Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0204(01)

Monetáris megállapodás az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam között

OJ C 28, 4.2.2010, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 28/13


MONETÁRIS MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam között

2010/C 28/05

Az Európai Bizottság és az Olasz Köztársaság által képviselt EURÓPAI UNIÓ,

valamint

a Lateráni Szerződés 3. cikkének megfelelően a Szentszék által képviselt VATIKÁNVÁROSI ÁLLAM,

mivel:

(1)

Az 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően az euro 1999. január 1-jén felváltotta a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában részt vevő tagállamok – köztük Olaszország – nemzeti valutáját.

(2)

Az euro bevezetése előtt Olaszország és a Vatikánvárosi Állam monetáris ügyeit kétoldalú megállapodások szabályozták, mindenekelőtt az 1991. december 3-án kötött Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződés záróokmányához csatolt 6. nyilatkozat megállapította, hogy a Közösségnek elő kell segítenie a Vatikánvárosi Állammal fennálló megállapodásoknak a közös valuta bevezetésével szükségessé váló újratárgyalását.

(4)

Az Európai Közösség, amelyet a Bizottsággal és az EKB-val együttműködve az Olasz Köztársaság képviselt, 2000. december 29-én monetáris megállapodást kötött a Vatikánvárosi Állammal.

(5)

A monetáris megállapodásnak megfelelően a Vatikánvárosi Állam hivatalos pénznemeként használja az eurót, és elismeri az eurobankjegyek és euroérmék törvényes fizetőeszköz státusát. Biztosítania kell, hogy az euróban denominált bankjegyekre és érmékre vonatkozó – többek között az eurobankjegyek és -érmék hamisításával szembeni védelemmel kapcsolatos – uniós előírásokat betartsák a területén.

(6)

Ez a megállapodás nem kötelezi az EKB-t és a nemzeti központi bankokat arra, hogy a Vatikánvárosi Állam pénzügyi eszközeit felvegyék a Központi Bankok Európai Rendszere által végzett monetáris politikai műveletek keretében elfogadható értékpapírok jegyzékébe (jegyzékeibe).

(7)

Létre kell hozni egy, a Vatikánvárosi Állam, az Olasz Köztársaság, a Bizottság és az Európai Központi Bank képviselőiből álló vegyes bizottságot, amely ellenőrzi a megállapodás alkalmazását, megállapítja az érmekibocsátás éves felső határértékét, vizsgálja a névértéken kibocsátandó érmék minimális arányának megfelelőségét és értékeli a Vatikánvárosi Állam által a vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtása céljából tett intézkedéseket.

(8)

A megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezésére kijelölt bírói hatóság az Európai Unió Bírósága,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az 1103/97/EK és a 974/98/EK rendeletnek megfelelően a Vatikánvárosi Állam jogosult arra, hogy az eurót saját hivatalos pénznemeként használja. A Vatikánvárosi Állam elismeri az eurobankjegyek és euroérmék törvényes fizetőeszköz státusát.

2. cikk

A Vatikánvárosi Állam nem bocsáthat ki semmilyen bankjegyet, érmét, illetve pénzhelyettesítő eszközt, kivéve, ha az ahhoz szükséges feltételekről megállapodás jön létre az Európai Unióval. Az alábbi cikkek meghatározzák az euroérmék kibocsátására vonatkozóan 2010. január 1-jétől hatályos feltételeket.

3. cikk

(1)   A jelen megállapodással létrehozott vegyes bizottság számítja ki a Vatikánvárosi Állam által kibocsátandó euroérmékre vonatkozó éves felső határértéket, amely az alábbiakból adódik össze:

a rögzített rész, amelynek kezdeti összege 2010-ben 2 300 000 EUR. A vegyes bizottság évente felülvizsgálhatja a rögzített részt egyrészt az infláció, amelynek vizsgálata az n–1 évi olasz HICP-infláción alapul, másrészt pedig az euroérme gyűjtői piacát befolyásoló esetleges jelentős fejlemények figyelembevétele érdekében,

a változó rész, amelynek kiszámítása a következőképpen történik: az Olasz Köztársaság n–1. évi egy főre jutó átlagos érmekibocsátását meg kell szorozni a Vatikánvárosi Állam lakóinak számával.

(2)   A Vatikánvárosi Állam egyedi emlékérmét és/vagy gyűjtőknek szánt érméket is kibocsáthat azokban az években, amikor a Szentszék üres. Amennyiben ennek eredményeként a kibocsátás értéke az (1) bekezdésben meghatározott felső határérték fölé emelkedik, ennek a kibocsátásnak az értékét vagy az előző évi határérték fennmaradó részébe való beszámítással és/vagy a következő évi határértékből való levonással kell figyelembe venni.

4. cikk

(1)   A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott euroérmék a névérték, a törvényes fizetőeszközként való elismerés, a technikai jellemzők és a közös előlap művészi kialakítása, valamint a nemzeti előlap közös művészi kialakítása tekintetében megfelelnek az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott euroérméknek, amelyek bevezették az eurót.

(2)   A Vatikánvárosi Állam euroérméinek tervezett nemzeti előlapjáról előzetesen értesíti a Bizottságot, amely ellenőrzi, hogy az megfelel-e az uniós előírásoknak.

5. cikk

(1)   A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott euroérméket az olaszországi Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a Vatikánvárosi Állam a vegyes bizottság egyetértésével az (1) bekezdésben említetten kívül más, euroérmét gyártó uniós pénzverdével is gyártathatja euroérméit.

6. cikk

(1)   A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott euroérme-mennyiséget hozzá kell adni az Olaszország által kibocsátott érmemennyiséghez, az adott tagállam általi kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 128. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(2)   A Vatikánvárosi Állam minden év szeptember 1-jéig értesíti az Olasz Köztársaságot az általa a következő évben kibocsátani tervezett euroérmék mennyiségéről és névértékéről. Értesíti a Bizottságot ezen érmék kibocsátásának tervezett feltételeiről is.

(3)   A Vatikánvárosi Állam a (2) bekezdésben említett információt a 2010. évre vonatkozóan e megállapodás aláírásakor közli.

(4)   A gyűjtőknek szánt érmék kibocsátásának sérelme nélkül a Vatikánvárosi Állam az egyes években kibocsátott euroérmék legalább 51 %-át névértéken hozza forgalomba. A vegyes bizottság ötévente megvizsgálja a névértéken kibocsátandó érmék minimális arányának megfelelőségét, és dönthet annak növeléséről.

7. cikk

(1)   A Vatikánvárosi Állam kibocsáthat gyűjtőknek szánt euroérméket. Ezeket be kell számítani a 3. cikkben említett éves felső határértékbe. A Vatikánvárosi Államnak a gyűjtői euroérmék kibocsátásakor figyelembe kell vennie a gyűjtők számára kibocsátott euroérmékre vonatkozó uniós iránymutatást, amely többek között előírja az olyan technikai jellemzők és művészi kialakítás, valamint névérték elfogadását, amelyek lehetővé teszik ezen érmék megkülönböztetését a forgalomba szánt euroérméktől.

(2)   A Vatikánvárosi Állam által gyűjtők számára kibocsátott érmék nem számítanak törvényes fizetőeszköznek az Európai Unióban.

8. cikk

(1)   A Vatikánvárosi Állam – a jogszabályok közvetlen átültetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések révén – vállalja az e megállapodás mellékletében felsorolt európai uniós jogi aktusok és előírások alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát az alábbi területeken:

a)

eurobankjegyek és -érmék;

b)

a pénzmosás megelőzése, valamint a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel, emlékérmékkel és érmékkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzése, valamint a statisztikai adatszolgáltatási követelmények.

Amennyiben és amikor a Vatikánvárosi Államban banki szektor jön létre, a mellékletben felsorolt jogi aktusokat és előírásokat ki kell egészíteni az uniós banki és pénzügyi jogszabályokkal és az Európai Központi Bank vonatkozó jogi aktusaival és előírásaival, különös tekintettel a statisztikai adatszolgáltatási követelményekre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogi aktusokat és előírásokat a Vatikánvárosi Állam a mellékletben meghatározott határidőket betartva hajtja végre.

(3)   A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos előírások módosításának figyelembevétele céljából a Bizottság évente módosítja a mellékletet. Ezután a vegyes bizottság dönt a módosított mellékletben levő új jogi aktusoknak és előírásoknak a Vatikánvárosi Állam általi végrehajtására vonatkozó megfelelő és ésszerű határidőkről.

(4)   Az aktualizált mellékletet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk

A Vatikánvárosi Államban működő pénzügyi intézmények az Olasz Nemzeti Bank által az Európai Központi Bank egyetértésével megállapított megfelelő feltételek mellett hozzáférhetnek az euroövezet bankközi elszámolási és fizetési, valamint értékpapír-elszámolási rendszeréhez.

10. cikk

(1)   Az Európai Unió Bírósága az a joghatóság, amely kizárólagos illetékességgel rendelkezik e megállapodás alkalmazásából eredően a felek között felmerülő esetleges viták rendezéséért, amelyek megoldására a vegyes bizottságon belül nem volt lehetőség.

(2)   Ha az Európai Unió (a vegyes bizottságban az Európai Uniót képviselő fél ajánlása alapján eljárva) vagy a Vatikánvárosi Állam úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a monetáris megállapodás keretében vállalt valamely kötelezettségét, a Bírósághoz fordulhat. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, akik az abban meghatározott időtartamon belül megteszik a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(3)   Amennyiben az Európai Unió vagy a Vatikánvárosi Állam az említett időtartamon belül nem teszi meg a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél haladéktalanul felmondhatja a megállapodást.

11. cikk

(1)   Vegyes bizottságot kell létrehozni, amely a Vatikánvárosi Állam és az Európai Unió képviselőiből áll. Az EU képviseletét a Bizottság és az Olasz Köztársaság képviselői látják el az Európai Központi Bank képviselőivel együtt. Az Európai Unió delegációjának konszenzussal kell elfogadnia eljárási szabályzatát.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az elnöki tisztséget évente váltakozva az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam képviselője látja el. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el.

(3)   A vegyes bizottság tagjai vélemény- és információcserét folytatnak és meghozzák a 3., a 6. és a 8. cikkben említett döntéseket. A vegyes bizottság megvizsgálja a Vatikánvárosi Állam által tett intézkedéseket és a megállapodás végrehajtásából eredő esetleges viták megoldására törekszik.

(4)   E megállapodásnak a 13. cikkben meghatározott hatálybalépése után a vegyes bizottság elnöki tisztségét először az Európai Unió képviselője látja el.

12. cikk

A 10. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül bármelyik fél egyéves felmondási idővel felmondhatja a megállapodást.

13. cikk

Ez a megállapodás 2010. január 1-jén lép hatályba.

14. cikk

A 2000. december 29-i monetáris megállapodás e megállapodás hatálybalépésének időpontjától kezdődően hatályát veszti. A 2000. december 29-i megállapodásra való hivatkozásokat e megállapodásra való hivatkozásokként kell értelmezni.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 17-én.

az Európai Unió részéről

Joaquín ALMUNIA

az Európai Bizottság tagja

a Vatikánvárosi Állam részéről és nevében a Szentszék

Őexcellenciája André DUPUY érsek

az Európai Unió mellé rendelt apostoli nuncius


MELLÉKLET

VÉGREHAJTANDÓ JOGI RENDELKEZÉSEK

A VÉGREHAJTÁS HATÁRIDEJE

A pénzmosás megakadályozása

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.).

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 46. o.)

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.)

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

2010.12.31.

A csalás és hamisítás megakadályozása

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

módosította:

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

2010.12.31.

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

módosította:

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

2010.12.31.

A Tanács 2000/383/IB kerethatározata (2000. május 29.) az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről (HL L 140., 2000.6.14., 1. o.)

módosította:

A Tanács 2001/888/IB kerethatározata (2001. december 6.) az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.)

2010.12.31.

A Tanács 1999/C 149/02 határozata (1999. április 29.) az Europolnak a pénz és a fizetőeszközök hamisítása leküzdésével kapcsolatos megbízatása meghosszabbításáról (HL C 149., 1999.5.28., 16. o.)

2010.12.31.

A Tanács 2001/923/EK határozata (2001. december 17.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész-program) létrehozásáról (HL L 339., 2001.12.21., 50. o.)

módosította:

A Tanács 2006/75/EK határozata (2006. január 30.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész-program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 36., 2006.2.8., 40. o.)

A Tanács 2006/849/EK határozata (2006. november 20.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 330., 2006.11.28., 28. o.)

A Tanács 2001/888/IB kerethatározata (2001. december 6.) az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.)

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euro pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

2010.12.31.

A Tanács 2001/413/IB kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

2010.12.31.

Az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

A Tanács 975/98/EK rendelete (1998. május 3.) a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről (HL L 139., 1998.5.11., 6. o.)

módosította:

amelyet a Tanács 1999. február 22-i 423/1999/EK rendelete módosított (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.).

2010.12.31.

A Tanács 1999. május 10-i következtetései az euroérmék minőségbiztosítási rendszeréről

2010.12.31.

A Tanács 1998. november 23-i és 2002. november 5-i következtetései a gyűjtők számára kibocsátott érmékről

2010.12.31.

A Bizottság 2009/23/EK ajánlása (2008. december 19.) a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.)

2010.12.31.

A Bizottság 2001/C 318/03 közleménye (2001. október 22.) az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600) (HL C 318., 2001.11.13. 3. o.)

2010.12.31.

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

2010.12.31.

Az Európai Központi Bank ECB/2003/4 határozata (2003. március 20.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 16. o.)

2010.12.31.


Top