EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0514(01)

Megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között

OJ L 171, 27.6.1973, p. 2–102 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 005 P. 110 - 210
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 103

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2015

21973A0514(01)Hivatalos Lap L 171 , 27/06/1973 o. 0002 - 0102
görög különkiadás: fejezet 11 kötet 5 o. 0110
spanyol különkiadás fejezet 11 kötet 4 o. 0019
portugál különkiadás fejezet 11 kötet 4 o. 0019


Megállapodás

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG

egyrészről,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG

másrészről

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az Európai Gazdasági Közösség bővítése alkalmával megerősítsék és kiterjesszék a Közösség és Norvégia között meglévő gazdasági kapcsolatokat, tekintettel a tisztességes versenyfeltételekre, valamint hogy biztosítsák kereskedelmük harmonikus fejlődését, így járulva hozzá Európa építésének munkájához,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy ennek érdekében az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény szabadkereskedelmi területek létrehozásáról szóló rendelkezéseivel összhangban, fokozatosan felszámolják a teljes kereskedelmüket érintő akadályokat,

KINYILVÁNÍTVA, hogy készek minden lényeges tényező, különösen a Közösségek fejlesztése szempontjának figyelembevételével kapcsolataik továbbépítésének és elmélyítésének lehetőségét megvizsgálni, ha gazdaságuk érdekében hasznosnak tűnik e kapcsolatok e megállapodás hatálya alá nem tartozó területekre történő kiterjesztése,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy e célkitűzések elérése érdekében, figyelembe véve, hogy e megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az mentesíti a Szerződő Feleket a más nemzetközi megállapodások alapján őket terhelő kötelezettségek alól,

MEGKÖTIK EZT A MEGÁLLAPODÁST:

1. cikk

E megállapodás célja, hogy:

a) a kölcsönös kereskedelem bővülése révén elősegítse az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését, és ezzel segítse a Közösségben és Svájcban a gazdasági tevékenység fellendülését, az élet- és a foglalkoztatási feltételek javulását, valamint mozdítsa elő a termelékenység növekedését és a pénzügyi stabilitást;

b) tisztességes versenyfeltételeket biztosítson a Szerződő Felek közötti kereskedelemben,

c) ily módon a kereskedelem akadályainak felszámolásával járuljon hozzá a világkereskedelem harmonikus fejlődőséhez és bővüléséhez.

2. cikk

E megállapodást az alábbi, a Közösségből vagy Norvégiából származó termékekre kell alkalmazni:

i. amelyek a Brüsszeli Nómenklatúra 25–99. árucsoportjába tartoznak, kivéve a mellékletben felsorolt termékeket;

ii. a 2. jegyzőkönyvben meghatározott termékek, tekintettel az abban a jegyzőkönyvben meghatározott különös rendelkezésekre.

3. cikk

(1) A Közösség és Norvégia közötti kereskedelemben nem vezetnek be új behozatali vámot.

(2) A behozatali vámokat fokozatosan eltörlik az alábbi ütemezésnek megfelelően:

a) A megállapodás hatálybalépésének napján minden vámtételt az alapvám 80 %-ára csökkentenek;

b) négy további, egyenként 20 %-os csökkentésre kerül sor az alábbiak szerint:

1974. január 1-jén,

1975. január 1-jén,

1976. január 1-jén,

1977. július 1-jén.

4. cikk

(1) A behozatali vámok fokozatos eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámok tekintetében is alkalmazni kell.

A Szerződő Felek a fiskális vámot vagy a vám fiskális elemét belső adóval helyettesíthetik.

(2) Dánia, Írország és az Egyesült Királyság 1976. január 1-jéig tarthat fenn fiskális vámot vagy vám fiskális elemét az "A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány" 38. cikkének alkalmazása esetén.

(3) Norvégia ideiglenesen, a 18. cikk feltételeinek betartásával és legtovább 1975. december 31-ig tarthat fenn fiskális vámot vagy vám fiskális elemét.

5. cikk

(1) Az alapvám, amely vonatkozásában a 3. cikkben és az 1. jegyzőkönyvben előírt, egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, minden termék esetében az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vámtétel.

(2) Ha 1972. január 1-je után az 1964–1967 között Genfben tartott kereskedelmi konferencia eredményeképpen megkötött vámmegállapodásokból eredő bármilyen vámcsökkentést alkalmaznak, az (1) bekezdésben említett alapvámok helyébe az így csökkentett vámtételek lépnek.

(3) A 3. cikkel és az 1. és 2. jegyzőkönyvvel összhangban kiszámított csökkentett vámtételeket az első tizedes jegyig kerekítve kell alkalmazni.

Az "A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány" 39. cikke (5) bekezdésének a Közösség által történő alkalmazására is figyelemmel, a 3. cikket és az 1. és 2. jegyzőkönyvet kell alkalmazni az ír vámtarifában szereplő külön vámtételek vagy a vegyes vámtételek külön része tekintetében, a negyedik tizedes jegyig kerekítve.

6. cikk

(1) A Közösség és Norvégia közötti kereskedelemben nem vezetnek be a behozatali vámmal megegyező hatású új díjat.

(2) A Közösség és Norvégia közötti kereskedelemben az 1972. január 1-jén vagy azt követően bevezetett, a behozatali vámokkal azonos hatású díjakat a megállapodás hatálybalépésével eltörlik.

A behozatali vámmal azonos hatású valamennyi díjat, amelyek mértéke 1972. december 31-én magasabb, mint az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott díjak mértéke, a megállapodás hatálybalépésével az utóbbi értékre csökkentik.

(3) A behozatali vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan eltörlik az alábbi ütemtervnek megfelelően:

a) legkésőbb 1974. január 1-jére minden díj mértékét az 1972. január 1-jén alkalmazott mérték 60 %-ára csökkentik;

b) három további, egyenként 20 %-os csökkentésre kerül sor az alábbiak szerint:

1975. január 1-jén,

1976. január 1-jén,

1977. július 1-jén.

7. cikk

(1) A Közösség és Norvégia közötti kereskedelemben nem vezetnek be kiviteli vámot vagy azonos hatású díjat.

A kiviteli vámokat és az azonos hatású díjakat legkésőbb 1974. január 1-jéig eltörlik.

8. cikk

Az 1. jegyzőkönyv állapítja meg az egyes termékekre vonatkozó tarifális vámelbánást és rendelkezéseket.

9. cikk

A 2. jegyzőkönyv állapítja meg a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó tarifális vámelbánást és rendelkezéseket.

10. cikk

(1) Amennyiben valamelyik Szerződő Fél mezőgazdasági politikája végrehajtása során különös szabályokat vezet be, vagy a már létező szabályokat módosítja, az e szabályok hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában szabályait hozzáigazíthatja e megállapodás rendelkezéseihez.

(2) Ilyen esetekben az érintett Szerződő Fél megfelelően figyelembe veszi a másik Szerződő Fél érdekeit. Ennek érdekében a Szerződő Felek a 29. cikkben meghatározott vegyes bizottságban konzultálhatnak egymással.

11. cikk

A 3. jegyzőkönyv állapítja meg a származási szabályokat.

12. cikk

Az a Szerződő Fél, amely a legnagyobb kedvezményben részesített harmadik országok tekintetében ténylegesen alkalmazott vámtételei vagy azonos hatású díjai mértékét csökkenteni vagy azok alkalmazását felfüggeszteni szándékozik, az ilyen csökkentés vagy felfüggesztés hatálybalépése előtt legkésőbb 30 nappal értesíti erről a vegyes bizottságot, ha lehetséges. E Szerződő Fél tudomásul veszi a másik Szerződő Félnek az esetlegesen ebből eredő torzulásokkal kapcsolatos valamennyi kifogását.

13. cikk

(1) A Közösség és Norvégia közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozást vagy azonos hatású intézkedést.

(2) A mennyiségi importkorlátozásokat e megállapodás hatálybalépésének napján, az azonos hatású intézkedéseket legkésőbb 1975. január 1-jéig törlik el.

14. cikk

(1) A Közösség fenntartja a jogot, hogy módosítsa a Brüsszeli Nómenklatúra 17.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffinviasz, mikrokristályos viasz vagy bitumenes pala és más ásványi viaszok) és 27.14 vámtarifaszáma alá tartozó kőolajtermékekre vonatkozó rendelkezéseket a kőolajtermékek származása közös meghatározásának elfogadása, a szóban forgó termékekre vonatkozó közös kereskedelempolitikai döntések elfogadása, illetve a közös energiapolitika kialakítása esetén.

Ez esetben a Közösség megfelelően figyelembe veszi Norvégia érdekeit; e célból tájékoztatja a vegyes bizottságot, amely a 31. cikkben meghatározott feltételek alapján ül össze.

(2) Norvégia fenntartja a jogot, hogy hasonlóképpen járjon el, amennyiben hasonló helyzetbe kerül.

(3) Az (1) és (2) bekezdésre is figyelemmel, a megállapodás nem érinti a kőolajtermékek behozatalára vonatkozó nem vámjellegű szabályokat.

15. cikk

(1) A Szerződő Felek kijelentik, hogy, amennyiben mezőgazdasági politikájuk engedi, készek támogatni azon mezőgazdasági termékek kereskedelmének harmonikus fejlődését, amelyekre e megállapodás nem vonatkozik.

(2) A Szerződő Felek állat-egészségügyi, egészségügyi és növény-egészségügyi ügyekben megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák mezőgazdasági szabályaikat, és nem vezetnek be új, a kereskedelem indokolatlan akadályozásával járó intézkedéseket.

(3) A Szerződő Felek a 31. cikkben meghatározott feltételek alapján megvizsgálnak minden nehézséget, amely a mezőgazdasági termékek kereskedelmével kapcsolatban felmerülhet, és e nehézségek leküzdését szolgáló megoldásokra törekszenek.

16. cikk

1977. július 1-jétől a Norvégiából származó termékek a Közösségbe való behozataluk alkalmával nem részesülhetnek kedvezőbb elbánásban, mint amilyet a Közösség tagállamai egymás számára nyújtanak.

17. cikk

E megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek fenntartását vagy létrehozását, illetve a határ menti kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket, amennyiben ezek nem változtatják meg az e megállapodásban meghatározott kereskedelmi rendelkezéseket, különösen a származási szabályokra tekintettel.

18. cikk

A Szerződő Felek tartózkodnak minden olyan, akár közvetlen, akár közvetett belső fiskális természetű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely az egyik Szerződő Fél termékei és a másik Szerződő Fél területéről származó hasonló termékek közötti hátrányos megkülönböztetéshez vezet.

A Szerződő Felek egyikének területére exportált termékek nem részesülhetnek a belső adó visszatérítéséből a rájuk kivetett közvetlen vagy közvetett adó összegén felül.

19. cikk

Az árukereskedelemmel kapcsolatos kifizetések és az ilyen kifizetéseknek a Közösség azon tagállamába, ahol a hitelező lakóhellyel rendelkezik, illetve Norvégiába történő átutalása minden korlátozástól mentes.

A Szerződő Felek tartózkodnak minden olyan kereskedelmi ügyletekre kiterjedő rövid és közepes futamidejű hitelek nyújtására, visszafizetésére vagy elfogadására vonatkozó devizakorlátozástól vagy igazgatási korlátozástól, amelyben a területükön lakóhellyel rendelkező személy részt vesz.

20. cikk

A megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre vagy az áruk tranzitjára vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a jogrend vagy a közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények életének és egészségének védelme, a művészeti, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek védelme, az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokolnak, valamint nem zárja ki az arannyal vagy az ezüsttel kapcsolatos szabályok alkalmazását sem. Az ilyen tilalmak vagy korlátozások azonban nem szolgálhatnak a Szerződő Felek közötti kereskedelem önkényes megkülönböztetésének vagy rejtett korlátozásának eszközéül.

21. cikk

E megállapodás semmilyen módon nem akadályozza egyik Szerződő Felet sem az alábbi intézkedések meghozatalában:

a) az alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megelőzése érdekében szükségesnek tartott intézkedések;

b) fegyverek, lőszer vagy háborús eszközök kereskedelmével, vagy a védelmi célokból nélkülözhetetlen kutatással, fejlesztéssel vagy termeléssel kapcsolatos intézkedések, feltéve hogy az ilyen intézkedések nem csorbítják a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c) háború vagy komoly nemzetközi feszültség idején a saját biztonsága érdekében alapvetőnek tartott intézkedések.

22. cikk

(1) A Szerződő Felek tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti a megállapodás célkitűzéseinek elérését.

(2) A Szerződő Felek megtesznek minden, a megállapodás alapján fennálló kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges általános vagy különös intézkedést.

Ha bármely Szerződő Fél úgy véli, hogy a másik Szerződő Fél nem teljesítette valamely, e megállapodás alapján fennálló kötelezettségét, a 27. cikkben meghatározott feltételek alapján és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket hozhat.

23. cikk

(1) Amennyiben hátrányosan befolyásolhatják a Közösség és Norvégia közötti kereskedelmet, a megállapodás megfelelő működésével nem összeegyeztethetők az alábbiak:

i. minden, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásainak döntései és minden, vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelyeknek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása az áruk termelése vagy kereskedelme tekintetében;

ii. egy vagy több vállalkozás által elkövetett erőfölénnyel való visszaélés a Szerződő Felek területeinek egészén vagy annak jelentős részén;

iii. minden állami támogatás, amely egyes vállalatok vagy egyes áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt vagy a verseny torzításával fenyeget.

(2) Ha valamelyik Szerződő Fél úgy véli, hogy bármely gyakorlat nem egyeztethető össze e cikkel, a 27. cikkben megállapított feltételek alapján és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket tehet.

24. cikk

Ha egy adott termék behozatalának növekedése a Szerződő Felek valamelyikének termelési ágazatát súlyosan hátrányosan érinti vagy ezzel fenyeget, és ha e növekedés az alábbiak következménye:

i. az adott termékre kivetett vámok és azonos hatású díjak részleges vagy teljes csökkentése az importáló fél területén a megállapodásban előírtak szerint; és

ii. az adott termék gyártása során felhasznált nyersanyagok vagy köztes termékek behozatalára az exportáló Szerződő Fél által kivetett vámtételek vagy azonos hatású díjak lényegesen alacsonyabbak az importáló Szerződő Fél által kivetett megfelelő vámtételeknél vagy díjaknál;

az érintett Szerződő Fél a 27. cikkben megállapított feltételek alapján és eljárásokkal szerint megfelelő intézkedéseket tehet.

25. cikk

Ha a Szerződő Felek egyike dömpingmagatartást állapít meg a másik Szerződő Féllel folytatott kereskedelemben, e magatartás ellen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással összhangban, a 27. cikkben megállapított feltételek alapján és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket tehet.

26. cikk

Ha a gazdaság bármely ágazatában komoly zavarok lépnek fel, vagy ha olyan nehézségek merülnek fel, amelyek egy régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, az érintett Szerződő Fél a 27. cikkben megállapított feltételek alapján és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket tehet.

27. cikk

(1) Abban az esetben, ha egy Szerződő Fél olyan közigazgatási eljárás alá vonja a 24. és 26. cikkben említett nehézségek előidézésére alkalmas termékek behozatalát, amelynek célja, hogy mielőbb információt szolgáltasson a kereskedelmi forgalom alakulásáról, erről a másik Szerződő Felet tájékoztatja.

(2) A 22–26. cikk szerinti esetekben az ott meghatározott intézkedések meghozatala előtt, illetve a (3) bekezdés d) pontja alkalmazásának eseteiben, az érintett Szerződő Fél a lehető leghamarabb ellátja a vegyes bizottságot a helyzet alapos vizsgálatához szükséges valamennyi lényeges információval annak érdekében, hogy a Szerződő Felek számára elfogadható megoldást keressenek.

Az intézkedések megválasztása során azon intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek legkevésbé zavarják a megállapodás érvényesülését.

A védintézkedések bevezetését haladéktalanul jelenteni kell a vegyes bizottságnak, a bizottságban rendszeresen konzultálnak e védintézkedésekről, különös tekintettel mielőbbi visszavonásukra.

(3) A (2) bekezdés végrehajtása tekintetében a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A 23. cikk tekintetében bármely Szerződő Fél a vegyes bizottság elé utalhatja az ügyet, amennyiben úgy véli, hogy egy adott gyakorlat nem egyeztethető össze a megállapodás megfelelő működésével a 23. cikk (1) bekezdésének értelmében.

A Szerződő Felek a vegyes bizottság rendelkezésére bocsátanak minden lényeges információt, valamint segítséget nyújtanak az ügy vizsgálatához és szükség esetén a kifogásolt gyakorlat megszüntetéséhez.

Ha az érintett Szerződő Fél a vegyes bizottság által megállapított határidőn belül nem vet véget a kifogásolt gyakorlatnak, illetve ha a vegyes bizottság az ügy elé utalásától számított három hónapon belül nem jut megállapodásra, az érintett Szerződő Fél bármilyen védintézkedést megtehet, amelyet a szóban forgó gyakorlatból eredő komoly nehézségek leküzdése érdekében szükségesnek tart; különösen visszavonhatja a vámengedményeket.

b) A 24. cikk tekintetében az e cikkben említett helyzetből eredő nehézségeket vizsgálat céljából a vegyes bizottság elé kell utalni, amely az e nehézségek leküzdéséhez szükséges bármilyen döntést meghozhat.

Ha a vegyes bizottság vagy az exportáló Szerződő Fél nem hozott a nehézségek leküzdésére irányuló döntést az ügy vegyes bizottság elé történő utalásától számított harminc napon belül, az importáló Szerződő Fél a behozott termékre kiegyenlítő díjat vethet ki.

A kiegyenlítő díjat a nyersanyagok vagy az azokba beépített köztes termékek tekintetében a vámkülönbségek által érintett áruk értékének vámterhe szerint kell kiszámítani.

c) A 25. cikk tekintetében a vegyes bizottságban konzultációt tartanak, mielőtt az érintett Szerződő Fél a megfelelő intézkedéseket megteszi.

d) Ha azonnali intézkedést követelő kivételes körülmények lehetetlenné teszik az előzetes vizsgálatot, az érintett Szerződő Fél a 24., 25. és 26. cikkben meghatározott esetekben és azon exporttámogatások esetében, amelyek közvetlen vagy azonnali hatást gyakorolnak a kereskedelemre, haladéktalanul megteheti a helyzet orvoslásához elengedhetetlenül szükséges védintézkedéseket.

28. cikk

Ha a Közösség egy vagy több tagállama vagy Norvégia nehéz helyzetbe kerül, vagy fizetési mérlege tekintetében komoly nehézségek fenyegetik, az érintett Szerződő Fél megteheti a szükséges védintézkedéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet.

29. cikk

(1) Vegyes bizottságot hoznak létre, amelynek feladata e megállapodás végrehajtása és megfelelő érvényesülésének biztosítása. E célból ajánlásokat ad ki és dönt a megállapodásban előírt esetekben. E döntéseket a Szerződő Felek saját jogszabályaikkal összhangban hajtják végre.

(2) E megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Szerződő Felek információt cserélnek egymással és bármely fél kérésére konzultációkat folytatnak a vegyes bizottságban.

(3) A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

30. cikk

(1) A vegyes bizottság egyrészt a Közösség képviselőiből, másrészt Norvégia képviselőiből áll.

(2) A vegyes bizottság közös megegyezés alapján jár el.

31. cikk

(1) A Szerződő Felek az eljárási szabályzatában megállapítandó rendelkezéseknek megfelelően, felváltva elnökölnek a vegyes bizottságban.

(2) Az elnök évente legalább egyszer összehívja a vegyes bizottságot a megállapodás általános érvényesülésének felülvizsgálata érdekében.

A vegyes bizottság összeül továbbá bármely Szerződő Fél kérésére, az eljárási szabályzatában megállapítandó feltételeknek megfelelően, ha különleges körülmények azt indokolttá teszik.

(3) A vegyes bizottság dönthet bármely olyan munkacsoport létrehozásáról, amely feladatai végrehajtásában támogatja.

32. cikk

(1) Ha az egyik Szerződő Fél úgy véli, hogy mindkét Szerződő Fél gazdaságának érdekében hasznos lenne a megállapodás által létrehozott kapcsolatok fejlesztése azáltal, hogy e kapcsolatokat e megállapodás hatálya alá nem tartozó területekre is kiterjesztik, indokolással ellátott kérelmet nyújt be a másik Szerződő Félnek.

A Szerződő Felek utasíthatják a vegyes bizottságot, hogy vizsgálja meg e kérelmet, és szükség esetén dolgozzon ki ajánlásokat, különösen tárgyalások megkezdése céljából. Ezen ajánlások adott esetben összehangolt harmonizáció megvalósítására irányulhatnak, feltéve hogy ez a Szerződő Felek döntési autonómiáját nem sérti.

(2) Az (1) bekezdésben említett tárgyalásokból eredő megállapodásokat a Szerződő Feleknek meg kell erősíteniük vagy jóvá kell hagyniuk saját nemzeti eljárásaiknak megfelelően.

33. cikk

A megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a megállapodás szerves részét képezik.

34. cikk

Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja ezt a megállapodást a másik Szerződő Félhez intézett értesítés útján. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő 12 hónap elteltével hatályát veszti.

35. cikk

E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről a Norvég Királyság területén.

36. cikk

Ez a megállapodás két-két példányban, angol, dán, francia, holland, német, olasz és norvég nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Ezt a megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaikkal összhangban hagyják jóvá.

Ez a megállapodás 1973. január 1-jén lép hatályba, feltéve hogy a Szerződő Felek ezen időpont előtt értesítették egymást arról, hogy az e célból szükséges eljárásokat befejezték.

Ezen időpont után ez a megállapodás az említett értesítést követő második hónap első napján lép hatályba. Az említett értesítésre vonatkozó végső időpont 1973. november 30.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett termékek jegyzéke

Brüsszeli Nómenklatúra vámtarifaszáma | Árumegnevezés |

35.02 | Albuminok, albuminátok és más albuminszármazékok: A.Albuminok:II.Más:a)Tojásalbumin és laktalbumin:1.Szárított (például lap, pehely, kristály, por formájában)2.Más |

45.01 | Természetes parafa, megmunkálatlan, parafahulladék, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa |

54.01 | Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) |

57.01 | Kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) |

--------------------------------------------------

1. Jegyzőkönyv

az egyes termékekre alkalmazható kezelésekről

A. SZAKASZ

A NORVÉGIÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYES TERMÉKEK KÖZÖSSÉGBE IRÁNYULÓ BEHOZATALÁRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK

1. cikk

(1) A Közös Vámtarifa 48. vagy 49. árucsoportjába tartozó termékeknek az eredeti Közösségben meghatározott behozatali vámját, kivéve a 48.09 vámtarifaszám alá tartozó termékeket (szigetelő karton facellulózból vagy növényi rostból, természetes vagy mesterséges gyantával vagy más kötőanyaggal ragasztva is) az alábbi ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

Ütemterv | A 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 vagy 48.15 B vámtarifaszám vagy alszám alá tartozó termékek Az alkalmazandó vámok mértéke százalékban | Más termékek Az alkalmazandó alapvámok százaléka |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 11,5 | 95 |

1974. január 1. | 11 | 90 |

1975. január 1. | 10,5 | 85 |

1976. január 1. | 10 | 80 |

1977. július 1. | 8 | 65 |

1979. január 1. | 6 | 50 |

1980. január 1. | 6 | 50 |

1981. január 1. | 4 | 35 |

1982. január 1. | 4 | 35 |

1983. január 1. | 2 | 20 |

1984. január 1. | 0 | 0 |

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott termékek Írországba irányuló behozatalára kivetett vámját az alábbi ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

Ütemterv | Az alkalmazandó alapvámok százaléka |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 85 |

1974. január 1. | 70 |

1975. január 1. | 55 |

1976. január 1. | 40 |

1977. július 1. | 20 |

1979. január 1. | 15 |

1980. január 1. | 15 |

1981. január 1. | 10 |

1982. január 1. | 10 |

1983. január 1. | 5 |

1984. január 1. | 0 |

(3) A megállapodás 3. cikke ellenére Dánia és az Egyesült Királyság az (1) bekezdésben meghatározott, Norvégiából származó termékek behozatalára az alábbi vámokat alkalmazza:

Ütemterv | A 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 vagy 48.15 B vámtarifaszám vagy alszám alá tartozó termékek Az alkalmazandó vámok mértéke százalékban | Más termékek Az alkalmazandó közös vámtarifa vámszázaléka |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 0 | 0 |

1974. január 1. | 3 | 25 |

1975. január 1. | 4,5 | 37,5 |

1976. január 1. | 6 | 50 |

1977. július 1. | 8 | 65 |

1979. január 1. | 6 | 50 |

1980. január 1. | 6 | 50 |

1981. január 1. | 4 | 35 |

1982. január 1. | 4 | 35 |

1983. január 1. | 2 | 20 |

1984. január 1. | 0 | 0 |

(4) Az 1974. január 1. és 1983. december 31. közötti időszakban Dánia és az Egyesült Királyság jogosult a Norvégiából származó termékek behozatalára vonatkozóan minden évben nulla vámtételű vámkontingenst bevezetni, amelynek az 1974-re vonatkozó, az A. mellékletben meghatározott mennyisége megegyezik az 1968. és 1971. közötti behozatal évenként halmozottan négyszer 5 %-os emeléssel növelt átlagos mértékével; 1975. január 1. után a vámkontingenst évente 5 %-kal kell növelni.

(5) A megállapodás hatálybalépésének napja és 1982. december 31. közötti időszakban Írország jogosult a Norvégiából származó és a 48.01 - 48.07 vámtarifászám alá tartozó termékek behozatalára vonatkozóan minden évben 1980. december 31-éig nulla vámtételű és azt követően 2 % vámtételű vámkontingenst bevezetni, amelynek kezdeti mennyisége megegyezik az 1968. és 1971. közötti behozatal átlagos mértékével, 1974. és 1976. között évente 5 %-kal növelve.

E vámkontingensek kezdeti mennyiségét a B. melléklet határozza meg. Az 1973-as év tekintetében e mennyiségeket arányosan csökkenteni kell a megállapodás hatálybalépése napjának megfelelően.

(6) Az "eredeti Közösség" kifejezés a Belga Királyságot, a Németországi Szövetségi Köztársaságot, a Francia Köztársaságot, az Olasz Köztársaságot, a Luxemburgi Nagyhercegséget és a Holland Királyságot jelenti.

2. cikk

(1) A (2) bekezdésben meghatározott termékeknek az eredeti Közösségbe és Írországba irányuló behozatalára kivetett vámokat fokozatosan az alábbi szintekre kell csökkenteni a következő ütemtervnek megfelelően:

Ütemterv | Az alkalmazandó alapvámok százaléka |

| |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 95 | |

1974. január 1. | 90 | |

1975. január 1. | 85 | |

1976. január 1. | 75 | |

1977. január 1. | 60 | |

1978. január 1. | 40 | legfeljebb 3 %-os ad valorem vám (kivéve a 78.01 A II és 79.01 A alszámot) |

1979. január 1. | 30 | a 28.56 alszáám alá tartozó termékek tekintetében |

20 | a többi termék tekintetében |

1980. január 1. | 0 | |

A (2) bekezdésben megadott táblázatban felsorolt 79.01 A alszám esetében az eredeti Közösség tekintetében, és az 5. cikk (3) bekezdésétől függetlenül a vámtarifa-csökkentést el kell végezni, a második tizedes jegyig kerekítve.

(2) Az (1) bekezdésben említett termékek a következők:

Közös vámtarifa vámtarifaszám | Árumegnevezés |

28.56 | Karbidok (például: szilíciumkarbid, bórkarbid, fémkarbidok): A.Szilíciumkarbid |

56.01 | Műszál (nem végtelenített) nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másképp nem előkészített; B.Regenerált textilszál |

56.02 | Végtelenített szál műszál készítéséhez (nem végtelenített) B.Regenerált textilszálból |

ex 73.02 | Ferroötvözet, kivéve a ferronikkelt és az ESZAK-Szerződés hatálya alá tartozó termékeket |

77.01 | Megmunkálatlan magnézium: magnéziumhulladék (az azonos méretű forgács kivételével) és törmelék A.Megmunkálatlan |

79.01 | Megmunkálatlan cink; cinkhulladék és -törmelék: A.Megmunkálatlan |

3. cikk

A közös vámtarifa 76.01 A alszáma és a 76.02 és 76.03. vámtarifaszámok alá tartozó termékeknek az eredeti Közösségbe és Írországba irányuló behozatalára kivetett vámokat fokozatosan az alábbi szintekre kell csökkenteni a következő ütemtervnek megfelelően:

Ütemterv | ad valoremAz alkalmazandó alapvámok százaléka |

A 76.02és a 76.03 vámtarifaszámok | A 76.01 A alszám |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 11,4 | 6,6 |

1974. január 1. | 10,8 | 6,3 |

1975. január 1. | 10,2 | 5,9 |

1976. január 1. | 9 | 5,6 |

1977. január 1. | 7,2 | 4,2 |

1978. január 1. | 3 | 3 |

1979. január 1. | 2,7 | 2,7 |

1980. január 1. | 0 | 0 |

4. cikk

Azon termékek behozatala, amelyekre az 1. 2. és 3. cikkben előírt vámelbánást alkalmazni kell, éves indikatív plafon hatálya alá tartozik, ennek túllépése esetén a harmadik országokkal szemben alkalmazott vámokat kell alkalmazni a következő rendelkezéseknek megfelelően:

a) Az indikatív plafonok 1973-as évre történő megállapításához szükséges kiindulási mennyiségeket a C. melléklet sorolja föl, figyelembe véve a Közösség azon jogát, hogy egyes termékek tekintetében felfüggessze az indikatív plafon alkalmazását. Az 1973-as évre vonatkozó indikatív plafonokat úgy számítják ki, hogy a kiindulási mennyiségeket a megállapodás hatálybalépése napjának megfelelően arányosan csökkentik.

1974-től kezdődően az indikatív plafonok szintje megfelel az 1973-as kiindulási mennyiségek évente kumulatívan 5 %-kal emelt szintjének, a 76.01 A alszám kivételével, amelynek éves növekedési aránya az alábbiak szerint alakul:

1974 | 3 % |

1975 | 3 % |

1976 | 3 % |

1977 | 5 % |

1978 | 5 % |

1979 | 10 % |

1980 | 10 % |

1981 | 10 % |

Az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, de a C. mellékletben nem szereplő termékekre nézve a Közösség fenntartja a jogot, hogy indikatív plafonokat vezessen be, amelyek szintje megegyezik a Közösségbe az utóbbi négy évben irányuló azon behozatal 5 %-kal megemelt átlagos mértékével, amelyről statisztika készült; az ezt követő években ezen indikatív plafonok szintjét évente 5 %-kal emelni kell.

b) Amennyiben egy olyan termék behozatala, amelynek tekintetében indikatív plafont határoztak meg, két egymást követő évben a rögzített szint 90 %-a alatt marad, a Közösség ezen indikatív plafon alkalmazását felfüggeszti.

c) Rövid távú gazdasági nehézségek esetén a Közösség fenntartja magának a jogot, hogy a vegyes bizottsággal folytatott konzultációt követően egy évig fenntartsa a megelőző évre rögzített szintet.

d) A Közösség minden év december 1-jén megküldi a vegyes bizottságnak azon termékek listáját, amelyek tekintetében a következő évre indikatív plafont határozott meg, és tájékoztatja az indikatív plafonok szintjéről.

e) Az 1. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően megnyitott vámkontingensek keretében történő behozatal tekintetében az ugyanerre a termékre vonatkozó indikatív plafon rögzített szintjét kell alkalmazni.

f) A megállapodás 3. cikke, valamint e jegyzőkönyv 1. 2. és 3. cikke ellenére, ha egy, az e jegyzőkönyvben szereplő termék behozatalával kapcsolatban rögzített indikatív plafont elérik, a szóban forgó termék behozatalára a Közös Vámtarifában rögzített vámokat a naptári év végéig újból be lehet vezetni.

Ebben az esetben 1977. július 1-jét megelőzően az alábbiak szerint kell eljárni:

- Dánia és az Egyesült Királyság a vámokat a következőképpen vezeti be újra:

Év | A közös vámtarifa alapján alkalmazandó vám százaléka |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

- Írország a harmadik országokkal szemben alkalmazott vámokat vezeti be újra.

Az e jegyzőkönyv 1., 2. és 3. cikkében meghatározott vámokat a következő év január 1-jén vezetik be újra.

g) 1977. július 1-jét követően a Szerződő Felek a vegyes bizottságban megvizsgálják az indikatív plafonok szintjének növelésére megállapított százalékok megváltoztatásának lehetőségét, tekintettel a közösségi fogyasztás és a behozatal alakulására, valamint az e cikk alkalmazásából származó tapasztalatokra.

h) Az indikatív plafonokat az e jegyzőkönyv 1., 2. és 3. cikkében előírt vámtarifa-csökkentési időszakok végéig el kell törölni, a 76.01. A alszámra vonatkozó indikatív plafon kivételével, amelyet 1981. december 31-én kell eltörölni.

B. SZAKASZ

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYES TERMÉKEK NORVÉGIÁBA IRÁNYULÓ BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. cikk

(1) Az eredeti Közösségből, illetve Írországból származó, a D. mellékletben felsorolt termékek Norvégiába irányuló behozatalára vonatkozó vámokat fokozatosan el kell törölni az alábbi ütemtervnek megfelelően:

Ütemterv | Az alkalmazandó alapvámok százaléka |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 95 |

1974. január 1. | 90 |

1975. január 1. | 85 |

1976. január 1. | 80 |

1977. július 1. | 65 |

1979. január 1. | 50 |

1980. január 1. | 50 |

1981. január 1. | 35 |

1982. január 1. | 35 |

1983. január 1. | 20 |

1984. január 1. | 0 |

(2) Az eredeti Közösségből, illetve Írországból származó, az E. mellékletben felsorolt termékek Norvégiába irányuló behozatalára vonatkozó vámokat fokozatosan el kell törölni az alábbi ütemtervnek megfelelően:

Ütemterv | Az alkalmazandó alapvámok százaléka |

A megállapodás hatálybalépésének napja. | 95 |

1974. január 1. | 90 |

1975. január 1. | 85 |

1976. január 1. | 75 |

1977. január 1. | 60 |

1978. január 1. | 40 |

1979. január 1. | 20 |

1980. január 1. | 0 |

6. cikk

Az e jegyzőkönyv B. szakaszának hatálya alá tartozó termékek esetében Norvégia fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben ez egy későbbi időpontban feltétlenül szükséges, a vegyes bizottságban folytatott konzultációt követően indikatív plafont vezessen be az e jegyzőkönyv A. szakaszában meghatározott szabályok szerint. Az indikatív plafont túllépő behozatal tekintetében a harmadik országokkal szemben alkalmazott vámot nem meghaladó vámokat kell újra bevezetni.

--------------------------------------------------

2. Jegyzőkönyv

a feldolgozott mezőgazdasági termékek költségeiben fennálló különbségek figyelembevétele érdekében különleges intézkedések hatálya alá tartozó termékek

1. cikk

Az e jegyzőkönyv táblázataiban foglalt termékekben feldolgozott mezőgazdasági termékek költségeiben fennálló különbségek figyelembevétele céljából a megállapodás nem zárja ki a következőket:

i. egy változó összetevő vagy rögzített összeg kivetése a behozatalra, vagy belső árkompenzáció alkalmazása;

ii. kivitel esetén alkalmazandó intézkedések.

2. cikk

(1) Az e jegyzőkönyv táblázataiban meghatározott termékek esetében az alapvám a következőképpen alakul:

a) az eredeti Közösség esetében az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vámok;

b) Dánia, Írország és az Egyesült Királyság esetében:

i. az 1059/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében:

- egyrészről Írország esetében,

- másrészről Dánia és az Egyesült Királyság esetében, az Európai Szabadkereskedelmi Társulást létrehozó egyezmény hatálya alá nem tartozó termékek tekintetében:

az "A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány" 47. cikkéből eredő vámok; a vegyes bizottságot kellő időben és minden esetben a (2) bekezdésben előírt első vámcsökkentés előtt tájékoztatni kell ezen alapvámokról;

ii. más termékek tekintetében: az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vámok;

c) Norvégia esetében: az e jegyzőkönyv II. táblázatában szereplő vámok.

(2) Az így meghatározott alapvámok és az 1977. július 1-jén alkalmazandó, az e jegyzőkönyv táblázatában található vámok közötti különbséget folyamatosan, öt, egyenként 20 %-os részletben fel kell számolni, az alábbi időpontokban:

A megállapodás hatálybalépésének napja.

január 1. 1974,

január 1. 1975,

január 1. 1976,

július 1. 1977.

Amennyiben azonban az 1977. július 1-jén alkalmazandó vámok magasabbak az alapvámnál, a két vám közötti különbséget 1974. január 1-jén 40 %-kal, majd az alábbi időpontok mindegyikén 20 %-kal kell csökkenteni:

január 1. 1975,

január 1. 1976,

július 1. 1977.

(3) A megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése ellenére, és "A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány" 39. cikke (5) bekezdésének a Közösség általi alkalmazására is figyelemmel, az Egyesült Királyság vámtarifájában a specifikus vámok, illetve az összetett vámok különös része tekintetében, az (1) és (2) bekezdést négy tizedes jegyig történő kerekítéssel kell alkalmazni az alább felsorolt termékekre:

Közösségi vámtarifa vámtarifaszám | Árumegnevezés |

22.06 | Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy más aromás anyagokkal ízesítve |

ex 22.09 | Alkohol (a 22.08 vámtarifaszám alá tartozó kivételével); likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények (más néven koncentrált kivonatok) italok gyártásához: Alkoholok, kivéve a 45,2 vagy annál kisebb etilalkohol-tartalmú rumot, rizspálinkát, tafiát, gint, whiskyt, vodkát és a tojást, vagy tojássárgáját és/vagy cukrot (szacharóz vagy invertcukor) tartalmazó szilva-, körte- vagy cseresznyeborpárlatot |

3. cikk

(1) E jegyzőkönyvet alkalmazni kell továbbá a közös vámtarifa 22.09 C alszáma alá tartozó, az e jegyzőkönyv I. és a II. táblázatában nem említett alkoholtartalmú italok esetében. Az e termékek vámtarifa-csökkentésére alkalmazandó szabályokról a vegyes bizottság dönt.

A vegyes bizottság a szabályok meghatározásakor vagy egy későbbi időpontban dönt a Brüsszeli Nómenklatúra 1–24. árucsoportjába tartozó egyéb olyan termékek e jegyzőkönyvbe történő felvételéről, amelyek nem tartoznak a Szerződő Felek területén hatályos mezőgazdasági szabályozások hatálya alá.

(2) Ez esetben a vegyes bizottság szükség szerint kiegészítheti a 3. jegyzőkönyv II. és III. mellékletét.

--------------------------------------------------

3. Jegyzőkönyv

a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködési módszerekről

I. CÍM

A "származó termékek" fogalmának meghatározása

1. cikk

E megállapodás végrehajtása céljából és az e jegyzőkönyv 2. és 3. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül az alábbi termékek tekintendők:

1. Közösségből származó termékeknek:

a) a teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek,

b) a Közösségben előállított termékek, amelyek gyártása során az a) pontban említetteken kívüli termékeket használnak fel, amennyiben e termékek az 5. cikk értelmében elegendő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül. Ezt a feltételt azonban nem kell alkalmazni az e jegyzőkönyv értelmében Norvégiából származó termékekre;

2. Norvégiából származó termékeknek:

a) a teljes egészében Norvégiában létrejött vagy előállított termékek,

b) a Norvégiában előállított termékek, amelynek gyártása során az a) pontban említetteken kívüli termékeket használnak fel, amennyiben e termékek az 5. cikk értelmében elegendő megmunkáláson és feldolgozáson mentek keresztül. Ezt a feltételt azonban nem kell alkalmazni az e jegyzőkönyv értelmében a Közösségből származó termékekre.

A C. jegyzékben szereplő termékek ideiglenesen nem tartoznak e jegyzőkönyv hatálya alá.

2. cikk

(1) Amennyiben a Közösség és Ausztria, Finnország, Izland, Portugália, Svédország és Svájc közötti, és Norvégia, valamint az utóbbi hat ország közötti, illetve az e hat ország egymás közötti kereskedelmét az e jegyzőkönyvben szereplőkkel megegyező szabályokat tartalmazó megállapodások szabályozzák, a következő termékek is:

A. a Közösségből származó termékeknek kell tekinteni: az 1. cikk 1. pontjában említett termékeket, amelyek a Közösségből történő kivitelüket követően nem mentek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson e hat ország egyikében sem, vagy nem mentek keresztül elegendő megmunkáláson vagy feldolgozáson ahhoz, hogy ennélfogva ezen országokból származó terméknek minősüljenek, a fent említett megállapodásokban szereplő, e jegyzőkönyv 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy (2) bekezdése b) pontjának megfelelő rendelkezések értelmében, feltéve hogy:

a) a megmunkálás vagy feldolgozás során csak e hat ország valamelyikéből vagy a Közösségből vagy Norvégiából származó termékeket használtak fel,

b) ha a százalékos szabály az 5. cikkben említett A. vagy B. jegyzékben korlátozza az olyan nem származó termékek értékének arányát, amelyeket bizonyos körülmények között a származó termékekbe be lehet építeni, és ha a hozzáadott érték növekedése minden országban a százalékos szabályokkal és az említett jegyzékekben szereplő más szabályokkal összhangban történt, amelynek során az egyes országokban történt hozzáadottérték-növekedés kumulációja nem megengedett;

B. Norvégiából származó termékeknek kell tekinteni: az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékeket, amelyek a Közösségből történő kivitelüket követően nem mentek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson e hat ország egyikében sem, vagy nem mentek keresztül elegendő megmunkáláson vagy feldolgozáson ahhoz, hogy ezen országokból származó terméknek minősüljenek, a fent említett megállapodásokban szereplő, e jegyzőkönyv 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy (2) bekezdése b) pontjának megfelelő rendelkezések értelmében, feltéve hogy:

a) a megmunkálás vagy feldolgozás során csak e hat ország valamelyikéből vagy a Közösségből vagy Norvégiából származó termékeket használtak fel,

b) ha a százalékos szabály az 5. cikkben említett A. vagy B. jegyzékben korlátozza az olyan nem származó termékek értékének arányát, amelyeket bizonyos körülmények között a származó termékekbe be lehet építeni, és ha a hozzáadott érték növekedése minden országban a százalékos szabályokkal és az említett jegyzékekben szereplő más szabályokkal összhangban történt, amelynek során az egyes országokban történt hozzáadottérték-növekedés kumulációja nem megengedett;

(2) A termékek származásának megállapításakor az (1) bekezdés A. pontja a) alpontjának és B. pontja b) alpontjának alkalmazásában az ott említetteken kívüli termékek olyan arányban történő felhasználása, amely nem haladja meg az előállított és Norvégiába vagy a Közösségbe importált termékek teljes értékének 5 %-át, nem érinti a termékek származásának meghatározását, feltéve hogy az így felhasznált termékek nem okozták volna a Közösségből vagy Norvégiából exportált termékeknek a Közösségből vagy Norvégiából származó helyzet elvesztését, ha azokba beépítették volna őket.

(3) Az (1) bekezdés A pontjának b) alpontjában és B. pontjának b) alpontjában és a (2) bekezdésben említett esetekben nem származó terméket nem lehet beépíteni, csak ha az 5. cikk (3) bekezdésében előírt megmunkáláson vagy feldolgozáson keresztülmegy.

3. cikk

A 2. cikk rendelkezései ellenére, és feltéve hogy az abban megállapított valamennyi feltétel teljesül, az előállított termékek a továbbiakban csak akkor tekinthetők a Közösségből, illetve Norvégiából származó termékeknek, ha a Közösségből vagy Norvégiából származó megmunkált vagy feldolgozott termékek értéke az előállított termékek teljes értékének legnagyobb százalékát teszi ki. Ellenkező esetben a termékeket abból az országból származónak kell tekinteni, ahol a termék értéke annyival növekedett, hogy így a hozzáadott érték a termék teljes értékének legnagyobb százalékát teszi ki.

4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdése a) pontjának értelmében teljes egészében a Közösségben vagy Norvégiában előállítottnak kell tekinteni az alábbiakat:

a) az ott a talajból vagy a tengerfenekéről nyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és felnevelt élő állatok;

d) az ott felnevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászat vagy halászat során nyert termékek;

f) a tengeri halászat termékei és más, a hajók segítségével a tengerből nyert termékek;

g) a kizárólag az f) pontban említett termékekből a feldolgozó hajók fedélzetén készített termékek;

h) az ott összegyűjtött használt cikkek, amelyek csak a nyersanyagok visszanyerésére alkalmasak;

i) az ott folytatott gyártási műveletekből eredő hulladék és törmelék;

j) a kizárólag az a)–i) pontban meghatározott termékekből ott gyártott áruk.

5. cikk

(1) Az 1. cikk 1. pontja b) alpontjának és 2. pontja b) alpontjának alkalmazásában a következőket kell elegendő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak tekinteni:

a) olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amelynek következtében az előállított árukat más vámtarifaszám alá sorolják, mint amely alá az egyes megmunkált vagy feldolgozott termékek tartoznak, kivéve azonban az A. jegyzékben meghatározott megmunkálást vagy feldolgozást, amelyre e jegyzék különleges rendelkezéseit kell alkalmazni;

b) a B. jegyzékben meghatározott megmunkálás vagy feldolgozás.

Az "áruosztályok", "árucsoportok" és "vámtarifaszámok" a vámtarifában az áruk osztályozására vonatkozó Brüsszeli Nómenklatúrában szereplő áruosztályokat, árucsoportokat és vámtarifaszámokat jelentik.

(2) Ha egy adott előállított termék vonatkozásában százalékos szabály korlátozza az A. és B. jegyzékben a felhasználható anyagok értékét, ezen anyagok együttes értéke nem haladhatja meg az előállított termék értékéhez viszonyítva a két jegyzékben megállapított arányokat, ha az arányok mindkét jegyzékben azonosak; vagy a kettő közül a nagyobbikat, ha eltérőek, függetlenül attól, hogy a megmunkálás, a feldolgozás vagy az összeszerelés során megváltozott-e a vámtarifaszám, e két jegyzék mindegyikében megállapított feltételek alapján és korlátokon belül.

(3) Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának és (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásában, a vámtarifaszám megváltozásától függetlenül, nem tekinthetők elegendő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak a származó helyzet eléréséhez az alábbiak:

a) azok a műveletek, amelyek a szállítás és a tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosítják (szellőztetés, szétrakodás, szárítás, hűtés, sóban, kén-dioxidban vagy más vizes oldatban való elhelyezés, a károsodott részek eltávolítása és hasonló műveletek);

b) a por eltávolításából, rostálásból vagy szűrésből, szétválogatásból, osztályozásból, párosításból (beleértve az árucikkből csomagok összeállítását), mosásból, festésből, feldarabolásból álló egyszerű műveletek;

c) i. a csomagolás és a felosztás változásai és küldemények összeállítása;

ii. üvegek, flakonok, zsákok, ládák, dobozok egyszerű feltöltése, rögzítés kartonkártyákon vagy táblákon stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelek, címkék vagy más hasonló megkülönböztető jelzések elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

e) termékek egyszerű vegyítése, függetlenül attól, hogy azok egymástól különböző fajtájúak-e, ha a keverékek egy vagy több összetevője nem felel meg az e jegyzőkönyvben megállapított feltételeknek, amelyek alapján akár a Közösségből, akár Norvégiából származónak lehetne tekinteni;

f) árucikkek részeinek kész árucikké történő egyszerű összeszerelése;

g) az a)–f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

6. cikk

(1) Ha az 5. cikkben említett A. és B. jegyzék úgy rendelkezik, hogy a Közösségben vagy Norvégiában előállított árukat csak akkor kell onnan származónak tekinteni, ha a megmunkált vagy feldolgozott termékek értéke nem haladja meg az előállított áruk értékének meghatározott százalékát, az e százalék meghatározásához figyelembeveendő értékek az alábbiak:

- egyrészt

a termékek tekintetében, amelyek behozatala bizonyítható, vámértékük a behozatal időpontjában;

a meghatározatlan eredetű termékek tekintetében az a legelőször meghatározható ár, amelyet a termékért azon Szerződő Fél területén fizetnek, ahol a terméket gyártják;

- és másrészt,

az előállított áruk gyártelepi ára, csökkentve a behozatal alapján visszatérített vagy visszatérítendő belső adó értékével.

E cikk a 2. és 3. cikk alkalmazása tekintetében is irányadó.

(2) A 2. és 3. cikk alkalmazásában a "hozzáadott érték" az előállított áruk gyártelepi ára, csökkentve az érintett országból vagy a Közösségből történő behozatal alapján visszatérített vagy visszatérítendő belső adó értékével, továbbá az importált és az ezen országban vagy a Közösségben a gyártás során felhasznált valamennyi termék vámértékével.

7. cikk

A Norvégiából vagy a Közösségből származó, egy küldeményt alkotó áruk a Közösség, Norvégia, Ausztria, Finnország, Izland, Portugália Svédország vagy Svájc területén kívül más ország területén átszállíthatók, adott esetben átrakásra vagy ideiglenes raktározásra is sor kerülhet ilyen területen, amennyiben az átszállítást földrajzi okok indokolják, az áruk az átszállítás vagy raktározás országának vámfelügyelete alatt maradnak, nem kerülnek be ezen országok kereskedelmi forgalmába, és nem mentek keresztül a kirakodástól, átrakodástól vagy bármely más, a jó állapotban való megőrzéshez szükséges művelettől eltérő műveleteken.

II. CÍM

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezések

8. cikk

(1) E megállapodás rendelkezéseit az e jegyzőkönyv 1. cikke szerinti származó termékeknek a Közösségbe vagy Norvégiába irányuló behozatala esetén egy A.N.1 szállítási bizonyítvány benyújtását követően kell alkalmazni, amely bizonyítvány mintáját e jegyzőkönyv V. melléklete tartalmazza, és amelyet Norvégia vagy a Közösség tagállamainak vámhatóságai állítanak ki.

(2) A 2. és adott esetben a 3. cikk alkalmazása esetén az A.W.1 szállítási bizonyítványokat kell használni, amelynek mintáját e jegyzőkönyv VI. melléklete tartalmazza. Ezt minden olyan érintett ország vámhatósága kiállítja az előzőleg kiállított szállítási bizonyítványok bemutatását követően, ahol az árukat reexportálásukat megelőzően ugyanolyan állapotban tartották, vagy ahol a 2. cikkben említett megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(3) Annak érdekében, hogy a vámhatóságok meggyőződhessenek arról, hogy az egyes érintett országok területén milyen körülmények között tartották az árukat, a korábban kiállított és az áruk behozatalakor bemutatott szállítási bizonyítványokat az áruk birtokosának kérelmére az említett hatóságok megfelelően bejegyzéssel látják el a behozatalkor, majd azt követően hathavonta; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az árukat vámraktárban tárolták és reexportálásukig változatlan állapotban tartották.

(4) Svájc és a Közösség tagállamainak vámhatóságai jogosultak a 2. cikkben említett megállapodásokban meghatározott szállítási bizonyítványok kiállítására az e megállapodásokban megállapított feltételek alapján, feltéve hogy azon áruk, amelyekre a bizonyítványok vonatkoznak, Norvégia vagy a Közösség területén találhatók. E bizonyítványok mintáját e jegyzőkönyv VI. melléklete tartalmazza.

(5) Ha ez a jegyzőkönyv a "szállítási bizonyítvány" vagy "szállítási bizonyítványok" fogalmat használja és nem határozza meg, hogy az (1) vagy a (2) bekezdésben leírt bizonyítványról van-e szó, a vonatkozó rendelkezéseket egyaránt alkalmazni kell a bizonyítvány mindkét típusára.

9. cikk

Szállítási bizonyítványt csak az exportőr által írásban, az e célból kibocsátott űrlapon benyújtott kérelem alapján állítanak ki.

10. cikk

(1) A szállítási bizonyítványt az exportáló állam vámhatóságai állítják ki, azon áruk kivitelekor, amelyekre az vonatkozik. A kivitel megtörténtét vagy biztosítását követően a bizonyítványt az exportőr rendelkezésére kell bocsátani.

Kivételesen az áruk kivitelét követően is ki lehet állítani a rájuk vonatkozó szállítási bizonyítványt, ha a kivitel idején tévedés, nem szándékos mulasztás, vagy különleges körülmények folytán nem állították ki. Ez esetben a bizonyítványban meg kell jelölni kiállításának körülményeit.

Szállítási bizonyítványt csak akkor lehet kiállítani, ha az a megállapodásban előírt kedvezményes elbánás alkalmazásának érdekében okirati bizonyítékul szolgálhat.

(2) A 8. cikk (2) vagy (4) bekezdésében megállapított feltételek alapján kiállított szállítási bizonyítványban fel kell tüntetni azt a korábban kiállított szállítási bizonyítványt vagy bizonyítványokat, amelyek alapján kiállították.

(3) A szállítási bizonyítványokra és a (2) bekezdésben említett bizonyítványokra vonatkozó kérelmeket, amelyek bemutatása alapján az új bizonyítványokat kiállítják, az exportáló ország vámhatóságai kötelesek legalább két évig megőrizni.

11. cikk

(1) A szállítási bizonyítványt az exportáló állam vámhatóságai által történő kiállítás napjától számított négy hónapon belül be kell nyújtani annak az importáló államnak a vámhatóságaihoz, ahol az árukat beléptetik.

(2) Olyan szállítási bizonyítványt, amelyet az importáló állam vámhatóságainak az (1) bekezdésben meghatározott, a bizonyítvány bemutatására rendelkezésre álló végső időpont után nyújtanak be, a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából akkor lehet elfogadni, ha a bizonyítványt vis maior vagy kivételes körülmények miatt mulasztották el a meghatározott végső időpontot megelőzően benyújtani.

Minden más esetben az importáló állam vámhatóságai akkor fogadhatják el a késedelmesen benyújtott bizonyítványokat, ha az árukat az említett végső időpont előtt nyújtották be nekik.

(3) A szállítási bizonyítványokat – függetlenül attól, hogy a 8. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően ellátták-e őket bejegyzéssel – az importáló állam vámhatóságai az abban az államban hatályos szabályoknak megfelelően őrzik meg.

12. cikk

A szállítási bizonyítványokat a megfelelő űrlapon kell kiállítani, amelynek mintáit e jegyzőkönyv V. és VI. melléklete tartalmazza; azon nyelvek egyikén, amelyeken ez a megállapodás készült, és az exportáló állam belső jogának rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben az űrlapot kézzel töltik ki, úgy azt tintával és nyomtatott betűkkel kell tenni.

Minden bizonyítvány mérete 210 x 297 mm. A bizonyítványhoz használt papír famentes fehér papír, amely négyzetméterenként legalább 25 gramm. A háttere nyomtatott, zöld gilos mintás háttér, amely bármely gépi vagy vegyi úton történő hamisítást szemmel láthatóvá tesz.

A Közösség tagállamai és Norvégia fenntarthatják a jogot, hogy ők maguk nyomtassák a bizonyítványokat, illetve általuk felhatalmazott nyomdákkal nyomtattathatják azokat. Utóbbi esetben minden bizonyítványnak tartalmaznia kell az e felhatalmazásra történő utalást. Minden bizonyítványnak tartalmaznia kell a nyomda nevét és címét, vagy egy jelet, amellyel a nyomda azonosítható. A bizonyítvány azonosítására alkalmas sorszámmal van ellátva.

13. cikk

A szállítási bizonyítványokat az importáló államban a vámhatóságokhoz kell benyújtani, az importáló állam által megállapított eljárás szerint. Az említett hatóságok kérhetik a bizonyítvány fordítását. Kérhetik továbbá, hogy a behozatali vámáru-nyilatkozathoz csatolják az importőr igazolását, miszerint az áruk megfelelnek a megállapodás alkalmazási feltételeinek.

14. cikk

(1) A Közösség és Norvégia a magánszemélyeknek kiscsomagokként küldött vagy utasok személyi poggyászának részét képező árukat a megállapodás előnyeiben részesülő származó termékekként bocsátja be anélkül, hogy szállítási bizonyítvány kiállítását követelné meg, feltéve hogy az ilyen árukat nem kereskedelmi úton importálják, valamint nyilatkoztak arról, hogy az e rendelkezések alkalmazásához szükséges feltételeknek az áruk megfelelnek, és e nyilatkozat igazságtartalmával kapcsolatban kétség nem merül fel.

(2) Nem tekintendő kereskedelmi úton történő behozatalnak a kizárólag a címzettek vagy az utasok, illetve azok családjának személyes használatára szolgáló áruk alkalmi behozatala, ha az áruk természetéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy a behozatal nem kereskedelmi célt szolgál. Továbbá ezen áruk teljes értéke nem haladhatja meg kiscsomagok esetében a 60 elszámolási egységet, illetve a 200 elszámolási egységet az utasok személyi poggyászának tartalma esetében.

(3) Az elszámolási egység (EE) értéke 0,88867088 gramm színarany. Az elszámolási egység megváltoztatása esetén a Szerződő Felek felveszik egymással a kapcsolatot a vegyes bizottságban, hogy újra meghatározzák az elszámolási egység aranyban kifejezett értékét.

15. cikk

(1) A Közösségből vagy Norvégiából a 2. cikkben említett országokon kívüli országba kiállításra küldött és a kiállítást követően Norvégiába vagy a Közösségbe történő behozatal céljából értékesített áruk vonatkozásában a megállapodás rendelkezéseit a behozatalkor kell alkalmazni, amennyiben az áruk megfelelnek e jegyzőkönyv azon követelményeinek, amelyek alapján az árukat a Közösségből vagy Norvégiából származónak lehet tekinteni, és amennyiben az illetékes vámhatóságoknak igazolják az alábbiakat:

a) az árukat egy exportőr küldte a Közösségből vagy Norvégiából abba az országba, ahol a kiállítást tartják, és ott kiállította őket;

b) ez az exportőr már értékesítette, vagy más módon kiadta az árukat valakinek Norvégiában vagy a Közösségben;

c) az árukat a kiállítás ideje alatt vagy közvetlenül azt követően Norvégiába vagy a Közösségbe küldték ugyanolyan állapotban, ahogy a kiállításra küldték őket;

d) az árukat a kiállításra történő küldésük óta nem használták fel a kiállításon való bemutatáson kívül más célra.

(2) A vámhatóságoknak a szokásos módon be kell mutatni a szállítási bizonyítványt. A szállítási bizonyítványon fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. A vámhatóságok szükség esetén írásbeli igazolást kérhetnek az áruk jellegéről és a kiállítás körülményeiről.

(3) Az (1) bekezdést minden kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra alkalmazni kell, amelyet nem magáncélból szerveznek boltokban vagy üzlethelyiségekben külföldi áruk értékesítése céljából, és amely során az áruk vámfelügyelet alatt maradnak.

16. cikk

E cím rendelkezései megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség tagállamai és Norvégia segítséget nyújtanak egymásnak megfelelő vámigazgatási szerveiken keresztül a szállítási bizonyítványok valódiságának és pontosságának ellenőrzésében, a 8. cikk (4) bekezdése alapján kiállított bizonyítványokat is beleértve.

A vegyes bizottság felhatalmazást kap, hogy meghozzon minden olyan döntést, amely az igazgatási együttműködés módszereinek a Közösségben és Norvégiában, megfelelő időben történő alkalmazásához szükséges.

17. cikk

Szankciókat kell alkalmazni minden olyan személlyel szemben, aki hamis adatokat tartalmazó dokumentumot készít vagy készíttet olyan szállítási bizonyítvány megszerzése céljából, amely lehetővé tenné, hogy árukat kedvezményes elbánásra jogosultnak fogadjanak el.

III. CÍM

Záró rendelkezések

18. cikk

A Közösség és Norvégia megtesz minden, a szállítási bizonyítványok benyújtását e jegyzőkönyv 13. cikkének megfelelően, a megállapodás hatálybalépésének napjától lehetővé tevő szükséges intézkedést.

19. cikk

A Közösség és Norvégia egyaránt megteszi az e jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

20. cikk

A magyarázó megjegyzések, az A., B. és C. jegyzék, valamint a szállítási bizonyítványok mintái e jegyzőkönyv szerves részét képezik.

21. cikk

A megállapodás rendelkezéseit alkalmazni lehet az I. cím rendelkezéseinek megfelelő olyan áruk vonatkozásában is, amelyeket a megállapodás hatálybalépésnek napján vagy szállítanak, vagy a Közösségben, illetve Norvégiában átmeneti megőrzés alatt állnak, vámszabad raktárakban vagy vámszabad területen tárolnak, amennyiben az exportáló állam illetékes hatóságai által visszamenő hatállyal elkészített szállítási bizonyítványt, valamint a szállítás körülményeiről szóló dokumentumokat az importáló állam vámhatóságainak ezen időponttól számított négy hónapon belül bemutatják.

22. cikk

A Szerződő Felek vállalják, hogy minden intézkedést megtesznek annak érekében, hogy azokat a szállítási bizonyítványokat, amelyek kiállítására a Közösség tagállamai és Norvégia vámhatóságai a 2. cikkben említett megállapodások szerint jogosultak, az azokban a megállapodásokban megállapított feltételek alapján állítsák ki. Vállalják továbbá, hogy biztosítják az e célból szükséges igazgatási együttműködést, különösen azon áruk szállításának és tárolásának ellenőrzése érdekében, amelyekkel a 2. cikkben említett megállapodások alapján kereskednek.

23. cikk

(1) A 2. jegyzőkönyv 1. cikkének sérelme nélkül, a Közösségben vagy Norvégiában nem lehet a vámokat visszatéríteni vagy elengedni azon, a gyártásban felhasznált termékek tekintetében, amelyek nem a Közösségből, Norvégiából vagy az e jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott országokból származnak, attól az időponttól kezdve, amikor az ugyanolyan származó termékekre alkalmazandó vámtételt a Közösségben és Norvégiában az alapvám 40 %-ára csökkentették.

(2) A 2. jegyzőkönyv 1. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, Dániában és az Egyesült Királyságban nem lehet a vámokat visszatéríteni vagy elengedni azon importált és az áruk gyártása során felhasznált termékek tekintetében, amelyekre az e három ország bármelyikének vámhatóságai szállítási bizonyítványt állítanak ki annak érdekében, hogy a Norvégiában hatályban lévő, és a megállapodás 3. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vámtarifa-rendelkezések előnyeiből részesüljenek. Ez a szabály nem alkalmazandó azonban, ha a felhasznált termékek az e jegyzőkönyv 25. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(3) A 2. jegyzőkönyv 1. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, Norvégiában nem lehet a vámokat visszatéríteni vagy elengedni azon importált és áruk gyártása során felhasznált termékek tekintetében, amelyekre Norvégia vámhatóságai szállítási bizonyítványt állítanak ki annak érdekében, hogy a Dániában vagy az Egyesült Királyságban hatályban lévő és a megállapodás 3. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vámtarifa-rendelkezések előnyeiből részesüljenek. Ez a szabály nem alkalmazandó azonban, ha a felhasznált termékek e jegyzőkönyv 25. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(4) Ebben és a következő cikkekben a "vámok" kifejezés alatt a vámokkal azonos hatású díjakat is érteni kell.

24. cikk

(1) A szállítási bizonyítványokon szükség esetén fel kell tüntetni, hogy azok a termékek, amelyekre vonatkoznak, megszerezték a származó helyzetet, és bármilyen további feldolgozáson a 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint mentek keresztül; e szabályt addig az időpontig kell alkalmazni, amíg az említett árukra vonatkozó, az eredeti Közösség és egyrészről Írország, másrészről Norvégia közötti vámokat el nem törlik.

(2) Minden más esetben szükség esetén fel lehet tüntetni a szállítási bizonyítványokon a következő területeken történt hozzáadottérték-növekedést:

- i. az eredeti Közösség,

- ii. Írország,

- iii. Dánia és az Egyesült Királyság,

- iv. Norvégia,

- v. az e jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott további hat ország.

25. cikk

(1) A Norvégiába, Dániába vagy az Egyesült Királyságba történő behozatalkor ezen országok vámtarifa-rendelkezései e megállapodás 3. cikkének (1) bekezdése értelmében csak az alábbi termékek vonatkozásában alkalmazhatók:

a) amelyek megfelelnek az e jegyzőkönyvben előírt feltételeknek, és amelyekre olyan szállítási bizonyítványt állítottak ki, amely feltünteti, hogy Norvégiában, a fent említett két országban vagy az e jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott többi hat ország valamelyikében megszerezték a származó helyzetet és kizárólag az említett országokban mentek keresztül bármilyen további feldolgozáson.

b) az 50-62 árucsoportba tartozó termékek kivételével azon termékek, amelyek megfelelnek az e jegyzőkönyvben előírt feltételeknek, és amelyekre olyan szállítási bizonyítványt állítottak ki, amely feltünteti az alábbiakat:

1. olyan termékek feldolgozásával állították elő őket, amelyek az eredeti Közösségből vagy Írországból történő kivitelük időpontjában ott már megszerezték a származó helyzetet;

2. és a Norvégiában, a fent említett két országban vagy a jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott hat országban szerzett hozzáadott érték a termék értékének legalább 50 %-át teszi ki;

c) az 50-62 árucsoportba tartozó, az alábbi lista 2. oszlopában felsorolt azon termékek, amelyek megfelelnek az e jegyzőkönyvben előírt feltételeknek, és amelyekre olyan szállítási bizonyítványt állítottak ki, amely feltünteti, hogy az alábbi lista 1. oszlopában felsorolt, az eredeti Közösségből vagy Írországból történő kivitelük időpontjában ott már származó helyzetet szerzett termékek feldolgozásával állították őket elő.

| 1. oszlop | 2. oszlop |

Feldolgozott termék | Feldolgozott termék | Előállított termék | Előállított termék |

1. | 50.03 | Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, a selyemkócot és a foszlatott anyagot is) | Az 50 – 62. árucsoportba tartozó összes termék |

56.03 | Végtelen vagy vágott műszál hulladéka, nem kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál |

2. | 53.05 | Gyapjú vagy más állati szőr (finom vagy durva) kártolt vagy fésült | Az 50 – 57. árucsoportba tartozó összes termék |

3. | 56.01 | Szintetikus szál (nem végtelen), nem kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített | Az 50 – 57. árucsoportba tartozó összes termék, az 56.04 vtsz alá tartozó termékek kivételével:Szintetikus vagy mesterséges szál, szintetikus vagy mesterséges szál hulladéka (végtelen szál is), kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészítettAz 58-62. vtsz alá tartozó következő termékek: |

ex 59.01: | Egészségügyi betét |

ex 56.02 | Végtelen szálból készült fonókábel szintetikus szál előállításához (nem végtelen) | ex 59.04: | Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, a kizárólag végtelen szintetikus szálból készült egyágú fonál kivételével |

4. | ex 56.01 ex 56.02 | Szál és végtelen szálból készült fonókábel polipropilénből, feltéve hogy értékük nem haladja meg a késztermék értékének 40 %-át | ex 59.02 | tűnemez, impregnálva vagy bevonva is |

5. | ex 50-57. árucsoport | Fonal | ex 50.09 | Legalább 80 tömegszázalék selymet, selyemhulladékot, a selyemkóc kivételével, tartalmazó, festett szövet |

ex 51.04 | Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült szövet, pelyhesítve |

ex 55.09 | Más szövet pamutból, pelyhesítve |

ex 55.09 | Organdi, fehérítve, fényesítve és pergamentálva |

ex 56.07 | Szintetikus vagy mesterséges szálból készült szövet, (nem végtelen vagy hulladék) pelyhesítve |

58.01 | Csomózott szőnyeg (konfekcionálva is) |

ex 59.01 | Egészségügyi betét |

ex 59.15 | Textilanyagból készült tömlő öntözéshez és hasonló célra, amelyben a len és a kender, vagy a két anyag együtt nem képezi a textilösszetevőknek több, mint 50 tömegszázalékát |

ex 59.17 | Szitaszövet |

ex 59.17 | Textiltermékek, az 59. árucsoporthoz fűzött 5.a megjegyzésben meghatározott termékek kivételével |

ex 60.03 | Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, teljes és felhasználásra kész |

ex 60.06 | A 60.02 – 60.05. vámtarifaszámok alá tartozó termékekhez hasonló természetű termékek, kötött vagy hurkolt és elasztikus vagy gumizott, teljes és felhasználásra kész |

6. | ex 50 -59. árucsoport | egyágú fonal | 59.05 | Háló zsinegből, kötélből vagy kötéláruból; összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy kötéláruból |

59.06 | Más áru fonalból, zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kötéláruból, a szövet és a szövetből készült áru kivételével |

7. | ex 55 -56. árucsoport | egyágú fonal | ex 58.08 | Csomózott hálószövet, egységes, négyzetes vagy rombusz alakú hálószemekkel, amelyeknek mind a négy sarka csomózott, kizárólag pamutból vagy szintetikus szövetből |

8. | ex 51.01 | Fonal végtelen szintetikus szövetből, nem a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | ex 58.08 | Csomózott hálószövet, egységes, négyzetes vagy rombusz alakú hálószemekkel, amelyeknek mind a négy sarka csomózott, kizárólag pamutból vagy szintetikus szövetből |

ex 51.02 | Monofil, csík (mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut imitáció, szintetikus textilanyagokból | ex 59.04 | Zsineg, kötél, hajókötél és kötéláru fonva vagy fonatlanul, a kizárólag szintetikus textilszálból készült egyágú fonal kivételével |

59.05 | Háló zsinegből, kötélből vagy kötéláruból; összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy kötéláruból |

59.06 | Más áru fonalból, zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kötéláruból, a szövet és a szövetből készült áru kivételével |

9. | ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 | Fonal, monofil, csík (mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut imitáció, rézammónium szálból | 58.06 | Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve |

10. | ex 51.02 | Monofil poliészterből | ex 59.17 | Szövet (a textilszálból készült nemezelt szövet kivételével), amelyet papíripari rostanyag, a pír és karton gyártásához és feldolgozásához használatos gépekben használnak, beleértve a tömlőszerűen szőtt vagy végtelenített szövetet is |

11. | ex 50-59 árucsoport | Szövet, az 59.10 és az 59.11 vtsz. alá tartozó áruk kivételével | 59.10 | Linóleum és a linóleumhoz hasonlóan készített, textilalapú anyagok, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is |

59.11 | Lemez, lap és csík duzzasztott (expandált) hab- vagy szivacsgumiból, textilszállal kombinálva |

12. | ex 50-59. árucsoport | Szövet, feltéve hogy a szövet (a bélések, díszek és tartozékok nélkül) értéke nem haladja meg a késztermék értékének 45 %-át | ex 61.01 | Férfi és fiú felsőruházat, teljes és használatra kész |

ex 61.02 | Női, lányka és csecsemő felsőruházat, teljes és használatra kész, következő fajtái: ruha, szoknya, zubbony, nadrág (az 55.08 vagy az 55.09 vtsz alá tartozó anyagból készült nadrág kivételével), kosztüm (kosztümkabát és szoknya vagy kosztümkabát és nadrág) és kabát |

13. | ex 50-59. árucsoport | Szövet, feltéve hogy a szövet értéke nem haladja meg a késztermék értékének 40 %-át | ex 61.09 | Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, és más, a test védelmére szolgáló eszköz, elasztikus is, teljes és használatra kész |

E bekezdés rendelkezéseit csak azon termékekre kell alkalmazni, amelyek tekintetében e megállapodás és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek alapján a minden termékre meghatározott vámlebontási időszak végére a vámokat eltörlik.

A fenti rendelkezéseket a minden termék tekintetében meghatározott vámlebontási időszak lejárta után nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említettől eltérő minden más esetben Norvégia vagy a Közösség átmeneti rendelkezéseket fogadhat el annak érdekében, hogy ne vessék ki a megállapodás 3. cikkének (2) bekezdésében előírt vámokat arra az értékre, amely megfelel a Norvégiából vagy a Közösségből származó azon termékek értékének, amelyek megmunkálásával vagy feldolgozásával az e jegyzőkönyvben megállapított feltételeknek megfelelő más termékeket állítottak elő, amelyeket ezt követően Norvégiába vagy a Közösségbe importálnak.

26. cikk

A Szerződő Felek megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy Ausztriával, Finnországgal, Izlanddal, Portugáliával, Svédországgal és Svájccal megkössék az e jegyzőkönyv alkalmazását lehetővé tevő megállapodásokat.

27. cikk

(1) E jegyzőkönyv 2. cikk (1) bekezdése A. pontjának alkalmazásában, az e cikkben említett hat ország valamelyikéből származó bármely terméket nem származó terméknek kell tekinteni azon időszak vagy időszakok alatt, amelyek során Norvégia a harmadik országokra alkalmazandó vámtételt vagy bármely megfelelő védintézkedést alkalmaz e termékre az említett ország tekintetében, a Norvégia és a fenti 2. cikkben említett hat ország közötti kereskedelmet szabályozó rendelkezések alapján.

(2) E jegyzőkönyv 2. cikk (1) bekezdése B. pontjának alkalmazásában az e cikkben említett hat ország valamelyikéből származó bármely terméket nem származó terméknek kell tekinteni azon időszak vagy időszakok alatt, amelyek során a Közösség harmadik országokra alkalmazandó vámtételt alkalmaz e termékre, az említett ország tekintetében a Közösség által ezzel az országgal kötött megállapodás alapján.

28. cikk

A vegyes bizottság határozhat e jegyzőkönyv I. cím 5. cikke (3) bekezdésének, II. címének, III. címe 23., 24. és 25. cikkének és az I., II., III., V., és VI. mellékletének rendelkezései módosításáról. A vegyes bizottság különösen jogosult megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy az említett rendelkezéseket az egyedi áruk vagy egyes szállítási formák sajátos követelményeihez igazítsa.

--------------------------------------------------

4. Jegyzőkönyv

egyes, Írországra vonatkozó rendelkezésekről

A megállapodás 13. cikke ellenére, az Írországra vonatkozó egyes mennyiségi korlátozásokról, valamint a gépjárművek behozataláról és az írországi gépjármű-összeszerelő iparról szóló, az "A csatlakozás feltételeiről és a Szerződések kiigazításáról szóló okmány" 6. jegyzőkönyvének (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. jegyzőkönyvének 1. cikkében előírt intézkedéseket Svájc tekintetében alkalmazni kell.

--------------------------------------------------

Záróokmány

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG

képviselői

és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG

képviselői

akik az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodás aláírása céljából

az ezerkilencszázhetvenharmadik év május hó tizennegyedik napján Brüsszelben üléseztek,

e megállapodás aláírásakor

tudomásul vették az ehhez a záróokmányhoz csatolt következő nyilatkozatokat:

1. Az Európai Gazdasági Közösség nyilatkozata a megállapodás 23. cikkének (1) bekezdéséről,

2. Az Európai Gazdasági Közösség nyilatkozata a megállapodás egyes rendelkezéseinek regionális alkalmazásáról.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top