Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A0428(01)

Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról

OJ L 115, 28.4.2006, p. 50–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 424–430 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 30 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 77 - 83

In force

22006A0428(01)

Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról

Hivatalos Lap L 115 , 28/04/2006 o. 0050 - 0056


Megállapodás

a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról

A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG,

a továbbiakban: "a Büntetőbíróság",

egyrészről, és

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

a továbbiakban: "az EU", amelyet az Európai Unió Tanácsának elnöksége képvisel,

másrészről,

a továbbiakban: a felek,

FIGYELEMBE VÉVE azt az alapvető fontosságot és prioritást, amelyet a jogállamiság megszilárdításának, az emberi jogok és a humanitárius jog tiszteletben tartásának, valamint a béke megőrzésének és a nemzetközi biztonság erősítésének kell biztosítani az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban és az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke rendelkezéseinek megfelelően;

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának elvei, valamint a működését szabályozó elvek teljes mértékben összhangban állnak az Európai Unió elveivel és célkitűzéseivel;

HANGSÚLYOZVA a jogi rendelkezésekkel és a méltányos eljárással összhangban lévő igazságszolgáltatás fontosságát, különös tekintettel a vádlottnak a Római Statútumban meghatározott jogaira;

TUDOMÁSUL VÉVE az áldozatoknak és tanúknak a Büntetőbíróság eljárásaiban játszott különleges szerepét, valamint – a Római Statútummal összhangban – a biztonságukat és hatékony részvételüket célzó egyedi intézkedések szükségességét;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott európai biztonsági stratégia hatékony multilateralizmuson alapuló nemzetközi rendet támogat;

SZEM ELŐTT TARTVA a Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló, 2003. június 16-i 2003/444/KKBP tanácsi közös álláspontot, valamint a Tanácsnak e közös álláspont nyomon követésére irányuló cselekvési tervét és különösen a Nemzetközi Büntetőbíróság jelentős szerepét a joghatósága alá tartozó súlyos bűncselekmények elkövetésének megelőzésében és visszaszorításában;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió elkötelezett a Nemzetközi Büntetőbíróság hatékony működésének támogatása, valamint általános támogatásának elősegítése mellett, a Római Statútumban való lehető legszélesebb körű részvétel előmozdítása révén;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy ez a megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma, valamint az eljárási és bizonyítási szabályok összefüggésében és azokra figyelemmel olvasandó;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Római Statútum 87. cikkének 6. bekezdése értelmében a Büntetőbíróság bármely kormányközi szervezettől kérhet információt vagy dokumentumokat, másfajta együttműködést és segítséget is kérhet, amelyről az ilyen szervezettel megállapodik, és az összhangban áll hatáskörével vagy megbízatásával;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ez a megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió – nem pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió tagállamai – közötti együttműködés és segítségnyújtás feltételeire vonatkozik;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ennek érdekében a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és az Európai Uniónak – a 2003/444/KKBP közös állásponton és az e közös álláspont nyomon követésére irányuló uniós cselekvési terven túlmenően – meg kell állapodnia az együttműködés és a segítségnyújtás feltételeit illetően,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja

Ez a megállapodás, amely az Európai Unió (EU) és a Nemzetközi Büntetőbíróság (Büntetőbíróság) között az Európai Unióról szóló szerződés (EU-Szerződés) és a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma (Statútum) rendelkezéseinek megfelelően jött létre, meghatározza az EU és a Büntetőbíróság közötti együttműködés és segítségnyújtás feltételeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E megállapodás alkalmazásában az "EU": az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács), a főtitkár/főképviselő és a Tanács főtitkársága, valamint az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: az Európai Bizottság). A tagállamok saját jogon nem minősülnek "EU"-nak.

(2) E megállapodás alkalmazásában a "Büntetőbíróság":

a) az Elnökség;

b) a Fellebbviteli Kollégium, az Elsőfokú Kollégium és a Tárgyalás-előkészítő Kollégium;

c) a Főügyészi Hivatal;

d) a Büntetőbíróság Hivatala;

e) a Részes Államok Közgyűlésének titkársága.

3. cikk

Tagállami megállapodások

(1) Ez a megállapodás – beleértve a 11. cikk alapján kötött bármely megállapodást vagy egyezményt – nem alkalmazható a Büntetőbíróságtól kiinduló olyan információkérésre, amely valamely tagállamból származó – nem EU minősített információt tartalmazó EU-dokumentumokban szereplő – információval kapcsolatos. Ilyen körülmények között valamennyi megkeresést közvetlenül az adott tagállam felé kell intézni.

(2) A Statútum 73. cikkét értelemszerűen alkalmazni kell a Büntetőbíróságnak az EU felé e megállapodás alapján intézett megkereséseire.

4. cikk

Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség

Az EU és a Büntetőbíróság megállapodnak abban, hogy kötelezettségeik hatékony teljesítésének elősegítése érdekében – adott esetben – szorosan együttműködnek és konzultálnak egymással a közös érdekű ügyekben, e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően és az EU-Szerződés, valamint a Statútum vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. Ezen együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében a felek megállapodnak abban, hogy megfelelő, rendszeres kapcsolattartást alakítanak ki a Büntetőbíróság és a Büntetőbíróság részére létrehozott EU tájékoztatási központ között.

5. cikk

Üléseken való részvétel

A Büntetőbíróság hatáskörébe tartozó ügyekhez való segítségnyújtás érdekében az EU felkérheti a Büntetőbíróságot a védnöksége alatt rendezett olyan üléseken és konferenciákon való részvételre, amelyeken a Büntetőbíróság érdeklődésére számot tartó kérdések kerülnek megvitatásra.

6. cikk

A Statútumot alátámasztó értékek előmozdítása

Az EU és a Büntetőbíróság – adott esetben – együttműködik olyan kezdeményezések elfogadása révén, amelyek előmozdítják a Statútum és a kapcsolódó eszközök elveinek, értékeinek és rendelkezéseinek terjesztését.

7. cikk

Információcsere

(1) Az EU és a Büntetőbíróság – a lehető legnagyobb és legteljesebben megvalósítható mértékben – biztosítja a közös érdekű információk és dokumentumok rendszeres cseréjét a Statútummal, valamint az eljárási és bizonyítási szabályokkal összhangban.

(2) Kellő figyelemmel az EU-Szerződés szerinti kötelezettségeire és hatáskörére, az EU vállalja, hogy együttműködik a Büntetőbírósággal, és részére olyan birtokában lévő információkat vagy dokumentumokat szolgáltat, amelyeket a Büntetőbíróság a Statútum 87. cikkének 6. bekezdése alapján kérhet.

(3) Az EU – saját kezdeményezésre és az EU-Szerződéssel összhangban – szolgáltathat olyan információkat vagy dokumentumokat, amelyek a Büntetőbíróság munkája szempontjából lényegesek lehetnek.

(4) A Büntetőbíróság hivatalvezetője – a Statútummal, valamint az eljárási és bizonyítási szabályokkal összhangban – információt és dokumentációt szolgáltat azon előkészítő iratokról, szóbeli eljárásokról, a Büntetőbíróság olyan ítéleteiről és végzéseiről, amelyek jelentőséggel bírhatnak az EU számára.

8. cikk

Biztonsági védelem vagy biztonság

Abban az esetben, ha az e megállapodásban meghatározott együttműködés – az információk vagy dokumentumok közzétételét is beleértve – veszélyezteti az EU jelenlegi vagy korábbi személyi állományának biztonságát, vagy egyéb módon sérti az EU bármely műveletének vagy tevékenységének biztonságát vagy megfelelő végrehajtását, a Büntetőbíróság – különösen az EU kérésére – megfelelő védelmi intézkedéseket rendelhet el.

9. cikk

Minősített információ

A minősített EU információknak az EU által a Büntetőbíróság valamely szerve részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket e megállapodás melléklete tartalmazza, amely a megállapodás szerves részét képezi.

10. cikk

Az Európai Unió személyi állományának tanúvallomásai

(1) Amennyiben a Büntetőbíróság az EU valamely tisztviselőjét vagy egyéb alkalmazottját tanúvallomás tételére kéri, az EU vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik a Büntetőbírósággal és – amennyiben szükséges, valamint kellő figyelemmel az EU-Szerződés és annak vonatkozó szabályai szerinti kötelezettségeire és hatáskörére – minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Büntetőbíróság meghallgathassa az adott személy tanúvallomását, különösen az adott személy titoktartási kötelezettségének felfüggesztése révén.

(2) A 8. cikkre hivatkozva a felek elismerik, hogy védelmi intézkedésekre lehet szükség abban az esetben, ha az EU valamely tisztviselőjét vagy egyéb alkalmazottját tanúvallomás tételére kérik fel a Büntetőbíróságon.

(3) Az EU – a Statútumra, valamint az eljárási és bizonyítási szabályokra is figyelemmel – jogosult képviselő kinevezésére, aki az EU-nak a Büntetőbíróság előtt tanúként megjelenő tisztviselőjét vagy egyéb alkalmazottját segíti.

11. cikk

Együttműködés az Európai Unió és a főügyész között

(1) Az EU-Szerződés teljes mértékű tiszteletben tartása mellett:

i. az EU vállalja, hogy – a Statútummal, valamint az eljárási és bizonyítási szabályzattal összhangban – együttműködik a főügyésszel az EU által birtokolt, a főügyész által kérhető további információk szolgáltatása tekintetében;

ii. az EU vállalja, hogy együttműködik az ügyésszel a Statútum 54. cikke 3. bekezdésének c) pontjával összhangban;

iii. az EU – a Statútum 54. cikke 3. bekezdésének d) pontjával összhangban – olyan, a Statútummal nem ellentétes megállapodásokba vagy egyezményekbe bocsátkozik, amelyek szükségesek lehetnek az EU-nak a főügyésszel való együttműködése megkönnyítéséhez.

(2) A főügyész az információkéréseket írásban nyújtja be a főtitkár/főképviselőnek. A főtitkár/főképviselő legkésőbb egy hónapon belül írásban válaszol.

(3) Az EU és a főügyész megállapodhatnak abban, hogy az EU a titoktartás mellett és kizárólag új bizonyíték szerzésének céljára szolgáltat dokumentumokat és információkat a főügyész részére, valamint abban, hogy ezeket a dokumentumokat vagy információkat az EU beleegyezése nélkül nem lehet átadni a Büntetőbíróság többi szerve vagy harmadik felek részére az eljárás egyetlen szakaszában és azt követően sem. A 9. cikk minősített információra vonatkozó szabályai alkalmazandók.

12. cikk

Kiváltságok és mentességek

Amennyiben a Büntetőbíróság egy, a hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyt illetően kívánja joghatóságát gyakorolni, és amennyiben ez a személy a vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak megfelelően valamely kiváltságot és mentességet élvez, az EU vonatkozó intézménye vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik a Büntetőbírósággal és – kellő figyelemmel az EU-Szerződés és annak vonatkozó szabályai szerinti kötelezettségeire és hatáskörére – minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Büntetőbíróság joghatóságát gyakorolhassa, különösen az ilyen kiváltságoknak és mentességeknek valamennyi vonatkozó nemzetközi jogszabállyal összhangban történő felfüggesztése révén.

13. cikk

A személyzetre vonatkozó rendelkezések

A Statútum 44. cikkének 4. bekezdése alapján az EU és a Büntetőbíróság megállapodnak abban, hogy eseti alapon meghatározzák, hogy a Büntetőbíróság milyen kivételes körülmények között veheti igénybe az EU által ingyenesen felajánlott személyzet szakértelmét a Büntetőbíróság bármely szervének munkájában való segítségnyújtás érdekében.

14. cikk

Szolgáltatások és létesítmények

A Büntetőbíróság kérésére az EU – a rendelkezésre állásra is figyelemmel – biztosítja a Büntetőbíróság céljaira az általa igényelt létesítményeket és szolgáltatásokat, beleértve – adott esetben – a helyszíni támogatást is. Az ilyen létesítmények, szolgáltatások vagy támogatás EU általi nyújtásának feltételei és módja – adott esetben – előzetes kiegészítő megállapodások tárgyát képezik.

15. cikk

Képzés

Az EU – adott esetben és a Büntetőbírósággal konzultálva – törekszik a bírák, ügyészek, tisztviselők részére biztosított képzés és segítségnyújtás, valamint a Büntetőbírósággal kapcsolatos munka terén nyújtott tanácsadás fejlesztésének támogatására.

16. cikk

Levelezés

(1) E megállapodás alkalmazásában:

a) Az EU vonatkozásában:

a Tanácsnak címzett valamennyi levelet a következő címre kell küldeni:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

;

A Tanács vezető iktatási tisztviselője — a (2) bekezdésre is figyelemmel — valamennyi levelet továbbít a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak és a Büntetőbíróság részére létrehozott EU tájékoztatási központnak.

b) A Büntetőbíróság vonatkozásában:

a leveleket – értelemszerűen – a hivatalvezetőnek vagy a főügyésznek kell címezni.

(2) Kivételes esetben az egyik féltől származó olyan levél, amely kizárólag e fél meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára hozzáférhető, műveleti okokból címezhető és kizárólagosan hozzáférhetővé tehető a másik fél kifejezetten fogadóként megjelölt, meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára, figyelemmel azok hatásköreire, és a "szükséges, hogy megismerje" (need to know) elvének megfelelően. Az EU részéről az ilyen leveleket a Tanács vezető iktatási tisztviselőjén keresztül kell átadni.

17. cikk

Végrehajtás

(1) E megállapodás végrehajtását – hatáskörükkel összhangban – a Főügyészi Hivatal, a Nemzetközi Büntetőbíróság Hivatala, valamint a Tanács főtitkára és az Európai Bizottság főtitkára felügyeli.

(2) A Büntetőbíróság és az EU ezen megállapodás végrehajtásának céljából általuk megfelelőnek tartott megállapodásokat köthetnek.

18. cikk

Jogviták rendezése

Az EU és a Büntetőbíróság között az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült nézeteltéréseket a felek közötti konzultáció útján kell rendezni.

19. cikk

Hatálybalépés és felülvizsgálat

(1) E megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy azt a felek aláírták.

(2) Ez a megállapodás bármely fél kérelmére felülvizsgálható a lehetséges módosítások megfontolása céljából. E megállapodást legkésőbb a hatálybalépését követő öt éven belül felül kell vizsgálni.

(3) E megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban és a felek közös megegyezésével kerülhet sor.

20. cikk

Felmondás

Ezt a megállapodást bármely fél felmondhatja a másik félhez intézett írásos értesítés útján. Az ilyen felmondás az erről szóló értesítés másik fél általi kézhezvételének időpontjától számított hat hónap elteltével lép hatályba, ez azonban nem érinti az e megállapodás rendelkezései alapján már szerződésben vállalt kötelezettségeket. Különösen az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt valamennyi minősített információ e megállapodás rendelkezéseinek megfelelő védelmét kell továbbra is biztosítani.

FENTIEK HITELÉÜL a megállapodást a megfelelő meghatalmazással rendelkező alulírottak kézjegyükkel látták el.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Amennyiben a Büntetőbíróság valamely szerve a Statútum 34. cikkének értelmében EU minősített információt kér, ilyen információ kizárólag a Tanács biztonsági szabályzatával összhangban adható ki [1].

E megállapodás alkalmazásában a minősített információ: minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható) vagy anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta (a továbbiakban: minősített információ).

Így különösen:

i. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy a számára kiadott EU minősített információknak megmaradjon az EU-tól kapott biztonsági minősítése, valamint megőrizzék ezeket az információkat a Tanács biztonsági szabályzatában meghatározottal azonos védelmi szintnek megfelelően. E tekintetben a Büntetőbíróság gondoskodik az EU által előírt védelem biztosításáról a 4. bekezdés szerint megállapítandó szabályokkal, intézkedésekkel és eljárásokkal összhangban.

ii. A Büntetőbíróság nem használja a kiadott EU minősített információkat egyéb célra, mint amelyre ezen EU minősített információkat és dokumentumokat a Büntetőbíróság részére kiadták.

iii. A Büntetőbíróság – a Tanács biztonsági szabályzatában meghatározott kibocsátói beleegyezés elvével összhangban – nem adja át ezeket az információkat és dokumentumokat harmadik félnek az EU előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

iv. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy a részére kiadott EU minősített információkhoz való hozzáférést kizárólag olyan egyének számára engedélyezi, akikre érvényes a "szükséges, hogy megismerje" elv.

v. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy minden olyan személyt, aki hivatalos feladatai ellátása során hozzáférést kér, vagy akinek feladatai és hatáskörei lehetővé tehetik a "CONFIDENTIEL UE" vagy magasabb minősítésű információkhoz való hozzáférést, az ilyen információhoz való hozzáférés engedélyezését megelőzően megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vessék alá a 4. bekezdés szerinti, objektív kritériumok alapján megállapítandó rendelkezésekkel összhangban.

vi. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy az EU minősített információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő védelmet nyújtó biztonsági szabályzat követelményeiről és azokat teljesítse.

vii. Minősítési szintjük figyelembevételével az EU minősített információkat a Büntetőbíróság részére diplomáciai futárcsomagban, katonai postaszolgálat, biztonsági postaszolgálat, biztonságos távközlési eszközök vagy személyes szállítás útján kell továbbítani. A Büntetőbíróság előzetesen értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a minősített információk biztonságáért felelős szerv nevéről és címéről, valamint azokról a pontos címekről, ahová az információkat továbbítani kell, és biztosítja, hogy a címzetteket biztonsági ellenőrzésnek vessék alá.

viii. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy a 4. bekezdés alapján megállapítandó rendelkezésekkel összhangban megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket és hasonlóakat, ahol EU minősített információkat tárolnak és/vagy kezelnek.

ix. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy a részére kiadott EU minősített dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék. A Büntetőbíróság biztosítja, hogy a részére kiadott EU minősített dokumentumok másolatait, amelyeket az átvevő szerv készíthet, valamint ezek számát és terjesztését bejegyezzék e különleges nyilvántartásba. A Büntetőbíróság értesíti az EU-t ezen dokumentumoknak az EU-hoz történő visszajuttatásának időpontjáról, vagy igazolást mutat be megsemmisítésükről.

x. A Büntetőbíróság értesíti az EU Tanácsának Főtitkárságát a részére kiadott EU minősített információk bármiféle veszélyeztetéséről. Ebben az esetben a Büntetőbíróság vizsgálatot indít és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében, a 4. bekezdés alapján megállapítandó rendelkezésekkel összhangban.

2. A fenti 1. bekezdés végrehajtása során semmilyen általános kibocsátás nem lehetséges, kivéve, ha a felek egymás között bizonyos információkategóriákra vonatkozó eljárásokat állapítanak meg és fogadnak el.

3. Az EU minősített információkat a Büntetőbíróság részére történő kiadásukat megelőzően a Tanács biztonsági szabályzatával összhangban vissza lehet minősíteni vagy a minősítést meg lehet szüntetni. A nemzeti minősített információt tartalmazó EU minősített dokumentumot a Büntetőbíróságnak kizárólag olyan alkalmazottja ismerheti meg, aki átesett a megfelelő biztonsági ellenőrzésen, vagy azt visszaminősítették vagy minősítését megszüntették és a kibocsátó kifejezett írásos beleegyezésével adták át a Büntetőbíróság részére.

4. E megállapodás végrehajtása érdekében az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ kölcsönös biztonsági védelmére vonatkozó előírások megállapítására az alábbiakban kijelölt három hatóság tekintetében biztonsági szabályokat kell meghatározni:

a) A Büntetőbíróság Biztonsági Hivatala felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján a Nemzetközi Büntetőbíróság részére átadott minősített információk védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

b) A Tanács nevében és annak felügyelete alatt, a Tanács főtitkára irányításával és részéről eljárva, a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatala felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján az EU részére átadott minősített információk védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

c) Az Európai Bizottság nevében és annak felügyelete alatt eljárva az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatósága felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján az Európai Bizottságnak átadott vagy azzal kicserélt minősített információnak az Európai Bizottságon és annak helyiségein belüli védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

d) Az EU részéről az előírásokat a Tanács Biztonsági Bizottsága hagyja jóvá.

5. A felek kölcsönösen segítik egymást az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ biztonsága és a közös érdekű kérdések vonatkozásában. A kölcsönös biztonsági konzultációkat és ellenőrzéseket a (4) bekezdésben meghatározott hatóságok végzik el a 4. bekezdés alapján a saját területükön létrehozandó biztonsági szabályzatok hatékonyságának értékelése céljából.

6. Annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálya alá eső minősített információk azonos szintű védelemben részesüljenek, a felek olyan biztonsági alapelvekre és minimumszabályokra épülő biztonsági szervezetet és biztonsági programokat hoznak létre, amelyeket a feleknek a 4. bekezdés alapján létrehozandó biztonsági rendszereiben kell végrehajtani.

7. Az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ első alkalommal történő szolgáltatását megelőzően a 4. bekezdésben említett felelős biztonsági hatóságoknak egyet kell érteniük abban, hogy a fogadó fél képes az e megállapodás hatálya alá eső információknak a 4. bekezdés alapján kidolgozandó szabályoknak megfelelő védelmére és biztosítására.

8. Ez a megállapodás semmilyen módon nem sérti annak lehetőségét, hogy az EU a legmagasabb szintű minősítéssel ellátott információkat bocsásson a Büntetőbíróság rendelkezésére, figyelemmel arra is, hogy a Büntetőbíróság biztosítja a Tanács biztonsági szabályzatában meghatározottal azonos védelmi szintet.

[1] A Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozat (HL L 101., 2001.4.11., 1. o.).

--------------------------------------------------

Top