Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012A0426(01)

Monetáris megállapodás az Európai Unió és San Marino Köztársaság között

OJ C 121, 26.4.2012, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

26.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 121/5


MONETÁRIS MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és San Marino Köztársaság között

2012/C 121/02

AZ EURÓPAI UNIÓ,

valamint

SAN MARINO KÖZTÁRSASÁG,

mivel:

(1)

Az 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendeletnek (1) megfelelően az euro 1999. január 1-jén felváltotta a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában részt vevő tagállamok – köztük Olaszország – nemzeti valutáját.

(2)

Az euro bevezetését megelőzően Olaszország és San Marino Köztársaság monetáris ügyeit kétoldalú megállapodások szabályozták; a legutóbbi, a Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino megkötésére 1991. december 21-én került sor.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződés záróokmányához csatolt 6. nyilatkozat értelmében a Közösségnek elő kell segítenie a San Marino Köztársasággal fennálló megállapodásoknak a közös valuta bevezetésével szükségessé váló újratárgyalását.

(4)

Az Olasz Köztársaság 2000. november 29-én az Európai Közösség nevében monetáris megállapodást kötött San Marino Köztársasággal (2).

(5)

A monetáris megállapodásnak megfelelően San Marino Köztársaság hivatalos pénznemeként használja az eurót, és elismeri az eurobankjegyek és euroérmék törvényes fizetőeszköz státuszát. San Marinónak biztosítania kell, hogy területén betartják az euróban denominált bankjegyekre és érmékre vonatkozó – többek között az eurobankjegyek és -érmék hamisításával szembeni védelemmel kapcsolatos – európai uniós előírásokat. San Marino Köztársaság meghoz minden szükséges intézkedést a hamisítás elleni küzdelem és az Európai Bizottsággal, az Európai Központi Bankkal (EKB) és az Europollal való együttműködés érdekében. Az Europol és a San Marino Köztársaság közötti együttműködési megállapodás aláírásáig San Marino Köztársaság az illetékes olasz hatóságokon keresztül működik együtt e területen az Europollal.

(6)

San Marino Köztársaságnak figyelembe kell vennie különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (PAM) ajánlásait, nevezetesen a PAM-tagokhoz és a PAM-típusú regionális szerv tagjaihoz címzett azon felhívásokat, melyek a szükséges ellenintézkedések alkalmazására szólítanak fel a nagy kockázatúként meghatározott joghatóságokkal összefüggésben. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések értékelést vizsgáló szakértői bizottságban képviselt San Marino Köztársaság kellő mértékben figyelembe veszi a San Marino Köztársaságra vonatkozó kölcsönös értékelési jelentésekben tett vagy teendő ajánlásokat, ezáltal javítva a pénzmosás általi fenyegetéssel szembeni intézkedéseit.

(7)

Ez a megállapodás nem kötelezi az EKB-t és a nemzeti központi bankokat arra, hogy San Marino Köztársaság pénzügyi eszközeit felvegyék a Központi Bankok Európai Rendszere által végzett monetáris politikai műveletekhez elfogadható eszközök jegyzékébe (jegyzékeibe).

(8)

San Marino Köztársaság bankszektora működése szempontjából szorosabb kapcsolatot kíván kialakítani az euroövezet bankszektorával. A vonatkozó európai uniós banki és pénzügyi jogszabályok, a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok, a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás, valamint a statisztikai jelentéstétel követelményeit ennélfogva az egyenlő feltételek megteremtése érdekében fokozatosan kell alkalmazandóvá tenni San Marino Köztársaság számára.

(9)

Létre kell hozni egy, a San Marino Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Bizottság és az EKB képviselőiből álló vegyes bizottságot, amely ellenőrzi a megállapodás alkalmazását, megállapítja az érmekibocsátás éves felső határértékét és értékeli a San Marino Köztársaság által a vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtása céljából tett intézkedéseket.

(10)

A megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezésére kijelölt bírói hatóság az Európai Unió Bírósága,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

San Marino Köztársaság az euro bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1997. június 17-i 1103/97/EK tanácsi rendeletnek (3) és az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK rendeletnek megfelelően jogosult arra, hogy az eurót saját hivatalos pénznemeként használja. San Marino Köztársaság elismeri az eurobankjegyek és euroérmék törvényes fizetőeszköz státuszát.

2. cikk

San Marino Köztársaság nem bocsáthat ki semmilyen bankjegyet, érmét, illetve pénzhelyettesítő eszközt, kivéve, ha az ahhoz szükséges feltételekről megállapodás jön létre az Európai Unióval. Az alábbi cikkek meghatározzák az euroérmék kibocsátására vonatkozóan az e megállapodás hatálybalépésétől érvényes feltételeket.

3. cikk

A jelen megállapodással létrehozott vegyes bizottság számítja ki a San Marino Köztársaság által kibocsátandó euroérmékre vonatkozó éves felső határértéket, amely az alábbiakból adódik össze:

Egy rögzített rész, amelynek e megállapodás hatálybalépését követő első évre vonatkozó kezdeti összege 2 600 000 EUR. A vegyes bizottság évente felülvizsgálhatja a rögzített részt egyrészt az infláció – amelynek vizsgálata a számítás időpontjában adattal alátámasztott utolsó 12 hónapra vonatkozó olasz HICP-infláción alapul –, másrészt pedig az euroérme gyűjtői piacát befolyásoló esetleges jelentős tendenciák figyelembevétele érdekében.

Egy változó rész, amely az Olasz Köztársaság egy főre jutó átlagos érmekibocsátása abban az utolsó 12 hónapban, amelyre vonatkozóan adatok állnak rendelkezésre, megszorozva San Marino lakosainak számával.

4. cikk

(1)   A San Marino Köztársaság által kibocsátott euroérmék a névérték, a törvényes fizetőeszközként való elismerés, a technikai jellemzők és a közös előlap művészi kialakítása, valamint a nemzeti előlap közös művészi kialakítása tekintetében megfelelnek az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott euróérméknek, amelyek bevezették az eurót.

(2)   San Marino Köztársaság euroérméinek tervezett nemzeti előlapjáról előzetesen értesíti az Európai Bizottságot, amely ellenőrzi, hogy az megfelel-e az uniós előírásoknak.

5. cikk

(1)   A San Marino Köztársaság által kibocsátott euroérméket az olasz köztársasági Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve San Marino a vegyes bizottság egyetértésével az (1) bekezdésben említetten kívül más, euroérmét gyártó uniós pénzverdével is gyártathatja euroérméit.

(3)   A pénzforgalomba szánt euroérmék legalább 70 %-át e megállapodás hatálybalépését követő évtől kezdve névértéken hozza forgalomba. Ez az arány három év múltán 80 %-ra emelkedik. Ezt követően a vegyes bizottság rendszeres időközönként felülvizsgálja ezen arány megfelelőségét.

(4)   San Marino Köztársaság kibocsáthat gyűjtőknek szánt euroérméket. Ezeket be kell számítani a 3. cikkben említett éves felső határértékbe. San Marino Köztársaságnak a gyűjtői euróérmék kibocsátásakor figyelembe kell vennie a gyűjtők számára kibocsátott euroérmékre vonatkozó uniós iránymutatást, amely többek között előírja az olyan technikai jellemzők és művészi kialakítás, valamint névérték elfogadását, amelyek lehetővé teszik ezen érméknek a pénzforgalomba szánt euroérméktől való megkülönböztetését.

6. cikk

(1)   A San Marino Köztársaság által kibocsátott euroérme-mennyiséget hozzá kell adni az Olaszország által kibocsátott érmemennyiséghez, az Olasz Köztársaság általi kibocsátás teljes mennyiségének az Európai Központi Bank általi jóváhagyása céljából, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 128. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(2)   San Marino Köztársaság minden év szeptember 1-jéig értesíti az Európai Bizottságot és az Olasz Köztársaságot az általa a következő évben kibocsátani tervezett euroérmék mennyiségéről és névértékéről. Továbbá tájékoztatja az Európai Bizottságot ezen érmék kibocsátásának tervezett feltételeiről, különösen a gyűjtők számára kibocsátott érmék arányáról és a pénzforgalomba szánt érmék bevezetésére vonatkozó részletes intézkedésekről.

(3)   E megállapodás aláírását követően San Marino Köztársaság a (2) bekezdésben foglaltak szerint továbbítja az e megállapodás hatálybalépését követő évre vonatkozó információkat.

7. cikk

(1)   E megállapodás nem befolyásolja a San Marino Köztársaságnak a scudóban denominált aranyérmék kibocsátására vonatkozó jogát.

(2)   A San Marino Köztársaság által kibocsátott, scudóban denominált, gyűjtők számára kibocsátott érmék és aranyérmék nem szolgálnak törvényes fizetőeszközül az Európai Unióban.

8. cikk

(1)   San Marino Köztársaság – a jogszabályok közvetlen átültetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések révén – vállalja az e megállapodás mellékletében felsorolt európai uniós jogi aktusok és előírások alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát az alábbi területeken:

a)

eurobankjegyek és euroérmék;

b)

banki és pénzügyi jogszabályok, különösen az érintett intézmények tevékenységével és felügyeletével kapcsolatban;

c)

a pénzmosás megelőzése, valamint a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel, emlékérmékkel és érmékkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzése, valamint a statisztikai adatszolgáltatási követelmények. A statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos jogi szabályozást illetően a végrehajtás részletes szabályait és a technikai kiigazítást (beleértve a San Marino különleges státuszát figyelembe vevő megfelelő eltéréseket) legkésőbb 18 hónappal a statisztikai adatszolgáltatás kívánt kezdetét megelőzően egyeztetni kell az Európai Központi Bankkal.

d)

az euro közös pénzként történő alkalmazásához szükséges, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogi aktusokat és előírásokat San Marino Köztársaság a mellékletben meghatározott, e megállapodás hatálybalépésétől kezdve érvényes határidőket betartva hajtja végre.

(3)   A 3. cikkben meghatározott felső határérték mértéke

a)

automatikusan és ideiglenesen egyharmaddal csökken, amennyiben és amikor egy, a mellékletben meghatározott határidő nem teljesül, mindaddig, amíg sor nem kerül az érintett uniós jogi aktusok és előírások elfogadására;

b)

ideiglenesen felére csökkenhet a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel hozott határozata alapján és San Marino Köztársaság képviselőinek meghallgatását követően, amennyiben és amikor San Marino Köztársaságnak több mint két év alatt nem sikerül eleget tennie a mellékletben felsorolt egy vagy több olyan uniós jogi aktusnak és előírásnak, amelyet San Marino a megállapodásban szereplő határidőn belül elfogadott.

Amint San Marino Köztársaság meghozta a megfelelő intézkedéseket az ideiglenes csökkentés kezelésére, a felső határérték mértékét ugyanazon eljárást követve vissza kell állítani a normális szintre.

(4)   San Marino Köztársaság a vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának elősegítése érdekében technikai segítségnyújtást kérhet az Európai Unió küldöttségének résztvevőitől.

(5)   A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos előírások módosításának figyelembevétele céljából a Bizottság évente egyszer vagy szükség esetén ennél gyakrabban módosítja a mellékletet. Ezután a vegyes bizottság dönt a módosított mellékletben levő új jogi aktusoknak és előírásoknak a San Marino Köztársaság általi végrehajtására vonatkozó megfelelő és ésszerű határidőkről.

(6)   A vegyes bizottság kivételes esetekben felülvizsgálhat egy, a mellékletben meghatározott, meglévő határidőt.

(7)   Az aktualizált mellékletet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk

A hitelintézetek és adott esetben az olyan egyéb pénzügyi intézmények, amelyek San Marino Köztársaság területén működési engedéllyel rendelkeznek, az Olasz Nemzeti Bank által, az Európai Központi Bankkal egyetértésben meghatározott megfelelő feltételek szerint hozzáférhetnek az euroövezet bankközi elszámolási és fizetési, valamint értékpapír-elszámolási rendszereihez.

10. cikk

(1)   A megállapodás alkalmazásából fakadó azon esetleges jogviták rendezése, amelyeket a vegyes bizottságban nem sikerült rendezni, az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)   Amennyiben az Európai Unió – az Európai Bizottság által képviselve és a vegyes bizottságban az Európai Unió küldöttségének ajánlása alapján eljárva –vagy San Marino Köztársaság úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a megállapodás keretében vállalt valamely kötelezettségét, a Bírósághoz fordulhat. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, akik a Bíróság ítéletében meghatározott időtartamon belül megteszik az abban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

11. cikk

(1)   Vegyes bizottságot kell létrehozni, amely a San Marino Köztársaság és az Európai Unió képviselőiből áll. A vegyes bizottság konszenzussal fogadja el eljárási szabályzatát. Az Európai Unió küldöttsége az Európai Bizottság és az Olasz Köztársaság képviselőiből, valamint az Európai Központi Bank képviselőiből áll.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az elnöki tisztséget évente váltakozva az Európai Unió és San Marino Köztársaság képviselője látja el. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el.

(3)   A vegyes bizottság tagjai vélemény- és információcserét folytatnak és meghozzák a 3., az 5. és a 8. cikkben említett döntéseket. A vegyes bizottság megvizsgálja a San Marino Köztársaság által tett intézkedéseket, és a megállapodás végrehajtásából eredő esetleges viták megoldására törekszik.

(4)   E megállapodásnak a 13. cikkben meghatározott hatálybalépése után a vegyes bizottság elnöki tisztségét először az Európai Unió képviselője látja el.

12. cikk

Egyéves felmondási idővel bármelyik fél felbonthatja a megállapodást.

13. cikk

Ez a megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a felek értesítették egymást a megállapodás megerősítésére, megkötésére vagy elfogadására irányuló saját eljárásaik lezárultáról.

14. cikk

A 2000. november 29-i monetáris megállapodás e megállapodás hatálybalépésének időpontjától kezdődően hatályát veszti. A 2000. november 29-i megállapodásra való hivatkozásokat e megállapodásra való hivatkozásokként kell értelmezni.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 27-én, két eredeti, angol nyelvű példányban.

Az Európai Unió részéről

Olli REHN

az Európai Bizottság gazdasági és monetáris ügyekért, valamint az euróért felelős alelnöke

San Marino Köztársaság részéről

Antonella MULARONI

külügyminiszter


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

(2)  HL C 209., 2001.7.27., 1. o.

(3)  HL L 162., 1997.6.19., 1. o.


MELLÉKLET

VÉGREHAJTANDÓ JOGI RENDELKEZÉSEK

A VÉGREHAJTÁS HATÁRIDEJE

(A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK IDŐPONTJÁTÓL ALKALMAZANDÓ)

A pénzmosás megelőzése

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/20/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 46. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

Kiegészítette:

 

A Tanács 2007. december 6-i 2007/845/IB határozata a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről (HL L 332., 2007.12.18., 103. o.)

 

A Bizottság 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK irányelve a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1781/2006/EK rendelete a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.)

 

Helyesbítés a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 345., 2006.12.8.), (HL L 323., 2007.12.8., 59. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 1889/2005/EK rendelete a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről, (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.)

 

A Tanács 2001. június 26-i 2001/500/IB kerethatározata a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

1 év

A Tanács 2000. október 17-i 2000/642/IB határozata a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.)

1 év

A csalás és hamisítás megelőzése

A Tanács 2001. június 28-i 1338/2001/EK rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról, (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

módosította:

A Tanács 2008. december 18-i 44/2009/EK rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

1 év

A Tanács 2003. december 8-i 2003/861/EK határozata a hamis euroérmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

1 év

A Tanács 2004. december 6-i 2182/2004/EK rendelete az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

módosította:

A Tanács 2008. december 18-i 46/2009/EK rendelete az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17, 2009.1.22., 5. o.)

1 év

A Tanács 2000. május 29-i 2000/383/IB kerethatározata az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről (HL L 140., 2000.6.14., 1. o.)

módosította:

A Tanács 2001. december 6-i 2001/888/IB kerethatározata az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.)

1 év

A Tanács 2001. december 6-i 2001/887/IB határozata az euro pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

1 év

A Tanács 2001. május 28-i 2001/413/IB kerethatározata a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

1 év

Az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

A Tanács 1998. május 3-i 975/98/EK rendelete a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről (HL L 139., 1998.5.11., 6. o.)

módosította:

A Tanács 1999. február 22-i 423/1999/EK rendelete az euro forgalmi érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.)

1 év

A Tanács 1999. május 10-i következtetései az euroérmék minőségbiztosítási rendszeréről

1 év

A Tanács 1998. november 23-i és 2002. november 5-i következtetései a gyűjtők számára kibocsátott érmékről

1 év

A Bizottság 2008. december 19-i 2009/23/EK ajánlása a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (C(2008) 8625) (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.)

1 év

A Bizottság 2001. október 22-i 2001/C 318/03 közleménye az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (C(2001) 600 végleges), (HL C 318., 2001.11.13., 3. o.)

1 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. december 15-i 1210/2010/EU rendelete az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

1 év

Az Európai Központi Bank 2003. március 20-i EKB/2003/5 iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

1 év

Az Európai Központi Bank 2003. március 20-i EKB/2003/4 határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 16. o.)

1 év

A Tanács 1998. november 23-i 2532/98/EK rendelete az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (HL L 318., 1998.11.27., 4–7. o.)

1 év

Az Európai Központi Bank 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 határozata az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

1 év

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 26–58. o.)

6 év

A Bizottság 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1–25. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1997. január 27-i 97/5/EK irányelve a határokon átnyúló átutalásokról (HL L 43., 1997.2.14., 25–30. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 201. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/23/EK irányelve a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL 76., 2008.3.19., 54. o.)

 

A Bizottság 2009. április 7-i 2009/27/EK irányelve a 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 94., 2009.4.8., 97. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott változat) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.)

módosította:

 

A Bizottság 2007. március 27-i 2007/18/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv hatálya alá sorolása, illetve az irányelv hatálya alóli kivonása, valamint a multilaterális fejlesztési bankoknak való kitettség kezelése tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2007.3.28., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK irányelve a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/24/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 38. o.)

 

A Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 196., 2009.7.28., 14. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

 

A Bizottság 2010. március 9-i 2010/16/EU irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egy bizonyos intézmény alkalmazási körből való kivétele tekintetében történő módosításáról (HL L 60., 2010.3.10., 15. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

Helyesbítés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 319., 2007.12.5.), (HL L 187., 2009.7.18., 5. o.)

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

4 év

A Tanács 1986. december 8-i 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

Helyesbítés a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelvhez (HL L 60., 1987.3.3., 17. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK irányelve a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i 2003/51/EK irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/46/EK irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/19/EK irányelve a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 135., 1994.5.31., 5. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 2005/1/EK irányelve a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 2009/14/EK irányelve a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2009.3.13., 3. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. április 4-i 2001/24/EK irányelve a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

6 év

A Tanács 1989. február 13-i 89/117/EGK irányelve a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 2005/1/EK irányelve a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/25/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

Helyesbítés a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 45., 2005.2.16., 18. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/31/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (HL L 114., 2006.4.27., 60. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK irányelve a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/10/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 33. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

kiegészítette:

 

A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 26. o.)

 

A Bizottság 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK rendelete a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 6-i 2002/47/EK irányelve a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/44/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

6 év

A Bizottság 1997. július 30-i 97/489/EK ajánlása az elektronikus fizetőeszközökkel lebonyolított ügyletekről, különösen a kibocsátó és a birtokos közötti kapcsolatról (HL L 208., 1997.8.2., 52. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1997. március 3-i 97/9/EK irányelve a befektetőkártalanítási rendszerekről (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. május 19-i 98/26/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/44/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1092/2010/EU rendelete a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.)

4 év

A Tanács 2010. november 17-i 1096/2010/EU rendelete az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

4 év

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozás (a megbízatás 6. cikkének (1) bekezdése)

Az Európai Központi Bank 2008. december 19-i 25/2009/EK rendelete a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozott szöveg) (EKB/2008/32) (HL L 15., 2009.1.20., 14. o.)

módosította:

Az Európai Központi Bank 2011. augusztus 25-i 883/2011/EU rendelete a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet módosításáról (átdolgozott szöveg), (HL L 228., 2011.9.3., 13. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank 2001. december 20-i 63/2002/EK rendelete a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2001/18) (HL L 10., 2002.1.12., 24. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank 2010. július 23-i 674/2010/EU rendelete a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2010/7), (HL L 196., 2010.7.28., 23. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2009. március 31-i 290/2009/EK rendelete a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2009/7), (HL L 94., 2009.4.8., 75. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2004. december 16-i 2181/2004/EK rendelete a monetáris pénzügyi intézmények szektorának konszolidált mérlegéről szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet és a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2004/21), (HL L 371., 2004.12.18., 42. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank 2007. augusztus 1-jei EKB/2007/9 iránymutatása a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás), (HL L 341., 2007.12.27., 1. o.)

Helyesbítés a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás) szóló, 2007. augusztus 1-jei EKB/2007/9 európai központi banki iránymutatáshoz (HL L 84., 2008.3.26., 393. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank 2008. december 19-i EKB/2008/31 iránymutatása a monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról (átdolgozott változat) szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 53., 2009.2.26., 76. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2009. december 4-i EKB/2009/23 iránymutatása a monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 16., 2010.1.21., 6. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2011. augusztus 25-i EKB/2011/13 iránymutatása a monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 228., 2011.9.3., 37. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank 2002. november 21-i EKB/2002/7 iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 334., 2002.12.11., 24. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank 2005. november 17-i EKB/2005/13 iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 30., 2006.2.2., 1. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2006. április 20-i EKB/2006/6 iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 115., 2006.4.28., 46. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2007. november 15-i EKB/2007/13 iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 311., 2007.11.29., 47. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2008. augusztus 26-i EKB/2008/6 iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 259., 2008.9.27., 12. o.)

4 év


Top