Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(03)

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról

OJ L 334, 19.12.2007, p. 46–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 182 - 200

In force

22007A1219(03)

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról

Hivatalos Lap L 334 , 19/12/2007 o. 0046 - 0064


20071108

Megállapodás

az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

és

A SZERB KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Szerbia,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy erősítsék együttműködésüket az illegális bevándorlás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon gyors és hatékony eljárásokat hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszaadatására, akik Szerbia vagy az Európai Unió valamely tagállama területére való beutazás vagy tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés szellemében elősegítsék az ilyen személyek átszállítását,

HANGSÚLYOZVA azt, hogy e megállapodás nem érinti a Közösségnek, az Európai Unió tagállamainak és Szerbiának a nemzetközi jogból, így különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezményből, és a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i egyezményből származó jogait, kötelezettségeit és felelősségét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e megállapodás azon rendelkezései, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének hatálya alá tartoznak, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban nem vonatkoznak a Dán Királyságra,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) "a Szerződő Felek": Szerbia és a Közösség;

b) "Szerbia állampolgára": bármely olyan személy, aki a Szerb Köztársaság állampolgárságával rendelkezik, összhangban annak jogszabályaival;

c) "egy tagállam állampolgára": az a személy, aki a Közösség által alkalmazott fogalommeghatározás szerint valamely tagállam állampolgárságával rendelkezik;

d) "tagállam": az Európai Unió bármely tagállama a Dán Királyság kivételével;

e) "harmadik ország állampolgára": bármely személy, aki szerb, illetve valamely tagállam állampolgárságától eltérő állampolgársággal rendelkezik;

f) "hontalan személy": bármely személy, aki nem rendelkezik állampolgársággal;

g) "tartózkodási engedély": bármilyen típusú, Szerbia, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély, amely az adott személyt feljogosítja arra, hogy a területén tartózkodjon. Ez nem foglalja magában azokat az ideiglenes engedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett személy az adott állam területén tartózkodjon a menedékjog vagy tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása alatt;

h) "vízum": bármilyen típusú, Szerbia, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély vagy határozat, amely a területére való belépéshez vagy az azon való átszállításhoz szükséges. Ez nem foglalja magában a repülőtéri tranzitvízumot;

i) "megkereső állam": az az állam (Szerbia vagy a tagállamok egyike), amely e megállapodás 7. cikke értelmében visszafogadási kérelmet, vagy 14. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújt be;

j) "megkeresett állam": az az állam (Szerbia vagy a tagállamok egyike), amelyhez e megállapodás 7. cikke értelmében visszafogadási kérelmet, vagy 14. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújtanak be;

k) "illetékes hatóság": Szerbia vagy a tagállamok egyikének bármely olyan nemzeti hatósága, amelyet a megállapodás 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban annak végrehajtásával bíznak meg;

l) "határmenti térség": egy tagállam és Szerbia közös szárazföldi határától 30 kilométeres körzetben fekvő terület, valamint a tagállamok és Szerbia nemzetközi repülőtereinek területei;

m) "átszállítás": a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan személynek a megkeresett állam területén történő áthaladása a megkereső államból a célországba történő utazás során.

I. SZAKASZ

SZERBIA VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

2. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1) Valamely tagállam megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül Szerbia visszafogad minden olyan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy ez a személy szerb állampolgár.

(2) Szerbia visszafogadja továbbá:

- az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy nemzetiségükre, amennyiben a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal rendelkeznek,

- az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú házastársait, feltéve, hogy jogukban áll Szerbia területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a Szerbia területére történő belépés és ott tartózkodás jogát, amennyiben a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal rendelkeznek.

(3) Szerbia visszafogadja azokat a személyeket is, akik a tagállamba való belépésük óta lemondtak szerb állampolgárságukról, kivéve, ha az érintett személy legalább e tagállam honosítási ígéretével rendelkezik.

(4) Miután Szerbia pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala késedelem nélkül és 3 munkanapon belül kiállítja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, legalább 3 hónapig érvényes úti okmányt. Amennyiben az érintett személy jogi vagy ténybeli okokból nem szállítható vissza az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt, úgy Szerbia illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala 14 naptári napon belül új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel. Amennyiben Szerbia 14 naptári napon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy Szerbia elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány használatát [1].

(5) Abban az esetben, amikor a visszafogadandó személy a szerb állampolgárság mellett egy harmadik ország állampolgárságával is rendelkezik, a megkereső tagállamnak figyelembe kell vennie a visszafogadandó személy azon akaratát, hogy a visszatérés a választása szerinti államba történjen.

3. cikk

Harmadik országbeli állampolgárok és hontalanok visszafogadása

(1) Valamely tagállam megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül Szerbia visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépésre vagy tartózkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételeknek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy az ilyen személyek:

a) rendelkeznek, vagy a belépés idején rendelkeztek Szerbia által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b) a tagállamok területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogy Szerbia területén tartózkodtak vagy átutaztak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem érvényes, amennyiben:

a) a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag Szerbia nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b) a megkereső tagállam a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve ha:

- a személy Szerbia által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély birtokában van, mely később jár le, vagy

- a megkereső tagállam által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok vagy hamis állítások felhasználásával került sor, és az érintett személy Szerbia területén tartózkodott vagy utazott át, vagy

- a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket és az érintett személy Szerbia területén tartózkodott vagy utazott át.

(3) Szerbia visszafogadja továbbá, a tagállamok megkeresésére, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság azon volt állampolgárait, akik nem szereztek más állampolgárságot, illetve akiknek születési helye és állandó tartózkodási helye 1992. április 27-én Szerbia területén volt.

(4) Miután Szerbia pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, a megkereső tagállam a visszafogadandó személy számára kiadja a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt [1].

II. SZAKASZ

A KÖZÖSSÉG VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGE

4. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1) Valamely tagállam – Szerbia megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül – visszafogad minden olyan személyt, aki Szerbia területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy ez a személy a tagállam állampolgára.

(2) A tagállam visszafogadja továbbá:

- az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy nemzetiségükre, amennyiben Szerbiában önálló tartózkodási joggal rendelkeznek,

- az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú házastársait, feltéve hogy jogukban áll a megkeresett tagállam területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a megkeresett tagállam területére történő belépés és ott tartózkodás jogát, amennyiben Szerbiában önálló tartózkodási joggal rendelkeznek;

(3) Valamely tagállam visszafogadja azokat a személyeket is, akik lemondtak a Szerbia területére való belépésük óta a tagállam állampolgárságáról, kivéve, ha az ilyen személyek legalább Szerbia honosítási ígéretével rendelkeznek.

(4) Miután a megkeresett tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala késedelem nélkül és 3 munkanapon belül kibocsátja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, legalább 3 hónapig érvényes úti okmányt. Amennyiben az érintett személy jogi vagy ténybeli okokból nem szállítható vissza az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt, úgy a tagállam illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala 14 naptári napon belül új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel.

(5) Abban az esetben, amikor a visszafogadandó személy a megkeresett tagállam állampolgársága mellett egy harmadik ország állampolgárságával is rendelkezik, Szerbiának figyelembe kell vennie a visszafogadandó személy azon akaratát, hogy a visszatérés a választása szerinti államba történjen.

5. cikk

Harmadik országbeli állampolgárok és hontalanok visszafogadása

(1) Valamely tagállam – Szerbia megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül – visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki Szerbia területére való belépés vagy tartózkodás hatályos jogi feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy az ilyen személyek:

a) rendelkeznek, vagy a beutazás idején rendelkeztek Szerbia által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b) illegálisan és közvetlenül léptek be Szerbia területére, miután a megkeresett állam területén tartózkodtak, vagy azon átutaztak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem érvényes, amennyiben:

a) a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett tagállam nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b) Szerbia harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve ha:

- ha az érintett személy olyan, a megkeresett tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amely később jár le, vagy

- a Szerbia által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok vagy hamis állítások felhasználásával került sor és az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott vagy azon átutazott, vagy

- a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket és az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott vagy azon átutazott.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállította. Ha két vagy több tagállam állított ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, úgy az (1) bekezdésben említett visszafogadási kötelezettség azon tagállamot terheli, amely a leghosszabb érvényességi idejű, illetve – amennyiben ezek közül legalább egy érvényessége már lejárt – a még mindig érvényes dokumentumot kiállította. Amennyiben valamennyi dokumentum érvényességi ideje lejárt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a legutóbb lejárt érvényességi idejű dokumentumot kiállította. Amennyiben a fenti dokumentumok egyikének bemutatására sem kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség az utolsó kilépés szerinti tagállamot terheli.

(4) Miután a tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, Szerbia kiállítja a visszafogadandó személy számára a visszatéréséhez szükséges úti okmányt.

III. SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

6. cikk

Alapelvek

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a 2–5. cikkekben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy bármilyen átadásának feltétele a megkeresett állam illetékes hatóságához benyújtott visszafogadásra irányuló kérelem.

(2) Nem szükséges visszafogadásra irányuló kérelem, amennyiben a visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik, és abban az esetben, amikor az ilyen személy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, aki rendelkezik a megkeresett állam érvényes vízumával vagy tartózkodási engedélyével is.

(3) Amennyiben egy személyt a megkereső állam határmenti térségében (ideértve a repülőtereket is), közvetlenül a megkeresett állam területéről történő illegális határátlépést követően letartóztatnak, a megkereső állam visszafogadásra irányuló kérelmet nyújthat be e személy letartóztatásától számított 2 munkanapon belül (gyorsított eljárás).

7. cikk

Visszafogadási kérelem

(1) A visszafogadás iránti kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbiakat is:

a) a visszafogadandó személy adatai (pl. családi és utónév, születési idő és születési hely, valamint az utolsó lakóhely) és adott esetben a kiskorú, nem házas gyermekek és/vagy házastársak adatai;

b) azok a dokumentumok, amelyek alapján igazolható az állampolgárság, és azon eszközök megjelölése, melyekkel meggyőzően bizonyítható az állampolgárság, az átszállítás, a harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételek, valamint a jogellenes belépés és tartózkodás;

c) a visszafogadandó személy fényképe.

(2) A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbiakat is:

a) arról szóló nyilatkozat, hogy az átadni kívánt személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet szüksége, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;

b) bármilyen más olyan védelmi vagy biztonsági intézkedés, amely az adott átadás esetén szükséges lehet.

(3) A visszafogadási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 6. mellékletében található.

8. cikk

Az állampolgárságra vonatkozó bizonyítási eszközök

(1) Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti igazolása különösen az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén az állampolgárságot a tagállamok és Szerbia minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismeri. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(2) Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti meggyőző igazolása különösen az e megállapodás 2. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén a tagállamok és Szerbia az állampolgárságot az ellenkező bizonyításáig megállapítottnak tekintik. Az állampolgárság meggyőző bizonyítása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(3) Amennyiben a visszafogadandó személy az 1. vagy 2. mellékletben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, a megkeresett állam illetékes diplomáciai és konzuli képviseletei kérelemre megszervezik, hogy e személyt állampolgársága megállapítása céljából késedelem nélkül meghallgassák, legkésőbb a megkeresés napjától számított 3 munkanapon belül.

9. cikk

Harmadik ország állampolgáraira és hontalan személyekre vonatkozó bizonyítási eszközök

(1) Harmadik ország állampolgárainak és hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott igazolása különösen az e megállapodás 3. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. A tagállamok és Szerbia bármely ilyen igazolást minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismernek.

(2) Harmadik ország állampolgárainak és hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott meggyőző igazolása különösen az e megállapodás 4. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. Ilyen meggyőző bizonyítékok bemutatása esetén a feltételeket a tagállamok és Szerbia az ellenkező bizonyításáig teljesítettnek tekintik.

(3) A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényét az érintett személynek a megkereső állam területén szükséges vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmánya alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényének meggyőző bizonyítéka a megkereső állam arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

(4) A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság volt állampolgárainak visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott igazolása különösen az e megállapodás 5a. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; a bizonyítás nem történhet hamis dokumentumok alapján. Szerbia minden további vizsgálat nélkül elismeri az ilyen bizonyítékot.

(5) A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság volt állampolgárainak visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott meggyőző igazolása különösen az e megállapodás 5b. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; a bizonyítás nem történhet hamis dokumentumok alapján. Ilyen meggyőző bizonyítékok bemutatása esetén a feltételeket Szerbia az ellenkező bizonyításáig teljesítettnek tekinti.

(6) Amennyiben a visszafogadandó személy az 5a. vagy az 5b. mellékletben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, Szerbia illetékes diplomáciai és konzuli képviseletei kérelemre megszervezik, hogy a visszafogadandó személyt állampolgársága megállapítása céljából késedelem nélkül meghallgassák, legkésőbb a megkeresés napjától számított 3 munkanapon belül.

10. cikk

Határidők

(1) A visszafogadási kérelmet a megkeresett állam illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított egy éven belül kell benyújtani, hogy a megkereső állam illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy egy harmadik ország állampolgára vagy egy hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a megkereső állam kérésére a határidő – kizárólag az akadály megszűnésének időpontjáig – meghosszabbítható.

(2) A visszafogadási kérelemre írásban kell válaszolni:

- 2 munkanapon belül, amennyiben a kérelmet gyorsított eljárás keretében nyújtották be (6. cikk (3) bekezdés),

- minden más esetben 10 naptári napon belül.

E határidőket a visszafogadási kérelem kézhezvételének időpontjától kell számítani. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, az átadást elfogadottnak kell tekinteni.

(3) Amennyiben a kérelem 10 naptári napon belül történő megválaszolásának jogi vagy ténybeli akadálya van, kellően indokolt kérelem esetén ez a határidő maximum 6 naptári nappal meghosszabbítható. Amennyiben a meghosszabbított határidőn belül nem érkezik válasz, az átadást elfogadottnak kell tekinteni.

(4) A visszafogadási kérelem elutasítását indokolni kell.

(5) Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve adott esetben a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően, az érintett személyt késedelem nélkül, de legfeljebb három hónapon belül át kell adni. A megkereső állam kérelmére ez a határidő a jogi vagy gyakorlati akadályok megszüntetésére fordított idővel meghosszabbítható.

11. cikk

Az átadás részletes szabályai és szállítási módok

(1) Egy személy visszaadatását megelőzően Szerbia és az érintett tagállam illetékes hatóságai írásban előre rögzítik az átadás időpontját, a belépés helyét, az esetleges kíséretet és az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.

(2) A szállítás történhet levegőben vagy szárazföldön. A légi úton történő visszaadatás nem korlátozható kizárólag Szerbia vagy a tagállamok nemzeti légitársaságaira, és menetrend szerinti vagy charterjáratokon egyaránt történhet. A kísérettel való visszaadatás esetén a kíséret nem korlátozható a megkereső állam arra felhatalmazott személyeire, feltéve, hogy ezek a személyek vagy Szerbiából, vagy valamely tagállamból származnak.

12. cikk

Téves visszafogadás

A megkereső állam visszafogad bármely, a megkeresett állam által visszafogadott személyt, amennyiben az érintett személy átadását követő 3 hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a megállapodás 2–5. cikkében meghatározott feltételek nem teljesültek.

Ilyen esetekben a megállapodás eljárási rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni és rendelkezésre kell bocsátani minden, a visszafogadandó személy jelenlegi személyazonosságára és állampolgárságára vonatkozó rendelkezésére álló információt is.

IV. SZAKASZ

AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA

13. cikk

Alapelvek

(1) A tagállamok és Szerbia harmadik országok állampolgárainak és hontalan személyeknek az átszállítását azokra az esetekre korlátozzák, amikor e személyek nem térhetnek vissza közvetlenül a célállamba.

(2) Valamely tagállam kérelmére Szerbia lehetővé teszi az átszállítást harmadik országok állampolgárainak vagy a hontalan személyeknek, valamint Szerbia kérelmére egy adott tagállam engedélyezi az átszállítást harmadik országok állampolgárainak vagy hontalan személyeknek, ha a lehetséges egyéb tranzitállamokban való odautazás és a célállam általi visszafogadás biztosított.

(3) Szerbia vagy valamely tagállam az alábbi esetekben utasíthatja el az átszállítást:

a) ha fennáll annak a veszélye, hogy a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy a célállamban vagy egy tranzitállamban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak, büntetésnek vagy halálbüntetésnek, faji, vallási, nemzetiségi vagy egy adott társadalmi csoporthoz való hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetésnek van kitéve; vagy

b) ha a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt a megkeresett államban vagy egy másik tranzitállamban büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása alá vetik; vagy

c) a megkeresett állam közegészségügyi, belbiztonsági, közrendi vagy egyéb, nemzeti érdekei miatt.

(4) Szerbia vagy valamely tagállam bármilyen kibocsátott engedélyt visszavonhat, ha időközben olyan, a (3) bekezdésben említett körülmények merülnek fel vagy látnak napvilágot, amelyek az átszállítás lebonyolítását akadályozzák, vagy ha a lehetséges tranzitállamokba való odautazás vagy a célállam általi visszafogadás már nem biztosított. Ebben az esetben a megkereső állam szükség esetén köteles haladéktalanul visszafogadni a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt.

14. cikk

Az átszállítási eljárás

(1) Az átszállítás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a megkeresett állam illetékes hatóságaihoz, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az átszállítás típusa (légi vagy szárazföldi), a lehetséges további tranzitállamok és a tervezett célország;

b) az érintett személy adatait (pl. név, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, születési dátum, nem és – amennyiben lehetséges – születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és száma);

c) a belépés tervezett helyét, az átszállítás időpontját és a kíséret esetleges igénybevételét;

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkereső állam úgy véli, teljesülnek a 13. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek, és nem ismertek okok a 13. cikk (3) bekezdése alapján való elutasításra.

Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 7. mellékletét képezi.

(2) A megkeresett állam 5 naptári napon belül, írásban tájékoztatja a visszafogadás szerinti megkereső államot, megerősítve a belépés helyét és a visszafogadás tervezett időpontját, vagy tájékoztatja a megkereső államot a visszafogadás elutasításáról, valamint annak okairól.

(3) Amennyiben az átszállítás lebonyolítása légi úton történik, a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a reptéri tranzitvízum megszerzésének kötelezettsége alól.

(4) A megkeresett állam illetékes hatóságai a kölcsönös konzultációkra is figyelemmel segítséget nyújtanak az átszállítás lebonyolításában, különösen az érintett személyek megfigyelése révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével.

V. SZAKASZ

KÖLTSÉGEK

15. cikk

A szállítás és az átszállítás költségei

Az illetékes hatóságok azon jogának sérelme nélkül, hogy a visszafogadással kapcsolatos költségeket behajtsák a visszafogadandó személytől vagy harmadik felektől, az e megállapodás szerinti visszafogadással és átszállítással kapcsolatos valamennyi – a célállam határáig felmerülő – szállítási költséget a megkereső állam viseli.

VI. SZAKASZ

ADATVÉDELEM ÉS ÉRINTHETETLENSÉGI ZÁRADÉK

16. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok közlésére csak abban az esetben kerül sor, ha – az esettől függően – ez Szerbia vagy valamely tagállam illetékes hatóságai számára e megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. A személyes adatok feldolgozását és kezelését valamely konkrét esetben Szerbia nemzeti jogának, illetve ha az adatkezelő valamely tagállam illetékes hatósága, a 95/46/EK irányelv [2] rendelkezéseinek és az adott tagállamnak az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályainak megfelelően kell elvégezni. Emellett a következő elvek érvényesek:

a) a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen kell feldolgozni;

b) a személyes adatok gyűjtését e megállapodás végrehajtásának meghatározott, egyértelmű és törvényes céljából kell végezni, és az adatokat ezen túlmenően sem az adatközlő hatóság, sem az azokat átvevő hatóság nem dolgozhatja fel az e céllal össze nem egyeztethető módon;

c) a személyes adatok gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, szükségesek és nem túlzott mértékűek kell legyenek; a közölt személyi adatok ennek megfelelően csak a következőkre vonatkozhatnak:

- az átadandó személy adatai (családi név, utónév, bármilyen korábbi név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, nem, családi állapot, születési hely és idő, jelenlegi és korábbi állampolgárság),

- útlevél, személyazonosító igazolvány vagy járművezetői engedély (száma, érvényességi ideje, a kiállítás napja, kiállító hatóság, a kiállítás helye),

- útmegszakítások és útvonalak,

- az átadandó személy személyazonosságának megállapításához vagy az e megállapodás szerinti visszafogadási követelmények megvizsgálásához szükséges egyéb információk;

d) a személyes adatoknak pontosaknak kell lenniük, és azokat szükség esetén frissíteni kell;

e) a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása célja érdekében szükséges ideig teszi lehetővé;

f) mind az adatközlő, mind pedig a fogadó hatóság megtesz minden ésszerű intézkedést a személyes adatok szükség szerinti helyesbítésének, törlésének vagy zárolásának biztosítására, ha a feldolgozás nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, különösen mert azok az adatok nem felelnek meg a feldolgozás céljának, e vonatkozásban nem kielégítőek vagy nem pontosak, vagy túllépik az e cél eléréséhez szükséges kereteket. Ebbe beletartozik a másik fél értesítése az adatok bármely helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról;

g) az adatokat átvevő hatóság kérésre tájékoztatja az adatközlő hatóságot a közölt adatok felhasználásáról és annak eredményéről;

h) a személyes adatok kizárólag az illetékes hatóságnak adhatók át. Az egyéb szervekhez történő továbbításhoz az adatközlő hatóság előzetes beleegyezése szükséges;

i) az adatközlő hatóság és az adatokat átvevő hatóság köteles írásos nyilvántartást vezetni az adatok átadásáról és átvételéről.

17. cikk

Érinthetetlenségi záradék

(1) E megállapodás nem sérti a Közösség, a tagállamok, illetve Szerbia azon jogait, kötelezettségeit és hatásköreit, amelyek a nemzetközi jogból és különösen az alábbiakból fakadnak:

- a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i egyezmény, melyet a menekültek jogállásáról szóló, 1967. január 31-i jegyzőkönyv módosított,

- nemzetközi egyezmények, melyek szerint az állam felelős a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért,

- az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezmény,

- a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. december 10-i egyezmény,

- a kiadatásról szóló nemzetközi egyezmények,

- külföldi állampolgárok visszafogadásáról szóló többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások.

(2) E megállapodás rendelkezései nem akadályozzák valamely személy egyéb hivatalos vagy nem hivatalos egyezmény alapján történő visszatérésének.

VII. SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS ÉS ALKALMAZÁS

18. cikk

Visszafogadási vegyes bizottság

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen segítik egymást e megállapodás alkalmazásában és értelmezésében. E célból a felek visszafogadási vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre, amely különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) e megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérése;

b) határoz ennek a megállapodásnak az egységes alkalmazásához szükséges végrehajtási rendelkezésekről;

c) rendszeres információcserét folytat az egyes tagállamok és Szerbia által a 19. cikk szerint elkészített végrehajtási jegyzőkönyvről;

d) javaslatokat tesz e megállapodás és mellékleteinek módosításaira;

(2) E bizottság határozatai a Szerződő Felekre nézve kötelezőek.

(3) A bizottság a Közösség és Szerbia képviselőiből áll; a Közösséget a Bizottság képviseli.

(4) A bizottság szükség esetén valamely Szerződő Fél kérelmére ülésezik.

(5) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

19. cikk

Végrehajtási jegyzőkönyvek

(1) Valamely tagállam vagy Szerbia kérésére, Szerbia vagy valamely tagállam végrehajtási jegyzőkönyvet készít, mely a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza:

a) az illetékes hatóságok kijelölése, határátkelőhelyek és a kapcsolattartó pontok közlése;

b) a gyorsított eljárás keretében történő visszatérés részletes szabályai;

c) a kísérettel történő visszatérés, beleértve a harmadik ország állampolgárainak és a hontalanoknak a kísérettel történő átszállítását is;

d) az e megállapodás 1–5. mellékleteiben felsoroltakon kívüli eszközök és dokumentumok.

(2) Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jegyzőkönyvek csak a 18. cikkben említett visszafogadási bizottság értesítését követően lépnek hatályba.

(3) Szerbia beleegyezik abba, hogy egy adott tagállammal készített végrehajtási jegyzőkönyv rendelkezéseit bármely más tagállammal való kapcsolatai során – ez utóbbi kérelmére – is alkalmazza.

20. cikk

A tagállamokkal kötött kétoldalú visszafogadási megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való viszony

E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek az egyes tagállamok és Szerbia között a 19. cikk alapján létrejött, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló kétoldalú megállapodásokkal vagy egyezményekkel szemben, amennyiben ez utóbbiak nem egyeztethetők össze e megállapodás rendelkezéseivel.

VIII. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Területi hatály

(1) A bekezdésre is figyelemmel ez a megállapodás azon a területen alkalmazandó, ahol az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazni kell, valamint Szerbia területén [3].

(2) E megállapodás a Dán Királyság területén nem alkalmazandó.

22. cikk

Hatálybalépés, időtartam és megszűnés

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Feleknek belső rendelkezéseikkel összhangban megerősítik vagy jóváhagyják.

(2) Ez a megállapodás a Szerződő Feleknek az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről szóló kölcsönös értesítésének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(3) Ez a megállapodás határozatlan időre szól.

(4) Minden egyes Szerződő Fél a másik Szerződő Fél értesítésével és a 18. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően teljes egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti e megállapodás végrehajtását a harmadik országok állampolgárai és a hontalan személyek tekintetében a biztonság, a közrend vagy a közegészségügy védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztés az ilyen értesítés napját követő második napon lép életbe.

(5) E megállapodást bármely Szerződő Fél a másik Szerződő Fél hivatalos értesítésével felmondhatja. E megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

23. cikk

Mellékletek

Az 1–7. mellékletek e megállapodás szerves részét képezik.

Készült Brüsszelben, a kétezer-hetedik év szeptember havának tizennyolcadik napján két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint szerb nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

+++++ TIFF +++++

[1] Az 1994. november 30-i tanácsi ajánlásban megadott űrlapnak megfelelően.

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve ( 1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

[3] Szerbia tekintetében a területi alkalmazás hatályát a tárgyalások során határozzák meg, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozatának sérelme nélkül.

--------------------------------------------------

20071108

1. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐ

(2. CIKK (1) BEKEZDÉS, 4. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 8. CIKK (1) BEKEZDÉS)

A megkeresett állam a tagállamok egyike:

- bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek és csoportos útlevelek, beleértve a kiskorúak útleveleit is),

- bármilyen fajta személyazonosító igazolvány (beleértve az ideiglenes és átmeneti igazolványokat is).

A megkeresett állam Szerbia:

- bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek és csoportos útlevelek, beleértve a kiskorúak útleveleit is), melyet 1996. július 27. után adtak ki a jugoszláv állampolgárok úti okmányairól szóló 1996. évi törvény, valamint Szerbia úti okmányokról szóló új törvényének elfogadását követő módosítások alapján,

- 2000. január 1-je után kiadott személyazonosító igazolványok.

--------------------------------------------------

20071108

2. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐ

(2. CIKK (1) BEKEZDÉS, 4. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 8. CIKK (2) BEKEZDÉS)

A megkeresett állam vagy a tagállamok egyike, vagy Szerbia:

- a megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata,

- katonakönyvek és katonai személyazonosító igazolványok,

- tengerész szolgálati könyvek és hajóparancsnoki szolgálati igazolványok,

- az állampolgárságot igazoló bizonyítvány és egyéb hivatalos okmány, amely megemlíti vagy jelzi az állampolgárságot,

- járművezetői engedélyek vagy azok fénymásolatai,

- születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata,

- vállalati igazolványok vagy azok fénymásolatai,

- tanúk nyilatkozatai,

- az érintett személy nyilatkozatai és az általa beszélt nyelv, ideértve a hivatalos vizsgálatok eredményeit is,

- bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában.

A megkeresett állam Szerbia:

- bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek és csoportos útlevelek, beleértve a kiskorúak útleveleit is), melyet 1992. április 27. és 1996. július 27. között adtak ki, és annak fénymásolatai,

- bármilyen fajta személyazonosító igazolvány, melyet 1992. április 27. és 2000. január 1. között adtak ki, és annak fénymásolatai.

--------------------------------------------------

20071108

3. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐK

(3. CIKK (1) BEKEZDÉS, 5. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (1) BEKEZDÉS)

- Az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló pecsét vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka (pl. fényképes bizonyíték),

- névvel ellátott dokumentumok, igazolások vagy bármilyen számla (pl. szállodai számlák, orvosi/fogorvosi kezelésre megbeszélt időpontok, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái, gépjárműbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.), amely egyértelműen bizonyítja, hogy az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott,

- légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló névvel ellátott jegyek és/vagy utaslisták, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett állam területén,

- információ arra vonatkozólag, hogy az érintett személy egy kurír vagy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- különösen a határőrizeti hatóságok által tett olyan hivatalos nyilatkozatok, amelyek igazolhatják az érintett személy határátlépését.

--------------------------------------------------

20071108

4. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐK

(3. CIKK (1) BEKEZDÉS, 5. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (2) BEKEZDÉS)

- az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata,

- tanúk, akik tudják igazolni az érintett személy határátlépését,

- annak a helynek, illetve azoknak a körülményeknek a megkereső állam megfelelő hatóságai általi leírása, ahol, illetve amelyek között az érintett személyt annak az államnak a területén feltartóztatták,

- valamely személy személyazonosságára és/vagy tartózkodására vonatkozó, nemzetközi szervezet által szolgáltatott adatok (pl. UNHCR),

- családtagok, útitársak stb. jelentései/igazolásai stb.,

- az érintett személy nyilatkozata.

--------------------------------------------------

20071108

5. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK A JUGOSZLÁV SZOCIALISTA SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG VOLT ÁLLAMPOLGÁRAINAK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐK

(3. CIKK (3) BEKEZDÉS, 9. CIKK (4) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (5) BEKEZDÉS)

5a. melléklet (bizonyítéknak tekintett dokumentumok)

- A volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság által kiadott születési anyakönyvi kivonatok és azok fénymásolatai,

- nyilvános dokumentumok, beleértve a Szerbia, a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, a volt Szerbia és Montenegró Államközösség vagy a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság által kiadott személyazonossági igazolványokat és azok fénymásolatait, melyek tartalmazzák a születés helyét és/vagy az állandó tartózkodási helyet a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően).

5b. melléklet (meggyőző bizonyítéknak tekintett dokumentumok)

- Egyéb dokumentumok vagy bizonyítványok vagy azok fénymásolatai, melyek tartalmazzák a születés helyét és/vagy az állandó tartózkodási helyet Szerbia területén,

- az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata.

--------------------------------------------------

20071108

6. MELLÉKLET

[A Szerb Köztársaság címere]

(hely és dátum)

(A megkereső hatóság megjelölése)

Hivatkozás:

Címzett:

GYORSÍTOTT ELJÁRÁS

(A megkeresett hatóság megjelölése)

+++++ TIFF +++++

VISSZAFOGADÁSI KÉRELEM

Az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló

2007. szeptember 18-i

megállapodás 7. cikke szerint

A. SZEMÉLYES ADATOK

1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):

2. Leánykori név:

3. Születési hely és idő:

fénykép

4. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztető jegyek stb.):

5. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):

6. Állampolgárság és nyelv:

7. Családi állapot:

Amennyiben házas: a házastárs neve

Gyermekei (adott esetben) neve és életkora

8. Ha ismert, az utolsó lakcím a megkereső és a megkeresett országban:

B. A HÁZASTÁRS SZEMÉLYES ADATAI (ADOTT ESETBEN)

1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):

2. Leánykori név:

3. Születési idő és hely:

4. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztető jegyek stb.):

5. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):

6. Állampolgárság és nyelv:

7. Ha ismert, az utolsó lakcím a megkeresett országban:

házas

özvegy

egyedülálló

elvált

+++++ TIFF +++++

C. A GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI (ADOTT ESTEBEN)

1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):

2. Születési idő és hely:

3. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztető jegyek stb.):

4. Állampolgárság és nyelv:

5. A szülők adatai (születési idő és hely), amennyiben az A és B pontokban megadottaktól eltérőek

D. AZ ÁTADANDÓ SZEMÉLLYEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK

1. Egészségi állapota

(pl. esetleges hivatkozás speciális orvosi kezelésre; a lehetséges betegség latin neve):

2. Különösen veszélyes személy

(pl. súlyos bűncselekmény gyanúsítottja; agresszív magatartás) jelzése:

E. MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK

(útlevél száma)

(a kiállítás ideje és helye)

(kiállító hatóság)

(érvényesség lejárta)

(személyazonosító igazolvány száma)

(a kiállítás ideje és helye)

(kiállító hatóság)

(érvényesség lejárta)

(járművezetői engedély száma)

(a kiállítás ideje és helye)

(kiállító hatóság)

(érvényesség lejárta)

(egyéb hivatalos okmány száma)

(a kiállítás ideje és helye)

(kiállító hatóság)

(érvényesség lejárta)

F. ÉSZREVÉTELEK

(aláírás) (pecsét/bélyegző)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071108

7. MELLÉKLET

[A Szerb Köztársaság címere]

(hely és dátum)

(A megkereső hatóság megjelölése)

Hivatkozás:

Címzett:

(A megkeresett hatóság megjelölése)

+++++ TIFF +++++

ÁTSZÁLLÍTÁSI KÉRELEM

az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló

2007. szeptember 18-i

megállapodás 14. cikke szerint

A. SZEMÉLYES ADATOK

1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):

2. Leánykori név:

3. Születési hely és idő:

fénykép

4. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztető jegyek stb.):

5. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):

6. Állampolgárság és nyelv:

7. Az úti okmány típusa és száma:

B. AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA

1. Az átszállítás típusa

2. Célállam:

3. Lehetséges egyéb tranzitállamok:

4. Javasolt határátkelőhely, az átszállítás napja és időpontja, valamint az esetleges kísérőszemélyek:

5. Az átadás biztosított bármely egyéb tranzitállamban vagy a célállamban:

(13. cikk (2) bekezdése)

6. Bármely esetleges ok az átszállítás elutasítására:

(13. cikk (3) bekezdése)

C. ÉSZREVÉTELEK

légi úton

szárazföldön

igen

nem

igen

nem

(aláírás) (pecsét/bélyegző)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top