továbbiakban: ERS-rendszer), amely a hajó a marokkói halászati övezetben folytatott tevékenységei során képes rögzíteni és továbbítani a hajó halászati tevékenységére vonatkozó adatokat (a továbbiakban: ERS-adatok).

2.

Az ERS-rendszerrel fel nem szerelt uniós hajók, vagy azok az uniós hajók, amelyek ERS-rendszere nem működik, halászati tevékenység végzése céljából nem léphetnek be a marokkói halászati övezetbe.

3.

Az ERS-adatokat a hajó lobogója szerinti állam eljárásainak megfelelően a lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központjának (CSCP) kell elküldeni.

4.

A lobogó szerinti CSCP automatikusan és haladéktalanul elküldi a marokkói CSCP-ben lévő hajóról jövő azonnali üzeneteket (COE, COX, PNO). A napi fogások bejelentését (FAR) automatikusan és haladéktalanul továbbítani kell a marokkói CSCP-nek.

5.

A lobogó szerinti állam és Marokkó megbizonyosodnak arról, hogy CSCP-ik rendelkeznek azokkal a számítástechnikai eszközökkel és szoftverekkel, amelyek az ERS-adatoknak az Európai Bizottság Halászati Főigazgatóságának weboldalán elérhető XML-formátumban való automatikus küldéséhez szükségesek, valamint hogy rendelkeznek olyan biztonsági mentési eljárásokkal, amelyek segítségével az ERS-adatok számítógép által olvasható formátumban rögzíthetők és legalább 3 évig tárolhatók.

6.

E formátum bármilyen módosítását vagy naprakésszé tételét azonosító jellel és keltezéssel kell ellátni; e módosításoknak hat hónappal a bevezetésük után érvényben kell lenniük.

7.

Az ERS-adatok küldése az EU nevében az Európai Bizottság által kezelt elektronikus kommunikációs eszköz, a DEH (Data Exchange Highway) segítségével történik.

8.

A lobogó szerint állam és Marokkó kijelöl egy-egy ERS-felelőst, akinek feladata a kapcsolattartás.

9.

Az ERS-felelősök legfeljebb hat hónapos időszakra jelölhetők ki.

10.

A lobogó szerinti állam és Marokkó CSCP-i közlik egymással az ERS-felelős elérhetőségeit (név, cím, telefon, telefax, e-mail), amint az ERS-rendszer üzemképes. Az ERS-felelős elérhetőségeinek bármilyen változását haladéktalanul közölni kell.

Az ERS-adatok létrehozása és közlése

11.

Az uniós halászhajók:

a)

naponta létrehozzák az ERS-adatokat a marokkói halászati övezetben töltött valamennyi napra vonatkozóan;

b)

hálókivetésenként vagy horogsor-kihelyezésenként rögzítik az egyes fajok célfajként vagy járulékos fogásként ejtett és a fedélzeten tárolt, vagy a tengerbe visszadobott egyedeinek mennyiségét;

c)

a Marokkó által kiadott halászati engedélyben feltüntetett fajok esetében bejelentik azt is, ha nem történt fogás;

d)

minden fajt a FAO hárombetűs kódjával azonosítanak;

e)

a mennyiségeket élőtömeg-kilogrammban és szükség esetén egyedszámban adják meg;

f)

az ERS-adatokban valamennyi fajra vonatkozóan rögzítik az átrakott és/vagy kirakodott mennyiségeket;

g)

az ERS-adatokban a marokkói halászati övezetbe történő minden belépéskor („COE”) és az onnan való minden kilépéskor („COX”) külön üzenetben rögzítik a Marokkó által kiadott halászati engedélyben megjelölt valamennyi faj fedélzeten lévő mennyiségeit;

h)

a fenti 5. pontban előírt XML formátumban elektronikus úton naponta legkésőbb 23:59 UTC időpontig megküldik az ERS-adatokat a lobogó szerinti állam CSCP-jének.

12.

A hajóparancsnok felel a rögzített és elküldött ERS-adatok helytállóságáért.

13.

A lobogó szerinti CSCP az ERS-adatokat automatikusan és haladéktalanul a marokkói CSCP rendelkezésére bocsátja az 5. pontban előírt XML formátumban.

14.

A marokkói CSCP-nek minden megkapott ERS-üzenet átvételét meg kell erősítenie egy válaszüzenet (RET) elküldésével.

15.

A marokkói CSCP minden ERS-adatot bizalmasan kezel.

A fedélzeti ERS-rendszer meghibásodása és/vagy az adatoknak a hajó és a lobogó szerinti állam CSCP-je közötti küldésében bekövetkező zavarok

16.

A lobogó szerinti állam haladéktalanul tájékoztatja a lobogója alatt közlekedő hajó parancsnokát és/vagy tulajdonosát vagy annak képviselőjét a hajóra telepített ERS-rendszer bármilyen meghibásodásáról vagy az ERS-adatoknak a hajó és a lobogó szerinti állam CSCP-je közötti küldésében bekövetkező zavarokról.

17.

A lobogó szerint állam tájékoztatja Marokkót az észlelt hiányosságról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.

18.

A fedélzeti ERS-rendszer meghibásodása esetén a hajóparancsnok és/vagy a tulajdonos gondoskodik arról, hogy a rendszert a meghibásodástól számított 10 munkanapon belül megjavítsák vagy kicseréljék. Ha a hajó e 10 munkanapon belül kiköt, halászati tevékenységét csak akkor kezdheti meg újból a marokkói halászati övezetben, ha ERS-rendszere tökéletesen működik, vagy ha Marokkó külön engedélyezi a halászati tevékenység folytatását.

19.

Az ERS-rendszer meghibásodása után a halászhajók nem hagyhatják el a kikötőt, amíg:

a)

ERS-rendszerük nem működik újra, amiről a lobogó szerinti állam meggyőződik; vagy

b)

előbb, ha a lobogó szerinti állam erre külön engedélyt ad. Az utóbbi esetben a lobogó szerinti állam még a hajó indulása előtt tájékoztatja Marokkót a döntéséről.

20.

A marokkói halászati övezetben tevékenységet folytató, meghibásodott ERS-rendszerrel rendelkező hajók naponta legkésőbb 23:59 UTC időpontig bármilyen más rendelkezésre álló elektronikus eszköz útján minden ERS-adatot megküldenek a lobogó szerinti állam CSCP-jének.

21.

Azokat a 11. pontban előírt ERS-adatokat, amelyeket az ERS-rendszernek a meghibásodása miatt nem lehetett Marokkó rendelkezésére bocsátani, a lobogó szerinti állam CSCP-je egy másik, közös megegyezés szerinti elektronikus formában küldi meg Marokkó CSCP-jének. Ezt az alternatív adatküldési módszert prioritásként kell kezelni, mivel a rendszerint alkalmazandó adatküldési határidőket vélhetően nem lehet majd betartani.

22.

Ha a marokkói CSCP valamely hajó ERS-adatait három egymást követő napon keresztül nem kapja meg, Marokkó a hajót utasíthatja arra, hogy vizsgálat végzése céljából haladéktalanul térjen vissza egy Marokkó által kijelölt kikötőbe.

A CSCP működésének leállása – az ERS-adatok be nem érkezése a marokkói CSCP-be

23.

Ha egyik CSCP-be nem érkeznek ERS-adatok, az illetékes ERS-felelős erről tájékoztatja a másik CSCP ERS-felelősét, és szükség esetén a probléma megoldásához szükséges ideig együttműködik.

24.

A lobogó szerinti állam CSCP-je és a marokkói CSCP kölcsönösen megállapodnak azokról az alternatív elektronikus eszközökről, amelyek a halászati felügyelő központok meghibásodása esetén az ERS-adatok küldésére felhasználhatók, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden kapcsolódó módosításról.

25.

Amennyiben a marokkói CSCP azt jelzi, hogy nem érkeztek hozzá ERS-adatok, a lobogó szerinti állam CSCP-je kideríti a probléma okait és meghozza a probléma megoldásához szükséges intézkedéseket. A lobogó szerinti állam CSCP-je 24 órán belül tájékoztatja Marokkó CSCP-jét és az EU-t elemzésének és a meghozott intézkedéseknek az eredményeiről.

26.

Ha a probléma megoldása 24 óránál hosszabb időt vesz igénybe, a lobogó szerinti állam CSCP-je a 24. pontban említett alternatív elektronikus eszközzel haladéktalanul megküldi a hiányzó ERS-adatokat a marokkói CSCP-nek.

27.

Marokkó tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait azért, hogy az ERS-adatok küldésének az egyik CSCP meghibásodása miatti elmaradása következtében a marokkói CSCP ne tekintse szabálysértő hajóknak az uniós hajókat.

A CSCP karbantartása

28.

A CSCP-k valamelyikének tervezett karbantartási munkálatairól (karbantartási program), amelyek érinthetik az ERS-adatok cseréjét, a munkálatok megkezdése előtt legalább 72 órával tájékoztatni kell a másik CSCP-t, lehetőség szerint megadva a karbantartás időpontját és időtartamát. Nem tervezett karbantartási munkálatok esetében a kapcsolódó információkat a lehető legkorábban meg kell küldeni a másik CSCP-nek.

29.

A karbantartási munkálatok során az ERS-adatok szolgáltatása felfüggeszthető mindaddig, amíg a rendszer újra működőképes nem lesz. Az érintett ERS-adatokat a karbantartás befejezése után haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.

30.

Ha a karbantartási munkálatok 24 óránál hosszabb időt vesznek igénybe, az ERS-adatokat a 24. pontban említett alternatív elektronikus eszköz útján kell megküldeni a másik CSCP-nek.

31.

Marokkó tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait annak érdekében, hogy az ERS-adatok küldésének az egyik CSCP karbantartási munkálatai miatti elmaradása következtében a marokkói CSCP ne tekintse szabálysértő hajóknak az uniós hajókat.


Top