Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0130(02)

Ideiglenes megállapodás egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről - Jegyzőkönyvek - Záróokmány - Nyilatkozatok

OJ L 28, 30.1.2010, p. 2–397 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 398

In force

22010A0130(02)

Ideiglenes megállapodás egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről - Jegyzőkönyvek - Záróokmány - Nyilatkozatok

Hivatalos Lap L 028 , 30/01/2010 o. 0002 - 0397


Ideiglenes megállapodás

egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség

egyrészről, és

A SZERB KÖZTÁRSASÁG

a továbbiakban: Szerbia

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a felek,

MIVEL:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: stabilizációs és társulási megállapodás vagy STM) 2008. április 29-én Luxembourgban aláírták.

(2) A stabilizációs és társulási megállapodás célja szoros és tartós kapcsolat létesítése a kölcsönösség és a kölcsönös érdekek alapján, amelynek lehetővé kell tennie, hogy Szerbia tovább erősítse és bővítse meglévő kapcsolatát az Európai Unióval.

(3) Szükséges a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének biztosítása a korábban létesített kapcsolatok erősítése és bővítése által.

(4) Ennek érdekében a lehető leggyorsabban végre kell hajtani egy ideiglenes megállapodás segítségével (a továbbiakban: e megállapodás) a stabilizációs és társulási megállapodás kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló rendelkezéseit.

(5) A stabilizációs és társulási megállapodás közúti közlekedésről szóló 4. jegyzőkönyvében néhány rendelkezés, amelyek közúti átmenő forgalommal kapcsolatosak, közvetlenül kapcsolódnak az áruk szabad mozgásához, és ebből következően be kell ezeket építeni ebbe a megállapodásba.

(6) Előzetesen meglévő szerződéses struktúrák hiányában e megállapodás létrehoz egy ideiglenes bizottságot az ideiglenes megállapodás végrehajtására,

(7) Mivel a bizonyos textiltermékekre vonatkozó kereskedelmet a 2005. március 31-i, az Európai Közösség és Szerbia között létrejött megállapodás szabályozza, és felismerték, hogy az hatályát veszti a stabilizációs és társulási megállapodás hatályba lépésével,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik e megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként kijelölték:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG részéről

Dr Dimitrij RUPEL,

a Szlovén Köztársaság külügyminisztere

az Európai Unió Tanácsának elnöke

Olli REHN,

az Európai Közösségek Bizottságának (a továbbiakban: Európai Bizottság) bővítésért felelős tagja

SZERBIA részéről

Božidar ĐELIĆ,

a Szerb Köztársaság miniszterelnök-helyettese

AKIK kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

(STM 2. cikk)

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kihirdetett, és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben, a Helsinki Záróokmányban és az Új Európáért Párizsi Chartában meghatározott demokratikus alapelveknek és az emberi jogoknak a tiszteletben tartása, a nemzetközi jog elveinek – beleértve a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY) való teljes körű együttműködést –, a jogállamiságnak és a piacgazdaság alapelveinek a gazdasági együttműködésről szóló bonni EBEÉ konferencia okmányában megfogalmazott tiszteletben tartása képezik a felek bel- és külpolitikájának alapját és e megállapodás alapelemét.

2. cikk

(STM 9. cikk)

Ez a megállapodás teljes mértékben összeegyeztethető a vonatkozó WTO-rendelkezésekkel, különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (az 1994. évi GATT) XXIV. cikkével és a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás (GATS) V. cikkével, és azokkal összhangban kerül végrehajtásra.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

3. cikk

(STM 18. cikk)

A Közösség és Szerbia e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb hatéves átmeneti időszak alatt fokozatosan kétoldalú szabadkereskedelmi területet hoz létre e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint az 1994. évi GATT és a WTO rendelkezéseivel összhangban. Ennek során figyelembe veszik az alábbiakban megállapított különös követelményeket.

A felek közötti kereskedelemben az áruk osztályozására a kombinált nómenklatúrát kell alkalmazni.

Ezen megállapodás alkalmazásában a vámok és az azokkal azonos hatású díjak körébe tartozik minden olyan illeték vagy díj, amelyeket egy áru kivitelével vagy behozatalával kapcsolatosan vetnek ki, beleértve a kivitellel vagy behozatallal kapcsolatosan alkalmazott minden adótöbbletet és felárat is, de nem tartalmaz semmiféle:

a) belföldi adónak megfelelő díjat, amelyet következetesen az 1994. évi GATT III. cikke (2) bekezdésének értelmében alkalmaznak,

b) dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedést,

c) a nyújtott szolgáltatás költségeivel arányos illetéket vagy díjat.

Minden termék esetében az alapvám, amely az e megállapodás alapján alkalmazott, egymást követő vámcsökkentések alapját képezi, a következő:

a) a 2658/87 tanácsi rendelettel [1] létrehozott Közösségi Közös Vámtarifa, amelyet e megállapodás aláírásának napján erga omnes alkalmaznak;

b) a szerb alkalmazott vámtétel [2].

Amennyiben a megállapodás aláírását követően bármely vámcsökkentést erga omnes alapon alkalmaznak, különösen

a) a WTO-ban folytatott tarifatárgyalásokból vagy,

b) Szerbia WTO-csatlakozásából vagy,

c) Szerbia WTO-csatlakozását követő további csökkentésekből következő csökkentést.

akkor a (4) bekezdésben említett alapvám helyébe az ilyen csökkentett vámok lépnek, az ilyen csökkentések alkalmazásának napjától kezdve.

A Közösség és Szerbia ismertetik egymással vonatkozó alapvámjaikat és azok bármilyen változását.

I. FEJEZET

Ipari termékek

4. cikk

(STM 19. cikk)Fogalommeghatározás

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből vagy Szerbiából származó, a kombinált nómenklatúra 25–97. árucsoportjába tartozó termékekre kell alkalmazni, a WTO mezőgazdasági megállapodása I. mellékletének I. bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékek kivételével.

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek felek közötti kereskedelmét a szerződés rendelkezéseivel összhangban bonyolítják.

E megállapodás rendelkezései érvényesek azokra a textiltermékekre, amelyek a textiltermékek kereskedelméről szóló 2005. március 31-i, az Európai Közösség és Szerbia között létrejött megállapodás hatálya alá esnek.

5. cikk

(STM 20. cikk)Ipari termékekre vonatkozó közösségi engedmények

1. A Szerbiából származó ipari termékek Közösségbe történő behozatalára kivetett vámokat és azonos hatású díjakat e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

2. A Szerbiából származó ipari termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és azonos hatású intézkedéseket e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

6. cikk

(STM 21. cikk)Ipari termékekre vonatkozó szerb engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésekor a Közösségből származó, az I. mellékletben felsoroltaktól eltérő ipari termékek Szerbiába történő behozatalára kivetett vámokat eltörlik.

2. A Közösségből származó ipari termékek Szerbiába történő behozatalára kivetett vámokkal azonos hatású díjakat e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

3. A Közösségből származó, az I. mellékletben felsorolt ipari termékek Szerbiába történő behozatalára kivetett vámokat fokozatosan csökkentik és eltörlik az ezen mellékletben található ütemtervnek megfelelően.

4. A Közösségből származó ipari termékek Szerbiába történő behozatalának mennyiségi korlátozásait és az azonos hatású intézkedéseket e megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik.

7. cikk

(STM 22. cikk)A kivitelre vonatkozó vámok és korlátozások

1. E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Szerbia eltöröl minden kiviteli vámot és azonos hatású díjat a köztük folyó kereskedelem vonatkozásában.

2. E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Szerbia a közöttük folyó kereskedelemben eltöröl minden, a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést.

8. cikk

(STM 23. cikk)A vámok gyorsabb csökkentése

Szerbia kijelenti, hogy készen áll a vámoknak a 6. cikkben előírtnál gyorsabb csökkentésére a Közösséggel folytatott kereskedelemben, ha általános gazdasági helyzete és az érintett azdasági ágazat helyzete ezt lehetővé teszi.

Az ideiglenes bizottság e tekintetben megvizsgálja a helyzetet és megteszi a vonatkozó ajánlásokat.

II. FEJEZET

Mezőgazdaság és halászat

9. cikk

(STM 24. cikk)Fogalommeghatározás

1. E fejezet rendelkezéseit a Közösségből vagy Szerbiából származó mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmére kell alkalmazni.

2. A "mezőgazdasági és halászati termékek" kifejezés a kombinált nómenklatúra 1–24. árucsoportjában felsorolt termékeket és a WTO mezőgazdasági megállapodása I. mellékletének I. bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékeket jelenti.

3. Ez a meghatározás magában foglalja a 3. árucsoport, a 1604 és a 1605 vámtarifaszám, valamint a 051191, a 230120 és az ex190220 ("halat, rákféléket, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot 20 tömegszázaléknál nagyobb arányban tartalmazó töltött tészta") vámtarifa-alszám alá tartozó halakat és halászati termékeket.

10. cikk

(STM 25. cikk)Feldolgozott mezőgazdasági termékek

A 1. jegyzőkönyv megállapítja az ott felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi rendelkezéseket.

11. cikk

(STM 26. cikk)A Szerbiából származó mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó közösségi engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján a Közösség eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Szerbiából származó mezőgazdasági és halászati termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség eltörli a Szerbiából származó, a kombinált nómenklatúra 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 és 2204 vámtarifaszáma alá tartozóktól eltérő mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat és azonos hatású díjakat.

A kombinált nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába tartozó olyan termékek esetében, amelyhez a közös vámtarifa az értékvámok és egy specifikus vám alkalmazását írja elő, az eltörlés csak a vám értékvám részét érinti.

3. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség a közös vámtarifában megállapítottaknak megfelelően, az értékvám 20 %-ában és a külön vámtétel 20 %-ában rögzíti a II. mellékletben meghatározott és Szerbiából származó baby beef termékek Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó vámokat a vágott súlyban kifejezett 8700 tonna éves vámkontingens határán belül.

4. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség vámmentességet biztosít a Kombinált Nómenklatúra 1701 és 1702 vámtarifaszáma alá tartozó, Szerbiából származó, Közösségbe behozatalra kerülő termékekre 180000 tonnás (nettó súly) éves vámkontingens erejéig.

12. cikk

(STM 27. cikk)Mezőgazdasági termékekre vonatkozó szerb engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján Szerbia eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Közösségből származó mezőgazdasági és halászati termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésének napjától Szerbia:

a) eltörli a IIIa. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat;

b) fokozatosan eltörli a IIIb. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat az egyes termékekre a mellékletben megadott ütemezés szerint;

c) fokozatosan csökkenti a IIIc. és IIId. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat az egyes termékekre ezekben a mellékletekben megadott ütemezés szerint.

13. cikk

(STM 28. cikk)A borokra és szeszes italokra vonatkozó jegyzőkönyv

A 2. jegyzőkönyvben említett borokra és szeszes italokra alkalmazandó rendelkezéseket az a jegyzőkönyv állapítja meg.

14. cikk

(STM 29. cikk)Halakra és halászati termékekre vonatkozó közösségi engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján a Közösség eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Szerbiából származó halak és halászati termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség teljes mértékben eltörli a vámokat a Szerbiából származó, a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő halakra és halászati termékekre. A IV. mellékletben felsorolt termékekre az ott megállapított rendelkezések vonatkoznak.

15. cikk

(STM 30. cikk)Halakra és halászati termékekre vonatkozó szerb engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján Szerbia eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Közösségből származó halak és halászati termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésétől Szerbia teljes mértékben eltörli a vámokat a Közösségből származó, az V. mellékletben felsoroltaktól eltérő halakra és halászati termékekre. Az V. mellékletben felsorolt termékekre az ott megállapított rendelkezések vonatkoznak.

16. cikk

(STM 31. cikk)Felülvizsgálati záradék

Figyelembe véve a felek közötti mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmi volumenét, azok különleges érzékenységét, a mezőgazdaságra és halászatra vonatkozó közösségi közös politika szabályait, a szerb halászati és agrárpolitika szabályait, a mezőgazdaság és a halászat Szerbia gazdaságában betöltött szerepét, a WTO keretén belül a többoldalú kereskedelmi tárgyalások következményeit, valamint Szerbia WTO-hoz való esetleges csatlakozását, a Közösség és Szerbia az ideiglenes bizottságban legkésőbb három évvel e megállapodás hatályba lépését követően termékről termékre, rendszeres és kölcsönös alapon megvizsgálja a másik fél részére történő további kedvezmények nyújtásának lehetőségeit a mezőgazdasági és halászati termékek területén a kereskedelem nagyobb fokú liberalizálásának megvalósítása céljából.

17. cikk

(STM 32. cikk)Mezőgazdaságra és halászatra vonatkozó védintézkedések

1. E megállapodás más rendelkezései, és különösen a 26. cikk ellenére, tekintettel a mezőgazdasági és halászati piacok különleges érzékenységére, ha az egyik féltől származó termékek behozatala, amelyre a 10., 11., 12., 13., 14. és 15. cikkek alapján nyújtott kedvezmények vonatkoznak, súlyos zavart okoz a másik fél piacai vagy belföldi szabályozó mechanizmusai tekintetében, mindkét fél haladéktalanul konzultációt kezd a megfelelő megoldás érdekében. A megoldás megszületéséig az érintett fél meghozhatja az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

2. Amennyiben a Szerbiából származó, a 3. jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt termékek importja mennyiség tekintetében eléri az előző három naptári év átlagának 115 %-át, Szerbia és a Közösség öt munkanapon belül konzultációt kezd e termékek Közösségbe irányuló kereskedelmének elemzése és értékelése céljából, és amennyiben szükséges, megfelelő megoldást keresnek e termékek Közösségbe irányuló importja kereskedelemtorzító hatásának elkerülésére.

Az (1) bekezdés sérelme nélkül amennyiben a Szerbiából származó, a 3. jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt termékek importja mennyiség tekintetében több mint 30 %-kal nő egy naptári éven belül az előző három naptári év átlagához képest, a Közösség felfüggesztheti a növekedést okozó termékekre vonatkozó preferenciális elbánást.

Amennyiben döntés születik a preferenciális elbánás felfüggesztéséről, a Bizottság öt munkanapon belül bejelenti az intézkedést az ideiglenes bizottságnak, és konzultációt kezdeményez Szerbiával olyan intézkedésekről történő megállapodás céljából, amelyek a 3. jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt termékek kereskedelemtorzító hatásainak elkerülésére irányulnak.

A Közösség visszaállítja a preferenciális elbánást, amint a kereskedelmtorzító hatást megszüntették a megállapított intézkedések hatékony alkalmazása vagy a felek által elfogadott bármilyen más megfelelő intézkedés által.

A 26. cikk (3)–(6) bekezdéseit értelemszerűen alkalmazni kell az e bekezdés alapján végrehajtott tevékenységek során.

3. A felek felülvizsgálják a (2) bekezdésben említett mechanizmusok működését, legkésőbb az e megállapodás hatályba lépésétől számított 3 éven belül. Az ideiglenes bizottság a (2) bekezdésben említett mechanizmusok megfelelő kiigazításáról.

18. cikk

(STM 33. cikk)A mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint bortól és szeszes italoktól különböző élelmiszerekre vonatkozó földrajzi jelzés oltalma

1. Szerbiának oltalmaznia kell a Közösségnek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletben [3] rögzített földrajzi jelzéseit e cikk rendelkezéseivel összhangban. Szerbia földrajzi jelzései regisztrálhatók a Közösségben az abban a rendeletben rögzített feltételek mellett.

2. Szerbia megtiltja területén a Közösségben oltalom alatt álló nevek bármilyen használatát azon hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg a földrajzi jelzés specifikációjának. Ez még abban az esetben is érvényes, ha a termék valós földrajzi származási helye kerül feltüntetésre, a kérdéses földrajzi jelzést fordításban alkalmazzák, az elnevezést olyan szavakkal, mint "fajta", "típus", "szerű", "utánzat", "módszer" vagy egyéb ilyen típusú kifejezésekkel kapcsolatban használják.

3. Szerbia nem lajstromozhat olyan védjegyet, melynek használata megfelel a (2) bekezdésében leírt helyzeteknek.

4. Azon védjegyek, amelyek használata megfelel a (2) bekezdésben leírt helyzeteknek, és lajstromozásukra Szerbiában került sor vagy használat révén honosodtak meg, nem használhatók az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik évet követően. Ugyanakkor ez nem vonatkozik a harmadik országok állampolgárai által birtokolt, Szerbiában lajstromozott és használat által meghonosodott védjegyekre, amennyiben ezek természetüknél fogva nem tévesztik meg semmilyen módon a nyilvánosságot a termékek minősége, jellege és földrajzi származási helye tekintetében.

5. Az (1) bekezdéssel összhangban oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek a szerb köznyelvben az ilyen termékek neveként való bármilyen használatát meg kell szüntetni legkésőbb e megállapodás hatályba lépését követő öt éven belül.

6. Szerbia biztosítja, hogy a területéről exportált termékek az e megállapodás hatályba lépését követő ötödik évet követően nem sértik e cikk rendelkezéseit.

7. Szerbia saját kezdeményezésként, valamint bármely érdekelt fél kérésére biztosítja az (1)–(6) bekezdésekben említett védelmet.

III. FEJEZET

Közös rendelkezések

19. cikk

(STM 34. cikk)Hatály

E fejezet rendelkezéseit a felek között valamennyi termék kereskedelmére alkalmazni kell, kivéve, ha ez a fejezet vagy az 1. jegyzőkönyv másként rendelkezik.

20. cikk

(STM 35. cikk)További engedmények

E cím rendelkezései semmiképpen nem sértik a felek valamelyike által egyoldalúan biztosított kedvezőbb intézkedések alkalmazását.

21. cikk

(STM 36. cikk)A fennálló helyzet fenntartása

1. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség és Szerbia közötti kereskedelemben nem vezetnek be új behozatali vagy kiviteli vámot, vagy azonos hatású díjat, és nem emelik a már alkalmazott vámokat vagy díjakat.

2. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség és Szerbia közötti kereskedelemben nem vezetnek be új, behozatalra vagy kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozást vagy azonos hatású intézkedést, és nem szigorítják a már meglévő ilyen korlátozásokat vagy intézkedéseket.

3. A 11., 12., 13., 14. és 15. cikk alapján nyújtott kedvezmények sérelme nélkül, e cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák Szerbia és a Közösség halászati és agrárpolitikájának követését, és e politikák alapján bármely intézkedés meghozatalát, amennyiben ez nem érinti a II–V. melléklet és az 1. jegyzőkönyv szerinti behozatali rendszert.

22. cikk

(STM 37. cikk)A fiskális megkülönböztetés tilalma

1. A Közösség és Szerbia tartózkodik minden olyan, belső fiskális jellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, és megszüntet minden meglévő olyan gyakorlatot vagy intézkedést, amely akár közvetett, akár közvetlen megkülönböztetést jelent az egyik fél termékei és a másik fél területéről származó hasonló termékek között.

2. A felek valamelyikének területére exportált termékek nem részesülhetnek a közvetett belső adók visszatérítésében az azokra közvetve kivetett adók összegét meghaladó mértékben.

23. cikk

(STM 38. cikk)Fiskális vámok

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális jellegű vámokra is alkalmazni kell.

24. cikk

(STM 39. cikk)Vámunió, szabadkereskedelmi területek, határokon átnyúló szabályozás

1. Ez a megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását vagy létrehozását, kivéve, ha azok változtatnak az e megállapodásban előírt kereskedelmi rendszereken.

2. A 3. cikkben meghatározott átmeneti időszakok során ez a megállapodás nem érinti az áruk mozgását szabályozó azon különleges preferenciális megállapodások végrehajtását, amelyeket az Európai Unió egy vagy több tagállama és Szerbia között korábban megkötött határ-megállapodások állapítottak meg, vagy amelyek a III. címben meghatározott, a regionális kereskedelem elősegítésére Szerbia által megkötött kétoldalú megállapodásokból származnak.

3. A felek az ideiglenes bizottságban konzultálnak e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott megállapodásokról, valamint – kérelem alapján – más, harmadik országokkal szembeni kereskedelempolitikájukkal kapcsolatos főbb kérdésekről. Ilyen konzultációkat kell tartani a Közösség és Szerbia e megállapodásban kinyilvánított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítására különösen abban az esetben, ha az Unióhoz egy harmadik ország csatlakozik.

25. cikk

(STM 40. cikk)Dömping és szubvenció

1. E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza egyik felet sem abban, hogy e cikk (2) bekezdésének és a 26. cikknek megfelelően kereskedelemi védelmi intézkedést hozzanak.

2. Ha a felek valamelyike megállapítja, hogy a másik féllel folytatott kereskedelemben dömpingre és/vagy kiegyenlítő szubvenciókra kerül sor, megfelelő intézkedéseket hozhat az ilyen gyakorlat ellen az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodásnak, vagy a szubvenciókról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak, valamint a vonatkozó belső jogszabályainak megfelelően.

26. cikk

(STM 41. cikk)Védintézkedések

1. A felek között az 1994. évi GATT XIX. cikkének és a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak a rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. E cikk (1) bekezdésének ellenére, amennyiben az egyik fél valamely terméke olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett kerül behozatalra a másik fél területére, hogy az alábbiakat okozza vagy okozhatja:

a) súlyos kár az importáló fél területén a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékek belföldi ipara számára, vagy

b) a gazdaság valamely ágazatában komoly zavarok vagy olyan nehézségek, amelyek az importáló fél valamely régiója gazdasági helyzetének nagymértékű romlását idézhetik elő,

az importáló fél megfelelő kétoldalú védintézkedéseket hozhat az e cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően.

3. A másik féltől való behozatalra irányuló kétoldalú védintézkedések nem léphetik túl a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti, ezen megállapodás alkalmazásából származó, szigorúan a probléma orvoslásához szükséges mértéket. Az elfogadott védintézkedés az érintett termék esetében e megállapodás alapján nyújtott kedvezmény mértéke növelésének vagy csökkentésnek felfüggesztéséből áll, a 3. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint az (5) bekezdésében említett, ugyanazon termékre vonatkozó alapvámnak megfelelő felső határ erejéig. Az ilyen intézkedések olyan egyértelmű elemekből állnak, amelyek fokozatosan a megszüntetésükhöz vezetnek, legkésőbb a megállapított időszak végén, továbbá nem lehet ilyen intézkedéseket hozni két évet meghaladó időtartamra.

Kivételes körülmények esetén az intézkedések legfeljebb további kétéves időtartamra hosszabbíthatók meg. Nem alkalmaznak védintézkedést olyan termék behozatala esetén, amely korábban ilyen intézkedés hatálya alá esett olyan hosszú időszak során, amely megegyezik a korábbi intézkedés alkalmazásának időbeli hatályával, feltéve, hogy a nem alkalmazásra legalább a korábbi intézkedés időtartamának lejárta után két évvel kerül sor.

4. Az e cikkben meghatározott esetekben, az itt előírt intézkedések meghozatala előtt, vagy azokban az esetekben, amelyekre e cikk (5) bekezdésének b) pontja alkalmazandó, egyrészről a Közösség, másrészről Szerbia a lehető leghamarabb az ideiglenes bizottság rendelkezésére bocsát minden, a helyzet alapos vizsgálatához szükséges lényeges információt annak érdekében, hogy az az érintett felek számára elfogadható megoldást találjon.

5. Az (1), (2), (3) és (4) bekezdések végrehajtása során a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Az e cikkben említett helyzetből származó problémákat kivizsgálás céljából azonnal az ideiglenes bizottság elé terjesztik, amely bármely, az ilyen problémák megszüntetéséhez szükséges határozatot meghozhat.

Ha az ideiglenes bizottság vagy az exportáló fél nem hozott határozatot a problémák megszüntetésére vagy semmilyen más kielégítő megoldásra nem jutottak az ügynek az ideiglenes bizottság elé terjesztésétől számított 30 napon belül, az importáló fél alkalmas intézkedéseket fogadhat el a probléma e cikknek megfelelő kezelésére. A védintézkedések megválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják az e megállapodásban meghatározott rendszerek működését. Az 1994. évi GATT XIX. cikkének és a védintézkedésről szóló WTO-megállapodásnak megfelelően alkalmazott védintézkedések megtartják az e megállapodás értelmében biztosított preferenciaszintet/-küszöböt.

b) Ahol azonnali intézkedést igénylő kivételes vagy kritikus körülmények lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot – az esetnek megfelelően –, az érintett fél az e cikkben meghatározott helyzetekben haladéktalanul alkalmazhat a helyzet kezeléséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket, és erről azonnal tájékoztatja a másik felet.

A védintézkedésekről haladéktalanul értesítik az ideiglenes bizottságot, amely szerv keretében ezek rendszeres konzultáció tárgyát képezik, különösen eltörlésük ütemezésének kialakítása céljából, amint a körülmények azt lehetővé teszik.

6. Amennyiben egyrészről a Közösség vagy másrészről Szerbia az e cikkben említett problémák előidézésére alkalmas termékek behozatalát olyan közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi forgalom tendenciájáról való gyors információszolgáltatás, akkor erről tájékoztatja a másik felet.

27. cikk

(STM 42. cikk)Hiányzáradék

1. Amennyiben e cím rendelkezéseinek betartása a következők valamelyikéhez vezet:

a) az exportáló fél számára az alapvető élelmiszerek vagy más termékek kritikus hiánya vagy ennek veszélye; vagy

b) olyan termék harmadik országba történő újrakivitele, amelyre az exportáló fél mennyiségi kiviteli korlátozásokat, kiviteli vámokat vagy azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn, és ahol a fent említett helyzetek jelentős nehézségeket okoznak vagy okozhatnak az exportáló fél számára, az exportáló fél megfelelő intézkedéseket hozhat az e cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően.

2. Az intézkedések megválasztásában előnyben kell részesíteni azokat, amelyek legkevésbé zavarják az e megállapodásban foglalt rendszerek működését. Az ilyen intézkedések nem alkalmazhatók olyan módon, amelyek azonos feltételek mellett önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést jelentenek, vagy a kereskedelem rejtett korlátozását képezik: ezeket az intézkedéseket el kell törölni, amint a körülmények már nem indokolják fenntartásukat.

3. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések meghozatala előtt, illetve azokban az esetekben, amelyekre a (4) bekezdést kell alkalmazni, a Közösség vagy Szerbia a lehető leghamarabb az ideiglenes bizottság rendelkezésére bocsát minden vonatkozó információt annak érdekében, hogy az a felek számára elfogadható megoldást találjon. A felek az ideiglenes bizottságban bármely, a nehézségek megszüntetéséhez szükséges eszközről megállapodhatnak. Ha az ügynek az ideiglenes bizottság elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem jutnak megállapodásra, az exportáló fél e cikk alapján intézkedéseket alkalmazhat az érintett termék kivitelére.

4. Ha azonnali intézkedést igénylő rendkívüli és kritikus körülmények lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot, az esetnek megfelelően, a Közösség vagy Szerbia haladéktalanul alkalmazhat a helyzet kezeléséhez szükséges óvintézkedéseket, és erről azonnal tájékoztatja a másik felet.

5. Az e cikk alapján alkalmazott minden intézkedésről haladéktalanul értesítik az ideiglenes bizottságot, amely szerv keretében ezek rendszeres konzultációk tárgyát képezik, különösen eltörlésük ütemezésének kialakítása céljából, amint a körülmények azt lehetővé teszik.

28. cikk

(STM 43. cikk)Állami monopóliumok

Bármilyen kereskedelmi jellegű állami monopólium esetében Szerbia biztosítja, hogy az e megállapodás hatálybalépését követő három év múlva az áruk beszerzési és értékesítési feltételei tekintetében az Európai Unió tagállamai és Szerbia állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés.

29. cikk

(STM 44. cikk)Származási szabályok

E megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a 3. jegyzőkönyv állapítja meg a származási szabályokat az e megállapodásban foglalt rendelkezések alkalmazásához.

30. cikk

(STM 45. cikk)Engedélyezett korlátozások

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, illetve az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

31. cikk

(STM 46. cikk)Közigazgatási együttműködés elmulasztása

1. A felek egyetértenek abban, hogy a közigazgatási együttműködés elengedhetetlen az e cím alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

2. Amennyiben valamelyik fél objektív információk alapján megállapítja a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy az e cím szerinti szabálytalanságokat vagy csalást, az érintett fél e cikk szerint ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást.

3. E cikk alkalmazásában a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztása többek között a következőket jelenti:

a) az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettség betartásának ismételt elmulasztása;

b) a származási igazolás utólagos ellenőrzésével kapcsolatos eredmények alkalmazásának és/vagy közlésének ismételt megtagadása vagy azzal kapcsolatos indokolatlan késés;

c) az adott preferenciális elbánás megadásával kapcsolatos dokumentumok hitelességének vagy információk pontosságának ellenőrzésére irányuló közigazgatási együttműködési feladatok elvégzésének ismételt megtagadása vagy azzal kapcsolatos indokolatlan késés.

E cikk alkalmazásában szabálytalanságokat vagy csalást lehet megállapítani többek között, ha a másik fél szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, kielégítő magyarázat nélkül gyorsan nő a termékimport, és ehhez a szabálytalanságokra és csalásra utaló objektív információk kapcsolódnak.

4. Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazása a következő feltételek függvénye:

a) Az a fél, amelyik objektív információk alapján a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg, haladéktalanul értesíti az ideiglenes bizottságot erről a megállapításról, valamint az objektív információkról, és a vonatkozó információk és objektív megállapítások alapján konzultációkat kezd az ideiglenes bizottság keretében a felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

b) Amennyiben a felek konzultációt kezdtek a fentiek szerint az ideiglenes bizottság keretében, de az értesítéstől számított három hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett fél ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell az ideiglenes bizottságot.

c) Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztéseket az érintett fél pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges minimumra kell korlátozni. Nem haladhatják meg a hat hónapos időtartamot, ami meghosszabbítható. Az ideiglenes felfüggesztésekről az elfogadásukat követően haladéktalanul értesíteni kell az ideiglenes bizottságot. Azokról időszakonként konzultálni kell az ideiglenes bizottság keretében, különösen a megszüntetésükről, amint az alkalmazásukra vonatkozó feltételek már nem érvényesülnek.

5. Az ideiglenes bizottság e cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti értesítésével egy időben az érintett félnek a Hivatalos Lapjában értesítést kell közzétennie az importőrök számára. Az importőröknek szóló értesítésben közölni kell, hogy az érintett termékkel kapcsolatban objektív információk alapján megállapították a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságok vagy csalás elkövetését.

32. cikk

(STM 47. cikk)

Az illetékes hatóságok által a preferenciális rendszernek a kivitelkor történő megfelelő igazgatása során elkövetett hiba esetén, és különösen a 3. jegyzőkönyv rendelkezéseinek ezen megállapodásra történő alkalmazásában, amennyiben ennek a hibának a behozatali vámokat illető következményei vannak, az e következményeket elszenvedő szerződő fél kérheti az ideiglenes bizottságot, hogy vizsgálja meg a helyzet megoldásához szükséges megfelelő intézkedések elfogadásának lehetőségeit.

33. cikk

(STM 48. cikk)

E megállapodás alkalmazása nem érinti a közösségi jog rendelkezéseinek a Kanári-szigetekre történő alkalmazását.

III. CÍM

EGYÉB KERESKEDELMI ÉS A KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

34. cikk

(STM 61. cikk (1) bekezdés)Átmenő forgalomFogalommeghatározások(STM 4. jegyzőkönyv 3. cikk (a) és (b) pont)

E megállapodás alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) Közösségi átmenő forgalom : tranzitáruknak a Közösségben letelepedett fuvarozó által történő fuvarozása Szerbia területén keresztül a Közösség valamely tagállamába vagy tagállamából;

b) Szerb átmenő forgalom : Tranzitáruk Szerbiában telephellyel rendelkező fuvarozó által Szerbiából a Közösség területén keresztül harmadik országban lévő rendeltetési helyre, vagy egy harmadik országból szerbiai rendeltetési helyre történő fuvarozása.

Általános rendelkezések

(STM 4. jegyzőkönyv 11. cikk (2), (3) és (5) bekezdés)

1. A felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodás hatálybalépésének napjától korlátlan hozzáférést biztosítanak a Közösség átmenő forgalma számára Szerbián, illetve Szerbia átmenő forgalma számára a Közösségen keresztül.

2. Ha az (1) bekezdés alapján biztosított jogok eredményeképpen a közösségi fuvarozók átmenő forgalma annyira megnövekedik, hogy súlyosan károsítja vagy károsíthatja a közúti infrastruktúrát és/vagy a forgalom folyamatosságát a régió miniszterei és az Európai Bizottság által 2004 júniusában aláírt délkelet-európai közlekedési infrastruktúra főhálózat fejlesztéséről szóló egyetértési nyilatkozatban meghatározott tengelyeken, és ha ugyanezen körülmények mellett problémák merülnek fel a Szerbia határaihoz közeli területeken, az ügyet e megállapodás 44. cikkével összhangban az ideiglenes bizottság elé kell terjeszteni. A felek javaslatokat tehetnek a károk korlátozására vagy enyhítésére szolgáló kivételes jellegű ideiglenes és nem diszkriminatív intézkedésekre.

3. A felek tartózkodnak minden olyan egyoldalú intézkedéstől, amely a Közösség, és Szerbia fuvarozói vagy járművei közötti hátrányos megkülönböztetéshez vezethet. A szerződő felek minden szükséges intézkedést megtesznek a másik szerződő fél területére irányuló vagy azon áthaladó közúti szállítások elősegítésére.

Az alakiságok egyszerűsítése

(STM 4. jegyzőkönyv 19. cikk (1) és (3) bekezdés)

1. A felek megállapodnak a vasúti és közúti kétoldalú, illetve átmenő áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről

2. A felek megállapodnak arról, hogy a szükséges mértékig közösen lépnek fel, és ösztönzik a további egyszerűsítő intézkedések bevezetését.

Végrehajtás

(STM 4. jegyzőkönyv 21. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének d) pontja)

35. cikk

(STM 62. cikk)

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap alapszabálya VIII. cikkének rendelkezéseivel összhangban szabadon átváltható valutában engedélyeznek bármilyen kifizetést és átutalást a Közösség és Szerbia közötti fizetési mérleg folyószámlán.

36. cikk

(STM 69. cikk)

1. A felek törekednek arra, hogy lehetőség szerint elkerüljék a korlátozó intézkedések fizetési mérleg célokra történő bevezetését, a behozatalra vonatkozó intézkedéseket is beleértve. Az ilyen intézkedést elfogadó fél, amint lehetséges, közli a másik féllel ezek eltörlésének ütemezését.

2. Ha egy vagy több tagállamnak, illetve Szerbiának a fizetési mérleg tekintetében súlyos nehézségei támadnak, vagy ilyen helyzet fenyeget, adott esetben a Közösség, illetve Szerbia a WTO-megállapodás alapján kialakított feltételekkel összhangban korlátozó intézkedéseket fogadhat el, a behozatalra vonatkozó intézkedéseket is beleértve, amely intézkedések korlátozott időtartamra szólnak, és nem léphetik túl a fizetésimérleg-helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges mértéket. A Közösség vagy Szerbia adott esetben haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.

3. A korlátozó intézkedések nem alkalmazhatók a beruházásokra, különösen a befektetett vagy újra befektetett összegek, valamint bármely, ezekből származó bevétel hazatelepítésére vonatkozó átutalásokkal kapcsolatban.

37. cikk

(STM 71. cikk)

E megállapodás rendelkezései nem érintik olyan intézkedések bármelyik fél általi alkalmazását, amelyek a harmadik országoknak az adott fél piacára való bejutására vonatkozó intézkedések e megállapodás rendelkezései segítségével történő kijátszásának megakadályozásához szükségesek.

38. cikk

(STM 73. cikk)Verseny és egyéb gazdasági rendelkezések

1. A következők összeegyeztethetetlenek e megállapodás megfelelő érvényesülésével, amennyiben érinthetik a Közösség és Szerbia közötti kereskedelmet:

i. minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulása által meghozott döntés, illetve vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

ii. erőfölénnyel való visszaélés egy vagy több vállalkozás részéről a Közösség vagy Szerbia területének egészén vagy egy jelentős részén;

iii. bármely állami támogatás, amely torzítja vagy torzíthatja a versenyt azáltal, hogy előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy egyes termékeket.

2. Bármely, e cikkel ellentétes gyakorlatot a Közösségben alkalmazandó versenyszabályok, és elsősorban az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 81., 82., 86. és 87. cikkéből és a közösségi intézmények által elfogadott értelmező eszközökből fakadó kritériumok alapján kell elbírálni.

3. A felek biztosítják, hogy a különleges jogokkal bíró magán- és állami vállalkozások tekintetében a működés szempontjából független hatóságot ruházzanak fel az e cikk (1) bekezdésének i. és ii. pontjának teljes körű alkalmazásához szükséges hatáskörrel.

4. E megállapodás hatálybalépésének napjától számított egy éven belül Szerbia a működés szempontjából független hatóságot hoz létre, amelyet az (1) bekezdés iii. pontjának teljes körű alkalmazásához szükséges hatáskörrel ruház fel. A hatóság többek között hatáskörrel rendelkezik az állami támogatási programok és egyedi támogatásoknak a (2) bekezdéssel összhangban történő engedélyezésére, valamint a jogtalanul nyújtott állami támogatások visszakövetelésének elrendelésére.

5. Egyrészről a Közösség, másrészről Szerbia biztosítja az átláthatóságot az állami támogatás területén, többek között azáltal, hogy a többi félnek az állami támogatásokra vonatkozó közösségi felmérés módszertanát és benyújtását követve rendszeres éves jelentést, vagy azzal egyenértékű dokumentumot küld. Az egyik fél kérésére a másik fél tájékoztatást ad az állami támogatás egyedi eseteiről.

6. Szerbia átfogó nyilvántartást készít a (4) bekezdésben említett hatóság létrehozását megelőzően elindított támogatási programokról, és az ilyen programokat e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb négy éven belül összehangolja a (2) bekezdésben említett kritériumokkal.

7. a) Az (1) bekezdés iii. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása céljából a felek elismerik, hogy e megállapodás hatálybalépését követő első öt évben a Szerbia által nyújtott állami támogatásokat azon tény figyelembevételével értékelik, hogy Szerbiát az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi területekkel azonos területnek kell tekinteni.

b) E megállapodás hatálybalépésétől számított négy éven belül Szerbia benyújtja az Európai Bizottságnak a NUTS II. szinten harmonizált, egy főre eső GDP-adatokat. Ezt követően a (4) bekezdésben említett hatóság és az Európai Bizottság közösen értékeli a szerb régiók támogathatóságát, valamint a maximális támogatásintenzitást annak érdekében, hogy a vonatkozó közösségi iránymutatások alapján elkészítsék a regionális támogatási térképet.

8. A 4. jegyzőkönyv fekteti le az acélipar állami támogatására vonatkozó szabályokat, adott esetben. Az a jegyzőkönyv fekteti le azokat a szabályokat, amelyeket az acélipar számára nyújtott szerkezetátalakítási támogatás odaítélése esetén kell alkalmazni. Hangsúlyozza az ilyen jellegű támogatások kivételes jellegét és azt a tényt, hogy a támogatás időben korlátozott, és megvalósíthatósági programok keretében kapacitáscsökkentéshez kapcsolódik.

9. A II. cím II. fejezetében említett termékek tekintetében:

a) az (1) bekezdés iii. pontja nem alkalmazandó;

b) bármely, az (1) bekezdés i. pontjával ellentétes gyakorlatot az EK-Szerződés 36. és 37. cikke alapján a Közösség által megállapított kritériumoknak és az ennek alapján elfogadott különleges közösségi eszközöknek megfelelően kell értékelni.

10. Ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy egy bizonyos gyakorlat összeegyeztethetetlen az (1) bekezdés feltételeivel, megfelelő intézkedéseket hozhat az ideiglenes bizottságon belüli konzultációt követően, vagy az ilyen konzultációra való előterjesztést követő harminc munkanap elteltével. E cikk rendelkezései semmiképpen nem sértik vagy érintik a Közösség vagy Szerbia arra vonatkozó jogait, hogy kiegyenlítő intézkedéseket tegyenek az 1994. évi GATT-nak, a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak, valamint a vonatkozó belső jogszabályoknak megfelelően.

39. cikk

(STM 74. cikk)Közvállalkozások

E megállapodás hatálybalépését követő harmadik év végére a közvállalkozások és olyan vállalkozások esetében, amelyek részére különleges és kizárólagos jogokat biztosítottak, Szerbia az EK-Szerződésben meghatározott elveket alkalmazza, különös tekintettel a 86. cikkre.

A közvállalkozások különleges jogai az átmeneti időszak során nem foglalják magukban mennyiségi korlátozások vagy azokkal azonos hatású intézkedések kivetésének lehetőségét a Közösségből Szerbiába irányuló behozatalok tekintetében.

40. cikk

(STM 75. cikk)Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok

1. A felek e cikk és a VI. melléklet rendelkezései szerint megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmének és érvényesítésének.

2. A megállapodás hatálybalépésétől kezdve a felek nem biztosítanak kevésbé előnyös elbánást egymás vállalatai és állampolgárai számára a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon elismerésének tekintetében, mint bármely harmadik ország számára kétoldalú megállapodásaik alapján.

3. Szerbia meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy legkésőbb e megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül a Közösségben meglévőhöz hasonló szinten biztosítsa a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok oltalmát, beleértve az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is.

4. Szerbia vállalja, hogy a fent említett időszakon belül csatlakozik a VI. mellékletben említett, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról szóló többoldalú egyezményekhez. Az ideiglenes bizottság határozhat úgy, hogy bizonyos, e területtel kapcsolatos többoldalú egyezményekhez való csatlakozásra kötelezi Szerbiát.

5. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon kapcsán a kereskedelem feltételeit érintő probléma merül fel, ezt bármelyik fél kérésére sürgősen az ideiglenes bizottság elé kell terjeszteni a felek kölcsönös megelégedésére szolgáló megoldás érdekében.

41. cikk

(STM 99. cikk)Vámok

A felek azzal a céllal alakítanak ki együttműködést ezen a területen, hogy biztosítsák a kereskedelem terén elfogadandó rendelkezések betartását, valamint megvalósítsák a szerb vámrendszereknek a közösségihez való közelítését, ezáltal előkészítve az e megállapodás alapján tervezett liberalizációs intézkedéseket és a szerb vámjogszabályoknak a közösségi vívmányokhoz való fokozatos közelítését.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi a vámügyekkel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit.

A felek közötti, vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás szabályait az 5. jegyzőkönyv fekteti le.

IV. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. cikk

(STM 119. cikk)

Létrejön az ideiglenes bizottság, amely felügyeli e megállapodás alkalmazását és végrehajtását. Megfelelő szinten, szabályos időközönként ülésezik, illetve amikor a körülmények úgy kívánják. Megvizsgálja a megállapodás keretében felmerülő főbb kérdéseket, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyéb kétoldalú vagy nemzetközi kérdéseket.

43. cikk

(STM 120. cikk)

1. Az ideiglenes bizottság egyrészről az Európai Unió Tanácsának tagjaiból és az Európai Közösségek Bizottságának tagjaiból, másrészről Szerbia kormányának tagjaiból áll.

2. Az ideiglenes bizottság létrehozza eljárási szabályzatát.

3. Az ideiglenes bizottság tagjai az eljárási szabályzatban megállapítandó feltételeknek megfelelően rendelkezhetnek a képviseletükről.

4. Az ideiglenes bizottság elnökségét az eljárási szabályzatban megállapítandó előírásoknak megfelelően felváltva tölti be a Közösség és Szerbia egy-egy képviselője.

5. Az Európai Beruházási Bank az őt érintő ügyekben megfigyelőként részt vehet az ideiglenes bizottság munkájában.

44. cikk

(STM 121. cikk)

E megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az ideiglenes bizottság hatáskörrel rendelkezik, hogy a megállapodás alkalmazási körében és az abban előírt esetekben határozatokat hozzon. Ezek a határozatok kötelező erejűek a felekre nézve, akik megteszik a határozatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az ideiglenes bizottság megfelelő ajánlásokat is tehet. Határozatait és ajánlásait a felekkel egyetértésben hozza meg.

45. cikk

(STM 123. cikk)

Az ideiglenes bizottság albizottságokat hozhat létre.

46. cikk

(STM 126. cikk)

E megállapodás hatályán belül mindegyik szerződő fél vállalja, hogy a másik fél természetes és jogi személyei számára saját állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetéstől mentes szabad hozzáférést biztosít a szerződő felek illetékes bíróságaihoz és közigazgatási szerveihez egyéni jogaik és tulajdonjogaik védelme érdekében.

47. cikk

(STM 127. cikk)

A megállapodásban semmi nem akadályozza meg a feleket abban, hogy olyan intézkedéseket hozzanak:

a) amelyeket szükségesnek ítélnek az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozásához;

b) amelyek fegyverek, lőszerek vagy háborús anyagok gyártására, kereskedelmére vagy védelmi célokból szükséges kutatására, fejlesztésére vagy termelésére vonatkoznak, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem csorbítják a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c) amelyeket saját biztonsága szempontjából elengedhetetlenül szükségesnek tekint a jogrend és közrend fenntartását érintő súlyos belső zavarok, háború vagy háborúval fenyegető súlyos nemzetközi feszültség esetén, illetve a béke és a nemzetközi biztonság megőrzésére vállalt kötelezettségeinek végrehajtása érdekében.

48. cikk

(STM 128. cikk)

1. Az e megállapodás által szabályozott területeken és bármely abban foglalt különös rendelkezés sérelme nélkül:

a) a Szerbia által a Közösséggel szemben alkalmazott intézkedések nem szolgálnak alapul a tagállamok és azok állampolgárai, vállalatai vagy cégei közötti bármilyen megkülönböztetéshez;

b) a Közösség által Szerbiával szemben alkalmazott rendelkezések nem szolgálnak alapul Szerbia állampolgárai, illetve a szerb vállalatok vagy cégek közötti bármilyen megkülönböztetéshez.

2. Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a felek arra vonatkozó jogát, hogy adójogszabályaik megfelelő rendelkezéseit alkalmazzák azokra az adófizetőkre, akik lakóhelyüket tekintve nincsenek azonos helyzetben.

49. cikk

(STM 129. cikk)

1. A felek minden általános vagy különös intézkedést meghoznak, amelyek a megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Biztosítják a megállapodásban foglalt célkitűzések megvalósítását.

2. A felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél kérésére a megfelelő csatornákon keresztül azonnal konzultálnak az e megállapodás értelmezését vagy végrehajtását, és a felek közötti kapcsolatok más lényeges aspektusait érintő bármely ügy megvitatása érdekében.

3. A felek az ideiglenes bizottsághoz utalják a megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat. Ebben az esetben a 50. cikket, valamint – adott esetben – a 6. jegyzőkönyvet kell alkalmazni.

Az ideiglenes bizottság kötelező határozat meghozatalával rendezheti a vitát.

4. Ha a felek egyike úgy véli, hogy a másik fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően – a különösen sürgős esetek kivételével – ellátja az ideiglenes bizottságot minden olyan megfelelő információval, amely szükséges a helyzet alapos kivizsgálásához a felek számára elfogadható megoldás találása érdekében.

Az intézkedések megválasztásánál előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás érvényesülését. Ezeket az intézkedéseket haladéktalanul be kell jelenteni az ideiglenes bizottságnak, és a másik fél kérésére egyeztetést szükséges folytatni róluk az ideiglenes bizottságban vagy bármely más szervben, amelyet a 46. cikk alapján hoztak létre.

5. A (2), (3) és (4) bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem befolyásolhatják és nem érintik a 17., 25., 26., 27., 31. cikkeket és a 3. jegyzőkönyvet (A "származó termékek" fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszerei).

50. cikk

(STM 130. cikk)

1. Amennyiben a megállapodás értelmezését vagy végrehajtását illetően vita keletkezik a felek között, bármelyik fél értesíti a másik felet és az ideiglenes bizottságot hivatalos kérelem formájában arról, hogy a vitatott kérdés megoldásra szorul.

Amennyiben valamelyik fél úgy látja, hogy egy a másik fél által elfogadott intézkedés, vagy a másik fél cselekvésének hiánya ezen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek megszegését jelenti, hivatalos kérelmet nyújt be a megoldás érdekében, amelyben indokolja véleményét, és – adott esetben – jelzi, hogy a fél a 49. cikk (4) bekezdése alapján intézkedéseket foganatosíthat.

2. A felek törekednek a vitának jóhiszemű egyeztetések útján történő megoldására az ideiglenes bizottságban és a (3) bekezdésben említett másik szervek keretei között azzal a céllal, hogy mielőbb kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

3. A felek az ideiglenes bizottság rendelkezésére bocsátanak minden olyan vonatkozó információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához.

Amíg a vita nem rendeződik, a kérdés az ideiglenes bizottság minden találkozóján tárgyalásra kerül, kivéve ha megkezdődött a 6. jegyzőkönyv alapján a választottbírósági eljárás. A vita lezártnak tekintendő, ha az ideiglenes bizottság kötelező erejű határozatot hozott a kérdés rendezéséről a 49. cikk (3) bekezdése alapján, vagy ha megállapította, hogy már nem folyik vita.

A vitával kapcsolatban a felek megegyezése alapján vagy bármelyik fél kérésére egyeztetésre kerülhet sor az ideiglenes bizottság vagy bármely más, a 45. cikk alapján létrehozott vonatkozó bizottság vagy szerv bármely találkozóján. Az egyeztetésekről írásos feljegyzés is készülhet.

Az egyeztetés során közzétett információk bizalmasak maradnak.

4. A 6. jegyzőkönyv alkalmazásának hatálya alá tartozó kérdések esetében bármely fél benyújthatja a kérdést választottbírósági eljáráson való vitarendezésre a jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően, ha két hónappal az (1) bekezdés alapján megkezdett vitarendezési folyamatot követően a felek nem tudták lezárni a kérdést.

51. cikk

(STM 131. cikk)

A megállapodás mindaddig nem érintheti az egyének és gazdasági szereplők számára egyrészről egy vagy több tagállamra, másrészről Szerbiára nézve kötelező, meglévő megállapodásokban biztosított jogokat, amíg a megállapodás alapján nem biztosítanak számukra ugyanolyan jogokat.

52. cikk

(STM 17. cikk)A stabilizációs ás társulási folyamatban nem résztvevő, többi EU tagjelölt országgal való együttműködés

1. Szerbiának erősítenie kell együttműködését az Európai Unió tagjelölt országaival és regionális együttműködési egyezményeket kell kötnie velük az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési területeken. Az ilyen egyezményeknek arra kell irányulniuk, hogy fokozatosan hozzáigazítsák Szerbia és az adott ország kétoldalú kapcsolatait a Közösség és tagállamai, valamint az adott ország közötti kapcsolatok vonatkozó részéhez.

2. Szerbia tárgyalásokat kezd a Közösséggel vámuniót létesített Törökországgal abból a célból, hogy kölcsönösen előnyös alapon szabadkereskedelmi terület létrehozásáról szóló megállapodást kössenek az 1994. évi GATT XXIV. cikkének megfelelően.

Ezeket a tárgyalásokat a lehető leghamarabb meg kell kezdeni annak érdekében, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében említett átmeneti időszak lejárta előtt sor kerüljön egy ilyen megállapodás megkötése.

53. cikk

(STM 132. cikk)

Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. jegyzőkönyvek és az I–V. és VI. mellékletek e megállapodás szerves részét képezik.

54. cikk

Ezt a megállapodást a 2008. április 29-én Luxemburgban aláírt stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséig kell alkalmazni.

A megállapodást bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett értesítés útján. A megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Bármelyik fél azonnali hatállyal felfüggesztheti a megállapodás hatályát a másik fél ezen megállapodás valamely lényegi elemének be nem tartása esetén.

55. cikk

(STM 134. cikk)

E megállapodás alkalmazásában a "felek" kifejezés egyrészről a Közösségre, másrészről Szerbiára vonatkozik.

56. cikk

(STM 135. cikk)

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az EK-Szerződés alkalmazandó, az említett szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Szerbia területén.

A megállapodás nem vonatkozik Koszovóra, amely jelenleg nemzetközi igazgatás alatt áll az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata értelmében. A megállapodás nem érinti Koszovó jelenlegi státuszát, vagy végső státuszának az ugyanazon határozat alapján történő meghatározását.

57. cikk

(STM 136. cikk)

E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

58. cikk

(STM 137. cikk)

Ennek a megállapodásnak másodpéldányai készülnek angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, valamint szerb nyelveken, és e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

59. cikk

(STM 138. cikk)

A megállapodást a felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

Ez a megállapodás azon dátumot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az első bekezdés alapján indított eljárások lezárultáról. Abban az esetben, ha nem hajtották végre időben az (1) bekezdésben említett eljárásokat ahhoz, hogy a megállapodás 2008. július 1-jén hatályba léphessen, a megállapodást ideiglenesen ettől a naptól kell alkalmazni.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende april to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümme üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of April in the year tow thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid- disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste april tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde april tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens

За Република Сърбия

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Европску заједницу

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbiej

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Републику Србију

+++++ TIFF +++++

[1] A módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

[2] Szerb Hivatalos Közlöny 2005/62. szám és 2007/61. szám.

[3] HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLETEK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK

MELLÉKLETEK

I. melléklet (6. cikk) – A Közösségből származó ipari termékekre vonatkozó szerb vámengedmények

II. melléklet (11.cikk) – A "baby beef" termékek fogalommeghatározása

III. melléklet (12. cikk) – A Közösségből származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó szerb vámengedmények

IV. melléklet (14. cikk) – a Szerbiából származó halászati termékekre vonatkozó közösségi engedmények

V. melléklet (15. cikk) – a Közösségből származó halászati termékekre vonatkozó szerb engedmények

VI. melléklet (40. cikk) – Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok

JEGYZŐKÖNYVEK

1. jegyzőkönyv (10. cikk) – A feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösség és Szerbia közötti kereskedelméről

2. jegyzőkönyv (13. cikk) – Borok és szeszes italok

3. jegyzőkönyv (29. cikk) – A "származó termékek" fogalmának meghatározása és az közigazgatási együttműködés módszerei

4. jegyzőkönyv (38. cikk) – Az acéliparnak nyújtott állami támogatás

5. jegyzőkönyv (41. cikk) – Vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás

6. jegyzőkönyv (50. cikk) – Vitarendezési mechanizmusok

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Ia. MELLÉKLET

SZERB VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

6. cikkében említettek szerint

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 70 %-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken;

c) az e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód | Árumegnevezés |

250100 | Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz: |

– Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; |

– – Más: |

– – – Más: |

25010091 | – – – – Emberi fogyasztásra alkalmas só |

ex25010091 | – – – – – Jódozott |

ex25010091 | – – – – – Nem jódozott, kikészítéshez |

25010099 | – – – – Más |

2515 | Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában |

2517 | Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkövezéshez vagy ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is: |

25210000 | Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához |

2522 | Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vámtarifaszám alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid kivételével: |

25222000 | – Oltott mész |

25223000 | – Hidraulikus mész |

2523 | Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is |

2529 | Földpát; leucit; nefelin és nefelinszienit; folypát: |

25291000 | – Földpát |

2702 | Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével |

27030000 | Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is |

2711 | Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén: |

– Cseppfolyós halmazállapotú: |

271112 | – – Propán: |

– – – Propán, legalább 99 %-os tisztasággal: |

27111211 | – – – – Energetikai vagy tüzelőanyag célra |

– – – Más: |

– – – – Más célokra: |

27111294 | – – – – – 90 %-ot meghaladó, de 99 %-osnál kisebb tisztaságú |

27111297 | – – – – – Más |

27111400 | – – Etilén, propilén, butilén és butadién |

2801 | Fluor, klór, bróm és jód: |

28011000 | – Klór |

28020000 | Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén |

2804 | Hidrogén, nemesgáz és más nemfém: |

– Nemesgáz: |

28042100 | – – Argon |

280429 | – – Más |

28043000 | – Nitrogén |

28044000 | – Oxigén |

2806 | Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav: |

28061000 | – Hidrogén-klorid (sósav) |

280700 | Kénsav; óleum |

28080000 | Salétromsav; nitrálósavak |

2809 | Foszfor-pentoxid; foszforsavak; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is: |

28091000 | – Foszfor-pentoxid |

2811 | Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei: |

– Más szervetlen savak: |

281119 | – – Más: |

28111910 | – – – Hidrogén-bromid (brómhidrogénsav) |

– Nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei: |

28112100 | – – Szén-dioxid |

281129 | – – Más |

2812 | Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei: |

28129000 | – Más |

2814 | Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban |

2816 | Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, és -peroxidok: |

28161000 | – Magnézium-hidroxid, és -peroxid |

28170000 | Cink-oxid; cink-peroxid |

2818 | Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is; alumíniumoxid; alumíniumhidroxid: |

28183000 | – Alumínium-hidroxid |

2820 | Mangán-oxidok: |

2825 | Hidrazin és hidroxilamin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok: |

28255000 | – Réz-oxidok és -hidroxidok |

28258000 | – Antimon-oxidok |

2826 | Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók: |

282690 | – Más: |

28269080 | – – Más: |

ex28269080 | – – – Nátrium- vagy kálium-szilikofluoridok |

2827 | Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok: |

28271000 | – Ammónium-klorid |

28272000 | – Kalcium-klorid |

– Más kloridok: |

28273500 | – – Nikkel-klorid |

282739 | – – Más: |

28273910 | – – – Ónból |

28273920 | – – – Vas-klorid |

28273930 | – – – Kobalt-klorid |

28273985 | – – – Más: |

ex28273985 | – – – – Cink-klorid |

– Oxikloridok és hidroxikloridok: |

28274100 | – – Réz-oxiklorid, -hidroxiklorid |

282749 | – – Más |

28276000 | – Jodidok és oxijodidok |

2828 | Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok: |

28289000 | – Más |

2829 | Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok: |

– Klorátok: |

28291900 | – – Más |

282990 | – Más: |

28299010 | – – Perklorátok |

28299080 | – – Más |

2830 | Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is: |

283090 | – Más: |

28309011 | – – Kalcium-, antimon-, vagy vas-szulfid |

28309085 | – – Más: |

ex28309085 | – – – Cink- és cadmium-szulfidtól eltérő szulfidok |

2831 | Ditionitok és szulfoxilátok: |

28319000 | – Más |

2832 | Szulfitok; tioszulfátok: |

28321000 | – Nátrium-szulfitok |

28322000 | – Más szulfitok |

2833 | Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok): |

– Nátrium-szulfátok: |

28331900 | – – Más |

– Más szulfátok: |

28332100 | – – Magnézium-szulfát |

28332500 | – – Réz-szulfát |

283329 | – – Más: |

28332920 | – – – Kadmium-, króm- és cink-szulfát |

28332960 | – – – Ólom-szulfát |

28332990 | – – – Más |

28333000 | – Timsók |

28334000 | – Peroxoszulfátok (perszulfátok) |

2834 | Nitritek; nitrátok: |

28341000 | – Nitritek |

– Nitrátok: |

283429 | – – Más |

2835 | Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is: |

– Foszfátok: |

28352200 | – – Nátrium- és dinátrium-foszfát |

28352400 | – – Kálium-foszfát |

283525 | – – Kalciumhidrogén-ortofoszfát ("dikalciumfoszfát"): |

283526 | – – Más kalcium-foszfátok: |

283529 | – – Más |

– Polifoszfátok: |

28353100 | – – Nátrium-trifoszfát (nátriumtripolifoszfát) |

28353900 | – – Más |

2836 | Karbonátok; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammóniumkarbonát: |

28364000 | – Kálium-karbonát |

28365000 | – Kalcium-karbonát |

– Más: |

283699 | – – Más: |

– – – Karbonátok: |

28369917 | – – – – Más: |

ex28369917 | – – – – – Kereskedelmi ammónium-karbonát és más ammónium-karbonát |

ex28369917 | – – – – – Ólomkarbonátok |

2839 | Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok: |

– Nátrium-szilikátok: |

28391100 | – – Nátrium-metaszilikátok |

28391900 | – – Más |

2841 | Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói: |

– Manganitok, manganátok és permanganátok: |

28416100 | – – Kálium-permanganát |

28416900 | – – Más |

2842 | Szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumíniumszilikátokat, a vegyileg nem meghatározottak is), az azidok kivételével: |

28421000 | – Kettős vagy komplex szilikátok, beleértve az alumínium-szilikátokat vegyileg nem meghatározva is |

284290 | – Más: |

28429010 | – – Szelén- vagy tellursav sói, kettős sói vagy komplex sói |

2843 | Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai |

2849 | Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is: |

284990 | – Más: |

28499030 | – – Volfram-karbid |

285300 | Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivételével: |

28530010 | – Desztillált és vezetőképes és hasonló tisztaságú víz |

28530030 | – Cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő |

2903 | Szénhidrogének halogénszármazékai: |

– Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai: |

29031300 | – – Kloroform (triklór-metán) |

2909 | Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és ketonperoxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

290950 | – Éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

29095090 | – – Más |

2910 | Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

29104000 | – Dieldrin (ISO,INN) |

29109000 | – Más |

2912 | Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid: |

– Aciklikus aldehidek más oxigén-funkciós csoport nélkül: |

29121100 | – – Metanal (formaldehid) |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

– Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid: |

29152900 | – – Más |

2917 | Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

29172000 | – Ciklán-, ciklén-, vagy cikloterpén polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai |

2918 | Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

– Alkoholfunkciós karbonsavak, más oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai: |

29181400 | – – Citromsav |

2930 | Szerves kénvegyületek: |

29303000 | – Mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram |

3004 | Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben: |

300490 | – Más: |

– – Kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben vagy formában: |

30049019 | – – – Más |

3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer: |

310210 | – Karbamid, vizes oldatban is: |

– Ammónium-szulfát; ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei: |

31022900 | – – Más |

310230 | – Ammónium-nitrát, vizes oldatban is |

310240 | – Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke: |

31029000 | – Más, beleértve az előző alszámok alá nem tartozó keverékeket |

ex31029000 | – – Kalcium ciánamid kivételével |

3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban: |

310520 | – Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot: |

3202 | Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények: |

32029000 | – Más |

32050000 | Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfestékalapú készítmények |

3206 | Más színezőanyag; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott készítmények, a 3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is: |

– Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények: |

32061900 | – – Más |

32062000 | – Krómvegyület-alapú pigmentek és készítmények |

– Más színezőanyagok és más készítmények: |

320649 | – – Más: |

32064930 | – – – Kadmiumvegyület-alapú pigmentek és készítmények |

3208 | Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok: |

320890 | – Más: |

– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok |

32089013 | – – – p-krezol és divinilbenzol kopolimer oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal |

321000 | Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek: |

3212 | Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben: |

321290 | – Más: |

– – Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festék (beleértve a zománcgyártást is) gyártásában használnak: |

32129031 | – – – Alumíniumpor-alapú |

32129038 | – – – Más |

32129090 | – – Festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben |

3214 | Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra |

3506 | Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben: |

– Más: |

35069100 | – – Ragasztók, amelyek a 3901–3913 vtsz. alá tartozó polimereken vagy gumin alapulnak |

36010000 | Lőpor |

36020000 | Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével |

360300 | Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok |

36050000 | Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével |

3606 | Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk: |

360690 | – Más: |

36069010 | – – Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában |

3802 | Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is: |

38021000 | – Aktív szén |

3806 | Fenyőgyanta és gyantasavak és ezek származékai; fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj; olvasztott gyanta: |

38062000 | – Fenyőgyanta és gyantasavak sói vagy fenyőgyanta és gyantasavak származékainak sói, a fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével |

380700 | Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fanafta; növényi szurok; gyanta, gyantasav vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények |

3810 | Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, vagy hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy -pálcák mag és bevonó anyagai: |

381090 | – Más: |

38109090 | – – Más |

381700 | Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozók kivételével: |

38170050 | – Lineáris alkilbenzol |

38190000 | Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz |

38200000 | Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények |

3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is): |

38243000 | – Nem agglomerált fémkarbidok egymással vagy fémkötő anyagokkal keverve |

38244000 | – Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz |

382450 | – Nem tűzálló habarcs és beton |

382490 | – Más: |

38249040 | – – Kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez |

– – Más: |

– – – Gyógyszerészeti vagy sebészeti célú termékek és készítmények: |

38249061 | – – – – Antibiotikum-gyártás közbenső terméke, amelyet Streptomyces tenebrarius fermentációjával állítottak elő, szárítva is, a 3004 vtsz. alá tartozó humán gyógyszer gyártásához |

38249064 | – – – – Más |

3901 | Etilén polimerjei, alapanyag formájában: |

390110 | – Polietilén, 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel: |

39011090 | – – Más |

3916 | Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva: |

391620 | – Vinil-klorid-polimerekből: |

39162010 | – – Poli(vinil-klorid)-ból |

391690 | – Más műanyagból: |

39169090 | – – Más |

3917 | Műanyagból készült cső, tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima): |

391710 | – Mesterséges bél (töltelékáruhoz) keményített fehérjéből vagy cellulózalapú műanyagból: |

39171010 | – – Keményített fehérjékből |

– Más cső és tömlő: |

39173100 | – – Flexibilis cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással: |

ex39173100 | – – – Szerelvényekkel ellátva vagy anélkül, polgári repüléstől különböző használatra |

391732 | – – Más, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül: |

– – – Más: |

39173291 | – – – – Műbél töltelékáruhoz |

39174000 | – Szerelvények: |

ex39174000 | – – Polgári repüléstől különböző használatra |

3919 | Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában; tekercsben is: |

3920 | Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem támasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált: |

392010 | – Etilénpolimerekből: |

– – Legfeljebb 0,125 mm vastagságú: |

– – – Polietilénből, amelynek fajlagos tömege: |

– – – – Kisebb mint 0,94: |

39201023 | – – – – – Polietilén film, legalább 20, de legfeljebb 40 mikron vastagságú, félvezetők vagy nyomtatott áramkörök gyártásához használt fényérzékeny film gyártásához |

– – – – – Más: |

– – – – – – Nem nyomtatott: |

39201024 | – – – – – – – Nyújtható (sztrecs) film |

39201026 | – – – – – – – Más |

39201027 | – – – – – – Nyomtatott |

39201028 | – – – – Legalább 0,94 |

39201040 | – – – Más |

– – 0,125 mm-t meghaladó vastagságú: |

39201089 | – – – Más |

392020 | – Propilénpolimerekből: |

39203000 | – Sztirolpolimerekből |

– Vinil-klorid-polimerekből: |

392043 | – – Legalább 6 tömegszázalék lágyítót tartalmazó |

392049 | – – Más |

– Akrilpolimerekből: |

39205100 | – – Poli(metil-metakrilát)-ból |

392059 | – – Más |

– Polikarbonátokból, alkidgyantákból, poliallilészterekből vagy más poliészterekből: |

39206100 | – – Polikarbonátokból |

392062 | – – Poli(etilén-tereftalát)-ból |

39206300 | – – Telítetlen poliészterekből |

39206900 | – – Más poliészterből |

– Cellulózból vagy cellulóz kémiai származékaiból: |

392071 | – – Regenerált cellulózból: |

39207110 | – – – Lap, film vagy szalag, tekercsben is, 0,75 mm-nél kisebb vastagságú: |

ex39207110 | – – – – Dializátortól eltérő célra |

39207190 | – – – Más |

392073 | – – Cellulóz-acetátból: |

39207350 | – – – Lap, film vagy szalag, tekercsben is, 0,75 mm-nél kisebb vastagságú |

39207390 | – – – Más |

392079 | – – Más cellulózszármazékból: |

39207990 | – – – Más |

– Más műanyagból: |

39209200 | – – Poliamidokból |

39209300 | – – Aminogyantákból |

39209400 | – – Fenolgyantákból |

392099 | – – Más műanyagból: |

– – – Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosított is: |

39209921 | – – – – Poliamid lap és csík, nem bevont vagy kizárólag műanyaggal bevont vagy beborított |

39209928 | – – – – Más |

– – – Addíciós polimerizációs termékből: |

39209955 | – – – – Biaxiálisan orientált poli(vinil-alkohol) film, legalább 97 tömegszázalék poli(vinil-alkohol) tartalommal, nem bevont, legfeljebb 1 mm vastagságú |

39209959 | – – – – Más |

39209990 | – – – Más |

3921 | Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík: |

392190 | – Más |

4002 | Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban; a 4001 vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban: |

– Butadién-sztirol gumi (SBR); karboxilezett butadién-sztirol gumi (XSBR): |

400219 | – – Más |

4005 | Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban: |

– Más: |

40059900 | – – Más |

40070000 | Vulkanizált gumifonal és zsineg |

4008 | Lap, lemez, szalag, rúd és profil vulkanizált lágygumiból: |

– Habgumiból: |

40081100 | – – Lap, lemez és szalag |

40081900 | – – Más |

– Nem habgumiból: |

40082900 | – – Más: |

ex40082900 | – – – Méretre szabottól eltérő profilok, polgári repüléshez |

4010 | Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból: |

– Szállítószalag: |

40101100 | – – Kizárólag fémbetétes |

4011 | Új, gumi légabroncs: |

401120 | – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40112010 | – – Legfeljebb 121 terhelési indexszel |

ex40112010 | – – – Legfeljebb 61 cm-es pántátmérővel |

– Más "halszálka"-mintás vagy hasonló felületű: |

40116100 | – – Mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépekhez |

40116200 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője legfeljebb 61 cm |

40116300 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője meghaladja a 61 cm-t |

– Más: |

40119200 | – – Mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépekhez |

40119300 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője legfeljebb 61 cm |

40119400 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője meghaladja a 61 cm-t |

420500 | Más áru természetes vagy mesterséges bőrből: |

– Gépekben vagy mechanikus berendezésekben, vagy más műszaki célra történő felhasználásra: |

42050011 | – – Hevederek vagy hajtószíjak szállítószalaghoz, futószalaghoz |

42050019 | – – Más |

42060000 | Bélből (a selyemhernyóbél kivételével), aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínből készült áruk: |

ex42060000 | – Catguttól különböző |

4411 | Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is: |

– Más: |

441194 | – – Legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel: |

44119410 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44119410 | – – – – Legfeljebb 0,35 g/cm3 sűrűséggel |

44119490 | – – – Más: |

ex44119490 | – – – – Legfeljebb 0,35 g/cm3 sűrűséggel |

4412 | Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru: |

– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm: |

441231 | – – Legalább egy, az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fa külső réteggel (színoldal): |

44123110 | – – – Afrikai acajou-, dark red meranti-, light red meranti-, limba-, mahagóni- (Swietenia spp.), obeche-, okoumé-, palissandre de Para (Para-palisander)-, palissandre de Rio (Rio-palisander)-, palissandre de Rose (Rózsa-palisander)-, sapelli-, sipo-, virola- és white lauan-ból |

– Más: |

441294 | – – Enyvezett bútorlap, léc- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap: |

44129410 | – – – Legalább egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült |

ex44129410 | – – – – Kivéve amelynek legalább egy rétege forgácslemez |

441299 | – – Más: |

44129970 | – – – Más |

44130000 | Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban |

44160000 | Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is |

441900 | Asztali és konyhai cikkek fából: |

4420 | Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; fa lakberendezési tárgy, a 94. árucsoportba tartozó fabútorok kivételével |

4602 | Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru és a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru: |

– Növényi anyagból: |

46021100 | – – Bambusznádból: |

ex46021100 | – – – Szalmából készült palackborítótól vagy kosárárutól, fonásárutól és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áruktól eltérő |

46021200 | – – Rotangnádból |

ex46021200 | – – – Szalmából készült palackborítótól vagy kosárárutól, fonásárutól és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áruktól eltérő |

460219 | – – Más: |

– – – Más: |

46021999 | – – – – Más |

46029000 | – Más |

4802 | Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton: |

– Más papír és karton, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz: |

480255 | – – Legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben: |

– Más papír és karton, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyimechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz: |

480261 | – – Tekercsben: |

48026115 | – – – 72 g/m2-nél kisebb tömegű és több mint 50 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmazó |

ex48026115 | – – – – Karbon alappapíron kívül |

48026180 | – – – Más |

48026200 | – – Ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm, és a másik oldalon legfeljebb 297 mm |

ex48026200 | – – – Karbon alappapíron kívül |

48026900 | – – Más |

ex48026900 | – – – Karbon alappapíron kívül |

4804 | Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével: |

– Más nátronpapír és -karton legalább 225 g/m2 tömegben: |

480459 | – – Más |

4805 | Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva: |

– Hullám alappapír: |

48051100 | – – Hullám alappapír félkémiai eljárással nyert nyersanyagból |

48051200 | – – Hullám alappapír szalmaalapú papíripari nyersanyagból |

480519 | – – Más |

– Testliner (visszanyert bevonókarton): |

48052400 | – – Legfeljebb 150 g/m2 tömegű |

48052500 | – – 150 g/m2-t meghaladó tömegű |

480530 | – Szulfit csomagolópapír: |

– Más: |

48059100 | – – Legfeljebb 150 g/m2 tömegű |

4810 | Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú bármilyen méretben, ívben: |

– Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai, vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz: |

481029 | – – Más |

– Nátronpapír és -karton, az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt papír kivételével: |

48103100 | – – Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, és tömege legfeljebb 150 g/m2 |

481032 | – – Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, és tömege több mint 150 g/m2 |

48103900 | – – Más |

– Más papír és karton: |

481092 | – – Többrétegű: |

481099 | – – Más |

4811 | Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével: |

48111000 | – Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton |

– Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton (a ragasztóanyaggal bevont kivételével) |

48115100 | – – Fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó |

ex48115100 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is |

48115900 | – – Más |

ex48115900 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is |

48119000 | – Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék |

4818 | Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

481810 | – Toalett- (WC-) papír: |

48181010 | – – Rétegenként legfeljebb 25 g/m2 tömegű |

48181090 | – – Rétegenként 25 g/m2-t meghaladó tömegű |

481840 | – Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk: |

– – Egészségügyi betét, tampon és hasonló cikk: |

48184019 | – – – Más |

48185000 | – Ruházati cikk és tartozék |

4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből |

482390 | – Más: |

48239085 | – – Más |

ex48239085 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is |

4908 | Levonókép (levonómatrica) |

65010000 | Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, nem formázva, nem karimázva; korong és henger (beleértve felhasítottat is) nemezből |

65020000 | Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma, nem formázva, nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül |

65040000 | Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is |

6505 | Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is: |

6506 | Más fejfedő, bélelve vagy díszítve is: |

650610 | – Biztonsági fejfedő: |

65061080 | – – Hajháló |

– Más: |

65069100 | – – Gumiból vagy műanyagból |

650699 | – – Hajháló |

65070000 | Fejszalag, bélés, huzat, kalapváz, aljzat, kalapkeret, ellenző és rögzítőszíj fejfedőhöz |

6601 | Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) |

6603 | A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei: |

66032000 | – Ernyőkeret, beleértve a nyélre (botra) szerelt keretet is |

660390 | – Más: |

66039010 | – – Fogantyú és gomb |

67030000 | Emberhaj fésülve, vékonyítva, fehérítve vagy másképpen megmunkálva; gyapjú vagy más állati szőr vagy más textilanyag, előkészítve paróka vagy hasonló áru készítéséhez |

6704 | Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett állati eredetű termékek; |

6804 | Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, őrlésre, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, fenőkő vagy polírozókő, valamint mindezek részei természetes kőből, agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolóanyagból vagy kerámiából, más anyagból készült részekkel is: |

– Más malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló: |

680422 | – – Más agglomerált csiszolóanyagból vagy kerámiából: |

6805 | Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, textilanyagra, papírra, kartonra vagy más anyagra varrva vagy más módon ráerősítve vagy alakra vágva is: |

6807 | Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány) készült termék: |

68080000 | Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló termék növényi rostból, szalmából vagy faszilánkból, -forgácsból, -reszelékből, fűrészporból vagy más fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) |

6809 | Gipszből készült áru vagy gipsz alapanyagú készítmény: |

6811 | Azbesztcementből, cellulózrostcementből vagy hasonló anyagból készült áru: |

6812 | Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverék; ezen keverékekből vagy azbesztből készült áru (pl. fonal, szövet, ruházati cikk, fejfedő, lábbeli, tömítés) megerősítve is, a 6811 vagy a 6813 vtsz. alá tartozó áru kivételével: |

681280 | – Krokidolitból: |

68128010 | – – Rostból készült; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverék; |

ex68128010 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

68128090 | – – Más: |

ex68128090 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más: |

68129100 | – – Ruházati cikkek, ruházati kellékek, lábbelik és fejfedők |

68129200 | – – Papír, karton és nemez |

68129300 | – – Összesajtolt azbesztrost illesztés, lemezek vagy tekercsek formájában |

681299 | – – Más: |

68129910 | – – – Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverék; |

ex68129910 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

68129990 | – – – Más: |

ex68129990 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

6813 | Dörzsanyag és ebből készült áru (pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű, betét), nem szerelve, fékhez, kapcsolószerkezethez vagy hasonlóhoz, azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb anyaggal kombinálva is: |

– Azbesztot nem tartalmazó: |

68138900 | – – Más: |

ex68138900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

6814 | Megmunkált csillám és ebből készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyag alátéten is: |

68149000 | – Más |

6815 | Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, másutt nem említett termék (beleértve a szénszálat, a szénszálból és tőzegből készült terméket is): |

68152000 | – Tőzegből készült termék |

6902 | Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69021000 | – Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg-, Ca- vagy Cr-tartalommal, MgO-ban, CaO-ban vagy Cr2O3:-ban kifejezve |

ex69021000 | – – Tömbök üvegkemencék számára |

690220 | – Több mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot (Al2O3), szilícium-dioxidot (SiO2) vagy ezek keverékét vagy vegyületét tartalmazó: |

– – Más: |

69022099 | – – – Más: |

ex69022099 | – – – – Tömbök üvegkemencék számára |

6903 | Más tűzálló kerámiatermék (pl. retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely és rúd), a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69031000 | – Több mint 50 tömegszázalékban grafitot vagy más szenet vagy ezek keverékét tartalmazó |

7002 | Üveggolyó (a 7018 vtsz. alá tartozó mikrogömb kivételével), üvegrúd, üvegpálca vagy üvegcső nem megmunkálva: |

700220 | – Üvegrúd, |

– Üvegpálca: |

70023200 | – – Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket |

7004 | Húzott üveg és fúvott üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva: |

700490 | – Más üveg: |

70049070 | – – Síküveg üvegházhoz |

700600 | A 7003, 7004 vagy a 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve: |

70060090 | – Más |

7009 | Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is |

– Más: |

70099100 | – – Keret nélkül |

70099200 | – – Keretezve |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből |

70102000 | – Dugasz, fedő és más lezáró |

7016 | Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégla, kocka, borítólap és más üvegáru öntött vagy sajtolt üvegből, drótbetéttel is; üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg és hasonló; sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb, panel, lap, kagyló vagy hasonló formában: |

701690 | – Más |

7017 | Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru fokbeosztással vagy mérőjelzéssel ellátva is: |

7018 | Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru és ebből készült termék, az ékszerutánzat kivételével; üvegszem, az emberi műszem kivételével; üvegcső-megmunkálással előállított szobrocska és más díszműáru, az ékszerutánzat kivételével; legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb (üvegszemcse): |

701890 | – Más: |

70189010 | – – Üvegszem; apró üvegáru |

7019 | Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, szövet): |

– Pászma, előfonat, fonal és vágott szál: |

70191200 | – – Előfonat |

701919 | – – Más: |

70191990 | – – – Vágott szálból |

– Vékony lap (fátyol), kártfátyol, szövedék, párnázat, lap és hasonló nem szőtt termék: |

70193200 | – – Vékony lap (fátyol) |

ex70193200 | – – – Legfeljebb 200 cm vastagságú |

– Más szövet: |

70195100 | – – Legfeljebb 30 cm szélességű |

701990 | – Más |

7101 | Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve: |

7102 | Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül: |

71021000 | – Osztályozatlan |

– Nem ipari: |

71023100 | – – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt |

71023900 | – – Más |

7103 | Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is,de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve: |

7104 | Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve: |

71042000 | – Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított |

71049000 | – Más |

7106 | Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, vagy félgyártmány vagy por alakban: |

71070000 | Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva |

7108 | Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban: |

– Nem fizetőeszköz: |

71081100 | – – Por |

710813 | – – Más, félgyártmány alakban: |

71082000 | – Fizetőeszköz |

71090000 | Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva |

7110 | Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban: |

71110000 | Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva |

7112 | Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez: |

7115 | Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből: |

711590 | – Más |

7116 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru |

7117 | Ékszerutánzat: |

– Nem nemesfémből, nemesfémmel bevonva is: |

71171100 | – – Kézelőgomb és díszgomb |

711719 | – – Más: |

– – – Üvegrészek nélkül: |

71171991 | – – – – Aranyozott, ezüstözött vagy platinával bevont |

7118 | Érme: |

7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben: |

– Más: |

721391 | – – Kör alakú keresztmetszetének átmérője kevesebb mint 14 mm: |

72139110 | – – – Beton megerősítéséhez használatos |

7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat): |

– Öntött szerelvény: |

730711 | – – Nem temperöntvény: |

73071190 | – – – Más |

730719 | – – Más |

– Más, rozsdamentes acélból: |

73072100 | – – Karima |

730722 | – – Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat: |

73072290 | – – – Könyökdarab és ívdarab |

730723 | – – Szerelvény tompahegesztéssel: |

730729 | – – Más |

73072910 | – – – Menetes |

73072990 | – – – Más |

– Más: |

73079100 | – – Karima |

730792 | – – Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat: |

73079290 | – – – Könyökdarab és ívdarab |

730793 | – – Szerelvény tompahegesztéssel: |

– – – Legfeljebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel: |

73079311 | – – – – Könyökdarab és ívdarab |

73079319 | – – – – Más |

– – – 609,6 mm-t meghaladó legnagyobb külső átmérővel: |

73079391 | – – – – Könyökdarab és ívdarab |

730799 | – – Más |

7308 | Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból: |

73083000 | – Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb |

730890 | – Más: |

73089010 | – – Gát, zsilip, zsilipkapu, kikötőponton, stabil dokk és más tengerészeti és vízi úti szerkezet |

– – Más: |

– – – Kizárólag vagy elsődlegesen lemezből: |

73089059 | – – – – Más |

730900 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül: |

– Folyadékok számára: |

73090030 | – – Bélelve vagy hőszigetelve |

– – Más, az űrtartalom: |

73090051 | – – – 100000 litert meghaladó űrtartalommal |

73090059 | – – – Legfeljebb 100000 liter űrtartalommal |

73090090 | – Szilárd anyagok számára |

7314 | Drótszövet (végtelen szalagban is) rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból; rács nyújtott és hasított vas- vagy acéllemezből: |

– Más drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat: |

731441 | – – Cinkkel lemezelve vagy bevonva: |

73144190 | – – – Más |

7315 | Lánc és részei, vasból vagy acélból: |

– Csuklós lánc és részei: |

731511 | – – Görgős lánc: |

73151190 | – – – Más |

73151200 | – – Más lánc |

73151900 | – – Láncrész |

73152000 | – Hólánc |

– Más lánc |

731582 | – – Más hegesztett lánc: |

73158210 | – – – Alapanyagának legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 16 mm |

73158900 | – – Más |

73159000 | – Más rész |

7403 | Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan: |

– Finomított réz: |

74031200 | – – Rúdbuga |

74031300 | – – Hengertuskó |

74031900 | – – Más |

– Rézötvözet: |

74032200 | – – Réz-ón alapötvözet (bronz) |

74032900 | – – Más rézötvözet (a 7405 vtsz. alá tartozó segédötvözet [mesterötvözet]kivételével) |

74050000 | Segédötvözet (mesterötvözet) |

7408 | Rézhuzal: |

– Finomított rézből: |

74081100 | – – Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6 mm-t |

7410 | Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága(az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm: |

– Alátét nélkül: |

74101200 | – – Rézötvözetből |

741300 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével: |

74130020 | – Finomított rézből: |

ex74130020 | – – Szerelvényekkel ellátva vagy anélkül, polgári repüléstől különböző használatra |

74130080 | – Rézötvözetből: |

ex74130080 | – – Szerelvényekkel ellátva vagy anélkül, polgári repüléstől különböző használatra |

7415 | Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló cikk rézből vagy vasból vagy acélból, de rézfejjel; csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló cikk rézből: |

7418 | Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei rézből; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, rézből; higiéniai és tisztálkodási áru és részei rézből: |

– Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra: |

74181100 | – – Edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra |

741819 | – – Más |

7419 | Más rézgyártmányok: |

74191000 | – Lánc és részei |

– Más: |

74199100 | – – Öntött, préselt, sajtolt vagy kovácsolt, de tovább nem megmunkált |

741999 | – – Más: |

74199910 | – – – Drótszövet (végtelen szalagban is), rács és sodronyfonat, legfeljebb 6 mm keresztmetszetű rézhuzalból; rács nyújtott és hasított rézlemezből |

74199930 | – – – Rugó rézből |

7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm: |

– Alátét nélkül: |

760711 | – – Hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

760719 | – – Más: |

76071910 | – – – Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú |

– – – Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú: |

76071999 | – – – – Más |

760720 | – Alátéttel: |

76072010 | – – Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú (az alátétet nem számítva) |

– – Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú (az alátétet nem számítva): |

76072099 | – – – Más |

7610 | Alumíniumszerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, korlát, pillér és oszlop); szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, cső és hasonló termék alumíniumból: |

761090 | – Más: |

76109090 | – – Más |

8202 | Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó vagy fogazatlan fűrészlapot is): |

82022000 | – Szalagfűrészlap |

– Körfűrészlap (beleértve a hasító vagy horonyvágó fűrészlapot is): |

82023100 | – – Munkavégző része acél |

82023900 | – – Más, beleértve a részeit is |

– Más fűrészlap: |

82029100 | – – Egyenes fűrészlap fémmegmunkáláshoz |

820299 | – – Más: |

– – – Munkavégző része acél: |

82029919 | – – – – Más anyagok megmunkálásához |

8203 | Reszelő, ráspoly, fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló, csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám: |

82031000 | – Reszelő, ráspoly és hasonló szerszám |

820320 | – Fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz és hasonló szerszám: |

82032090 | – – Más |

82033000 | – Fémvágó olló és hasonló szerszám |

82034000 | – Csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló szerszám |

8204 | Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is: |

8207 | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló-, csákoló-, lyukasztó-, menetfúró, menetvágó, fúró-, furatmegmunkáló, üregelő-, maró-, esztergályozó- vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is: |

820720 | – Süllyeszték fémhúzáshoz vagy -extrudáláshoz: |

82072090 | – – Más anyagból készült munkavégző résszel |

82100000 | Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy megfelelő állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben |

8301 | Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémbő más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet,nem nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből: |

83012000 | – Gépjárműzár |

8302 | Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből: |

83021000 | – Sarokvas |

ex83021000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

83022000 | – Bútorgörgő |

ex83022000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk: |

83024200 | – – Más, bútorhoz használt |

ex83024200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

83024900 | – – Más: |

ex83024900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

83025000 | – Fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk |

83026000 | – Automatikus ajtócsukó |

ex83026000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

830300 | Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó, valamint rekesz páncélszobához, pénz- vagy okirattartó láda, doboz és hasonló, nem nemesfémből: |

83030010 | – Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf) és páncélláda |

83030090 | – Pénz vagy okirattartó láda, doboz és hasonló |

8305 | Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből: |

83051000 | – Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény |

8306 | Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből: |

– Kis szobor és más dísztárgy: |

830629 | – – Más |

83063000 | – Fénykép-, kép- vagy hasonló keret; tükör |

8307 | Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből: |

83079000 | – Más nem nemesfémből |

8308 | Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáruhoz, nem nemesfémből;csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből; gyöngy és flitter nem nemesfémből: |

8309 | Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből: |

830990 | – Más: |

83099010 | – – Zárókupak ólomból; zárókupak alumíniumból 21 mm-t meghaladó átmérővel |

83099090 | – – Más: |

ex83099090 | – – – Aluminiumtól eltérő anyagú étel– és italcsomogolás kupakok |

83100000 | Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével |

8311 | Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy fém- vagy keményfémfelrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befújáshoz, beszóráshoz: |

83113000 | – Nem nemesfém bevonatú rúd és bélelt huzal lánghegesztéshez, lángforrasztáshoz vagy lánggal történő keményforrasztáshoz |

8415 | Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható: |

841510 | – Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy szétválasztott rendszer: |

84151090 | – – Szétválasztott rendszer |

– Más: |

84158200 | – – Más, hűtőegységgel |

ex84158200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84158300 | – – Hűtőegység nélkül |

ex84158300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84159000 | – Alkatrész |

ex84159000 | – – A 841581, 841582 vagy 841583 vámtarifaalszám alá tartozó, légkondícionáló berendezésektől eltérő alkatrészek, polgári légi járműveken való használatra |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezéskivételével: |

841810 | – Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal: |

84181020 | – – 340 litert meghaladó űrtartalommal |

ex84181020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84181080 | – – Más: |

ex84181080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Alkatrész |

841899 | – – Más |

8419 | Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: |

– Szárító: |

84193200 | – – Fa-, papíripari rostanyag-, papír- vagy kartonszárító |

84194000 | – Desztilláló- vagy újralepárló berendezés |

84195000 | – Hőcserélő egység |

ex84195000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más gép, berendezés és készülék: |

841989 | – – Más: |

84198910 | – – – Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztófal nélkül) vízcirkulációval |

84198998 | – – – Más |

8421 | Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék: |

– Alkatrész |

84219100 | – – Centrifugához, beleértve a centrifugális szárítót is |

ex84219100 | – – – Kivéve a 84211994 vámtarifaalszám alá tartozó berendezéseket, valamint a 84211999 vámtartifaalszám alá tartozó, folyadékkristályos kijelzők (LCD) hordozóanyagán fotoemulziós réteg kialakítására szolgáló centrifugákat |

84219900 | – – Más |

8424 | Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép: |

842430 | – Homok- vagy gőzszóró és hasonló gép: |

– Más készülék: |

842481 | – – Mezőgazdasági vagy kertészeti: |

8425 | Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő: |

– Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó vagy a csigás gépjárműemelő kivételével: |

842519 | – – Más: |

84251920 | – – – Kézi működtetésű láncos csigasor |

ex84251920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84251980 | – – – Más: |

ex84251980 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8426 | Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra: |

– Magaspályás futódaru, szállítódaru, bakdaru, híddaru, mozgó emelőkeret és terpeszdaru: |

84261100 | – – Magaspályás futódaru rögzített tartószerkezeten |

84262000 | – Toronydaru |

8427 | Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő– vagy szállítószerkezettel: |

8428 | Más emelő–, mozgató–, be– vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya): |

842810 | – Lift és vedres felvonó: |

84281020 | – – Elektrom működtetésű |

ex84281020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84281080 | – – Más: |

ex84281080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8430 | Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró: |

– Más fúró– vagy mélyítőgép: |

84304900 | – – Más |

84305000 | – Más önjáró gép |

8450 | Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is: |

84502000 | – 10 kg–ot meghaladó szárazruha–kapacitású gép |

84509000 | – Alkatrész |

8465 | Szerszámgép (beleértve a szegező–, ragasztó– vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására: |

846510 | – Gép szerszámcsere nélkül többféle művelet elvégzésére: |

– Más: |

846591 | – – Fűrészgép: |

84659200 | – – Gyalugép, marógép vagy (vágással) formázó gép |

84659300 | – – Köszörülő–, dörzsölő– vagy fényezőgép |

84659400 | – – Hajlító– vagy összeállító gép |

84659500 | – – Fúró– vagy csaplyukvéső gép |

84659600 | – – Hasító–, szeletelő– vagy hántológép |

846599 | – – Más: |

84659990 | – – – Más |

8470 | Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép: |

84705000 | – Pénztárgép |

8474 | Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép: |

847420 | – Zúzó– vagy őrlőgép: |

– Keverő– vagy gyúrógép: |

84743100 | – – Beton– vagy habarcskeverő |

847490 | – Alkatrész |

8476 | Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is: |

– Automata italárusító gép: |

84762100 | – – Beépített melegítő– vagy hűtőkészülékkel |

84769000 | – Alkatrész |

8479 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra: |

84795000 | – Máshol nem említett ipari robot |

8480 | Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához: |

848030 | – Öntőminta: |

84803090 | – – Más |

848060 | – Öntőforma ásványi anyaghoz: |

– Öntőforma gumihoz vagy műanyaghoz: |

84807100 | – – Fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez |

84807900 | – – Más |

8481 | Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet: |

848110 | – Nyomáscsökkentő szelep: |

848120 | – Szelep olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőműhöz: |

848130 | – Visszacsapó szelep: |

848140 | – Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep: |

848180 | – Más készülék: |

– – Más: |

– – – Folyamatirányító szelep: |

84818051 | – – – – Hőmérséklet–szabályozó |

– – – Más: |

84818081 | – – – – Golyós és csészés szelep. |

8482 | Golyós vagy görgős gördülőcsapágy: |

84823000 | – Hordógörgős csapágy |

84825000 | – Más hengergörgős csapágy |

8483 | Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is): |

848310 | – Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyústengely is) és forgattyú: |

84831095 | – – Más: |

ex84831095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848320 | – Csapágyház golyós– vagy görgőscsapággyal: |

84832090 | – – Más |

848330 | – Csapágyház golyós– vagy görgőscsapágy nélkül; siklócsapágy: |

– – Csapágyház: |

84833032 | – – – Golyós– vagy görgőscsapágyhoz |

ex84833032 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84833038 | – – – Más: |

ex84833038 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848340 | – Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű, a fogazott kerék kivételével, lánckerék és más közlőműrész külön bemutatva; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is: |

– – Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű (a dörzshajtómű kivételével) |

84834021 | – – – Homlok– és ferde fogazású fogaskerék |

ex84834021 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834023 | – – – Kúp– és kúp/homlok fogaskerék |

ex84834023 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834025 | – – – Csigakerekes hajtómű |

ex84834025 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834029 | – – – Más: |

ex84834029 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Fogaskerékszekrény és más sebességváltó: |

84834051 | – – – Fogaskerékszekrény |

ex84834051 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834059 | – – – Más: |

ex84834059 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848350 | – Lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is: |

84835020 | – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84835020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84835080 | – – Más: |

ex84835080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848390 | – Fogaskerék, lánckerék és más hajtóműelem, külön bemutatva; alkatrész: |

– – Más: |

84839081 | – – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84839081 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84839089 | – – – Más: |

ex84839089 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8484 | Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem: |

84849000 | – Más: |

ex84849000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8504 | Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor: |

850440 | – Statikus áramátalakító: |

85044030 | – – Telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez |

ex85044030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8505 | Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro– vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab–befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej: |

850590 | – Más, beleértve az alkatrészt is: |

85059010 | – – Elektromágnes |

8510 | Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral: |

85101000 | – Borotva |

85102000 | – Hajnyíró gép |

85103000 | – Szőreltávolító készülék |

8512 | Elektromos világító– vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz: |

85122000 | – Más világító– vagy jelzőkészülék |

851230 | – Hangjelző készülék: |

85123010 | – – Gépjárműhöz használt riasztóberendezés |

851290 | – Alkatrész |

8513 | Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével: |

8516 | Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas–melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével: |

851629 | – Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék: |

85162910 | – – Más: |

8517 | Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével: |

– Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket: |

85171100 | – – Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő–készülékek |

85171200 | – – Mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélők: |

Ex85171200 | – – – Mobiltelefon-hálózatokhoz (mobiltelefonok) |

85171800 | – – Más |

– Hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit: |

85176100 | – – Bázisállomások |

85176100 | – – – Más |

ex85176100 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85176200 | – – Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló– és útvonalválasztó berendezéseket |

ex85176200 | – – – Távbeszélő- vagy távíró- kapcsolókészülékek kivételével |

851770 | – Alkatrész |

– – Antenna és az antennareflektor összes típusa; ezek használatához alkalmas alkatrészek: |

85177011 | – – – Antenna rádiótelefonhoz vagy rádiótávíróhoz |

ex85177011 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8521 | Videofelvevő vagy –lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is: |

852110 | – Mágnesszalagos: |

85211095 | – – Más: |

ex85211095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8523 | Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével: |

– Mágneses adathordozó: |

85232100 | – – Mágneses csíkot tartalmazó kártyák |

852329 | – – Más: |

– – – Mágnesszalag; mágneslemez: |

– – – – Más: |

85232933 | – – – – – Gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang– és képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív) |

ex85232933 | – – – – – – Több mint 6,5 mm vastagságú |

85232939 | – – – – – Más |

ex85232939 | – – – – – – Több mint 6,5 mm vastagságú |

852340 | – Optikai adathordozó: |

– – Más: |

– – – Lézerolvasó rendszerhez való lemez: |

85234025 | – – – – Hangon vagy képen kívüli jelenségek visszaadására |

– – – – Csak hang visszaadására: |

85234039 | – – – – – Több mint 6,5 cm átmérőjű |

– – – – Más: |

– – – – – Más |

85234051 | – – – – – – Digitális sokoldalú lemez (DVD) |

85234059 | – – – – – – Más |

8525 | Rádió– vagy televízióműsor–adókészülék, –vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők: |

852580 | – Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők: |

– – Televíziós kamerák (felvevők): |

85258019 | – – – Más |

– – Videokamera–felvevők: |

85258099 | – – – Más |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei: |

852910 | – Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek: |

– – Antenna: |

– – – Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája: |

85291039 | – – – – Más |

8531 | Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével: |

853110 | – Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló: |

85311030 | – – Épületekhez használt |

85311095 | – – Más: |

ex85311095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

853190 | – Alkatrész |

85319085 | – – Más |

8536 | Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültségcsökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók: |

853690 | – Más készülék: |

85369010 | – – Huzal és kábel csatlakozója és érintkező eleme |

8543 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokra: |

854370 | – Más gép és készülék: |

85437030 | – – Antennaerősítő |

– – Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések: |

– – – Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel: |

85437055 | – – – – Más |

85437090 | – – Más |

ex85437090 | – – – Polgári repüléstől különböző használatra |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is: |

– Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez: |

854442 | – – Csatlakozókkal szerelt: |

85444210 | – – – Távközlésben használt |

ex85444210 | – – – – Legfeljebb 80 V feszültségig |

854449 | – – Más: |

85444920 | – – – Távközlésben használt, legfeljebb 80 V feszültségig |

8703 | Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is: |

870310 | – Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek: |

870390 | – Más |

8707 | A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is): |

870710 | – A 8703 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz: |

87071090 | – – Más |

8709 | Önjáró üzemi targonca, rakodó– vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze: |

8711 | Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi: |

871120 | – 50 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

871130 | – 250 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

87114000 | – 500 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő |

8716 | Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze: |

– Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi: |

871639 | – – Más: |

– – – Más: |

– – – – Új: |

– – – – – Más: |

87163959 | – – – – – – Más |

8901 | Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személy– vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű: |

890190 | – Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru– és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű: |

– – Más: |

89019091 | – – – Nem mechanikusan hajtott |

89019099 | – – – Mechanikusan hajtott |

8903 | Jacht és sport– vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu: |

– Más: |

890399 | – – Más: |

89039910 | – – – Egyenkénti tömege legfeljebb 100 kg |

– – – Más: |

89039999 | – – – – Hossza több mint 7,5 méter |

9001 | Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével: |

900110 | – Optikai szál, optikai szálból álló nyaláb és kábel: |

90011090 | – – Más |

9003 | Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek alkatrésze: |

– Keret és szerelék: |

90031100 | – – Műanyagból |

900319 | – – Más anyagból: |

90031930 | – – – Nem nemesfémből |

90031990 | – – – Más anyagból |

9028 | Gáz–, folyadék– vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló érőeszköz is: |

902890 | – Alkatrész és tartozék: |

90289090 | – – Más |

91070000 | Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló |

9401 | Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei: |

94011000 | – Ülés légi járműhöz |

ex94011000 | – A polgári légi járműveken használt nem bőr borításúakat kivéve |

9405 | Lámpa és világító–felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze: |

940560 | – Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók: |

94056080 | – – Más anyagból |

ex94056080 | – – – A polgári légi járműveken használt nem nemesfémből készülteket kivéve |

– Alkatrész: |

94059900 | – – Más: |

ex94059900 | – – – Kivéve a 940510 vagy 940560 vámtartifaalszám alá tartozó, légi járműveken való használatra szánt árucikkek nem nemesfém alkatrészeit |

940600 | Előre gyártott épület: |

– Más: |

– – Vasból vagy acélból: |

94060031 | – – – Üvegház |

9506 | Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence: |

– Sítalp és más sífelszerelés: |

950611 | – – Sítalp |

95061200 | – – Síkötés (sítalprögzítő) |

95061900 | – – Más |

– Vízisítalp, hullámlovas–, széllovas– és más vízisport–felszerelés: |

95062100 | – – Széllovas |

95062900 | – – Más |

– Golfütő és más golffelszerelés: |

95063100 | – – Golfütő, komplett |

95063200 | – – Labda |

950639 | – – Más |

950640 | – Asztalitenisz–felszerelés: |

– Tenisz–, tollaslabda– vagy hasonló ütő, húrral ellátva is: |

95065100 | – – Teniszütő, húrral ellátva is |

95065900 | – – Más |

– Labda, a golflabda és az asztalitenisz–labda kivételével: |

95066100 | – – Teniszlabda |

950662 | – – Felfújható: |

95066210 | – – – Bőrből |

950669 | – – Más |

950670 | – Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is: |

95067010 | – – Jégkorcsolya |

95067090 | – – Alkatrész és tartozék |

– Más: |

950691 | – – Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés: |

950699 | – – Más |

9507 | Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés: |

95073000 | – Horgászorsó |

9606 | Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb |

9607 | Villámzár (húzózár) és részei: |

960720 | Alkatrész: |

Ib. MELLÉKLET

SZERB VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

6. cikkében említettek szerint

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 80 %-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60 %-ára csökken;

c) e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken;

d) e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20 %-ára csökken;

e) az e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód | Árumegnevezés |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén–, szulfo–, nitro– vagy nitrozoszármazékai: |

– Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid: |

29152100 | – – Ecetsav |

2930 | Szerves kénvegyületek: |

293090 | – Más: |

29309085 | – – Más: |

ex29309085 | – – – Ditiokarbonátok (xantátok) |

3006 | Az árucsoporthoz tartozó megjegyések 4. pontjában meghatározott gyógyászati termékek: |

300610 | – Steril sebészeti catgut, hasonló steril varróanyag és a sebészetben használt, ragasztóval ellátott steril gézszövet sebek lezárására; steril laminária és steril laminária tampon; steril felszívódó sebészeti vagy fogászati vérzéscsillapító: |

30061030 | – – Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is: |

ex30061030 | – – – Műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, porózus, a sztirolpolimerekből vagy vinil-klorid-polimerekből készültet kivéve |

3208 | Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok: |

320820 | – Akril– vagy vinilpolimer–alapú: |

320890 | – Más: |

– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok |

32089011 | – – – 2,2′–(tercbutilimino)dietanol és 4,4′–metiléndiciklohexil diizocianát alapú poliuretán oldatban, N,N–dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal |

32089019 | – – – Más: |

ex32089019 | – – – – Más Poliuretán (PU) alapú lakkok elektronikus szigeteléshez: 2,2– (tetrabutilamino) dietanol I 4,4 metilén-diciklohexil diizojant legalább 20 tömegszázalék (legfeljebb 36 %) szilárd anyagot tartalmazó N,N–dimetil-acetamidban oldva;Poliésztermid (PEI) alapú lakkok elektronikus szigeteléshez: P-krezol kopolimer és divinilbenzin N,N–dimetil-acetamid–oldat formájában legalább 20 tömegszázalék (legfeljebb 40 %) szilárdanyag-tartalommalPoliamid-imid (PAI) alapú lakkok elektronikus szigeteléshez: Trimetil-diizocianát anhidridje N-metil-pirolidon-oldat formájában, legalább 25 tömegszázalék (legfeljebb 40 %) szilárdanyag-tartalommal |

– – Más: |

32089091 | – – – Szintetikus polimer alapú |

32089099 | – – – Kémiailag módosított természetes polimer alapú |

3209 | Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is: |

3304 | Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy –napvédő készítményeket; manikűr– vagy pedikűrkészítmények: |

– Más: |

33049900 | – – Más |

3305 | Hajápoló szerek: |

33051000 | – Samponok |

3306 | Száj– vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben: |

33061000 | – Fogtisztító szer |

33069000 | – Más |

3307 | Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség– vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is: |

– Helyiségillatosítók vagy –szagtalanítók, beleértve a vallási szertartásoknál használt illatosító készítményeket is: |

33074100 | – – "Agarbatti" és égetés útján működő más illatosítók |

3401 | Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília: |

340120 | – Szappan más formában: |

34013000 | – Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve, szappantartalommal is |

3402 | Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével: |

340220 | – Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve: |

340290 | – Más: |

34029090 | – – Mosó– és tisztítókészítmények |

3405 | Lábbeli–, bútor–, padló–, autókarosszéria–, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek és –porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével: |

340600 | Gyertyák, mécsesek és hasonlók: |

34070000 | Mintázópaszták, beleértve a gyermekjátéknak összeállítottat is; készletben összeállított "fogászati viasz" vagy "fogászati lenyomatkeverék" néven ismert készítmények, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy lemez, patkó, rúd vagy hasonló formában; a fogászatban használt gipszalapú egyéb készítmények (égetett gipszből vagy kalcium–szulfátból) |

ex34070000 | – Nem fogászati célra szánt készítmények |

3506 | Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben: |

35061000 | – Enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben |

– Más: |

35069900 | – – Más |

3604 | Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek: |

36049000 | – Más |

3606 | Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk: |

36061000 | – Folyékony vagy cseppfolyós gáz tüzelőanyag olyan, legfeljebb 300 cm3 űrtartalmú tartályban, amelyet cigaretta–öngyújtók vagy hasonló gyújtószerszámok töltésére vagy utántöltésére használnak |

360690 | – Más: |

36069090 | – – Más |

3808 | Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés–szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír): |

3825 | A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. pontjában meghatározott más hulladék: |

382590 | – Más: |

38259010 | – – Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz |

3915 | Műanyaghulladék és –forgács: |

3916 | Műanyag szál, 1 mm–t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva: |

39161000 | – Etilénpolimerekből |

391620 | – Vinil–klorid–polimerekből: |

39162090 | – – Más |

391690 | – Más műanyagból: |

– – Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosítottak is: |

39169011 | – – – Poliészterekből |

39169013 | – – – Poliamidokból |

39169015 | – – – Epoxigyantákból |

39169019 | – – – Más |

– – Addíciós polimerizációs termékekből: |

39169051 | – – – Propilénpolimerekből |

39169059 | – – – Más |

3917 | Műanyagból készült cső, tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima): |

– Rugalmatlan cső és tömlő: |

391721 | – – Etilénpolimerekből: |

39172110 | – – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva |

39172190 | – – – Más: |

ex39172190 | – – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391722 | – – Propilénpolimerekből: |

39172210 | – – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva |

39172290 | – – – Más: |

ex39172290 | – – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391723 | – – Vinil–klorid–polimerekből: |

39172310 | – – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva |

39172390 | – – – Más: |

ex39172390 | – – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391729 | – – Más műanyagból: |

– Más cső és tömlő: |

391732 | – – Más, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül: |

– – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva: |

39173210 | – – – – Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosítottak is |

– – – – Addíciós polimerizációs termékekből: |

39173231 | – – – – – Etilénpolimerekből |

39173235 | – – – – – Vinil–klorid–polimerekből |

ex39173235 | – – – – – – Dializátortól eltérő célra |

39173239 | – – – – – Más |

39173251 | – – – – Más |

– – – Más: |

39173299 | – – – – Más |

39173300 | – – Más, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvénnyel |

ex39173300 | – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391739 | – – Más |

3918 | Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal– vagy mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak szerint: |

3921 | Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík: |

– Porózus: |

392113 | – – Poliuretánból: |

39211400 | – – Regenerált cellulózból |

39211900 | – – Más műanyagból: |

3923 | Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is): |

392329 | – – Más műanyagból: |

392330 | – Ballon, palack, flakon és hasonló áruk: |

392340 | – Cséve, orsó, kopsz és hasonló termék: |

392350 | – Dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

39235010 | – – Kupak és fedő üvegekhez |

392390 | – Más |

3924 | Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk: |

392490 | – Más |

3925 | Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk: |

39251000 | – Tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űrtartalommal |

392590 | – Más |

3926 | Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk: |

39263000 | – Bútor–, karosszéria– vagy hasonló szerelékek |

39264000 | – Szobor és más díszítésre szolgáló tárgy |

392690 | – Más: |

39269050 | – – Perforált kosár és hasonló termékek a csővezetékekben való vízszűréshez |

– – Más: |

39269092 | – – – Lemezekből |

39269097 | – – – Más: |

ex39269097 | – – – – Más higiéniai és gyógyászati termékek (csecsemők számára gyártott cumik is);nyers kontaktlencse |

40030000 | Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban |

40040000 | Lágygumihulladék, –törmelék és –forgács, és az ezekből nyert por és granulátum |

4009 | Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.: csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával): |

– Betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva: |

40091100 | – – Szerelvény nélkül |

40091200 | – – Szerelvénnyel |

ex40091200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Fémbetétes vagy más módon kizárólag fémmel kombinálva: |

40092100 | – – Szerelvény nélkül |

40092200 | – – Szerelvénnyel |

ex40092200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Textilbetétes vagy más módon kizárólag textilanyaggal kombinálva: |

40093100 | – – Szerelvény nélkül |

40093200 | – – Szerelvénnyel |

ex40093200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Más anyagú betéttel vagy más módon, más anyaggal kombinálva: |

40094100 | – – Szerelvény nélkül |

40094200 | – – Szerelvénnyel |

ex40094200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

4010 | Szállítószalag vagy meghajtó– vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból: |

– Szállítószalag: |

40101200 | – – Kizárólag textilbetétes |

40101900 | – – Más |

– Meghajtó vagy erőátviteli szíj: |

40103100 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), V–bordázattal, 60 cm–t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel |

40103200 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), a V–bordázatú kivételével, 60 cm–t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel |

40103300 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), V–bordázattal, 180 cm–t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel |

40103400 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), a V–bordázatú kivételével, 180 cm–t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel |

40103500 | – – Végtelen szinkronszíj, 60 cm–t meghaladó, de legfeljebb 150 cm külső kerülettel |

40103600 | – – Végtelen szinkronszíj 150 cm–t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel |

40103900 | – – Más |

4011 | Új, gumi légabroncs: |

40111000 | – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is) |

401120 | – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40112090 | – – 121 feletti terhelési indexszel |

ex40112090 | – – – Legfeljebb 61 cm–es pántátmérővel |

401140 | – Motorkerékpárhoz: |

40115000 | – Kerékpárhoz |

– Más "halszálka"–mintás vagy hasonló futófelületű: |

40116900 | – – Más |

– Más: |

40119900 | – – Más |

4013 | Belső tömlő gumiból: |

401310 | – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is), autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40131090 | – – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz |

40132000 | – Kerékpárhoz |

40139000 | – Más |

4015 | Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra: |

– Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű: |

401519 | – – Más |

40159000 | – Más |

4016 | Más áru vulkanizált lágygumiból: |

– Más: |

40169100 | – – Padlóburkoló és szőnyeg |

40169200 | – – Törlőgumi |

40169300 | – – Tömítés, alátét és más hasonló áru |

ex40169300 | – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

40169500 | – – Más felfújható áru |

401699 | – – Más |

40169920 | – – – Feszítő tömlő |

ex40169920 | – – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

– – – Más: |

– – – – A 8701–8705 vtsz. alá tartozó járművekhez: |

40169952 | – – – – – Fém–gumi kötésű alkatrészek |

40169958 | – – – – – Más |

– – – – Más: |

40169991 | – – – – – Fém–gumi kötésű alkatrészek |

ex40169991 | – – – – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

40169999 | – – – – – Más: |

ex40169999 | – – – – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

401700 | Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, beleértve a hulladékot és törmeléket is; keménygumiból készült áruk: |

42010000 | Nyerges– és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára |

4203 | Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből: |

4302 | Cserzett vagy kikészített szőrme (beleértve a fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével: |

4303 | Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk: |

43040000 | Műszőrme és ebből készült áru |

ex43040000 | – Műszőrméből készült termékek |

4410 | Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és –maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is: |

– Fából: |

441011 | – – Forgácslemez: |

44101110 | – – – Megmunkálatlanul vagy gyalulva, de tovább nem megmunkálva |

44101130 | – – – Felületén melaminnal impregnált papírral bevonva |

44101150 | – – – Felületén díszítő műanyagréteggel borítva |

44101190 | – – – Más |

44101900 | – – Más |

ex44101900 | – – – Ostyalemez kivételével |

44109000 | – Más |

4411 | Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is: |

– Közepes sűrűségű rostlemez (MDF): |

441112 | – – Legfeljebb 5 mm vastagságú: |

44111210 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44111210 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

44111290 | – – – Más: |

ex44111290 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

441113 | – – Vastagsága 5 mm–t meghaladó, de legfeljebb 9 mm: |

44111310 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44111310 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

44111390 | – – – Más: |

ex44111390 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

441114 | – – Vastagsága 9 mm–t meghaladó: |

44111410 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44111410 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

44111490 | – – – Más: |

ex44111490 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

– Más: |

441192 | – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

4412 | Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru: |

44121000 | – Bambusznádból |

ex44121000 | – – Kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm |

– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm: |

44123200 | – – Más, legalább egy, nem tűlevelű fa külső réteggel (színoldal) |

44123900 | – – Más |

441400 | Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete: |

44140010 | – Trópusi fából, az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában meghatározottak alapján |

4418 | Ács– és épületasztalos–ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely: |

44184000 | – Zsaluzat betonszerkezeti munkához |

44186000 | – Oszlop és gerenda |

441890 | – Más: |

44189010 | – – Enyvezett épületfa |

44189080 | – – Más |

4421 | Más faáru: |

44211000 | – Ruhaakasztó |

442190 | – Más: |

44219091 | – – Rostlemezből |

4602 | Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru: |

– Növényi anyagból: |

46021100 | – – Bambusznádból |

ex46021100 | – – – Kosáráru, fonásáru és fonásanyagokból közvetlenül kész alakban előállított más áruk |

46021200 | – – Rotangnádból |

ex46021200 | – – – Kosáráru, fonásáru és fonásanyagokból közvetlenül kész alakban előállított más áruk |

460219 | – – Más |

– – – Más: |

46021991 | – – – – Kosáráru, fonásáru és fonásanyagokból közvetlenül kész alakban előállított más áruk |

4808 | Hullámpapír és –karton (ragasztott sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével: |

48081000 | – Hullámpapír és –karton, perforálva is |

4814 | Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír: |

4818 | Toalett– (WC–) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

48183000 | – Asztalterítő és szalvéta |

481890 | – Más |

4821 | Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is: |

482190 | – Más |

4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

482370 | – Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru: |

490700 | Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt posta–, illeték– vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekk űrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok: |

490900 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is: |

49090010 | – Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap |

4911 | Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is: |

– Más: |

49119100 | – – Kép, minta és fénykép |

6401 | Vízhatlan lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva: |

640110 | – Lábbeli beépített védő fém cipőorral: |

– Más lábbeli: |

640192 | – – Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli: |

64019900 | – – Más |

ex64019900 | – – – Térdet takarótól különböző |

6402 | Más lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel: |

– Sportcipő: |

640212 | – – Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő: |

64021900 | – – Más |

6403 | Lábbeli gumi–, műanyag, bőr– vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel: |

– Sportcipő: |

64031200 | – – Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő |

64031900 | – – Más |

64032000 | – Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel |

– Más lábbeli bőr külső talppal: |

640359 | – – Más |

– – – Más: |

– – – – Lábbeli, pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel: |

64035911 | – – – – – 3 cm–nél magasabb talp– és sarok–összeállítással |

– – – – – Más, a talpbélés hossza: |

64035931 | – – – – – – 24 cm–nél kisebb |

– – – – – – Legalább 24 cm: |

64035935 | – – – – – – – Férfi |

64035939 | – – – – – – – Női |

64035950 | – – – – Papucs és más házicipő |

– – – – Más, a talpbélés hossza: |

64035991 | – – – – – 24 cm–nél kisebb |

– – – – – Legalább 24 cm: |

64035995 | – – – – – – Férfi |

64035999 | – – – – – – Női |

6404 | Lábbeli gumi–, műanyag, bőr– vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel: |

6406 | Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei: |

6506 | Más fejfedő, bélelve vagy díszítve is: |

650610 | – Biztonsági fejfedő: |

65061010 | – – Műanyagból |

66020000 | Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló |

6603 | A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei: |

660390 | – Más: |

66039090 | – – Más |

67010000 | Madárbőr és más madártestrész tollal vagy pehellyel, toll, tollrész, pehely és ezekből készült áru (a 0505 vtsz. alá tartozó termék, valamint a megmunkált tollszár és tollnyél kivételével) |

68010000 | Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével) |

6802 | Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, –hulladék és –granulátum (beleértve a palát is) mesterségesen színezve: |

680300 | Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru: |

6806 | Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő– és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével: |

680620 | – Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag (beleértve ezek keverékét is): |

68069000 | – Más |

6810 | Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is: |

6813 | Dörzsanyag és ebből készült áru (pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű, betét), nem szerelve, fékhez, kapcsolószerkezethez vagy hasonlóhoz, azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil– vagy egyéb anyaggal kombinálva is: |

68132000 | – Azbesztot tartalmazó |

ex68132000 | – – Fékbetétek és fékpofák, a polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Azbesztot nem tartalmazó: |

68138100 | – – Fékbetétek és fékpofák |

ex68138100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

6815 | Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, másutt nem említett termék (beleértve a szénszálat, a szénszálból és tőzegből készült terméket is): |

– Más termék: |

68159100 | – – Magnezit–, dolomit– vagy kromittartalommal |

681599 | – – Más |

68159910 | – – – Tűzálló anyagból, vegyileg lekötött |

68159990 | – – – Más |

6902 | Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69029000 | – Más: |

ex69029000 | – – A szén és cirkónium alapúaktól különbözőek |

6904 | Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló: |

6905 | Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru: |

69060000 | Kerámiacső, –vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény |

6908 | Mázas kerámia út– és padlóburkoló lap, kályha– vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is: |

690890 | – Más: |

– – Más: |

– – – Más: |

– – – – Más: |

69089099 | – – – – – Más |

6909 | Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából; vályú, kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására: |

– Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru: |

69091200 | – – A Mohs–skálán legalább 9–es keménységű áru |

69091900 | – – Más |

69099000 | – Más |

6911 | Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból: |

69119000 | – Más |

691200 | Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével: |

6913 | Szobrocska és más dísztárgy kerámiából: |

6914 | Más kerámiaáru: |

691490 | – Más |

7007 | Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből: |

– Szilárdított (edzett) biztonsági üveg: |

700711 | – – Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi járműbe beszerelhető méretben és alakban: |

700719 | – – Más |

70071920 | – – – Anyagában színezett, homályosított vagy dublírozott, elnyelő vagy visszaverő réteggel ellátott |

70071980 | – – – Más |

– Rétegelt biztonsági üveg: |

700721 | – – Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi járműbe beszerelhető méretben és alakban: |

70072120 | – – – Gépjárműbe beszerelhető méretben és alakban |

70072180 | – – – Más: |

ex70072180 | – – – – –A polgári légi járműveken használt, nem keretezett szélvédőket kivéve |

70072900 | – – Más |

700800 | Többrétegű szigetelőüveg: |

7009 | Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is: |

70091000 | – Visszapillantó tükör járműhöz |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből: |

701090 | – Más: |

– – Más: |

– – – Más, amelynek névleges űrtartalma: |

– – – – Kevesebb mint 2,5 literes: |

– – – – – Italok és élelmiszerek részére: |

– – – – – – Palackok: |

– – – – – – – Színtelen üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109045 | – – – – – – – – Legalább 0,15 liter, de legfeljebb 0,33 liter |

– – – – – – – Színes üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109053 | – – – – – – – – 0,33 litert meghaladó, de kevesebb mint 1 liter |

70109055 | – – – – – – – – Legalább 0,15 liter, de legfeljebb 0,33 liter |

7011 | Üvegbúra (beleértve a ballont és csövet is) nyitottan és üvegrészei, felszerelés nélkül, izzólámpa, katódsugárcső vagy hasonlók gyártásához: |

70119000 | – Más |

70140000 | Üvegáru jelzőberendezéshez és optikai elem üvegből (a 7015 vtsz. alá tartozó kivételével), optikailag nem megmunkálva |

7015 | Óraüveg és hasonló üveg, látásjavító vagy nem látásjavító szemüveglencse, hajlítva, ívelve, homorítva vagy hasonló módon, de optikailag nem megmunkálva; ilyen üveg gyártásához homorú üveggömb és gömbrész: |

70159000 | – Más |

7016 | Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégla, kocka, borítólap és más üvegáru öntött vagy sajtolt üvegből, drótbetéttel is; üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg és hasonló; sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb, panel, lap, kagyló vagy hasonló formában: |

70161000 | – Üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra |

7018 | Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő– vagy féldrágakő–utánzat és hasonló apró üvegáru és ebből készült termék, az ékszerutánzat kivételével; üvegszem, az emberi műszem kivételével; üvegcső–megmunkálással előállított szobrocska és más díszműáru, az ékszerutánzat kivételével; legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb (üvegszemcse): |

701810 | – Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő– vagy féldrágakő–utánzat és hasonló apró üvegáru: |

70182000 | – Mikrogömb, legfeljebb 1 mm átmérővel |

701890 | – Más: |

70189090 | – – Más |

7019 | Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, szövet): |

– Pászma, előfonat, fonal és vágott szál: |

70191100 | – – Legfeljebb 50 mm hosszúságú vágott szál |

– Vékony lap (fátyol), kártfátyol, szövedék, párnázat, lap és hasonló nem szőtt termék: |

70193900 | – – Más |

70194000 | – Előfonatból készült szövet |

– Más szövet: |

70195200 | – – 30 cm–nél szélesebb, 250 g/m2–nél kisebb tömegű, vászonkötésű (taftkötésű), olyan elemi szálból, amelyben az egyes egyágú szálak finomsági száma legfeljebb 136 tex |

70195900 | – – Más |

702000 | Más üvegáru: |

70200005 | – Kvarccső és –tégely félvezetőgyártáshoz, diffúziós és oxidációs kemencében történő alkalmazásra |

– Más: |

70200010 | – – Olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium–dioxidból |

70200030 | – – Olyan üvegből, amely lineáris tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket |

70200080 | – – Más |

7117 | Ékszerutánzat: |

– Nem nemesfémből, nemesfémmel bevonva is: |

711719 | – – Más |

71171910 | – – – Üvegrészekkel |

– – – Üvegrészek nélkül: |

71171999 | – – – – Más |

71179000 | – Más |

7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

– Más, tekercsben, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

72083900 | – – Kevesebb mint 3 mm vastagságú |

7216 | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból: |

– Más: |

721691 | – – Hidegen alakítva vagy hidegen húzva, síkhengerelt termékekből: |

72169900 | – – Más |

7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból: |

721710 | – Lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

– – – Legalább 0,8 mm maximális keresztmetszettel: |

72171039 | – – – – Más |

721720 | – Cinkkel lemezelve vagy bevonva: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72172030 | – – – Legalább 0,8 mm maximális keresztmetszettel |

72172050 | – – Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag: |

73024000 | – Csatlakozó lemez és alátétlemez |

73029000 | – Más |

7310 | Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül: |

7312 | Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos szigetelésű kivételével: |

731210 | – Sodort huzal, kötél és kábel: |

73121020 | – – Rozsdamentes acélból |

ex73121020 | – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

– – Más, maximális keresztmetszettel: |

– – – Legfeljebb 3 mm keresztmetszettel: |

73121049 | – – – – Más: |

ex73121049 | – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

– – – 3 mm–t meghaladó keresztmetszettel: |

– – – – Sodort huzal: |

73121061 | – – – – – Nem bevonva |

ex73121061 | – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

– – – – – Bevonva: |

73121065 | – – – – – – Cinkkel lemezelve vagy bevonva |

ex73121065 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121069 | – – – – – – Más |

ex73121069 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73129000 | – Más |

ex73129000 | – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

7314 | Drótszövet (végtelen szalagban is) rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas– vagy acélhuzalból; rács nyújtott és hasított vas– vagy acéllemezből: |

731420 | – Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2: |

– Más rács, sodronyfonat és kerítésfonat, a keresztezéseknél hegesztve: |

73143900 | – – Más |

731700 | Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével) vasból vagy acélból, más fémfejjel is, a rézfejű szög kivételével: |

7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból: |

7320 | Rugó és rugólap vasból vagy acélból: |

7321 | Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból: |

– Más készülék: |

73218900 | – – Más, beleértve a szilárdanyag– tüzelésű készülékeket is |

ex73218900 | – – – Szilárdanyag-tüzelésű |

7322 | Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és meleglevegő–elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból: |

– Fűtőtest és részei: |

73221100 | – – Öntöttvasból |

73221900 | – – Más |

7323 | Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas– vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból: |

– Más: |

73239100 | – – Öntöttvasból, nem zománcozva |

732393 | – – Rozsdamentes acélból: |

732394 | – – Vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból, zománcozva: |

73239410 | – – – Áru asztali használatra |

732399 | – – Más |

73239910 | – – – Áru asztali használatra |

– – – Más: |

73239999 | – – – – Más |

7324 | Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból: |

– Fürdőkád: |

73242100 | – – Öntöttvasból, zománcozva is |

73249000 | – Más, beleértve a részeket is |

ex73249000 | – – Szaniter áruktól eltérő árul (ezek részeit kivéve), polgári légi járműveken való használatra |

7325 | Más öntött áru vasból vagy acélból: |

7326 | Más cikk vasból vagy acélból: |

7403 | Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan: |

– Rézötvözet: |

74032100 | – – Réz–cink alapötvözet (sárgaréz) |

7407 | Rézrúd és –profil: |

– Rézötvözetből: |

740729 | – – Más |

7408 | Rézhuzal: |

– Finomított rézből: |

740819 | – – Más |

– Rézötvözetből: |

74082200 | – – Réz–nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz–nikkel–cink alapötvözetből (nikkelezüst) |

7410 | Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm: |

– Alátét nélkül: |

74101100 | – – Finomított rézből |

7418 | Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei rézből; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, rézből; higiéniai és tisztálkodási áru és részei rézből: |

74182000 | – Egészségügyi cikk és részei |

7419 | Más rézgyártmányok: |

– Más: |

741999 | – – Más |

74199990 | – – – Más |

7604 | Alumíniumrúd és –profil: |

– Alumíniumötvözetből: |

760429 | – – Más |

76042910 | – – – Rúd |

7605 | Alumíniumhuzal: |

– Ötvözetlen alumíniumból: |

76051900 | – – Más |

– Alumíniumötvözetből: |

76052100 | – – Ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője meghaladja a 7 mm–t |

76052900 | – – Más |

7608 | Alumíniumcső: |

760820 | – Alumíniumötvözetből: |

– – Más: |

76082081 | – – – Extrudálva, de tovább nem megmunkálva |

ex76082081 | – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

76090000 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) |

76110000 | Alumíniumtartály, –ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül |

7612 | Alumíniumhordó, –dob, –kanna, –doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül: |

76130000 | Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására |

7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével: |

7615 | Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra és csiszolásra, alumíniumból; higiéniai és tisztálkodási áru és részei alumíniumból: |

7616 | Más alumíniumgyártmány: |

8201 | Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas kacsozókés és hasonló vágószerszám; mindenféle kertészollo fanyeső olló; kasza, sarló, szénavágó kés, sövénynyíró olló, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám: |

8202 | Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó vagy fogazatlan fűrészlapot is): |

82021000 | – Kézifűrész |

8205 | Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is); forrasztólámpa; satu, befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és –alkatrész kivételével; üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő: |

82060000 | A 8202–8205 vtsz.–ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben |

8207 | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló–, csákoló–, lyukasztó–, menetfúró, menetvágó, fúró–, furatmegmunkáló, üregelő–, maró–, esztergályozó– vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is: |

– Sziklafúró vagy talajfúró szerszám: |

82071300 | – – Cermetből készült munkavégző résszel |

820719 | – – Más, beleértve a részeket is: |

82071990 | – – – Más |

820730 | – Sajtoló–, csákoló– vagy lyukasztószerszám: |

820740 | – Menetfúró vagy menetvágó szerszám: |

820750 | – Fúrószerszám, a sziklafúró kivételével: |

820760 | – Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám: |

820770 | – Marószerszám: |

820780 | – Esztergaszerszám: |

820790 | – Más cserélhető szerszám: |

– – Más anyagból készült munkavégző résszel: |

82079030 | – – – Csavarhúzó hegy |

82079050 | – – – Fogazószerszám |

– – – Más, amelynek munkavégző része: |

– – – – Cermet: |

82079071 | – – – – – Fémmegmunkáláshoz |

82079078 | – – – – – Más |

– – – – Más anyag: |

82079091 | – – – – – Fémmegmunkáláshoz |

82079099 | – – – – – Más |

8208 | Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez |

820900 | Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetből: |

8211 | Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével, és ezek vágópengéi: |

82111000 | – Összeállított, összeválogatott készlet |

– Más: |

821191 | – – Asztali kés, mereven rögzített pengével: |

82119200 | – – Más kés, rögzített pengéjű |

82119300 | – – Kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű |

82119400 | – – Penge |

8212 | Borotva és borotvapenge (beleértve a borotvapenge–nyersdarabot, szalagban is): |

82130000 | Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi |

8214 | Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító– és darabolókés, papírvágó kés); manikűr– vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) |

8215 | Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz: |

821510 | – Összeállított, összeválogatott készlet, amelyben legalább egy cikk nemesfémmel bevont: |

821520 | – Más összeállított, összeválogatott készlet: |

– Más: |

821599 | – – Más |

8301 | Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből: |

83011000 | – Lakat |

83013000 | – Bútorzár |

830140 | – Más zár: |

83015000 | – Más, kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet |

83016000 | – Alkatrész |

83017000 | – Csak kulcs |

8302 | Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és –tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből: |

83023000 | – Gépjárművasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk |

– Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk: |

83024100 | – – Épülethez használt |

8305 | Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből: |

83052000 | – Fűzőkapocs |

83059000 | – Más, beleértve az alkatrészt is |

8307 | Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből: |

83071000 | – Vasból vagy acélból |

ex83071000 | – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

8309 | Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona–, csavar– és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből: |

83091000 | – Koronadugó |

8311 | Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy fém– vagy keményfémfelrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befújáshoz, beszóráshoz: |

831110 | – Nem nemesfém elektróda, bevonva elektromos ívhegesztéshez: |

83112000 | – Nem nemesfém huzal, bélelve, elektromos ívhegesztéshez |

8402 | Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz–kazán kivételével); túlhevítő vízkazán: |

– Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán: |

84021100 | – – Vízcsöves kazán, több mint 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel |

84021200 | – – Vízcsöves kazán, legfeljebb 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel |

840219 | – – Más gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid kazánt is: |

84022000 | – Túlhevítő vízkazán |

8403 | Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével: |

8404 | Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvízelőmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez: |

84041000 | – Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz |

84042000 | – Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor: |

– A 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló, dugattyús motor: |

84073100 | – – Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalommal |

840732 | – – 50 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalommal: |

840733 | – – 250 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal: |

84073390 | – – – Más |

840734 | – – 1000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

84073410 | – – – Ipari összeszerelésre: a 870110 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktorhoz;a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz;a 8704 vtsz. alá tartozó 2800 cm3–nél kisebb hengerűrtartalmú motorral ellátott gépjárműhöz;a 8705 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz |

ex84073410 | – – – – a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművektől eltérő |

– – – Más: |

– – – – Új, hengerűrtartalma: |

84073491 | – – – – – Legfeljebb 1500 cm3 |

84073499 | – – – – – Több mint 1500 cm3 |

840790 | – Más motor: |

8408 | Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel): |

840820 | – A 87. Árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló motor: |

– – Más: |

– – – Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz, a teljesítménye: |

84082031 | – – – – Legfeljebb 50 kW |

84082035 | – – – – 50 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW |

– – – A 87. Árucsoport más járműveihez, a teljesítménye: |

84082051 | – – – – Legfeljebb 50 kW |

84082055 | – – – – 50 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW |

ex84082055 | – – – – – Ipari összeszerelési célúaktól eltérő |

840890 | – Más motor: |

– – Más: |

– – – Új, teljesítménye: |

84089041 | – – – – Legfeljebb 15 kW |

ex84089041 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84089043 | – – – – 15 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW |

ex84089043 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84089045 | – – – – 30 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW |

ex84089045 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84089047 | – – – – 50 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW |

ex84089047 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8412 | Más erőgép és motor: |

– Hidraulikus erőgép és motor: |

841221 | – – Lineáris működésű (henger): |

84122120 | – – – Hidraulikus rendszer |

ex84122120 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84122180 | – – – Más: |

ex84122180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841229 | – – Más |

84122920 | – – – Hidraulikus rendszer |

ex84122920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Más: |

84122981 | – – – – Hidraulikus hajtású motor |

ex84122981 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84122989 | – – – – Más: |

ex84122989 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Pneumatikus erőgép és motor: |

84123100 | – – Lineáris működésű (henger): |

ex84123100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84123900 | – – Más |

ex84123900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841280 | – Más: |

84128010 | – – Gőzüzemű erőgép |

84128080 | – – Más: |

ex84128080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841290 | – Alkatrész: |

84129020 | – – Nem turbórendszerű sugárhajtású motorhoz |

ex84129020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84129040 | – – Hidraulikus erőgéphez és motorhoz |

ex84129040 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84129080 | – – Más: |

ex84129080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8413 | Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor): |

– Folyadékszivattyú mérőszerkezettel felszerelve, vagy úgy kialakítva, hogy mérőszerkezettel felszerelhető legyen: |

84131100 | – – Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag– vagy kenőanyag–adagoló szivattyú |

84131900 | – – Más |

ex84131900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84132000 | – Kéziszivattyú, a 841311 vagy 841319 alszám alá tartozó kivételével |

ex84132000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841330 | – Üzemanyag–, kenőanyag– vagy hűtőfolyadék–szivattyú belső égésű, dugattyús motorhoz: |

84133080 | – – Más: |

ex84133080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84134000 | – Betonszivattyú |

841350 | – Más dugattyús térfogatkiszorításos szivattyú: |

84135020 | – – Hidraulikus egység |

ex84135020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84135040 | – – Adagoló és aránybeállító szivattyú |

ex84135040 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

– – – Dugattyús szivattyú: |

84135061 | – – – – Hidraulikus meghajtással |

ex84135061 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84135069 | – – – – Más: |

ex84135069 | – – – – – Dugattyúmembrántól eltérő, több mint 15 1/s teljesítményű, a polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84135080 | – – – Más: |

ex84135080 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841360 | – Más forgódugattyús térfogatkiszorításos szivattyú: |

84136020 | – – Hidraulikus egység |

ex84136020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

– – – Fogaskerékszivattyú: |

84136031 | – – – – Hidraulikus meghajtással |

ex84136031 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136039 | – – – – Más: |

ex84136039 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Forgólapátos szivattyú: |

84136061 | – – – – Hidraulikus meghajtással |

ex84136061 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136069 | – – – – Más: |

ex84136069 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136070 | – – – Csavarszivattyú |

ex84136070 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136080 | – – – Más: |

ex84136080 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841370 | – Más centrifugálszivattyú: |

– – Búvárszivattyú: |

84137021 | – – – Egyfokozatú |

84137029 | – – – Többfokozatú |

84137030 | – – Tömszelence nélküli centrifugális szivattyú fűtőrendszerhez és melegvíz–ellátáshoz |

– – Más, a kiömlőcsonk átmérője: |

84137035 | – – – Legfeljebb 15 mm: |

ex84137035 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Több mint 15 mm: |

84137045 | – – – – Csatornás centrifugális szivattyú és oldalcsatornás szivattyú |

ex84137045 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – Radiális átömlésű szivattyú: |

– – – – – Egyfokozatú: |

– – – – – – Egy járókerékkel: |

84137051 | – – – – – – – Monoblokk |

ex84137051 | – – – – – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137059 | – – – – – – – Más: |

ex84137059 | – – – – – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137065 | – – – – – – Több mint egy járókerékkel |

ex84137065 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137075 | – – – – – Többfokozatú |

ex84137075 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – Más centrifugálszivattyú: |

84137081 | – – – – – Egyfokozatú: |

ex84137081 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137089 | – – – – – Többfokozatú |

ex84137089 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más szivattyú; folyadékemelő: |

84138100 | – – Szivattyú |

ex84138100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84138200 | – – Folyadékemelő (elevátor) |

– Alkatrész: |

84139100 | – – Szivattyúhoz |

ex84139100 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84139200 | – – Folyadékemelőhöz (elevátorhoz) |

8414 | Lég– vagy vákuumszivattyú, lég– vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó– vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is: |

841430 | – Hűtőkészülékben használatos kompresszor: |

84143020 | – – Legfeljebb 0,4 kW teljesítményű |

ex84143020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – 0,4 kW–ot meghaladó teljesítményű: |

84143089 | – – – Más: |

ex84143089 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841440 | – Légkompresszor, vontatható, kerekes alvázra szerelve: |

– Ventilátor: |

84145100 | – – Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel |

ex84145100 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841459 | – – Más |

84145920 | – – – Axiál ventilátor |

ex84145920 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84145940 | – – – Centrifugál ventilátor |

ex84145940 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84145980 | – – – Más: |

ex84145980 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84146000 | – Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel |

841480 | – Más: |

– – Turbókompresszor: |

84148011 | – – – Egyfokozatú |

ex84148011 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148019 | – – – Többfokozatú |

ex84148019 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Dugattyús kompresszor, manometrikus nyomás teljesítménye: |

– – – Legfeljebb 15 bar, az átáramló mennyiség óránként: |

84148022 | – – – – Legfeljebb 60 m3 |

ex84148022 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148028 | – – – – 60 m3–t meghaladó |

ex84148028 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – 15 bar–t meghaladó, az átáramló mennyiség óránként: |

84148051 | – – – – Legfeljebb 120 m3 |

ex84148051 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148059 | – – – – 120 m3–t meghaladó |

ex84148059 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Forgódugattyús kompresszorok: |

84148073 | – – – Egytengelyes |

ex84148073 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Többtengelyes: |

84148075 | – – – – Csavarkompresszor |

ex84148075 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148078 | – – – – Más: |

ex84148078 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148080 | – – Más: |

ex84148080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8416 | Égőfej (–rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz– elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket: |

841610 | – Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére: |

84163000 | – Mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket |

8417 | Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos működésű kivételével: |

841720 | – Sütőipari kemence, beleértve a finom pékáru–sütőkemencét is: |

841780 | – Más: |

84178020 | – – Alagútkemence és tokoskemence kerámiatárgyak kiégetésére |

84178080 | – – Más |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő– vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével: |

– Háztartási hűtőgép: |

841821 | – – Kompresszoros típusú: |

84182110 | – – – 340 litert meghaladó űrtartalommal |

– – – Más: |

– – – – Más, az űrtartalom: |

84182191 | – – – – – Legfeljebb 250 liter |

84182199 | – – – – – 250 litert meghaladó, de legfeljebb 340 liter |

84182900 | – – Más |

ex84182900 | – – – Elektromos abszorpciós típusú kivételével |

841830 | – Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal: |

84183020 | – – Legfeljebb 400 liter űrtartalommal |

ex84183020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84183080 | – – 400 litert meghaladó, de legfeljebb 800 liter űrtartalommal |

ex84183080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841840 | – Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal: |

84184020 | – – Legfeljebb 250 liter űrtartalommal |

ex84184020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84184080 | – – 250 litert meghaladó, de legfeljebb 900 liter űrtartalommal |

ex84184080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841850 | – Más berendezési tárgyak (ládák, szekrények, kiállítópultok, vitrinek és hasonlók) tárolásra és bemutatásra, beépített hűtő– vagy fagyasztókészülékkel: |

– – Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt): |

84185019 | – – – Más |

– – Más hűtőberendezési tárgy: |

84185091 | – – – Mélyhűtő, kivéve a 841830 és a 841840 alszám alá tartozókat |

84185099 | – – – Más |

– Más hűtő– vagy fagyasztókészülék; hőszivattyú: |

84186100 | – – Hőszivattyúk, a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezések kivételével |

ex84186100 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84186900 | – – Más |

ex84186900 | – – – Abszorpciós hőszivattyúktól eltérő, és a polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Alkatrész: |

84189100 | – – Bútor hűtő– vagy fagyasztógép befogadására |

8419 | Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet–változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: |

– Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: |

84191100 | – – Gázzal működő átfolyós vízmelegítő |

84191900 | – – Más |

– Szárító: |

84193100 | – – Mezőgazdasági termékekhez |

841939 | – – Más |

– Más gép, berendezés és készülék: |

841981 | – – Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére: |

84198120 | – – – Kávéfőző és más, kávé és más forró ital készítésére szolgáló készülék |

ex84198120 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84198180 | – – – Más: |

ex84198180 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8421 | Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék: |

– Gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék: |

842139 | – – Más |

84213920 | – – – Levegőszűrő vagy –tisztító gép és készülék |

ex84213920 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Más gázszűrő vagy –tisztító gép és készülék: |

84213940 | – – – – Folyadék halmazállapotú eljárással |

ex84213940 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84213990 | – – – – Más: |

ex84213990 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8422 | Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló– vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép: |

– Mosogatógép: |

84221100 | – – Háztartási |

84221900 | – – Más |

8423 | Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez: |

842310 | – Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg: |

84233000 | – Adott tömegre beállított mérleg és mérleg előre meghatározott tömegű anyagok zsákba vagy tartályba adagolásához, beleértve az adagoló mérleget is |

– Más mérleg: |

842381 | – – Legfeljebb 30 kg tömeg mérésére: |

842382 | – – 30 kg–ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kg tömeg mérésére: |

84238900 | – – Más |

8424 | Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok– vagy gőzszóró és hasonló gép: |

842410 | – Töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék: |

84241020 | – – Legfeljebb 21 kg tömegű |

ex84241020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84241080 | – – Más: |

ex84241080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8425 | Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő: |

– Más csörlő; hajóorsó: |

84253100 | – – Elektromotoros meghajtással |

ex84253100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

842539 | – – Más |

84253930 | – – – Belső égésű szelepes motorral hajtott |

ex84253930 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84253990 | – – – Más: |

ex84253990 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Gépjárműemelő; csigás emelő gépjárműhöz: |

84254100 | – – Garázsban használatos, beépített gépjárműemelő rendszer |

84254200 | – – Más hidraulikus emelő és csigasor |

ex84254200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84254900 | – – Más |

ex84254900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8426 | Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra: |

– Más önjáró gép: |

84264100 | – – Gumikerekes |

84264900 | – – Más |

– Más gép: |

842691 | – – Közúti járműre szerelhető kivitelben: |

84269900 | – – Más |

ex84269900 | – – – Polgári repüléstől különböző használatra |

8428 | Más emelő–, mozgató–, be– vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya): |

842820 | – Pneumatikus elevátor és szállítószalag: |

84282030 | – – Speciálisan mezőgazdasági használatra kialakított |

– – Más: |

84282091 | – – – Ömlesztett anyaghoz |

84282098 | – – – Más |

ex84282098 | – – – – Polgári repüléstől különböző használatra |

– Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására: |

84283300 | – – Más, szalagos típusú |

ex84283300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

842839 | – – Más |

84283920 | – – – Görgős szállítószalag |

ex84283920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84283990 | – – – Más: |

ex84283990 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

842890 | – Más gép: |

84289030 | – – Hengermű–berendezés; termékadagoló és –továbbító görgős asztal; buga–, tekercs–, rúdés lemezbillentő és –manipulátor |

– – Más: |

– – – Speciálisan mezőgazdasági célra tervezett rakodóberendezés: |

84289071 | – – – – Mezőgazdasági traktor tartozékaként tervezett |

84289079 | – – – – Más |

– – – Más: |

84289091 | – – – – Mechanikus rakodó ömlesztett anyagokhoz |

84289095 | – – – – Más: |

ex84289095 | – – – – – Csillemozgató, mozdony- vagy vasútikocsi-fordító, vasútikocsi-buktató szerkezet és hasonló vasútikocsi-mozgató berendezésektől eltérő |

8429 | Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger: |

– Buldózer és homlokgyalu: |

84291100 | – – Lánctalpas |

ex84291100 | – – – Kevesebb mint 250 kW teljesítménnyel |

84291900 | – – Más |

842940 | – Döngölőgép és úthenger: |

– Lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó: |

842951 | – – Elől–hátul kanalas rakodó: |

– – – Más: |

84295191 | – – – – Hernyótalpas kanalas rakodó |

84295199 | – – – – Más |

842952 | – – Felső szerkezetével 360°–ban elforduló gép: |

84295900 | – – Más |

8433 | Arató– vagy cséplőgép, szalma– vagy takarmánybálázó gép is; fű– vagy takarmánykaszáló gép; tojás–, gyümölcs– vagy más mezőgazdasági terméktisztító, válogatóvagy osztályozó gép, a 8437 vtsz. alá tartozó gép kivételével: |

– Fűkaszáló pázsit, park vagy sportpálya nyírására: |

843311 | – – Motoros, körforgó vízszintes vágószerkezettel: |

843319 | – – Más |

843320 | – Más fűnyíró, beleértve a traktorra szerelhető vágórudat is: |

843330 | – Más takarmánykaszáló gép: |

843340 | – Szalma– vagy takarmánybálázó gép, beleértve a felszedő–bálázó gépet: |

– Más aratógép; cséplőgép: |

84335100 | – – Arató–cséplő gép (kombájn) |

84335200 | – – Más cséplőgép |

843353 | – – Gyökeres– vagy gumósnövény–betakarító gép: |

84335330 | – – – Répafejező gép és répabetakarító gép |

843359 | – – Más |

– – – Takarmánybetakarító gép: |

84335911 | – – – – Önjáró |

84335919 | – – – – Más |

84336000 | – Tojás–, gyümölcs– vagy más mezőgazdasági terméktisztító–, válogató– vagy osztályozó gép |

8435 | Bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital készítésére szolgáló prés, zúzó– és hasonló gép: |

84351000 | – Gép |

8436 | Más mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, baromfi–tenyésztési vagy méhészeti gép, beleértve a mechanikus vagy termikus szabályozóval ellátott csíráztató berendezést is; baromfikeltető és műanya: |

8437 | Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; gabona vagy szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével: |

84371000 | – Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép |

84378000 | – Más gép |

8438 | Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével: |

8450 | Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is: |

– Legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású gép: |

845011 | – – Teljesen automata: |

84501190 | – – – 6 kg–ot meghaladó, de legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású gép |

84501200 | – – Más gép, beépített centrifugális szárítóval |

84501900 | – – Más |

8451 | Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó–, tisztító–, csavaró–, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló–, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő–, lecsévélőgép, textilszövet–hajtogató, –vágó vagy –csipkéző gép: |

– Szárítógép: |

845121 | – – Legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású: |

84512900 | – – Más |

8456 | Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer– vagy más fény– vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik: |

84561000 | – Lézer– vagy más fény– vagy fotonsugárral működő |

ex84561000 | – – Kivéve a félvezetős lapkák vagy eszközök gyártásához használt típusokat |

84562000 | – Ultrahanggal működő |

845630 | – Elektromos kisüléssel működő: |

84569000 | – Más |

8457 | Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására: |

8458 | Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is): |

8459 | Anyagleválasztással működő fémipari fúró–, furatmegmunkáló, maró–, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével: |

8460 | Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, –köszörülő vagy –simító gép kivételével: |

8461 | Gyalugép, véső–, hornyoló–, üregelő–, fogaskerékmaró, fogaskerék–köszörülő vagy fogaskerék–simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép: |

8462 | Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására: |

8463 | Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására: |

846310 | – Húzógép rúd, cső, profil, huzal vagy hasonló készítésére: |

84631090 | – – Más |

84632000 | – Menethengerlő gép |

84633000 | – Huzalmegmunkáló gép |

84639000 | – Más |

8468 | Forrasztó–, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre: |

8474 | Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép: |

– Keverő– vagy gyúrógép: |

84743200 | – – Ásványi anyagot bitumennel keverő gép |

847439 | – – Más |

847480 | – Más gép |

8479 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra: |

– Más gép és mechanikus készülék: |

84798200 | – – Keverő–, gyúró–, zúzó–, őrlő–, rostáló–, szitáló–, homogenizáló–, emulgálógép |

847989 | – – Más |

84798960 | – – – Központi zsírzórendszer |

8481 | Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet: |

848180 | – Más készülék: |

– – Csap, csapszerelvény és szelep a mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, ciszternához, kádhoz és hasonlóhoz: |

84818011 | – – – Keverőcsap (szelep) |

84818019 | – – – Más |

– – Központi fűtés radiátorszelepe: |

84818031 | – – – Hőszabályozó szelep |

84818039 | – – – Más |

84818040 | – – Szelep pneumatikus gumihoz és belső tömlőhöz |

– – Más: |

– – – Folyamatirányító szelep: |

84818059 | – – – – Más |

– – – Más: |

– – – – Tolózár: |

84818061 | – – – – – Öntöttvasból |

84818063 | – – – – – Acélból |

84818069 | – – – – – Más |

– – – – Gömbházas szelep: |

84818071 | – – – – – Öntöttvasból |

84818073 | – – – – – Acélból |

84818079 | – – – – – Más |

84818085 | – – – – Pillangószelep |

84818087 | – – – – Diafragmaszelep |

84819000 | – Alkatrész |

8482 | Golyós vagy görgős gördülőcsapágy: |

848210 | – Golyóscsapágy: |

84821090 | – – Más |

8483 | Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is): |

848310 | – Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyústengely is) és forgattyú: |

– – Forgattyú és forgattyústengely: |

84831021 | – – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84831021 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84831025 | – – – Nyitott süllyesztékben kovácsolt acélból |

ex84831025 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84831029 | – – – Más: |

ex84831029 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84831050 | – – Csuklós tengely |

ex84831050 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848330 | – Csapágyház golyós– vagy görgőscsapágy nélkül; siklócsapágy: |

84833080 | – – Siklócsapágy |

ex84833080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848340 | – Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű, a fogazott kerék kivételével, lánckerék és más közlőműrész külön bemutatva; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is: |

84834030 | – – Golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet |

ex84834030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834090 | – – Más: |

ex84834090 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848360 | – Tengelykapcsoló és tengelykötés (az univerzális kötés is): |

84836020 | – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84836020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84836080 | – – Más: |

ex84836080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8486 | Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. c) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok: |

848630 | – Gépek és készülékek síkképernyős megjelenítők gyártásához: |

84863030 | – – Folyadékkristályos kijelző anyagának száraz maratására szolgáló berendezés |

8501 | Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]: |

850110 | – Motor, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel: |

85012000 | – Univerzális, váltó– vagy egyenáramú (AC/DC) motor, 37,5 W–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel |

ex85012000 | – – A polgári légi járműveken használt, 735 W-ot meghaladó, de legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményűektől eltértő |

– Más egyenáramú (DC) motor; egyenáramú (DC) generátor: |

85013100 | – – Legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel |

ex85013100 | – – – A polgári légi járműveken használt, 735 W-ot meghaladó kimenő teljesítményű motorral ellátott egyenáramú (DC) generátokoktól eltértő |

850132 | – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel: |

85013220 | – – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 7,5 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85013220 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85013280 | – – – 7,5 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85013280 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85013300 | – – 75 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85013300 | – – – A polgári légi járműveken használt, 150 W-ot nem meghaladó kimenő teljesítményű motorok és generátokoktól eltértő |

850134 | – – 375 kW–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

85013450 | – – – Vasúti vontatómotor |

– – – Más, a kimenő teljesítmény: |

85013492 | – – – – 375 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 750 kW |

ex85013492 | – – – – – A polgári légi járműveken használt generátorokat kivéve |

85013498 | – – – – Több mint 750 kW |

ex85013498 | – – – – – A polgári légi járműveken használt generátorokat kivéve |

– Más többfázisú, váltóáramú (AC) motor: |

850153 | – – 75 kW–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

– – – Más, a kimenő teljesítmény: |

85015394 | – – – – 375 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 750 kW |

85015399 | – – – – Több mint 750 kW |

– Váltóáramú (AC) generátor (alternátor): |

85016200 | – – 75 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85016300 | – – 375 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85016400 | – – 750 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel |

8502 | Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító: |

– Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motorral (dízelvagy féldízelmotorral): |

850211 | – – Legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel: |

85021120 | – – – Legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021120 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021180 | – – – 7,5 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021200 | – – 75 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850213 | – – 375 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

85021320 | – – – 375 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021320 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021340 | – – – 750 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 2000 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021340 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021380 | – – – 2000 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel |

ex85021380 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850220 | – Áramfejlesztő egység szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral: |

85022020 | – – Legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85022020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85022040 | – – 7,5 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85022040 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85022060 | – – 375 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85022060 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85022080 | – – 750 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel |

ex85022080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más áramfejlesztő egység: |

850239 | – – Más |

85023920 | – – – Turbógenerátor |

ex85023920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85023980 | – – – Más: |

ex85023980 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85024000 | – Elektromos forgó áramátalakító |

ex85024000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8504 | Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor: |

850410 | – Stabilizáló transzformátor kisülési csőhöz vagy lámpához: |

85041020 | – – Induktor, kondenzátorhoz kapcsolva vagy anélkül |

ex85041020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85041080 | – – Más: |

ex85041080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más transzformátor: |

850431 | – – Legfeljebb 1 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

– – – Mérőtranszformátor: |

85043121 | – – – – Feszültségméréshez |

ex85043121 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043129 | – – – – Más: |

ex85043129 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043180 | – – – Más: |

ex85043180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043400 | – – 500 kVA–t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással |

850440 | – Statikus áramátalakító: |

– – Más: |

85044040 | – – – Polikristályos félvezető egyenirányító |

ex85044040 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Más: |

– – – – Más: |

– – – – – Inverter: |

85044084 | – – – – – – Legfeljebb 7,5 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással |

ex85044084 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850450 | – Más induktor: |

85045095 | – – Más: |

ex85045095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8505 | Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro– vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab–befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej: |

85052000 | – Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék |

850590 | – Más, beleértve az alkatrészt is: |

85059030 | – – Elektromágneses vagy állandó mágneses befogó, szorító és hasonló tartókészülék |

85059090 | – – Alkatrész |

8506 | Primer elem és primer telep (galvánelem): |

850610 | – Mangán–dioxid: |

– – Lúgos: |

85061011 | – – – Hengeres |

8507 | Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is: |

850710 | – Ólom–sav akkumulátor, dugattyús motor indítására: |

– – Legfeljebb 5 kg tömegű |

85071041 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85071041 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85071049 | – – – Más: |

ex85071049 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Több mint 5 kg tömegű: |

85071092 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85071092 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85071098 | – – – Más: |

ex85071098 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850720 | – Más ólom–sav akkumulátor: |

– – Akkumulátor járműhajtáshoz: |

85072041 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85072041 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85072049 | – – – Más: |

ex85072049 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

85072092 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85072092 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85072098 | – – – Más: |

ex85072098 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850730 | – Nikkel–kadmium akkumulátor: |

85073020 | – – Hermetikusan lezárt |

ex85073020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

85073081 | – – – Akkumulátor járműhajtáshoz |

ex85073081 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85073089 | – – – Más: |

ex85073089 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85074000 | – Nikkel–vas akkumulátor |

ex85074000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850780 | – Más akkumulátor: |

85078020 | – – Nikkel–hidrid |

ex85078020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85078030 | – – Lítium–ion |

ex85078030 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85078080 | – – Más: |

ex85078080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850790 | – Alkatrész: |

85079020 | – – Akkumulátor–lemez |

ex85079020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85079030 | – – Elválasztóelem |

ex85079030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85079090 | – – Más: |

ex85079090 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8514 | Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére: |

851410 | – Ellenállás-fűtésű kemence és kályha: |

851420 | – Indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő kemence és kályha: |

85144000 | – Más indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő berendezés anyagok hőkezelésére |

8516 | Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas–melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével: |

851660 | – Más sütő; tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű; grillsütő és sütőrostély: |

85166010 | – – Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal) |

851680 | – Elektromos fűtőellenállás: |

85168020 | – – Szigetelt testtel szerelt |

ex85168020 | – – – A csak egyszerűen szigetelt sablonnal és villamos kapcsolatokkal szerelt, jegesedésmegelőzésre agy jégmentesítésre a polgári légi járművelben használtakat kivéve |

85168080 | – – Más: |

ex85168080 | – – – A csak egyszerűen szigetelt sablonnal és villamos kapcsolatokkal szerelt, jegesedésmegelőzésre agy jégmentesítésre a polgári légi járművelben használtakat kivéve |

85169000 | – Alkatrész |

8517 | Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével: |

– Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket: |

85176200 | – – Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló– és útvonalválasztó berendezéseket |

ex85176200 | – – – Távbeszélő- vagy távíró- kapcsolókészülék |

8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység: |

– Hangszóró, dobozba szerelve is: |

85182100 | – – Egy hangszóró dobozába szerelve |

ex85182100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85182200 | – – Több hangszóró ugyanabba a dobozba szerelve |

ex85182200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

851829 | – – Más |

85182995 | – – – Más: |

ex85182995 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8525 | Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitalis fényképezőgépek és videokamera-felvevők: |

85256000 | – Vevőkészüléket is tartalmazó adókészülék |

ex85256000 | – – Polgári repüléstől különböző használatra |

8528 | Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő–készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hang– vagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

– Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hangvagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

852872 | – – Más, színes: |

– – – Más: |

– – – – Képcsővel: |

– – – – – A képernyő szélesség/magasság aránya kevesebb, mint 1,5, a képernyő átlójának hossza: |

85287235 | – – – – – – 52 cm–t meghaladó, de legfeljebb 72 cm |

8535 | 1000 V–nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség–levezető, feszültséghatároló vagy –korlátozó, túlfeszültség–csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz): |

85351000 | – Olvadóbiztosíték |

– Automata áramkör–megszakító: |

85352100 | – – Kevesebb, mint 72,5 kV feszültségre |

85352900 | – – Más |

853530 | – Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó–záró (be–ki) kapcsoló: |

85359000 | – Más |

8536 | Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültségcsökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók: |

853610 | – Olvadóbiztosíték |

853620 | – Automata áramkör–megszakító: |

853630 | – Elektromos áramkörök védelmére szolgáló más készülék: |

– Lámpafoglalat, dugasz és foglalat: |

853661 | – – Lámpafoglalat: |

853670 | – Optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók |

853690 | – Más készülék: |

85369001 | – – Elektromos áramkör előre gyártott eleme |

85369085 | – – Más |

8537 | Kapcsolótábla, –panel, –tartó (konzol), –asztal, –doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével: |

8539 | Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa: |

85391000 | – Zárt betétes fényszóróegység |

ex85391000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Kisülési cső, az ibolyántúli lámpa kivételével: |

853932 | – – Higany– vagy nátriumgőzlámpa; fémhalogén lámpa: |

85393900 | – – Más |

– Ultraibolya vagy infravörös lámpa; ívlámpa: |

85394100 | – – Ívlámpa |

853949 | – – Más |

85394910 | – – – Ultraibolya lámpa |

853990 | – Alkatrész: |

85399010 | – – Izzólámpa–alapegység |

8540 | Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz–egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió–kameracső): |

854020 | – Televízió–kameracső; képátalakító és erősítőcső; más fénykatódcső: |

85402080 | – – Más |

85404000 | – Színes adat/grafikai kijelző–cső, 0,4 mm–nél kisebb sorközű foszforpontos képernyővel |

85405000 | – Fekete és fehér vagy más egyszínű (monokróm) adat/grafikai kijelző–cső |

85406000 | – Más katódsugárcső |

– Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron), a rácsvezérlésű cső kivételével: |

85407100 | – – Magnetron |

85407200 | – – Klisztron |

85407900 | – – Más |

– Más cső: |

85408100 | – – Vevő– vagy erősítőcső |

85408900 | – – Más |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is: |

– Tekercselőhuzal: |

854411 | – – Rézből: |

854419 | – – Más |

85447000 | – Optikai szálakból álló kábel |

8546 | Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő: |

86050000 | Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász–) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével) |

8606 | Vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi: |

86061000 | – Tartálykocsi és hasonló |

86063000 | – Önkiürítő teherkocsi és vagon, a 860610 alszám alá tartozók kivételével |

– Más: |

860691 | – – Fedett és zárt: |

86069180 | – – – Más: |

ex86069180 | – – – – Hűtő- és fagyasztókocsi, a 860610 alszám alá tartozó kivételével |

86069900 | – – Más |

8701 | Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével): |

870120 | – Közúti vontató félpótkocsi–vontatásra: |

87012010 | – – Új |

870190 | – Más: |

– – Mezőgazdasági vontató (az egytengelyes kerti traktor kivételével) és kerekes erdei vontató: |

– – – Új, és a motor teljesítménye: |

87019035 | – – – – 75 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 90 kW |

8703 | Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is: |

– Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű: |

870321 | – – Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal: |

87032110 | – – – Új |

ex87032110 | – – – – A szétszerelés első fázisában |

870322 | – – 1000 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal: |

87032210 | – – – Új |

ex87032210 | – – – – A stétszerelés első fázisában |

ex87032210 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032290 | – – – Használt |

870323 | – – 1500 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal: |

– – – Új |

87032311 | – – – – Motoros (önjáró) lakóautó |

87032319 | – – – – Más: |

ex87032319 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

ex87032319 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032390 | – – – Használt |

870324 | – – 3000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

87032410 | – – – Új: |

ex87032410 | – – – – A stétszerelés első fázisában |

– Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870331 | – – Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal: |

87033110 | – – – Új: |

ex87033110 | – – – – A stétszerelés első fázisában |

87033190 | – – – Használt |

870332 | – – 1500 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal: |

– – – Új: |

87033211 | – – – – Motoros (önjáró) lakóautó |

87033219 | – – – – Más: |

ex87033219 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

ex87033219 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87033290 | – – – Használt |

870333 | – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

– – – Új: |

87033311 | – – – – Motoros (önjáró) lakóautó |

87033319 | – – – – Más: |

ex87033319 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

8704 | Áruszállító gépjármű: |

– Más, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870421 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

87042110 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

– – – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87042131 | – – – – – Új: |

ex87042131 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

– – – – Legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87042191 | – – – – – Új: |

ex87042191 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870422 | – – 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű: |

87042210 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

87042291 | – – – – Új: |

ex87042291 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870423 | – – 20 tonna össztömeget meghaladó: |

87042310 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

87042391 | – – – – Új: |

ex87042391 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

– Más, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

870431 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

87043110 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

– – – – 2800 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87043131 | – – – – – Új: |

ex87043131 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

– – – – Legfeljebb 2800 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87043191 | – – – – – Új: |

ex87043191 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870432 | – – 5 tonna össztömeget meghaladó: |

87043210 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

87043291 | – – – – Új: |

ex87043291 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870600 | A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve: |

8707 | A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is): |

870710 | – A 8703 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz: |

87071010 | – – Ipari összeszerelési célra |

87100000 | Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze |

8711 | Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi: |

87111000 | – Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő |

87115000 | – 800 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő |

87119000 | – Más |

8714 | A 8711–8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka: |

– Motorkerékpárhoz (beleértve segédmotoros kerékpárhoz is): |

87141100 | – – Nyereg |

87141900 | – – Más |

– Más: |

871491 | – – Váz és villa és ezek része: |

871492 | – – Kerékabroncs és küllő: |

871493 | – – Szabadon futó lánckerék és kerékagy, a kontrafék és a kerékagyfék kivételével: |

871494 | – – Fék, kontrafék és kerékagyfék, valamint ezek alkatrésze: |

87149500 | – – Nyereg |

871496 | – – Pedál és forgattyús hajtószerkezet és részei: |

871499 | – – Más |

8716 | Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze: |

871610 | – Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára: |

87162000 | – Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi |

– Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi: |

87163100 | – – Tartálypótkocsi és –félpótkocsi |

871639 | – – Más: |

87163910 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

– – – – Új: |

87163930 | – – – – – Félpótkocsi |

– – – – – Más: |

87163951 | – – – – – – Egytengelyes |

87163980 | – – – – Használt |

87164000 | – Más pótkocsi és félpótkocsi |

87168000 | – Más jármű |

871690 | – Alkatrész |

9003 | Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek alkatrésze: |

– Keret és szerelék: |

900319 | – – Más anyagból: |

90031910 | – – – Nemesfémből vagy hengerelt nemesfémből |

9004 | Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő– vagy más szemüveg: |

900410 | – Napszemüveg: |

9028 | Gáz–, folyadék– vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is: |

90281000 | – Gázmérő |

90282000 | – Folyadékmérő |

902830 | – Elektromosáram–mérő: |

902890 | – Alkatrész és tartozék: |

90289010 | – – Elektromosáram–mérőhöz |

9101 | Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal: |

9102 | Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével: |

9103 | Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével: |

9105 | Más óra |

9113 | Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze: |

9401 | Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei: |

94012000 | – Ülés gépjárműhöz |

940130 | – Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal: |

94013010 | – – Kárpitozott, háttámlával és bútorgörgővel vagy csúszósaruval felszerelve |

94018000 | – Más ülőbútor |

940190 | – Alkatrész |

94019010 | – – Légi jármű üléséhez |

– – Más: |

94019080 | – – – Más |

9403 | Más bútor és részei: |

940310 | – Hivatali fémbútor: |

940320 | – Más fémbútor: |

94032020 | – – Ágy |

ex94032020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

94032080 | – – Más: |

ex94032080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

94037000 | – Műanyag bútor |

ex94037000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Bútor más anyagból, beleértve a nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból vagy hasonló anyagból készült bútort is: |

94038100 | – – Bambusznádból vagy rotangnádból |

94038900 | – – Más |

940390 | – Alkatrész: |

94039010 | – – Fémből |

9404 | Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi– vagy műanyag szivacsból, bevonva is: |

94041000 | – Ágybetét (matractartó) |

– Matrac: |

940421 | – – Habgumiból vagy műanyag szivacsból, bevonva is: |

94043000 | – Hálózsák |

940490 | – Más |

9405 | Lámpa és világító–felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze: |

940510 | – Csillár és más mennyezeti vagy fali, elektromos világító–felszerelés, a közterület vagy a közlekedési útvonal világítására szolgáló kivételével: |

– – Műanyagból: |

94051021 | – – – Izzólámpával működő |

94051028 | – – – Más: |

ex94051028 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

94051030 | – – Kerámiaanyagokból |

94051050 | – – Üvegből |

– – Más anyagból: |

94051091 | – – – Izzólámpával működő |

94051098 | – – – Más: |

ex94051098 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

940520 | – Elektromos asztali–, íróasztali–, éjjeliszekrény– vagy állólámpa: |

94053000 | – Karácsonyfaégő–készlet |

940540 | – Más elektromos lámpa és világító–felszerelés: |

94055000 | – Nem elektromos lámpa és világító–felszerelés |

940560 | – Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók: |

94056020 | – – Műanyagból: |

– Alkatrész: |

940591 | – – Üvegből: |

– – – Elektromos világító–felszereléshez (keresőlámpa és a spotlámpa kivételével): |

94059200 | – – Műanyagból |

ex94059200 | – – – Kivéve a 940510 vagy 940560 vámtartifaalszám alá tartozó, légi járműveken való használatra szánt árucikkek nem nemesfém alkatrészeit |

940600 | Előre gyártott épület: |

– Más: |

– – Vasból vagy acélból: |

94060038 | – – – Más |

94060080 | – – Más anyagból |

950300 | Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik; babák; más játékok; csökkentett méretű ("méretarányos") modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle): |

95030010 | – Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik |

ex95030010 | – – Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; |

– Kizárólag embert ábrázoló játékbaba, és rész és tartozék: |

95030021 | – – Babák |

95030029 | – – Rész és tartozék |

95030030 | – Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű "méretarányos" összeszerelhető modell készletben, működő is |

– Építőkészlet és építőjáték: |

95030035 | – – Műanyagból |

95030039 | – – Más anyagból: |

ex95030039 | – – – Fától eltérő anyagból készült |

– Állat vagy nem ember formájú játék: |

95030041 | – – Kitömött |

95030049 | – – Más: |

ex95030049 | – – – Fától eltérő anyagból készült |

95030055 | – Játék hangszer és készülék |

– Kirakós játék (puzzle): |

95030069 | – – Más |

95030070 | – Más játék készletben |

– Beépített motorral működő más játék és modell: |

95030075 | – – Műanyagból |

95030079 | – – Más anyagból |

– Más: |

95030081 | – – Játék fegyver |

95030085 | – – Öntött kicsinyített modell fémből |

– – Más: |

95030095 | – – – Műanyagból |

95030099 | – – – Más |

9504 | Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó–asztalt és az automata tekepályafelszerelést is: |

95041000 | – Tévéhez kapcsolható videojáték |

950420 | – Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka: |

95042090 | – – Más |

950430 | – Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő más játék, a tekepálya–felszerelés kivételével: |

95044000 | – Kártya |

950490 | – Más |

9505 | Ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgy, beleértve a bűvésztárgyat és a beugratós tréfakelléket is: |

9507 | Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés: |

95071000 | – Horgászbot |

950720 | – Halhorog, megerősítő zsineggel is: |

95079000 | – Más |

9508 | Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszköz; vándorcirkusz és vándorállatkert; vándorszínház: |

9603 | Seprű, kefe és ecset (gép, készülék– vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó–, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével): |

– Fogkefe, borotvaecset, hajkefe, körömkefe, szemöldökkefe és más test– és szépségápolásra szolgáló kefe, valamint ilyen készülék részét képező kefe is: |

96032100 | – – Fogkefe, beleértve a műfogsortisztító kefét is |

960329 | – – Más |

960330 | – Művészecset, íróecset és hasonló ecset kozmetikai szer felviteléhez: |

96033090 | – – Ecset kozmetikai szerek felviteléhez |

960340 | – Festék, falfesték, lakk vagy hasonló felvitelére szolgáló kefe és ecset (a 960330 alszám alá tartozó ecset kivételével), szobafestő párna és henger: |

96035000 | – Gép, készülék vagy jármű alkatrészét képező más kefe |

96050000 | Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő– vagy ruhatisztításhoz |

9607 | Villámzár (húzózár) és részei: |

– Villámzár (húzózár): |

96071100 | – – Nem nemesfém zárszemekkel |

96071900 | – – Más |

9608 | Golyóstoll, filc– és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételével |

96100000 | Palatábla és tábla, író– vagy rajztábla, kerettel vagy anélkül |

96110000 | Kézi használatú kelet–, pecsételő– vagy számozóbélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy –domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda |

9612 | Írógép– és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem: |

961210 | – Szalag: |

9613 | Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével: |

961400 | Pipa (pipafej is), és szivar– és cigarettaszipka és ezek részei: |

9615 | Fésű, hajcsat és hasonló áru; hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, a 8516 vtsz. alá tartozó kivételével, és mindezek részei: |

9616 | Illatszer– és hasonló szóró testápolási célra, és ezekhez szerelék és szórófej; púderpamacs és párna test– és szépségápoló készítmény felviteléhez: |

961700 | Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével: |

9701 | Festmény, rajz és pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi festésű vagy kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és hasonló dekoratív tábla: |

97020000 | Eredeti metszet, nyomat és litográfia (kőnyomat) |

97030000 | Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból |

97040000 | Posta– vagy illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai papíráru (bélyeges papír) és hasonló, érvénytelenítve vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó kivételével |

97050000 | Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemény és gyűjteménydarab |

97060000 | Száz évnél idősebb régiség |

Ic. MELLÉKLET

SZERB VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

6. cikkében említettek szerint

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 85 %-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 70 %-ára csökken;

c) e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 55 %-ára csökken;

d) e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken;

e) e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20 %-ára csökken;

f) az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód | Árumegnevezés |

3006 | Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. pontjában meghatározott gyógyászati termékek: |

– Más: |

30069200 | – – Gyógyszerhulladék |

330300 | Parfümök és toalettvizek: |

3304 | Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy –napvédő készítményeket; manikűr– vagy pedikűrkészítmények: |

33041000 | – Szájfestékkészítmények |

33042000 | – Szempilla– és szemhéjfesték–készítmények |

33043000 | – Manikűr– vagy pedikűrkészítmények |

– Más: |

33049100 | – – Púderek, préselve is |

3305 | Hajápoló szerek: |

33052000 | – Tartós hajhullám (dauer) készítéséhez vagy haj kiegyenesítésre szolgáló készítmények |

33053000 | – Hajlakkok |

330590 | – Más |

3307 | Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség– vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is: |

33071000 | – Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények |

33072000 | – Dezodorok és izzadás elleni készítmények |

33073000 | – Illatosított fürdősók és fürdőhöz való más készítmények |

– Helyiségillatosítók vagy –szagtalanítók, beleértve a vallási szertartásoknál használt illatosító készítményeket is: |

33074900 | – – Más |

33079000 | – Más |

3401 | Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília: |

– Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília: |

34011100 | – – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is) |

34011900 | – – Más |

3402 | Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével: |

340290 | – Más: |

34029010 | – – Felületaktív készítmények |

ex34029010 | – – – Az ércúsztatásra valóktól (foamer) különböző |

3604 | Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek: |

36041000 | – Tűzijátékok |

3825 | A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. pontjában meghatározott más hulladék: |

38251000 | – Kommunális hulladék |

38252000 | – Szennyvíziszap |

38253000 | – Klinikai hulladék |

– Szervesoldószer–hulladék: |

38254100 | – – Halogénezett |

38254900 | – – Más |

38255000 | – Fémmarató szerek, hidraulikus folyadékok, fékfolyadékok és fagyásgátló folyadékok hulladéka |

– A vegyipar vagy a vele rokon iparágak más hulladékai: |

38256100 | – – Főként szerves összetevőket tartalmazó |

38256900 | – – Más |

382590 | – Más: |

38259090 | – – Más |

3922 | Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC–csésze, –ülőke és –tető, –öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru: |

3923 | Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

39231000 | – Doboz, láda, ládakeret és hasonló áruk |

– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is): |

39232100 | – – Etilénpolimerekből |

392350 | – Dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

39235090 | – – Más |

3924 | Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk: |

39241000 | – Edények, evőeszközök és konyhafelszerelések |

3925 | Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk: |

39252000 | – Ajtó, ablak és kerete, és ajtóküszöb |

39253000 | – Ajtó– és ablaktábla, redőny (beleértve a reluxát is) és hasonló áruk és ezek részei |

3926 | Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk: |

39261000 | – Hivatali vagy iskolai felszerelés |

39262000 | – Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, az ujjatlan és egyujjas kesztyűt is) |

4012 | Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs–futófelület és gumiabroncs–tömlővédő szalag: |

– Újrafutózott abroncs: |

40121100 | – – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is) |

40121200 | – – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz |

40121300 | – – Légi járműhöz |

ex40121300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

40121900 | – – Más |

40122000 | – Használt légabroncs |

ex40122000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

401290 | – Más: |

4013 | Belső tömlő gumiból: |

401310 | – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is), autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40131010 | – – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is) |

4016 | Más áru vulkanizált lágygumiból: |

– Más: |

40169400 | – – Csónak– vagy dokkütköző, felfújható is |

4202 | Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg–, látcső–, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és –tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is: |

420500 | Más áru természetes vagy mesterséges bőrből: |

42050090 | – Más |

441400 | Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete: |

44140090 | – Más fából |

4415 | Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából: |

44170000 | Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és –fogantyú, seprű–, vagy kefe– és ecsetnyél és –test fából; csizma– vagy cipőkaptafa és sámfa fából |

4418 | Ács– és épületasztalos–ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely: |

441810 | – Ablak, franciaablak és ezek kerete: |

441820 | – Ajtó és kerete, és küszöb: |

4421 | Más faáru: |

442190 | – Más: |

44219098 | – – Más |

4817 | Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír–készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa: |

4818 | Toalett– (WC–) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

481820 | – Zsebkendő, tisztító– vagy arckendő és törlő: |

4819 | Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra: |

4820 | Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból: |

4821 | Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is: |

482110 | – Nyomtatott: |

4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

– Tálcák, tálak, tányérok, csészék és hasonlók papírból vagy kartonból: |

48236100 | – – Bambusznádból |

482369 | – – Más |

482390 | – Más: |

48239040 | – – Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra |

48239085 | – – Más |

ex48239085 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is, kivételével |

490900 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is: |

49090090 | – Más |

49100000 | Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is |

4911 | Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is: |

491110 | – Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló: |

– Más: |

49119900 | – – Más: |

ex49119900 | – – – Az optikailag váltózó nyomtatott elemektől (hologram) eltérő |

6401 | Vízhatlan lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva: |

– Más lábbeli: |

64019900 | – – Más: |

ex64019900 | – – – Térdet takaró |

6402 | Más lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel: |

64022000 | – Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve |

– Más lábbeli: |

640291 | – – Bokát takaró: |

640299 | – – Más |

6403 | Lábbeli gumi–, műanyag, bőr– vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel: |

64034000 | – Más lábbeli beépített védő fém cipőorral |

– Más lábbeli bőr külső talppal: |

640351 | – – Bokát takaró: |

640359 | – – Más: |

64035905 | – – – Fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés nélkül |

– Más lábbeli: |

640391 | – – Bokát takaró: |

640399 | – – Más |

6405 | Más lábbeli: |

6702 | Művirág, levél– és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru: |

6806 | Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő– és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével: |

68061000 | – Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban |

69010000 | Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből |

6902 | Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69021000 | – Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg–, Ca– vagy Cr–tartalommal, MgO–ban, CaO–ban vagy Cr2O3–ban kifejezve |

ex69021000 | – – Kivéve tűzálló blokkok üvegolvasztó kemencékhez |

690220 | – Több mint 50 tömegszázalékban alumínium–oxidot (Al2O3), szilícium–dioxidot (SiO2) vagy ezek keverékét vagy vegyületét tartalmazó: |

69022010 | – – Legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid (SiO2) -tartalommal |

– – Más: |

69022091 | – – – 7 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid (Al2O3) -tartalommal |

69022099 | – – – Más: |

ex69022099 | – – – – Tömbök üvegkemencék számára kivételével |

6907 | Mázatlan kerámia út– és padlóburkoló lap, kályha– és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is: |

6908 | Mázas kerámia út– és padlóburkoló lap, kályha– vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is: |

690810 | – Csempe, kockakő és hasonló áru négyzetes alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm–nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe befoglalható: |

690890 | – Más: |

– – Közönséges kerámia: |

69089011 | – – – Kettős csempe, "Spaltplatten" típusú |

– – – Más, maximális vastagsága: |

69089021 | – – – – Legfeljebb 15 mm |

69089029 | – – – – Meghaladja a 15 mm–t |

– – Más: |

69089031 | – – – Kettős csempe, "Spaltplatten" típusú |

– – – Más: |

69089051 | – – – – Legfeljebb 90 cm2 felülettel |

– – – – Más: |

69089091 | – – – – – Kőagyag áru |

69089093 | – – – – – Cserépáru vagy finomkerámia |

6910 | Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló–lábazat, fürdőkád, bidé, WC–kagyló, WC–víztartály, piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából: |

6911 | Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból: |

69111000 | – Asztali és konyhai áru |

6914 | Más kerámiaáru: |

69141000 | – Porcelánból vagy kínai porcelánból |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből: |

701090 | – Más: |

70109010 | – – Befőzőüveg (sterilizáló edény) |

– – Más: |

70109021 | – – – Üvegcsőből készült |

– – – Más, amelynek névleges űrtartalma: |

70109031 | – – – – Legalább 2,5 literes |

– – – – Kevesebb mint 2,5 literes: |

– – – – – Italok és élelmiszerek részére: |

– – – – – – Palackok: |

– – – – – – – Színtelen üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109041 | – – – – – – – – Legalább 1 literes |

70109043 | – – – – – – – – 0,33 litert meghaladó, de kevesebb mint 1 liter |

70109047 | – – – – – – – – Kevesebb mint 0,15 literes |

– – – – – – – Színes üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109051 | – – – – – – – – Legalább 1 literes |

70109057 | – – – – – – – – Kevesebb mint 0,15 literes |

– – – – – – Más, amelynek névleges űrtartalma: |

70109061 | – – – – – – – Legalább 0,25 literes |

70109067 | – – – – – – – Kevesebb mint 0,25 literes |

– – – – – Más termékekhez: |

70109091 | – – – – – – Színtelen üvegből |

70109099 | – – – – – – Színes üvegből |

7013 | Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével): |

702000 | Más üvegáru: |

– Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edényhez: |

70200007 | – – Félkész termék |

70200008 | – – Késztermék |

7113 | Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből: |

7114 | Arany– vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből: |

7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

72081000 | – Tekercsben, melegen hengerelve, felületén mintázással, de tovább nem megmunkálva |

ex72081000 | – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

– Más, tekercsben, melegen hengerelve, pácolva, de tovább nem megmunkálva: |

72082500 | – – Legalább 4,75 mm vastagságú |

72082600 | – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú |

72082700 | – – Kevesebb mint 3 mm vastagságú |

– Más, tekercsben, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

72083600 | – – 10 mm–t meghaladó vastagságú |

72083700 | – – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságú |

72083800 | – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú |

72084000 | – Nem tekercsben, melegen hengerelve, felületén mintázással, de tovább nem megmunkálva |

– Más, nem tekercsben, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

720851 | – – 10 mm–t meghaladó vastagságú: |

– – – 10 mm–t meghaladó, de legfeljebb 15 mm vastagságú, melynek szélessége: |

72085198 | – – – – Kevesebb mint 2050 mm |

720852 | – – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságú: |

– – – Más, melynek szélessége: |

72085299 | – – – – Kevesebb mint 2050 mm |

720853 | – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú: |

72085390 | – – – Más |

72085400 | – – Kevesebb mint 3 mm vastagságú |

720890 | – Más: |

72089020 | – – Perforált |

ex72089020 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72089080 | – – Más: |

ex72089080 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

– Tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva: |

72091500 | – – Legalább 3 mm vastagságú |

720916 | – – 1 mm–t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm vastagságú: |

72091690 | – – – Más: |

ex72091690 | – – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

720917 | – – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságú: |

72091790 | – – – Más: |

ex72091790 | – – – – Más Legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal;legalább 1500 mm szélességgel; vagylegalább 1350 mm, de legfeljebb 1500 mm szélességgel, és legalább 0,6 mm, de legfeljebb 0,7 mm vastagsággal |

720918 | – – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú: |

– – – Más: |

72091891 | – – – – Legalább 0,35 mm, de kevesebb mint 0,5 mm vastagságú |

ex72091891 | – – – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72091899 | – – – – Kevesebb mint 0,35 mm vastagságú |

ex72091899 | – – – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

– Nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva: |

720926 | – – 1 mm–t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm vastagságú: |

72092690 | – – – Más |

720927 | – – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságú: |

72092790 | – – – Más: |

ex72092790 | – – – – Más legalább 1500 mm szélességgel; vagylegalább 1350 mm, de legfeljebb 1500 mm szélességgel, és legalább 0,6 mm, de legfeljebb 0,7 mm vastagsággal |

720990 | – Más: |

72099020 | – – Perforált |

ex72099020 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72099080 | – – Más: |

ex72099080 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva: |

– Ónnal lemezelve vagy bevonva: |

72101100 | – – Legalább 0,5 mm vastagságú |

721012 | – – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú: |

72101220 | – – – Ónozott lemez |

ex72101220 | – – – – Legalább 0,2 mm vastagságú |

72101280 | – – – Más |

721070 | – Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva: |

721090 | – Más: |

72109040 | – – Ónozva és nyomtatva |

72109080 | – – Más |

7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

– Melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

72111400 | – – Más, legalább 4,75 mm vastagságú |

72111900 | – – Más |

– Hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva: |

721123 | – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

– – – Más: |

72112330 | – – – – Legalább 0,35 mm vastagságú |

72112900 | – – Más |

721190 | – Más: |

72119020 | – – Perforált |

ex72119020 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72119080 | – – Más: |

ex72119080 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva: |

721210 | – Ónnal lemezelve vagy bevonva: |

72121090 | – – Más |

721240 | – Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva: |

7216 | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból: |

– Szögvas, idomvas és szelvény, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva: |

721661 | – – Síkhengerelt termékekből előállítva: |

72166900 | – – Más |

7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból: |

721710 | – Lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72171010 | – – – 0,8 mm–nél kisebb maximális keresztmetszettel |

– – – Legalább 0,8 mm maximális keresztmetszettel: |

72171031 | – – – – Hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel |

72171050 | – – Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

721720 | – Cinkkel lemezelve vagy bevonva: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72172010 | – – – 0,8 mm–nél kisebb maximális keresztmetszettel |

721730 | – Más nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72173041 | – – – Rézzel bevonva |

721790 | – Más: |

72179020 | – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal |

72179050 | – – Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7306 | Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva): |

– Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak: |

730611 | – – Hegesztett, rozsdamentes acélból: |

73061110 | – – – Hosszirányú hegesztéssel |

ex73061110 | – – – – Legfeljebb 168,3 mm legnagyobb külső átmérővel |

730619 | – – Más: |

– – – Hosszirányú hegesztéssel |

73061911 | – – – – Legfeljebb 168,3 mm legnagyobb külső átmérővel |

730630 | – Más, kör keresztmetszetű hegesztett cső, vasból vagy nem ötvözött acélból: |

– – Más: |

– – – Más, a külső átmérő: |

– – – – Legfeljebb 168,3 mm: |

73063077 | – – – – – Más: |

ex73063077 | – – – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Más, nem kör keresztmetszetű hegesztett termék: |

730661 | – – Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel: |

– – – Legfeljebb 2 mm falvastagsággal |

73066119 | – – – – Más: |

ex73066119 | – – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– – – 2 mm–t meghaladó falvastagsággal |

73066199 | – – – – Más: |

ex73066199 | – – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

730669 | – – Más, nem kör keresztmetszetű: |

73066990 | – – – Más: |

ex73066990 | – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

7312 | Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos szigetelésű kivételével: |

731210 | – Sodort huzal, kötél és kábel: |

– – Más, maximális keresztmetszettel: |

– – – Több mint 3 mm: |

– – – – Kötél és kábel (beleértve a zárt sodrású kötelet is): |

– – – – – Nem bevonva, vagy legfeljebb cinkkel lemezelve vagy bevonva, legnagyobb keresztmetszete: |

73121081 | – – – – – – 3 mm–t meghaladó, de legfeljebb 12 mm |

ex73121081 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121083 | – – – – – – 12 mm–t meghaladó, de legfeljebb 24 mm |

ex73121083 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121085 | – – – – – – 24 mm–t meghaladó, de legfeljebb 48 mm |

ex73121085 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121089 | – – – – – – 48 mm–t meghaladó |

ex73121089 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121098 | – – – – – Más: |

ex73121098 | – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

7321 | Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból: |

– Főzőlap és tányérmelegítő: |

732111 | – – Gáztüzelésű, vagy gáz és más anyag tüzelésű: |

73211200 | – – Folyékonyanyag–tüzelésű |

73211900 | – – Más, beleértve a szilárdanyag– tüzelésű készülékeket is |

ex73211900 | – – – Szilárdanyag–tüzelésű |

– Más készülék: |

732181 | – – Gáztüzelésű, vagy gáz és más anyag tüzelésű: |

732182 | – – Folyékonyanyag–tüzelésű: |

73219000 | – Alkatrész |

7323 | Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas– vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból: |

73231000 | – Vas– vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra |

– Más: |

73239200 | – – Öntöttvasból, zománcozva |

732394 | – – Vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból, zománcozva: |

73239490 | – – – Más |

732399 | – – Más: |

– – – Más: |

73239991 | – – – – Lakkozva vagy festve |

7324 | Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból: |

73241000 | – Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból |

ex73241000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Fürdőkád: |

73242900 | – – Más |

7407 | Rézrúd és –profil: |

74071000 | – Finomított rézből |

– Rézötvözetből: |

740721 | – – Réz–cink alapötvözetből (sárgaréz): |

7408 | Rézhuzal: |

– Rézötvözetből: |

74082100 | – – Réz–cink alapötvözetből (sárgaréz) |

74082900 | – – Más |

7409 | Rézlap, –lemez és –szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm–t: |

7411 | Rézcső: |

7412 | Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből |

7604 | Alumíniumrúd és –profil: |

760410 | – Ötvözetlen alumíniumból: |

– Alumíniumötvözetből: |

76042100 | – – Üreges profil |

760429 | – – Más: |

76042990 | – – – Profil |

7606 | Alumíniumlap, –lemez és –szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm–t: |

– Téglalap (beleértve a négyzetet): |

760611 | – – Ötvözetlen alumíniumból: |

760612 | – – Alumíniumötvözetből: |

76061210 | – – – Szalag velencei redőnyhöz |

– – – Más: |

76061250 | – – – – Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva |

– – – – Más: |

76061293 | – – – – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 6 mm vastagságú |

76061299 | – – – – – Legalább 6 mm vastagságú |

– Más: |

76069100 | – – Ötvözetlen alumíniumból |

76069200 | – – Alumíniumötvözetből |

7608 | Alumíniumcső: |

76081000 | – Ötvözetlen alumíniumból |

ex76081000 | – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

760820 | – Alumíniumötvözetből: |

76082020 | – – Hegesztett |

ex76082020 | – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– – Más: |

76082089 | – – – Más: |

ex76082089 | – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

7610 | Alumíniumszerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, korlát, pillér és oszlop); szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, cső és hasonló termék alumíniumból: |

76101000 | – Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb |

761090 | – Más: |

76109010 | – – Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop |

8215 | Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz: |

– Más: |

82159100 | – – Nemesfém bevonatú |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor: |

– A 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló, dugattyús motor: |

840734 | – – 1000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

– – – Más: |

84073430 | – – – – Használt |

8408 | Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel): |

840810 | – Hajózáshoz: |

– – Használt: |

84081019 | – – – Más |

840890 | – Más motor: |

– – Más: |

84089027 | – – – Használt |

ex84089027 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8415 | Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet– és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható: |

– Más: |

84158100 | – – Hűtőegységet és a hűtő–fűtő ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó berendezés (reverzibilis hőszivattyú) |

ex84158100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő– vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével: |

841850 | – Más berendezési tárgyak (ládák, szekrények, kiállítópultok, vitrinek és hasonlók) tárolásra és bemutatásra, beépített hűtő– vagy fagyasztókészülékkel: |

– – Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt): |

84185011 | – – – Fagyasztott élelmiszer tárolására |

8432 | Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj–előkészítésre vagy –megmunkálásra szolgáló gép; gyep– vagy sportpályahenger: |

843210 | – Eke: |

– Borona, gyephasogató borona, kultivátor, gyomláló és kapa: |

84322100 | – – Tárcsás borona |

843229 | – – Más: |

843230 | – Vető–, palántaültető és –átültető gép: |

843240 | – Trágyaelosztó és trágyaszóró: |

84328000 | – Más gép |

8450 | Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is: |

– Legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású gép: |

845011 | – – Teljesen automata: |

– – – Legfeljebb 6 kg szárazruha–kapacitású gép: |

84501111 | – – – – Elöltöltős gép |

84501119 | – – – – Felültöltős gép |

8501 | Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]: |

850140 | – Más egyfázisú, váltóáramú (AC) motor: |

85014020 | – – Kimenő teljesítménye legfeljebb 750 W |

ex85014020 | – – – A polgári légi járműveken használt, kimenő teljesítménye meghaladja a 735 W-ot |

85014080 | – – Kimenő teljesítménye meghaladja a 750 W–ot |

ex85014080 | – – – A polgári légi járműveken használt, kimenő teljesítménye nem haladja meg a 150 W-ot |

– Más többfázisú, váltóáramú (AC) motor: |

85015100 | – – Legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel: |

ex85015100 | – – – A polgári légi járműveken használt, kimenő teljesítménye meghaladja a 735 W-ot |

850152 | – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel: |

85015220 | – – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 7,5 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85015220 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85015230 | – – – 7,5 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 37 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85015230 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85015290 | – – – 37 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85015290 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850153 | – – 75 kW–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

85015350 | – – – Vasúti vontatómotor |

– – – Más, a kimenő teljesítmény: |

85015381 | – – – – 75 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW |

ex85015381 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Váltóáramú (AC) generátor (alternátor): |

850161 | – – Legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel: |

85016120 | – – – Legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016120 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85016180 | – – – 7,5 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8504 | Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor: |

– Folyékony dielektrikumú transzformátor: |

85042100 | – – Legfeljebb 650 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással |

850422 | – – 650 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 10000 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

85042210 | – – – 650 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 1600 kVA |

85042290 | – – – 1600 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 10000 kVA |

85042300 | – – 10000 kVA–t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással |

– Más transzformátor: |

850432 | – – 1 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 16 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

85043220 | – – – Mérőtranszformátor: |

ex85043220 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043280 | – – – Más: |

ex85043280 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043300 | – – 16 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

ex85043300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850440 | – Statikus áramátalakító: |

– – Más: |

– – – Más: |

85044055 | – – – – Akkumulátortöltő |

ex85044055 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – Más: |

85044081 | – – – – – Egyenirányító |

ex85044081 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – – Inverter: |

85044088 | – – – – – – Több mint 7,5 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással |

ex85044088 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85044090 | – – – – – Más: |

ex85044090 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8508 | Porszívók: |

– Beépített elektromotorral: |

85081100 | – – Legfeljebb 1500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező |

85081900 | – – Más |

85087000 | – Alkatrészek |

8509 | Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével: |

8516 | Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas–melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével: |

851610 | – Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló: |

– Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék: |

85162100 | – – Hőtárolós radiátor |

851629 | – – Más: |

85162950 | – – – Hősugárzó |

– – – Más: |

85162991 | – – – – Beépített ventilátorral |

85162999 | – – – – Más |

– Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék: |

851631 | – – Hajszárító: |

85163200 | – – Más fodrászati készülék |

85163300 | – – Kézszárító készülék |

851640 | – Villanyvasaló: |

85165000 | – Mikrohullámú sütő |

851660 | – Más sütő; tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű; grillsütő és sütőrostély |

– – Tűzhelylap, forralógyűrű és főzőlap: |

85166051 | – – – Főzőlap, beépítésre |

85166059 | – – – Más |

85166070 | – – Grillsütő és sütőrostély |

85166080 | – – Sütő beépítésre |

85166090 | – – Más |

– Más elektrotermikus készülék: |

85167100 | – – Kávé– vagy teafőző |

85167200 | – – Kenyérpirító |

851679 | – – Más |

8517 | Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével: |

– Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket: |

851769 | – – Más: |

– – – Rádiótelefon– vagy rádiótávíró–vevő készülék: |

85176939 | – – – – Más: |

ex85176939 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység: |

851810 | – Mikrofon és tartószerkezete: |

85181095 | – – Más: |

ex85181095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

851830 | – Fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység: |

85183095 | – – Más: |

ex85183095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

851840 | – Hangfrekvenciás elektromos erősítő: |

85184030 | – – Telefon– és méréstechnikai erősítő |

ex85184030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

85184081 | – – – Csak egy csatornás |

ex85184081 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85184089 | – – – Más: |

ex85184089 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85189000 | – Alkatrész |

8521 | Videofelvevő vagy –lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is: |

85219000 | – Más |

8525 | Rádió– vagy televízióműsor–adókészülék, –vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők: |

85255000 | – Adókészülék |

8527 | Rádióműsor–vevőkészülék, hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban: |

8528 | Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő–készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hang– vagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

– Katódsugárcsöves monitorok: |

852849 | – – Más |

– Más monitorok: |

852859 | – – Más |

– Projektorok: |

852869 | – – Más: |

– Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hang– vagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

852871 | – – Videokijelzőt vagy képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó: |

852872 | – – Más, színes: |

85287210 | – – – Televíziós vetítőkészülék |

85287220 | – – – Videofelvevő vagy –lejátszó készüléket tartalmazó |

– – – Más: |

– – – – Képcsővel: |

– – – – – A képernyő szélesség/magasság aránya kevesebb, mint 1,5, a képernyő átlójának hossza: |

85287231 | – – – – – – Legfeljebb 42 cm |

85287233 | – – – – – – 42 cm–t meghaladó, de legfeljebb 52 cm |

85287239 | – – – – – – Több mint 72 cm |

– – – – – Más: |

– – – – – – Legfeljebb 625 sor letapogatással, a képernyő átlójának hossza: |

85287251 | – – – – – – – Legfeljebb 75 cm |

85287259 | – – – – – – – Több mint 75 cm |

85287275 | – – – – – – Több mint 625 sor letapogatással |

– – – – Más: |

85287291 | – – – – – A képernyő szélesség/magasság aránya kevesebb mint 1,5 |

85287299 | – – – – – Más |

85287300 | – – Más, fekete és fehér vagy más monokróm |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei: |

852910 | – Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek: |

– – Antenna: |

– – – Rádió– vagy televízióadás külső vevőantennája: |

85291031 | – – – – Műholdas adás vételére |

85291065 | – – – Rádió– vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt |

ex85291065 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85291069 | – – – Más: |

ex85291069 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85291080 | – – Antennaszűrő és szeparátor |

ex85291080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85291095 | – – Más: |

ex85291095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8539 | Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa: |

– Más izzólámpa, az ibolyántúli vagy infravörös lámpa kivételével: |

853921 | – – Volfrámhalogén: |

853922 | – – Más, legfeljebb 200 W teljesítményig és 100 V–ot meghaladó feszültségre: |

853929 | – – Más |

– Kisülési cső, az ibolyántúli lámpa kivételével |

853931 | – – Fénycső, izzókatóddal: |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is: |

85442000 | – Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték |

– Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez: |

854442 | – – Csatlakozókkal szerelt: |

85444290 | – – – Más |

854449 | – – Más: |

– – – Más: |

85444991 | – – – – Vezeték és kábel 0,51 mm–t meghaladó egyéni vezetékátmérővel |

– – – – Más: |

85444993 | – – – – – Legfeljebb 80 V feszültségig |

85444995 | – – – – – 80 V–ot meghaladó de kevesebb mint 1000 V feszültségig |

85444999 | – – – – – 1000 V feszültségre |

854460 | – Más elektromos vezeték, 1000 V–ot meghaladó feszültségre: |

8701 | Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével): |

87011000 | – Egytengelyes kerti traktor |

870120 | – Közúti vontató félpótkocsi–vontatásra: |

87012090 | – – Használt |

870130 | – Lánctalpas vontató: |

87013090 | – – Más |

870190 | – Más: |

– – Mezőgazdasági vontató (az egytengelyes kerti traktor kivételével) és kerekes erdei vontató: |

– – – Új, és a motor teljesítménye: |

87019011 | – – – – Legfeljebb 18 kW |

87019020 | – – – – 18 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 37 kW |

87019025 | – – – – 37 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 59 kW |

87019031 | – – – – 59 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW |

87019050 | – – – Használt |

8702 | Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására: |

870210 | – Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870290 | – Más: |

– – Szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral működő: |

– – – 2800 cm3 hengerűrtartalom felett: |

87029011 | – – – – Új |

87029019 | – – – – Használt |

– – – Legfeljebb 2800 cm3 hengerűrtartalommal: |

87029031 | – – – – Új |

87029039 | – – – – Használt |

8703 | Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is: |

– Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű: |

870321 | – – Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal: |

87032110 | – – – Új: |

ex87032110 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032190 | – – – Használt |

870324 | – – 3000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

87032410 | – – – Új: |

ex87032410 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032490 | – – – Használt |

– Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870331 | – – Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal: |

87033110 | – – – Új: |

ex87033110 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87033190 | – – – Használt |

870333 | – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

– – – Új: |

87033319 | – – – – Más: |

ex87033319 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87033390 | – – – Használt |

8704 | Áruszállító gépjármű: |

– Más, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870421 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

– – – Más: |

– – – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87042131 | – – – – – Új: |

ex87042131 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042139 | – – – – – Használt |

– – – – Legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87042191 | – – – – – Új: |

ex87042191 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042199 | – – – – – Használt |

870422 | – – 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű: |

– – – Más: |

87042291 | – – – – Új: |

ex87042291 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042299 | – – – – Használt |

870423 | – – 20 tonna össztömeget meghaladó: |

– – – Más: |

87042391 | – – – – Új: |

ex87042391 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042399 | – – – – Használt |

– Más, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

870431 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

– – – Más: |

– – – – 2800 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87043131 | – – – – – Új: |

ex87043131 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87043139 | – – – – – Használt |

– – – – Legfeljebb 2800 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87043191 | – – – – – Új: |

ex87043191 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87043199 | – – – – – Használt |

870432 | – – 5 tonna össztömeget meghaladó: |

– – – Más: |

87043291 | – – – – Új: |

ex87043291 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87043299 | – – – – Használt |

87049000 | – Más |

8705 | Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy– vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi): |

87053000 | – Tűzoltókocsi |

87054000 | – Betonkeverő kocsi |

871200 | Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül: |

9301 | Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével: |

93020000 | Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével |

9303 | Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász– vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és kizárólag jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény kilövésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú): |

93040000 | Más fegyver (pl. rugós, lég– vagy gázpuska és –pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével |

9305 | A 9301–9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka: |

9306 | Bomba, gránát, torpedó, akna, lövedék és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer és lövedék, valamint ezek alkatrésze, beleértve a töltény– és lövedéktömítő anyagokat is: |

93070000 | Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is |

9401 | Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei: |

940130 | – Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal: |

94013090 | – – Más |

94014000 | – Ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével |

– Ülőbútor nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból vagy hasonló anyagból: |

94015100 | – – Bambusznádból vagy rotangnádból |

94015900 | – – Más |

– Más favázas ülőbútor: |

94016100 | – – Kárpitozott |

94016900 | – – Más |

– Más fémvázas ülőbútor: |

94017100 | – – Kárpitozott |

94017900 | – – Más |

940190 | – Alkatrész: |

– – Más: |

94019030 | – – – Fából |

9403 | Más bútor és részei: |

940330 | – Hivatali fabútor: |

940340 | – Fa konyhabútor: |

94035000 | – Fa hálószobabútor |

940360 | – Más fabútor: |

940390 | – Alkatrész: |

94039030 | – – Fából |

94039090 | – – Más anyagból |

9404 | Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi– vagy műanyag szivacsból, bevonva is: |

– Matrac: |

940429 | – – Más anyagból: |

940600 | Előre gyártott épület: |

94060011 | – Mobil lakóépület |

– Más: |

94060020 | – – Fából |

950300 | Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik; babák; más játékok; csökkentett méretű ("méretarányos") modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle): |

95030010 | – Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik |

ex95030010 | – – Játék babakocsik |

– Építőkészlet és építőjáték: |

95030039 | – – Más anyagból: |

ex95030039 | – – – Fából |

– Állat vagy nem ember formájú játék: |

95030049 | – – Más: |

ex95030049 | – – – Fából |

– Kirakós játék (puzzle): |

95030061 | – – Fából |

9504 | Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó–asztalt és az automata tekepályafelszerelést is: |

950420 | – Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka: |

95042010 | – – Biliárdasztal (lábakkal vagy lábak nélkül) |

9506 | Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence: |

– Labda, a golflabda és az asztalitenisz–labda kivételével: |

950662 | – – Felfújható: |

95066290 | – – – Más |

9601 | Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is): |

9603 | Seprű, kefe és ecset (gép, készülék– vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó–, mosogatóruha és tollseprű, kefe, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével): |

96031000 | – Seprű, kefe és ecset, vesszőből vagy más növényi eredetű anyagból, egybekötve, fogóval is |

960390 | – Más: |

96040000 | Kézi szita és rosta |

9609 | Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író– vagy rajzkréta és szabókréta: |

9612 | Írógép– és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem: |

96122000 | – Bélyegzőpárna |

96180000 | Szabó– és ruhakészítő próbababa, és más öltöztethető figura; automata és más mozgó figura kirakatkészítéshez |

--------------------------------------------------

Ia. MELLÉKLET

SZERB VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

6. cikkében említettek szerint

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 70 %-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken;

c) az e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód | Árumegnevezés |

250100 | Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz: |

– Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; |

– – Más: |

– – – Más: |

25010091 | – – – – Emberi fogyasztásra alkalmas só |

ex25010091 | – – – – – Jódozott |

ex25010091 | – – – – – Nem jódozott, kikészítéshez |

25010099 | – – – – Más |

2515 | Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában |

2517 | Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkövezéshez vagy ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is: |

25210000 | Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához |

2522 | Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vámtarifaszám alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid kivételével: |

25222000 | – Oltott mész |

25223000 | – Hidraulikus mész |

2523 | Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is |

2529 | Földpát; leucit; nefelin és nefelinszienit; folypát: |

25291000 | – Földpát |

2702 | Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével |

27030000 | Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is |

2711 | Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén: |

– Cseppfolyós halmazállapotú: |

271112 | – – Propán: |

– – – Propán, legalább 99 %-os tisztasággal: |

27111211 | – – – – Energetikai vagy tüzelőanyag célra |

– – – Más: |

– – – – Más célokra: |

27111294 | – – – – – 90 %-ot meghaladó, de 99 %-osnál kisebb tisztaságú |

27111297 | – – – – – Más |

27111400 | – – Etilén, propilén, butilén és butadién |

2801 | Fluor, klór, bróm és jód: |

28011000 | – Klór |

28020000 | Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén |

2804 | Hidrogén, nemesgáz és más nemfém: |

– Nemesgáz: |

28042100 | – – Argon |

280429 | – – Más |

28043000 | – Nitrogén |

28044000 | – Oxigén |

2806 | Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav: |

28061000 | – Hidrogén-klorid (sósav) |

280700 | Kénsav; óleum |

28080000 | Salétromsav; nitrálósavak |

2809 | Foszfor-pentoxid; foszforsavak; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is: |

28091000 | – Foszfor-pentoxid |

2811 | Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei: |

– Más szervetlen savak: |

281119 | – – Más: |

28111910 | – – – Hidrogén-bromid (brómhidrogénsav) |

– Nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei: |

28112100 | – – Szén-dioxid |

281129 | – – Más |

2812 | Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei: |

28129000 | – Más |

2814 | Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban |

2816 | Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, és -peroxidok: |

28161000 | – Magnézium-hidroxid, és -peroxid |

28170000 | Cink-oxid; cink-peroxid |

2818 | Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is; alumíniumoxid; alumíniumhidroxid: |

28183000 | – Alumínium-hidroxid |

2820 | Mangán-oxidok: |

2825 | Hidrazin és hidroxilamin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok: |

28255000 | – Réz-oxidok és -hidroxidok |

28258000 | – Antimon-oxidok |

2826 | Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók: |

282690 | – Más: |

28269080 | – – Más: |

ex28269080 | – – – Nátrium- vagy kálium-szilikofluoridok |

2827 | Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok: |

28271000 | – Ammónium-klorid |

28272000 | – Kalcium-klorid |

– Más kloridok: |

28273500 | – – Nikkel-klorid |

282739 | – – Más: |

28273910 | – – – Ónból |

28273920 | – – – Vas-klorid |

28273930 | – – – Kobalt-klorid |

28273985 | – – – Más: |

ex28273985 | – – – – Cink-klorid |

– Oxikloridok és hidroxikloridok: |

28274100 | – – Réz-oxiklorid, -hidroxiklorid |

282749 | – – Más |

28276000 | – Jodidok és oxijodidok |

2828 | Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok: |

28289000 | – Más |

2829 | Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok: |

– Klorátok: |

28291900 | – – Más |

282990 | – Más: |

28299010 | – – Perklorátok |

28299080 | – – Más |

2830 | Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is: |

283090 | – Más: |

28309011 | – – Kalcium-, antimon-, vagy vas-szulfid |

28309085 | – – Más: |

ex28309085 | – – – Cink- és cadmium-szulfidtól eltérő szulfidok |

2831 | Ditionitok és szulfoxilátok: |

28319000 | – Más |

2832 | Szulfitok; tioszulfátok: |

28321000 | – Nátrium-szulfitok |

28322000 | – Más szulfitok |

2833 | Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok): |

– Nátrium-szulfátok: |

28331900 | – – Más |

– Más szulfátok: |

28332100 | – – Magnézium-szulfát |

28332500 | – – Réz-szulfát |

283329 | – – Más: |

28332920 | – – – Kadmium-, króm- és cink-szulfát |

28332960 | – – – Ólom-szulfát |

28332990 | – – – Más |

28333000 | – Timsók |

28334000 | – Peroxoszulfátok (perszulfátok) |

2834 | Nitritek; nitrátok: |

28341000 | – Nitritek |

– Nitrátok: |

283429 | – – Más |

2835 | Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is: |

– Foszfátok: |

28352200 | – – Nátrium- és dinátrium-foszfát |

28352400 | – – Kálium-foszfát |

283525 | – – Kalciumhidrogén-ortofoszfát ("dikalciumfoszfát"): |

283526 | – – Más kalcium-foszfátok: |

283529 | – – Más |

– Polifoszfátok: |

28353100 | – – Nátrium-trifoszfát (nátriumtripolifoszfát) |

28353900 | – – Más |

2836 | Karbonátok; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammóniumkarbonát: |

28364000 | – Kálium-karbonát |

28365000 | – Kalcium-karbonát |

– Más: |

283699 | – – Más: |

– – – Karbonátok: |

28369917 | – – – – Más: |

ex28369917 | – – – – – Kereskedelmi ammónium-karbonát és más ammónium-karbonát |

ex28369917 | – – – – – Ólomkarbonátok |

2839 | Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok: |

– Nátrium-szilikátok: |

28391100 | – – Nátrium-metaszilikátok |

28391900 | – – Más |

2841 | Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói: |

– Manganitok, manganátok és permanganátok: |

28416100 | – – Kálium-permanganát |

28416900 | – – Más |

2842 | Szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumíniumszilikátokat, a vegyileg nem meghatározottak is), az azidok kivételével: |

28421000 | – Kettős vagy komplex szilikátok, beleértve az alumínium-szilikátokat vegyileg nem meghatározva is |

284290 | – Más: |

28429010 | – – Szelén- vagy tellursav sói, kettős sói vagy komplex sói |

2843 | Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai |

2849 | Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is: |

284990 | – Más: |

28499030 | – – Volfram-karbid |

285300 | Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivételével: |

28530010 | – Desztillált és vezetőképes és hasonló tisztaságú víz |

28530030 | – Cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő |

2903 | Szénhidrogének halogénszármazékai: |

– Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai: |

29031300 | – – Kloroform (triklór-metán) |

2909 | Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és ketonperoxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

290950 | – Éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

29095090 | – – Más |

2910 | Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

29104000 | – Dieldrin (ISO,INN) |

29109000 | – Más |

2912 | Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid: |

– Aciklikus aldehidek más oxigén-funkciós csoport nélkül: |

29121100 | – – Metanal (formaldehid) |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

– Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid: |

29152900 | – – Más |

2917 | Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

29172000 | – Ciklán-, ciklén-, vagy cikloterpén polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai |

2918 | Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

– Alkoholfunkciós karbonsavak, más oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai: |

29181400 | – – Citromsav |

2930 | Szerves kénvegyületek: |

29303000 | – Mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram |

3004 | Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben: |

300490 | – Más: |

– – Kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben vagy formában: |

30049019 | – – – Más |

3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer: |

310210 | – Karbamid, vizes oldatban is: |

– Ammónium-szulfát; ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei: |

31022900 | – – Más |

310230 | – Ammónium-nitrát, vizes oldatban is |

310240 | – Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke: |

31029000 | – Más, beleértve az előző alszámok alá nem tartozó keverékeket |

ex31029000 | – – Kalcium ciánamid kivételével |

3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban: |

310520 | – Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot: |

3202 | Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények: |

32029000 | – Más |

32050000 | Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfestékalapú készítmények |

3206 | Más színezőanyag; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott készítmények, a 3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is: |

– Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények: |

32061900 | – – Más |

32062000 | – Krómvegyület-alapú pigmentek és készítmények |

– Más színezőanyagok és más készítmények: |

320649 | – – Más: |

32064930 | – – – Kadmiumvegyület-alapú pigmentek és készítmények |

3208 | Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok: |

320890 | – Más: |

– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok |

32089013 | – – – p-krezol és divinilbenzol kopolimer oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal |

321000 | Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek: |

3212 | Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben: |

321290 | – Más: |

– – Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festék (beleértve a zománcgyártást is) gyártásában használnak: |

32129031 | – – – Alumíniumpor-alapú |

32129038 | – – – Más |

32129090 | – – Festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben |

3214 | Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra |

3506 | Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben: |

– Más: |

35069100 | – – Ragasztók, amelyek a 3901–3913 vtsz. alá tartozó polimereken vagy gumin alapulnak |

36010000 | Lőpor |

36020000 | Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével |

360300 | Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok |

36050000 | Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével |

3606 | Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk: |

360690 | – Más: |

36069010 | – – Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában |

3802 | Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is: |

38021000 | – Aktív szén |

3806 | Fenyőgyanta és gyantasavak és ezek származékai; fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj; olvasztott gyanta: |

38062000 | – Fenyőgyanta és gyantasavak sói vagy fenyőgyanta és gyantasavak származékainak sói, a fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével |

380700 | Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fanafta; növényi szurok; gyanta, gyantasav vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények |

3810 | Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, vagy hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy -pálcák mag és bevonó anyagai: |

381090 | – Más: |

38109090 | – – Más |

381700 | Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozók kivételével: |

38170050 | – Lineáris alkilbenzol |

38190000 | Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz |

38200000 | Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények |

3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is): |

38243000 | – Nem agglomerált fémkarbidok egymással vagy fémkötő anyagokkal keverve |

38244000 | – Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz |

382450 | – Nem tűzálló habarcs és beton |

382490 | – Más: |

38249040 | – – Kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez |

– – Más: |

– – – Gyógyszerészeti vagy sebészeti célú termékek és készítmények: |

38249061 | – – – – Antibiotikum-gyártás közbenső terméke, amelyet Streptomyces tenebrarius fermentációjával állítottak elő, szárítva is, a 3004 vtsz. alá tartozó humán gyógyszer gyártásához |

38249064 | – – – – Más |

3901 | Etilén polimerjei, alapanyag formájában: |

390110 | – Polietilén, 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel: |

39011090 | – – Más |

3916 | Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva: |

391620 | – Vinil-klorid-polimerekből: |

39162010 | – – Poli(vinil-klorid)-ból |

391690 | – Más műanyagból: |

39169090 | – – Más |

3917 | Műanyagból készült cső, tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima): |

391710 | – Mesterséges bél (töltelékáruhoz) keményített fehérjéből vagy cellulózalapú műanyagból: |

39171010 | – – Keményített fehérjékből |

– Más cső és tömlő: |

39173100 | – – Flexibilis cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással: |

ex39173100 | – – – Szerelvényekkel ellátva vagy anélkül, polgári repüléstől különböző használatra |

391732 | – – Más, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül: |

– – – Más: |

39173291 | – – – – Műbél töltelékáruhoz |

39174000 | – Szerelvények: |

ex39174000 | – – Polgári repüléstől különböző használatra |

3919 | Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában; tekercsben is: |

3920 | Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem támasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált: |

392010 | – Etilénpolimerekből: |

– – Legfeljebb 0,125 mm vastagságú: |

– – – Polietilénből, amelynek fajlagos tömege: |

– – – – Kisebb mint 0,94: |

39201023 | – – – – – Polietilén film, legalább 20, de legfeljebb 40 mikron vastagságú, félvezetők vagy nyomtatott áramkörök gyártásához használt fényérzékeny film gyártásához |

– – – – – Más: |

– – – – – – Nem nyomtatott: |

39201024 | – – – – – – – Nyújtható (sztrecs) film |

39201026 | – – – – – – – Más |

39201027 | – – – – – – Nyomtatott |

39201028 | – – – – Legalább 0,94 |

39201040 | – – – Más |

– – 0,125 mm-t meghaladó vastagságú: |

39201089 | – – – Más |

392020 | – Propilénpolimerekből: |

39203000 | – Sztirolpolimerekből |

– Vinil-klorid-polimerekből: |

392043 | – – Legalább 6 tömegszázalék lágyítót tartalmazó |

392049 | – – Más |

– Akrilpolimerekből: |

39205100 | – – Poli(metil-metakrilát)-ból |

392059 | – – Más |

– Polikarbonátokból, alkidgyantákból, poliallilészterekből vagy más poliészterekből: |

39206100 | – – Polikarbonátokból |

392062 | – – Poli(etilén-tereftalát)-ból |

39206300 | – – Telítetlen poliészterekből |

39206900 | – – Más poliészterből |

– Cellulózból vagy cellulóz kémiai származékaiból: |

392071 | – – Regenerált cellulózból: |

39207110 | – – – Lap, film vagy szalag, tekercsben is, 0,75 mm-nél kisebb vastagságú: |

ex39207110 | – – – – Dializátortól eltérő célra |

39207190 | – – – Más |

392073 | – – Cellulóz-acetátból: |

39207350 | – – – Lap, film vagy szalag, tekercsben is, 0,75 mm-nél kisebb vastagságú |

39207390 | – – – Más |

392079 | – – Más cellulózszármazékból: |

39207990 | – – – Más |

– Más műanyagból: |

39209200 | – – Poliamidokból |

39209300 | – – Aminogyantákból |

39209400 | – – Fenolgyantákból |

392099 | – – Más műanyagból: |

– – – Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosított is: |

39209921 | – – – – Poliamid lap és csík, nem bevont vagy kizárólag műanyaggal bevont vagy beborított |

39209928 | – – – – Más |

– – – Addíciós polimerizációs termékből: |

39209955 | – – – – Biaxiálisan orientált poli(vinil-alkohol) film, legalább 97 tömegszázalék poli(vinil-alkohol) tartalommal, nem bevont, legfeljebb 1 mm vastagságú |

39209959 | – – – – Más |

39209990 | – – – Más |

3921 | Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík: |

392190 | – Más |

4002 | Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban; a 4001 vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban: |

– Butadién-sztirol gumi (SBR); karboxilezett butadién-sztirol gumi (XSBR): |

400219 | – – Más |

4005 | Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban: |

– Más: |

40059900 | – – Más |

40070000 | Vulkanizált gumifonal és zsineg |

4008 | Lap, lemez, szalag, rúd és profil vulkanizált lágygumiból: |

– Habgumiból: |

40081100 | – – Lap, lemez és szalag |

40081900 | – – Más |

– Nem habgumiból: |

40082900 | – – Más: |

ex40082900 | – – – Méretre szabottól eltérő profilok, polgári repüléshez |

4010 | Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból: |

– Szállítószalag: |

40101100 | – – Kizárólag fémbetétes |

4011 | Új, gumi légabroncs: |

401120 | – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40112010 | – – Legfeljebb 121 terhelési indexszel |

ex40112010 | – – – Legfeljebb 61 cm-es pántátmérővel |

– Más "halszálka"-mintás vagy hasonló felületű: |

40116100 | – – Mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépekhez |

40116200 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője legfeljebb 61 cm |

40116300 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője meghaladja a 61 cm-t |

– Más: |

40119200 | – – Mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépekhez |

40119300 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője legfeljebb 61 cm |

40119400 | – – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és járművekhez és gépekhez, és abroncsátmérője meghaladja a 61 cm-t |

420500 | Más áru természetes vagy mesterséges bőrből: |

– Gépekben vagy mechanikus berendezésekben, vagy más műszaki célra történő felhasználásra: |

42050011 | – – Hevederek vagy hajtószíjak szállítószalaghoz, futószalaghoz |

42050019 | – – Más |

42060000 | Bélből (a selyemhernyóbél kivételével), aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínből készült áruk: |

ex42060000 | – Catguttól különböző |

4411 | Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is: |

– Más: |

441194 | – – Legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel: |

44119410 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44119410 | – – – – Legfeljebb 0,35 g/cm3 sűrűséggel |

44119490 | – – – Más: |

ex44119490 | – – – – Legfeljebb 0,35 g/cm3 sűrűséggel |

4412 | Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru: |

– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm: |

441231 | – – Legalább egy, az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fa külső réteggel (színoldal): |

44123110 | – – – Afrikai acajou-, dark red meranti-, light red meranti-, limba-, mahagóni- (Swietenia spp.), obeche-, okoumé-, palissandre de Para (Para-palisander)-, palissandre de Rio (Rio-palisander)-, palissandre de Rose (Rózsa-palisander)-, sapelli-, sipo-, virola- és white lauan-ból |

– Más: |

441294 | – – Enyvezett bútorlap, léc- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap: |

44129410 | – – – Legalább egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült |

ex44129410 | – – – – Kivéve amelynek legalább egy rétege forgácslemez |

441299 | – – Más: |

44129970 | – – – Más |

44130000 | Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban |

44160000 | Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is |

441900 | Asztali és konyhai cikkek fából: |

4420 | Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; fa lakberendezési tárgy, a 94. árucsoportba tartozó fabútorok kivételével |

4602 | Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru és a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru: |

– Növényi anyagból: |

46021100 | – – Bambusznádból: |

ex46021100 | – – – Szalmából készült palackborítótól vagy kosárárutól, fonásárutól és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áruktól eltérő |

46021200 | – – Rotangnádból |

ex46021200 | – – – Szalmából készült palackborítótól vagy kosárárutól, fonásárutól és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áruktól eltérő |

460219 | – – Más: |

– – – Más: |

46021999 | – – – – Más |

46029000 | – Más |

4802 | Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton: |

– Más papír és karton, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz: |

480255 | – – Legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben: |

– Más papír és karton, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyimechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz: |

480261 | – – Tekercsben: |

48026115 | – – – 72 g/m2-nél kisebb tömegű és több mint 50 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmazó |

ex48026115 | – – – – Karbon alappapíron kívül |

48026180 | – – – Más |

48026200 | – – Ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm, és a másik oldalon legfeljebb 297 mm |

ex48026200 | – – – Karbon alappapíron kívül |

48026900 | – – Más |

ex48026900 | – – – Karbon alappapíron kívül |

4804 | Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével: |

– Más nátronpapír és -karton legalább 225 g/m2 tömegben: |

480459 | – – Más |

4805 | Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva: |

– Hullám alappapír: |

48051100 | – – Hullám alappapír félkémiai eljárással nyert nyersanyagból |

48051200 | – – Hullám alappapír szalmaalapú papíripari nyersanyagból |

480519 | – – Más |

– Testliner (visszanyert bevonókarton): |

48052400 | – – Legfeljebb 150 g/m2 tömegű |

48052500 | – – 150 g/m2-t meghaladó tömegű |

480530 | – Szulfit csomagolópapír: |

– Más: |

48059100 | – – Legfeljebb 150 g/m2 tömegű |

4810 | Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú bármilyen méretben, ívben: |

– Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai, vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz: |

481029 | – – Más |

– Nátronpapír és -karton, az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt papír kivételével: |

48103100 | – – Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, és tömege legfeljebb 150 g/m2 |

481032 | – – Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, és tömege több mint 150 g/m2 |

48103900 | – – Más |

– Más papír és karton: |

481092 | – – Többrétegű: |

481099 | – – Más |

4811 | Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével: |

48111000 | – Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton |

– Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton (a ragasztóanyaggal bevont kivételével) |

48115100 | – – Fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó |

ex48115100 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is |

48115900 | – – Más |

ex48115900 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is |

48119000 | – Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék |

4818 | Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

481810 | – Toalett- (WC-) papír: |

48181010 | – – Rétegenként legfeljebb 25 g/m2 tömegű |

48181090 | – – Rétegenként 25 g/m2-t meghaladó tömegű |

481840 | – Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk: |

– – Egészségügyi betét, tampon és hasonló cikk: |

48184019 | – – – Más |

48185000 | – Ruházati cikk és tartozék |

4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből |

482390 | – Más: |

48239085 | – – Más |

ex48239085 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is |

4908 | Levonókép (levonómatrica) |

65010000 | Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, nem formázva, nem karimázva; korong és henger (beleértve felhasítottat is) nemezből |

65020000 | Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma, nem formázva, nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül |

65040000 | Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is |

6505 | Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is: |

6506 | Más fejfedő, bélelve vagy díszítve is: |

650610 | – Biztonsági fejfedő: |

65061080 | – – Hajháló |

– Más: |

65069100 | – – Gumiból vagy műanyagból |

650699 | – – Hajháló |

65070000 | Fejszalag, bélés, huzat, kalapváz, aljzat, kalapkeret, ellenző és rögzítőszíj fejfedőhöz |

6601 | Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) |

6603 | A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei: |

66032000 | – Ernyőkeret, beleértve a nyélre (botra) szerelt keretet is |

660390 | – Más: |

66039010 | – – Fogantyú és gomb |

67030000 | Emberhaj fésülve, vékonyítva, fehérítve vagy másképpen megmunkálva; gyapjú vagy más állati szőr vagy más textilanyag, előkészítve paróka vagy hasonló áru készítéséhez |

6704 | Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett állati eredetű termékek; |

6804 | Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, őrlésre, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, fenőkő vagy polírozókő, valamint mindezek részei természetes kőből, agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolóanyagból vagy kerámiából, más anyagból készült részekkel is: |

– Más malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló: |

680422 | – – Más agglomerált csiszolóanyagból vagy kerámiából: |

6805 | Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, textilanyagra, papírra, kartonra vagy más anyagra varrva vagy más módon ráerősítve vagy alakra vágva is: |

6807 | Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány) készült termék: |

68080000 | Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló termék növényi rostból, szalmából vagy faszilánkból, -forgácsból, -reszelékből, fűrészporból vagy más fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) |

6809 | Gipszből készült áru vagy gipsz alapanyagú készítmény: |

6811 | Azbesztcementből, cellulózrostcementből vagy hasonló anyagból készült áru: |

6812 | Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverék; ezen keverékekből vagy azbesztből készült áru (pl. fonal, szövet, ruházati cikk, fejfedő, lábbeli, tömítés) megerősítve is, a 6811 vagy a 6813 vtsz. alá tartozó áru kivételével: |

681280 | – Krokidolitból: |

68128010 | – – Rostból készült; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverék; |

ex68128010 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

68128090 | – – Más: |

ex68128090 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más: |

68129100 | – – Ruházati cikkek, ruházati kellékek, lábbelik és fejfedők |

68129200 | – – Papír, karton és nemez |

68129300 | – – Összesajtolt azbesztrost illesztés, lemezek vagy tekercsek formájában |

681299 | – – Más: |

68129910 | – – – Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverék; |

ex68129910 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

68129990 | – – – Más: |

ex68129990 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

6813 | Dörzsanyag és ebből készült áru (pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű, betét), nem szerelve, fékhez, kapcsolószerkezethez vagy hasonlóhoz, azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb anyaggal kombinálva is: |

– Azbesztot nem tartalmazó: |

68138900 | – – Más: |

ex68138900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

6814 | Megmunkált csillám és ebből készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyag alátéten is: |

68149000 | – Más |

6815 | Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, másutt nem említett termék (beleértve a szénszálat, a szénszálból és tőzegből készült terméket is): |

68152000 | – Tőzegből készült termék |

6902 | Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69021000 | – Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg-, Ca- vagy Cr-tartalommal, MgO-ban, CaO-ban vagy Cr2O3:-ban kifejezve |

ex69021000 | – – Tömbök üvegkemencék számára |

690220 | – Több mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot (Al2O3), szilícium-dioxidot (SiO2) vagy ezek keverékét vagy vegyületét tartalmazó: |

– – Más: |

69022099 | – – – Más: |

ex69022099 | – – – – Tömbök üvegkemencék számára |

6903 | Más tűzálló kerámiatermék (pl. retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely és rúd), a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69031000 | – Több mint 50 tömegszázalékban grafitot vagy más szenet vagy ezek keverékét tartalmazó |

7002 | Üveggolyó (a 7018 vtsz. alá tartozó mikrogömb kivételével), üvegrúd, üvegpálca vagy üvegcső nem megmunkálva: |

700220 | – Üvegrúd, |

– Üvegpálca: |

70023200 | – – Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket |

7004 | Húzott üveg és fúvott üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva: |

700490 | – Más üveg: |

70049070 | – – Síküveg üvegházhoz |

700600 | A 7003, 7004 vagy a 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve: |

70060090 | – Más |

7009 | Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is |

– Más: |

70099100 | – – Keret nélkül |

70099200 | – – Keretezve |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből |

70102000 | – Dugasz, fedő és más lezáró |

7016 | Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégla, kocka, borítólap és más üvegáru öntött vagy sajtolt üvegből, drótbetéttel is; üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg és hasonló; sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb, panel, lap, kagyló vagy hasonló formában: |

701690 | – Más |

7017 | Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru fokbeosztással vagy mérőjelzéssel ellátva is: |

7018 | Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru és ebből készült termék, az ékszerutánzat kivételével; üvegszem, az emberi műszem kivételével; üvegcső-megmunkálással előállított szobrocska és más díszműáru, az ékszerutánzat kivételével; legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb (üvegszemcse): |

701890 | – Más: |

70189010 | – – Üvegszem; apró üvegáru |

7019 | Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, szövet): |

– Pászma, előfonat, fonal és vágott szál: |

70191200 | – – Előfonat |

701919 | – – Más: |

70191990 | – – – Vágott szálból |

– Vékony lap (fátyol), kártfátyol, szövedék, párnázat, lap és hasonló nem szőtt termék: |

70193200 | – – Vékony lap (fátyol) |

ex70193200 | – – – Legfeljebb 200 cm vastagságú |

– Más szövet: |

70195100 | – – Legfeljebb 30 cm szélességű |

701990 | – Más |

7101 | Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve: |

7102 | Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül: |

71021000 | – Osztályozatlan |

– Nem ipari: |

71023100 | – – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt |

71023900 | – – Más |

7103 | Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is,de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve: |

7104 | Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve: |

71042000 | – Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított |

71049000 | – Más |

7106 | Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, vagy félgyártmány vagy por alakban: |

71070000 | Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva |

7108 | Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban: |

– Nem fizetőeszköz: |

71081100 | – – Por |

710813 | – – Más, félgyártmány alakban: |

71082000 | – Fizetőeszköz |

71090000 | Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva |

7110 | Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban: |

71110000 | Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva |

7112 | Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez: |

7115 | Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből: |

711590 | – Más |

7116 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru |

7117 | Ékszerutánzat: |

– Nem nemesfémből, nemesfémmel bevonva is: |

71171100 | – – Kézelőgomb és díszgomb |

711719 | – – Más: |

– – – Üvegrészek nélkül: |

71171991 | – – – – Aranyozott, ezüstözött vagy platinával bevont |

7118 | Érme: |

7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben: |

– Más: |

721391 | – – Kör alakú keresztmetszetének átmérője kevesebb mint 14 mm: |

72139110 | – – – Beton megerősítéséhez használatos |

7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat): |

– Öntött szerelvény: |

730711 | – – Nem temperöntvény: |

73071190 | – – – Más |

730719 | – – Más |

– Más, rozsdamentes acélból: |

73072100 | – – Karima |

730722 | – – Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat: |

73072290 | – – – Könyökdarab és ívdarab |

730723 | – – Szerelvény tompahegesztéssel: |

730729 | – – Más |

73072910 | – – – Menetes |

73072990 | – – – Más |

– Más: |

73079100 | – – Karima |

730792 | – – Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat: |

73079290 | – – – Könyökdarab és ívdarab |

730793 | – – Szerelvény tompahegesztéssel: |

– – – Legfeljebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel: |

73079311 | – – – – Könyökdarab és ívdarab |

73079319 | – – – – Más |

– – – 609,6 mm-t meghaladó legnagyobb külső átmérővel: |

73079391 | – – – – Könyökdarab és ívdarab |

730799 | – – Más |

7308 | Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból: |

73083000 | – Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb |

730890 | – Más: |

73089010 | – – Gát, zsilip, zsilipkapu, kikötőponton, stabil dokk és más tengerészeti és vízi úti szerkezet |

– – Más: |

– – – Kizárólag vagy elsődlegesen lemezből: |

73089059 | – – – – Más |

730900 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül: |

– Folyadékok számára: |

73090030 | – – Bélelve vagy hőszigetelve |

– – Más, az űrtartalom: |

73090051 | – – – 100000 litert meghaladó űrtartalommal |

73090059 | – – – Legfeljebb 100000 liter űrtartalommal |

73090090 | – Szilárd anyagok számára |

7314 | Drótszövet (végtelen szalagban is) rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból; rács nyújtott és hasított vas- vagy acéllemezből: |

– Más drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat: |

731441 | – – Cinkkel lemezelve vagy bevonva: |

73144190 | – – – Más |

7315 | Lánc és részei, vasból vagy acélból: |

– Csuklós lánc és részei: |

731511 | – – Görgős lánc: |

73151190 | – – – Más |

73151200 | – – Más lánc |

73151900 | – – Láncrész |

73152000 | – Hólánc |

– Más lánc |

731582 | – – Más hegesztett lánc: |

73158210 | – – – Alapanyagának legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 16 mm |

73158900 | – – Más |

73159000 | – Más rész |

7403 | Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan: |

– Finomított réz: |

74031200 | – – Rúdbuga |

74031300 | – – Hengertuskó |

74031900 | – – Más |

– Rézötvözet: |

74032200 | – – Réz-ón alapötvözet (bronz) |

74032900 | – – Más rézötvözet (a 7405 vtsz. alá tartozó segédötvözet [mesterötvözet]kivételével) |

74050000 | Segédötvözet (mesterötvözet) |

7408 | Rézhuzal: |

– Finomított rézből: |

74081100 | – – Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6 mm-t |

7410 | Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága(az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm: |

– Alátét nélkül: |

74101200 | – – Rézötvözetből |

741300 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével: |

74130020 | – Finomított rézből: |

ex74130020 | – – Szerelvényekkel ellátva vagy anélkül, polgári repüléstől különböző használatra |

74130080 | – Rézötvözetből: |

ex74130080 | – – Szerelvényekkel ellátva vagy anélkül, polgári repüléstől különböző használatra |

7415 | Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló cikk rézből vagy vasból vagy acélból, de rézfejjel; csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló cikk rézből: |

7418 | Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei rézből; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, rézből; higiéniai és tisztálkodási áru és részei rézből: |

– Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra: |

74181100 | – – Edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra |

741819 | – – Más |

7419 | Más rézgyártmányok: |

74191000 | – Lánc és részei |

– Más: |

74199100 | – – Öntött, préselt, sajtolt vagy kovácsolt, de tovább nem megmunkált |

741999 | – – Más: |

74199910 | – – – Drótszövet (végtelen szalagban is), rács és sodronyfonat, legfeljebb 6 mm keresztmetszetű rézhuzalból; rács nyújtott és hasított rézlemezből |

74199930 | – – – Rugó rézből |

7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm: |

– Alátét nélkül: |

760711 | – – Hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

760719 | – – Más: |

76071910 | – – – Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú |

– – – Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú: |

76071999 | – – – – Más |

760720 | – Alátéttel: |

76072010 | – – Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú (az alátétet nem számítva) |

– – Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú (az alátétet nem számítva): |

76072099 | – – – Más |

7610 | Alumíniumszerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, korlát, pillér és oszlop); szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, cső és hasonló termék alumíniumból: |

761090 | – Más: |

76109090 | – – Más |

8202 | Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó vagy fogazatlan fűrészlapot is): |

82022000 | – Szalagfűrészlap |

– Körfűrészlap (beleértve a hasító vagy horonyvágó fűrészlapot is): |

82023100 | – – Munkavégző része acél |

82023900 | – – Más, beleértve a részeit is |

– Más fűrészlap: |

82029100 | – – Egyenes fűrészlap fémmegmunkáláshoz |

820299 | – – Más: |

– – – Munkavégző része acél: |

82029919 | – – – – Más anyagok megmunkálásához |

8203 | Reszelő, ráspoly, fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló, csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám: |

82031000 | – Reszelő, ráspoly és hasonló szerszám |

820320 | – Fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz és hasonló szerszám: |

82032090 | – – Más |

82033000 | – Fémvágó olló és hasonló szerszám |

82034000 | – Csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló szerszám |

8204 | Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is: |

8207 | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló-, csákoló-, lyukasztó-, menetfúró, menetvágó, fúró-, furatmegmunkáló, üregelő-, maró-, esztergályozó- vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is: |

820720 | – Süllyeszték fémhúzáshoz vagy -extrudáláshoz: |

82072090 | – – Más anyagból készült munkavégző résszel |

82100000 | Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy megfelelő állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben |

8301 | Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémbő más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet,nem nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből: |

83012000 | – Gépjárműzár |

8302 | Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből: |

83021000 | – Sarokvas |

ex83021000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

83022000 | – Bútorgörgő |

ex83022000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk: |

83024200 | – – Más, bútorhoz használt |

ex83024200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

83024900 | – – Más: |

ex83024900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

83025000 | – Fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk |

83026000 | – Automatikus ajtócsukó |

ex83026000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

830300 | Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó, valamint rekesz páncélszobához, pénz- vagy okirattartó láda, doboz és hasonló, nem nemesfémből: |

83030010 | – Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf) és páncélláda |

83030090 | – Pénz vagy okirattartó láda, doboz és hasonló |

8305 | Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből: |

83051000 | – Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény |

8306 | Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből: |

– Kis szobor és más dísztárgy: |

830629 | – – Más |

83063000 | – Fénykép-, kép- vagy hasonló keret; tükör |

8307 | Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből: |

83079000 | – Más nem nemesfémből |

8308 | Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáruhoz, nem nemesfémből;csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből; gyöngy és flitter nem nemesfémből: |

8309 | Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből: |

830990 | – Más: |

83099010 | – – Zárókupak ólomból; zárókupak alumíniumból 21 mm-t meghaladó átmérővel |

83099090 | – – Más: |

ex83099090 | – – – Aluminiumtól eltérő anyagú étel– és italcsomogolás kupakok |

83100000 | Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével |

8311 | Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy fém- vagy keményfémfelrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befújáshoz, beszóráshoz: |

83113000 | – Nem nemesfém bevonatú rúd és bélelt huzal lánghegesztéshez, lángforrasztáshoz vagy lánggal történő keményforrasztáshoz |

8415 | Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható: |

841510 | – Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy szétválasztott rendszer: |

84151090 | – – Szétválasztott rendszer |

– Más: |

84158200 | – – Más, hűtőegységgel |

ex84158200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84158300 | – – Hűtőegység nélkül |

ex84158300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84159000 | – Alkatrész |

ex84159000 | – – A 841581, 841582 vagy 841583 vámtarifaalszám alá tartozó, légkondícionáló berendezésektől eltérő alkatrészek, polgári légi járműveken való használatra |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezéskivételével: |

841810 | – Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal: |

84181020 | – – 340 litert meghaladó űrtartalommal |

ex84181020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84181080 | – – Más: |

ex84181080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Alkatrész |

841899 | – – Más |

8419 | Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: |

– Szárító: |

84193200 | – – Fa-, papíripari rostanyag-, papír- vagy kartonszárító |

84194000 | – Desztilláló- vagy újralepárló berendezés |

84195000 | – Hőcserélő egység |

ex84195000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más gép, berendezés és készülék: |

841989 | – – Más: |

84198910 | – – – Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztófal nélkül) vízcirkulációval |

84198998 | – – – Más |

8421 | Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék: |

– Alkatrész |

84219100 | – – Centrifugához, beleértve a centrifugális szárítót is |

ex84219100 | – – – Kivéve a 84211994 vámtarifaalszám alá tartozó berendezéseket, valamint a 84211999 vámtartifaalszám alá tartozó, folyadékkristályos kijelzők (LCD) hordozóanyagán fotoemulziós réteg kialakítására szolgáló centrifugákat |

84219900 | – – Más |

8424 | Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép: |

842430 | – Homok- vagy gőzszóró és hasonló gép: |

– Más készülék: |

842481 | – – Mezőgazdasági vagy kertészeti: |

8425 | Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő: |

– Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó vagy a csigás gépjárműemelő kivételével: |

842519 | – – Más: |

84251920 | – – – Kézi működtetésű láncos csigasor |

ex84251920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84251980 | – – – Más: |

ex84251980 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8426 | Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra: |

– Magaspályás futódaru, szállítódaru, bakdaru, híddaru, mozgó emelőkeret és terpeszdaru: |

84261100 | – – Magaspályás futódaru rögzített tartószerkezeten |

84262000 | – Toronydaru |

8427 | Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő– vagy szállítószerkezettel: |

8428 | Más emelő–, mozgató–, be– vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya): |

842810 | – Lift és vedres felvonó: |

84281020 | – – Elektrom működtetésű |

ex84281020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84281080 | – – Más: |

ex84281080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8430 | Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró: |

– Más fúró– vagy mélyítőgép: |

84304900 | – – Más |

84305000 | – Más önjáró gép |

8450 | Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is: |

84502000 | – 10 kg–ot meghaladó szárazruha–kapacitású gép |

84509000 | – Alkatrész |

8465 | Szerszámgép (beleértve a szegező–, ragasztó– vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására: |

846510 | – Gép szerszámcsere nélkül többféle művelet elvégzésére: |

– Más: |

846591 | – – Fűrészgép: |

84659200 | – – Gyalugép, marógép vagy (vágással) formázó gép |

84659300 | – – Köszörülő–, dörzsölő– vagy fényezőgép |

84659400 | – – Hajlító– vagy összeállító gép |

84659500 | – – Fúró– vagy csaplyukvéső gép |

84659600 | – – Hasító–, szeletelő– vagy hántológép |

846599 | – – Más: |

84659990 | – – – Más |

8470 | Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép: |

84705000 | – Pénztárgép |

8474 | Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép: |

847420 | – Zúzó– vagy őrlőgép: |

– Keverő– vagy gyúrógép: |

84743100 | – – Beton– vagy habarcskeverő |

847490 | – Alkatrész |

8476 | Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is: |

– Automata italárusító gép: |

84762100 | – – Beépített melegítő– vagy hűtőkészülékkel |

84769000 | – Alkatrész |

8479 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra: |

84795000 | – Máshol nem említett ipari robot |

8480 | Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához: |

848030 | – Öntőminta: |

84803090 | – – Más |

848060 | – Öntőforma ásványi anyaghoz: |

– Öntőforma gumihoz vagy műanyaghoz: |

84807100 | – – Fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez |

84807900 | – – Más |

8481 | Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet: |

848110 | – Nyomáscsökkentő szelep: |

848120 | – Szelep olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőműhöz: |

848130 | – Visszacsapó szelep: |

848140 | – Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep: |

848180 | – Más készülék: |

– – Más: |

– – – Folyamatirányító szelep: |

84818051 | – – – – Hőmérséklet–szabályozó |

– – – Más: |

84818081 | – – – – Golyós és csészés szelep. |

8482 | Golyós vagy görgős gördülőcsapágy: |

84823000 | – Hordógörgős csapágy |

84825000 | – Más hengergörgős csapágy |

8483 | Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is): |

848310 | – Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyústengely is) és forgattyú: |

84831095 | – – Más: |

ex84831095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848320 | – Csapágyház golyós– vagy görgőscsapággyal: |

84832090 | – – Más |

848330 | – Csapágyház golyós– vagy görgőscsapágy nélkül; siklócsapágy: |

– – Csapágyház: |

84833032 | – – – Golyós– vagy görgőscsapágyhoz |

ex84833032 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84833038 | – – – Más: |

ex84833038 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848340 | – Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű, a fogazott kerék kivételével, lánckerék és más közlőműrész külön bemutatva; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is: |

– – Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű (a dörzshajtómű kivételével) |

84834021 | – – – Homlok– és ferde fogazású fogaskerék |

ex84834021 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834023 | – – – Kúp– és kúp/homlok fogaskerék |

ex84834023 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834025 | – – – Csigakerekes hajtómű |

ex84834025 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834029 | – – – Más: |

ex84834029 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Fogaskerékszekrény és más sebességváltó: |

84834051 | – – – Fogaskerékszekrény |

ex84834051 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834059 | – – – Más: |

ex84834059 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848350 | – Lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is: |

84835020 | – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84835020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84835080 | – – Más: |

ex84835080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848390 | – Fogaskerék, lánckerék és más hajtóműelem, külön bemutatva; alkatrész: |

– – Más: |

84839081 | – – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84839081 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84839089 | – – – Más: |

ex84839089 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8484 | Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem: |

84849000 | – Más: |

ex84849000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8504 | Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor: |

850440 | – Statikus áramátalakító: |

85044030 | – – Telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez |

ex85044030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8505 | Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro– vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab–befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej: |

850590 | – Más, beleértve az alkatrészt is: |

85059010 | – – Elektromágnes |

8510 | Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral: |

85101000 | – Borotva |

85102000 | – Hajnyíró gép |

85103000 | – Szőreltávolító készülék |

8512 | Elektromos világító– vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz: |

85122000 | – Más világító– vagy jelzőkészülék |

851230 | – Hangjelző készülék: |

85123010 | – – Gépjárműhöz használt riasztóberendezés |

851290 | – Alkatrész |

8513 | Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével: |

8516 | Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas–melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével: |

851629 | – Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék: |

85162910 | – – Más: |

8517 | Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével: |

– Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket: |

85171100 | – – Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő–készülékek |

85171200 | – – Mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélők: |

Ex85171200 | – – – Mobiltelefon-hálózatokhoz (mobiltelefonok) |

85171800 | – – Más |

– Hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit: |

85176100 | – – Bázisállomások |

85176100 | – – – Más |

ex85176100 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85176200 | – – Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló– és útvonalválasztó berendezéseket |

ex85176200 | – – – Távbeszélő- vagy távíró- kapcsolókészülékek kivételével |

851770 | – Alkatrész |

– – Antenna és az antennareflektor összes típusa; ezek használatához alkalmas alkatrészek: |

85177011 | – – – Antenna rádiótelefonhoz vagy rádiótávíróhoz |

ex85177011 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8521 | Videofelvevő vagy –lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is: |

852110 | – Mágnesszalagos: |

85211095 | – – Más: |

ex85211095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8523 | Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével: |

– Mágneses adathordozó: |

85232100 | – – Mágneses csíkot tartalmazó kártyák |

852329 | – – Más: |

– – – Mágnesszalag; mágneslemez: |

– – – – Más: |

85232933 | – – – – – Gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang– és képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív) |

ex85232933 | – – – – – – Több mint 6,5 mm vastagságú |

85232939 | – – – – – Más |

ex85232939 | – – – – – – Több mint 6,5 mm vastagságú |

852340 | – Optikai adathordozó: |

– – Más: |

– – – Lézerolvasó rendszerhez való lemez: |

85234025 | – – – – Hangon vagy képen kívüli jelenségek visszaadására |

– – – – Csak hang visszaadására: |

85234039 | – – – – – Több mint 6,5 cm átmérőjű |

– – – – Más: |

– – – – – Más |

85234051 | – – – – – – Digitális sokoldalú lemez (DVD) |

85234059 | – – – – – – Más |

8525 | Rádió– vagy televízióműsor–adókészülék, –vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők: |

852580 | – Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők: |

– – Televíziós kamerák (felvevők): |

85258019 | – – – Más |

– – Videokamera–felvevők: |

85258099 | – – – Más |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei: |

852910 | – Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek: |

– – Antenna: |

– – – Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája: |

85291039 | – – – – Más |

8531 | Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével: |

853110 | – Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló: |

85311030 | – – Épületekhez használt |

85311095 | – – Más: |

ex85311095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

853190 | – Alkatrész |

85319085 | – – Más |

8536 | Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültségcsökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók: |

853690 | – Más készülék: |

85369010 | – – Huzal és kábel csatlakozója és érintkező eleme |

8543 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokra: |

854370 | – Más gép és készülék: |

85437030 | – – Antennaerősítő |

– – Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések: |

– – – Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel: |

85437055 | – – – – Más |

85437090 | – – Más |

ex85437090 | – – – Polgári repüléstől különböző használatra |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is: |

– Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez: |

854442 | – – Csatlakozókkal szerelt: |

85444210 | – – – Távközlésben használt |

ex85444210 | – – – – Legfeljebb 80 V feszültségig |

854449 | – – Más: |

85444920 | – – – Távközlésben használt, legfeljebb 80 V feszültségig |

8703 | Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is: |

870310 | – Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek: |

870390 | – Más |

8707 | A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is): |

870710 | – A 8703 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz: |

87071090 | – – Más |

8709 | Önjáró üzemi targonca, rakodó– vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze: |

8711 | Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi: |

871120 | – 50 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

871130 | – 250 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

87114000 | – 500 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő |

8716 | Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze: |

– Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi: |

871639 | – – Más: |

– – – Más: |

– – – – Új: |

– – – – – Más: |

87163959 | – – – – – – Más |

8901 | Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személy– vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű: |

890190 | – Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru– és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű: |

– – Más: |

89019091 | – – – Nem mechanikusan hajtott |

89019099 | – – – Mechanikusan hajtott |

8903 | Jacht és sport– vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu: |

– Más: |

890399 | – – Más: |

89039910 | – – – Egyenkénti tömege legfeljebb 100 kg |

– – – Más: |

89039999 | – – – – Hossza több mint 7,5 méter |

9001 | Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével: |

900110 | – Optikai szál, optikai szálból álló nyaláb és kábel: |

90011090 | – – Más |

9003 | Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek alkatrésze: |

– Keret és szerelék: |

90031100 | – – Műanyagból |

900319 | – – Más anyagból: |

90031930 | – – – Nem nemesfémből |

90031990 | – – – Más anyagból |

9028 | Gáz–, folyadék– vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló érőeszköz is: |

902890 | – Alkatrész és tartozék: |

90289090 | – – Más |

91070000 | Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló |

9401 | Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei: |

94011000 | – Ülés légi járműhöz |

ex94011000 | – A polgári légi járműveken használt nem bőr borításúakat kivéve |

9405 | Lámpa és világító–felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze: |

940560 | – Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók: |

94056080 | – – Más anyagból |

ex94056080 | – – – A polgári légi járműveken használt nem nemesfémből készülteket kivéve |

– Alkatrész: |

94059900 | – – Más: |

ex94059900 | – – – Kivéve a 940510 vagy 940560 vámtartifaalszám alá tartozó, légi járműveken való használatra szánt árucikkek nem nemesfém alkatrészeit |

940600 | Előre gyártott épület: |

– Más: |

– – Vasból vagy acélból: |

94060031 | – – – Üvegház |

9506 | Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence: |

– Sítalp és más sífelszerelés: |

950611 | – – Sítalp |

95061200 | – – Síkötés (sítalprögzítő) |

95061900 | – – Más |

– Vízisítalp, hullámlovas–, széllovas– és más vízisport–felszerelés: |

95062100 | – – Széllovas |

95062900 | – – Más |

– Golfütő és más golffelszerelés: |

95063100 | – – Golfütő, komplett |

95063200 | – – Labda |

950639 | – – Más |

950640 | – Asztalitenisz–felszerelés: |

– Tenisz–, tollaslabda– vagy hasonló ütő, húrral ellátva is: |

95065100 | – – Teniszütő, húrral ellátva is |

95065900 | – – Más |

– Labda, a golflabda és az asztalitenisz–labda kivételével: |

95066100 | – – Teniszlabda |

950662 | – – Felfújható: |

95066210 | – – – Bőrből |

950669 | – – Más |

950670 | – Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is: |

95067010 | – – Jégkorcsolya |

95067090 | – – Alkatrész és tartozék |

– Más: |

950691 | – – Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés: |

950699 | – – Más |

9507 | Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés: |

95073000 | – Horgászorsó |

9606 | Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb |

9607 | Villámzár (húzózár) és részei: |

960720 | Alkatrész: |

--------------------------------------------------

Ib. MELLÉKLET

SZERB VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

6. cikkében említettek szerint

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 80 %-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60 %-ára csökken;

c) e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken;

d) e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20 %-ára csökken;

e) az e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód | Árumegnevezés |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén–, szulfo–, nitro– vagy nitrozoszármazékai: |

– Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid: |

29152100 | – – Ecetsav |

2930 | Szerves kénvegyületek: |

293090 | – Más: |

29309085 | – – Más: |

ex29309085 | – – – Ditiokarbonátok (xantátok) |

3006 | Az árucsoporthoz tartozó megjegyések 4. pontjában meghatározott gyógyászati termékek: |

300610 | – Steril sebészeti catgut, hasonló steril varróanyag és a sebészetben használt, ragasztóval ellátott steril gézszövet sebek lezárására; steril laminária és steril laminária tampon; steril felszívódó sebészeti vagy fogászati vérzéscsillapító: |

30061030 | – – Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is: |

ex30061030 | – – – Műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, porózus, a sztirolpolimerekből vagy vinil-klorid-polimerekből készültet kivéve |

3208 | Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok: |

320820 | – Akril– vagy vinilpolimer–alapú: |

320890 | – Más: |

– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok |

32089011 | – – – 2,2′–(tercbutilimino)dietanol és 4,4′–metiléndiciklohexil diizocianát alapú poliuretán oldatban, N,N–dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal |

32089019 | – – – Más: |

ex32089019 | – – – – Más Poliuretán (PU) alapú lakkok elektronikus szigeteléshez: 2,2– (tetrabutilamino) dietanol I 4,4 metilén-diciklohexil diizojant legalább 20 tömegszázalék (legfeljebb 36 %) szilárd anyagot tartalmazó N,N–dimetil-acetamidban oldva;Poliésztermid (PEI) alapú lakkok elektronikus szigeteléshez: P-krezol kopolimer és divinilbenzin N,N–dimetil-acetamid–oldat formájában legalább 20 tömegszázalék (legfeljebb 40 %) szilárdanyag-tartalommalPoliamid-imid (PAI) alapú lakkok elektronikus szigeteléshez: Trimetil-diizocianát anhidridje N-metil-pirolidon-oldat formájában, legalább 25 tömegszázalék (legfeljebb 40 %) szilárdanyag-tartalommal |

– – Más: |

32089091 | – – – Szintetikus polimer alapú |

32089099 | – – – Kémiailag módosított természetes polimer alapú |

3209 | Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is: |

3304 | Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy –napvédő készítményeket; manikűr– vagy pedikűrkészítmények: |

– Más: |

33049900 | – – Más |

3305 | Hajápoló szerek: |

33051000 | – Samponok |

3306 | Száj– vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben: |

33061000 | – Fogtisztító szer |

33069000 | – Más |

3307 | Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség– vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is: |

– Helyiségillatosítók vagy –szagtalanítók, beleértve a vallási szertartásoknál használt illatosító készítményeket is: |

33074100 | – – "Agarbatti" és égetés útján működő más illatosítók |

3401 | Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília: |

340120 | – Szappan más formában: |

34013000 | – Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve, szappantartalommal is |

3402 | Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével: |

340220 | – Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve: |

340290 | – Más: |

34029090 | – – Mosó– és tisztítókészítmények |

3405 | Lábbeli–, bútor–, padló–, autókarosszéria–, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek és –porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével: |

340600 | Gyertyák, mécsesek és hasonlók: |

34070000 | Mintázópaszták, beleértve a gyermekjátéknak összeállítottat is; készletben összeállított "fogászati viasz" vagy "fogászati lenyomatkeverék" néven ismert készítmények, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy lemez, patkó, rúd vagy hasonló formában; a fogászatban használt gipszalapú egyéb készítmények (égetett gipszből vagy kalcium–szulfátból) |

ex34070000 | – Nem fogászati célra szánt készítmények |

3506 | Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben: |

35061000 | – Enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben |

– Más: |

35069900 | – – Más |

3604 | Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek: |

36049000 | – Más |

3606 | Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk: |

36061000 | – Folyékony vagy cseppfolyós gáz tüzelőanyag olyan, legfeljebb 300 cm3 űrtartalmú tartályban, amelyet cigaretta–öngyújtók vagy hasonló gyújtószerszámok töltésére vagy utántöltésére használnak |

360690 | – Más: |

36069090 | – – Más |

3808 | Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés–szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír): |

3825 | A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. pontjában meghatározott más hulladék: |

382590 | – Más: |

38259010 | – – Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz |

3915 | Műanyaghulladék és –forgács: |

3916 | Műanyag szál, 1 mm–t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva: |

39161000 | – Etilénpolimerekből |

391620 | – Vinil–klorid–polimerekből: |

39162090 | – – Más |

391690 | – Más műanyagból: |

– – Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosítottak is: |

39169011 | – – – Poliészterekből |

39169013 | – – – Poliamidokból |

39169015 | – – – Epoxigyantákból |

39169019 | – – – Más |

– – Addíciós polimerizációs termékekből: |

39169051 | – – – Propilénpolimerekből |

39169059 | – – – Más |

3917 | Műanyagból készült cső, tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima): |

– Rugalmatlan cső és tömlő: |

391721 | – – Etilénpolimerekből: |

39172110 | – – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva |

39172190 | – – – Más: |

ex39172190 | – – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391722 | – – Propilénpolimerekből: |

39172210 | – – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva |

39172290 | – – – Más: |

ex39172290 | – – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391723 | – – Vinil–klorid–polimerekből: |

39172310 | – – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva |

39172390 | – – – Más: |

ex39172390 | – – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391729 | – – Más műanyagból: |

– Más cső és tömlő: |

391732 | – – Más, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül: |

– – – Varrat nélküli, és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőt, legfeljebb felületileg, de tovább nem megmunkálva: |

39173210 | – – – – Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosítottak is |

– – – – Addíciós polimerizációs termékekből: |

39173231 | – – – – – Etilénpolimerekből |

39173235 | – – – – – Vinil–klorid–polimerekből |

ex39173235 | – – – – – – Dializátortól eltérő célra |

39173239 | – – – – – Más |

39173251 | – – – – Más |

– – – Más: |

39173299 | – – – – Más |

39173300 | – – Más, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvénnyel |

ex39173300 | – – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

391739 | – – Más |

3918 | Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal– vagy mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak szerint: |

3921 | Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík: |

– Porózus: |

392113 | – – Poliuretánból: |

39211400 | – – Regenerált cellulózból |

39211900 | – – Más műanyagból: |

3923 | Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is): |

392329 | – – Más műanyagból: |

392330 | – Ballon, palack, flakon és hasonló áruk: |

392340 | – Cséve, orsó, kopsz és hasonló termék: |

392350 | – Dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

39235010 | – – Kupak és fedő üvegekhez |

392390 | – Más |

3924 | Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk: |

392490 | – Más |

3925 | Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk: |

39251000 | – Tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űrtartalommal |

392590 | – Más |

3926 | Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk: |

39263000 | – Bútor–, karosszéria– vagy hasonló szerelékek |

39264000 | – Szobor és más díszítésre szolgáló tárgy |

392690 | – Más: |

39269050 | – – Perforált kosár és hasonló termékek a csővezetékekben való vízszűréshez |

– – Más: |

39269092 | – – – Lemezekből |

39269097 | – – – Más: |

ex39269097 | – – – – Más higiéniai és gyógyászati termékek (csecsemők számára gyártott cumik is);nyers kontaktlencse |

40030000 | Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban |

40040000 | Lágygumihulladék, –törmelék és –forgács, és az ezekből nyert por és granulátum |

4009 | Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.: csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával): |

– Betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva: |

40091100 | – – Szerelvény nélkül |

40091200 | – – Szerelvénnyel |

ex40091200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Fémbetétes vagy más módon kizárólag fémmel kombinálva: |

40092100 | – – Szerelvény nélkül |

40092200 | – – Szerelvénnyel |

ex40092200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Textilbetétes vagy más módon kizárólag textilanyaggal kombinálva: |

40093100 | – – Szerelvény nélkül |

40093200 | – – Szerelvénnyel |

ex40093200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Más anyagú betéttel vagy más módon, más anyaggal kombinálva: |

40094100 | – – Szerelvény nélkül |

40094200 | – – Szerelvénnyel |

ex40094200 | – – – Polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

4010 | Szállítószalag vagy meghajtó– vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból: |

– Szállítószalag: |

40101200 | – – Kizárólag textilbetétes |

40101900 | – – Más |

– Meghajtó vagy erőátviteli szíj: |

40103100 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), V–bordázattal, 60 cm–t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel |

40103200 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), a V–bordázatú kivételével, 60 cm–t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel |

40103300 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), V–bordázattal, 180 cm–t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel |

40103400 | – – Végtelen meghajtó vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V–alakú meghajtószíj), a V–bordázatú kivételével, 180 cm–t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel |

40103500 | – – Végtelen szinkronszíj, 60 cm–t meghaladó, de legfeljebb 150 cm külső kerülettel |

40103600 | – – Végtelen szinkronszíj 150 cm–t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel |

40103900 | – – Más |

4011 | Új, gumi légabroncs: |

40111000 | – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is) |

401120 | – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40112090 | – – 121 feletti terhelési indexszel |

ex40112090 | – – – Legfeljebb 61 cm–es pántátmérővel |

401140 | – Motorkerékpárhoz: |

40115000 | – Kerékpárhoz |

– Más "halszálka"–mintás vagy hasonló futófelületű: |

40116900 | – – Más |

– Más: |

40119900 | – – Más |

4013 | Belső tömlő gumiból: |

401310 | – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is), autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40131090 | – – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz |

40132000 | – Kerékpárhoz |

40139000 | – Más |

4015 | Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra: |

– Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű: |

401519 | – – Más |

40159000 | – Más |

4016 | Más áru vulkanizált lágygumiból: |

– Más: |

40169100 | – – Padlóburkoló és szőnyeg |

40169200 | – – Törlőgumi |

40169300 | – – Tömítés, alátét és más hasonló áru |

ex40169300 | – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

40169500 | – – Más felfújható áru |

401699 | – – Más |

40169920 | – – – Feszítő tömlő |

ex40169920 | – – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

– – – Más: |

– – – – A 8701–8705 vtsz. alá tartozó járművekhez: |

40169952 | – – – – – Fém–gumi kötésű alkatrészek |

40169958 | – – – – – Más |

– – – – Más: |

40169991 | – – – – – Fém–gumi kötésű alkatrészek |

ex40169991 | – – – – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

40169999 | – – – – – Más: |

ex40169999 | – – – – – – A polgári légi járműveken technikai célra használtakat kivéve |

401700 | Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, beleértve a hulladékot és törmeléket is; keménygumiból készült áruk: |

42010000 | Nyerges– és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára |

4203 | Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből: |

4302 | Cserzett vagy kikészített szőrme (beleértve a fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével: |

4303 | Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk: |

43040000 | Műszőrme és ebből készült áru |

ex43040000 | – Műszőrméből készült termékek |

4410 | Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és –maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is: |

– Fából: |

441011 | – – Forgácslemez: |

44101110 | – – – Megmunkálatlanul vagy gyalulva, de tovább nem megmunkálva |

44101130 | – – – Felületén melaminnal impregnált papírral bevonva |

44101150 | – – – Felületén díszítő műanyagréteggel borítva |

44101190 | – – – Más |

44101900 | – – Más |

ex44101900 | – – – Ostyalemez kivételével |

44109000 | – Más |

4411 | Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is: |

– Közepes sűrűségű rostlemez (MDF): |

441112 | – – Legfeljebb 5 mm vastagságú: |

44111210 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44111210 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

44111290 | – – – Más: |

ex44111290 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

441113 | – – Vastagsága 5 mm–t meghaladó, de legfeljebb 9 mm: |

44111310 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44111310 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

44111390 | – – – Más: |

ex44111390 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

441114 | – – Vastagsága 9 mm–t meghaladó: |

44111410 | – – – Mechanikusan nem megmunkált vagy felületileg nem bevont |

ex44111410 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

44111490 | – – – Más: |

ex44111490 | – – – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

– Más: |

441192 | – – 0,8 g/cm3–t meghaladó sűrűséggel: |

4412 | Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru: |

44121000 | – Bambusznádból |

ex44121000 | – – Kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm |

– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm: |

44123200 | – – Más, legalább egy, nem tűlevelű fa külső réteggel (színoldal) |

44123900 | – – Más |

441400 | Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete: |

44140010 | – Trópusi fából, az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában meghatározottak alapján |

4418 | Ács– és épületasztalos–ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely: |

44184000 | – Zsaluzat betonszerkezeti munkához |

44186000 | – Oszlop és gerenda |

441890 | – Más: |

44189010 | – – Enyvezett épületfa |

44189080 | – – Más |

4421 | Más faáru: |

44211000 | – Ruhaakasztó |

442190 | – Más: |

44219091 | – – Rostlemezből |

4602 | Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru: |

– Növényi anyagból: |

46021100 | – – Bambusznádból |

ex46021100 | – – – Kosáráru, fonásáru és fonásanyagokból közvetlenül kész alakban előállított más áruk |

46021200 | – – Rotangnádból |

ex46021200 | – – – Kosáráru, fonásáru és fonásanyagokból közvetlenül kész alakban előállított más áruk |

460219 | – – Más |

– – – Más: |

46021991 | – – – – Kosáráru, fonásáru és fonásanyagokból közvetlenül kész alakban előállított más áruk |

4808 | Hullámpapír és –karton (ragasztott sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével: |

48081000 | – Hullámpapír és –karton, perforálva is |

4814 | Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír: |

4818 | Toalett– (WC–) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

48183000 | – Asztalterítő és szalvéta |

481890 | – Más |

4821 | Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is: |

482190 | – Más |

4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

482370 | – Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru: |

490700 | Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt posta–, illeték– vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekk űrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok: |

490900 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is: |

49090010 | – Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap |

4911 | Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is: |

– Más: |

49119100 | – – Kép, minta és fénykép |

6401 | Vízhatlan lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva: |

640110 | – Lábbeli beépített védő fém cipőorral: |

– Más lábbeli: |

640192 | – – Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli: |

64019900 | – – Más |

ex64019900 | – – – Térdet takarótól különböző |

6402 | Más lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel: |

– Sportcipő: |

640212 | – – Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő: |

64021900 | – – Más |

6403 | Lábbeli gumi–, műanyag, bőr– vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel: |

– Sportcipő: |

64031200 | – – Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő |

64031900 | – – Más |

64032000 | – Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel |

– Más lábbeli bőr külső talppal: |

640359 | – – Más |

– – – Más: |

– – – – Lábbeli, pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel: |

64035911 | – – – – – 3 cm–nél magasabb talp– és sarok–összeállítással |

– – – – – Más, a talpbélés hossza: |

64035931 | – – – – – – 24 cm–nél kisebb |

– – – – – – Legalább 24 cm: |

64035935 | – – – – – – – Férfi |

64035939 | – – – – – – – Női |

64035950 | – – – – Papucs és más házicipő |

– – – – Más, a talpbélés hossza: |

64035991 | – – – – – 24 cm–nél kisebb |

– – – – – Legalább 24 cm: |

64035995 | – – – – – – Férfi |

64035999 | – – – – – – Női |

6404 | Lábbeli gumi–, műanyag, bőr– vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel: |

6406 | Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei: |

6506 | Más fejfedő, bélelve vagy díszítve is: |

650610 | – Biztonsági fejfedő: |

65061010 | – – Műanyagból |

66020000 | Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló |

6603 | A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei: |

660390 | – Más: |

66039090 | – – Más |

67010000 | Madárbőr és más madártestrész tollal vagy pehellyel, toll, tollrész, pehely és ezekből készült áru (a 0505 vtsz. alá tartozó termék, valamint a megmunkált tollszár és tollnyél kivételével) |

68010000 | Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével) |

6802 | Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, –hulladék és –granulátum (beleértve a palát is) mesterségesen színezve: |

680300 | Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru: |

6806 | Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő– és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével: |

680620 | – Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag (beleértve ezek keverékét is): |

68069000 | – Más |

6810 | Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is: |

6813 | Dörzsanyag és ebből készült áru (pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű, betét), nem szerelve, fékhez, kapcsolószerkezethez vagy hasonlóhoz, azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil– vagy egyéb anyaggal kombinálva is: |

68132000 | – Azbesztot tartalmazó |

ex68132000 | – – Fékbetétek és fékpofák, a polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Azbesztot nem tartalmazó: |

68138100 | – – Fékbetétek és fékpofák |

ex68138100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

6815 | Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, másutt nem említett termék (beleértve a szénszálat, a szénszálból és tőzegből készült terméket is): |

– Más termék: |

68159100 | – – Magnezit–, dolomit– vagy kromittartalommal |

681599 | – – Más |

68159910 | – – – Tűzálló anyagból, vegyileg lekötött |

68159990 | – – – Más |

6902 | Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69029000 | – Más: |

ex69029000 | – – A szén és cirkónium alapúaktól különbözőek |

6904 | Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló: |

6905 | Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru: |

69060000 | Kerámiacső, –vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény |

6908 | Mázas kerámia út– és padlóburkoló lap, kályha– vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is: |

690890 | – Más: |

– – Más: |

– – – Más: |

– – – – Más: |

69089099 | – – – – – Más |

6909 | Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából; vályú, kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására: |

– Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru: |

69091200 | – – A Mohs–skálán legalább 9–es keménységű áru |

69091900 | – – Más |

69099000 | – Más |

6911 | Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból: |

69119000 | – Más |

691200 | Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével: |

6913 | Szobrocska és más dísztárgy kerámiából: |

6914 | Más kerámiaáru: |

691490 | – Más |

7007 | Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből: |

– Szilárdított (edzett) biztonsági üveg: |

700711 | – – Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi járműbe beszerelhető méretben és alakban: |

700719 | – – Más |

70071920 | – – – Anyagában színezett, homályosított vagy dublírozott, elnyelő vagy visszaverő réteggel ellátott |

70071980 | – – – Más |

– Rétegelt biztonsági üveg: |

700721 | – – Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi járműbe beszerelhető méretben és alakban: |

70072120 | – – – Gépjárműbe beszerelhető méretben és alakban |

70072180 | – – – Más: |

ex70072180 | – – – – –A polgári légi járműveken használt, nem keretezett szélvédőket kivéve |

70072900 | – – Más |

700800 | Többrétegű szigetelőüveg: |

7009 | Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is: |

70091000 | – Visszapillantó tükör járműhöz |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből: |

701090 | – Más: |

– – Más: |

– – – Más, amelynek névleges űrtartalma: |

– – – – Kevesebb mint 2,5 literes: |

– – – – – Italok és élelmiszerek részére: |

– – – – – – Palackok: |

– – – – – – – Színtelen üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109045 | – – – – – – – – Legalább 0,15 liter, de legfeljebb 0,33 liter |

– – – – – – – Színes üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109053 | – – – – – – – – 0,33 litert meghaladó, de kevesebb mint 1 liter |

70109055 | – – – – – – – – Legalább 0,15 liter, de legfeljebb 0,33 liter |

7011 | Üvegbúra (beleértve a ballont és csövet is) nyitottan és üvegrészei, felszerelés nélkül, izzólámpa, katódsugárcső vagy hasonlók gyártásához: |

70119000 | – Más |

70140000 | Üvegáru jelzőberendezéshez és optikai elem üvegből (a 7015 vtsz. alá tartozó kivételével), optikailag nem megmunkálva |

7015 | Óraüveg és hasonló üveg, látásjavító vagy nem látásjavító szemüveglencse, hajlítva, ívelve, homorítva vagy hasonló módon, de optikailag nem megmunkálva; ilyen üveg gyártásához homorú üveggömb és gömbrész: |

70159000 | – Más |

7016 | Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégla, kocka, borítólap és más üvegáru öntött vagy sajtolt üvegből, drótbetéttel is; üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg és hasonló; sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb, panel, lap, kagyló vagy hasonló formában: |

70161000 | – Üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra |

7018 | Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő– vagy féldrágakő–utánzat és hasonló apró üvegáru és ebből készült termék, az ékszerutánzat kivételével; üvegszem, az emberi műszem kivételével; üvegcső–megmunkálással előállított szobrocska és más díszműáru, az ékszerutánzat kivételével; legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb (üvegszemcse): |

701810 | – Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő– vagy féldrágakő–utánzat és hasonló apró üvegáru: |

70182000 | – Mikrogömb, legfeljebb 1 mm átmérővel |

701890 | – Más: |

70189090 | – – Más |

7019 | Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, szövet): |

– Pászma, előfonat, fonal és vágott szál: |

70191100 | – – Legfeljebb 50 mm hosszúságú vágott szál |

– Vékony lap (fátyol), kártfátyol, szövedék, párnázat, lap és hasonló nem szőtt termék: |

70193900 | – – Más |

70194000 | – Előfonatból készült szövet |

– Más szövet: |

70195200 | – – 30 cm–nél szélesebb, 250 g/m2–nél kisebb tömegű, vászonkötésű (taftkötésű), olyan elemi szálból, amelyben az egyes egyágú szálak finomsági száma legfeljebb 136 tex |

70195900 | – – Más |

702000 | Más üvegáru: |

70200005 | – Kvarccső és –tégely félvezetőgyártáshoz, diffúziós és oxidációs kemencében történő alkalmazásra |

– Más: |

70200010 | – – Olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium–dioxidból |

70200030 | – – Olyan üvegből, amely lineáris tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket |

70200080 | – – Más |

7117 | Ékszerutánzat: |

– Nem nemesfémből, nemesfémmel bevonva is: |

711719 | – – Más |

71171910 | – – – Üvegrészekkel |

– – – Üvegrészek nélkül: |

71171999 | – – – – Más |

71179000 | – Más |

7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

– Más, tekercsben, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

72083900 | – – Kevesebb mint 3 mm vastagságú |

7216 | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból: |

– Más: |

721691 | – – Hidegen alakítva vagy hidegen húzva, síkhengerelt termékekből: |

72169900 | – – Más |

7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból: |

721710 | – Lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

– – – Legalább 0,8 mm maximális keresztmetszettel: |

72171039 | – – – – Más |

721720 | – Cinkkel lemezelve vagy bevonva: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72172030 | – – – Legalább 0,8 mm maximális keresztmetszettel |

72172050 | – – Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag: |

73024000 | – Csatlakozó lemez és alátétlemez |

73029000 | – Más |

7310 | Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül: |

7312 | Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos szigetelésű kivételével: |

731210 | – Sodort huzal, kötél és kábel: |

73121020 | – – Rozsdamentes acélból |

ex73121020 | – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

– – Más, maximális keresztmetszettel: |

– – – Legfeljebb 3 mm keresztmetszettel: |

73121049 | – – – – Más: |

ex73121049 | – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

– – – 3 mm–t meghaladó keresztmetszettel: |

– – – – Sodort huzal: |

73121061 | – – – – – Nem bevonva |

ex73121061 | – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

– – – – – Bevonva: |

73121065 | – – – – – – Cinkkel lemezelve vagy bevonva |

ex73121065 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121069 | – – – – – – Más |

ex73121069 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73129000 | – Más |

ex73129000 | – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

7314 | Drótszövet (végtelen szalagban is) rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas– vagy acélhuzalból; rács nyújtott és hasított vas– vagy acéllemezből: |

731420 | – Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2: |

– Más rács, sodronyfonat és kerítésfonat, a keresztezéseknél hegesztve: |

73143900 | – – Más |

731700 | Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével) vasból vagy acélból, más fémfejjel is, a rézfejű szög kivételével: |

7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból: |

7320 | Rugó és rugólap vasból vagy acélból: |

7321 | Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból: |

– Más készülék: |

73218900 | – – Más, beleértve a szilárdanyag– tüzelésű készülékeket is |

ex73218900 | – – – Szilárdanyag-tüzelésű |

7322 | Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és meleglevegő–elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból: |

– Fűtőtest és részei: |

73221100 | – – Öntöttvasból |

73221900 | – – Más |

7323 | Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas– vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból: |

– Más: |

73239100 | – – Öntöttvasból, nem zománcozva |

732393 | – – Rozsdamentes acélból: |

732394 | – – Vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból, zománcozva: |

73239410 | – – – Áru asztali használatra |

732399 | – – Más |

73239910 | – – – Áru asztali használatra |

– – – Más: |

73239999 | – – – – Más |

7324 | Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból: |

– Fürdőkád: |

73242100 | – – Öntöttvasból, zománcozva is |

73249000 | – Más, beleértve a részeket is |

ex73249000 | – – Szaniter áruktól eltérő árul (ezek részeit kivéve), polgári légi járműveken való használatra |

7325 | Más öntött áru vasból vagy acélból: |

7326 | Más cikk vasból vagy acélból: |

7403 | Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan: |

– Rézötvözet: |

74032100 | – – Réz–cink alapötvözet (sárgaréz) |

7407 | Rézrúd és –profil: |

– Rézötvözetből: |

740729 | – – Más |

7408 | Rézhuzal: |

– Finomított rézből: |

740819 | – – Más |

– Rézötvözetből: |

74082200 | – – Réz–nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz–nikkel–cink alapötvözetből (nikkelezüst) |

7410 | Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm: |

– Alátét nélkül: |

74101100 | – – Finomított rézből |

7418 | Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei rézből; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, rézből; higiéniai és tisztálkodási áru és részei rézből: |

74182000 | – Egészségügyi cikk és részei |

7419 | Más rézgyártmányok: |

– Más: |

741999 | – – Más |

74199990 | – – – Más |

7604 | Alumíniumrúd és –profil: |

– Alumíniumötvözetből: |

760429 | – – Más |

76042910 | – – – Rúd |

7605 | Alumíniumhuzal: |

– Ötvözetlen alumíniumból: |

76051900 | – – Más |

– Alumíniumötvözetből: |

76052100 | – – Ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője meghaladja a 7 mm–t |

76052900 | – – Más |

7608 | Alumíniumcső: |

760820 | – Alumíniumötvözetből: |

– – Más: |

76082081 | – – – Extrudálva, de tovább nem megmunkálva |

ex76082081 | – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

76090000 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) |

76110000 | Alumíniumtartály, –ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül |

7612 | Alumíniumhordó, –dob, –kanna, –doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül: |

76130000 | Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására |

7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével: |

7615 | Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra és csiszolásra, alumíniumból; higiéniai és tisztálkodási áru és részei alumíniumból: |

7616 | Más alumíniumgyártmány: |

8201 | Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas kacsozókés és hasonló vágószerszám; mindenféle kertészollo fanyeső olló; kasza, sarló, szénavágó kés, sövénynyíró olló, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám: |

8202 | Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó vagy fogazatlan fűrészlapot is): |

82021000 | – Kézifűrész |

8205 | Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is); forrasztólámpa; satu, befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és –alkatrész kivételével; üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő: |

82060000 | A 8202–8205 vtsz.–ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben |

8207 | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló–, csákoló–, lyukasztó–, menetfúró, menetvágó, fúró–, furatmegmunkáló, üregelő–, maró–, esztergályozó– vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is: |

– Sziklafúró vagy talajfúró szerszám: |

82071300 | – – Cermetből készült munkavégző résszel |

820719 | – – Más, beleértve a részeket is: |

82071990 | – – – Más |

820730 | – Sajtoló–, csákoló– vagy lyukasztószerszám: |

820740 | – Menetfúró vagy menetvágó szerszám: |

820750 | – Fúrószerszám, a sziklafúró kivételével: |

820760 | – Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám: |

820770 | – Marószerszám: |

820780 | – Esztergaszerszám: |

820790 | – Más cserélhető szerszám: |

– – Más anyagból készült munkavégző résszel: |

82079030 | – – – Csavarhúzó hegy |

82079050 | – – – Fogazószerszám |

– – – Más, amelynek munkavégző része: |

– – – – Cermet: |

82079071 | – – – – – Fémmegmunkáláshoz |

82079078 | – – – – – Más |

– – – – Más anyag: |

82079091 | – – – – – Fémmegmunkáláshoz |

82079099 | – – – – – Más |

8208 | Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez |

820900 | Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetből: |

8211 | Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével, és ezek vágópengéi: |

82111000 | – Összeállított, összeválogatott készlet |

– Más: |

821191 | – – Asztali kés, mereven rögzített pengével: |

82119200 | – – Más kés, rögzített pengéjű |

82119300 | – – Kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű |

82119400 | – – Penge |

8212 | Borotva és borotvapenge (beleértve a borotvapenge–nyersdarabot, szalagban is): |

82130000 | Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi |

8214 | Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító– és darabolókés, papírvágó kés); manikűr– vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) |

8215 | Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz: |

821510 | – Összeállított, összeválogatott készlet, amelyben legalább egy cikk nemesfémmel bevont: |

821520 | – Más összeállított, összeválogatott készlet: |

– Más: |

821599 | – – Más |

8301 | Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből: |

83011000 | – Lakat |

83013000 | – Bútorzár |

830140 | – Más zár: |

83015000 | – Más, kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet |

83016000 | – Alkatrész |

83017000 | – Csak kulcs |

8302 | Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és –tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből: |

83023000 | – Gépjárművasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk |

– Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk: |

83024100 | – – Épülethez használt |

8305 | Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből: |

83052000 | – Fűzőkapocs |

83059000 | – Más, beleértve az alkatrészt is |

8307 | Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből: |

83071000 | – Vasból vagy acélból |

ex83071000 | – – A szerelvényekkel ellátottakat kivéve, polgári légi járművekhez |

8309 | Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona–, csavar– és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből: |

83091000 | – Koronadugó |

8311 | Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy fém– vagy keményfémfelrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befújáshoz, beszóráshoz: |

831110 | – Nem nemesfém elektróda, bevonva elektromos ívhegesztéshez: |

83112000 | – Nem nemesfém huzal, bélelve, elektromos ívhegesztéshez |

8402 | Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz–kazán kivételével); túlhevítő vízkazán: |

– Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán: |

84021100 | – – Vízcsöves kazán, több mint 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel |

84021200 | – – Vízcsöves kazán, legfeljebb 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel |

840219 | – – Más gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid kazánt is: |

84022000 | – Túlhevítő vízkazán |

8403 | Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével: |

8404 | Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvízelőmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez: |

84041000 | – Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz |

84042000 | – Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor: |

– A 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló, dugattyús motor: |

84073100 | – – Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalommal |

840732 | – – 50 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalommal: |

840733 | – – 250 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal: |

84073390 | – – – Más |

840734 | – – 1000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

84073410 | – – – Ipari összeszerelésre: a 870110 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktorhoz;a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz;a 8704 vtsz. alá tartozó 2800 cm3–nél kisebb hengerűrtartalmú motorral ellátott gépjárműhöz;a 8705 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz |

ex84073410 | – – – – a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművektől eltérő |

– – – Más: |

– – – – Új, hengerűrtartalma: |

84073491 | – – – – – Legfeljebb 1500 cm3 |

84073499 | – – – – – Több mint 1500 cm3 |

840790 | – Más motor: |

8408 | Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel): |

840820 | – A 87. Árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló motor: |

– – Más: |

– – – Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz, a teljesítménye: |

84082031 | – – – – Legfeljebb 50 kW |

84082035 | – – – – 50 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW |

– – – A 87. Árucsoport más járműveihez, a teljesítménye: |

84082051 | – – – – Legfeljebb 50 kW |

84082055 | – – – – 50 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW |

ex84082055 | – – – – – Ipari összeszerelési célúaktól eltérő |

840890 | – Más motor: |

– – Más: |

– – – Új, teljesítménye: |

84089041 | – – – – Legfeljebb 15 kW |

ex84089041 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84089043 | – – – – 15 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW |

ex84089043 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84089045 | – – – – 30 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW |

ex84089045 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84089047 | – – – – 50 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW |

ex84089047 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8412 | Más erőgép és motor: |

– Hidraulikus erőgép és motor: |

841221 | – – Lineáris működésű (henger): |

84122120 | – – – Hidraulikus rendszer |

ex84122120 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84122180 | – – – Más: |

ex84122180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841229 | – – Más |

84122920 | – – – Hidraulikus rendszer |

ex84122920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Más: |

84122981 | – – – – Hidraulikus hajtású motor |

ex84122981 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84122989 | – – – – Más: |

ex84122989 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Pneumatikus erőgép és motor: |

84123100 | – – Lineáris működésű (henger): |

ex84123100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84123900 | – – Más |

ex84123900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841280 | – Más: |

84128010 | – – Gőzüzemű erőgép |

84128080 | – – Más: |

ex84128080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841290 | – Alkatrész: |

84129020 | – – Nem turbórendszerű sugárhajtású motorhoz |

ex84129020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84129040 | – – Hidraulikus erőgéphez és motorhoz |

ex84129040 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84129080 | – – Más: |

ex84129080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8413 | Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor): |

– Folyadékszivattyú mérőszerkezettel felszerelve, vagy úgy kialakítva, hogy mérőszerkezettel felszerelhető legyen: |

84131100 | – – Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag– vagy kenőanyag–adagoló szivattyú |

84131900 | – – Más |

ex84131900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84132000 | – Kéziszivattyú, a 841311 vagy 841319 alszám alá tartozó kivételével |

ex84132000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841330 | – Üzemanyag–, kenőanyag– vagy hűtőfolyadék–szivattyú belső égésű, dugattyús motorhoz: |

84133080 | – – Más: |

ex84133080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84134000 | – Betonszivattyú |

841350 | – Más dugattyús térfogatkiszorításos szivattyú: |

84135020 | – – Hidraulikus egység |

ex84135020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84135040 | – – Adagoló és aránybeállító szivattyú |

ex84135040 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

– – – Dugattyús szivattyú: |

84135061 | – – – – Hidraulikus meghajtással |

ex84135061 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84135069 | – – – – Más: |

ex84135069 | – – – – – Dugattyúmembrántól eltérő, több mint 15 1/s teljesítményű, a polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84135080 | – – – Más: |

ex84135080 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841360 | – Más forgódugattyús térfogatkiszorításos szivattyú: |

84136020 | – – Hidraulikus egység |

ex84136020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

– – – Fogaskerékszivattyú: |

84136031 | – – – – Hidraulikus meghajtással |

ex84136031 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136039 | – – – – Más: |

ex84136039 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Forgólapátos szivattyú: |

84136061 | – – – – Hidraulikus meghajtással |

ex84136061 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136069 | – – – – Más: |

ex84136069 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136070 | – – – Csavarszivattyú |

ex84136070 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84136080 | – – – Más: |

ex84136080 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841370 | – Más centrifugálszivattyú: |

– – Búvárszivattyú: |

84137021 | – – – Egyfokozatú |

84137029 | – – – Többfokozatú |

84137030 | – – Tömszelence nélküli centrifugális szivattyú fűtőrendszerhez és melegvíz–ellátáshoz |

– – Más, a kiömlőcsonk átmérője: |

84137035 | – – – Legfeljebb 15 mm: |

ex84137035 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Több mint 15 mm: |

84137045 | – – – – Csatornás centrifugális szivattyú és oldalcsatornás szivattyú |

ex84137045 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – Radiális átömlésű szivattyú: |

– – – – – Egyfokozatú: |

– – – – – – Egy járókerékkel: |

84137051 | – – – – – – – Monoblokk |

ex84137051 | – – – – – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137059 | – – – – – – – Más: |

ex84137059 | – – – – – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137065 | – – – – – – Több mint egy járókerékkel |

ex84137065 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137075 | – – – – – Többfokozatú |

ex84137075 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – Más centrifugálszivattyú: |

84137081 | – – – – – Egyfokozatú: |

ex84137081 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84137089 | – – – – – Többfokozatú |

ex84137089 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más szivattyú; folyadékemelő: |

84138100 | – – Szivattyú |

ex84138100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84138200 | – – Folyadékemelő (elevátor) |

– Alkatrész: |

84139100 | – – Szivattyúhoz |

ex84139100 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84139200 | – – Folyadékemelőhöz (elevátorhoz) |

8414 | Lég– vagy vákuumszivattyú, lég– vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó– vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is: |

841430 | – Hűtőkészülékben használatos kompresszor: |

84143020 | – – Legfeljebb 0,4 kW teljesítményű |

ex84143020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – 0,4 kW–ot meghaladó teljesítményű: |

84143089 | – – – Más: |

ex84143089 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841440 | – Légkompresszor, vontatható, kerekes alvázra szerelve: |

– Ventilátor: |

84145100 | – – Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel |

ex84145100 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841459 | – – Más |

84145920 | – – – Axiál ventilátor |

ex84145920 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84145940 | – – – Centrifugál ventilátor |

ex84145940 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84145980 | – – – Más: |

ex84145980 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84146000 | – Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel |

841480 | – Más: |

– – Turbókompresszor: |

84148011 | – – – Egyfokozatú |

ex84148011 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148019 | – – – Többfokozatú |

ex84148019 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Dugattyús kompresszor, manometrikus nyomás teljesítménye: |

– – – Legfeljebb 15 bar, az átáramló mennyiség óránként: |

84148022 | – – – – Legfeljebb 60 m3 |

ex84148022 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148028 | – – – – 60 m3–t meghaladó |

ex84148028 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – 15 bar–t meghaladó, az átáramló mennyiség óránként: |

84148051 | – – – – Legfeljebb 120 m3 |

ex84148051 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148059 | – – – – 120 m3–t meghaladó |

ex84148059 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Forgódugattyús kompresszorok: |

84148073 | – – – Egytengelyes |

ex84148073 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Többtengelyes: |

84148075 | – – – – Csavarkompresszor |

ex84148075 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148078 | – – – – Más: |

ex84148078 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84148080 | – – Más: |

ex84148080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8416 | Égőfej (–rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz– elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket: |

841610 | – Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére: |

84163000 | – Mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket |

8417 | Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos működésű kivételével: |

841720 | – Sütőipari kemence, beleértve a finom pékáru–sütőkemencét is: |

841780 | – Más: |

84178020 | – – Alagútkemence és tokoskemence kerámiatárgyak kiégetésére |

84178080 | – – Más |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő– vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével: |

– Háztartási hűtőgép: |

841821 | – – Kompresszoros típusú: |

84182110 | – – – 340 litert meghaladó űrtartalommal |

– – – Más: |

– – – – Más, az űrtartalom: |

84182191 | – – – – – Legfeljebb 250 liter |

84182199 | – – – – – 250 litert meghaladó, de legfeljebb 340 liter |

84182900 | – – Más |

ex84182900 | – – – Elektromos abszorpciós típusú kivételével |

841830 | – Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal: |

84183020 | – – Legfeljebb 400 liter űrtartalommal |

ex84183020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84183080 | – – 400 litert meghaladó, de legfeljebb 800 liter űrtartalommal |

ex84183080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841840 | – Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal: |

84184020 | – – Legfeljebb 250 liter űrtartalommal |

ex84184020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84184080 | – – 250 litert meghaladó, de legfeljebb 900 liter űrtartalommal |

ex84184080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

841850 | – Más berendezési tárgyak (ládák, szekrények, kiállítópultok, vitrinek és hasonlók) tárolásra és bemutatásra, beépített hűtő– vagy fagyasztókészülékkel: |

– – Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt): |

84185019 | – – – Más |

– – Más hűtőberendezési tárgy: |

84185091 | – – – Mélyhűtő, kivéve a 841830 és a 841840 alszám alá tartozókat |

84185099 | – – – Más |

– Más hűtő– vagy fagyasztókészülék; hőszivattyú: |

84186100 | – – Hőszivattyúk, a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezések kivételével |

ex84186100 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84186900 | – – Más |

ex84186900 | – – – Abszorpciós hőszivattyúktól eltérő, és a polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Alkatrész: |

84189100 | – – Bútor hűtő– vagy fagyasztógép befogadására |

8419 | Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet–változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: |

– Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: |

84191100 | – – Gázzal működő átfolyós vízmelegítő |

84191900 | – – Más |

– Szárító: |

84193100 | – – Mezőgazdasági termékekhez |

841939 | – – Más |

– Más gép, berendezés és készülék: |

841981 | – – Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére: |

84198120 | – – – Kávéfőző és más, kávé és más forró ital készítésére szolgáló készülék |

ex84198120 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84198180 | – – – Más: |

ex84198180 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8421 | Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék: |

– Gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék: |

842139 | – – Más |

84213920 | – – – Levegőszűrő vagy –tisztító gép és készülék |

ex84213920 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Más gázszűrő vagy –tisztító gép és készülék: |

84213940 | – – – – Folyadék halmazállapotú eljárással |

ex84213940 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84213990 | – – – – Más: |

ex84213990 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8422 | Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló– vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép: |

– Mosogatógép: |

84221100 | – – Háztartási |

84221900 | – – Más |

8423 | Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez: |

842310 | – Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg: |

84233000 | – Adott tömegre beállított mérleg és mérleg előre meghatározott tömegű anyagok zsákba vagy tartályba adagolásához, beleértve az adagoló mérleget is |

– Más mérleg: |

842381 | – – Legfeljebb 30 kg tömeg mérésére: |

842382 | – – 30 kg–ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kg tömeg mérésére: |

84238900 | – – Más |

8424 | Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok– vagy gőzszóró és hasonló gép: |

842410 | – Töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék: |

84241020 | – – Legfeljebb 21 kg tömegű |

ex84241020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84241080 | – – Más: |

ex84241080 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8425 | Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő: |

– Más csörlő; hajóorsó: |

84253100 | – – Elektromotoros meghajtással |

ex84253100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

842539 | – – Más |

84253930 | – – – Belső égésű szelepes motorral hajtott |

ex84253930 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84253990 | – – – Más: |

ex84253990 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Gépjárműemelő; csigás emelő gépjárműhöz: |

84254100 | – – Garázsban használatos, beépített gépjárműemelő rendszer |

84254200 | – – Más hidraulikus emelő és csigasor |

ex84254200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84254900 | – – Más |

ex84254900 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8426 | Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra: |

– Más önjáró gép: |

84264100 | – – Gumikerekes |

84264900 | – – Más |

– Más gép: |

842691 | – – Közúti járműre szerelhető kivitelben: |

84269900 | – – Más |

ex84269900 | – – – Polgári repüléstől különböző használatra |

8428 | Más emelő–, mozgató–, be– vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya): |

842820 | – Pneumatikus elevátor és szállítószalag: |

84282030 | – – Speciálisan mezőgazdasági használatra kialakított |

– – Más: |

84282091 | – – – Ömlesztett anyaghoz |

84282098 | – – – Más |

ex84282098 | – – – – Polgári repüléstől különböző használatra |

– Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására: |

84283300 | – – Más, szalagos típusú |

ex84283300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

842839 | – – Más |

84283920 | – – – Görgős szállítószalag |

ex84283920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84283990 | – – – Más: |

ex84283990 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

842890 | – Más gép: |

84289030 | – – Hengermű–berendezés; termékadagoló és –továbbító görgős asztal; buga–, tekercs–, rúdés lemezbillentő és –manipulátor |

– – Más: |

– – – Speciálisan mezőgazdasági célra tervezett rakodóberendezés: |

84289071 | – – – – Mezőgazdasági traktor tartozékaként tervezett |

84289079 | – – – – Más |

– – – Más: |

84289091 | – – – – Mechanikus rakodó ömlesztett anyagokhoz |

84289095 | – – – – Más: |

ex84289095 | – – – – – Csillemozgató, mozdony- vagy vasútikocsi-fordító, vasútikocsi-buktató szerkezet és hasonló vasútikocsi-mozgató berendezésektől eltérő |

8429 | Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger: |

– Buldózer és homlokgyalu: |

84291100 | – – Lánctalpas |

ex84291100 | – – – Kevesebb mint 250 kW teljesítménnyel |

84291900 | – – Más |

842940 | – Döngölőgép és úthenger: |

– Lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó: |

842951 | – – Elől–hátul kanalas rakodó: |

– – – Más: |

84295191 | – – – – Hernyótalpas kanalas rakodó |

84295199 | – – – – Más |

842952 | – – Felső szerkezetével 360°–ban elforduló gép: |

84295900 | – – Más |

8433 | Arató– vagy cséplőgép, szalma– vagy takarmánybálázó gép is; fű– vagy takarmánykaszáló gép; tojás–, gyümölcs– vagy más mezőgazdasági terméktisztító, válogatóvagy osztályozó gép, a 8437 vtsz. alá tartozó gép kivételével: |

– Fűkaszáló pázsit, park vagy sportpálya nyírására: |

843311 | – – Motoros, körforgó vízszintes vágószerkezettel: |

843319 | – – Más |

843320 | – Más fűnyíró, beleértve a traktorra szerelhető vágórudat is: |

843330 | – Más takarmánykaszáló gép: |

843340 | – Szalma– vagy takarmánybálázó gép, beleértve a felszedő–bálázó gépet: |

– Más aratógép; cséplőgép: |

84335100 | – – Arató–cséplő gép (kombájn) |

84335200 | – – Más cséplőgép |

843353 | – – Gyökeres– vagy gumósnövény–betakarító gép: |

84335330 | – – – Répafejező gép és répabetakarító gép |

843359 | – – Más |

– – – Takarmánybetakarító gép: |

84335911 | – – – – Önjáró |

84335919 | – – – – Más |

84336000 | – Tojás–, gyümölcs– vagy más mezőgazdasági terméktisztító–, válogató– vagy osztályozó gép |

8435 | Bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital készítésére szolgáló prés, zúzó– és hasonló gép: |

84351000 | – Gép |

8436 | Más mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, baromfi–tenyésztési vagy méhészeti gép, beleértve a mechanikus vagy termikus szabályozóval ellátott csíráztató berendezést is; baromfikeltető és műanya: |

8437 | Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; gabona vagy szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével: |

84371000 | – Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép |

84378000 | – Más gép |

8438 | Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével: |

8450 | Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is: |

– Legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású gép: |

845011 | – – Teljesen automata: |

84501190 | – – – 6 kg–ot meghaladó, de legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású gép |

84501200 | – – Más gép, beépített centrifugális szárítóval |

84501900 | – – Más |

8451 | Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó–, tisztító–, csavaró–, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló–, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő–, lecsévélőgép, textilszövet–hajtogató, –vágó vagy –csipkéző gép: |

– Szárítógép: |

845121 | – – Legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású: |

84512900 | – – Más |

8456 | Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer– vagy más fény– vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik: |

84561000 | – Lézer– vagy más fény– vagy fotonsugárral működő |

ex84561000 | – – Kivéve a félvezetős lapkák vagy eszközök gyártásához használt típusokat |

84562000 | – Ultrahanggal működő |

845630 | – Elektromos kisüléssel működő: |

84569000 | – Más |

8457 | Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására: |

8458 | Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is): |

8459 | Anyagleválasztással működő fémipari fúró–, furatmegmunkáló, maró–, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével: |

8460 | Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, –köszörülő vagy –simító gép kivételével: |

8461 | Gyalugép, véső–, hornyoló–, üregelő–, fogaskerékmaró, fogaskerék–köszörülő vagy fogaskerék–simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép: |

8462 | Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására: |

8463 | Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására: |

846310 | – Húzógép rúd, cső, profil, huzal vagy hasonló készítésére: |

84631090 | – – Más |

84632000 | – Menethengerlő gép |

84633000 | – Huzalmegmunkáló gép |

84639000 | – Más |

8468 | Forrasztó–, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre: |

8474 | Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép: |

– Keverő– vagy gyúrógép: |

84743200 | – – Ásványi anyagot bitumennel keverő gép |

847439 | – – Más |

847480 | – Más gép |

8479 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra: |

– Más gép és mechanikus készülék: |

84798200 | – – Keverő–, gyúró–, zúzó–, őrlő–, rostáló–, szitáló–, homogenizáló–, emulgálógép |

847989 | – – Más |

84798960 | – – – Központi zsírzórendszer |

8481 | Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet: |

848180 | – Más készülék: |

– – Csap, csapszerelvény és szelep a mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, ciszternához, kádhoz és hasonlóhoz: |

84818011 | – – – Keverőcsap (szelep) |

84818019 | – – – Más |

– – Központi fűtés radiátorszelepe: |

84818031 | – – – Hőszabályozó szelep |

84818039 | – – – Más |

84818040 | – – Szelep pneumatikus gumihoz és belső tömlőhöz |

– – Más: |

– – – Folyamatirányító szelep: |

84818059 | – – – – Más |

– – – Más: |

– – – – Tolózár: |

84818061 | – – – – – Öntöttvasból |

84818063 | – – – – – Acélból |

84818069 | – – – – – Más |

– – – – Gömbházas szelep: |

84818071 | – – – – – Öntöttvasból |

84818073 | – – – – – Acélból |

84818079 | – – – – – Más |

84818085 | – – – – Pillangószelep |

84818087 | – – – – Diafragmaszelep |

84819000 | – Alkatrész |

8482 | Golyós vagy görgős gördülőcsapágy: |

848210 | – Golyóscsapágy: |

84821090 | – – Más |

8483 | Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is): |

848310 | – Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyústengely is) és forgattyú: |

– – Forgattyú és forgattyústengely: |

84831021 | – – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84831021 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84831025 | – – – Nyitott süllyesztékben kovácsolt acélból |

ex84831025 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84831029 | – – – Más: |

ex84831029 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84831050 | – – Csuklós tengely |

ex84831050 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848330 | – Csapágyház golyós– vagy görgőscsapágy nélkül; siklócsapágy: |

84833080 | – – Siklócsapágy |

ex84833080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848340 | – Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű, a fogazott kerék kivételével, lánckerék és más közlőműrész külön bemutatva; golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is: |

84834030 | – – Golyó– vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet |

ex84834030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84834090 | – – Más: |

ex84834090 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

848360 | – Tengelykapcsoló és tengelykötés (az univerzális kötés is): |

84836020 | – – Öntöttvasból vagy öntött acélból |

ex84836020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

84836080 | – – Más: |

ex84836080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8486 | Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. c) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok: |

848630 | – Gépek és készülékek síkképernyős megjelenítők gyártásához: |

84863030 | – – Folyadékkristályos kijelző anyagának száraz maratására szolgáló berendezés |

8501 | Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]: |

850110 | – Motor, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel: |

85012000 | – Univerzális, váltó– vagy egyenáramú (AC/DC) motor, 37,5 W–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel |

ex85012000 | – – A polgári légi járműveken használt, 735 W-ot meghaladó, de legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményűektől eltértő |

– Más egyenáramú (DC) motor; egyenáramú (DC) generátor: |

85013100 | – – Legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel |

ex85013100 | – – – A polgári légi járműveken használt, 735 W-ot meghaladó kimenő teljesítményű motorral ellátott egyenáramú (DC) generátokoktól eltértő |

850132 | – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel: |

85013220 | – – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 7,5 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85013220 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85013280 | – – – 7,5 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85013280 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85013300 | – – 75 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85013300 | – – – A polgári légi járműveken használt, 150 W-ot nem meghaladó kimenő teljesítményű motorok és generátokoktól eltértő |

850134 | – – 375 kW–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

85013450 | – – – Vasúti vontatómotor |

– – – Más, a kimenő teljesítmény: |

85013492 | – – – – 375 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 750 kW |

ex85013492 | – – – – – A polgári légi járműveken használt generátorokat kivéve |

85013498 | – – – – Több mint 750 kW |

ex85013498 | – – – – – A polgári légi járműveken használt generátorokat kivéve |

– Más többfázisú, váltóáramú (AC) motor: |

850153 | – – 75 kW–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

– – – Más, a kimenő teljesítmény: |

85015394 | – – – – 375 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 750 kW |

85015399 | – – – – Több mint 750 kW |

– Váltóáramú (AC) generátor (alternátor): |

85016200 | – – 75 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85016300 | – – 375 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85016400 | – – 750 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel |

8502 | Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító: |

– Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motorral (dízelvagy féldízelmotorral): |

850211 | – – Legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel: |

85021120 | – – – Legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021120 | – – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021180 | – – – 7,5 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021200 | – – 75 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850213 | – – 375 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

85021320 | – – – 375 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021320 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021340 | – – – 750 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 2000 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85021340 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85021380 | – – – 2000 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel |

ex85021380 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850220 | – Áramfejlesztő egység szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral: |

85022020 | – – Legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85022020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85022040 | – – 7,5 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85022040 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85022060 | – – 375 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85022060 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85022080 | – – 750 kVA–t meghaladó kimenő teljesítménnyel |

ex85022080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más áramfejlesztő egység: |

850239 | – – Más |

85023920 | – – – Turbógenerátor |

ex85023920 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85023980 | – – – Más: |

ex85023980 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85024000 | – Elektromos forgó áramátalakító |

ex85024000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8504 | Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor: |

850410 | – Stabilizáló transzformátor kisülési csőhöz vagy lámpához: |

85041020 | – – Induktor, kondenzátorhoz kapcsolva vagy anélkül |

ex85041020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85041080 | – – Más: |

ex85041080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Más transzformátor: |

850431 | – – Legfeljebb 1 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

– – – Mérőtranszformátor: |

85043121 | – – – – Feszültségméréshez |

ex85043121 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043129 | – – – – Más: |

ex85043129 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043180 | – – – Más: |

ex85043180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043400 | – – 500 kVA–t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással |

850440 | – Statikus áramátalakító: |

– – Más: |

85044040 | – – – Polikristályos félvezető egyenirányító |

ex85044040 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – Más: |

– – – – Más: |

– – – – – Inverter: |

85044084 | – – – – – – Legfeljebb 7,5 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással |

ex85044084 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850450 | – Más induktor: |

85045095 | – – Más: |

ex85045095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8505 | Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro– vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab–befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej: |

85052000 | – Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék |

850590 | – Más, beleértve az alkatrészt is: |

85059030 | – – Elektromágneses vagy állandó mágneses befogó, szorító és hasonló tartókészülék |

85059090 | – – Alkatrész |

8506 | Primer elem és primer telep (galvánelem): |

850610 | – Mangán–dioxid: |

– – Lúgos: |

85061011 | – – – Hengeres |

8507 | Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is: |

850710 | – Ólom–sav akkumulátor, dugattyús motor indítására: |

– – Legfeljebb 5 kg tömegű |

85071041 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85071041 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85071049 | – – – Más: |

ex85071049 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Több mint 5 kg tömegű: |

85071092 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85071092 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85071098 | – – – Más: |

ex85071098 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850720 | – Más ólom–sav akkumulátor: |

– – Akkumulátor járműhajtáshoz: |

85072041 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85072041 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85072049 | – – – Más: |

ex85072049 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

85072092 | – – – Folyékony elektrolittal működő |

ex85072092 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85072098 | – – – Más: |

ex85072098 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850730 | – Nikkel–kadmium akkumulátor: |

85073020 | – – Hermetikusan lezárt |

ex85073020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

85073081 | – – – Akkumulátor járműhajtáshoz |

ex85073081 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85073089 | – – – Más: |

ex85073089 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85074000 | – Nikkel–vas akkumulátor |

ex85074000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850780 | – Más akkumulátor: |

85078020 | – – Nikkel–hidrid |

ex85078020 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85078030 | – – Lítium–ion |

ex85078030 | – – – –A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85078080 | – – Más: |

ex85078080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850790 | – Alkatrész: |

85079020 | – – Akkumulátor–lemez |

ex85079020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85079030 | – – Elválasztóelem |

ex85079030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85079090 | – – Más: |

ex85079090 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8514 | Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére: |

851410 | – Ellenállás-fűtésű kemence és kályha: |

851420 | – Indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő kemence és kályha: |

85144000 | – Más indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő berendezés anyagok hőkezelésére |

8516 | Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas–melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével: |

851660 | – Más sütő; tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű; grillsütő és sütőrostély: |

85166010 | – – Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal) |

851680 | – Elektromos fűtőellenállás: |

85168020 | – – Szigetelt testtel szerelt |

ex85168020 | – – – A csak egyszerűen szigetelt sablonnal és villamos kapcsolatokkal szerelt, jegesedésmegelőzésre agy jégmentesítésre a polgári légi járművelben használtakat kivéve |

85168080 | – – Más: |

ex85168080 | – – – A csak egyszerűen szigetelt sablonnal és villamos kapcsolatokkal szerelt, jegesedésmegelőzésre agy jégmentesítésre a polgári légi járművelben használtakat kivéve |

85169000 | – Alkatrész |

8517 | Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével: |

– Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket: |

85176200 | – – Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló– és útvonalválasztó berendezéseket |

ex85176200 | – – – Távbeszélő- vagy távíró- kapcsolókészülék |

8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység: |

– Hangszóró, dobozba szerelve is: |

85182100 | – – Egy hangszóró dobozába szerelve |

ex85182100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85182200 | – – Több hangszóró ugyanabba a dobozba szerelve |

ex85182200 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

851829 | – – Más |

85182995 | – – – Más: |

ex85182995 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8525 | Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitalis fényképezőgépek és videokamera-felvevők: |

85256000 | – Vevőkészüléket is tartalmazó adókészülék |

ex85256000 | – – Polgári repüléstől különböző használatra |

8528 | Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő–készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hang– vagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

– Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hangvagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

852872 | – – Más, színes: |

– – – Más: |

– – – – Képcsővel: |

– – – – – A képernyő szélesség/magasság aránya kevesebb, mint 1,5, a képernyő átlójának hossza: |

85287235 | – – – – – – 52 cm–t meghaladó, de legfeljebb 72 cm |

8535 | 1000 V–nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség–levezető, feszültséghatároló vagy –korlátozó, túlfeszültség–csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz): |

85351000 | – Olvadóbiztosíték |

– Automata áramkör–megszakító: |

85352100 | – – Kevesebb, mint 72,5 kV feszültségre |

85352900 | – – Más |

853530 | – Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó–záró (be–ki) kapcsoló: |

85359000 | – Más |

8536 | Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültségcsökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók: |

853610 | – Olvadóbiztosíték |

853620 | – Automata áramkör–megszakító: |

853630 | – Elektromos áramkörök védelmére szolgáló más készülék: |

– Lámpafoglalat, dugasz és foglalat: |

853661 | – – Lámpafoglalat: |

853670 | – Optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók |

853690 | – Más készülék: |

85369001 | – – Elektromos áramkör előre gyártott eleme |

85369085 | – – Más |

8537 | Kapcsolótábla, –panel, –tartó (konzol), –asztal, –doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével: |

8539 | Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa: |

85391000 | – Zárt betétes fényszóróegység |

ex85391000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Kisülési cső, az ibolyántúli lámpa kivételével: |

853932 | – – Higany– vagy nátriumgőzlámpa; fémhalogén lámpa: |

85393900 | – – Más |

– Ultraibolya vagy infravörös lámpa; ívlámpa: |

85394100 | – – Ívlámpa |

853949 | – – Más |

85394910 | – – – Ultraibolya lámpa |

853990 | – Alkatrész: |

85399010 | – – Izzólámpa–alapegység |

8540 | Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz–egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió–kameracső): |

854020 | – Televízió–kameracső; képátalakító és erősítőcső; más fénykatódcső: |

85402080 | – – Más |

85404000 | – Színes adat/grafikai kijelző–cső, 0,4 mm–nél kisebb sorközű foszforpontos képernyővel |

85405000 | – Fekete és fehér vagy más egyszínű (monokróm) adat/grafikai kijelző–cső |

85406000 | – Más katódsugárcső |

– Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron), a rácsvezérlésű cső kivételével: |

85407100 | – – Magnetron |

85407200 | – – Klisztron |

85407900 | – – Más |

– Más cső: |

85408100 | – – Vevő– vagy erősítőcső |

85408900 | – – Más |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is: |

– Tekercselőhuzal: |

854411 | – – Rézből: |

854419 | – – Más |

85447000 | – Optikai szálakból álló kábel |

8546 | Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő: |

86050000 | Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász–) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével) |

8606 | Vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi: |

86061000 | – Tartálykocsi és hasonló |

86063000 | – Önkiürítő teherkocsi és vagon, a 860610 alszám alá tartozók kivételével |

– Más: |

860691 | – – Fedett és zárt: |

86069180 | – – – Más: |

ex86069180 | – – – – Hűtő- és fagyasztókocsi, a 860610 alszám alá tartozó kivételével |

86069900 | – – Más |

8701 | Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével): |

870120 | – Közúti vontató félpótkocsi–vontatásra: |

87012010 | – – Új |

870190 | – Más: |

– – Mezőgazdasági vontató (az egytengelyes kerti traktor kivételével) és kerekes erdei vontató: |

– – – Új, és a motor teljesítménye: |

87019035 | – – – – 75 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 90 kW |

8703 | Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is: |

– Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű: |

870321 | – – Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal: |

87032110 | – – – Új |

ex87032110 | – – – – A szétszerelés első fázisában |

870322 | – – 1000 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal: |

87032210 | – – – Új |

ex87032210 | – – – – A stétszerelés első fázisában |

ex87032210 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032290 | – – – Használt |

870323 | – – 1500 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal: |

– – – Új |

87032311 | – – – – Motoros (önjáró) lakóautó |

87032319 | – – – – Más: |

ex87032319 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

ex87032319 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032390 | – – – Használt |

870324 | – – 3000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

87032410 | – – – Új: |

ex87032410 | – – – – A stétszerelés első fázisában |

– Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870331 | – – Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal: |

87033110 | – – – Új: |

ex87033110 | – – – – A stétszerelés első fázisában |

87033190 | – – – Használt |

870332 | – – 1500 cm3–t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal: |

– – – Új: |

87033211 | – – – – Motoros (önjáró) lakóautó |

87033219 | – – – – Más: |

ex87033219 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

ex87033219 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87033290 | – – – Használt |

870333 | – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

– – – Új: |

87033311 | – – – – Motoros (önjáró) lakóautó |

87033319 | – – – – Más: |

ex87033319 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

8704 | Áruszállító gépjármű: |

– Más, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870421 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

87042110 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

– – – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87042131 | – – – – – Új: |

ex87042131 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

– – – – Legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87042191 | – – – – – Új: |

ex87042191 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870422 | – – 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű: |

87042210 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

87042291 | – – – – Új: |

ex87042291 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870423 | – – 20 tonna össztömeget meghaladó: |

87042310 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

87042391 | – – – – Új: |

ex87042391 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

– Más, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

870431 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

87043110 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

– – – – 2800 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87043131 | – – – – – Új: |

ex87043131 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

– – – – Legfeljebb 2800 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87043191 | – – – – – Új: |

ex87043191 | – – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870432 | – – 5 tonna össztömeget meghaladó: |

87043210 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

87043291 | – – – – Új: |

ex87043291 | – – – – – A szétszerelés első fázisában |

870600 | A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve: |

8707 | A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is): |

870710 | – A 8703 vtsz. alá tartozó gépjárműhöz: |

87071010 | – – Ipari összeszerelési célra |

87100000 | Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze |

8711 | Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi: |

87111000 | – Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő |

87115000 | – 800 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő |

87119000 | – Más |

8714 | A 8711–8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka: |

– Motorkerékpárhoz (beleértve segédmotoros kerékpárhoz is): |

87141100 | – – Nyereg |

87141900 | – – Más |

– Más: |

871491 | – – Váz és villa és ezek része: |

871492 | – – Kerékabroncs és küllő: |

871493 | – – Szabadon futó lánckerék és kerékagy, a kontrafék és a kerékagyfék kivételével: |

871494 | – – Fék, kontrafék és kerékagyfék, valamint ezek alkatrésze: |

87149500 | – – Nyereg |

871496 | – – Pedál és forgattyús hajtószerkezet és részei: |

871499 | – – Más |

8716 | Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze: |

871610 | – Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára: |

87162000 | – Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi |

– Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi: |

87163100 | – – Tartálypótkocsi és –félpótkocsi |

871639 | – – Más: |

87163910 | – – – Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Euratom) |

– – – Más: |

– – – – Új: |

87163930 | – – – – – Félpótkocsi |

– – – – – Más: |

87163951 | – – – – – – Egytengelyes |

87163980 | – – – – Használt |

87164000 | – Más pótkocsi és félpótkocsi |

87168000 | – Más jármű |

871690 | – Alkatrész |

9003 | Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek alkatrésze: |

– Keret és szerelék: |

900319 | – – Más anyagból: |

90031910 | – – – Nemesfémből vagy hengerelt nemesfémből |

9004 | Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő– vagy más szemüveg: |

900410 | – Napszemüveg: |

9028 | Gáz–, folyadék– vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is: |

90281000 | – Gázmérő |

90282000 | – Folyadékmérő |

902830 | – Elektromosáram–mérő: |

902890 | – Alkatrész és tartozék: |

90289010 | – – Elektromosáram–mérőhöz |

9101 | Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal: |

9102 | Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével: |

9103 | Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével: |

9105 | Más óra |

9113 | Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze: |

9401 | Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei: |

94012000 | – Ülés gépjárműhöz |

940130 | – Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal: |

94013010 | – – Kárpitozott, háttámlával és bútorgörgővel vagy csúszósaruval felszerelve |

94018000 | – Más ülőbútor |

940190 | – Alkatrész |

94019010 | – – Légi jármű üléséhez |

– – Más: |

94019080 | – – – Más |

9403 | Más bútor és részei: |

940310 | – Hivatali fémbútor: |

940320 | – Más fémbútor: |

94032020 | – – Ágy |

ex94032020 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

94032080 | – – Más: |

ex94032080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

94037000 | – Műanyag bútor |

ex94037000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Bútor más anyagból, beleértve a nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból vagy hasonló anyagból készült bútort is: |

94038100 | – – Bambusznádból vagy rotangnádból |

94038900 | – – Más |

940390 | – Alkatrész: |

94039010 | – – Fémből |

9404 | Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi– vagy műanyag szivacsból, bevonva is: |

94041000 | – Ágybetét (matractartó) |

– Matrac: |

940421 | – – Habgumiból vagy műanyag szivacsból, bevonva is: |

94043000 | – Hálózsák |

940490 | – Más |

9405 | Lámpa és világító–felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze: |

940510 | – Csillár és más mennyezeti vagy fali, elektromos világító–felszerelés, a közterület vagy a közlekedési útvonal világítására szolgáló kivételével: |

– – Műanyagból: |

94051021 | – – – Izzólámpával működő |

94051028 | – – – Más: |

ex94051028 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

94051030 | – – Kerámiaanyagokból |

94051050 | – – Üvegből |

– – Más anyagból: |

94051091 | – – – Izzólámpával működő |

94051098 | – – – Más: |

ex94051098 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

940520 | – Elektromos asztali–, íróasztali–, éjjeliszekrény– vagy állólámpa: |

94053000 | – Karácsonyfaégő–készlet |

940540 | – Más elektromos lámpa és világító–felszerelés: |

94055000 | – Nem elektromos lámpa és világító–felszerelés |

940560 | – Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók: |

94056020 | – – Műanyagból: |

– Alkatrész: |

940591 | – – Üvegből: |

– – – Elektromos világító–felszereléshez (keresőlámpa és a spotlámpa kivételével): |

94059200 | – – Műanyagból |

ex94059200 | – – – Kivéve a 940510 vagy 940560 vámtartifaalszám alá tartozó, légi járműveken való használatra szánt árucikkek nem nemesfém alkatrészeit |

940600 | Előre gyártott épület: |

– Más: |

– – Vasból vagy acélból: |

94060038 | – – – Más |

94060080 | – – Más anyagból |

950300 | Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik; babák; más játékok; csökkentett méretű ("méretarányos") modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle): |

95030010 | – Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik |

ex95030010 | – – Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; |

– Kizárólag embert ábrázoló játékbaba, és rész és tartozék: |

95030021 | – – Babák |

95030029 | – – Rész és tartozék |

95030030 | – Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű "méretarányos" összeszerelhető modell készletben, működő is |

– Építőkészlet és építőjáték: |

95030035 | – – Műanyagból |

95030039 | – – Más anyagból: |

ex95030039 | – – – Fától eltérő anyagból készült |

– Állat vagy nem ember formájú játék: |

95030041 | – – Kitömött |

95030049 | – – Más: |

ex95030049 | – – – Fától eltérő anyagból készült |

95030055 | – Játék hangszer és készülék |

– Kirakós játék (puzzle): |

95030069 | – – Más |

95030070 | – Más játék készletben |

– Beépített motorral működő más játék és modell: |

95030075 | – – Műanyagból |

95030079 | – – Más anyagból |

– Más: |

95030081 | – – Játék fegyver |

95030085 | – – Öntött kicsinyített modell fémből |

– – Más: |

95030095 | – – – Műanyagból |

95030099 | – – – Más |

9504 | Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó–asztalt és az automata tekepályafelszerelést is: |

95041000 | – Tévéhez kapcsolható videojáték |

950420 | – Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka: |

95042090 | – – Más |

950430 | – Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő más játék, a tekepálya–felszerelés kivételével: |

95044000 | – Kártya |

950490 | – Más |

9505 | Ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgy, beleértve a bűvésztárgyat és a beugratós tréfakelléket is: |

9507 | Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés: |

95071000 | – Horgászbot |

950720 | – Halhorog, megerősítő zsineggel is: |

95079000 | – Más |

9508 | Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszköz; vándorcirkusz és vándorállatkert; vándorszínház: |

9603 | Seprű, kefe és ecset (gép, készülék– vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó–, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével): |

– Fogkefe, borotvaecset, hajkefe, körömkefe, szemöldökkefe és más test– és szépségápolásra szolgáló kefe, valamint ilyen készülék részét képező kefe is: |

96032100 | – – Fogkefe, beleértve a műfogsortisztító kefét is |

960329 | – – Más |

960330 | – Művészecset, íróecset és hasonló ecset kozmetikai szer felviteléhez: |

96033090 | – – Ecset kozmetikai szerek felviteléhez |

960340 | – Festék, falfesték, lakk vagy hasonló felvitelére szolgáló kefe és ecset (a 960330 alszám alá tartozó ecset kivételével), szobafestő párna és henger: |

96035000 | – Gép, készülék vagy jármű alkatrészét képező más kefe |

96050000 | Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő– vagy ruhatisztításhoz |

9607 | Villámzár (húzózár) és részei: |

– Villámzár (húzózár): |

96071100 | – – Nem nemesfém zárszemekkel |

96071900 | – – Más |

9608 | Golyóstoll, filc– és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételével |

96100000 | Palatábla és tábla, író– vagy rajztábla, kerettel vagy anélkül |

96110000 | Kézi használatú kelet–, pecsételő– vagy számozóbélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy –domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda |

9612 | Írógép– és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem: |

961210 | – Szalag: |

9613 | Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével: |

961400 | Pipa (pipafej is), és szivar– és cigarettaszipka és ezek részei: |

9615 | Fésű, hajcsat és hasonló áru; hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, a 8516 vtsz. alá tartozó kivételével, és mindezek részei: |

9616 | Illatszer– és hasonló szóró testápolási célra, és ezekhez szerelék és szórófej; púderpamacs és párna test– és szépségápoló készítmény felviteléhez: |

961700 | Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével: |

9701 | Festmény, rajz és pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi festésű vagy kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és hasonló dekoratív tábla: |

97020000 | Eredeti metszet, nyomat és litográfia (kőnyomat) |

97030000 | Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból |

97040000 | Posta– vagy illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai papíráru (bélyeges papír) és hasonló, érvénytelenítve vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó kivételével |

97050000 | Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemény és gyűjteménydarab |

97060000 | Száz évnél idősebb régiség |

--------------------------------------------------

Ic. MELLÉKLET

SZERB VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

6. cikkében említettek szerint

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 85 %-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 70 %-ára csökken;

c) e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 55 %-ára csökken;

d) e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken;

e) e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20 %-ára csökken;

f) az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód | Árumegnevezés |

3006 | Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. pontjában meghatározott gyógyászati termékek: |

– Más: |

30069200 | – – Gyógyszerhulladék |

330300 | Parfümök és toalettvizek: |

3304 | Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy –napvédő készítményeket; manikűr– vagy pedikűrkészítmények: |

33041000 | – Szájfestékkészítmények |

33042000 | – Szempilla– és szemhéjfesték–készítmények |

33043000 | – Manikűr– vagy pedikűrkészítmények |

– Más: |

33049100 | – – Púderek, préselve is |

3305 | Hajápoló szerek: |

33052000 | – Tartós hajhullám (dauer) készítéséhez vagy haj kiegyenesítésre szolgáló készítmények |

33053000 | – Hajlakkok |

330590 | – Más |

3307 | Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség– vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is: |

33071000 | – Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények |

33072000 | – Dezodorok és izzadás elleni készítmények |

33073000 | – Illatosított fürdősók és fürdőhöz való más készítmények |

– Helyiségillatosítók vagy –szagtalanítók, beleértve a vallási szertartásoknál használt illatosító készítményeket is: |

33074900 | – – Más |

33079000 | – Más |

3401 | Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília: |

– Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília: |

34011100 | – – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is) |

34011900 | – – Más |

3402 | Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével: |

340290 | – Más: |

34029010 | – – Felületaktív készítmények |

ex34029010 | – – – Az ércúsztatásra valóktól (foamer) különböző |

3604 | Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek: |

36041000 | – Tűzijátékok |

3825 | A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. pontjában meghatározott más hulladék: |

38251000 | – Kommunális hulladék |

38252000 | – Szennyvíziszap |

38253000 | – Klinikai hulladék |

– Szervesoldószer–hulladék: |

38254100 | – – Halogénezett |

38254900 | – – Más |

38255000 | – Fémmarató szerek, hidraulikus folyadékok, fékfolyadékok és fagyásgátló folyadékok hulladéka |

– A vegyipar vagy a vele rokon iparágak más hulladékai: |

38256100 | – – Főként szerves összetevőket tartalmazó |

38256900 | – – Más |

382590 | – Más: |

38259090 | – – Más |

3922 | Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC–csésze, –ülőke és –tető, –öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru: |

3923 | Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

39231000 | – Doboz, láda, ládakeret és hasonló áruk |

– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is): |

39232100 | – – Etilénpolimerekből |

392350 | – Dugó, fedő, kupak és más lezáró: |

39235090 | – – Más |

3924 | Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk: |

39241000 | – Edények, evőeszközök és konyhafelszerelések |

3925 | Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk: |

39252000 | – Ajtó, ablak és kerete, és ajtóküszöb |

39253000 | – Ajtó– és ablaktábla, redőny (beleértve a reluxát is) és hasonló áruk és ezek részei |

3926 | Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk: |

39261000 | – Hivatali vagy iskolai felszerelés |

39262000 | – Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, az ujjatlan és egyujjas kesztyűt is) |

4012 | Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs–futófelület és gumiabroncs–tömlővédő szalag: |

– Újrafutózott abroncs: |

40121100 | – – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is) |

40121200 | – – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz |

40121300 | – – Légi járműhöz |

ex40121300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

40121900 | – – Más |

40122000 | – Használt légabroncs |

ex40122000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

401290 | – Más: |

4013 | Belső tömlő gumiból: |

401310 | – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is), autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz: |

40131010 | – – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is) |

4016 | Más áru vulkanizált lágygumiból: |

– Más: |

40169400 | – – Csónak– vagy dokkütköző, felfújható is |

4202 | Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg–, látcső–, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és –tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is: |

420500 | Más áru természetes vagy mesterséges bőrből: |

42050090 | – Más |

441400 | Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete: |

44140090 | – Más fából |

4415 | Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából: |

44170000 | Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és –fogantyú, seprű–, vagy kefe– és ecsetnyél és –test fából; csizma– vagy cipőkaptafa és sámfa fából |

4418 | Ács– és épületasztalos–ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely: |

441810 | – Ablak, franciaablak és ezek kerete: |

441820 | – Ajtó és kerete, és küszöb: |

4421 | Más faáru: |

442190 | – Más: |

44219098 | – – Más |

4817 | Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír–készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa: |

4818 | Toalett– (WC–) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

481820 | – Zsebkendő, tisztító– vagy arckendő és törlő: |

4819 | Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra: |

4820 | Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból: |

4821 | Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is: |

482110 | – Nyomtatott: |

4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből: |

– Tálcák, tálak, tányérok, csészék és hasonlók papírból vagy kartonból: |

48236100 | – – Bambusznádból |

482369 | – – Más |

482390 | – Más: |

48239040 | – – Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra |

48239085 | – – Más |

ex48239085 | – – – Padlóborító papírból vagy kartonból, kiszabva is, kivételével |

490900 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is: |

49090090 | – Más |

49100000 | Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is |

4911 | Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is: |

491110 | – Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló: |

– Más: |

49119900 | – – Más: |

ex49119900 | – – – Az optikailag váltózó nyomtatott elemektől (hologram) eltérő |

6401 | Vízhatlan lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva: |

– Más lábbeli: |

64019900 | – – Más: |

ex64019900 | – – – Térdet takaró |

6402 | Más lábbeli gumi– vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel: |

64022000 | – Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve |

– Más lábbeli: |

640291 | – – Bokát takaró: |

640299 | – – Más |

6403 | Lábbeli gumi–, műanyag, bőr– vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel: |

64034000 | – Más lábbeli beépített védő fém cipőorral |

– Más lábbeli bőr külső talppal: |

640351 | – – Bokát takaró: |

640359 | – – Más: |

64035905 | – – – Fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés nélkül |

– Más lábbeli: |

640391 | – – Bokát takaró: |

640399 | – – Más |

6405 | Más lábbeli: |

6702 | Művirág, levél– és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru: |

6806 | Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő– és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével: |

68061000 | – Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban |

69010000 | Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből |

6902 | Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével: |

69021000 | – Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg–, Ca– vagy Cr–tartalommal, MgO–ban, CaO–ban vagy Cr2O3–ban kifejezve |

ex69021000 | – – Kivéve tűzálló blokkok üvegolvasztó kemencékhez |

690220 | – Több mint 50 tömegszázalékban alumínium–oxidot (Al2O3), szilícium–dioxidot (SiO2) vagy ezek keverékét vagy vegyületét tartalmazó: |

69022010 | – – Legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid (SiO2) -tartalommal |

– – Más: |

69022091 | – – – 7 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid (Al2O3) -tartalommal |

69022099 | – – – Más: |

ex69022099 | – – – – Tömbök üvegkemencék számára kivételével |

6907 | Mázatlan kerámia út– és padlóburkoló lap, kályha– és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is: |

6908 | Mázas kerámia út– és padlóburkoló lap, kályha– vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is: |

690810 | – Csempe, kockakő és hasonló áru négyzetes alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm–nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe befoglalható: |

690890 | – Más: |

– – Közönséges kerámia: |

69089011 | – – – Kettős csempe, "Spaltplatten" típusú |

– – – Más, maximális vastagsága: |

69089021 | – – – – Legfeljebb 15 mm |

69089029 | – – – – Meghaladja a 15 mm–t |

– – Más: |

69089031 | – – – Kettős csempe, "Spaltplatten" típusú |

– – – Más: |

69089051 | – – – – Legfeljebb 90 cm2 felülettel |

– – – – Más: |

69089091 | – – – – – Kőagyag áru |

69089093 | – – – – – Cserépáru vagy finomkerámia |

6910 | Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló–lábazat, fürdőkád, bidé, WC–kagyló, WC–víztartály, piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából: |

6911 | Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból: |

69111000 | – Asztali és konyhai áru |

6914 | Más kerámiaáru: |

69141000 | – Porcelánból vagy kínai porcelánból |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből: |

701090 | – Más: |

70109010 | – – Befőzőüveg (sterilizáló edény) |

– – Más: |

70109021 | – – – Üvegcsőből készült |

– – – Más, amelynek névleges űrtartalma: |

70109031 | – – – – Legalább 2,5 literes |

– – – – Kevesebb mint 2,5 literes: |

– – – – – Italok és élelmiszerek részére: |

– – – – – – Palackok: |

– – – – – – – Színtelen üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109041 | – – – – – – – – Legalább 1 literes |

70109043 | – – – – – – – – 0,33 litert meghaladó, de kevesebb mint 1 liter |

70109047 | – – – – – – – – Kevesebb mint 0,15 literes |

– – – – – – – Színes üvegből, amelynek névleges űrtartalma: |

70109051 | – – – – – – – – Legalább 1 literes |

70109057 | – – – – – – – – Kevesebb mint 0,15 literes |

– – – – – – Más, amelynek névleges űrtartalma: |

70109061 | – – – – – – – Legalább 0,25 literes |

70109067 | – – – – – – – Kevesebb mint 0,25 literes |

– – – – – Más termékekhez: |

70109091 | – – – – – – Színtelen üvegből |

70109099 | – – – – – – Színes üvegből |

7013 | Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével): |

702000 | Más üvegáru: |

– Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edényhez: |

70200007 | – – Félkész termék |

70200008 | – – Késztermék |

7113 | Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből: |

7114 | Arany– vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből: |

7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

72081000 | – Tekercsben, melegen hengerelve, felületén mintázással, de tovább nem megmunkálva |

ex72081000 | – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

– Más, tekercsben, melegen hengerelve, pácolva, de tovább nem megmunkálva: |

72082500 | – – Legalább 4,75 mm vastagságú |

72082600 | – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú |

72082700 | – – Kevesebb mint 3 mm vastagságú |

– Más, tekercsben, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

72083600 | – – 10 mm–t meghaladó vastagságú |

72083700 | – – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságú |

72083800 | – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú |

72084000 | – Nem tekercsben, melegen hengerelve, felületén mintázással, de tovább nem megmunkálva |

– Más, nem tekercsben, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

720851 | – – 10 mm–t meghaladó vastagságú: |

– – – 10 mm–t meghaladó, de legfeljebb 15 mm vastagságú, melynek szélessége: |

72085198 | – – – – Kevesebb mint 2050 mm |

720852 | – – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságú: |

– – – Más, melynek szélessége: |

72085299 | – – – – Kevesebb mint 2050 mm |

720853 | – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú: |

72085390 | – – – Más |

72085400 | – – Kevesebb mint 3 mm vastagságú |

720890 | – Más: |

72089020 | – – Perforált |

ex72089020 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72089080 | – – Más: |

ex72089080 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

– Tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva: |

72091500 | – – Legalább 3 mm vastagságú |

720916 | – – 1 mm–t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm vastagságú: |

72091690 | – – – Más: |

ex72091690 | – – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

720917 | – – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságú: |

72091790 | – – – Más: |

ex72091790 | – – – – Más Legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal;legalább 1500 mm szélességgel; vagylegalább 1350 mm, de legfeljebb 1500 mm szélességgel, és legalább 0,6 mm, de legfeljebb 0,7 mm vastagsággal |

720918 | – – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú: |

– – – Más: |

72091891 | – – – – Legalább 0,35 mm, de kevesebb mint 0,5 mm vastagságú |

ex72091891 | – – – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72091899 | – – – – Kevesebb mint 0,35 mm vastagságú |

ex72091899 | – – – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

– Nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva: |

720926 | – – 1 mm–t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm vastagságú: |

72092690 | – – – Más |

720927 | – – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságú: |

72092790 | – – – Más: |

ex72092790 | – – – – Más legalább 1500 mm szélességgel; vagylegalább 1350 mm, de legfeljebb 1500 mm szélességgel, és legalább 0,6 mm, de legfeljebb 0,7 mm vastagsággal |

720990 | – Más: |

72099020 | – – Perforált |

ex72099020 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72099080 | – – Más: |

ex72099080 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva: |

– Ónnal lemezelve vagy bevonva: |

72101100 | – – Legalább 0,5 mm vastagságú |

721012 | – – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú: |

72101220 | – – – Ónozott lemez |

ex72101220 | – – – – Legalább 0,2 mm vastagságú |

72101280 | – – – Más |

721070 | – Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva: |

721090 | – Más: |

72109040 | – – Ónozva és nyomtatva |

72109080 | – – Más |

7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül: |

– Melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva: |

72111400 | – – Más, legalább 4,75 mm vastagságú |

72111900 | – – Más |

– Hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva: |

721123 | – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

– – – Más: |

72112330 | – – – – Legalább 0,35 mm vastagságú |

72112900 | – – Más |

721190 | – Más: |

72119020 | – – Perforált |

ex72119020 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

72119080 | – – Más: |

ex72119080 | – – – Kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva: |

721210 | – Ónnal lemezelve vagy bevonva: |

72121090 | – – Más |

721240 | – Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva: |

7216 | Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból: |

– Szögvas, idomvas és szelvény, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva: |

721661 | – – Síkhengerelt termékekből előállítva: |

72166900 | – – Más |

7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból: |

721710 | – Lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72171010 | – – – 0,8 mm–nél kisebb maximális keresztmetszettel |

– – – Legalább 0,8 mm maximális keresztmetszettel: |

72171031 | – – – – Hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel |

72171050 | – – Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

721720 | – Cinkkel lemezelve vagy bevonva: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72172010 | – – – 0,8 mm–nél kisebb maximális keresztmetszettel |

721730 | – Más nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva: |

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal: |

72173041 | – – – Rézzel bevonva |

721790 | – Más: |

72179020 | – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal |

72179050 | – – Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal |

7306 | Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva): |

– Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak: |

730611 | – – Hegesztett, rozsdamentes acélból: |

73061110 | – – – Hosszirányú hegesztéssel |

ex73061110 | – – – – Legfeljebb 168,3 mm legnagyobb külső átmérővel |

730619 | – – Más: |

– – – Hosszirányú hegesztéssel |

73061911 | – – – – Legfeljebb 168,3 mm legnagyobb külső átmérővel |

730630 | – Más, kör keresztmetszetű hegesztett cső, vasból vagy nem ötvözött acélból: |

– – Más: |

– – – Más, a külső átmérő: |

– – – – Legfeljebb 168,3 mm: |

73063077 | – – – – – Más: |

ex73063077 | – – – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– Más, nem kör keresztmetszetű hegesztett termék: |

730661 | – – Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel: |

– – – Legfeljebb 2 mm falvastagsággal |

73066119 | – – – – Más: |

ex73066119 | – – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– – – 2 mm–t meghaladó falvastagsággal |

73066199 | – – – – Más: |

ex73066199 | – – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

730669 | – – Más, nem kör keresztmetszetű: |

73066990 | – – – Más: |

ex73066990 | – – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

7312 | Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos szigetelésű kivételével: |

731210 | – Sodort huzal, kötél és kábel: |

– – Más, maximális keresztmetszettel: |

– – – Több mint 3 mm: |

– – – – Kötél és kábel (beleértve a zárt sodrású kötelet is): |

– – – – – Nem bevonva, vagy legfeljebb cinkkel lemezelve vagy bevonva, legnagyobb keresztmetszete: |

73121081 | – – – – – – 3 mm–t meghaladó, de legfeljebb 12 mm |

ex73121081 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121083 | – – – – – – 12 mm–t meghaladó, de legfeljebb 24 mm |

ex73121083 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121085 | – – – – – – 24 mm–t meghaladó, de legfeljebb 48 mm |

ex73121085 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121089 | – – – – – – 48 mm–t meghaladó |

ex73121089 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

73121098 | – – – – – Más: |

ex73121098 | – – – – – – A polgári légi járműveken használt szerelvényekkel ellátottakat vagy áruvá feldolgozottakat kivéve |

7321 | Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból: |

– Főzőlap és tányérmelegítő: |

732111 | – – Gáztüzelésű, vagy gáz és más anyag tüzelésű: |

73211200 | – – Folyékonyanyag–tüzelésű |

73211900 | – – Más, beleértve a szilárdanyag– tüzelésű készülékeket is |

ex73211900 | – – – Szilárdanyag–tüzelésű |

– Más készülék: |

732181 | – – Gáztüzelésű, vagy gáz és más anyag tüzelésű: |

732182 | – – Folyékonyanyag–tüzelésű: |

73219000 | – Alkatrész |

7323 | Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas– vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból: |

73231000 | – Vas– vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra |

– Más: |

73239200 | – – Öntöttvasból, zománcozva |

732394 | – – Vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból, zománcozva: |

73239490 | – – – Más |

732399 | – – Más: |

– – – Más: |

73239991 | – – – – Lakkozva vagy festve |

7324 | Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból: |

73241000 | – Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból |

ex73241000 | – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Fürdőkád: |

73242900 | – – Más |

7407 | Rézrúd és –profil: |

74071000 | – Finomított rézből |

– Rézötvözetből: |

740721 | – – Réz–cink alapötvözetből (sárgaréz): |

7408 | Rézhuzal: |

– Rézötvözetből: |

74082100 | – – Réz–cink alapötvözetből (sárgaréz) |

74082900 | – – Más |

7409 | Rézlap, –lemez és –szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm–t: |

7411 | Rézcső: |

7412 | Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből |

7604 | Alumíniumrúd és –profil: |

760410 | – Ötvözetlen alumíniumból: |

– Alumíniumötvözetből: |

76042100 | – – Üreges profil |

760429 | – – Más: |

76042990 | – – – Profil |

7606 | Alumíniumlap, –lemez és –szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm–t: |

– Téglalap (beleértve a négyzetet): |

760611 | – – Ötvözetlen alumíniumból: |

760612 | – – Alumíniumötvözetből: |

76061210 | – – – Szalag velencei redőnyhöz |

– – – Más: |

76061250 | – – – – Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva |

– – – – Más: |

76061293 | – – – – – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 6 mm vastagságú |

76061299 | – – – – – Legalább 6 mm vastagságú |

– Más: |

76069100 | – – Ötvözetlen alumíniumból |

76069200 | – – Alumíniumötvözetből |

7608 | Alumíniumcső: |

76081000 | – Ötvözetlen alumíniumból |

ex76081000 | – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

760820 | – Alumíniumötvözetből: |

76082020 | – – Hegesztett |

ex76082020 | – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

– – Más: |

76082089 | – – – Más: |

ex76082089 | – – – Szerelvényekkel ellátott, polgári légijárművekben gázok és folyadékok továbbításától eltérő célokra |

7610 | Alumíniumszerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, korlát, pillér és oszlop); szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, cső és hasonló termék alumíniumból: |

76101000 | – Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb |

761090 | – Más: |

76109010 | – – Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop |

8215 | Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz: |

– Más: |

82159100 | – – Nemesfém bevonatú |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor: |

– A 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló, dugattyús motor: |

840734 | – – 1000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

– – – Más: |

84073430 | – – – – Használt |

8408 | Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel): |

840810 | – Hajózáshoz: |

– – Használt: |

84081019 | – – – Más |

840890 | – Más motor: |

– – Más: |

84089027 | – – – Használt |

ex84089027 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8415 | Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet– és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható: |

– Más: |

84158100 | – – Hűtőegységet és a hűtő–fűtő ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó berendezés (reverzibilis hőszivattyú) |

ex84158100 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő– vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével: |

841850 | – Más berendezési tárgyak (ládák, szekrények, kiállítópultok, vitrinek és hasonlók) tárolásra és bemutatásra, beépített hűtő– vagy fagyasztókészülékkel: |

– – Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt): |

84185011 | – – – Fagyasztott élelmiszer tárolására |

8432 | Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj–előkészítésre vagy –megmunkálásra szolgáló gép; gyep– vagy sportpályahenger: |

843210 | – Eke: |

– Borona, gyephasogató borona, kultivátor, gyomláló és kapa: |

84322100 | – – Tárcsás borona |

843229 | – – Más: |

843230 | – Vető–, palántaültető és –átültető gép: |

843240 | – Trágyaelosztó és trágyaszóró: |

84328000 | – Más gép |

8450 | Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is: |

– Legfeljebb 10 kg szárazruha–kapacitású gép: |

845011 | – – Teljesen automata: |

– – – Legfeljebb 6 kg szárazruha–kapacitású gép: |

84501111 | – – – – Elöltöltős gép |

84501119 | – – – – Felültöltős gép |

8501 | Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]: |

850140 | – Más egyfázisú, váltóáramú (AC) motor: |

85014020 | – – Kimenő teljesítménye legfeljebb 750 W |

ex85014020 | – – – A polgári légi járműveken használt, kimenő teljesítménye meghaladja a 735 W-ot |

85014080 | – – Kimenő teljesítménye meghaladja a 750 W–ot |

ex85014080 | – – – A polgári légi járműveken használt, kimenő teljesítménye nem haladja meg a 150 W-ot |

– Más többfázisú, váltóáramú (AC) motor: |

85015100 | – – Legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel: |

ex85015100 | – – – A polgári légi járműveken használt, kimenő teljesítménye meghaladja a 735 W-ot |

850152 | – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel: |

85015220 | – – – 750 W–ot meghaladó, de legfeljebb 7,5 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85015220 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85015230 | – – – 7,5 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 37 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85015230 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85015290 | – – – 37 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel |

ex85015290 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850153 | – – 75 kW–ot meghaladó kimenő teljesítménnyel: |

85015350 | – – – Vasúti vontatómotor |

– – – Más, a kimenő teljesítmény: |

85015381 | – – – – 75 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW |

ex85015381 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– Váltóáramú (AC) generátor (alternátor): |

850161 | – – Legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel: |

85016120 | – – – Legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016120 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85016180 | – – – 7,5 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel |

ex85016180 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8504 | Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor: |

– Folyékony dielektrikumú transzformátor: |

85042100 | – – Legfeljebb 650 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással |

850422 | – – 650 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 10000 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

85042210 | – – – 650 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 1600 kVA |

85042290 | – – – 1600 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 10000 kVA |

85042300 | – – 10000 kVA–t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással |

– Más transzformátor: |

850432 | – – 1 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 16 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

85043220 | – – – Mérőtranszformátor: |

ex85043220 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043280 | – – – Más: |

ex85043280 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85043300 | – – 16 kVA–t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással: |

ex85043300 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

850440 | – Statikus áramátalakító: |

– – Más: |

– – – Más: |

85044055 | – – – – Akkumulátortöltő |

ex85044055 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – Más: |

85044081 | – – – – – Egyenirányító |

ex85044081 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – – – – Inverter: |

85044088 | – – – – – – Több mint 7,5 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással |

ex85044088 | – – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85044090 | – – – – – Más: |

ex85044090 | – – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8508 | Porszívók: |

– Beépített elektromotorral: |

85081100 | – – Legfeljebb 1500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező |

85081900 | – – Más |

85087000 | – Alkatrészek |

8509 | Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével: |

8516 | Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas–melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével: |

851610 | – Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló: |

– Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég– és talajmelegítő készülék: |

85162100 | – – Hőtárolós radiátor |

851629 | – – Más: |

85162950 | – – – Hősugárzó |

– – – Más: |

85162991 | – – – – Beépített ventilátorral |

85162999 | – – – – Más |

– Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék: |

851631 | – – Hajszárító: |

85163200 | – – Más fodrászati készülék |

85163300 | – – Kézszárító készülék |

851640 | – Villanyvasaló: |

85165000 | – Mikrohullámú sütő |

851660 | – Más sütő; tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű; grillsütő és sütőrostély |

– – Tűzhelylap, forralógyűrű és főzőlap: |

85166051 | – – – Főzőlap, beépítésre |

85166059 | – – – Más |

85166070 | – – Grillsütő és sütőrostély |

85166080 | – – Sütő beépítésre |

85166090 | – – Más |

– Más elektrotermikus készülék: |

85167100 | – – Kávé– vagy teafőző |

85167200 | – – Kenyérpirító |

851679 | – – Más |

8517 | Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi– vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével: |

– Távbeszélő–készülékek, beleértve a mobiltelefon–hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket: |

851769 | – – Más: |

– – – Rádiótelefon– vagy rádiótávíró–vevő készülék: |

85176939 | – – – – Más: |

ex85176939 | – – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység: |

851810 | – Mikrofon és tartószerkezete: |

85181095 | – – Más: |

ex85181095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

851830 | – Fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység: |

85183095 | – – Más: |

ex85183095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

851840 | – Hangfrekvenciás elektromos erősítő: |

85184030 | – – Telefon– és méréstechnikai erősítő |

ex85184030 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

– – Más: |

85184081 | – – – Csak egy csatornás |

ex85184081 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85184089 | – – – Más: |

ex85184089 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85189000 | – Alkatrész |

8521 | Videofelvevő vagy –lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is: |

85219000 | – Más |

8525 | Rádió– vagy televízióműsor–adókészülék, –vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők: |

85255000 | – Adókészülék |

8527 | Rádióműsor–vevőkészülék, hangfelvevő vagy –lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban: |

8528 | Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő–készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hang– vagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

– Katódsugárcsöves monitorok: |

852849 | – – Más |

– Más monitorok: |

852859 | – – Más |

– Projektorok: |

852869 | – – Más: |

– Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor–vevőkészüléket vagy hang– vagy képfelvevő vagy –lejátszó készüléket magában foglaló is: |

852871 | – – Videokijelzőt vagy képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó: |

852872 | – – Más, színes: |

85287210 | – – – Televíziós vetítőkészülék |

85287220 | – – – Videofelvevő vagy –lejátszó készüléket tartalmazó |

– – – Más: |

– – – – Képcsővel: |

– – – – – A képernyő szélesség/magasság aránya kevesebb, mint 1,5, a képernyő átlójának hossza: |

85287231 | – – – – – – Legfeljebb 42 cm |

85287233 | – – – – – – 42 cm–t meghaladó, de legfeljebb 52 cm |

85287239 | – – – – – – Több mint 72 cm |

– – – – – Más: |

– – – – – – Legfeljebb 625 sor letapogatással, a képernyő átlójának hossza: |

85287251 | – – – – – – – Legfeljebb 75 cm |

85287259 | – – – – – – – Több mint 75 cm |

85287275 | – – – – – – Több mint 625 sor letapogatással |

– – – – Más: |

85287291 | – – – – – A képernyő szélesség/magasság aránya kevesebb mint 1,5 |

85287299 | – – – – – Más |

85287300 | – – Más, fekete és fehér vagy más monokróm |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei: |

852910 | – Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek: |

– – Antenna: |

– – – Rádió– vagy televízióadás külső vevőantennája: |

85291031 | – – – – Műholdas adás vételére |

85291065 | – – – Rádió– vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt |

ex85291065 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85291069 | – – – Más: |

ex85291069 | – – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85291080 | – – Antennaszűrő és szeparátor |

ex85291080 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

85291095 | – – Más: |

ex85291095 | – – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve |

8539 | Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa: |

– Más izzólámpa, az ibolyántúli vagy infravörös lámpa kivételével: |

853921 | – – Volfrámhalogén: |

853922 | – – Más, legfeljebb 200 W teljesítményig és 100 V–ot meghaladó feszültségre: |

853929 | – – Más |

– Kisülési cső, az ibolyántúli lámpa kivételével |

853931 | – – Fénycső, izzókatóddal: |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is: |

85442000 | – Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték |

– Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez: |

854442 | – – Csatlakozókkal szerelt: |

85444290 | – – – Más |

854449 | – – Más: |

– – – Más: |

85444991 | – – – – Vezeték és kábel 0,51 mm–t meghaladó egyéni vezetékátmérővel |

– – – – Más: |

85444993 | – – – – – Legfeljebb 80 V feszültségig |

85444995 | – – – – – 80 V–ot meghaladó de kevesebb mint 1000 V feszültségig |

85444999 | – – – – – 1000 V feszültségre |

854460 | – Más elektromos vezeték, 1000 V–ot meghaladó feszültségre: |

8701 | Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével): |

87011000 | – Egytengelyes kerti traktor |

870120 | – Közúti vontató félpótkocsi–vontatásra: |

87012090 | – – Használt |

870130 | – Lánctalpas vontató: |

87013090 | – – Más |

870190 | – Más: |

– – Mezőgazdasági vontató (az egytengelyes kerti traktor kivételével) és kerekes erdei vontató: |

– – – Új, és a motor teljesítménye: |

87019011 | – – – – Legfeljebb 18 kW |

87019020 | – – – – 18 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 37 kW |

87019025 | – – – – 37 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 59 kW |

87019031 | – – – – 59 kW–ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW |

87019050 | – – – Használt |

8702 | Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására: |

870210 | – Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870290 | – Más: |

– – Szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral működő: |

– – – 2800 cm3 hengerűrtartalom felett: |

87029011 | – – – – Új |

87029019 | – – – – Használt |

– – – Legfeljebb 2800 cm3 hengerűrtartalommal: |

87029031 | – – – – Új |

87029039 | – – – – Használt |

8703 | Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is: |

– Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű: |

870321 | – – Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal: |

87032110 | – – – Új: |

ex87032110 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032190 | – – – Használt |

870324 | – – 3000 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

87032410 | – – – Új: |

ex87032410 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87032490 | – – – Használt |

– Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870331 | – – Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal: |

87033110 | – – – Új: |

ex87033110 | – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87033190 | – – – Használt |

870333 | – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalommal: |

– – – Új: |

87033319 | – – – – Más: |

ex87033319 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87033390 | – – – Használt |

8704 | Áruszállító gépjármű: |

– Más, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő: |

870421 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

– – – Más: |

– – – – 2500 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87042131 | – – – – – Új: |

ex87042131 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042139 | – – – – – Használt |

– – – – Legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87042191 | – – – – – Új: |

ex87042191 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042199 | – – – – – Használt |

870422 | – – 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű: |

– – – Más: |

87042291 | – – – – Új: |

ex87042291 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042299 | – – – – Használt |

870423 | – – 20 tonna össztömeget meghaladó: |

– – – Más: |

87042391 | – – – – Új: |

ex87042391 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87042399 | – – – – Használt |

– Más, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő: |

870431 | – – Legfeljebb 5 tonna össztömegű: |

– – – Más: |

– – – – 2800 cm3–t meghaladó hengerűrtartalmú motorral: |

87043131 | – – – – – Új: |

ex87043131 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87043139 | – – – – – Használt |

– – – – Legfeljebb 2800 cm3 hengerűrtartalmú motorral: |

87043191 | – – – – – Új: |

ex87043191 | – – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87043199 | – – – – – Használt |

870432 | – – 5 tonna össztömeget meghaladó: |

– – – Más: |

87043291 | – – – – Új: |

ex87043291 | – – – – – A szétszerelés első és második fázisában lévőktől különböző |

87043299 | – – – – Használt |

87049000 | – Más |

8705 | Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy– vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi): |

87053000 | – Tűzoltókocsi |

87054000 | – Betonkeverő kocsi |

871200 | Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül: |

9301 | Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével: |

93020000 | Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével |

9303 | Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász– vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és kizárólag jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény kilövésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú): |

93040000 | Más fegyver (pl. rugós, lég– vagy gázpuska és –pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével |

9305 | A 9301–9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka: |

9306 | Bomba, gránát, torpedó, akna, lövedék és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer és lövedék, valamint ezek alkatrésze, beleértve a töltény– és lövedéktömítő anyagokat is: |

93070000 | Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is |

9401 | Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei: |

940130 | – Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal: |

94013090 | – – Más |

94014000 | – Ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével |

– Ülőbútor nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból vagy hasonló anyagból: |

94015100 | – – Bambusznádból vagy rotangnádból |

94015900 | – – Más |

– Más favázas ülőbútor: |

94016100 | – – Kárpitozott |

94016900 | – – Más |

– Más fémvázas ülőbútor: |

94017100 | – – Kárpitozott |

94017900 | – – Más |

940190 | – Alkatrész: |

– – Más: |

94019030 | – – – Fából |

9403 | Más bútor és részei: |

940330 | – Hivatali fabútor: |

940340 | – Fa konyhabútor: |

94035000 | – Fa hálószobabútor |

940360 | – Más fabútor: |

940390 | – Alkatrész: |

94039030 | – – Fából |

94039090 | – – Más anyagból |

9404 | Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi– vagy műanyag szivacsból, bevonva is: |

– Matrac: |

940429 | – – Más anyagból: |

940600 | Előre gyártott épület: |

94060011 | – Mobil lakóépület |

– Más: |

94060020 | – – Fából |

950300 | Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik; babák; más játékok; csökkentett méretű ("méretarányos") modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle): |

95030010 | – Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik |

ex95030010 | – – Játék babakocsik |

– Építőkészlet és építőjáték: |

95030039 | – – Más anyagból: |

ex95030039 | – – – Fából |

– Állat vagy nem ember formájú játék: |

95030049 | – – Más: |

ex95030049 | – – – Fából |

– Kirakós játék (puzzle): |

95030061 | – – Fából |

9504 | Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó–asztalt és az automata tekepályafelszerelést is: |

950420 | – Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka: |

95042010 | – – Biliárdasztal (lábakkal vagy lábak nélkül) |

9506 | Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence: |

– Labda, a golflabda és az asztalitenisz–labda kivételével: |

950662 | – – Felfújható: |

95066290 | – – – Más |

9601 | Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is): |

9603 | Seprű, kefe és ecset (gép, készülék– vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó–, mosogatóruha és tollseprű, kefe, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével): |

96031000 | – Seprű, kefe és ecset, vesszőből vagy más növényi eredetű anyagból, egybekötve, fogóval is |

960390 | – Más: |

96040000 | Kézi szita és rosta |

9609 | Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író– vagy rajzkréta és szabókréta: |

9612 | Írógép– és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem: |

96122000 | – Bélyegzőpárna |

96180000 | Szabó– és ruhakészítő próbababa, és más öltöztethető figura; automata és más mozgó figura kirakatkészítéshez |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS 11. CIKKÉBEN EMLÍTETT "BABY BEEF"-TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, a termékek megnevezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, e melléklet összefüggésében az elsőbbségben részesítés rendjét a KN-kódok érvényességi területe határozza meg. Ahol ex KN-kódok szerepelnek, a preferenciális rendszert a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

KN-kód | TARIC-albontás | Árumegnevezés |

0102 | | Élő szarvasmarhafélék: |

010290 | | – Más: |

| – – Háziasított fajták: |

| – – – 300 kg-ot meghaladó tömegű: |

| – – – – Üsző (még nem borjazott nőivarú): |

ex01029051 | | – – – – – Vágásra: |

10 | – Még nincs állandó foga, 320 kg-os vagy azt meghaladó, de 470 kg-ot meg nem haladó tömegű [1] |

ex01029059 | | – – – – – Más: |

11 21 31 91 | – Még nincs állandó foga, 320 kg-os vagy azt meghaladó, de 470 kg-ot meg nem haladó tömegű [1] |

| – – – – Más: |

ex01029071 | | – – – – – Vágásra: |

10 | – Bika és ökör még állandó fog nélkül, 350 kg-os vagy azt meghaladó, de 500 kg-ot meg nem haladó tömegű [1] |

ex01029079 | | – – – – – Más: |

21 91 | – Bika és ökör még állandó fog nélkül, 350 kg-os vagy azt meghaladó, de 500 kg-ot meg nem haladó tömegű [1] |

0201 | | Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve: |

ex02011000 | | – Egész és fél |

91 | – 180 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 300 kg tömegű egész, és 90 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 150 kg tömegű hasított fél, a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a szeméremcsont összenövésénél és a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és világossárga szín között van [1] |

020120 | | – Másképpen darabolt, csonttal: |

ex02012020 | | – – "Kompenzált" negyedek |

91 | – 90 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 150 kg tömegű "kompenzált" qnegyedek, a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a szeméremcsont összenövésénél és a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és világossárga között van [1] |

ex02012030 | | – – Elülső negyedek egyben vagy darabolva: |

91 | – 45 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 75 kg tömegű elkülönített hátulsó testnegyedek a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és a világossárga között van [1] |

ex02012050 | | – – Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva: |

91 | – 45 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 75 kg tömegű (38 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 68 kg tömegű, "Pistola" vágás esetén) elkülönített hátulsó testnegyedek a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és a világossárga között van [1] |

[1] Az e vámtarifaalszám alatti tételre a vonatkozó közösségi előírásokban megadott feltételek vonatkoznak.

--------------------------------------------------

IIIa. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZERB VÁMENGEDMÉNYEK

A 12. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említettek szerint

KN–kód | Árumegnevezés |

0101 | Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér |

0102 | Élő szarvasmarhafélék: |

010210 | – Fajtatiszta tenyészállat: |

010290 | – Más: |

01029090 | – – Más |

0103 | Élő sertés: |

01031000 | – Fajtatiszta tenyészállat: |

– Más: |

010391 | – – 50 kg-nál kisebb tömegű: |

01039190 | – – – Más |

010392 | – – Legalább 50 kg tömegű: |

01039290 | – – – Más |

0104 | Élő juh és kecske: |

010410 | – Juh: |

01041010 | – – Fajtatiszta tenyészállat |

010420 | – Kecske: |

01042010 | – – Fajtatiszta tenyészállat |

0105 | Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk: |

– Legfeljebb 185 g tömegű: |

010511 | – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok: |

– – – Nőivarú nagyszülő és szülő csibe: |

01051111 | – – – – Tojóhibrid |

01051119 | – – – – Más |

– – – Más: |

01051191 | – – – – Tojóhibrid |

01051200 | – – Pulyka |

010519 | – – Más |

– Más: |

010599 | – – Más |

0106 | Más élő állat |

0203 | Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva: |

– Friss vagy hűtött: |

020311 | – – Egész és fél: |

02031190 | – – – Más |

020319 | – – Más: |

02031990 | – – – Más |

– Fagyasztva: |

020321 | – – Egész és fél: |

02032190 | – – – Más |

020322 | – – Sonka, lapocka és részei csonttal: |

02032290 | – – – Más |

020329 | – – Más: |

02032990 | – – – Más |

020500 | Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva |

0206 | Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva: |

020610 | – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve: |

02061010 | – – Gyógyászati termékek gyártására |

0208 | Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva |

0210 | Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből: |

– Élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből: |

02109100 | – – Főemlősökből |

02109200 | – – Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből] |

02109300 | – – Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is) |

021099 | – – Más: |

– – – Hús: |

02109910 | – – – – Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva |

– – – – Juhból és kecskéből: |

02109921 | – – – – – Csonttal |

02109929 | – – – – – Csont nélkül |

02109931 | – – – – Rénszarvasból |

02109939 | – – – – Más |

– – – Vágási melléktermékek és belsőségek: |

– – – – Más: |

– – – – – Baromfimáj: |

02109971 | – – – – – – Hízott liba– vagy kacsamáj, sózva vagy sós lében tartósítva |

02109979 | – – – – – – Más |

02109980 | – – – – – Más |

0406 | Sajt és túró: |

040640 | – Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre |

040690 | – Más sajt: |

– – Más: |

04069035 | – – – Kefalo–Tyri |

– – – Más: |

– – – – Más |

– – – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva: |

– – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék |

04069085 | – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri |

040700 | Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve: |

– Baromfitojás: |

– – Keltetésre: |

04070011 | – – – Pulyka- vagy libatojás |

04070019 | – – – Más |

04070090 | – Más |

0408 | Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: |

– Tojássárgája: |

040811 | – – Szárítva |

040819 | – – Más: |

04081920 | – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan |

04100000 | Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék |

05040000 | Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve |

0511 | Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat: |

05111000 | – Szarvasmarhafélék spermája |

– Más: |

051199 | – – Más: |

05119910 | – – – Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékai |

0601 | Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és –gyökér, a 1212 vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével: |

060110 | – Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban: |

060120 | – Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér: |

06012010 | – – Cikórianövény és -gyökér |

0602 | Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra: |

060290 | – Más: |

06029010 | – – Gombacsíra |

06029020 | – – Ananászcserje |

06029030 | – – Zöldség- és szamóca- (földieper-) palánta |

– – Más: |

– – – Szabadföldi növények: |

– – – – Más szabadföldi növény: |

06029051 | – – – – – Évelő növény |

0604 | Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve: |

0701 | Burgonya frissen vagy hűtve: |

07011000 | – Vetőmag |

0705 | Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve: |

– Cikória: |

07052100 | – – Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum) |

07052900 | – – Más |

0709 | Más zöldség frissen vagy hűtve: |

07092000 | – Spárga |

070990 | – Más: |

– – Olajbogyó: |

07099031 | – – – Nem étolaj kinyerésére szánt |

07099039 | – – – Más |

07099040 | – – Kapribogyó |

07099050 | – – Ánizskapor |

07099070 | – – Cukkini |

07099080 | – – Articsóka |

0710 | Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva: |

071080 | – Más zöldség: |

07108010 | – – Olajbogyó |

07108080 | – – Articsóka |

07108085 | – – Spárga |

0711 | Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén–dioxid–gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: |

071120 | – Olajbogyó: |

071190 | – Más zöldség; zöldségkeverék: |

– – Zöldségfélék: |

07119070 | – – – Kapribogyó |

0713 | Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is: |

071310 | – Borsó (Pisum sativum): |

07131010 | – – Vetésre |

07132000 | – Csicseriborsó |

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.): |

07133900 | – – Más |

07139000 | – Más |

0714 | Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő– vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél |

0801 | Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is |

0802 | Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is: |

– Mandula: |

080211 | – – Héjastól |

080212 | – – Héj nélkül |

08024000 | – Gesztenye (Castanea spp.) |

08025000 | – Pisztácia |

08026000 | – Makadámia dió |

080290 | – Más |

080300 | Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva |

0804 | Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva |

0805 | Citrusfélék frissen vagy szárítva |

0806 | Szőlő frissen vagy szárítva: |

080620 | – Szárítva |

0807 | Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen: |

08072000 | – Papaya |

0808 | Alma, körte és birs frissen: |

080820 | – Körte és birs: |

08082090 | – – Birs |

0809 | Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen: |

080940 | – Szilva és kökény: |

08094090 | – – Kökény |

0810 | Más gyümölcs frissen: |

081040 | – Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs: |

08104030 | – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse |

08105000 | – Kiwi |

08106000 | – Durián |

081090 | – Más |

0811 | Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: |

081120 | – Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres: |

– – Más: |

08112039 | – – – Fekete ribiszke |

08112051 | – – – Piros ribiszke |

08112059 | – – – Földi szeder és faeper |

08112090 | – – – Más |

081190 | – Más: |

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: |

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

08119011 | – – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék |

– – – Más: |

08119031 | – – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék |

08119039 | – – – – Más |

– – Más: |

08119050 | – – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse |

08119070 | – – – A Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse |

08119085 | – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék |

0812 | Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén–dioxid–gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: |

081290 | – Más: |

08129020 | – – Narancs |

08129030 | – – Papaya |

08129040 | – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse |

08129070 | – – Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya és trópusi diófélék |

08129098 | – – Más |

0813 | Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: |

081340 | – Más gyümölcs: |

08134050 | – – Papaya |

08134060 | – – Tamarind |

08134070 | – – Kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya |

08134095 | – – Más |

081350 | – Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: |

– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével: |

– – – Aszalt szilvát nem tartalmazó: |

08135012 | – – – – Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából |

08135015 | – – – – Más |

– – Kizárólag a 0801 és 0802 vámtartifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke: |

08135031 | – – – Trópusi diófélékből |

08135039 | – – – Más |

– – Más keverékek: |

08135091 | – – – Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó |

08135099 | – – – Más |

08140000 | Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva |

0901 | Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé: |

– Nyers kávé: |

09011100 | – – Koffeintartalmú |

09011200 | – – Koffeinmentes |

090190 | – Más |

0902 | Tea, aromásítva is |

0904 | Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve: |

– Bors: |

09041100 | – – Nem zúzott, nem őrölt |

09041200 | – – Zúzott vagy őrölt |

09050000 | Vanília |

0906 | Fahéj és fahéjvirág |

09070000 | Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár) |

0908 | Szerecsendió, szerecsendió–virág és kardamom |

0909 | Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó |

0910 | Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer: |

09101000 | – Gyömbér |

091020 | – Sáfrány |

09103000 | – Kurkuma (indiai sáfrány) |

– Más fűszer: |

091091 | – – Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. b) pontjában meghatározott keverékek |

091099 | – – Más: |

09109910 | – – – Görögszénamag |

– – – Kakukkfű: |

– – – – Nem zúzott, nem őrölt: |

09109931 | – – – – – Vad kakukkfű (Thymus serpyllum) |

09109933 | – – – – – Más |

09109939 | – – – – Zúzott vagy őrölt |

09109950 | – – – Babérlevél |

09109960 | – – – Curry |

1001 | Búza és kétszeres: |

10011000 | – Keménybúza (durumbúza) |

100190 | – Más: |

10019010 | – – Tönköly vetésre |

– – Más tönköly, közönséges búza és kétszeres: |

10019091 | – – – Közönséges búza és kétszeres vetőmag |

10020000 | Rozs |

100300 | Árpa: |

10030010 | – Vetőmag |

10040000 | Zab |

1006 | Rizs |

100700 | Cirokmag |

1008 | Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle |

1102 | Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével: |

11021000 | – Rozsliszt |

110290 | – Más |

1103 | Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából: |

– Durva őrlemény és dara: |

110319 | – – Más gabonából: |

11031910 | – – – Rozsból |

11031940 | – – – Zabból |

11031950 | – – – Rizsből |

11031990 | – – – Más |

110320 | – Labdacs (pellet): |

11032050 | – – Rizsből |

1104 | Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve: |

– Lapított vagy pelyhesített gabona: |

110412 | – – Zabból |

110419 | – – Más gabonából: |

– – – Más: |

11041991 | – – – – Pelyhesített rizs |

– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona |

110422 | – – Zabból: |

11042230 | – – – Hántolt és szeletelt vagy durván darált ("Grütze" vagy "grutten") |

11042250 | – – – Fényezett |

11042298 | – – – Más |

110429 | – – Más gabonából: |

– – – Árpából: |

11042901 | – – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított) |

11042903 | – – – – Hántolt és szeletelt vagy durván darált ("Grütze" vagy "grutten") |

110430 | – Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve |

1105 | Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából |

1106 | Liszt, dara és por a 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból; vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből: |

110620 | – A 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból |

110630 | – A 8. árucsoportba tartozó termékekből |

1107 | Maláta, pörkölve is: |

110710 | – Nem pörkölt: |

– – Búzából: |

11071011 | – – – Liszt formában |

11071019 | – – – Más |

1108 | Keményítő; inulin: |

– Keményítő: |

11081100 | – – Búzakeményítő |

11081400 | – – Manióka- (kasszava-) keményítő |

110819 | – – Más keményítő: |

11082000 | – Inulin |

120100 | Szójabab, törve is: |

1202 | Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is |

12030000 | Kopra |

120400 | Lenmag, törve is |

1205 | Olajrepce- vagy repcemag, törve is |

1207 | Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is |

1209 | Mag, gyümölcs és spóra vetési célra: |

– Takarmánynövénymag: |

120922 | – – Lóheremag (Trifolium spp.): |

120923 | – – Csenkeszmag |

12092400 | – – Kentucky réti perjemag (Poa pratensis L.) |

120925 | – – Perjemag (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |

120929 | – – Más |

12093000 | – Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú növények magja |

– Más: |

120991 | – – Zöldségmag |

120999 | – – Más |

1211 | Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarírtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is |

1212 | Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is): |

– Más: |

121291 | – – Cukorrépa |

121299 | – – Más |

12130000 | Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is |

1214 | Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is: |

121490 | – Más |

1301 | Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam) |

1302 | Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar–agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: |

– Növényi nedv és kivonat: |

13021100 | – – Ópium |

130219 | – – Más: |

13021905 | – – – Vanília oleorezin |

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: |

130232 | – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: |

13023290 | – – – Guarmagból |

13023900 | – – Más |

150100 | Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével: |

– Sertészsír (zsiradék is): |

15010011 | – – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

15010090 | – Baromfizsír |

150200 | Szarvasmarhafaggyú, birka– vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével |

150300 | Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve |

1504 | Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1507 | Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: |

150710 | – Nyersolaj tisztítva is: |

15071010 | – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

150790 | – Más: |

15079010 | – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

1508 | Földimogyoró–olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1509 | Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

151000 | Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vámtartifaszám alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is |

1511 | Földimogyoró–olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1512 | Napraforgómag–, pórsáfránymag– vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: |

– Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói: |

151221 | – – Nyersolaj, a gossipol eltávolítása után is: |

151229 | – – Más |

1513 | Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1515 | Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: |

– Lenmagolaj és frakciói: |

15151100 | – – Nyersolaj: |

151519 | – – Más |

151530 | – Ricinusolaj és frakciói |

151550 | – Szezámolaj és frakciói |

151590 | – Más: |

– – Dohánymagolaj és frakciói: |

– – – Nyersolaj: |

15159021 | – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

15159029 | – – – – Más |

– – – Más: |

15159031 | – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

15159039 | – – – – Más |

– – Más olajok és frakcióik: |

– – – Nyersolaj: |

15159040 | – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

– – – – Más: |

15159051 | – – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben |

15159059 | – – – – – Szilárd, más; folyékony |

– – – Más: |

15159060 | – – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével |

– – – – Más: |

15159091 | – – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben |

15159099 | – – – – – Szilárd, más; folyékony |

1516 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve: |

151610 | – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói |

151620 | – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói: |

– – Más: |

15162091 | – – – Legfeljebb nettó 1 kg–os kiszerelésben |

– – – Más: |

15162095 | – – – – Repce-, lenmag-, olajrepcemag-, napraforgómag-, illipe-, vajfa-, makore-,touloucouna- vagy babassuolaj műszaki vagy ipari felhasználásra az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével |

– – – – Más: |

15162096 | – – – – – Földimogyoró-, gyapotmag-, szójabab- vagy napraforgómagolaj; más olaj, 50 tömegszázaléknál kevesebb szabad zsírsavtartalommal, a pálmamagbél-, illipe-, kókusz-, repce-, olajrepcemag- vagy copaibaolaj kivételével . |

15162098 | – – – – – Más |

151800 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye: |

– Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer–előállítás kivételével: |

15180031 | – – Nyers |

15180039 | – – Más |

152200 | Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai: |

– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai: |

– – Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal: |

15220031 | – – – Semlegesítési iszap (soapstock) |

15220039 | – – – Más |

– – Más: |

15220091 | – – – Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock) |

15220099 | – – – Más |

1602 | Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér: |

160220 | – Májból készült termékek |

– A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek: |

160231 | – – Pulykából |

160290 | – Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is |

160300 | Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból |

1702 | Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor: |

– Tejcukor és tejcukorszirup: |

17021100 | – – Legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva |

17021900 | – – Más |

170220 | – Juharcukor és juharcukorszirup |

170230 | – Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor–tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor–tartalommal, szárazanyagra számítva: |

17023010 | – – Izoglükóz |

– – Más: |

– – – Legalább 99 tömegszázalék szőlőcukor–tartalommal, szárazanyagra számítva: |

17023059 | – – – – Más |

– – – Más: |

17023091 | – – – – Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is |

170240 | – Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor–tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével |

170260 | – Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor–tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével: |

17026080 | – – Inulinszirup |

17026095 | – – Más |

170290 | – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva |

17029060 | – – Műméz, természetes mézzel keverve is |

– – Égetett cukor: |

17029071 | – – – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva |

– – – Más: |

17029075 | – – – – Por alakban, összetömörítve is |

17029079 | – – – – Más |

18010000 | Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve |

18020000 | Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): |

200190 | – Más: |

20019010 | – – Mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney) |

20019065 | – – Olajbogyó |

20019091 | – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék |

20019093 | – – Vöröshagyma |

2005 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: |

20056000 | – Spárga |

200570 | – Olajbogyó: |

20059100 | – – Bambuszrügy |

200599 | – – Más: |

20059920 | – – – Kapribogyó |

20059930 | – – – Articsóka |

20059950 | – – – Zöldségkeverék |

200600 | Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) |

20060010 | – Gyömbér |

– Más: |

– – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

20060035 | – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék |

– – Más: |

20060091 | – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék |

20060099 | – – – Más |

2007 | Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: |

200710 | – Homogenizált készítmények: |

– – Más: |

20071091 | – – – Trópusi gyümölcsből |

– Más: |

200791 | – – Citrusfélék |

200799 | – – Más: |

– – – 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

20079920 | – – – – Gesztenyepüré és -krém |

– – – Más: |

20079993 | – – – – Trópusi gyümölcsből és trópusi diófélékből |

20079998 | – – – – Más |

2008 | Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is: |

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is: |

200811 | – – Földimogyoró: |

– – – Más, kiszerelésének nettó tömege: |

– – – – Meghaladja az 1 kg-ot: |

20081192 | – – – – – Pörkölt |

20081194 | – – – – – Más |

– – – – Legfeljebb 1 kg: |

20081196 | – – – – – Pörkölt |

20081198 | – – – – – Más |

200819 | – – Más, beleértve a keverékeket is |

200820 | – Ananász |

200830 | – Citrusfélék |

200840 | – Körte: |

– – Alkohol hozzáadásával: |

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: |

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

20084011 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20084019 | – – – – – Más |

– – – – Más: |

20084021 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20084029 | – – – – – Más |

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: |

20084031 | – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal |

20084039 | – – – – Más |

200850 | – Kajszibarack: |

– – Alkohol hozzáadásával: |

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: |

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

20085011 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20085019 | – – – – – Más |

– – – – Más: |

20085031 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20085039 | – – – – – Más |

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: |

20085051 | – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal |

20085059 | – – – – Más |

200870 | – Őszibarack (beleértve a nektarint is): |

– – Alkohol hozzáadásával: |

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: |

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

20087011 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20087019 | – – – – – Más |

– – – – Más: |

20087031 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20087039 | – – – – – Más |

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: |

20087051 | – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal |

20087059 | – – – – Más |

200880 | – Földieper: |

– – Alkohol hozzáadásával: |

– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

20088011 | – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20088019 | – – – – Más |

– – – Más: |

20088031 | – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20088039 | – – – – Más |

200892 | – – Keverékek: |

– – – Alkohol hozzáadásával: |

– – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék: |

20089212 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

20089214 | – – – – – – Más |

– – – – – Más: |

20089216 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

20089218 | – – – – – – Más |

– – – – Más: |

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék: |

20089232 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

20089234 | – – – – – – Más |

– – – – – Más: |

20089236 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

20089238 | – – – – – – Más |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: |

– – – – Cukor hozzáadásával: |

– – – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: |

20089251 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

– – – – – Más: |

– – – – – – Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50 százalékát: |

20089272 | – – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

– – – – – – Más |

20089276 | – – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

– – – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: |

– – – – – Legalább 5 kg: |

20089292 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

– – – – – 5 kg–nál kevesebb, de legalább 4,5 kg: |

20089294 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) |

200899 | – – Más: |

– – – Alkohol hozzáadásával: |

– – – – Gyömbér: |

20089911 | – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék |

20089919 | – – – – – Más |

– – – – Más: |

– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: |

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék: |

20089924 | – – – – – – – Trópusi gyümölcs |

– – – – – – Más |

20089931 | – – – – – – – Trópusi gyümölcs |

– – – – – Más: |

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék: |

20089936 | – – – – – – – Trópusi gyümölcs |

– – – – – – Más |

20089938 | – – – – – – – Trópusi gyümölcs |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: |

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: |

20089941 | – – – – – Gyömbér |

20089946 | – – – – – Passiógyümölcs, guajava és tamarind |

20089947 | – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya |

– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: |

20089951 | – – – – – Gyömbér |

20089961 | – – – – – Maracuja és guajava |

2009 | Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: |

– Narancslé: |

200911 | – – Fagyasztva |

200919 | – – Más |

– Grépfrút-, (beleértve a pomelót) lé: |

20092100 | – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel |

200929 | – – Más |

200939 | – – Más: |

– – – Több mint 67 Brix-értékkel: |

20093911 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR |

20093919 | – – – – Más |

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel: |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR: |

– – – – – Citromlé: |

20093959 | – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül |

200949 | – – Más: |

– – – Több mint 67 Brix-értékkel: |

20094911 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR |

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel: |

– – – – Más: |

20094999 | – – – – – Cukor hozzáadása nélkül |

200980 | – Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé: |

– – Több mint 67 Brix-értékkel: |

– – – Más: |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR: |

20098034 | – – – – – Trópusi gyümölcslé |

– – – – Más: |

20098036 | – – – – – Trópusi gyümölcslé |

20098038 | – – – – – Más |

– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel: |

– – – Más: |

– – – – Más: |

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal: |

20098085 | – – – – – – Trópusi gyümölcslé |

– – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal: |

20098088 | – – – – – – Trópusi gyümölcslé |

– – – – – Cukor hozzáadása nélkül: |

20098097 | – – – – – – Trópusi gyümölcslé |

200990 | – Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék: |

– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel: |

– – – Más: |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t: |

– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke: |

20099041 | – – – – – – Cukor hozzáadásával |

20099049 | – – – – – – Más |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR: |

– – – – – Más: |

– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal: |

20099092 | – – – – – – – Trópusi gyümölcslevek keveréke |

– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül: |

20099097 | – – – – – – – Trópusi gyümölcslevek keveréke |

20099098 | – – – – – – – Más |

2301 | emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból; tepertő: |

23011000 | – élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből; tepertő: |

2302 | Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is: |

230210 | – Kukoricából: |

230240 | – Más gabonából: |

23025000 | – Hüvelyes növényből |

2303 | Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör– vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is: |

23033000 | – Sör– vagy szeszgyártási üledék és hulladék |

23050000 | Földimogyoró–olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is |

2306 | Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: |

23061000 | – Gyapotmagból |

23062000 | – Lenmagból |

– Olajrepcéből vagy repcemagból: |

23064100 | – – Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemagból |

23064900 | – – Más |

23065000 | – Kókuszdióból vagy koprából |

23066000 | – Pálmadióból vagy -magból |

230690 | – Más |

230700 | Borseprő; nyers borkő: |

230800 | Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is: |

2309 | Állatok etetésére szolgáló készítmény: |

230910 | – Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve |

230990 | – Más: |

23099010 | – – Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat |

23099020 | – – Az ezen árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek |

3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj–koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata: |

– Illóolajok citrusgyümölcsből: |

330112 | – – Narancsból: |

330113 | – – Citromból: |

330119 | – – Más |

330124 | – – Borsmentából (Mentha piperita): |

330125 | – – Más mentából: |

330129 | – – Más: |

– – – Szegfűszegből, niaoliból és ylang–ylangból: |

33012911 | – – – – Nem terpénmentes |

33012931 | – – – – Terpénmentes |

– – – Más: |

– – – – Terpénmentes: |

33012971 | – – – – – Geraniumból (gólyaorrból); jázminból; vetiverből (kus-kusból) |

33012979 | – – – – – Levendulából |

3302 | Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag–készítmények italgyártáshoz: |

330210 | – Élelmiszer– vagy italgyártáshoz használt fajták: |

– – Az italgyártásban használt fajták: |

33021040 | – – – Más |

33021090 | – – Az élelmiszeriparban használt fajták |

3501 | Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek: |

350190 | – Más: |

35019010 | – – Kazeinenyvek |

3502 | Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok: |

350220 | – Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is: |

350290 | – Más |

350300 | Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vámtartifaszám alá tartozó kazeinenyvek kivételével: |

35040000 | Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő–, dextrin– vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek: |

350510 | – Dextrinek és más átalakított keményítők: |

– – Más átalakított keményítők: |

35051050 | – – – Észterezett vagy éterezett keményítők |

4101 | Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is: |

410120 | – Egész bőr szárítva legfeljebb 8 kg tömegű, szárazon sózva legfeljebb 10 kg tömegű, vagy kezeletlenül, vizesen sózva vagy másképpen tartósítva legfeljebb 16 kg tömegű: |

41019000 | – Más, beleértve a hátbőrt (egész krupont), a talpbőrt (talpkrupont) és a hasrész is |

4102 | Juh– vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak kivételével |

4103 | Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével |

4301 | Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101, 4102 és a 4103 vámtartifaszám alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével: |

43013000 | – Bárányfélék, úgymint az asztrahán, broadtail, karakül, perzsa és hasonló bárány, az indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is |

43016000 | – Róka egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is |

430180 | – Más egész szőrme, fej, farok vagy láb nélkül is: |

43019000 | – Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok, szűcsáruként felhasználhatók |

50010000 | Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó |

50020000 | Nyersselyem (nem sodorva) |

50030000 | Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is) |

Korlátlan mennyiségben vámmentesen behozható termékek e megállapodás hatálybalépésének napjától.

--------------------------------------------------

IIIb. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZERB VÁMENGEDMÉNYEK

A 12. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említettek szerint

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok (értékvámok és / vagy specifikus vámok) az egyes termékekre az e mellékletben megadott ütemezésnek megfelelően csökkennek és szűnnek meg. Amennyiben az értékvámokon és / vagy specifikus vámokon kívül szezonális vámot is alkalmaznak, a szezonális vám (20 %) megszűnik e megállapodás hatálybalépésének napján.

KN-kód | Árumegnevezés | Hatálybalépés 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. és azt követő évek |

%-ban | %-ban | %-ban | %-ban | %-ban | %-ban |

0102 | Élő szarvasmarhafélék: | | | | | | |

010290 | – Más: | | | | | | |

– – Háziasított fajták: | | | | | | |

– – – 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű: | | | | | | |

01029029 | – – – – Más | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

0104 | Élő juh és kecske: | | | | | | |

010410 | – Juh: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

01041080 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

010420 | – Kecske: | | | | | | |

01042090 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

0105 | Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk: | | | | | | |

– Legfeljebb 185 g tömegű: | | | | | | |

010511 | – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok: | | | | | | |

– – – Más: | | | | | | |

01051199 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– Más: | | | | | | |

01059400 | – – A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

0204 | Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

020450 | – Kecskehús: | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

0206 | Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

020610 | – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

02061091 | – – – Máj | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

02061095 | – – – Sovány és zsíros dagadó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva: | | | | | | |

02062100 | – – Nyelv | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

02062200 | – – Máj | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020629 | – – Más: | | | | | | |

02062910 | – – – Gyógyászati termékek gyártására | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

02062991 | – – – – Sovány és zsíros dagadó | 90 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

020680 | – Paradicsom frissen vagy hűtve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020690 | – Más fagyasztva: | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0207 | A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

– Pulykából: | | | | | | |

020724 | – – Nem darabolt, frissen vagy hűtve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020725 | – – Nem darabolt, fagyasztva: | | | | | | |

02072510 | – – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. "80 %-os pulyka" | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

02072590 | – – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. "73 %-os pulyka", vagy más módon bemutatva | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |

020726 | – – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020727 | – – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Kacsából, libából vagy gyöngytyúkból: | | | | | | |

020732 | – – Nem darabolt, frissen vagy hűtve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020733 | – – Nem darabolt, fagyasztva | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020734 | – – Hízott máj frissen vagy hűtve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

020735 | – – Más frissen vagy hűtve | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

020736 | – – Más fagyasztva: | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

020900 | Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve: | | | | | | |

– Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna): | | | | | | |

02090030 | – Sertészsiradék, a 02090011 vagy a 02090019 alszám alá tartozó kivételével | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

02090090 | – Baromfizsír | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0401 | Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: | | | | | | |

040110 | – Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal: | 95 % | 90 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

040120 | – 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal: | | | | | | |

– – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal: | | | | | | |

04012011 | – – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04012019 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – 3 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal: | | | | | | |

04012091 | – – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04012099 | – – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

040130 | – 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal: | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

0402 | Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | | | | | | |

040210 | – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

04021091 | – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % | 0 % |

040229 | – – Más | 95 % | 75 % | 55 % | 35 % | 15 % | 0 % |

– Más: | | | | | | |

040291 | – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: | 95 % | 75 % | 55 % | 35 % | 15 % | 0 % |

040299 | – – Más | 95 % | 75 % | 55 % | 35 % | 15 % | 0 % |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | |

040390 | – Más: | | | | | | |

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban: | | | | | | |

– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma: | | | | | | |

04039011 | – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039013 | – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039019 | – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más, zsírtartalma: | | | | | | |

04039031 | – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039033 | – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039039 | – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma: | | | | | | |

04039051 | – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039053 | – – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039059 | – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más, zsírtartalma: | | | | | | |

04039061 | – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039063 | – – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04039069 | – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0404 | Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | | | | | | |

040410 | – Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

040490 | – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0406 | Sajt és túró: | | | | | | |

040620 | – Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

040690 | – Más sajt: | | | | | | |

04069001 | – – Feldolgozásra | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

0408 | Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | | | | | | |

– Tojássárgája: | | | | | | |

040811 | – – Szárítva: | | | | | | |

04081120 | – – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 10 % | 0 % |

04081180 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

040819 | – – Más: | | | | | | |

– – – Más: | | | | | | |

04081981 | – – – – Folyékony | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

04081989 | – – – – Más, beleértve a részeit is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Más: | | | | | | |

040891 | – – Szárítva | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

040899 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0601 | Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével: | | | | | | |

060120 | – Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér: | | | | | | |

06012030 | – – Orchidea, jácint, nárcisz és tulipán | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

06012090 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0602 | Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra: | | | | | | |

060210 | – Nem gyökeres dugvány és oltvány | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

060220 | – Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

06023000 | – Rododendron és azálea oltva is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

060290 | – Más: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

– – – Szabadföldi növények: | | | | | | |

– – – – Fa, bokor és cserje: | | | | | | |

06029041 | – – – – – Erdei fa | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – Más: | | | | | | |

06029045 | – – – – – – Gyökeres dugvány és csemete | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

06029049 | – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más szabadföldi növény: | | | | | | |

06029059 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Szobanövények: | | | | | | |

06029070 | – – – – Gyökeres dugvány és csemete, a kaktuszok kivételével | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más: | | | | | | |

06029091 | – – – – – Virágok bimbóval vagy virággal, a kaktuszok kivételével | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

06029099 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0603 | Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve: | | | | | | |

– Frissen: | | | | | | |

06031100 | – – Rózsa | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 35 % | 0 % |

06031200 | – – Szegfű | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 35 % | 0 % |

06031300 | – – Orchidea | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 35 % | 0 % |

06031400 | – – Krizantém (Chrysanthemums) | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 35 % | 0 % |

060319 | – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 35 % | 0 % |

06039000 | – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 35 % | 0 % |

0701 | Burgonya frissen vagy hűtve: | | | | | | |

070190 | – Más: | | | | | | |

07019010 | – – Keményítőgyártásához | 95 % | 80 % | 65 % | 40 % | 25 % | 0 % |

– – Más: | | | | | | |

07019050 | – – – Újburgonya, január 1-jétől június 30-ig | 95 % | 80 % | 65 % | 40 % | 25 % | 0 % |

0703 | Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve: | | | | | | |

070310 | – Vöröshagyma és gyöngyhagyma: | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % | 10 % | 0 % |

07032000 | – Fokhagyma | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % | 10 % | 0 % |

07039000 | – Póréhagyma és más hagymaféle | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0704 | Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve: | | | | | | |

07041000 | – Karfiol és brokkoli: | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % | 0 % |

07042000 | – Kelbimbó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

070490 | – Más: | | | | | | |

07049010 | – – Fejes és vörös káposzta | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % | 0 % |

07049090 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0706 | Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve: | | | | | | |

07061000 | – Sárgarépa és fehérrépa | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 0 % |

070690 | – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0708 | Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve: | | | | | | |

07089000 | – Más hüvelyes zöldség | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0709 | Más zöldség frissen vagy hűtve: | | | | | | |

07093000 | – Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07094000 | – Zeller, a gumós zeller kivételével | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Ehető gomba és szarvasgomba: | | | | | | |

07095100 | – – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák: | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

070959 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07097000 | – Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

070990 | – Más: | | | | | | |

07099010 | – – Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és a cikória (Cichorium spp.) kivételével | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07099020 | – – Répa (fehér nedvdús szárral) és mangold | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07099090 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0710 | Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva: | | | | | | |

07101000 | – Burgonya | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Hüvelyes zöldség kifejtve is: | | | | | | |

07102900 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07103000 | – Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – Ehető gomba: | | | | | | |

07108061 | – – – Az Agaricus nemhez tartozó | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07108069 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0711 | Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: | | | | | | |

– Ehető gomba és szarvasgomba: | | | | | | |

07115100 | – – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák: | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

07115900 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

071190 | – Más zöldség; zöldségkeverék: | | | | | | |

– – Zöldségfélék: | | | | | | |

07119050 | – – – Vöröshagyma | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

0712 | Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve: | | | | | | |

07122000 | – Vöröshagyma | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba: | | | | | | |

07123100 | – – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák: | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07123200 | – – Fafülgomba (Auricularia spp.) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07123300 | – – Kocsonyás gomba (Tremella spp.) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07123900 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

071290 | – Más zöldség; zöldségkeverék: | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0713 | Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is: | | | | | | |

071310 | – Borsó (Pisum sativum): | | | | | | |

07131090 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.): | | | | | | |

07133100 | – – A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

07133200 | – – Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaselous vagy Vigna angularis) | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

071333 | – – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris): | | | | | | |

07133310 | – – – Vetésre | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

07133390 | – – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

07134000 | – Lencse | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

07135000 | – Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0802 | Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is: | | | | | | |

– Mogyoró (Corylus spp.): | | | | | | |

08022100 | – – Héjastól | 80 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

08022200 | – – Héj nélkül | 80 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

– Dió: | | | | | | |

08023100 | – – Héjastól | 95 % | 90 % | 85 % | 70 % | 65 % | 0 % |

08023200 | – – Héj nélkül | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

0807 | Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen: | | | | | | |

– Dinnye (beleértve a görögdinnyét is): | | | | | | |

08071100 | – – Görögdinnye: | 80 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

08071900 | – – Más | 80 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

0808 | Alma, körte és birs frissen: | | | | | | |

080820 | – Körte és birs: | | | | | | |

– – Körte | | | | | | |

08082010 | – – – Ipari körte ömlesztve, augusztus 1-jétől december 31-éig | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

08082050 | – – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

0809 | Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen: | | | | | | |

08091000 | – Kajszibarack | 70 % | 60 % | 40 % | 30 % | 15 % | 0 % |

080920 | – Cseresznye és meggy: | | | | | | |

08092095 | – – Más | 70 % | 60 % | 45 % | 30 % | 15 % | 0 % |

080930 | – Őszibarack (beleértve a nektarint is): | | | | | | |

08093010 | – – Nektarin | 80 % | 60 % | 45 % | 30 % | 15 % | 0 % |

08093090 | – – Más | 95 % | 90 % | 75 % | 60 % | 40 % | 0 % |

0810 | Más gyümölcs frissen: | | | | | | |

081020 | – Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna: | | | | | | |

08102010 | – – Málna | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

08102090 | – – Más | 70 % | 60 % | 45 % | 30 % | 15 % | 0 % |

0811 | Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | | | | | | |

081110 | – Földieper: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

081120 | – Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres: | | | | | | |

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | | | | | | |

08112011 | – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

08112019 | – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

– – Más: | | | | | | |

08112031 | – – – Málna | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

081190 | – Más: | | | | | | |

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | | | | | | |

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: | | | | | | |

08119019 | – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– – Más: | | | | | | |

08119075 | – – – – Meggy (Prunus cerasus) | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

08119080 | – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

08119095 | – – – Más | 95 % | 90 % | 75 % | 60 % | 40 % | 0 % |

0812 | Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: | | | | | | |

08121000 | – Cseresznye és meggy | 95 % | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 0 % |

081290 | – Más: | | | | | | |

08129010 | – – Kajszibarack | 95 % | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 0 % |

0813 | Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: | | | | | | |

08131000 | – Kajszibarack | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

08133000 | – Alma | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

081340 | – Más gyümölcs: | | | | | | |

08134010 | – – Őszibarack (beleértve a nektarint is): | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

08134030 | – – Körte | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

081350 | – Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: | | | | | | |

– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével: | | | | | | |

08135019 | – – – Aszalt szilvát tartalmazó | 95 % | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 0 % |

0901 | Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé: | | | | | | |

– Pörkölt kávé: | | | | | | |

09012100 | – – Koffeintartalmú | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % | 0 % |

09012200 | – – Koffeinmentes | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % | 0 % |

0910 | Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer: | | | | | | |

– Más fűszer: | | | | | | |

091099 | – – Más: | | | | | | |

09109991 | – – – – Nem zúzott, nem őrölt | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

09109999 | – – – – Zúzott vagy őrölt | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

100300 | Árpa: | | | | | | |

10030090 | – Más | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

1005 | Kukorica: | | | | | | |

100510 | – Vetőmag: | | | | | | |

– – Hibrid: | | | | | | |

10051015 | – – – Kétvonalas hibrid | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

10051019 | – – – Más | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

10051090 | – – Más | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

110100 | Búzaliszt vagy kétszeres liszt: | | | | | | |

– Búzaliszt: | | | | | | |

11010011 | – – Keménybúzából | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % | 0 % |

1103 | Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából: | | | | | | |

– Durva őrlemény és dara: | | | | | | |

110311 | – – Búzából: | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

110313 | – – Kukoricából: | | | | | | |

11031310 | – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal | 80 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

110319 | – – Más gabonából: | | | | | | |

11031930 | – – – Árpából | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % | 30 % | 0 % |

110320 | – Labdacs (pellet): | | | | | | |

11032010 | – – Rozsból | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11032020 | – – Árpából | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11032030 | – – Zabból | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11032060 | – – Búzából: | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % | 30 % | 0 % |

11032090 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1104 | Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve: | | | | | | |

– Lapított vagy pelyhesített gabona: | | | | | | |

110419 | – – Más gabonából: | | | | | | |

11041910 | – – – Búzából | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11041930 | – – – Rozsból | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11041950 | – – – Kukoricából | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– – – Árpából: | | | | | | |

11041961 | – – – – Lapított | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11041969 | – – – – Pelyhesített | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

11041999 | – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona | | | | | | |

110422 | – – Zabból: | | | | | | |

11042220 | – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított) | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042290 | – – – Kizárólag durván darált | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

110423 | – – Kukoricából | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

110429 | – – Más gabonából: | | | | | | |

– – – Árpából: | | | | | | |

11042905 | – – – – Fényezett | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042907 | – – – – Kizárólag durván darált | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042909 | – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is: | | | | | | |

11042911 | – – – – – Búzából: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042918 | – – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042930 | – – – – Fényezett | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– – – – Kizárólag durván darált: | | | | | | |

11042951 | – – – – – Búzából: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042955 | – – – – – Rozsból | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042959 | – – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

– – – – Más: | | | | | | |

11042981 | – – – – – Búzából: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042985 | – – – – – Rozsból | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11042989 | – – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1106 | Liszt, dara és por a 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból; vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből: | | | | | | |

11061000 | – A 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1107 | Maláta, pörkölve is: | | | | | | |

110710 | – Nem pörkölt: | | | | | | |

– – Búzából: | | | | | | |

11071091 | – – – Liszt formában | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11071099 | – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11072000 | – Pörkölt | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1108 | Keményítő; inulin: | | | | | | |

– Keményítő: | | | | | | |

11081200 | – – Kukoricakeményítő | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

11081300 | – – Burgonyakeményítő | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % |

11090000 | Búzasikér, szárítva is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % |

120600 | Napraforgómag, törve is: | | | | | | |

12060010 | – Vetésre | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

– Más: | | | | | | |

12060091 | – – Héj nélkül szürke és fehér csíkos héjú | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

12060099 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1208 | Olajosmagliszt és -dara, vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével: | | | | | | |

12081000 | – Szójababból | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

12089000 | – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1209 | Mag, gyümölcs és spóra vetési célra: | | | | | | |

12091000 | – Cukorrépamag | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % |

– Takarmánynövénymag: | | | | | | |

12092100 | – – Lucerna (alfalfa) mag | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % |

1210 | Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin: | | | | | | |

12101000 | – Komlótoboz, nem őrölve, nem porítva, nem labdacs (pellet) alakban | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

121020 | – Komlótoboz őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban; lupulin: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1214 | Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is: | | | | | | |

12141000 | – Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és -labdacs (pellet) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % | 0 % |

150100 | Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével: | | | | | | |

– Sertészsír (zsiradék is): | | | | | | |

15010019 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1507 | Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | | | | | |

150710 | – Nyersolaj tisztítva is: | | | | | | |

15071090 | – – Más | 95 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

150790 | – Más: | | | | | | |

15079090 | – – Más | 95 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

1512 | Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | | | | | |

– Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói: | | | | | | |

151211 | – – Nyersolaj: | | | | | | |

15121110 | – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével | 95 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

15121191 | – – – – Napraforgómag-olaj | 90 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

15121199 | – – – – Pórsáfránymagolaj | 95 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

151219 | – – Más: | | | | | | |

15121910 | – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével | 95 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

1514 | Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1515 | Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | | | | | |

– Lenmagolaj és frakciói: | | | | | | |

151521 | – – Nyersolaj: | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

151529 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1517 | Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével: | | | | | | |

151790 | – Más: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

15179091 | – – – Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

15179099 | – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 0 % |

160100 | Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek: | | | | | | |

– Más: | | | | | | |

16010099 | – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1602 | Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér: | | | | | | |

160232 | – – Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból: | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

160239 | – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

1702 | Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor: | | | | | | |

170290 | – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva | | | | | | |

17029030 | – – Izoglükóz | 100 % | 80 % | 70 % | 60 % | 10 % | 0 % |

17029050 | – – Maltodextrin és maltodextrinszirup | 100 % | 80 % | 70 % | 60 % | 10 % | 0 % |

17029080 | – – Inulinszirup | 100 % | 80 % | 70 % | 60 % | 10 % | 0 % |

1703 | Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz: | | | | | | |

17031000 | – Nádmelasz | 90 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

17039000 | – Más | 90 % | 80 % | 65 % | 50 % | 35 % | 0 % |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): | | | | | | |

20011000 | – Uborka és apró uborka | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 0 % |

200190 | – Más: | | | | | | |

20019050 | – – Ehető gomba | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

20019099 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

2002 | Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva: | | | | | | |

200210 | – Paradicsom egészben vagy darabolva | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200290 | – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

2003 | Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva: | | | | | | |

200310 | – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák: | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20032000 | – Szarvasgomba | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20039000 | – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

2004 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: | | | | | | |

200410 | – Burgonya: | | | | | | |

20041010 | – – Főzve, máshogy nem elkészítve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – Más: | | | | | | |

20041099 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200490 | – Más zöldség és zöldségkeverék: | | | | | | |

20049030 | – – Savanyúkáposzta, kapribogyó és olajbogyó | 80 % | 70 % | 50 % | 30 % | 20 % | 0 % |

– – Más, beleértve a részeket is: | | | | | | |

20049091 | – – – Hagyma főzve, tovább nem elkészítve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

2005 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: | | | | | | |

20051000 | – Homogenizált zöldség | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % | 0 % |

200520 | – Burgonya: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

20052020 | – – – Vékony szeletek zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20052080 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20054000 | – Borsó (Pisum sativum) | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.): | | | | | | |

20055100 | – – Bab kifejtve | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20055900 | – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200599 | – – Más: | | | | | | |

20059910 | – – – A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 15 % | 0 % |

20059940 | – – – Sárgarépa | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20059960 | – – – Savanyú káposzta | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20059990 | – – – Más | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 15 % | 0 % |

200600 | Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) | | | | | | |

20060031 | – – – Cseresznye és meggy | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20060038 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200799 | – – Más: | | | | | | |

– – – 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: | | | | | | |

20079910 | – – – – Szilvapüré és szilvakrém, 100 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben, ipari feldolgozásra | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más: | | | | | | |

20079933 | – – – – – Eperből | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20079935 | – – – – – Málnából | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20079939 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal: | | | | | | |

20079955 | – – – – Almapüré, beleértve a kompótot is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20079957 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

20079991 | – – – – Almapüré, beleértve a kompótot is | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

2008 | Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is: | | | | | | |

200840 | – Körte | | | | | | |

– – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20084051 | – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20084059 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20084071 | – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20084079 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20084090 | – – – Cukor hozzáadása nélkül | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200850 | – Kajszibarack: | | | | | | |

– – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20085061 | – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

20085069 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20085071 | – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20085079 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: | | | | | | |

20085092 | – – – – Legalább 5 kg: | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20085094 | – – – – Legalább 4,5 kg, de 5 kg-nál kevesebb | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20085099 | – – – – 4,5 kg-nál kevesebb | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200860 | – Cseresznye és meggy: | | | | | | |

– – Alkohol hozzáadásával: | | | | | | |

– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: | | | | | | |

20086011 | – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20086019 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

20086031 | – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20086039 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200870 | – Őszibarack (beleértve a nektarint is): | | | | | | |

– – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20087061 | – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20087069 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20087071 | – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20087079 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: | | | | | | |

20087092 | – – – – Legalább 5 kg: | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

20087098 | – – – – 5 kg-nél kisebb | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

200892 | – – Keverékek: | | | | | | |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – – Cukor hozzáadásával: | | | | | | |

– – – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20089259 | – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – – Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50 százalékát: | | | | | | |

20089274 | – – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20089278 | – – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: | | | | | | |

– – – – – Legalább 5 kg: | | | | | | |

20089293 | – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – 5 kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg: | | | | | | |

20089296 | – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – 4,5 kg-nél kisebb | | | | | | |

20089297 | – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal) | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20089298 | – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200899 | – – Más: | | | | | | |

– – – Alkohol hozzáadásával: | | | | | | |

20089921 | – – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20089923 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más: | | | | | | |

– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: | | | | | | |

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék: | | | | | | |

20089928 | – – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – – Más | | | | | | |

20089934 | – – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – Más: | | | | | | |

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék: | | | | | | |

20089937 | – – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – – Más | | | | | | |

20089940 | – – – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20089943 | – – – – – Szőlő | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20089949 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20089962 | – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20089967 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Cukor hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – – – Szilva és szilvaféle, kiszerelésének nettó tömege: | | | | | | |

20089999 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

2009 | Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | | | | | | |

– Narancslé: | | | | | | |

20091200 | – – Nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-értékkel | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve: | | | | | | |

200931 | – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200939 | – – Más: | | | | | | |

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t: | | | | | | |

20093931 | – – – – – Cukor hozzáadásával | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20093939 | – – – – – Cukor hozzáadása nélkül | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR: | | | | | | |

– – – – – Citromlé: | | | | | | |

20093951 | – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20093955 | – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – – Más citrusgyümölcs leve: | | | | | | |

20093991 | – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20093995 | – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20093999 | – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– Ananászlé: | | | | | | |

200941 | – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200949 | – – Más: | | | | | | |

– – – Több mint 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

20094919 | – – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

20094930 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor hozzáadásával | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

– – – – Más: | | | | | | |

20094991 | – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

20094993 | – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % | 0 % |

200969 | – – Más: | | | | | | |

– – – Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR-t: | | | | | | |

20096951 | – – – – – Koncentrált | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

200980 | – Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé: | | | | | | |

– – Több mint 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – Körtelé: | | | | | | |

– – – – Más: | | | | | | |

– – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal: | | | | | | |

20098089 | – – – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 0 % |

2106 | Másutt nem említett élelmiszer-készítmény: | | | | | | |

210690 | – Más: | | | | | | |

– – Ízesített vagy színezett cukorszirup: | | | | | | |

21069030 | – – – Izoglükózszirup | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

21069051 | – – – – Tejcukorszirup | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

21069055 | – – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

220600 | Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei: | | | | | | |

22060010 | – Pikett | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

– Más: | | | | | | |

– – Habzóbor: | | | | | | |

22060031 | – – – Almából és körtéből | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

220900 | Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló: | | | | | | |

– Más, tartályban (palackban): | | | | | | |

22090091 | – – Legfeljebb 2 literes | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

22090099 | – – Több mint 2 literes | 75 % | 65 % | 50 % | 40 % | 25 % | 0 % |

2302 | Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is: | | | | | | |

230230 | – Búzából: | | | | | | |

23023010 | – – Legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy ha a szitán átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék, szárazanyagra számítva | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

23023090 | – – Más | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 45 % | 0 % |

2303 | Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is: | | | | | | |

230310 | – Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék: | | | | | | |

– – Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólékoncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma: | | | | | | |

23031011 | – – – Meghaladja a 40 tömegszázalékot | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

23031019 | – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 45 % | 0 % |

23031090 | – – Más | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 45 % | 0 % |

230320 | – Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék: | | | | | | |

23032010 | – – Kilúgozott cukorrépaszelet | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23032090 | – – Más | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 45 % | 0 % |

23040000 | Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

2306 | Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: | | | | | | |

23063000 | – Napraforgómagból | 90 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |

2309 | Állatok etetésére szolgáló készítmény: | | | | | | |

230910 | – Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve: | | | | | | |

– – Más, beleértve az előkeveréket is: | | | | | | |

– – – A 17023051–17023099, a 17024090, a 17029050 és a 21069055 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal: | | | | | | |

– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal: | | | | | | |

– – – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal: | | | | | | |

23099031 | – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099033 | – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099035 | – – – – – – Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099039 | – – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal: | | | | | | |

23099041 | – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099043 | – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099049 | – – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal: | | | | | | |

23099051 | – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099053 | – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099059 | – – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099070 | – – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinsziruptartalom nélkül, de tejterméktartalommal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – Más: | | | | | | |

23099091 | – – – – Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

– – – – Más: | | | | | | |

23099095 | – – – – – Szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázalék kolin kloridot tartalmazó | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

23099099 | – – – – – Más | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 0 % |

--------------------------------------------------

IIIc. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZERB VÁMENGEDMÉNYEK

A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említettek szerint

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok (értékvámok és / vagy specifikus vámok) az egyes termékekre az e mellékletben megadott ütemezésnek megfelelően csökkennek. A szezonális vámot (20 %) az átmeneti időszak során és azután is alkalmazzák.

KN-kód | Árumegnevezés | Hatálybalépés 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. és azt követő évek |

in % | in % | in % | in % | in % | in % |

07020000 | Paradicsom frissen vagy hűtve | 95 % | 80 % | 65 % | 40 % | 30 % | 20 % |

0709 | Más zöldség frissen vagy hűtve: | | | | | | |

070960 | – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse: | | | | | | |

07096010 | – – Édes paprika | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

0806 | Szőlő frissen vagy szárítva: | | | | | | |

080610 | – Frissen: | 80 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | 0 % |

0808 | Alma, körte és birs frissen: | | | | | | |

080810 | – Alma | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

0809 | Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen: | | | | | | |

080920 | – Cseresznye és meggy: | 80 % | 60 % | 45 % | 30 % | 15 % | 0 % |

08092005 | – – Meggy (Prunus cerasus) | | | | | | |

080940 | – Szilva és kökény: | | | | | | |

08094005 | – – Szilva | 90 % | 75 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

0810 | Más gyümölcs frissen: | | | | | | |

08101000 | – Földieper | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % |

--------------------------------------------------

IIId. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZERB VÁMENGEDMÉNYEK

A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említettek szerint

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok (értékvámok és / vagy specifikus vámok) az egyes termékekre az e mellékletben megadott ütemezésnek megfelelően csökkennek. Amennyiben az értékvámokon és / vagy specifikus vámokon kívül szezonális vámot is alkalmaznak, a szezonélis vám (20 %) megszűnik e megállapodás hatálybalépésének napján.

KN-kód | Árumegnevezés | Hatálybalépés 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. és azt követő évek |

%-ban | %-ban | %-ban | %-ban | %-ban | %-ban |

0102 | Élő szarvasmarhafélék: | | | | | | |

010290 | – Más: | | | | | | |

– – Háziasított fajták: | | | | | | |

01029005 | – – – Legfeljebb 80 kg tömegű | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

– – – 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű: | | | | | | |

01029021 | – – – – Vágásra | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

– – – 160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű: | | | | | | |

01029041 | – – – – Vágásra | 90 % | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

01029049 | – – – – Más | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

– – – Több mint 300 kg tömegű: | | | | | | |

– – – – Üsző (még nem borjazott nőivarú): | | | | | | |

01029051 | – – – – – Vágásra | 95 % | 90 % | 85 % | 70 % | 60 % | 50 % |

01029059 | – – – – – Más | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

– – – – Tehén: | | | | | | |

01029061 | – – – – – Vágásra | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

01029069 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

– – – – Más: | | | | | | |

01029071 | – – – – – Vágásra | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

01029079 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

0103 | Élő sertés: | | | | | | |

– Más: | | | | | | |

010391 | – – 50 kg-nál kisebb tömegű: | | | | | | |

01039110 | – – – Háziasított fajták: | 100 % | 95 % | 90 % | 85 % | 70 % | 65 % |

010392 | – – Legalább 50 kg tömegű: | | | | | | |

– – – Háziasított fajták: | | | | | | |

01039211 | – – – – Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

01039219 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

0104 | Élő juh és kecske: | | | | | | |

010410 | – Juh: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

01041030 | – – – Bárány (1 éves korig) | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

0201 | Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

0202 | Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

0203 | Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

– Friss vagy hűtött: | | | | | | |

020311 | – – Egész és fél: | | | | | | |

02031110 | – – – Házi sertésből | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

020312 | – – Sonka, lapocka és részei csonttal: | | | | | | |

– – – Házi sertésből: | | | | | | |

02031211 | – – – – Sonka és részei: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02031219 | – – – – Lapocka és részei: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02031290 | – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

020319 | – – Más: | | | | | | |

– – – Házi sertésből: | | | | | | |

02031911 | – – – – Elülső részek | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02031913 | – – – – Tarja, karaj és részei, csonttal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02031915 | – – – – Oldalas és dagadó és részei | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – Más: | | | | | | |

02031955 | – – – – – Csont nélkül | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

02031959 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 20 % |

– Fagyasztva: | | | | | | |

020321 | – – Egész és fél: | | | | | | |

02032110 | – – – Házi sertésből | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

020322 | – – Sonka, lapocka és részei csonttal: | | | | | | |

– – – Házi sertésből: | | | | | | |

02032211 | – – – – Sonka és részei: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02032219 | – – – – Lapocka és részei: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

020329 | – – Más: | | | | | | |

– – – Házi sertésből: | | | | | | |

02032911 | – – – – Elülső részek | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02032913 | – – – – Tarja, karaj és részei, csonttal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 50 % |

02032915 | – – – – Oldalas és dagadó és részei | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

– – – – Más: | | | | | | |

02032955 | – – – – – Csont nélkül | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02032959 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

0204 | Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 55 % | 50 % |

0206 | Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

020610 | – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve: | | | | | | |

02061099 | – – – Más | 80 % | 60 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |

020629 | – – Más: | | | | | | |

– – – Más: | | | | | | |

02062999 | – – – – Más | 90 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % |

02063000 | – Sertésből frissen vagy hűtve | 90 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % |

– Sertésből fagyasztva: | | | | | | |

02064100 | – – Máj | 90 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % |

020649 | – – Más | 90 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % |

0207 | A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

– Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból: | | | | | | |

020711 | – – Nem darabolt, frissen vagy hűtve | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 35 % |

020712 | – – Nem darabolt, fagyasztva | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

020713 | – – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

020714 | – – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

020900 | Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve: | | | | | | |

– Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna): | | | | | | |

02090011 | – – Frissen, hűtve, fagyasztva, sózva vagy sós lében tartósítva | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02090019 | – – Szárítva vagy füstölve | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

0210 | Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből: | | | | | | |

– Sertéshús: | | | | | | |

021011 | – – Sonka, lapocka és részei csonttal: | | | | | | |

– – – Házi sertésből: | | | | | | |

– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva: | | | | | | |

02101111 | – – – – – Sonka és részei | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101119 | – – – – – Lapocka és részei: | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

– – – – Szárítva vagy füstölve: | | | | | | |

02101131 | – – – – – Sonka és részei | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

02101139 | – – – – – Lapocka és részei: | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101190 | – – – Más | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

021012 | – – Oldalas és dagadó és részei | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

021019 | – – Más: | | | | | | |

– – – Házi sertésből: | | | | | | |

– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva: | | | | | | |

02101910 | – – – – – Szalonnás oldal vagy spencer | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101920 | – – – – – Háromnegyed oldal vagy középtest | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101930 | – – – – – Elülső részek | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101940 | – – – – – Tarja, karaj és részei | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101950 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

– – – – Szárítva vagy füstölve: | | | | | | |

02101960 | – – – – – Elülső részek | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101970 | – – – – – Tarja, karaj és részei | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

– – – – – Más: | | | | | | |

02101981 | – – – – – – Csont nélkül | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101989 | – – – – – – Más | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

02101990 | – – – Más | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

021020 | – Szarvasmarhafélék húsa: | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 60 % | 40 % |

– Élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből: | | | | | | |

021099 | – – Más: | | | | | | |

– – – Vágási melléktermékek és belsőségek: | | | | | | |

– – – – Házi sertésből: | | | | | | |

02109941 | – – – – – Máj | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 65 % | 50 % |

02109949 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

– – – – Szarvasmarhafélékből: | | | | | | |

02109951 | – – – – – Sovány és zsíros dagadó | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 65 % | 50 % |

02109959 | – – – – – Más | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 65 % | 50 % |

02109960 | – – – – Juhból és kecskéből | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 65 % | 50 % |

02109990 | – – – Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

0402 | Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | | | | | | |

040210 | – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal: | | | | | | |

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: | | | | | | |

04021011 | – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg–os kiszerelésben | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 45 % |

04021019 | – – – Más | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 45 % |

– – Más: | | | | | | |

04021099 | – – – Más | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 45 % |

– Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal: | | | | | | |

040221 | – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal: | | | | | | |

04022111 | – – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 35 % |

– – – – Más: | | | | | | |

04022117 | – – – – – Legfeljebb 11 tömegszázalék zsírtartalommal: | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 45 % |

04022119 | – – – – – 11 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 35 % |

– – – 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal: | | | | | | |

04022191 | – – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 45 % |

04022199 | – – – – Más | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 45 % |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | |

040310 | – Joghurt: | | | | | | |

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma: | | | | | | |

04031011 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04031013 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04031019 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

– – – Más, zsírtartalma: | | | | | | |

04031031 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04031033 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04031039 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

0405 | Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém): | | | | | | |

040510 | – Vaj: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

040520 | – Kenhető tejkészítmények (vajkrém): | | | | | | |

04052090 | – – Legalább 75 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

040590 | – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

0406 | Sajt és túró: | | | | | | |

040610 | – Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

040630 | – Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem őrölve: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

040690 | – Más sajt: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

04069013 | – – – Ementáli | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069015 | – – – Gruyère, Sbrinz | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069017 | – – – Bergkäse, Appenzell | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069018 | – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or és Tête de Moine | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069019 | – – – Fölözött tejből készített, és finoman őrölt fűszerekkel kevert Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajt | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069021 | – – – Cheddar | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069023 | – – – Edam | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 35 % |

04069025 | – – – Tilsit | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069027 | – – – Butterkäse | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % |

04069029 | – – – Kashkaval | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 35 % |

04069032 | – – – Feta: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 35 % |

04069037 | – – – Finlandia | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 60 % | 50 % |

04069039 | – – – Jarlsberg | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 60 % | 50 % |

– – – Más: | | | | | | |

04069050 | – – – – Juh– vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh– vagy kecskebőrben | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

– – – – Más: | | | | | | |

– – – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva: | | | | | | |

– – – – – – Legfeljebb 47 tömegszázalék: | | | | | | |

04069061 | – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069063 | – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069069 | – – – – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

– – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék | | | | | | |

04069073 | – – – – – – – Provolone | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069075 | – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069076 | – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams¢ | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069078 | – – – – – – – Gouda | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069079 | – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint–Nectaire, Saint–Paulin, Taleggio | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069081 | – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069082 | – – – – – – – Camembert | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069084 | – – – – – – – Brie | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

– – – – – – – Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva: | | | | | | |

04069086 | – – – – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 52 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069087 | – – – – – – – – 52 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069088 | – – – – – – – – 62 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069093 | – – – – – – 72 tömegszázalékot meghaladó | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

04069099 | – – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

040700 | Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve: | | | | | | |

– Baromfitojás: | | | | | | |

04070030 | – – Más | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

04090000 | Természetes méz | 95 % | 90 % | 70 % | 60 % | 40 % | 30 % |

0602 | Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra: | | | | | | |

060240 | – Rózsa oltva is: | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 60 % | 50 % |

0701 | Burgonya frissen vagy hűtve: | | | | | | |

070190 | – Más: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

07019090 | – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

0705 | Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve: | | | | | | |

– Saláta: | | | | | | |

07051100 | – – Fejes saláta | 95 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

07051900 | – – Más | 95 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

070700 | Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve | | | | | | |

07070005 | – Uborka | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % |

07070090 | – Apró uborka | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

0708 | Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve: | | | | | | |

07081000 | – Borsó (Pisum sativum) | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

07082000 | – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 95 % | 90 % | 75 % | 70 % | 55 % | 40 % |

0709 | Más zöldség frissen vagy hűtve: | | | | | | |

070960 | – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

07096091 | – – – Capsicum nemből, capsicin vagy capsicum illóolaj–tartalmú festék gyártásához | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

07096095 | – – – Illóolaj vagy gyanta gyártásához | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

07096099 | – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

070990 | – Más: | | | | | | |

07099060 | – – Csemegekukorica | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 30 % |

0710 | Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva: | | | | | | |

– Hüvelyes zöldség kifejtve is: | | | | | | |

07102100 | – – Borsó (Pisum sativum) | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

07102200 | – – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

071080 | – Más zöldség: | | | | | | |

– – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse: | | | | | | |

07108051 | – – – Édes paprika | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

07108059 | – – – Más | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 60 % | 30 % |

– – Ehető gomba: | | | | | | |

07108070 | – – Paradicsom | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 60 % | 30 % |

07108095 | – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

07109000 | – Zöldségkeverék | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

0711 | Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén–dioxid–gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: | | | | | | |

07114000 | – Uborka és apró uborka | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |

071190 | – Más zöldség; zöldségkeverék: | | | | | | |

– – Zöldségfélék: | | | | | | |

07119010 | – – – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 60 % | 50 % |

07119080 | – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

07119090 | – – Zöldségkeverék | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

0810 | Más gyümölcs frissen: | | | | | | |

081040 | – Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs: | | | | | | |

08104010 | – – Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis–idaea faj gyümölcse) | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

08104050 | – – A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

08104090 | – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

0813 | Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: | | | | | | |

08132000 | – Aszalt szilva | 95 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |

0904 | Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve: | | | | | | |

090420 | – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve is: | 95 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |

1001 | Búza és kétszeres: | | | | | | |

100190 | – Más: | | | | | | |

– – Más tönköly, közönséges búza és kétszeres: | | | | | | |

10019099 | – – – Más | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 70 % | 60 % |

1005 | Kukorica: | | | | | | |

100510 | – Vetőmag: | | | | | | |

– – Hibrid: | | | | | | |

10051011 | – – – Négyvonalas hibrid | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

10051013 | – – – Háromvonalas hibrid | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

10059000 | – Más | 90 % | 85 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

110100 | Búzaliszt vagy kétszeres liszt: | | | | | | |

– Búzaliszt: | | | | | | |

11010015 | – – Közönséges búzából és tönkölyből | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 70 % | 65 % |

11010090 | – Kétszeres liszt | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 35 % |

1102 | Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével: | | | | | | |

110220 | – Kukoricaliszt: | | | | | | |

11022010 | – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 70 % | 65 % |

11022090 | – – Más | 100 % | 90 % | 85 % | 75 % | 70 % | 65 % |

1103 | Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából: | | | | | | |

– Durva őrlemény és dara: | | | | | | |

110313 | – – Kukoricából: | | | | | | |

11031390 | – – – Más | 95 % | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % | 25 % |

110320 | – Labdacs (pellet): | | | | | | |

11032040 | – – Kukoricából | 95 % | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % | 30 % |

1507 | Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | | | | | |

150710 | – Nyersolaj tisztítva is: | | | | | | |

15071090 | – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 20 % |

160100 | Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek: | | | | | | |

16010010 | – Májból | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 20 % |

– Más: | | | | | | |

16010091 | – – Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 30 % |

1602 | Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér: | | | | | | |

16021000 | – Homogenizált készítmények | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

– Sertésből: | | | | | | |

160241 | – – Sonka és részei | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

160242 | – – Lapocka és részei | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

160249 | – – Más, beleértve a keverékeket is | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

160250 | – Szarvasmarhafélékből: | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

1902 | Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is: | | | | | | |

190220 | – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is: | | | | | | |

19022030 | – – 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús– vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is | 90 % | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): | | | | | | |

200190 | – Más: | | | | | | |

20019020 | – – A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 30 % |

20019070 | – – Édes paprika | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

2004 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: | | | | | | |

200490 | – Más zöldség és zöldségkeverék: | | | | | | |

20049050 | – – Borsó (Pisum sativum) és a Phaseolus spp. fajhoz tartozó korai bab, hüvellyel | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – Más, beleértve a részeket is: | 80 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |

20049098 | – – – Más | | | | | | |

2007 | Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | | | | | | |

200710 | – Homogenizált készítmények: | | | | | | |

20071010 | – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – Más: | | | | | | |

20071099 | – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

200799 | – – Más: | | | | | | |

– – – 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal: | | | | | | |

– – – – Más: | | | | | | |

20079931 | – – – – – Cseresznyéből és meggyből | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

2008 | Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is: | | | | | | |

200860 | – Cseresznye és meggy: | | | | | | |

– – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – Cukor hozzáadásával, kiszerelésének nettó tömege: | | | | | | |

20086050 | – – – – Meghaladja a 1 kg-t | 80 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |

20086060 | – – – – Legfeljebb 1 kg | 80 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: | | | | | | |

20086070 | – – – – Legalább 4,5 kg: | 95 % | 90 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

20086090 | – – – – 4,5 kg–nál kevesebb | 95 % | 90 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

200880 | – Földieper: | | | | | | |

– – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

20088050 | – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 40 % | 40 % |

20088070 | – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 40 % | 40 % |

20088090 | – – – Cukor hozzáadása nélkül | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 40 % | 40 % |

200899 | – – Más: | | | | | | |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben: | | | | | | |

20089945 | – – – – – Szilva és szilvafélék | 90 % | 80 % | 60 % | 60 % | 40 % | 30 % |

20089972 | – – – – – – Legalább 5 kg | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20089978 | – – – – – – 5 kg–nél kisebb | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

2009 | Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | | | | | | |

200950 | – Paradicsomlé: | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is): | | | | | | |

200961 | – – Legfeljebb 30 Brix-értékkel | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

200969 | – – Más: | | | | | | |

– – – Több mint 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

20096911 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20096919 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR-t: | | | | | | |

20096959 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR: | | | | | | |

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal: | | | | | | |

20096971 | – – – – – – Koncentrált | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20096979 | – – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20096990 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– Almalé: | | | | | | |

200971 | – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

200979 | – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

200980 | – Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé: | | | | | | |

– – Több mint 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – Körtelé: | | | | | | |

20098011 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098019 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – Más: | | | | | | |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR: | | | | | | |

20098035 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – Körtelé: | | | | | | |

20098050 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR-t, cukor hozzáadásával | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – Más: | | | | | | |

20098061 | – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098063 | – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098069 | – – – – – Cukor hozzáadása nélkül | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – Más: | | | | | | |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor hozzáadásával | | | | | | |

20098071 | – – – – – Cseresznye- és meggylé | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098073 | – – – – – Trópusi gyümölcslé | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098079 | – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – Más: | | | | | | |

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal: | | | | | | |

20098086 | – – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – – Cukor hozzáadása nélkül: | | | | | | |

20098095 | – – – – – – Vaccinium macrocarpon fajhoz tartozó gyümölcs leve | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098096 | – – – – – – Cseresznye- és meggylé | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20098099 | – – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

200990 | – Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék: | | | | | | |

– – Több mint 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – Alma- és körtelé keveréke: | | | | | | |

20099011 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099019 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – Más: | | | | | | |

20099021 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099029 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel: | | | | | | |

– – – Alma- és körtelé keveréke: | | | | | | |

20099031 | – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099039 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – Más: | | | | | | |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t: | | | | | | |

– – – – – Más: | | | | | | |

20099051 | – – – – – – Cukor hozzáadásával | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099059 | – – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR: | | | | | | |

– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke: | | | | | | |

20099071 | – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099073 | – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099079 | – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – – Más: | | | | | | |

– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal: | | | | | | |

20099094 | – – – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal: | | | | | | |

20099095 | – – – – – – – Trópusi gyümölcslevek keveréke | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

20099096 | – – – – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

2106 | Másutt nem említett élelmiszer–készítmény: | | | | | | |

210690 | – Más | | | | | | |

– – Ízesített vagy színezett cukorszirup: | | | | | | |

– – – Más: | | | | | | |

21069059 | – – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |

220600 | Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei: | | | | | | |

– Más: | | | | | | |

– – Habzóbor: | | | | | | |

22060039 | – – – Más | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

– – Nem habzóbor: | | | | | | |

– – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): | | | | | | |

22060051 | – – – – Almából és körtéből | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

22060059 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

– – – Több mint 2 literes: | | | | | | |

22060081 | – – – – Almából és körtéből | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

22060089 | – – – – Más | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % |

220900 | Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló: | | | | | | |

– Borecet, tartályban (palackban): | | | | | | |

22090011 | – – Legfeljebb 2 literes | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 30 % | 20 % |

22090019 | – – Több mint 2 literes | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 40 % | 30 % |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A SZERBIÁBÓL SZÁRMAZÓ HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ENGEDMÉNYEK

Az ideiglenes megállapodás 14.

cikkében említettek szerintA Közösségbe importált következő Szerbiából származó termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók:

KN-kód | Árumegnevezés | E megállapodás hatályba lépésétől ugyanazon év december 31-ig (n) | Január 1-től december 31-ig (n+1) | Minden ezt követő évben január 1-től december 31-ig |

03019110 03019190 03021110 03021120 03021180 03032110 03032120 03032180 03041915 03041917 ex03041919 ex03041991 03042915 03042917 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055980 ex03056980 | Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) | VK: 15 t 0 %-kal VK felett: Az MFN vám 90 %-a | VK: 15 t 0 %-kal VK felett: Az MFN vám 80 %-a | VK: 15 t 0 %-kal VK felett: Az MFN vám 70 %-a |

03019300 03026911 03037911 ex03041919 ex03041991 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) | VK: 60 t 0 %-kal VK felett: Az MFN vám 90 %-a | VK: 60 t 0 %-kal VK felett: Az MFN vám 80 %-a | VK: 60 t 0 %-kal VK felett: Az MFN vám 70 %-a |

A 1604 HR-vámtarifaszám alá tartozó minden termék esetében a vámtétel a következő ütemezés szerint csökken:

Év | 1. év (vám %) | 3. év (vám %) | 5. és azt követő évek (vám %) |

Vám | Az MFN 90 %-a | Az MFN 80 %-a | Az MFN 70 %-a |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBÓL SZÁRMAZÓ HALÁSZATI TERMÉKEKREVONATKOZÓ SZERB ENGEDMÉNYEK

Az ideiglenes megállapodás15. cikkében említettek szerint

A Szerbiába importált közösségi termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók.

KN-kód | Árumegnevezés | A vám mértéke (MFN-%) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 és azt követő évek |

0301 | Élő hal: | | | | | | |

– Más élő hal: | | | | | | |

030191 | – – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): | | | | | | |

03019190 | – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03019200 | – – Angolna (Anguilla spp.) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03019300 | – – Ponty | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 |

030199 | – – Más: | | | | | | |

– – – Édesvízi hal: | | | | | | |

03019911 | – – – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03019919 | – – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0302 | Hal frissen vagy hűtve a 0304 vámtarifaszám alá tartozó filézett és más halhús kivételével: | | | | | | |

– Szalmonidák, a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030211 | – – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): | | | | | | |

03021110 | – – – Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03021120 | – – – Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt több mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül több mint 1 kg tömegű | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03021180 | – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03021900 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Tonhal (a Thunnus nemből), skipjack vagy csíkos bonitó (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030233 | – – Skipjack vagy csíkos bonitó: | | | | | | |

03023390 | – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Más hal, a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030269 | – – Más: | | | | | | |

– – – Édesvízi hal: | | | | | | |

03026911 | – – – – Ponty | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03026919 | – – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03027000 | – Halmáj és ikra | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0303 | Fagyasztott hal, a 0304 vámtarifaszám alá tartozó filézett és más halhús kivételével: | | | | | | |

– Más szalmonidák a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030321 | – – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03032900 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030339 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Tonhal (a Thunnus nemből), skipjack vagy csíkos bonitó (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030343 | – – Skipjack vagy csíkos bonitó | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030349 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Kardhal (Xiphias gladius) és atlanti jéghal (Dissostichus spp.), a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

03036100 | – – Kardhal (Xiphias gladius) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03036200 | – – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Más hal, a máj és az ikra kivételével: | | | | | | |

030374 | – – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030379 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030380 | – Halmáj és ikra | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0304 | Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva: | | | | | | |

– Frissen vagy hűtve: | | | | | | |

030411 | – – Kardhal (Xiphias gladius) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030412 | – – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030419 | – – Más: | | | | | | |

– – – Halfilé: | | | | | | |

– – – – Édesvízi halból: | | | | | | |

03041913 | – – – – – Csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai lazacból (Hucho hucho) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– – – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita és Oncorhynchus gilae fajhoz tartozó pisztrángból: | | | | | | |

03041915 | – – – – – – Oncorhynchus mykiss fajból darabonként több mint 400 g tömegű | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03041917 | – – – – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03041919 | – – – – – Más édesvízi halból | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– – – – Más: | | | | | | |

03041931 | – – – – – Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03041933 | – – – – – Fekete tőkehalból (Pollachius virens) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03041935 | – – – – – Vörös álsügérekből (Sebastes spp.) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– – – Más halhús (aprított is): | | | | | | |

03041991 | – – – – Édesvízi halból | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– – – – Más: | | | | | | |

03041997 | – – – – – Heringhús (pillangófilé) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03041999 | – – – – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Fagyasztva, filé: | | | | | | |

03042100 | – – Kardhal (Xiphias gladius) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03042200 | – – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030429 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Más: | | | | | | |

03049100 | – – Kardhal (Xiphias gladius) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03049200 | – – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030499 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0305 | Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0306 | Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből: | | | | | | |

– Fagyasztva: | | | | | | |

030613 | – – Garnélarák és fűrészes garnélarák | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030614 | – – Más tengeri rák | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030619 | – – Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Nem fagyasztva: | | | | | | |

030623 | – – Garnélarák és fűrészes garnélarák | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030624 | – – Más tengeri rák | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030629 | – – Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0307 | Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; a gerinctelen víziállatok, a rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével: | | | | | | |

– Éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.): | | | | | | |

030731 | – – Élve, frissen vagy hűtve | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030739 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. és Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): | | | | | | |

030741 | – – Élve, frissen vagy hűtve | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030749 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Polip (Octopus spp.): | | | | | | |

03075100 | – – Élve, frissen vagy hűtve | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030759 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

03076000 | – Csiga, a tengeri csiga kivételével | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

– Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével: | | | | | | |

03079100 | – – Élve, frissen vagy hűtve | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

030799 | – – Más | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

1604 | Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

1605 | Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 0 |

1902 | Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is: | | | | | | |

190220 | – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is: | | | | | | |

19022010 | – – 20 tömegszázalékot meghaladó hal-, rákféle-, puhatestű- vagy más gerinctelen víziállat-tartalommal | 90 | 75 | 60 | 40 | 20 | 15 |

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDONJOGOK

Az ideiglenes megállapodás 40. cikkében említettek szerint

1. E megállapodás 40. cikke (4) bekezdése [az STM 75. cikkének (4) bekezdése] az alábbi olyan többoldalú egyezményekre vonatkozik, amelyeknek a tagállamok szerződő felei, vagy amelyeket a tagállamok ténylegesen alkalmaznak:

- Szabadalmi törvényről szóló szerződés (Genf, 2000.);

- Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV-egyezmény, Párizs 1961., az 1972., 1978. és 1991. évi felülvizsgálatok szerint).

2. A felek megerősítik, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeiknek:

- Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó egyezmény (az 1979-ben módosított 1967. évi stockholmi WIPO-egyezmény);

- Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (párizsi okmány, 1971.);

- Brüsszeli egyezmény a műholdas műsort hordozó jelek védelméről (Brüsszel, 1974.);

- Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezésének nemzetközi elismeréséről (1977., módosítva 1980-ban);

- Az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás (Londoni egyezmény, 1934. és Hágai egyezmény, 1960.);

- Locarnói megállapodás az ipari minták nemzetközi osztályozásának létrehozásáról (Locarnói Unió 1968., módosítva 1979-ben);

- Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (stockholmi okmány, 1967., módosítva 1979-ben);

- Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madridi jegyzőkönyv, 1989.);

- Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (genfi okmány, 1977., módosítva 1979-ben);

- Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (1979-ben módosított 1967. évi Stockholmi okmány);

- Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1970., módosítva 1979-ben és 1984-ben);

- Egyezmény a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen (Hangfelvétel egyezmény, Genf, 1971.);

- Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Római egyezmény, 1961.);

- Nemzetközi Szabadalmi Osztályozásra Vonatkozó Strasbourgi Megállapodás (1971. Strasbourg, az 1979-es módosítás szerint);

- Védjegytörvény szerződés (Genf, 1994.);

- Bécsi megállapodás a védjegyek képi elemeinek nemzetközi osztályozása létrehozásáról (Bécs, 1973., módosítva 1985-ben);

- A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) szerzői jogról szóló szerződése (Genf, 1996.);

- A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése (Genf, 1996.);

- Európai Szabadalmi Egyezmény;

- A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás.

--------------------------------------------------

1. JEGYZŐKÖNYV

A feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösség és Szerbia közötti kereskedelméről

1. cikk

1. A Közösség és Szerbia az I. és II. mellékletben felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékekre a mellékletekben említett feltételekkel összhangban alkalmazza a vámokat, függetlenül attól, hogy korlátozza-e őket vámkontingens vagy sem

2. Az ideiglenes bizottság az alábbiakról határoz:

a) az e jegyzőkönyv szerinti feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzékének kibővítése,

b) az I. és II. mellékletben említett vámok módosítása,

c) a vámkontingensek növelése vagy megszüntetése.

3. Az ideiglenes bizottság az e jegyzőkönyv által megállapított vámokat helyettesítheti a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó feldolgozott mezőgazdasági termékek előállításában ténylegesen felhasznált mezőgazdasági termékeknek a Közösségben és Szerbiában érvényes piaci árai alapján megállapított rendszerrel.

2. cikk

Az ideiglenes bizottság határozatával csökkenthetők az e jegyzőkönyv 1. cikke alapján alkalmazott vámok:

a) amikor a Közösség és Szerbia közötti kereskedelemben csökkennek az alaptermékekre alkalmazott vámok, vagy

b) a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös engedményekből származó csökkentésekre adott válaszul.

Az a) pontban elrendelt csökkentéseket az adott feldolgozott mezőgazdasági termékek gyártásánál ténylegesen használt mezőgazdasági termékeknek megfelelő mezőgazdasági alkotóelemre megadott vámra vonatkoztatva kell kiszámítani, és ezt le kell vonni az ezekre a mezőgazdasági alaptermékekre alkalmazott vámból.

3. cikk

A Közösség és Szerbia tájékoztatja egymást a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban elfogadott közigazgatási intézkedésekről. Ezen intézkedéseknek egyenlő elbánást kell biztosítaniuk minden érintett fél számára, és a lehető legegyszerűbbnek és legrugalmasabbnak kell lenniük.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET az 1. Jegyzőkönyvhöz

A Szerbiából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámok

A Szerbiából származó, alább felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód | Árumegnevezés |

(1) | (2) |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: |

040310 | – Joghurt: |

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül: |

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban: |

04031051 | – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék- |

04031053 | – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék |

04031059 | – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó |

– – – Más, tejzsírtartalma: |

04031091 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék |

04031093 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék |

04031099 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó |

040390 | – Más: |

– – Ízesítés vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: |

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma: |

04039071 | – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék |

04039073 | – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék |

04039079 | – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó |

– – – Más, tejzsírtartalma: |

04039091 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék |

04039093 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék |

04039099 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó |

0405 | Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém): |

040520 | – Kenhető tejkészítmények (vajkrém): |

04052010 | – – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal |

04052030 | – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal |

05010000 | Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék |

0502 | Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka: |

0505 | Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka |

0506 | Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka: |

0507 | Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka: |

05080000 | Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka |

05100000 | Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva |

0511 | Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat: |

– Más: |

051199 | – – Más: |

– – – Állati eredetű természetes szivacs: |

05119931 | – – – – Nyers |

05119939 | – – – – Más |

05119985 | – – – Más: |

ex05119985 | – – – – Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is |

0710 | Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva: |

07104000 | – Csemegekukorica |

0711 | Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: |

071190 | – Más zöldség; zöldségkeverék: |

– – Zöldségfélék: |

07119030 | – – – Csemegekukorica |

09030000 | Matétea |

1212 | Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is): |

12122000 | – Tengeri moszat és más alga |

1302 | Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: |

– Növényi nedv és kivonat: |

13021200 | – – Édesgyökérből |

13021300 | – – Komlóból |

130219 | – – Más: |

13021980 | – – – Más |

130220 | – Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok |

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: |

13023100 | – – Agar-agar |

130232 | – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: |

13023210 | – – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból |

1401 | Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg) |

1404 | Másutt nem említett növényi eredetű termék |

150500 | Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is) |

15060000 | Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva |

1515 | Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: |

151590 | – Más: |

15159011 | – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik: |

ex15159011 | – – – Jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik |

1516 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve: |

151620 | – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói: |

15162010 | – – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. "opálviasz" |

1517 | Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével: |

151710 | – Margarin, a folyékony margarin kivételével: |

15171010 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal |

151790 | – Más: |

15179010 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal |

– – Más: |

15179093 | – – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére |

151800 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye: |

15180010 | – Linoxin |

– Más: |

15180091 | – – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével |

– – Más: |

15180095 | – – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból |

15180099 | – – – Más |

15200000 | Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg |

1521 | Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is: |

152200 | Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai: |

15220010 | – Degras |

1704 | Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül |

1803 | Kakaómassza, zsírtalanítva is |

18040000 | Kakaóvaj, -zsír és -olaj |

18050000 | Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül |

1806 | Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény |

1901 | Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz |

1902 | Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is: |

– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve: |

19021100 | – – Tojástartalommal |

190219 | – – Más |

190220 | – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is: |

– – Más: |

19022091 | – – – Főzve |

19022099 | – – – Más |

190230 | – Más tészta |

190240 | – Kuszkusz (búzadarakása) |

19030000 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában |

1904 | Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve |

1905 | Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): |

200190 | – Más: |

20019030 | – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) |

20019040 | – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal |

20019060 | – – Pálmafacsúcsrügy |

2004 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: |

200410 | – Burgonya: |

– – Más: |

20041091 | – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában |

200490 | – Más zöldség és zöldségkeverék: |

20049010 | – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) |

2005 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: |

200520 | – Burgonya: |

20052010 | – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában |

20058000 | – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) |

2008 | Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is: |

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is: |

200811 | – – Földimogyoró: |

20081110 | – – – Amerikai mogyoróvaj |

– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével: |

20089100 | – – Pálmafacsúcsrügy |

200899 | – – Más: |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: |

– – – – Cukor hozzáadása nélkül: |

20089985 | – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével |

20089991 | – – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal |

2101 | Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma |

2102 | Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor |

2103 | Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár |

2104 | Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény |

210500 | Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is |

2106 | Másutt nem említett élelmiszer-készítmény: |

210610 | – Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje |

210690 | – Más: |

21069020 | – – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához |

– – Más: |

21069092 | – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal |

21069098 | – – – Más |

2201 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével |

220300 | Malátából készült sör |

2205 | Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve |

2207 | Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal |

2208 | Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital |

2402 | Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból |

2403 | Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; "homogenizált" vagy "visszanyert" dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia |

2905 | Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: |

– Más többértékű alkoholok: |

29054300 | – – Mannit |

290544 | – – Szorbit (D-glucit) |

29054500 | – – Glicerin |

3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata: |

330190 | – Más |

3302 | Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények italgyártáshoz: |

330210 | – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták: |

– – Az italgyártásban használt fajták: |

– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények: |

33021010 | – – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal |

– – – – Más: |

33021021 | – – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal |

33021029 | – – – – – Más |

3501 | Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek: |

350110 | – Kazein |

350190 | – Más: |

35019090 | – – Más |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek: |

350510 | – Dextrinek és más átalakított keményítők: |

35051010 | – – Dextrinek |

– – Más átalakított keményítők: |

35051090 | – – – Más |

350520 | – Enyvek |

3809 | Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok): |

380910 | – Keményítőtartalommal |

3823 | Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol |

3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is): |

382460 | – Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET az 1. Jegyzőkönyvhöz

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKRE SZERBIÁBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALKOR ALKALMAZANDÓ VÁMOK

(azonnali hatállyal vagy fokozatosan)

KN-kód | Árumegnevezés | A vám mértéke (MFN-%) |

2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. és azt követően |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | |

040310 | – Joghurt: | | | | | | |

– – Ízesítés vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | |

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma: | | | | | | |

04031051 | – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

04031053 | – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

04031059 | – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

– – – Más, tejzsírtartalma: | | | | | | |

04031091 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

04031093 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

04031099 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

040390 | – Más: | | | | | | |

– – Ízesítés vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: cocoa: | | | | | | |

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma: | | | | | | |

04039071 | – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

04039073 | – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

04039079 | – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

– – – Más, tejzsírtartalma: | | | | | | |

04039091 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

04039093 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

04039099 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

0405 | Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém): | | | | | | |

040520 | – Kenhető tejkészítmények (vajkrém): | | | | | | |

04052010 | – – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

04052030 | – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

05010000 | Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0502 | Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0505 | Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0506 | Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0507 | Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05080000 | Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05100000 | Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0511 | Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat: | | | | | | |

– Más: | | | | | | |

051199 | – – Más: | | | | | | |

– – – Állati eredetű természetes szivacs: | | | | | | |

05119931 | – – – – Nyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05119939 | – – – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05119985 | – – – Más | | | | | | |

ex05119985 | – – – – Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0710 | Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva: | | | | | | |

07104000 | – Csemegekukorica | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 |

0711 | Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: | | | | | | |

071190 | – Más zöldség; zöldségkeverék: | | | | | | |

– – Zöldségfélék: | | | | | | |

07119030 | – – – Csemegekukorica | 75 | 55 | 35 | 25 | 10 | 0 |

09030000 | Matétea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1212 | Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is): | | | | | | |

12122000 | – Tengeri moszat és más alga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 | Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: | | | | | | |

– Növényi nedv és kivonat: | | | | | | |

13021200 | – – Édesgyökérből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13021300 | – – Komlóból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130219 | – – Más: | | | | | | |

13021980 | – – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130220 | – Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: | | | | | | |

13023100 | – – Agar-agar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130232 | – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is: | | | | | | |

13023210 | – – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1401 | Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1404 | Másutt nem említett növényi eredetű termék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

150500 | Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15060000 | Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1515 | Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | | | | | |

151590 | – Más: | | | | | | |

15159011 | – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ex15159011 | – – Jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1516 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve: | | | | | | |

151620 | – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói: | | | | | | |

15162010 | – – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. "opálviasz" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1517 | Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével: | | | | | | |

151710 | – Margarin, a folyékony margarin kivételével: | | | | | | |

15171010 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

151790 | – Más: | | | | | | |

15179010 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal | 90 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

15179093 | – – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

151800 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye: | | | | | | |

15180010 | – Linoxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– Más: | | | | | | |

15180091 | – – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

15180095 | – – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15180099 | – – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15200000 | Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1521 | Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

152200 | Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai: | | | | | | |

15220010 | – Degras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1702 | Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor: | | | | | | |

17025000 | – Vegytiszta gyümölcscukor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

170290 | – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva | | | | | | |

17029010 | – – Vegytiszta malátacukor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1704 | Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül: | | | | | | |

170410 | – Rágógumi, cukorbevonattal is | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

170490 | – Más: | | | | | | |

17049010 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17049030 | – – Fehér csokoládé | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

17049051 | – – – Massza, beleértve a marcipánt is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelésben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17049055 | – – – Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

17049061 | – – – Cukorral bevont termékek | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

– – – Más: | | | | | | |

17049065 | – – – – Gumicukorka és zselécukorka, beleértve a cukorka alakban megjelenő gyümölcsmasszát is | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

17049071 | – – – – Főzött édesség, töltött is | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

17049075 | – – – – Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee) | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

– – – – Más: | | | | | | |

17049081 | – – – – – Sajtolt tabletta | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 |

17049099 | – – – – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

1803 | Kakaómassza, zsírtalanítva is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18040000 | Kakaóvaj, -zsír és -olaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18050000 | Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1806 | Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény: | | | | | | |

180610 | – Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | | | | | | |

18061015 | – – Szacharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

18061020 | – – Legalább 5 tömegszázalék, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

18061030 | – – Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

18061090 | – – Legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

180620 | – Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, vagy folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben: | | | | | | |

18062010 | – – Legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal vagy összesítve legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

18062030 | – – Összesítve legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

18062050 | – – – Legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

18062070 | – – – Tejcsokoládé-morzsa | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

18062080 | – – – Csokoládéízű bevonat | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

18062095 | – – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

– Más, tömb, tábla vagy rúd alakban: | | | | | | |

18063100 | – – Töltött | 85 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

180632 | – – Töltetlen | 85 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 |

180690 | – Más: | | | | | | |

– – Csokoládé és csokoládés termék: | | | | | | |

– – – Csokoládé, töltött is: | | | | | | |

18069011 | – – – – Alkoholtartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

18069019 | – – – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

– – – Más: | | | | | | |

18069031 | – – – – Töltött | 85 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 |

18069039 | – – – – Töltetlen | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

18069050 | – – Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

18069060 | – – Kakaótartalmú kenhető termékek | 85 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 |

18069070 | – – Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

18069090 | – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

1901 | Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz: | | | | | | |

19011000 | – Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19012000 | – Keverék és tészta a 1905 vámtartifaszám alá tartozó pékáruk készítéséhez 1905 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

190190 | – Más: | | | | | | |

– – Malátakivonat: | | | | | | |

19019011 | – – – Legalább 90 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

19019019 | – – – Más | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

19019091 | – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsír-, 5 % szacharóz (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz-, 5 % gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal, kivéve a 0401–0404 vámtartifaszámok alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszer-készítményeket | 90 | 75 | 60 | 45 | 20 | 0 |

19019099 | – – – Más | 85 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 |

1902 | Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is: | | | | | | |

– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve: | | | | | | |

19021100 | – – Tojástartalommal | 95 | 90 | 80 | 60 | 50 | 0 |

190219 | – – Más: | | | | | | |

19021910 | – – – Közönséges búzaliszt- vagy búzakorpa-tartalom nélkül | 85 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 |

19021990 | – – – Más | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

190220 | – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

19022091 | – – – Főzve | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

19022099 | – – – Más | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

190230 | – Más tészta | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |

190240 | – Kuszkusz (búzadarakása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19030000 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1904 | Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve: | | | | | | |

190410 | – Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer: | | | | | | |

19041010 | – – Kukoricából | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

19041030 | – – Rizsből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19041090 | – – Más | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

190420 | – Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy puffasztott gabona keverékéből előállított élelmiszer | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

19043000 | – Bulgur búza | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

190490 | – Más | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

1905 | Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék: | | | | | | |

19051000 | – Ropogós kenyér ("knäckebrot") | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

190520 | – Mézeskalács és hasonló: | | | | | | |

19052010 | – – 30 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19052030 | – – Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb, mint 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19052090 | – – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

– Édes keksz (biscuit); gofri és ostya: | | | | | | |

190531 | – – Édes keksz (biscuit) | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

190532 | – – Gofri és ostya: | | | | | | |

19053205 | – – – 10 tömegszázalékot meghaladó víztartalommal | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

– – – Más: | | | | | | |

– – – – Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy beborítva: | | | | | | |

19053211 | – – – – – Legfeljebb 85 gramm tömegű kiszerelésben | 85 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

19053219 | – – – – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

– – – – Más: | | | | | | |

19053291 | – – – – – Sózva, töltött is | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

19053299 | – – – – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

190540 | – Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

190590 | – Más: | | | | | | |

19059010 | – – Pászka | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

19059020 | – – Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

19059030 | – – – Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, és legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

19059045 | – – – Biscuit | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

19059055 | – – – Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

– – – Más: | | | | | | |

19059060 | – – – – Édesítőanyag hozzáadásával | 85 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

19059090 | – – – – Más | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): | | | | | | |

200190 | – Más: | | | | | | |

20019030 | – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

20019040 | – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20019060 | – – Pálmafacsúcsrügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2004 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: | | | | | | |

200410 | – Burgonya: | | | | | | |

– – Más: | | | | | | |

20041091 | – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

200490 | – Más zöldség és zöldségkeverék: | | | | | | |

20049010 | – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

2005 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével: | | | | | | |

200520 | – Burgonya: | | | | | | |

20052010 | – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20058000 | – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

2008 | Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is: | | | | | | |

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is: | | | | | | |

200811 | – – Földimogyoró: | | | | | | |

20081110 | – – – Amerikai mogyoróvaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével: | | | | | | |

20089100 | – – Pálmafacsúcsrügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

200899 | – – Más: | | | | | | |

– – – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | |

– – – – Cukor hozzáadása nélkül: | | | | | | |

20089985 | – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

20089991 | – – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2101 | Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2102 | Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor: | | | | | | |

210210 | – Aktív élesztő: | | | | | | |

21021010 | – – Élesztőkultúra | 80 | 70 | 60 | 40 | 10 | 0 |

– – Sütőélesztő: | | | | | | |

21021031 | – – – Szárított | 90 | 70 | 60 | 40 | 10 | 0 |

21021039 | – – – Más | 90 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |

21021090 | – – Más | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

210220 | – Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21023000 | – Elkészített sütőpor | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

2103 | Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár: | | | | | | |

21031000 | – Szójamártás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21032000 | – Paradicsomketchup és más paradicsommártás | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

210330 | – Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár: | | | | | | |

21033010 | – – Mustárliszt és -dara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21033090 | – – Elkészített mustár | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

210390 | – Más: | | | | | | |

21039010 | – – Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21039030 | – – Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér- (gencián), fűszer- és különböző fűszerkeveréktartalommal, és 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

21039090 | – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2104 | Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény: | | | | | | |

210410 | – Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény: | | | | | | |

21041010 | – – Szárított | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

21041090 | – – Más | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

21042000 | – Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

210500 | Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |

2106 | Másutt nem említett élelmiszer-készítmény: | | | | | | |

210610 | – Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210690 | – Más: | | | | | | |

21069020 | – – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

– – Más: | | | | | | |

21069092 | – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

21069098 | – – – Más | 85 | 70 | 55 | 40 | 20 | 0 |

2201 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó: | | | | | | |

220110 | – Ásványvíz és szénsavas víz | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |

22019000 | – Más | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 0 |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével: | | | | | | |

22021000 | – Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve | 80 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

220290 | – Más: | | | | | | |

22029010 | – – Nem tartalmaz a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó terméket, vagy ezeknek a zsiradékát | 85 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

– – Más, a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó termékekből nyert készítmény, amelynek zsírtartalma: | | | | | | |

22029091 | – – – Kevesebb mint 0,2 tömegszázalék | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22029095 | – – – Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 | 0 |

22029099 | – – – Legalább 2 % | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 | 0 |

220300 | Malátából készült sör: | | | | | | |

– Legfeljebb 10 literes tartályban (palackban): | | | | | | |

22030001 | – – Palackban | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

22030009 | – – Más | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

22030010 | – Több mint 10 literes tartályban | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 |

2205 | Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

2207 | Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal | 95 | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 |

2208 | Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital: | | | | | | |

220820 | – Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz: | | | | | | |

– – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): | | | | | | |

22082012 | – – – Konyak | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22082014 | – – – Armagnac | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22082026 | – – – Grappa | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22082027 | – – – Brandy de Jerez | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22082029 | – – – Más | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

– – Több mint 2 literes tartályban (palackban): | | | | | | |

22082040 | – – – Nyers párlat | 85 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 |

– – – Más: | | | | | | |

22082062 | – – – – Konyak | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22082064 | – – – – Armagnac | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 0 |

22082086 | – – – – Grappa | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

22082087 | – – – – Brandy de Jerez | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |

22082089 | – – – – Más | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

220830 | – Whisky: | | | | | | |

– – Bourbon whisky, tartályban (palackban): | | | | | | |

22083011 | – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

22083019 | – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

– – Skót whisky: | | | | | | |

– – – Whisky malátából, tartályban (palackban): | | | | | | |

22083032 | – – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

22083038 | – – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

– – – Kevert whisky tartályban (palackban): | | | | | | |

22083052 | – – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

22083058 | – – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

– – – Más, tartályban (palackban): | | | | | | |

22083072 | – – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

22083078 | – – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

– – Más, tartályban (palackban): | | | | | | |

22083082 | – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

22083088 | – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

220840 | – Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

220850 | – Gin és holland gin: | | | | | | |

– – Gin, tartályban (palackban): | | | | | | |

22085011 | – – – Legfeljebb 2 literes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22085019 | – – – Több mint 2 literes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– – Holland gin, tartályban (palackban): | | | | | | |

22085091 | – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 | 0 |

22085099 | – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

220860 | – Vodka | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

220870 | – Likőr és szíverősítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

220890 | – Más: | | | | | | |

– – Rizspálinka, tartályban (palackban): | | | | | | |

22089011 | – – – Legfeljebb 2 literes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22089019 | – – – Több mint 2 literes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– – Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likőrt), tartályban (palackban): | | | | | | |

22089033 | – – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

22089038 | – – – Több mint 2 literes: | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

– – Más szesz, likőr és más szeszesital tartályban (palackban): | | | | | | |

– – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): | | | | | | |

22089041 | – – – – Ouzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– – – – Más: | | | | | | |

– – – – – Párlat (kivéve a likőrt): | | | | | | |

– – – – – – Gyümölcs desztillálásából: | | | | | | |

22089045 | – – – – – – – Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22089048 | – – – – – – – Más | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

– – – – – – Más: | | | | | | |

22089052 | – – – – – – – Korn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22089054 | – – – – – – – Tequila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22089056 | – – – – – – – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22089069 | – – – – – Más szeszesital | 80 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

– – – Több mint 2 literes: | | | | | | |

– – – – Párlat (kivéve a likőrt): | | | | | | |

22089071 | – – – – – Gyümölcs desztillálásából | 90 | 80 | 60 | 50 | 30 | 0 |

22089075 | – – – – – Tequila | 80 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

22089077 | – – – – – Más | 80 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

22089078 | – – – – Más szeszesital | 80 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0 |

– – Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban): | | | | | | |

22089091 | – – – Legfeljebb 2 literes | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |

22089099 | – – – Több mint 2 literes | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |

2402 | Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból: | | | | | | |

24021000 | – Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

240220 | – Cigaretta dohánytöltettel: | | | | | | |

24022010 | – – Szegfűszegtartalommal | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

24022090 | – – Más | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

24029000 | – Más | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

2403 | Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; "homogenizált" vagy "visszanyert" dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia: | | | | | | |

240310 | – Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

– Más: | | | | | | |

24039100 | – – "Homogenizált" vagy "visszanyert" dohány (dohányfólia) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

240399 | – – Más: | | | | | | |

24039910 | – – – Rágódohány és tubák | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 |

24039990 | – – – Más | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2905 | Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai: | | | | | | |

– Más többértékű alkoholok: | | | | | | |

29054300 | – – Mannit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

290544 | – – Szorbit (D-glucit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29054500 | – – Glicerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata: | | | | | | |

330190 | – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3302 | Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények italgyártáshoz: | | | | | | |

330210 | – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták: | | | | | | |

– – Az italgyártásban használt fajták: | | | | | | |

– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények: | | | | | | |

33021010 | – – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– – – – Más: | | | | | | |

33021021 | – – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

33021029 | – – – – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3501 | Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek: | | | | | | |

350110 | – Kazein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

350190 | – Más: | | | | | | |

35019090 | – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek: | | | | | | |

350510 | – Dextrinek és más átalakított keményítők: | | | | | | |

35051010 | – – Dextrinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

– – Más átalakított keményítők: | | | | | | |

35051090 | – – – Más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

350520 | – Enyvek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3809 | Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok): | | | | | | |

380910 | – Keményítőtartalommal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3823 | Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is): | | | | | | |

382460 | – Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

2. JEGYZŐKÖNYV

egyes borokra vonatkozó kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményekről, a borok, szeszes italok és az ízesített borok megnevezéseinek kölcsönös elismeréséről, oltalmáról és ellenőrzéséről

1. cikk

E jegyzőkönyv a következő elemekből áll:

(1) az egyes borokra vonatkozó kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményekről szóló megállapodás (e jegyzőkönyv I. melléklete);

(2) a borok, szeszes italok és az ízesített borok megnevezéseinek kölcsönös elismeréséről, oltalmáról és ellenőrzéséről szóló megállapodás (e jegyzőkönyv II. melléklete).

2. cikk

Az e jegyzőkönyv 1. cikkében említett megállapodások a következőkre alkalmazandók:

(1) a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló, 1983. június 14-én Brüsszelben aláírt nemzetközi egyezmény harmonizált rendszerének 22.04 vámtarifaszáma alá tartozó borok, amelyek friss szőlőből készültek,

a) a Közösségből származó bor, amelyet a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet [1] módosított változatának V. címében és a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló, 2000. július 24-i 1622/2000/EK bizottsági rendelet [2] módosított változatában említett borászati eljárásokra és kezelésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően állítottak elő;

vagy

b) Szerbiából származó bor, amelyet a szerb joggal összhangban lévő borászati eljárásokra és kezelésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően állítottak elő. Az említett borászati szabályoknak összhangban kell lenniük a közösségi jogszabályokkal.

(2) az (1) bekezdésben említett egyezmény 22.08 vámtarifaszáma alá tartozó szeszes italok, amelyek:

a) a Közösségből származnak és megfelelnek a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1989. május 29-i 1576/89/EGK módosított tanácsi rendeletnek [3] és a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1990. április 24-i 1014/90/EGK módosított bizottsági rendeletnek [4];

vagy

b) Szerbiából származnak, és amelyeket a közösségi jogszabályokkal összhangban lévő szerb jognak megfelelően állítottak elő.

(3) Az (1) bekezdésben említett egyezmény 22.05 vámtarifaszáma alá tartozó ízesített borok, amelyek:

a) a Közösségből származnak és megfelelnek az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK módosított tanácsi rendeletnek [5];

vagy

b) Szerbiából származnak, és amelyeket a közösségi jogszabályokkal összhangban lévő szerb jognak megfelelően állítottak elő.

[1] HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

[2] HL L 194., 2000.7.31., 1. o.

[3] HL L 160., 1989.6.12., 1. o.

[4] HL L 105., 1990.4.25., 9. o.

[5] HL L 149., 1991.6.14., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET A 2. Jegyzőkönyvhöz

MEGÁLLAPODÁS A KÖZÖSSÉG ÉS SZERBIA KÖZÖTT AZ EGYES BOROKRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNÖS PREFERENCIÁLIS KERESKEDELMI ENGEDMÉNYEKRŐL

1. A következő, e jegyzőkönyv 2. cikkében említett boroknak a Közösségbe irányuló behozatalára a következő engedmények vonatkoznak:

KN-kód | Megnevezés (A 2. jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően) | Alkalma-zandó vám | Mennyiségek (hl) | Különös rendelkezések |

ex220410 | Minőségi pezsgőbor | vámmentes | 53000 | [1] |

ex220421 | Bor friss szőlőből |

ex220429 | Bor friss szőlőből | vámmentes | 10000 | [1] |

2. A Közösség az 1. pontban meghatározott vámkontingenseken belül preferenciális nulltarifás vámot biztosít azzal a feltétellel, hogy e mennyiségek kivitelére Szerbia nem fizethet exporttámogatást.

3. A következő, e jegyzőkönyv 2. cikkében említett boroknak a Szerbiába irányuló behozatalára a következő engedmények vonatkoznak:

Szerb vámtartifaszám | Megnevezés (A 2. jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően) | Alkalma-zandó vám | Hatálybalépés mennyiségek (hl) |

ex 2204 10 | Minőségi pezsgőbor | vámmentes | 25000 |

ex 2204 21 | Bor friss szőlőből |

4. Szerbia az 3. pontban meghatározott vámkontingenseken belül preferenciális nulltarifás vámot biztosít azzal a feltétellel, hogy e mennyiségek kivitelére a Közösség nem fizethet exporttámogatást.

5. Az e mellékeletben szereplő megállapodás szerint alkalmazandó szabályokat a stabilizációs és társulási megállapodás 4. jegyzőkönyve tartalmazza.

6. Az e mellékeletben szereplő megállapodásban előírt engedmények alapján történő borbehozatalhoz az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendelettel [2] összhangban be kell mutatni a tanúsítványt és kísérőokmányt, amely igazolja, hogy a szóban forgó bor megfelel 2. jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének. A tanúsítványt és kísérőokmányt a közösen összeállított jegyzékekben szereplő, kölcsönösen elismert hivatalos szervnek kell kiállítania.

7. A felek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy egymás számára további engedményeket nyújtsanak, figyelembe véve a szerződő felek közötti borkereskedelem alakulását e megállapodás hatályba lépését követő három éven belül.

8. A szerződő felek biztosítják, hogy a kölcsönösen megadott előnyöket más intézkedések nem teszik kétségessé.

9. Az e mellékeletben szereplő megállapodás működésének módjával kapcsolatban felmerülő problémáról a szerződő felek bármelyikének kérésére konzultációt kell tartani.

[1] Az egyik fél kérésére egyeztetésre kerülhet sor a kontingenseknek az ex220429 vámtarifaszám alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens mennyiségeinek az ex220410 és ex220421 vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingensbe való átvitelével történő kiigazításáról.

[2] HL L 128., 2001.5.10., 1. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET a 2. jegyzőkönyvhöz

MEGÁLLAPODÁS A KÖZÖSSÉG ÉS SZERBIA KÖZÖTT A BOROK, SZESZES ITALOK ÉS AZ ÍZESÍTETT BOROK MEGNEVEZÉSEINEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉRŐL, OLTALMÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL

1. cikk

Célkitűzések

1. A felek a megkülönböztetés-mentesség és a viszonosság elve alapján elismerik, oltalmazzák és ellenőrzik az e jegyzőkönyv 2. cikkében említett termékek megnevezését az e mellékletben előírt feltételeknek megfelelően.

2. A felek minden általános és különös intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy az e mellékletben megállapított kötelezettségek teljesüljenek, és az e mellékletben kitűzött célok megvalósuljanak

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az e mellékletben szereplő megállapodás alkalmazásában, kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában:

a) "származó", amennyiben a felek egyikének nevével együtt használják:

- olyan bor, amelyet az érintett fél területén kizárólag olyan szőlőből állítottak elő, amelyet teljes egészében annak a félnek a területén szüreteltek;

- olyan szeszes ital vagy ízesített bor, amelyet az adott fél területén állítottak elő;

b) az 1. függelékben felsorolt "földrajzi jelzés": a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (a továbbiakban: a TRIPS-megállapodás) 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jelölés;

c) "hagyományos kifejezések": a 2. függelékben meghatározott, hagyományosan használatos megnevezések, amelyek különösen a termelési módra vagy az adott bor minőségére, színére, típusára, vagy termőhelyére vagy történetének egy bizonyos eseményére utalnak, és amelyeket az egyik fél jogszabályai és rendelkezései az adott fél területéről származó ilyen bor megnevezésére és kiszerelésére elismernek;

d) "megegyező nevű": az eltérő helyeket, eljárásokat vagy dolgokat jelölő azonos vagy annyira hasonló földrajzi jelzések vagy hagyományos kifejezések, hogy azok könnyen összetéveszthetőek;

e) "megnevezés": a bor, szeszes ital vagy ízesített bor leírására használt szavak, amelyek a címkézésen és a bor, szeszes ital vagy ízesített bor szállítását kísérő okmányokon, a kereskedelmi okmányokon, különösen a számlákon és a szállítóleveleken, valamint a hirdetésekben szerepelnek;

f) "címkézés": azon megnevezések és egyéb hivatkozások, jelölések, formatervezési minták, földrajzi jelzések vagy védjegyek, amelyek a borok, szeszes italok és ízesített borok megkülönböztetésére szolgálnak, és amelyek megjelennek a tárolótartályon, beleértve annak lezáró eszközét, vagy a tárolótartályhoz csatolt cédulákon, valamint az üvegek nyakát borító burkolatokon is;

g) "kiszerelés": borra, szeszes italra vagy ízesített borra vonatkozó, a címkézésen, a csomagoláson, a tárolótartályokon, a zárócímkéken, a hirdetésekben és/vagy értékesítési promóciókban használt kifejezések, utalások és hasonlók összessége;

h) "csomagolás": az a védőcsomagolás – mint például a papír, mindenfajta szalmaborítás, kartonpapírok és dobozok –, amelyet egy vagy több tárolótartály szállításánál vagy a végső fogyasztónak történő értékesítésnél használnak fel;

i) "termelés": a borkészítés, szeszesital-készítés és ízesítettbor-készítés teljes folyamata;

j) "bor": kizárólag az e mellékletben szereplő megállapodásban említett szőlőfajtákhoz tartozó, préselt vagy nem préselt friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy részleges alkoholos erjesztésével nyert ital;

k) "szőlőfajta": a Vitis Vinifera növény fajtái, bármely olyan jogszabály sérelme nélkül, amelyet valamely fél a különböző szőlőfajtáknak a területén termelt borban történő felhasználására vonatkozóan fogadott el;

l) "WTO-megállapodás": a Kereskedelmi Világszervezet létrehozásáról szóló 1994. április 15-i Marrakeshi Megállapodás.

3. cikk

Általános behozatali és forgalomba hozatali szabályok

Az e mellékletben szereplő megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a 2. cikkben említett termékek behozatala és forgalomba hozatala a szerződő fél területén hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően történik.

I. CÍM

A BOROK, SZESZES ITALOK ÉS ÍZESÍTETT BOROK MEGNEVEZÉSEINEK KÖLCSÖNÖS OLTALMA

4. cikk

Védett nevek

E melléklet 5., 6. és 7. cikkei sérelme nélkül a következők élveznek oltalmat:

a) e jegyzőkönyv 2. cikkében említett termékek tekintetében:

- a bor, szeszes ital vagy ízesített bor származása szerinti tagállam nevére vagy az említett tagállamot jelölő bármely más megnevezésre való utalások,

- az 1. függelék A. részének a) pontjában a borok esetében, b) pontjában a szeszes italok esetében és c) pontjában az ízesített borok esetében felsorolt földrajzi jelzések,

- a 2. függelék A. részében felsorolt hagyományos kifejezések.

b) a Szerbiából származó borok, szeszes italok és ízesített borok tekintetében:

- a "Szerbia" megnevezésre, vagy az említett országot jelölő bármely egyéb megnevezésre való utalások,

- az 1. függelék B. részének a) pontjában a borok esetében, b) pontjában a szeszes italok esetében és c) pontjában az ízesített borok esetében felsorolt földrajzi jelzések,

- a 2. függelék B. részében felsorolt hagyományos kifejezések.

5. cikk

A Közösség tagállamaira és Szerbiára utaló nevek oltalma

1. Szerbiában a Közösség tagállamaira és az egy tagállam megnevezésére használt más nevekre való utalásokat a borok, szeszes italok és ízesített borok származásának azonosítása alkalmazásában:

a) fenntartják az érintett tagállamokból származó borok, szeszes italok és ízesített borok számára, és

b) a Közösség ezeket kizárólag a közösségi jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételek szerint használhatja fel.

2. A Közösségben a Szerbiára és Szerbia megnevezésére használt más nevekre való utalásokat (függetlenül attól, hogy szerepel-e utána egy szőlőfajta neve is) a borok, szeszes italok és ízesített borok származásának azonosítása alkalmazásában:

a) fenntartják a Szerbiából származó borok, szeszes italok és ízesített borok számára, és

b) Szerbia ezeket kizárólag a szerb jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételek szerint használhatja fel.

6. cikk

A földrajzi jelzések oltalma

1. Az 1. függelék A. részében felsorolt, a Közösségre vonatkozó földrajzi jelzések Szerbiában:

a) a Közösségből származó borok, szeszes italok és ízesített borok számára védettek, és

b) kizárólag a közösségi jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételek szerint használhatók fel.

2. Az 1. függelék B. részében felsorolt, Szerbiára vonatkozó földrajzi jelzések a Közösségben:

a) a Szerbiából származó borok, szeszes italok és ízesített borok számára védettek, és

b) kizárólag a szerb jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételek szerint használhatók fel.

A 2. jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjától eltérően – a szeszes italokra vonatkozó uniós jogszabályok vonatkozásában – a Szerbiából származó és az EU-ban forgalmazott szeszes italok kereskedelmi megnevezéseit nem szabad földrajzi jelzéssel kiegészíteni vagy helyettesíteni.

3. A felek az e mellékletben szereplő megállapodásnak megfelelően megtesznek minden szükséges intézkedést a 4. cikk a) és b) pont második francia bekezdésében említett, a felek területéről származó borok, szeszes italok és ízesített borok megnevezésére és kiszerelésére használt megnevezések kölcsönös oltalma érdekében. E célból mindegyik szerződő fél igénybe veszi a TRIPS-megállapodásának 23. cikkében említett megfelelő jogi aktusokat annak érdekében, hogy hatékony védelmet biztosítson és megelőzze, hogy a földrajzi jelzéseket olyan borok, szeszes italok és ízesített borok megnevezésére használják, amelyekre az érintett jelzések vagy megnevezések nem vonatkoznak.

4. A 4. cikkben említett földrajzi jelzéseket kizárólag annak a félnek a területéről származó termékek számára tartják fenn, amelyre vonatkoznak, és csak az adott fél jogszabályaiban és rendelkezéseiben meghatározott feltételek mellett használhatják őket.

5. Az e mellékletben szereplő megállapodásban előírt oltalom különösen tiltja a védett megnevezések használatát olyan borok, szeszes italok és ízesített borok esetében, amelyek nem a feltüntetett földrajzi területről származnak, még abban az esetben is, ha:

- feltüntetik a bor, szeszes ital vagy ízesített bor valódi eredetét,

- az adott földrajzi jelzést fordításban használják fel,

- a megnevezést olyan kifejezések kísérik, mint "fajta", "típus", "stílus", "utánzat", "módszer" vagy hasonlók,

- a védett megnevezést a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló, 1983. június 14-én Brüsszelben aláírt nemzetközi egyezmény harmonizált rendszerének 22.09 vámtarifaszáma alá tartozó termékek esetében bármely módon használják.

6. Amennyiben az 1. függelékben felsorolt földrajzi jelzések megegyező nevűek, az oltalmat mindegyik jelzés vonatkozásában megadják, feltéve, hogy azokat jóhiszeműen használják. A felek kölcsönösen meghatározzák a használat gyakorlati feltételeit, amelyek segítségével a megegyező nevű földrajzi jelzéseket megkülönböztetik egymástól, szem előtt tartva annak szükségességét, hogy az érintett termelőket méltányosan kezeljék, valamint a fogyasztókat ne vezessék félre.

7. Amennyiben az 1. függelékben szereplő földrajzi jelzések valamelyike megegyező nevű egy harmadik ország földrajzi jelzésével, a TRIPS-megállapodás 23. cikkének (3) bekezdését kell alkalmazni.

8. E mellékletben szereplő megállapodás rendelkezései semmiképpen nem sértik egy személy azon jogát, hogy nevét vagy üzleti jogelődje nevét kereskedelmi tevékenysége során használja, kivéve, ha az ilyen név használata a fogyasztók félrevezetését okozza.

9. E mellékletben szereplő megállapodás egyik felet sem kötelezi arra, hogy oltalomban részesítse a másik fél 1. függelékben felsorolt olyan földrajzi jelzését, amely a származási országban nem védett, vagy amelynek védelme megszűnt, vagy amelyet már nem használnak abban az országban.

10. E megállapodás hatálybalépésének időpontjától a szerződő felek a továbbiakban nem tekintik úgy, hogy az 1. függelékben felsorolt védett földrajzi megnevezések a szerződő felek hétköznapi nyelvhasználatában a borok, szeszes italok és ízesített borok szokásos megnevezésére használatosak, a TRIPS-megállapodás 24. cikkének (6) bekezdése előírásai szerint.

7. cikk

A hagyományos kifejezések oltalma

1. A Közösségre vonatkozóan a 2. függelékben felsorolt hagyományos kifejezéseket Szerbiában:

a) nem használják a Szerbiából származó bor megnevezésére és kiszerelésére; valamint

b) a Közösségből származó borok megnevezésére és kiszerelésére kizárólag a 2. függelékben felsorolt származású és kategóriájú borokra vonatkozóan, az ott megadott nyelven lehet használni, a közösségi jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételek szerint.

2. Szerbiára vonatkozóan a 2. függelékben felsorolt hagyományos kifejezéseket a Közösségben:

- nem használják a Közösségből származó bor megnevezésére és bemutatására; a Szerbiából származó borok megnevezésére és bemutatására kizárólag a 2. függelékben felsorolt származású és kategóriájú borokra vonatkozóan, szerb nyelven lehet használni, a szerb jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételek szerint.

3. A felek e címmel összhangban megteszik a 4. cikkben említett, a felek területéről származó borok megnevezésére és kiszerelésére használt hagyományos kifejezések kölcsönös oltalmához szükséges intézkedéseket. E célból a felek megfelelő jogi eszközöket biztosítanak annak érdekében, hogy hatékony védelmet biztosítson, és megelőzze, hogy a hagyományos kifejezéseket azokra nem jogosult borok megnevezésére használják, olyan esetekben is, ha az ilyen hagyományos kifejezést a "fajta", "típus", "stílus", "utánzat", "módszer" vagy hasonló kifejezés kíséri.

4. Amennyiben a 2. függelékben felsorolt hagyományos kifejezések megegyezőek, az oltalom mindkét kifejezésre vonatkozik feltéve, hogy azt jóhiszeműen használták, és nem vezeti félre a fogyasztókat a bor valódi eredetét illetően. A felek kölcsönösen meghatározzák a használat gyakorlati feltételeit, amelyek segítségével a megegyező nevű hagyományos elnevezéseket megkülönböztetik egymástól, szem előtt tartva annak szükségességét, hogy az érintett termelőket méltányosan kezeljék, valamint a fogyasztókat ne vezessék félre.

5. Egy hagyományos kifejezés oltalmát csak: azon nyelv(ek)re és ábécékre kell alkalmazni, amely(ek)en a 2. függelékben szerepelnek, fordításukra azonban nem; azon termékkategóriára kell alkalmazni, amelyre vonatkozóan az a felek esetében védett, a 2. függelékben meghatározottaknak megfelelően.

8. cikk

Védjegyek

1. A szerződő felek felelős nemzeti és regionális hivatalai visszautasítják az olyan, borra, szeszes italra vagy ízesített borra vonatkozó védjegy bejegyzését, amely a 4. cikk szerint védett földrajzi jelzéssel azonos, hozzá hasonló vagy rá vonatkozó utalásból áll vagy ilyet tartalmaz olyan bor, szeszes ital vagy ízesített bor tekintetében, amely nem rendelkezik ezzel a származással és nem felel meg a használatára vonatkozó irányadó szabályoknak.

2. A felek felelős hivatalai visszautasítják az olyan, borra vonatkozó védjegy bejegyzését, amely az e mellékletben szereplő megállapodás szerint védett hagyományos kifejezésből áll vagy ilyet tartalmaz, ha a szóban forgó bor nem olyan, amely számára a 2. függelékben jelzetteknek megfelelően a hagyományos kifejezést fenntartják.

9. cikk

Kivitel

A felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben az egyik fél területéről származó borok, szeszes italok és ízesített borok harmadik országba kivitelre kerülnek, az említett félnek a 4. cikk a) és b) pontjának második francia bekezdésében említett védett földrajzi jelzéseit, illetve borok esetében a 4. cikk a) és b) pontjának harmadik francia bekezdésében említett fél hagyományos kifejezéseit nem használják fel a másik fél területéről származó termékek megnevezésére és kiszerelésére.

II. CÍM

VÉGREHAJTÁS ÉS AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, VALAMINT AZ E MELLÉKLETBEN SZEREPLŐ MEGÁLLAPODÁS IGAZGATÁSA

10. cikk

Munkacsoport

1. Létrejön egy munkacsoport, amely az ideiglenes megállapodás 45. cikkének megfelelően (STM 123. cikk) létrehozandó mezőgazdasági albizottság égisze alatt működik.

2. A munkacsoport gondoskodik e mellékletben szereplő megállapodás megfelelő működéséről, és megvizsgál minden olyan kérdést, amely a végrehajtás során felmerülhet.

3. A munkacsoport ajánlásokat tehet, tárgyalhat és javaslatokat terjeszthet elő a bor-, szeszesital- és ízesítettbor-ágazaton belül kölcsönös érdeklődésre számot tartó bármely olyan kérdésről, amely hozzájárulna az e mellékletben szereplő megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. A munkacsoport a felek valamelyikének kérésére a Közösségben és Szerbiában felváltva ül össze a felek által közös megegyezéssel meghatározott időpontban, helyen és módon.

11. cikk

A felek feladatai

1. A felek közvetlenül vagy a 10. cikkben említett munkacsoporton keresztül kapcsolatot tartanak fenn az e megállapodás teljesítésére és működésére vonatkozó valamennyi üggyel kapcsolatban.

2. Szerbia kijelölt képviseleti szerve a Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási és Vízgazdálkodási Minisztérium. A Közösség kijelölt képviseleti szerve az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága. Képviseleti szervének megváltoztatása esetén az adott fél értesíti erről a másik felet.

3. A képviseleti szerv biztosítja az e mellékletben szereplő megállapodás végrehajtásának biztosításáért felelős valamennyi szerv tevékenységeinek koordinációját.

4. A felek:

a) az ideiglenes bizottság határozatával kölcsönösen módosítják a 4. cikkben említett jegyzékeket, hogy figyelembe vegyék a felek jogszabályainak és rendelkezéseinek módosításait;

b) az ideiglenes bizottság határozatával közös megegyezéssel döntenek az e mellékletben szereplő megállapodás függelékeinek módosításáról. A függelékek az esetnek megfelelően a felek közötti levélváltásban rögzített időponttól vagy a munkacsoport határozatának időpontjától kezdve minősülnek módosítottnak;

c) közös megegyezéssel meghatározzák a 6. cikk (6) bekezdésében említett gyakorlati feltételeket;

d) tájékoztatják egymást azon szándékukról, hogy a bor-, szeszesital- és ízesítettbor-ágazatot is érintő új, közérdekű, például a közegészség védelmével vagy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendeleteket fogadjanak el vagy meglévő rendeleteket módosítsanak;

e) értesítik egymást az e mellékletben szereplő megállapodás alkalmazását érintő jogszabályi és közigazgatási intézkedésekről és bírósági határozatokról, valamint tájékoztatják egymást az e határozatok alapján elfogadott intézkedésekről.

12. cikk

Az e mellékletben szereplő megállapodás alkalmazása és működése

A felek kijelölik a 3. függelékben meghatározott kapcsolattartókat, akik az e mellékletben szereplő megállapodás alkalmazásáért és működéséért felelnek.

13. cikk

Végrehajtás és a felek közötti kölcsönös segítségnyújtás

1. Ha egy bor, szeszes ital vagy ízesített bor megnevezése vagy kiszerelése – különösen a címkén vagy a hivatalos, illetve kereskedelmi dokumentumokon, valamint a reklámokban – megsérti az e mellékletben szereplő megállapodást, a felek alkalmazzák a szükséges közigazgatási intézkedéseket, és/vagy adott esetben bírósági eljárásokat kezdeményeznek a tisztességtelen verseny leküzdése, illetve a védett nevekkel bármely más módon történő visszaélés megelőzése érdekében.

2. Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket és eljárásokat különösen a következő esetekben kell megtenni:

a) amennyiben az e mellékletben szereplő megállapodás szerint védett megnevezésű borra, szeszes italra vagy ízesített borra vonatkozó megnevezéseket, megnevezések fordításait, neveket, feliratokat vagy ábrákat használnak közvetlenül vagy közvetve, ami téves vagy félrevezető tájékoztatást ad a bor, szeszes ital vagy ízesített bor származásáról, jellegéről vagy minőségéről;

b) ha csomagolásként olyan tárolóedényeket használnak, amelyek a bor származását illetően félrevezetők lehetnek.

3. Amennyiben a felek valamelyike okkal feltételezi, hogy:

a) a 2. cikkben meghatározott bor, szeszes ital vagy ízesített bor, amelyet Szerbiában és a Közösségben értékesítenek vagy értékesítettek, nem felel meg a Közösségben vagy Szerbiában a bor-, szeszesital- vagy ízesítettbor-ágazatra vonatkozó szabályoknak, illetve e megállapodásnak; valamint

b) ez a meg nem felelés különösen fontos a másik szerződő fél szempontjából, és közigazgatási intézkedéseket és/vagy bírósági eljárásokat vonhat maga után,

erről haladéktalanul tájékoztatja a másik fél képviseleti szervét.

4. A (3) bekezdésnek megfelelően közlendő információ részletesen bemutatja a fél bor-, szeszesital- vagy ízesítettbor-ágazatára vonatkozó szabályok és/vagy az e mellékletben szereplő megállapodás betartásának elmulasztását, és mellékelnek hozzá egy olyan hivatalos, kereskedelmi vagy egyéb megfelelő dokumentumot, amely részletesen bemutatja a szükség esetén meghozható közigazgatási intézkedéseket vagy bírósági eljárásokat.

14. cikk

Konzultációk

1. A felek konzultációt kezdeményeznek, ha valamelyikük úgy ítéli meg, hogy a másik nem tett eleget az e mellékletben szereplő megállapodás szerinti kötelezettségének.

2. A konzultációt kérő fél a másik fél rendelkezésére bocsátja a szóban forgó eset részletes vizsgálatához szükséges valamennyi információt.

3. Amennyiben azonban a késedelem az emberi egészséget veszélyeztetné vagy a csalás elleni küzdelmet célzó intézkedések hatékonyságát csökkentené, a megfelelő ideiglenes védintézkedéseket előzetes konzultáció nélkül is meg lehet hozni, feltéve hogy ezen intézkedések meghozatala után haladéktalanul konzultációt tartanak.

4. Ha az (1) és (3) bekezdésben előírt konzultációt követően a felek nem jutnak megállapodásra, a konzultációt kérő, illetve a (3) bekezdésben említett intézkedéseket meghozó fél az ideiglenes megállapodás 49. cikkével (STM 129. cikk) összhangban megfelelő intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy lehetővé tegye az e mellékletben szereplő megállapodás helyes alkalmazását.

III. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Kis mennyiségek tranzitforgalma

1. Az mellékletben szereplő megállapodás nem vonatkozik azokra a borokra, szeszes italokra és ízesített borokra, amelyek:

a) árutovábbítás alatt állnak az egyik fél területén, vagy

b) az egyik fél területéről származnak, és amelyeket kis mennyiségekben szállítanak a felek között a II. bekezdésben előírt feltételeknek és eljárásoknak megfelelően.

2. A borok, szeszes italok és ízesített borok esetében a következő termékek tekintendők kis mennyiségnek:

I. a legfeljebb 5 literes, címkézett és egyszer használatos zárószerkezettel ellátott tartályban lévő mennyiség, amennyiben a teljes szállított mennyiség külön áruszállítmányokba kiszerelve sem haladja meg az 50 litert;

II. a) az utasok személyi poggyászának tartalmát képező, utasonként 30 litert meg nem haladó mennyiség;

b) magánszemélyek közötti küldemény részét képező, 30 litert meg nem haladó mennyiség;

c) költöző magánszemélyek személyes tulajdonát képező mennyiség;

d) a tudományos vagy műszaki kísérletek céljából behozott, 1 hektolitert meg nem haladó bormennyiség;

e) a diplomáciai, konzuli vagy hasonló intézmények által a vámmentes kereteken belül behozott mennyiség;

f) a nemzetközi forgalomban résztvevő közlekedési eszközökön az élelmiszer-ellátmány részét képező mennyiség.

Az 1. pontban említett mentességi eset nem vonható össze a 2. pontban említett egy vagy több mentességi esettel.

16. cikk

Meglévő készletek forgalomba hozatala

1. Azok a borok, szeszes italok és ízesített borok, amelyeket e megállapodás hatálybalépésének időpontjában vagy azt megelőzően a felek belső jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban, de az e mellékletben szereplő megállapodás által tiltott módon állítottak elő, készítettek, neveztek meg és szereltek ki, a készletek kimerüléséig hozhatók forgalomba.

2. Amennyiben a felek nem fogadnak el ezzel ellentétes értelmű rendelkezést, azok a borok, szeszes italok és ízesített borok, amelyeket az e mellékletben szereplő megállapodással összhangban állítottak elő, készítettek, neveztek meg és szereltek ki, de előállításuk, készítésük, megnevezésük és kiszerelésük módosítás következtében a továbbiakban nem felel meg a megállapodásnak, a készletek kimerüléséig tovább forgalmazhatók.

1. Függelék

OLTALOM ALATT ÁLLÓ NEVEK JEGYZÉKE

(a 2. jegyzőkönyv II. melléklete 4. és 6. cikkében említettek szerint)

A. RÉSZ: A KÖZÖSSÉGBEN

(A) – A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BOROK

Ausztria

1. Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Bergland

Steire

Steirerland

Weinland

Wien

Belgium

1. Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Bulgária

1. Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok

Meghatározott termőhely neve

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (Fekete-tengeri régió)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (a Fekete-tenger déli partvidéke)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (Sztruma-völgy)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Дунавска равнина (Dunai-síkság)

Тракийска низина (Trák-alföld)

Ciprus

1. Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok

Görögül | Angolul |

Meghatározott termőhely | Alrégió (előtte szerepelhet a meghatározott termőhely neve) | Meghatározott termőhely | Alrégió (előtte szerepelhet a meghatározott termőhely neve) |

Κουμανδαρία | | Commandaria | |

Λαόνα Ακάμα | | Laona Akama | |

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης | | Vouni Panayia – Ambelitis | |

Πιτσιλιά | | Pitsilia | |

Κρασοχώρια Λεμεσού | Αφάμης vagy Λαόνα | Krasohoria Lemesou | Afames vagy Laona |

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Görögül | Angolul |

Λεμεσός | Lemesos |

Πάφος | Pafos |

Λευκωσία | Lefkosia |

Λάρνακα | Larnaka |

Cseh Köztársaság

1. Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok

Meghatározott termőhely (utána szerepelhet az alrégió neve) | Alrégió (utána szerepelhet a származási település neve és/vagy egy szőlőbirtok neve) |

čechy | litoměřická mělnická |

Morava | mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská |

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

české zemské víno

moravské zemské víno

Franciaország

1. Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok

Alsace Grand Cru, utána szerepel egy kisebb földrajzi egység neve

Alsace, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Alsace vagy Vin d’Alsace, utána következhet "Edelzwicker" vagy egy szőlőfajta és/vagy kisebb földrajzi egység neve is

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, utána következhet Val de Loire vagy Coteaux de la Loire, vagy Villages Brissac

Anjou, utána következhet "Gamay", "Mousseux" vagy "Villages"

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses vagy Auxey-Duresses Côte de Beaune vagy Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn vagy Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, előtte szerepelhet: "Muscat de"

Beaune

Bellet vagy Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, utána szerepelhet: "Clairet" vagy "Supérieur" vagy "Rosé" vagy "mousseux"

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, utána szerepelhet: "Clairet" vagy "Rosé" vagy egy kisebb földrajzi egység neve

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, előtte szerepel: "Muscat de"

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Chablis, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet vagy Chassagne-Montrachet Côte de Beaune vagy Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune vagy Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune vagy Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, utána szerepelhet: Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, utána szerepelhet egy szőlőfajta neve is

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Coteaux du Layon vagy Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Côtes de Beaune, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, utána szerepelhet: Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, utána szerepelhet: Fronton vagy Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, utána szerepelhet a következő közösségek egyike is: Caramany vagy Latour de France vagy Les Aspres vagy Lesquerde vagy Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers vagy Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, utána szerepelhet: "lieu dits" Mareuil vagy Brem vagy Vix vagy Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix vagy Ladoix Côte de Beaune vagy Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, előtte szerepelhet: "Muscat de"

Lussac Saint-Émilion

Mâcon vagy Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune vagy Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Mercurey

Meursault vagy Meursault Côte de Beaune vagy Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie vagy Monthélie Côte de Beaune vagy Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, utána szerepelhet: "mousseux" vagy "pétillant"

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses vagy Pernand-Vergelesses Côte de Beaune vagy Pernand-Vergelesses Côte de

Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet vagy Puligny-Montrachet Côte de Beaune vagy Puligny-Montrachet Côte de

Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, előtte szerepelhet: "Muscat de"

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Roussette du Bugey, utána szerepelhet egy kisebb földrajzi egység neve

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin vagy Saint-Aubin Côte de Beaune vagy Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, előtte szerepelhet: "Muscat de"

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain vagy Saint-Romain Côte de Beaune vagy Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay vagy Santenay Côte de Beaune vagy Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny vagy Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

<