EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1388-20201210

Consolidated text: A Bizottság 1388/2014/EU rendelete (2014. december 16.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1388/2020-12-10

02014R1388 — HU — 10.12.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1388/2014/EU RENDELETE

(2014. december 16.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

(HL L 369, 2014.12.24., 37. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2008 RENDELETE (2020. december 8.)

  L 414

15

9.12.2020
▼B

A BIZOTTSÁG 1388/2014/EU RENDELETE

(2014. december 16.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításárólI. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1)  
Ezt a rendeletet a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.
(2)  
Ez a rendelet a 44. cikkének megfelelően a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatásra is alkalmazandó, a támogatás kedvezményezettjének méretétől függetlenül.
(3)  

Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) 

olyan támogatás, amelynek összegét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) 

a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c) 

az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;

▼M1

d) 

nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállítására irányuló támogatás kivételével, és olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak;

▼B

e) 

olyan támogatási programok, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi támogatás kifizetését olyan vállalkozás számára, amellyel szemben valamely korábbi támogatás visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállítására irányuló támogatási programok kivételével;

f) 

az e) pontban említett vállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás;

g) 

olyan ügyletekhez nyújtott támogatás, amelyek az 508/2014/EU rendelet 11. cikke szerint nem lennének támogathatók;

h) 

olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek az 508/2014/EU rendelet 10. cikkének (1)-(3) bekezdésében foglalt okok miatt nem igényelhetnek támogatást az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból.

(4)  

E rendelet nem alkalmazható olyan állami támogatási intézkedésekre, amelyek önmagukban vagy a hozzájuk kapcsolódó feltételek, illetve finanszírozási módszerek révén szükségképpen az uniós jog megsértéséhez vezetnek, különös tekintettel a következőkre:

a) 

olyan támogatás, amely esetében a támogatás nyújtását ahhoz a kötelezettséghez kötik, hogy a kedvezményezettnek az adott tagállamban legyen a székhelye vagy túlnyomórészt ott legyen letelepedve. Megengedett azonban az a követelmény, hogy a kedvezményezett a támogatás kifizetésének időpontjában telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzen a támogatást nyújtó tagállamban;

b) 

olyan támogatás, amely esetében a támogatás nyújtását ahhoz a kötelezettséghez kötik, hogy a kedvezményezett belföldön előállított termékeket használjon vagy belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe;

c) 

olyan támogatás, amely korlátozza a kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs eredményeket más tagállamokban is hasznosítsák.

2. cikk

Bejelentési küszöbérték

(1)  
Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan projektekhez nyújtott támogatásra, amelyek elszámolható költségei meghaladják a 2 millió EUR-t, vagy amelyek esetében a támogatás összege kedvezményezettenként több mint évi 1 millió EUR.
(2)  
Az (1) bekezdésben megállapított határértékek nem kerülhetők meg a támogatási programok vagy támogatási projektek mesterséges felosztásával.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„támogatás” : minden olyan intézkedés, amely megfelel a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek;

2.

„kis- és középvállalkozások” vagy „kkv-k” : az I. mellékletben megállapított feltételeket teljesítő vállalkozások;

3.

„halászati és akvakultúra-termékek” : a 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) I. mellékletében meghatározott termékek;

4.

„természeti katasztrófa” : földrengés, lavina, földcsuszamlás, árvíz, tornádó, hurrikán, vulkánkitörés és természeti eredetű kontrollálatlan vegetációtűz;

5.

„nehéz helyzetben lévő vállalkozás” :

olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll:

a) 

korlátolt felelősségű társaság esetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező kkv-kat): a társaság jegyzett tőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) I. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden ázsiót;

b) 

olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező kkv-kat): a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti;

c) 

a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak;

d) 

a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik;

6.

„ad hoc támogatás” : nem támogatási program keretében nyújtott támogatás;

7.

„támogatási program” : olyan intézkedés, amely alapján – anélkül, hogy további végrehajtási intézkedésekre lenne szükség – az intézkedésben általában és absztrakt módon meghatározott vállalkozások számára egyedi támogatást lehet odaítélni, valamint olyan intézkedések, amelyek alapján egy konkrét projekthez nem kapcsolódó támogatás egy vagy több vállalkozás számára határozatlan időre és/vagy határozatlan összegre vonatkozóan nyújtható;

8.

„egyedi támogatás” :

a) 

ad hoc támogatás; és

b) 

támogatási program keretében egyéni kedvezményezetteknek odaítélt támogatás;

9.

„bruttó támogatási egyenérték” : a támogatás összege oly módon számítva, mintha a támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtották volna a kedvezményezettnek, az adók és egyéb illetékek levonása előtt;

10.

„visszafizetendő előleg” : projekthez nyújtott olyan kölcsön, amelyet egy vagy több részletben fizetnek ki, és amely kölcsön visszafizetésének feltételei a projekt eredményétől függenek;

11.

„munkák megkezdése” : vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy a berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy más olyan kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Felvásárlás esetén a munkák megkezdésének időpontja a megszerzett létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök megszerzésének időpontja;

12.

„adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási program” : adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi támogatási programot módosító és felváltó program;

13.

„támogatási intenzitás” : a támogatás bruttó összege az elszámolható költségek százalékában kifejezve, az adók és egyéb illetékek levonása előtt;

14.

„A támogatás odaítélésének időpontja” : az a nap, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a kedvezményezett jogi felhatalmazást kap a támogatás igénybevételére.

4. cikk

A mentesség feltételei

(1)  
A támogatási programok, a támogatási programok keretében nyújtott egyedi támogatások és az ad hoc támogatások a Szerződés 107. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében a belső piaccal összeegyeztethetők, és mentesülnek a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a támogatás megfelel az e rendelet I. fejezetében meghatározott feltételeknek, valamint az érintett támogatási kategóriára vonatkozóan e rendelet III. fejezetében meghatározott különös feltételeknek.
(2)  
A támogatási intézkedések csak akkor mentesülhetnek e rendelet alól, amennyiben kifejezetten rendelkeznek arról, hogy a támogatási időszakban a támogatás kedvezményezettjeinek be kell tartaniuk a közös halászati politika szabályait, valamint ha az adott időszakban megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem tartja be a közös halászati politika szabályait, a támogatást a szabálysértés mértékének arányában vissza kell fizetni.

5. cikk

A támogatás átláthatósága

(1)  
E rendelet csak olyan támogatásokra alkalmazandó, amelyeknél előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatási egyenérték anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni (a továbbiakban: „átlátható támogatás”).
(2)  

A következő támogatási kategóriák tekintendők átláthatónak:

a) 

vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás formájában nyújtott támogatás;

b) 

kölcsön formájában nyújtott támogatás, amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása a támogatás odaítélésekor irányadó referencia-kamatláb alapján történik;

c) 

kezességvállalás formájában nyújtott támogatás:

i. 

amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági közleményben megállapított mentesülési díj alapján történik; vagy

ii. 

amennyiben a kezességvállalás bruttó támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertant – annak az állami támogatásokról szóló, abban az időben alkalmazandó bizottsági rendeletek alapján a Bizottságnak történő bejelentését követően – az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény ( 3 ) vagy az azt követő későbbi közlemények alapján a Bizottság az intézkedés végrehajtását megelőzően elfogadta, és a jóváhagyott módszertan kifejezetten vonatkozik az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó, szóban forgó kezességvállalás-típusra és az alapul szolgáló ügylettípusra;

d) 

adókedvezmény formájában nyújtott támogatás, amennyiben az intézkedés olyan felső korlátot határoz meg, amely biztosítja, hogy ne lépjék túl az alkalmazandó határértéket;

e) 

visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás, amennyiben a visszafizetendő előleg teljes névértéke nem haladja meg az e rendelet alapján alkalmazandó határértéket, illetve amennyiben az intézkedés végrehajtását megelőzően a visszafizetendő előleg bruttó támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertant – annak bejelentését követően – a Bizottság elfogadta.

(3)  

E rendelet alkalmazásában a következő támogatási kategóriák nem tekinthetők átlátható támogatásnak:

a) 

a tőkeinjekciókból álló támogatás;

b) 

a kockázatfinanszírozási intézkedésekből álló támogatás.

6. cikk

Ösztönző hatás

(1)  
Ez a rendelet csak az ösztönző hatással bíró támogatásokra alkalmazható.
(2)  

A támogatás akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a kedvezményezett a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdését megelőzően írásbeli támogatási kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) 

a vállalkozás neve és mérete;

b) 

a projekt vagy a tevékenység ismertetése, beleértve megkezdésének és befejezésének időpontját is;

c) 

a projekt vagy a tevékenység helyszíne;

d) 

az elszámolható költségek jegyzéke;

e) 

a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, visszafizetendő előleg vagy egyéb) és a projekthez vagy a tevékenységhez szükséges állami finanszírozás összege.

(3)  

A (2) bekezdéstől eltérve, ösztönző hatásúnak tekintendők az adókedvezmény formájában megvalósuló intézkedések abban az esetben, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) 

az intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és további tagállami mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; és

b) 

az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna, kivéve az adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási programok esetében, amennyiben a tevékenységre adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi támogatási programok vonatkoztak.

(4)  

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a következő támogatási kategóriáknak nem kell ösztönző hatásúnak lenniük, illetve a következő támogatási kategóriák ösztönző hatásúnak tekinthetők:

a) 

a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 44. cikkben foglalt feltételek;

b) 

a 2003/96/EK tanácsi irányelv 15. cikke (1) bekezdésének f) pontja és 15. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok által adómentesség vagy -kedvezmények formájában bevezetett támogatás, amennyiben teljesülnek a 45. cikkben foglalt feltételek.

7. cikk

Támogatási intenzitás és elszámolható költségek

(1)  
A támogatási intenzitás és az elszámolható költségek kiszámítása során az adók vagy egyéb terhek levonása előtti számadatokat kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket egyértelmű, konkrét és naprakész okirati bizonyítékokkal kell alátámasztani.
(2)  
Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos.
(3)  
A több részletben kifizetendő támogatást a támogatás odaítélésének időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. Az elszámolható költségeket szintén a támogatás odaítélésének időpontjában érvényes értékükre kell diszkontálni. A diszkontálásra használandó kamatláb a támogatás nyújtásának napján érvényes leszámítolási kamatláb.
(4)  
Adókedvezmény formájában nyújtott támogatás esetében a támogatás részleteit az adókedvezmények érvényesítésének különböző időpontjaiban irányadó leszámítolási kamatlábbal kell diszkontálni.
(5)  
Amennyiben a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában fejeznek ki), és amennyiben az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésének időpontjában irányadó leszámítolási kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre, a III. fejezetben említett maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető.
(6)  
Az elszámolható költségeknek meg kell felelniük az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 67–69. cikkében foglalt követelményeknek.

8. cikk

Támogatáshalmozás

(1)  
Annak megállapítása során, hogy betartják-e a 2. cikk szerinti bejelentési küszöbértékeket és a III. fejezet szerinti maximális támogatási intenzitásokat, a támogatott tevékenységre vagy projektre vagy vállalkozásra vonatkozó állami támogatási intézkedések teljes összegét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, regionális, nemzeti vagy uniós forrásból finanszírozzák-e.
(2)  

Az e rendelettel mentesített támogatás a következőkkel halmozható:

a) 

bármely egyéb állami támogatás, amennyiben az adott intézkedések különböző azonosítható elszámolható költségekre vonatkoznak;

b) 

ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő elszámolható költségekhez kapcsolódó bármilyen más állami támogatás, kizárólag abban az esetben, ha az ilyen halmozódás nem eredményezi az adott támogatásra e rendelet értelmében alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépését.

(3)  
Az e rendelettel mentesített állami támogatás nem halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, amennyiben a halmozás a III. fejezetben említett támogatási intenzitás túllépéséhez vezetne.

9. cikk

Közzététel és tájékoztatás

(1)  

Az érintett tagállam nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami támogatási honlapon biztosítja a következő információk közzétételét:

(a) 

a 11. cikkben említett összefoglaló adatok a II. mellékletben rögzített szabványos formában, vagy egy ahhoz vezető internetes link;

(b) 

a 11. cikkben említettek szerint minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege, vagy a teljes szöveghez vezető internetes link;

(c) 

minden egyes, 30 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó, a III. mellékletben említett információk.

(2)  

Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok esetében az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a tagállamok az egyedi támogatási összegekre vonatkozóan előírt információkat az alábbi tartományokban teszik közzé (millió EUR):

a) 

0,03–0,2

b) 

0,2–0,4

c) 

0,4–0,6

d) 

0,6–0,8

e) 

0,8–1

(3)  
Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat a III. mellékletben leírt szabványos formában kell feltüntetni és hozzáférhetővé tenni, lehetővé téve hatékony keresési és letöltési funkciók használatát. Az (1) bekezdésben említett információkat a támogatás nyújtásának napjától számított hat hónapon belül, illetve adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok esetében az adóbevallás esedékességének időpontjától számított egy éven belül kell közzétenni, és az információknak a támogatás nyújtásának napjától számított legalább 10 évig elérhetőnek kell lenniük.
(4)  
Minden támogatási programban vagy egyedi támogatásban kifejezetten hivatkozni kell e rendeletre – feltüntetve a rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait –, valamint a III. fejezetnek az adott aktussal érintett konkrét rendelkezéseire, vagy adott esetben azokra a nemzeti jogszabályokra, amelyek biztosítják az e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést. A teljes szöveghez csatolni kell a végrehajtási rendelkezéseket és a módosításokat.
(5)  

A Bizottság közzéteszi honlapján:

a) 

az e cikk (1) bekezdésében említett állami támogatási honlapok linkjeit;

b) 

a 11. cikkben említett összefoglaló adatokat.

(6)  
A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül megfelelnek az e cikkben foglalt rendelkezéseknek.II. FEJEZET

ELLENŐRZÉS

10. cikk

A csoportmentességi kedvezmény visszavonása

Ha egy tagállam a bejelentési kötelezettség alól e rendelet értelmében állítólagosan mentesített támogatást nyújt anélkül, hogy az eleget tenne az I., II. és III. fejezetben megállapított feltételeknek, a Bizottság – miután az érintett tagállamnak biztosította a lehetőséget álláspontja ismertetésére – határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy az érintett tagállam által a jövőben elfogadandó, e rendelet követelményeinek máskülönben megfelelő valamennyi támogatási intézkedést vagy ezen intézkedések egy részét a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban be kell jelenteni a Bizottság részére. A bejelentendő intézkedéseket korlátozni lehet a bizonyos támogatástípusokat nyújtó vagy bizonyos kedvezményezettek javára nyújtott intézkedésekre, vagy azon támogatási intézkedésekre, amelyeket az érintett tagállam bizonyos hatóságai fogadtak el.

11. cikk

Jelentéstétel

A tagállamok továbbítják a Bizottsághoz a következőket:

a) 

az e rendelettel mentesített minden egyes támogatási intézkedésre vonatkozó összefoglaló adatok a II. mellékletben meghatározott szabványos formában, valamint a támogatási intézkedés teljes szövegéhez – a módosításokkal együtt – vezető link a Bizottság elektronikus bejelentési rendszerén keresztül, a támogatás hatálybalépését követő 20 munkanapon belül;

b) 

a 794/2004/EK rendeletben ( 5 ) említett éves jelentés e rendelet alkalmazásáról – elektronikus formában –, amely tartalmazza a 794/2004/EK rendeletben megjelölt információkat, e rendelet alkalmazásának minden egyes teljes, illetve tört naptári évére vonatkozóan.

▼M1

11a. cikk

Eltérés a tájékoztatási és közzétételi követelményektől

A 9. cikk (5) bekezdésétől és a 11. cikk a) pontjától eltérve, amennyiben valamely tagállam olyan intézkedéseket kíván meghosszabbítani, amelyek tekintetében összefoglaló adatokat nyújtott be a Bizottságnak, úgy kell tekinteni, hogy a szóban forgó intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglaló adatokat közölte a Bizottsággal és azok közzétételre kerültek, feltéve, hogy az érintett intézkedések – a költségvetés növelésén kívül – nem módosultak jelentős mértékben.

▼B

12. cikk

Ellenőrzés

Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizhesse a bejelentési kötelezettség alól e rendelettel mentesített támogatásokat, a tagállamok részletes nyilvántartást vezetnek, amelynek részét képezik az annak megállapításához szükséges információk és igazoló dokumentumok, hogy valamennyi, e rendeletben meghatározott feltétel teljesült-e. A nyilvántartást az ad hoc támogatás, illetve a támogatási program keretében nyújtott legutolsó támogatás nyújtásának napjától számított 10 évig kell megőrizni. Az érintett tagállam 20 munkanapon vagy a kérelemben meghatározott ennél hosszabb időtartamon belül megad a Bizottságnak minden olyan információt és átad minden olyan igazoló dokumentumot, amelyet a Bizottság szükségesnek tart e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséhez.III. FEJEZET

A KÜLÖNBÖZŐ TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK1. SZAKASZ

A halászat fenntartható fejlesztése

13. cikk

Az innovációhoz nyújtott támogatás

A halászati innovációhoz nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 26. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

14. cikk

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

A tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 27. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

15. cikk

A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás

A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 28. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

16. cikk

Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás

A emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 29. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

17. cikk

A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás

A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 30. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

18. cikk

A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás

A fiatal halászok számára nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő vállalkozásindítási támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 31. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

19. cikk

Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás

Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 32. cikkében, valamint az említett rendelet 32. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

20. cikk

A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás

A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 35. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

21. cikk

A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás

A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 36. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

22. cikk

A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás

A védelmi intézkedések kidolgozásához és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 37. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

23. cikk

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 38. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

24. cikk

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 39. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

25. cikk

A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás

A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 40. cikkében, valamint az említett rendelet 40. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

26. cikk

Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás

Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás – a hajtómű cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás kivételével – a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 41. cikkében, valamint az említett rendelet 41. cikkének (10) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

27. cikk

A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás

A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 42. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

28. cikk

A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás

A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 43. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

29. cikk

A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás

A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EK rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve 44. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.2. SZAKASZ

Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

30. cikk

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás

A akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 47. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

31. cikk

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 48. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

32. cikk

Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 49. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

33. cikk

Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás

Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 50. cikkében meghatározott feltételeknek és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

34. cikk

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 51. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

35. cikk

Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás

Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 52. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

36. cikk

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 53. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

37. cikk

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 54. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

38. cikk

A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás

A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 55. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

39. cikk

Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás

Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 56. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

40. cikk

Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás

A akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 46. és 57. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.3. SZAKASZ

A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

41. cikk

A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás

A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 68. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

42. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 69. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.4. SZAKASZ

Egyéb támogatási kategóriák

43. cikk

Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás

Az adatgyűjtéshez nyújtott, az I. fejezetben megállapított feltételeknek megfelelő támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) 

a támogatás megfelel az 508/2014/EU rendelet 77. cikkében meghatározott feltételeknek; és

b) 

a támogatás mértéke – bruttó támogatási egyenértékben kifejezve – nem haladja meg az 508/2014/EU rendelet 95. cikke, valamint az ezen rendelet 95. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok által megállapított maximális állami támogatási intenzitást.

44. cikk

A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás

(1)  
A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az e cikkben és az I. fejezetben meghatározott feltételeknek.
(2)  

Az e cikk alapján nyújtott támogatás vonatkozásában teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a) 

a tagállam illetékes hatósága az eseményt hivatalosan természeti katasztrófává minősítette; és

b) 

a természeti katasztrófa és a vállalkozás által elszenvedett kár között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.

(3)  
A támogatást közvetlenül az érintett vállalkozás számára kell kifizetni.
(4)  
A konkrét természeti katasztrófához kapcsolódó támogatási programokat a szóban forgó természeti katasztrófa bekövetkezésének időpontjától számított három éven belül létre kell hozni. A támogatásokat az említett időponttól számított négy éven belül ki kell fizetni.
(5)  

Az elszámolható költség a természeti katasztrófa közvetlen következményeként keletkezett kárnak vagy egy hatóság, vagy a támogatást nyújtó hatóság által elismert független szakértő vagy valamely biztosítótársaság által megállapított összege. A következő károk költségei számolhatók el:

a) 

olyan eszközökben bekövetkező anyagi kár, mint épületek, berendezések, gépek, készletek és termelési eszközök;

b) 

a tevékenységnek a katasztrófa bekövetkezésétől számított legfeljebb hat hónapos időszakra történő teljes vagy részleges felfüggesztéséből eredő jövedelemkiesés.

(6)  
Az anyagi kár nagyságát az érintett eszköz javítási költsége vagy katasztrófa előtti gazdasági értéke alapján kell megállapítani. Az anyagi kár nagysága nem haladhatja meg a javítási költséget vagy a méltányos piaci érték katasztrófa okozta csökkenését, vagyis a tulajdonnak közvetlenül a katasztrófa előtti értéke és közvetlenül a katasztrófa utáni értéke közötti különbséget.
(7)  

A bevételkiesés kiszámítása érdekében:

a) 

a természeti katasztrófa évében vagy a termelési eszközök teljes vagy részleges megsemmisülésével érintett minden következő évben termelt halászati és akvakultúra termékek mennyisége és az adott évben realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményt, ki kell vonni

b) 

a halászati és akvakultúra termékeknek a természeti katasztrófát megelőző három évben előállított évi átlagos mennyisége – vagy a természeti katasztrófát megelőző ötéves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlag – és a realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményből.

(8)  
A kár nagyságát az egyedi kedvezményezettek szintjén kell megállapítani.
(9)  
A kár ellentételezésére folyósított támogatási és egyéb kifizetések, beleértve a biztosítási kötvény alapján történő kifizetéseket is, nem haladhatják meg az elszámolható költségek 100 %-át.

45. cikk

Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban

(1)  
A 2003/96/EK tanácsi irányelv 15. cikke (1) bekezdésének f) pontja és 15. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok által adómentesség vagy -kedvezmények formájában bevezetett támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a 2003/96/EK irányelvben és az e rendelet I. fejezetében meghatározott feltételek teljesülnek.
(2)  
Az adómentességek vagy -kedvezmények kedvezményezettjeit átlátható és objektív kritériumok alapján kell kiválasztani. Ezen kedvezményezetteknek adott esetben meg kell fizetniük legalább a 2003/96/EK irányelvben meghatározott vonatkozó minimum-adómértéket.IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  
Ez a rendelet alkalmazandó a hatálybalépése előtt nyújtott egyedi támogatásra is, amennyiben a támogatás megfelel az e rendeletben megállapított valamennyi feltételnek, a 9. cikkben rögzített feltételek kivételével.
(2)  
Azok a támogatások, amelyek nyújtására valamely – a 994/98/EK rendelet 1. cikke alapján elfogadott – korábban hatályos rendelet értelmében, 2014. július 1. előtt került sor, összeegyeztethetők a belső piaccal, és mentesülnek a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.
(3)  
Azt a támogatást, amely e rendelet vagy a 994/98/EK rendelet 1. cikke alapján elfogadott valamely korábban hatályos rendelet alapján nem mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, a Bizottság a vonatkozó keretszabályok, iránymutatások, közlemények és értesítések alapján értékeli.
(4)  
E rendelet időbeli hatályának lejárta után a rendelet által mentesített támogatási programok hat hónapos átállási időszakra továbbra is mentességet élveznek.

47. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

▼M1

Ez a rendelet 2022. december 31-ig alkalmazandó.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A KKV FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

1. cikk

Vállalkozás

Egy vállalkozás – jogi formájától függetlenül – gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

2. cikk

A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek

1.  
A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) kategóriájába az olyan, 250-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy amelyek éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t.
2.  
A kkv-ken belül a kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t.
3.  
A kkv-ken belül a mikrovállalkozás olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.

3. cikk

Az alkalmazottak számának és a pénzügyi határértékeknek a kiszámításakor figyelembe vett vállalkozástípusok

1.  
„Független vállalkozás”: minden olyan vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdés szerinti partnervállalkozásnak vagy a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak.
2.  
„Partnervállalkozások”: azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy a (3) bekezdés szerinti egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy szavazatainak legalább 25 %-ával rendelkezik.

Mindazonáltal egy vállalkozás önállónak tekinthető, tehát nem rendelkezik partnervállalkozásokkal, ha a következő befektetők ezt a 25 %-os határértéket elérik vagy meghaladják, feltéve, hogy azok – egyénileg vagy közösen – az érintett vállalkozásnak nem a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásai:

a) 

nyilvános befektetési vállalkozások, kockázatitőke-társaságok, rendszeres kockázatitőke-befektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek be saját tőkét (üzleti angyalok), feltéve, hogy az ezen üzleti angyalok által ugyanabban a vállalkozásban eszközölt összes befektetés nem haladja meg az 1 250 000  EUR-t;

b) 

egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok;

c) 

intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat is;

d) 

10 millió EUR-nál kisebb éves költségvetéssel rendelkező és kevesebb mint 5 000 lakost képviselő független helyi önkormányzatok.

3.  

„Kapcsolt vállalkozások”: azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:

a) 

valamely vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségével egy másik vállalkozásban;

b) 

valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy visszahívni egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;

c) 

valamely vállalkozás egy másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;

d) 

valamely vállalkozás, amely egy másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségét.

Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a (2) bekezdés második albekezdésében felsorolt befektetők – a részvényesként őket megillető jogok sérelme nélkül – sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az érintett vállalkozás irányításában.

Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik az első albekezdésben leírt kapcsolatok valamelyikével, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.

Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek csoportján keresztül rendelkezik e kapcsolatok valamelyikével, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi.

„Szomszédos piac” termék vagy szolgáltatás olyan piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.

4.  
A (2) bekezdés második albekezdésében megállapított esetek kivételével egy vállalkozás nem tekinthető kkv-nak, ha a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-a felett közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv rendelkezik.
5.  
A vállalkozások önálló vállalkozási, partnervállalkozási vagy kapcsolt vállalkozási jogállásukról nyilatkozatot tehetnek, amely magában foglalhatja a 2. cikkben a határértékek tekintetében megállapított adatokat is. A nyilatkozatot abban az esetben is megtehetik, ha a tőke megoszlása nem teszi lehetővé annak pontos meghatározását, hogy a tőke kinek a tulajdonát képezi; ebben az esetben a vállalkozás jóhiszeműen kijelentheti, hogy jogosan feltételezheti, hogy a tőke 25 %-át vagy nagyobb részét nem birtokolja egy másik vállalkozás vagy több, egymással kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás. Az ilyen nyilatkozatok nincsenek joghatással a nemzeti vagy uniós szabályok által előírt ellenőrzésekre és vizsgálatokra.

4. cikk

Az alkalmazotti létszám, a pénzügyi határértékek és a referencia-időszakok tekintetében felhasznált adatok

1.  
Az alkalmazotti létszám és a pénzügyi határértékek vonatkozásában felhasználandó adatok a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kapcsolódó, éves szinten kiszámított adatok. Ezeket a számlák zárásának napjától kezdődően kell figyelembe venni. A forgalomra vonatkozó adatot a hozzáadottérték-adó (héa) és egyéb közvetett adók levonásával kell számítani.
2.  
Amennyiben a számlák zárásának napján a vállalkozás megállapítja, hogy éves szinten meghaladta a 2. cikkben megállapított alkalmazotti létszámot vagy pénzügyi határértéket, illetve e létszám vagy határérték alá esik, nem veszíti el a mikro-, kis- vagy középvállalkozási jogállását, illetve nem szerez ilyet, csak akkor, ha a vállalkozás ezeket a határértékeket két egymást követő számviteli időszakban túllépi.
3.  
Újonnan alapított vállalkozások esetében, amelyek számláit még nem zárták le, a felhasználandó adatokat a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésből kell származtatni.

5. cikk

Alkalmazotti létszám

Az alkalmazotti létszám az éves munkaerőegységek (ÉME) számával egyenlő, azaz azon személyek számával, akik teljes munkaidőben az adott referenciaév egészében az érintett vállalkozásban vagy annak megbízásából dolgoztak. Azon személyek munkája, akik nem dolgoztak egész évben, vagy részmunkaidőben dolgoztak, tekintet nélkül a munka időtartamára, valamint az idénymunkások munkája az ÉME törtrészeként számolandó el. Az alkalmazottak közé tartoznak a következők:

a) 

a munkavállalók,

b) 

a vállalkozásnál dolgozó, a vállalkozásnak alárendelt olyan személyek, akik a nemzeti jog értelmében munkavállalónak minősülnek,

c) 

a tulajdonos-vezetők,

d) 

a vállalkozásban rendszeres tevékenységet folytató olyan tagok, akik számára a vállalkozás pénzügyi előnyöket nyújt.

Nem számítanak alkalmazottnak a tanulószerződés, illetve szakképzési szerződés alapján a vállalkozásnál szakképzésben részt vevő ipari tanulók, illetve tanulók. A szülési vagy szülői szabadságok időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

6. cikk

A vállalkozás adatainak meghatározása

1.  
Önálló vállalkozások esetében az adatokat – ideértve az alkalmazottak számát is – kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani.
2.  
A partnervállalkozással vagy kapcsolt vállalkozásokkal rendelkező vállalkozások adatait – ideértve az alkalmazottak számát is – a vállalkozás beszámolója és egyéb adatai alapján kell megállapítani, vagy – ha van ilyen – a vállalkozás konszolidált beszámolója alapján, vagy azon konszolidált beszámoló alapján, amely a konszolidáció folytán tartalmazza a vállalkozás adatait.

Az első albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni az érintett vállalkozás minden olyan partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. Az összesítés arányos a tőkéből vagy a szavazatokból való részesedés százalékával (a magasabb értéket figyelembe véve). Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni.

Az első és a második albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amely közvetlenül vagy közvetve az érintett vállalkozás kapcsolt vállalkozása, amennyiben ezeket az adatokat nem vonták be a konszolidációba.

3.  
A (2) bekezdés alkalmazásában a vizsgált vállalkozás partnervállalkozásainak adatait a beszámolójukból és egyéb adataikból, vagy – ha van ilyen – ezek konszolidált változatából kell származtatni. Ehhez hozzá kell adni minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amely e partnervállalkozások kapcsolt vállalkozása, kivéve ha ezeket az adatokat bevonták a konszolidációba.

A (2) bekezdés alkalmazásában a vizsgált vállalkozás kapcsolt vállalkozásainak adatait a beszámolójukból és egyéb adataikból, vagy – ha van ilyen – ezek konszolidált változatából kell származtatni. Ezekhez arányosan hozzá kell adni az adott kapcsolt vállalkozás minden olyan lehetséges partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el, kivéve akkor, ha ezeket az adatokat legalább a (2) bekezdés második albekezdése szerint megállapított százalékos értékkel arányos mértékben bevonták a konszolidált beszámolóba.

4.  
Ha a konszolidált beszámoló egy adott vállalkozásra nem tartalmazza a foglalkoztatottak számát, ezt a vállalkozás partnervállalkozásaitól származó adatok arányos összesítésével kell kiszámítani, hozzáadva azon vállalkozások adatait, amelyekkel az érintett vállalkozás kapcsolt viszonyban áll.
II. MELLÉKLET

Az e rendelet feltételei szerint mentességet élvező állami támogatásra vonatkozó információ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg, a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően