Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012A1013(01)

Monetáris megállapodás az Európai Unió és a Monacói Hercegség között

OJ C 310, 13.10.2012, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

13.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 310/1


MONETÁRIS MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Monacói Hercegség között

2012/C 310/01

Az Európai Bizottság és a Francia Köztársaság által képviselt EURÓPAI UNIÓ,

és

A MONACÓI HERCEGSÉG,

mivel:

(1)

Az 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően az euro 1999. január 1-jén felváltotta a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában részt vevő tagállamok – köztük Franciaország – nemzeti valutáját.

(2)

A Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség monetáris és banki területen az euro létrehozása előtt is össze voltak kötve egymással kétoldalú megállapodások révén, nevezetesen a devizaellenőrzésről szóló, 1945. április 14-i francia-monacói megállapodás és az 1963. május 18-i szomszédsági megállapodás révén.

(3)

A Monacói Hercegség az 1998. december 31-i tanácsi határozat (1) erejénél fogva engedélyt kapott az eurónak 1999. január 1-jétől hivatalos pénznemeként történő használatára.

(4)

Az Európai Unió, amelyet a Bizottsággal és az EKB-val együttműködve a Francia Köztársaság képviselt, 2001. december 24-én monetáris megállapodást kötött a Monacói Hercegséggel. Az említett megállapodás következtében módosult a Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség között korábban létrejött szomszédsági megállapodás.

(5)

A hatályos monetáris megállapodásnak megfelelően a Monacói Hercegség jogosult arra, hogy az eurót továbbra is hivatalos pénznemeként használja, és hogy elismerje az eurobankjegyek és euroérmék törvényes fizetőeszköz státusát. Az Európai Unió e megállapodás mellékletében felsorolt előírásait a Monacói Hercegség területén az e megállapodásban előírt feltételekkel és korlátozásokkal kell alkalmazni.

(6)

A Monacói Hercegségnek saját területén gondoskodnia kell az euróban denominált bankjegyekre és érmékre vonatkozó uniós előírások alkalmazásáról; ezeket az érméket és bankjegyeket a hamisítás ellen megfelelően védeni kell; fontos, hogy a Monacói Hercegség hozza meg a hamisítás elleni küzdelemhez szükséges összes intézkedést, és e területen működjön együtt az Európai Bizottsággal, az EKB-val, a Francia Köztársasággal és az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol).

(7)

Ez a megállapodás nem ruház jogokat a Monacói Hercegség területén tevékenységük végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézetekre vagy adott esetben bármely más ilyen pénzintézetre az Európai Unióban való letelepedés vagy szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos kérdésekben. Ez a megállapodás nem ruház jogokat az Európai Unió területén tevékenységük végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézetekre vagy adott esetben bármely más ilyen pénzintézetre a Monacói Hercegségben való letelepedés vagy szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos kérdésekben.

(8)

Ez a megállapodás nem kötelezi az EKB-t vagy a nemzeti központi bankokat arra, hogy a Monacói Hercegség pénzügyi eszközeit felvegyék a Központi Bankok Európai Rendszere monetáris politikai intézkedései szempontjából figyelembe veendő értékpapírok jegyzékébe (jegyzékeibe).

(9)

A megállapodás 11. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül a Monacói Hercegség fenntart egyes olyan intézményeket, melyek kizárólag harmadik személyeknek történő portfóliókezeléssel vagy megbízásoknak a területén belüli továbbításával foglalkoznak, és amelyek szolgáltatásait kizárólag monacói jogszabályok szabályozzák. Ezeknek az intézményeknek a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekhez nincs hozzáférésük.

(10)

A Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség közötti történelmi kapcsolatok és a 2001. december 24-i monetáris megállapodásban lefektetett elvek fenntartása érdekében az Európai Unió és a Monacói Hercegség jóhiszemű együttműködést folytat a teljes megállapodás eredményes végrehajtásának biztosítása tekintetében.

(11)

Létrehoztak egy, a Monacói Hercegség, a Francia Köztársaság, az Európai Bizottság és az EKB képviselőiből álló vegyes bizottságot, amely ellenőrzi a megállapodás alkalmazását; a 3. cikkben meghatározott feltételek mellett megállapítja az érmekibocsátás éves felső határértékét; vizsgálja a névértéken kibocsátandó érmék minimális arányának megfelelőségét; és értékeli a Monacói Hercegség által a vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtása céljából tett intézkedéseket.

(12)

Az Európai Unió Bírósága az a szerv, amelyet megbíznak az e megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezésével, azokban az esetekben, ha a megállapodás részes felei nem tudnak megegyezést elérni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A módosított 1103/97/EK és 974/98/EK rendeletnek megfelelően a Monacói Hercegség jogosult arra, hogy az eurót hivatalos pénznemeként használja. A Monacói Hercegség az eurobankjegyeket és az euroérméket törvényes fizetőeszköznek tekinti.

2. cikk

A Monacói Hercegség addig nem bocsát ki sem eurobankjegyeket, sem euroérméket, amíg az Európai Unióval a kibocsátás feltételeiről megállapodást nem kötött. Az alábbi cikkek meghatározzák az euroérmék kibocsátására vonatkozóan 2011. január 1-jétől hatályos feltételeket.

3. cikk

(1)   A Monacói Hercegség által kibocsátandó euroérmékre vonatkozó (értékben meghatározott) éves felső határérték az alábbiak összegéből adódik:

 

a rögzített rész, amelynek kezdeti összege 2011-ben 2 340 000 EUR.

 

a változó rész, amelynek kiszámítása (értékben) a következőképpen történik: a Francia Köztársaság n–1. évi egy főre jutó átlagos érmekibocsátását meg kell szorozni a Monacói Hercegség lakóinak számával.

A vegyes bizottság évente felülvizsgálhatja a rögzített részt egyrészt az infláció – amelynek vizsgálata az n–1 évi francia HICP-infláción alapul –, másrészt pedig az euroérme gyűjtői piacát befolyásoló esetleges jelentős tendenciák figyelembevétele érdekében.

(2)   A Monacói Hercegség egyedi emlékérmét és/vagy gyűjtőknek szánt érméket is kibocsáthat a hercegség egyedi vagy fontos eseményei tiszteletére. Amennyiben ennek eredményeként a kibocsátás értéke az (1) bekezdésben meghatározott felső határérték fölé emelkedik, ennek a kibocsátásnak az értékét az előző évi határérték fennmaradó részébe való beszámítással és/vagy a következő évi határértékből való levonással kell figyelembe venni.

4. cikk

(1)   A Monacói Hercegség által kibocsátott euroérmék a névérték, a törvényes fizetőeszközként való elismerés, a technikai jellemzők és a közös előlap művészeti jellemzői, valamint a nemzeti előlap közös művészeti jellemzői tekintetében azonosak az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott euroérmékkel, amelyek bevezették az eurót.

(2)   A Monacói Hercegség az euroérméinek tervezett nemzeti előlapjait előzetesen bemutatja a Bizottságnak, amely ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e az uniós előírásoknak.

5. cikk

A Francia Köztársaság a Monacói Hercegség rendelkezésére bocsátja a párizsi Hôtel de la Monnaie-t érméi verésének elvégzéséhez, a Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség között 1963. május 18-án létrejött szomszédsági megállapodás 18. cikkével összhangban.

6. cikk

(1)   A Monacói Hercegség által kibocsátott euroérme-mennyiséget hozzá kell adni a Francia Köztársaság által kibocsátott teljes euroérme-mennyiséghez abból a célból, hogy az Európai Központi Bank jóváhagyja a Francia Köztársaság általi kibocsátás teljes mennyiségét, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 128. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(2)   A Monacói Hercegség minden év szeptember 1-jéig értesíti a Francia Köztársaságot az általa a következő évben kibocsátani tervezett euróérmék teljes mennyiségéről és névértékéről. A Monacói Hercegség ezen érmék kibocsátásának tervezett feltételeiről a Bizottságot is tájékoztatja.

(3)   A Monacói Hercegség a megállapodás aláírásakor közli a (2) bekezdésben említett, 2011-re vonatkozó információkat.

(4)   A gyűjtőknek szánt érmék kibocsátásának sérelme nélkül a Monacói Hercegség az egyes években kibocsátott, forgalomba szánt euroérmék legalább 80 %-át névértéken hozza forgalomba. A vegyes bizottság ezen arány megfelelőségét ötévente értékeli és dönthet az arány növeléséről.

7. cikk

(1)   A Monacói Hercegség kibocsáthat gyűjtőknek szánt euroérméket. Ezeket az érméket be kell számítani a 3. cikkben előírt éves felső határértékbe. A Monacói Hercegségnek a gyűjtői euroérmék kibocsátásakor figyelembe kell vennie a gyűjtők számára kibocsátott euroérmékre vonatkozó uniós iránymutatást, amely többek között előírja az olyan technikai jellemzők és művészi kialakítás, valamint névérték elfogadását, amelyek lehetővé teszik ezen érmék megkülönböztetését a forgalomba szánt euroérméktől.

(2)   A Monacói Hercegség által gyűjtők számára kibocsátott érmék nem számítanak törvényes fizetőeszköznek az Európai Unióban.

8. cikk

A Monacói Hercegség meghozza az eurobankjegyek és euroérmék hamisítása elleni küzdelemhez szükséges összes intézkedést, és e területen együttműködik az Európai Bizottsággal, az EKB-val, a Francia Köztársasággal és az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol).

9. cikk

A Monacói Hercegség vállalja a következőket:

a)

alkalmazza az A. mellékletben felsorolt valamennyi, a 11. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában jelentőséggel bíró uniós jogi aktust vagy előírást, beleértve azokat, melyeket a Francia Köztársaság közvetlenül alkalmaz, illetve amelyeket a Francia Köztársaság a vonatkozó aktusok vagy előírások átültetésére a 11. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott módozatoknak megfelelően hozott;

b)

intézkedéseket fogad el a B. mellékletben felsorolt és a tagállamokban közvetlenül alkalmazott vagy általuk átültetett jogi aktusoknak vagy előírásoknak való megfelelés érdekében, az e megállapodás 11. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott módozatoknak megfelelően, a következő területeken:

a banki és pénzügyi szabályozás, valamint e területeken a pénzmosás megelőzése, a 11. cikkben meghatározott módozatoknak megfelelően,

a készpénzes és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel, emlékérmékkel és érmékkel kapcsolatos csalások és a hamisítás megelőzése.

c)

területén közvetlenül alkalmazza az eurobankjegyekre és érmékre vonatkozó összes uniós jogi aktust és előírást, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 133. cikke alapján elfogadott, az euro egységes pénznemként való használatához szükséges intézkedéseket, amennyiben ez a megállapodás eltérő szabályokat nem ír elő. Az Európai Bizottság a vegyes bizottságon keresztül tájékoztatja a monacói hatóságokat a megállapodás tekintetében jelentőséggel bíró jogi aktusokról vagy előírásokról.

10. cikk

(1)   A tevékenységük Monacói Hercegségben való folytatásához engedéllyel rendelkező hitelintézetek és – adott esetben – egyéb ilyen pénzintézetek a 11. cikkben előírt feltételekkel ugyanolyan kondíciók mellett vehetnek részt az Európai Unió bankközi elszámolási és fizetési rendszereiben, valamint értékpapír-elszámolási rendszereiben, mint a Franciaország területén letelepedett hitelintézetek és – adott esetben – egyéb pénzintézetek, amennyiben az említett intézmények a rendszerek hozzáférési feltételeit teljesítik.

(2)   A Monacói Hercegségben található hitelintézetekre és – adott esetben – egyéb pénzintézetekre a 11. cikkben előírt feltételekkel ugyanúgy vonatkoznak az EKB monetáris politikai eszközeit és eljárásait megállapító rendelkezéseinek végrehajtására a Banque de France által elfogadott intézkedések, mint a Francia Köztársaság területén található hitelintézetekre és egyéb pénzintézetekre.

11. cikk

(1)   A Monacói Hercegség területén alkalmazni kell azokat a jogi aktusokat, amelyeket a Tanács fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikke (4) bekezdésének az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) 5. cikkének (4) bekezdésével, 19. cikkének (1) bekezdésével vagy 34. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben történő alkalmazására; amelyeket az EKB fogadott el a Tanács fent említett jogi aktusainak alkalmazására vagy az alapokmány 5., 16., 18., 19, 20., 22. cikke vagy 34. cikkének (3) bekezdése szerint; illetve amelyeket a Banque de France fogadott el az EKB jogi aktusainak végrehajtása céljából. Ez vonatkozik ezen aktusok valamennyi esetleges módosítására is.

(2)   A Monacói Hercegség alkalmazza ugyanazokat a szabályokat, amelyeket a Francia Köztársaságban az A. mellékletben szereplő, a hitelintézetek tevékenységére és prudenciális szabályozására, valamint a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére vonatkozó uniós jogi aktusok végrehajtására hoztak létre. Ebből a célból a Monacói Hercegség alkalmazza a következőket: először – a devizaellenőrzésről szóló, 1945. április 14-i francia-monacói megállapodásnak, valamint a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti, 1963. május 18-i, 2001. május 10-i, 2005. november 8-i és 2010. október 20-i levélváltásnak megfelelő banki szabályozási végrehajtási rendelkezéseken túlmenően – a francia monetáris és pénzügyi kódex hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, másodszor pedig a francia monetáris és pénzügyi kódex fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére vonatkozó rendelkezéseit.

(3)   A Bizottság az A. mellékletben szereplő szövegek listáját azok módosításakor és új uniós szövegek elfogadásakor is minden alkalommal módosítja, figyelembe véve e szövegek hatálybalépésének és átültetésének napját. A Monacói Hercegség az A. mellékletben felsorolt jogi aktusokat és rendelkezéseket akkortól alkalmazza, amikor azok a (2) bekezdésben említett rendelkezések szerint a francia jog részévé válnak. A Bizottság minden módosítás alkalmával közzéteszi a szövegek naprakész listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)   A Monacói Hercegség elfogadja a tagállamok által a B. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok alkalmazására elfogadott intézkedésekkel egyenértékű, az e megállapodás végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A 13. cikkben említett vegyes bizottság az általa meghatározott eljárással vizsgálja a Monacói Hercegség által és a tagállamok által a fent említett jogi aktusok alkalmazására elfogadott intézkedések egyenértékűségét.

(5)   Az e cikk (9) bekezdésében előírt eljárás ellenére a B. mellékletben szereplő szövegek listáját a vegyes bizottság határozatban módosítja. Ebből a célból a Bizottság tájékoztatja a Monacói Hercegséget, ha új jogszabályt fogad el a megállapodás körébe tartozó területek egyikén, és ha azt állapítja meg, hogy az említett jogszabályt fel kell venni a jogi aktusok B. mellékletben található listájára. A Monacói Hercegség másolatban megkapja az Európai Unió intézményei által a jogalkotási folyamat különféle szakaszaiban tett javaslatokat. A Bizottság a frissített B. mellékletet közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A vegyes bizottság egyben dönt a módosított mellékletben levő új jogi aktusoknak és előírásoknak a Monacói Hercegség általi végrehajtására vonatkozó megfelelő és ésszerű határidőkről.

(6)   A Monacói Hercegség a B. mellékletben szereplő uniós irányelvekkel hatásában egyenértékű intézkedéseket fogad el a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatban, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (PAM) ajánlásai szerint. A vegyes bizottság eseti alapon dönt arról, hogy a pénzmosás elleni küzdelemről szóló uniós rendeleteket fel kell-e venni a B. mellékletbe. A Monacói Hercegség és az Európai Unió tagállamainak pénzügyi hírszerző egységei aktívan folytatják és összehangolják a pénzmosás elleni küzdelmet célzó erőfeszítéseiket.

(7)   A Monacói Hercegség területén található hitelintézetekre és – adott esetben – más pénzintézetekre és adatszolgáltatókra szankciók és fegyelmi eljárások vonatkoznak az előző bekezdésekben említett jogi aktusok és előírások megszegése esetén. A Monacói Hercegség felügyeli az illetékes hatóságok által e cikk rendelkezéseinek megfelelően kirótt szankciók végrehajtását.

(8)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jogi aktusok a Monacói Hercegségben ugyanazon a napon lépnek hatályba, mint – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jogi aktusok esetében – az Európai Unióban, illetve a Francia Köztársaság hivatalos lapjában közzétett jogi aktusok esetében, mint Franciaországban. Az e cikk (1) bekezdésében említett általános alkalmazású és az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Francia Köztársaság hivatalos lapjában közzé nem tett jogi aktusok a megfelelő monacói hatóságokkal való közléskor lépnek hatályba. Az e cikk (1) bekezdésében említett, egyedi jellegű jogi aktusok az érintett féllel való közlés napján lépnek hatályba.

(9)   A Monacói Hercegség területén a harmadik személyek részére történő befektetési szolgáltatásoktól és a megbízások továbbításától eltérő befektetési szolgáltatások nyújtása céljával letelepedni kívánó befektetési vállalkozások engedélyezése előtt, és az e cikk (6) bekezdésében megállapított kötelezettségek sérelme nélkül a Monacói Hercegség meghozza az e szolgáltatásokra vonatkozó hatályos uniós jogi aktusokkal egyenértékű intézkedéseket. Az e cikk (5) bekezdésében megállapított eljárástól eltérve ezeket az aktusokat a Bizottság felveszi a B. mellékletben szereplő aktusok listájára.

12. cikk

(1)   A megállapodás megszegéséből fakadó azon esetleges jogviták rendezése, amelyeket a vegyes bizottságban nem sikerült megoldani, az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik. A megállapodás részes felei vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jogvitákat elsőként a vegyes bizottságban oldják meg.

(2)   Ha békés megoldás nem érhető el, az Európai Unió – a Bizottság ajánlására eljárva, a Francia Köztársasággal, valamint az EKB-val a hatáskörébe tartozó kérdésekben folytatott konzultációt követően – vagy a Monacói Hercegség az ügyet a Bíróság elé terjesztheti, ha a vegyes bizottság megállapítja, hogy a felek egyike a megállapodás szerinti valamely kötelezettséget vagy rendelkezést nem teljesítette. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, akik az abban meghatározott időtartamon belül megteszik a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(3)   Amennyiben az Európai Unió vagy a Monacói Hercegség a megszabott határidőn belül nem teszi meg a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél azonnal hatállyal felmondhatja a megállapodást.

(4)   Az Európai Unió intézményei vagy testületei által hozott, e megállapodás értelmében végrehajtott határozatok érvényességével kapcsolatos minden kérdés a Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Különösen, a Monacói Hercegség területén lakó vagy ott letelepedett minden természetes vagy jogi személy gyakorolhatja a Franciaország területén tartózkodó természetes vagy jogi személyek rendelkezésére álló jogorvoslati jogot a hozzájuk intézett jogi aktusok ellen, függetlenül azok formájától vagy jellegétől.

13. cikk

1.   A vegyes bizottság a Monacói Hercegség és az Európai Unió képviselőiből áll. A vegyes bizottság tagjai vélemény- és információcserét folytatnak és meghozzák a 3., a 6. és a 11. cikk szerinti döntéseket. A vegyes bizottság megvizsgálja a Monacói Hercegség által tett intézkedéseket és a megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták megoldására törekszik. A bizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát.

2.   Az Európai Unió küldöttsége a Francia Köztársaság (betölti az elnöki tisztséget), az Európai Bizottság képviselőiből, valamint az Európai Központi Bank képviselőiből áll. Az Európai Unió delegációja konszenzussal fogadja el eljárási szabályzatát.

3.   A monacói delegáció az államminisztérium által kijelölt képviselőkből áll, és elnöke a Kormányzótanács pénzügyi és gazdasági kérdésekért felelős tagja vagy annak képviselője.

4.   A vegyes bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint minden alkalommal, ha a tagok azt állapítják meg, hogy a megállapodás működésének biztosításához – nevezetesen az európai, francia vagy monacói jogszabályi fejlemények figyelembevétele érdekében – ülést kell tartani. A vegyes bizottság elnöki tisztségét egy-egy évre felváltva az Európai Unió delegációjának elnöke és a Monacói Hercegség delegációjának elnöke látja el. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el.

5.   A vegyes bizottság titkársága kéttagú, akik közül az egyiket a monacói delegáció elnöke, a másikat pedig az Európai Unió delegációjának elnöke jelöli. A titkárság is részt vesz a vegyes bizottság ülésein.

14. cikk

A megállapodást egyéves felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja.

15. cikk

A megállapodás francia nyelven készül és kerül aláírásra, és szükség esetén az Európai Unió más nyelveire is lefordítható. Csak a francia nyelvű szöveg hiteles.

16. cikk

Ez a monetáris megállapodás 2011. december 1-jén lép hatályba.

17. cikk

A 2001. december 24-i monetáris megállapodás e megállapodás hatálybalépésének napján hatályát veszti. A 2001. december 24-i megállapodásra való hivatkozásokat e megállapodásra való hivatkozásokként kell értelmezni.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én három eredeti példányban, francia nyelven.

az Európai Unió részéről

Olli REHN

az Európai Bizottság gazdasági és monetáris ügyekért felelős alelnöke

Francois BAROIN

a Francia Köztársaság gazdaságért, pénügyekért és az iparpolitikáért felelős minisztere

A Monacói Hercegség részéről

Michel ROGER

államminiszter


(1)  HL L 30., 1999.2.4., 31. o.


A. MELLÉKLET

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról: a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezéseket illetően (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg): a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezéseket illetően (HL L 177., 2006.6.30., 201. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/23/EK irányelve (2008. március 11.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 54. o.)

A Bizottság 2009/27/EK irányelve (2009. április 7.) a 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 94., 2009.4.8., 97. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányelve (1994. május 30.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 135., 1994.5.31., 5. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/14/EK irányelve (2009. március 11.) a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2009.3.13., 3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.)

Módosították a következők:

A Bizottság 2007/18/EK irányelve (2007. március 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv hatálya alá sorolása, illetve az irányelv hatálya alóli kivonása, valamint a multilaterális fejlesztési bankoknak való kitettség kezelése tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2007.3.28., 9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.) a 2007/64/EK irányelv I. és II. címe rendelkezéseit illetően

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/24/EK irányelve (2008. március 11.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 38. o.)

A Bizottság 2009/83/EK irányelve (2009. július 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 196., 2009.7.28., 14. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.) a 2009/110/EK irányelv III. címe kivételével

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

A Bizottság 2010/16/EU irányelve (2010. március 9.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egy bizonyos intézmény alkalmazási körből való kivétele tekintetében történő módosításáról (HL L 60., 2010.3.10., 15. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

Módosította a következő:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében és a 15., a 31—33. cikk és a III. cím kivételével (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

Helyesbítés a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 145., 2004.4.30.) (HL L 45., 2005.2.16., 18. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/31/EK irányelve (2006. április 5.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (HL L 114., 2006.4.27., 60. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 33. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Kiegészítették a következők:

A Bizottság 1287/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1. o.)

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 26. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.) a 2009/110/EK irányelv III. címe kivételével

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről: a 2007/64/EK irányelv I. és II. címe rendelkezéseit illetően (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

Helyesbítés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 319., 2007.12.5.), (HL L 187., 2009.7.18., 5. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)


B. MELLÉKLET

A pénzmosás megakadályozása

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)

Módosították a következők:

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.), a 2007/64/EK irányelv I. és II. címe rendelkezéseit illetően.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 46. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.), a 2009/110/EK irányelv III. címe kivételével.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Kiegészítette a következő:

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.)

A csalás és a hamisítás megelőzése

A Tanács 2001/413/IB kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

Módosította a következő:

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

Módosította a következő:

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

A Tanács 2000/383/IB kerethatározata (2000. május 29.) az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről (HL L 140., 2000.6.14., 1. o.)

Módosította a következő:

A Tanács 2001/888/IB kerethatározata (2001. december 6.) az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.)

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euro pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

A Tanács 2009/371/IB határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.)

A Tanács 2001/923/EK határozata (2001. december 17.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész-program) létrehozásáról (HL L 339., 2001.12.21., 50. o.)

Módosították a következők:

A Tanács 2006/75/EK határozata (2006. január 30.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 36., 2006.2.8., 40. o.).

A Tanács 2006/849/EK határozata (2006. november 20.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 330., 2006.11.28., 28. o.).

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.).


Top