EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A1217(01)

Monetáris megállapodás az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között

OJ C 369, 17.12.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2021

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/1


MONETÁRIS MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között

2011/C 369/01

Az Európai Bizottság által képviselt EURÓPAI UNIÓ,

valamint

AZ ANDORRAI HERCEGSÉG,

mivel:

(1)

Az 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően az euro 1999. január 1-jén felváltotta a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában részt vevő tagállamok – köztük Spanyolország és Franciaország – nemzeti valutáját.

(2)

E megállapodás megkötéséig az Andorrai Hercegség nem rendelkezett hivatalos fizetőeszközzel, és semmilyen monetáris megállapodást nem kötött uniós tagállammal vagy harmadik országgal. A spanyol és a francia bankjegyek és pénzérmék szolgáltak de facto fizetőeszközül Andorrában, és azokat 2002. január 1-jétől az eurobankjegyek és -érmék váltották fel. Az Andorrai Hercegség ezenkívül kibocsátott néhány dinerben denominált emlékérmét is.

(3)

E monetáris megállapodás értelmében az Andorrai Hercegség hivatalos pénzneme az euro. Az Andorrai Hercegség tehát kibocsáthat euróban denominált pénzérméket, és köteles törvényes fizetőeszköznek tekinteni az eurorendszer és az azon tagállamok által kibocsátott eurobankjegyeket és -érméket, amelyek bevezették az eurót. Az Andorrai Hercegségnek saját területén gondoskodnia kell az euróban denominált bankjegyekre és érmékre vonatkozó – többek között az eurobankjegyek és -érmék hamisításával szembeni védelemmel kapcsolatos – uniós előírások alkalmazásáról.

(4)

Az Andorrai Hercegség jelentős banki üzletággal rendelkezik, amelynek működése szorosan kapcsolódik az euroövezet banki üzletágához. Az egyenlő bánásmód fokozottabb érvényesülése érdekében tehát az Andorrai Hercegségre fokozatosan alkalmazandóvá kell tenni a vonatkozó banki és pénzügyi tárgyú uniós rendelkezéseket, továbbá azokat, amelyek a pénzmosás megelőzésére és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére irányulnak, valamint amelyek a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkoznak.

(5)

Ez a megállapodás nem kötelezi az EKB-t és a nemzeti központi bankokat arra, hogy az Andorrai Hercegség pénzügyi eszközeit felvegyék az eurorendszer monetáris politikai intézkedései szempontjából figyelembe veendő értékpapírok jegyzékébe (jegyzékeibe).

(6)

Az Andorrai Hercegség és az Európai Unió képviselőiből álló vegyes bizottságot kell létrehozni e megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérésére, az érmekibocsátás éves felső határának meghatározására, valamint azon intézkedések értékelésére, amelyeket az Andorrai Hercegség a vonatkozó uniós szabályozás alkalmazása érdekében tesz. Az Európai Unió küldöttségének az Európai Bizottság, a Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság, valamint az Európai Központi Bank képviselőiből kell állnia.

(7)

Az Európai Unió Bíróságának kell lennie az e megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezésével megbízott szervnek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az 1103/97/EK és a 974/98/EK rendeletnek megfelelően az Andorrai Hercegség jogosult arra, hogy az eurót hivatalos pénznemeként használja. Az Andorrai Hercegség az eurobankjegyeket és az euroérméket törvényes fizetőeszköznek tekinti.

2. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség nem bocsát ki bankjegyet. Az alábbi cikkek meghatározzák az euroérmék kibocsátására vonatkozóan 2013. július 1-jétől hatályos feltételeket.

(2)   A euroérme-kibocsátás 2013. július 1-jétől az alábbi feltételekkel lehetséges:

a)

az Andorrai Hercegség előzetesen elfogadja az e megállapodás mellékletében felsorolt mindazon uniós jogi aktusokat és előírásokat, amelyek átültetése e megállapodás hatálybalépésétől számítva 12 vagy 18 hónapos határidőhöz van kötve;

b)

az Andorrai hercegség legkésőbb az e megállapodás hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül aláírja az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének az egyeztetésre, az együttműködésre és az információcserére vonatkozó többoldalú egyetértési megállapodását.

3. cikk

Az e megállapodással létrehozott vegyes bizottság az alábbiak összeadásával számítja ki az Andorrai Hercegség által kibocsátandó euroérmékre vonatkozó (értékben meghatározott) éves felső határértéket:

a rögzített rész, amelynek kezdeti összege 2013-ben 2 342 000 EUR. A rögzített részt a vegyes bizottság évente felülvizsgálhatja annak érdekében, hogy figyelembe vegye egyrészt az inflációt – az euroövezetnek az előző tizenkét hónapban mért harmonizált fogyasztói árindexe alapján –, másrészt az euroemlékérmék piacára ható esetleges jelentős fejleményeket,

a változó rész, amely az előző tizenkét hónapban mért, az euroövezet egy lakosára jutó (értékben meghatározott) átlagos érmekibocsátásnak az Andorrai Hercegség lakosságszámával való szorzata.

4. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség által kibocsátott euroérmék a névérték, a törvényes fizetőeszközként való elismerés, a technikai jellemzők és a közös előlap művészeti jellemzői, valamint a nemzeti előlap közös művészeti jellemzői tekintetében azonosak az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott euroérmékkel, amelyek bevezették az eurót.

(2)   Az Andorrai Hercegség az euroérméinek tervezett nemzeti előlapjáról előzetesen értesíti a Bizottságot, amely ellenőrzi, hogy az megfelel-e az uniós előírásoknak.

5. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség maga választja meg az általa kibocsátott euroérméket gyártó pénzverdét, annak azonban tapasztalattal kell rendelkeznie az euroérmék gyártásában. A vegyes bizottságot minden esetben értesíteni kell az alvállalkozó személyében bekövetkező változásról.

(2)   A pénzforgalomban részt vevő euroérméknek legalább 80 százaléka névértéken kerül bevezetésre. A vegyes bizottság határozhat ezen arány növeléséről.

(3)   Az Andorrai Hercegség általi euroemlékérme-kibocsátásnak összhangban kell lennie az euroemlékérmékre vonatkozó uniós iránymutatásokkal, amelyek előírják különösen, hogy az emlékérmék technikai és művészeti jellemzőinek, valamint címletének lehetővé kell tennie a pénzforgalomban részt vevő érméktől való megkülönböztetést.

6. cikk

(1)   A Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság által kibocsátott mennyiségnek az Európai Központi Bank általi – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 128. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő – jóváhagyása céljából az Andorrai Hercegség által kibocsátott euroérmék mennyiségét felerészben a Spanyol Királyság által kibocsátott érmék mennyiségéhez, felerészben pedig a Francia Köztársaság által kibocsátott érmék mennyiségéhez kell hozzáadni.

(2)   Minden évben legkésőbb szeptember 1-jén az Andorrai Hercegség értesíti az Európai Bizottságot, a Spanyol Királyságot és a Francia Köztársaságot a következő évben általa kibocsátani tervezett euroérmék össznévértékéről. Az Andorrai Hercegség továbbá értesíti az Európai Bizottságot a szóban forgó pénzérmék kibocsátásának tervezett feltételeiről, és különösen az emlékérmék részarányáról, valamint a pénzforgalomban részt vevő érmék bevezetésének részletes módozatairól.

7. cikk

(1)   Ez a megállapodás nem érinti az Andorrai Hercegség azon jogát, hogy továbbra is kibocsásson dinerben denominált emlékérméket.

(2)   Az Andorrai Hercegség által kibocsátott, dinerben denominált emlékérmék az Európai Unióban nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek.

8. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség vállalja, hogy – rendelkezések közvetlen átültetése vagy azokkal egyenértékű intézkedések elfogadása révén – meghozza az e megállapodás mellékletében felsorolt európai uniós jogi aktusok és előírások alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedéseket az alábbi területeken:

a)

eurobankjegyek és euroérmék;

b)

banki és pénzügyi szabályozás, különösen az érintett intézetek tevékenysége és felügyelete tekintetében;

c)

a pénzmosás megelőzése, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzése (ezekről együttműködési megállapodást kell aláírni az Europollal), az érmekre és a zsetonokra irányadó szabályok, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek. A statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos jogi szabályozást illetően a végrehajtás részletes szabályait és a technikai kiigazításokat (beleértve az Andorra sajátos helyzetének figyelembevételéhez szükséges eltéréseket is) az Európai Központi Bank jóváhagyásával, legkésőbb a tényleges statisztikai adatgyűjtés kezdete előtt 18 hónappal meg kell állapítani;

d)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 133. cikke alapján elfogadott, az euro egységes pénznemként való használatához szükséges intézkedések.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogi aktusokat és előírásokat az Andorrai Hercegség a mellékletben rögzített határidők betartásával hajtja végre.

(3)   Az Andorrai Hercegség a vonatkozó uniós szabályozás végrehajtásához – különösen a statisztikai adatgyűjtés tekintetében – technikai segítségnyújtást kérhet az Európai Unió küldöttségének részét képező jogalanyoktól.

(4)   A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos előírások módosításának figyelembevétele céljából a Bizottság évente – vagy szükség szerint gyakrabban – módosítja a mellékletet. Ezután a vegyes bizottság dönt a módosított mellékletben levő új jogi aktusoknak és előírásoknak az Andorrai Hercegség általi végrehajtására vonatkozó megfelelő és ésszerű határidőkről.

(5)   Rendkívüli körülmények esetén a vegyes bizottság felülvizsgálhat egy, a mellékletben rögzített meglévő határidőt.

(6)   Az aktualizált mellékletet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk

Az Andorrai Hercegségben működő hitelintézetek és adott esetben az olyan egyéb pénzintézetek, amelyek az Andorrai Hercegség területén tevékenységet folytathatnak, a Spanyolország vagy Franciaország illetékes hatóságai által – az Európai Központi Bankkal egyetértésben – megállapított részletes szabályok és feltételek szerint hozzáférhetnek az euroövezet bankközi elszámolási és fizetési, valamint értékpapír-elszámolási rendszeréhez.

10. cikk

(1)   A megállapodás alkalmazásából fakadó azon esetleges jogviták rendezése, amelyeket a vegyes bizottságban nem sikerült rendezni, az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)   Az Európai Unió – az Európai Bizottság által képviselve és a vegyes bizottságban az Európai Uniót képviselő küldöttség ajánlása alapján eljárva – vagy az Andorrai Hercegség a Bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a monetáris megállapodásból eredő valamely kötelezettségét. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, az abban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket a felek a Bíróság által ítéletében megszabott határidőn belül megteszik, és fellebbezésnek nincs helye.

(3)   Amennyiben az Európai Unió vagy az Andorrai Hercegség a megszabott határidőn belül nem teszi meg a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél három hónapos felmondási idővel felmondhatja a megállapodást.

11. cikk

(1)   Vegyes bizottság kerül létrehozásra. A vegyes bizottság az Andorrai Hercegség és az Európai Unió képviselőiből áll. Az Európai Unió küldöttsége az Európai Bizottság (a küldöttség elnöke), a Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság képviselőiből, valamint az Európai Központi Bank képviselőiből áll.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az elnöki tisztséget egy-egy évre felváltva az Európai Unió egy képviselője és az Andorrai Hercegség egy képviselője látja el. A vegyes bizottság egyhangúlag határoz.

(3)   A vegyes bizottság vélemény- és információcserét folytat, és meghozza a 3. és a 8. cikkben említett határozatokat. Az Európai Unió küldöttsége tájékoztatja az Andorrai Hercegséget az Európai Uniónak a 8. cikk szerinti területeket érintő jogalkotási tervezeteiről. A vegyes bizottság továbbá megvizsgálja az Andorrai Hercegség által tett intézkedéseket, és a megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták megoldására törekszik.

(4)   E megállapodásnak a 13. cikkben meghatározott hatálybalépése után a vegyes bizottság elnöki tisztségét először az Európai Unió látja el.

12. cikk

A 10. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül egyéves felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja a megállapodást.

13. cikk

Ez a megállapodás az azt követő második hónap első napján lép hatályba, hogy mindkét fél értesítette a másikat a megállapodás megerősítésére irányuló saját eljárásainak lezárultáról.

14. cikk

Ez a megállapodás négy nyelven (katalánul, franciául, angolul és spanyolul) jön létre és kerül aláírásra, és az ezen nyelveken készült szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 30-án.

Az Európai Unió részéről

Olli REHN

az Európai Bizottság tagja

Az Andorrai Hercegség részéről

Antoni MARTÍ PETIT

kormányfő


MELLÉKLET

Alkalmazandó jogi rendelkezések

Alkalmazás határideje

(a megállapodás hatálybalépésétől számítva)

A pénzmosás megelőzése

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 46. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

a következő kiegészítésekkel:

 

A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről, HL L 332., 2007.12.18., 103. o.

 

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.)

 

Helyesbítés a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 323., 2007.12.8., 59. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.)

 

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

 

A Tanács 2000/642/IB határozata (2000. október 17.) a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.)

18 hónap

A csalás és a hamisítás megelőzése

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

módosította:

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

18 hónap

A Tanács 2003/861/EK határozata (2003. december 8.) a hamis euroérmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

18 hónap

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

módosította:

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

18 hónap

A Tanács 2000/383/IB kerethatározata (2000. május 29.) az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről (HL L 140., 2000.6.14., 1. o.)

módosította:

A Tanács 2001/888/IB kerethatározata (2001. december 6.) az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.)

18 hónap

A Tanács 2009/371/IB határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.)

18 hónap

A Tanács 2001/923/EK határozata (2001. december 17.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról (HL L 339., 2001.12.21., 50. o.)

módosította:

 

A Tanács 2006/75/EK határozata (2006. január 30.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 36., 2006.2.8., 40. o.)

 

A Tanács 2006/849/EK határozata (2006. november 20.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 330., 2006.11.28., 28. o.)

a következő kiegészítéssel:

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euró pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

18 hónap

A Tanács 2001/413/IB kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

18 hónap

Az Európai Központi Bank 2010/597/EU határozata (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (EKB/2010/14) (HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

18 hónap

Az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

A Tanács 975/98/EK rendelete (1998. május 3.) a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről (HL L 139., 1998.5.11., 6. o.)

módosította:

A Tanács 423/1999/EK rendelete (1999. február 22.) az euró forgalmi érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.)

12 hónap

A Tanács 1999. május 10-i következtetései az euroérmék minőségbiztosítási rendszeréről

12 hónap

A Tanács 1998. november 23-i és 2002. november 5-i következtetései a gyűjtők számára kibocsátott érmékről

12 hónap

A Bizottság 2009/23/EK ajánlása (2008. december 19.) a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (C(2008) 8625) (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.)

12 hónap

A Bizottság 2001/C 318/03 közleménye (2001. október 22.) az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600 végleges) (HL C 318., 2001.11.13., 3. o.)

12 hónap

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

12 hónap

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

12 hónap

Az Európai Központi Bank 2003/205/EK határozata (2003. március 20.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (ECB/2003/4) (HL L 78., 2003.3.25., 16. o.)

12 hónap

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 201. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/23/EK irányelve (2008. március 11.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 54. o.)

 

A Bizottság 2009/27/EK irányelve (2009. április 7.) a 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 94., 2009.4.8., 97. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg), HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

módosította:

 

A Bizottság 2007/18/EK irányelve (2007. március 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv hatálya alá sorolása, illetve az irányelv hatálya alóli kivonása, valamint a multilaterális fejlesztési bankoknak való kitettség kezelése tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2007.3.28., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/24/EK irányelve (2008. március 11.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 38. o.)

 

A Bizottság 2009/83/EK irányelve (2009. július 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 196., 2009.7.28., 14. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

 

A Bizottság 2010/16/EU irányelve (2010. március 9.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egy bizonyos intézmény alkalmazási körből való kivétele tekintetében történő módosításáról (HL L 60., 2010.3.10., 15. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

Helyesbítés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 319., 2007.12.5.) (HL L 187., 2009.7.18., 5. o.)

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

4 év

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányelve (1994. május 30.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 135., 1994.5.31., 5. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/14/EK irányelve (2009. március 11.) a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2009.3.13., 3. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

6 év

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

6 év

Az európai parlament és a tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

Helyesbítés a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 45., 2005.2.16., 18. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/31/EK irányelve (2006. április 5.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (HL L 114., 2006.4.27., 60. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 33. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve a 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

a következő kiegészítésekkel:

 

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 26. o.)

 

A Bizottság 1287/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9. 11. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

6 év

A Bizottság 1997/489/EK ajánlása (1997. július 30.) az elektronikus fizetési eszközökkel végrehajtott műveletekről, különösen a kibocsátó és a tulajdonos közötti viszonyról (HL L 208., 1997.8.2., 52. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.)

4 év

A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

4 év

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó szabályozás (a megbízatás 6. cikkének (1) bekezdése)

Az Európai Központi Bank 25/2009/EK rendelete (2008. december 19.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozott szöveg) (EKB/2008/32) (HL L 15., 2009.1.20., 14. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank 63/2002/EK rendelete (2001. december 20.) a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2001/18) (HL L 10., 2002.1.12., 24. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank 674/2010/EU rendelete (2010. július 23.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2010/7) (HL L 196., 2010.7.28., 23. o.)

 

Az Európai Központi Bank 290/2009/EK rendelete (2009. március 31.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2009/7) (HL L 94., 2009.4.8., 75. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2181/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a monetáris pénzügyi intézmények szektorának konszolidált mérlegéről szóló 2423/2004/EK (EKB/2001/13) rendelet és a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2004/21) (HL L 371., 2004.12.18., 42. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank EKB/2007/9 iránymutatása (2007. augusztus 1.) a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás) (HL L 341., 2007.12.27., 1. o.)

Helyesbítés a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás) szóló, 2007. augusztus 1-jei európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2007/9) (HL L 84., 2008.3.26., 393. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank EKB/2008/31 iránymutatása (2008. december 19.) monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról (átdolgozott változat) szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 53., 2009.2.26., 76. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKB/2009/23 iránymutatása (2009. december 4.) a monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 16., 2010.1.21., 6. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank EKB/2002/7 iránymutatása (2002. november 21.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 334., 2002.12.11., 24. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank EKB/2002/7 iránymutatása (2005. november 17.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 30., 2006.2.2., 1. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKB/2006/6 iránymutatása (2006. április 20.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 115., 2006.4.28., 46. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKT/2007/13 iránymutatása (2007. november 15.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 311., 2007.11.29., 47. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKB/2008/6 iránymutatása (2008. augusztus 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 259., 2008.9.27., 12. o.)

4 év


Top