EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1128-20170630

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 rendelete ( 2017. június 14. ) az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/2017-06-30

02017R1128 — HU — 30.06.2017 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1128 RENDELETE

(2017. június 14.)

az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 168, 2017.6.30., 1. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 198, 28.7.2017, o 42 (2017/1128)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1128 RENDELETE

(2017. június 14.)

az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet általános uniós megközelítést vezet be az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága tekintetében annak biztosítása által, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban jogszerűen nyújtott hordozható online tartalomszolgáltatások előfizetői e szolgáltatásokhoz akkor is hozzáférjenek és azokat akkor is igénybe vehessék, ha ideiglenesen a lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodnak.

(2)  Ez a rendelet az adózás területére nem alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „előfizető”: bármely fogyasztó, aki szolgáltatóval kötött, online tartalomszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés alapján díjfizetés ellenében vagy díjfizetés nélkül hozzáférhet ilyen szolgáltatáshoz vagy azt igénybe veheti a lakóhely szerinti tagállamban;

2. „fogyasztó”: bármely természetes személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén;

3. „lakóhely szerinti tagállam”: az az 5. cikk alapján meghatározott tagállam, amelyben az előfizető tényleges és állandó tartózkodási hellyel rendelkezik;

4. „ideiglenesen tartózkodik egy tagállamban”: korlátozott ideig tartózkodik egy a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

5. „online tartalomszolgáltatás”: olyan, az EUMSZ 56. és 57. cikkében meghatározott szolgáltatás, amelyet a szolgáltató kölcsönösen elfogadott feltételek alapján jogszerűen biztosít online, hordozható formában az előfizető számára annak lakóhely szerinti tagállamában, és amely:

i. a 2010/13/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatás, vagy

ii. olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges jellemzője a művekhez és egyéb, védelem alatt álló teljesítményekhez vagy műsorszolgáltató szervezetek közvetítéseihez való hozzáférés nyújtása, és ezek igénybevétele lineáris vagy on-demand (lekérhető) alapon;

6. „hordozható”: valamely online tartalomszolgáltatás azon tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy az előfizető ténylegesen hozzáférjen az online tartalomszolgáltatáshoz és azt igénybe vegye a lakóhelye szerinti tagállamban, anélkül, hogy a szolgáltatás egy adott helyre korlátozódna.

3. cikk

Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának lehetővé tételére vonatkozó kötelezettség

(1)  A díjfizetés ellenében online tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy az az előfizető, aki ideiglenesen tartózkodik egy tagállamban, ugyanúgy hozzáférjen az online tartalomszolgáltatáshoz és azt ugyanúgy igénybe vehesse, mint a lakóhely szerinti tagállamban, többek között azáltal, hogy hozzáférést biztosít ugyanahhoz a tartalomhoz, ugyanolyan típusú és számú eszközökkel, ugyanannyi felhasználó számára és ugyanolyan funkcionalitások mellett.

(2)  A szolgáltató nem számíthat fel további díjakat az előfizetőnek az online tartalomszolgáltatáshoz való, az (1) bekezdés szerinti hozzáférésért és annak igénybevételéért.

(3)  A szolgáltató és az előfizető közötti kifejezett megegyezés hiányában az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terjed ki a valamely online tartalomszolgáltatás teljesítésére alkalmazandó azon minőségi követelményekre, amelyek a szolgáltatót az adott szolgáltatásnak a lakóhely szerinti tagállamban történő nyújtása során terhelik.

Az online tartalomszolgáltatás (1) bekezdés szerint történő nyújtásakor a szolgáltató nem tehet semmilyen, az online tartalomszolgáltatás teljesítése minőségének csökkentésére irányuló intézkedést.

(4)  A szolgáltatónak a birtokában lévő információ alapján tájékoztatnia kell az előfizetőt az (1) bekezdés szerint nyújtott online tartalomszolgáltatás teljesítésének minőségéről. A tájékoztatást az előfizető részére az online tartalomszolgáltatás (1) bekezdés szerint történő nyújtásának megkezdése előtt, megfelelő és arányos eszközök útján kell biztosítani.

4. cikk

Az online tartalomszolgáltatások nyújtása helyének, az e szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyének és az e szolgáltatások igénybevétele helyének meghatározása

Az online tartalomszolgáltatásnak e rendelettel összhangban való, olyan előfizető részére történő nyújtását, aki ideiglenesen tartózkodik egy tagállamban, az e szolgáltatáshoz való előfizetői hozzáférést és az e szolgáltatás előfizető általi igénybevételét úgy kell tekinteni, hogy arra kizárólag az előfizető lakóhelye szerinti tagállamban kerül sor.

5. cikk

A lakóhely szerinti tagállam ellenőrzése

(1)  A díjfizetés ellenében online tartalomszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésekor és meghosszabbításakor a szolgáltatónak az alábbiakban felsorolt ellenőrzési módszerek közül legfeljebb kettő alkalmazásával ellenőriznie kell az előfizető lakóhelye szerinti tagállamot és biztosítania kell, hogy az alkalmazott módszerek észszerűek, arányosak és hatékonyak:

a) személyazonosító igazolvány, elektronikus úton történő azonosítási módok, különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 1 ) összhangban bejelentett elektronikus azonosítási rendszerek alá tartozók, illetve bármely más érvényes, az előfizető lakóhely szerinti tagállamát igazoló személyazonosító okmány;

b) fizetési adatok, például az előfizető bankszámlájának, illetve betéti vagy hitelkártyájának száma;

c) az előfizetőnek nyújtott szolgáltatások biztosítására szolgáló set-top box, dekóder vagy hasonló készülék telepítési helye;

d) díj fizetése az előfizető részéről az adott tagállamban nyújtott más szolgáltatásokért, például közszolgálati műsorszolgáltatásért;

e) internet-hozzáférés vagy telefonszolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés, vagy bármely más, hasonló típusú szerződés, amely az előfizetőt a tagállamhoz köti;

f) helyi választói névjegyzékbe való bejegyzés, amennyiben ez az információ nyilvánosan elérhető;

g) helyi adók fizetése, amennyiben ez az információ nyilvánosan elérhető;

h) az előfizetőt a tagállamhoz kötő közüzemi számla;

i) az előfizető számlázási vagy postacíme;

j) az előfizetőnek a tagállambeli címét igazoló nyilatkozata;

k) az internetprotokoll-cím (IP-cím) ellenőrzése azon tagállam azonosítása érdekében, amelyben az előfizető hozzáfér az online tartalomszolgáltatáshoz.

Az i)–k) pont szerinti ellenőrzési módszerek csak az a)–h) pontban említett ellenőrzési módszerek egyikével együtt alkalmazhatók, kivéve, ha az i) pontban említett postacím szerepel egy nyilvánosan elérhető hivatalos jegyzékben.

(2)  Amennyiben az online tartalomszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés időtartama során a szolgáltatóban megalapozott kétségek merülnek fel az előfizető lakóhelye szerinti tagállamával kapcsolatban, a szolgáltató megismételheti az előfizető lakóhelye szerinti tagállam (1) bekezdés szerinti ellenőrzését. Ilyen esetben azonban kizárólag a k) pont szerinti ellenőrzési módszert veheti igénybe. A k) pont szerinti ellenőrzési módszer alkalmazásából származó adatok csak bináris formátumban gyűjthetők.

(3)  A szolgáltató jogosult arra, hogy az előfizetőt a lakóhelye szerinti tagállam (1) és (2) bekezdéssel összhangban történő megállapításához szükséges információ rendelkezésre bocsátására hívja fel. Amennyiben az előfizető nem bocsátja rendelkezésre a kért információt, és ezért a szolgáltató nem tudja ellenőrizni az előfizető lakóhelye szerinti tagállamot, a szolgáltató e rendelet alapján nem teheti lehetővé az előfizető számára az online tartalomszolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve annak igénybevételét akkor, amikor az előfizető ideiglenesen tartózkodik egy tagállamban.

(4)  A szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjai vagy az online tartalomszolgáltatásban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok jogosultjai engedélyezhetik a tartalmukhoz való, e rendelet szerinti hozzáférés nyújtását és annak igénybevételét a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzése nélkül. Ilyen esetben az előfizető lakóhelye szerinti tagállam megállapításához elegendő a szolgáltató és az előfizető közötti, online tartalomszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés.

A szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjai vagy az online tartalomszolgáltatásban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok jogosultjai visszavonhatják az első albekezdés alapján adott engedélyt, feltéve, hogy arról észszerű időn belül értesítik a szolgáltatót.

(5)  A szolgáltató és a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjai vagy az online tartalomszolgáltatásban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok jogosultjai közötti szerződés nem korlátozhatja e jogosultak azon lehetőségét, hogy visszavonják a (4) bekezdésben említett engedélyt.

6. cikk

A díjfizetés nélkül nyújtott online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága

(1)  A díjfizetés nélkül online tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltató dönthet úgy, hogy azon előfizetője számára, aki ideiglenesen tartózkodik egy tagállamban, lehetővé teszi az online tartalomszolgáltatáshoz való hozzáférést és annak igénybevételét, feltéve, hogy a szolgáltató e rendelettel összhangban ellenőrzi az előfizető lakóhelye szerinti tagállamot.

(2)  A szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt tájékoztatnia kell előfizetőit, a szerzői és szomszédos jogok érintett jogosultjait, valamint az online tartalomszolgáltatásban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok érintett jogosultjait arról a döntéséről, hogy az (1) bekezdéssel összhangban nyújtja az online tartalomszolgáltatást. A tájékoztatást megfelelő és arányos eszközök útján kell biztosítani.

(3)  E rendelet alkalmazandó az online tartalomszolgáltatásokat az (1) bekezdéssel összhangban nyújtó szolgáltatókra.

7. cikk

Szerződéses rendelkezések

(1)  Nem érvényesíthető olyan szerződéses rendelkezés, köztük az online tartalomszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjai vagy az online tartalomszolgáltatásokban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok jogosultjai közötti és az ilyen szolgáltatók és előfizetőik közötti szerződéses rendelkezés, amely ellentétes e rendelettel, így például megtiltja az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságát, vagy e hordozhatóságot meghatározott időtartamra korlátozza.

(2)  E rendeletet az online tartalomszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjai, vagy az online tartalomszolgáltatásban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok jogosultjai között megkötött szerződésekre, továbbá az ilyen szolgáltatók és előfizetőik között megkötött szerződésekre alkalmazandó jogtól függetlenül kell alkalmazni.

8. cikk

Személyes adatok védelme

(1)  A személyes adatok e rendelet keretében történő, különösen az 5. cikkben meghatározott, az előfizető lakóhely szerinti tagállamának ellenőrzésére szolgáló feldolgozását a 95/46/EK irányelvvel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban kell elvégezni. Különösen, az ellenőrzési módszerek 5. cikkel összhangban történő alkalmazásának és a személyes adatok e rendelet szerinti bármilyen feldolgozásának e rendelet céljának eléréséhez szükségesnek és arányos mértékűnek kell lennie.

(2)  Az 5. cikk alapján gyűjtött adatok kizárólag az előfizető lakóhely szerinti tagállamának ellenőrzéséhez használhatók fel. Nem közölhetők, adhatók át, oszthatók meg, engedélyezhetők, illetve más módon nem továbbíthatók vagy nem tehetők közzé a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjai vagy az online tartalomszolgáltatásban foglalt tartalomhoz fűződő egyéb jogok jogosultjai vagy bármely harmadik fél számára.

(3)  Az online tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltató az 5. cikk szerint gyűjtött adatokat csak az előfizető lakóhely szerinti tagállama 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzésének elvégzéséhez szükséges ideig tárolhatja. Minden ellenőrzés elvégzése után az adatokat azonnal és véglegesen meg kell semmisíteni.

9. cikk

Alkalmazás létező szerződésekre és már megszerzett jogokra

(1)  Ez a rendelet az alkalmazásának kezdő időpontját megelőzően megkötött szerződésekre és megszerzett jogokra is alkalmazandó, amennyiben ezek relevánsak az online tartalomszolgáltatás 3. és 6. cikk szerinti, az említett időpontot követő nyújtása, az ahhoz való hozzáférés és annak igénybevétele szempontjából.

(2)  A valamely online tartalomszolgáltatást díjfizetés ellenében nyújtó szolgáltató ►C1  2018. június 2-ig ◄ e rendelettel összhangban ellenőrzi azon előfizetők lakóhely szerinti tagállamát, akik az említett időpontot megelőzően kötöttek az online tartalomszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést.

A valamely online tartalomszolgáltatást díjfizetés nélkül nyújtó szolgáltató azon időponttól számított két hónapon belül, amikor első ízben nyújtja a szolgáltatást a 6. cikkel összhangban, e rendelettel összhangban ellenőrzi azon előfizetők lakóhely szerinti tagállamát, akik az említett időpontot megelőzően kötöttek az online tartalomszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést.

10. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ►C1  2021. április 2-ig ◄ , majd azt követően szükség szerint értékeli e rendelet alkalmazását a jogi, technológiai és gazdasági fejleményekre tekintettel, és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az első bekezdésben említett jelentés tartalmazza többek között a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzésére szolgáló, az 5. cikkben említett módszerek – ezen belül is az újonnan kifejlesztett technológiák, iparági szabványok és gyakorlatok – alkalmazásának értékelését, és szükség esetén mérlegeli a felülvizsgálat szükségességét. A jelentés különös figyelmet fordít e rendeletnek a kkv-kra és a személyes adatok védelmére gyakorolt hatására. A Bizottság a jelentését adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében nyújtja be.

11. cikk

Záró rendelkezések

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   ►C1  Ezt a rendeletet 2018. április 1-től kell alkalmazni. ◄

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( ) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Top