EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0809-20220718

Consolidated text: A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/2022-07-18

02014R0809 — HU — 18.07.2022 — 010.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 809/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 17.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

(HL L 227, 2014.7.31., 69. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2333 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. december 14.)

  L 329

1

15.12.2015

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1394 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. augusztus 16.)

  L 225

50

19.8.2016

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1172 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 30.)

  L 170

87

1.7.2017

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1242 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. július 10.)

  L 178

4

11.7.2017

►M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/709 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 14.)

  L 119

29

15.5.2018

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/746 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 18.)

  L 125

1

22.5.2018

►M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/936 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. június 6.)

  L 149

58

7.6.2019

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1804 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. október 28.)

  L 276

12

29.10.2019

 M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1009 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. július 10.)

  L 224

1

13.7.2020

►M10

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/540 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 26.)

  L 108

15

29.3.2021

►M11

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1227 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 15.)

  L 189

12

18.7.2022
▼B

A BIZOTTSÁG 809/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 17.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításárólI.

CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1306/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokat állapít meg a következők vonatkozásában:

a) 

a tagállamok által a Bizottságnak eljuttatandó értesítések az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében a tagállamokra háruló kötelezettségeknek megfelelően;

b) 

a tagállamok által a támogathatósági feltételek, a kötelezettségvállalások és más kötelezettségek tekintetében végzett adminisztratív és helyszíni ellenőrzések;

c) 

a helyszíni ellenőrzések minimális szintje, valamint az említett szint növelésére vonatkozó kötelezettség vagy a csökkentésére vonatkozó lehetőség meghatározása;

d) 

az ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint eredményeikre vonatkozó jelentéstétel;

e) 

a megfelelést igazoló ellenőrzések lefolytatásáért felelős hatóságok, valamint az ilyen ellenőrzések tartalma;

f) 

a kender tetrahidrokannabinol-tartalmának meghatározására szolgáló különleges ellenőrző intézkedések és módszerek;

g) 

a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás tekintetében az elismert ágazatközi szervezetek ellenőrzésére szolgáló rendszer létrehozása és működtetése;

h) 

olyan esetek, amelyek vonatkozásában lehetőség van a támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek, illetve bármely egyéb információ vagy kérelem benyújtást követő helyesbítésére és kiigazítására;

i) 

a támogatások részleges vagy teljes visszavonásának alkalmazása és kiszámítása;

j) 

a jogosulatlan kifizetések visszafizettetése, a szankcióként kiszabott összegek beszedése, a jogosulatlanul megadott támogatási jogosultságok visszavonása, valamint a kamat alkalmazása;

k) 

az igazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása;

l) 

valamely meg nem felelés csekély mértékűnek minősítése;

m) 

a támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre, valamint a támogatási jogosultságok iránti kérelmekre vonatkozó szabályok, beleértve a kérelmek benyújtásának határnapját; a kérelmekben feltüntetendő minimális adatmennyiségre vonatkozó előírások, a támogatási kérelmek módosítására vagy visszavonására, illetve a támogatási kérelem benyújtásának követelménye alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések, valamint olyan rendelkezések, amelyek a tagállamok számára lehetővé teszik egyszerűsített eljárások alkalmazását;

n) 

a kötelezettségek betartásának, illetve a támogatási kérelmekben vagy a kifizetési kérelmekben szereplő információk helytállóságának és teljességének vizsgálatára szolgáló ellenőrzések végrehajtása, a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó mérési tűréshatárokkal kapcsolatos szabályokat is beleértve;

o) 

az 1306/2013/EU rendelet V. címe II. fejezetének egységes végrehajtásához szükséges műszaki előírások;

p) 

az üzemek átruházása;

q) 

előlegfizetés;

r) 

a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségeket érintő ellenőrzések végrehajtása, beleértve annak figyelembevételét, hogy a mezőgazdasági termelő részt vesz-e a mezőgazdasági tanácsadó rendszerben, illetve valamely tanúsítási rendszerben;

s) 

a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségekkel összefüggő igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása, többek között a személyek csoportjából álló kedvezményezettek tekintetében.

2. cikk

A támogatási kérelmekkel, kifizetési kérelmekkel és egyéb nyilatkozatokkal összefüggő információcsere

(1)  
A támogatási rendszerek és támogatási intézkedések megfelelő igazgatása céljából, valamint amennyiben valamely tagállamban ugyanazon kedvezményezett tekintetében egynél több kifizető ügynökség illetékes a közvetlen kifizetések és vidékfejlesztési intézkedések igazgatásáért, az érintett tagállam adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok vonatkozásában előírt információk minden érintett kifizető ügynökség számára rendelkezésre álljanak.
(2)  
Amennyiben az ellenőrzéseket nem az illetékes kifizető ügynökség végzi, az érintett tagállam gondoskodik róla, hogy a kifizető ügynökség elegendő tájékoztatást kapjon az elvégzett ellenőrzésekről és azok eredményeiről. A kifizető ügynökség határozza meg, hogy milyen tájékoztatást tart szükségesnek.

3. cikk

A támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok visszavonása

(1)  
A támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok részben vagy egészben bármikor visszavonhatók írásban. Az ilyen visszavonás tényét az illetékes hatóság tartja nyilván.

Ha valamely tagállam él a 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőségekkel, az adott tagállam rendelkezhet úgy, hogy az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisba a mezőgazdasági üzemet elhagyó állatról küldött értesítés helyettesítheti az írásbeli visszavonást.

(2)  
Amennyiben az illetékes hatóság már tájékoztatta a kedvezményezettet az (1) bekezdésben említett dokumentumok bárminemű meg nem feleléséről, vagy értesítette a kedvezményezettet helyszíni ellenőrzés végzésére vonatkozó szándékáról, vagy ha ez a helyszíni ellenőrzés bármilyen meg nem felelést tár fel, a szóban forgó dokumentumoknak a meg nem felelés által érintett részei nem vonhatók vissza.
(3)  
Az (1) bekezdés szerint végrehajtott visszavonást követően a kedvezményezettek helyzete ismét megegyezik a dokumentumok vagy részdokumentumok benyújtása előtti helyzettel.

4. cikk

A nyilvánvaló hibák helyesbítése és kiigazítása

A kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek, illetve bármilyen igazoló dokumentum a benyújtása után bármikor helyesbíthető vagy kiigazítható azokban az esetekben, amikor az illetékes hatóság az adott eset átfogó értékelése alapján nyilvánvaló hibákat észlel, valamint feltéve, hogy a kedvezményezett jóhiszeműen jár el.

Az illetékes hatóság csak akkor ismerhet el nyilvánvaló hibákat, ha azok az első bekezdésben említett dokumentumok adminisztratív ellenőrzésekor egyértelműen beazonosíthatók.

5. cikk

A csökkentések, elutasítások, visszavonások és szankciók alkalmazása

Amennyiben a meg nem felelés olyan esete áll fenn, amelyre a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 1 ) IV. címének II. fejezete szerinti szankciók alkalmazandók, de amelyre az említett rendelet II. címének III. és IV. fejezetével, illetve III. címével összhangban egyúttal visszavonások vagy szankciók is vonatkoznak:

a) 

a támogatások vonatkozásában a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. címének III. és IV. fejezetében, illetve III. címében előírt csökkentések, elutasítások, visszavonások vagy szankciók alkalmazandók a közvetlen kifizetési rendszerek vagy az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések tekintetében;

b) 

a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezetében előírt szankciók alkalmazandók az érintett kedvezményezettnek az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerint nyújtandó olyan kifizetések teljes összege tekintetében, amelyekre nem vonatkoznak az a) pont szerinti csökkenések, elutasítások, visszavonások vagy szankciók.

Az első albekezdésben megállapított csökkentéseket, elutasításokat, visszavonásokat és szankciókat az e rendelet 6. cikkének megfelelően, az egyéb uniós vagy a nemzeti jogszabályok rendelkezései által meghatározott kiegészítő szankciók sérelme nélkül kell alkalmazni.

6. cikk

A csökkentések, elutasítások, visszavonások és szankciók sorrendje az egyes közvetlen kifizetési rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések tekintetében

(1)  
Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek keretében valamely kedvezményezett számára odaítélendő támogatás összegét az érintett közvetlen támogatási rendszerre vonatkozóan az említett rendeletben, valamint a legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek vonatkozásában a 228/2013/EU ( 2 ), illetve a 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 3 ) előírt feltételek szerint a tagállamok határozzák meg.
(2)  

Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt minden egyes rendszer és a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 6. pontjában meghatározott, az integrált rendszer hatálya alá eső valamennyi vidékfejlesztési intézkedés tekintetében a támogatásokra vonatkozó csökkentéseket, visszavonásokat és szankciókat – adott esetben – a következő sorrendben kell kiszámítani:

a) 

a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. címének IV. fejezetében előírt támogatáscsökkentéseket és szankciókat – a hivatkozott rendelet 16. cikkében említet szankciók kivételével – a meg nem felelés valamennyi esetére alkalmazni kell;

b) 

az a) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet III. címében előírt támogatáselutasítás kiszámításának alapját;

c) 

a b) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 13. és 14. cikkének megfelelően késedelmes benyújtás esetén alkalmazott támogatáscsökkentés kiszámításának alapját;

d) 

a c) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének megfelelően a mezőgazdasági parcella be nem jelentése esetén alkalmazott támogatáscsökkentés kiszámításának alapját;

e) 

a d) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet III. címében előírt támogatásvisszavonás kiszámításának alapját;

f) 

az e) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a következők alkalmazásának alapját:

i. 

az 1307/2013/EU rendelet 51. cikke (2) bekezdésében előírt lineáris támogatáscsökkentés;

ii. 

az 1307/2013/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdésében előírt lineáris támogatáscsökkentés;

iii. 

az 1307/2013/EU rendelet 65. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt lineáris támogatáscsökkentés;

iv. 

az 1307/2013/EU rendelet 65. cikke (4) bekezdésében előírt lineáris támogatáscsökkentés;

v. 

az olyan esetben alkalmazandó lineáris támogatáscsökkentések, amikor az 1307/2013/EU rendelet 41. cikke szerint teljesítendő kifizetések meghaladják az említett rendelet 42. cikkének (2) bekezdésével összhangban rögzített nemzeti felső határértéket.46]

(3)  

A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a következők alapját:

a) 

az 1307/2013/EU rendelet 11. cikke szerinti támogatáscsökkentések alkalmazása;

b) 

az 1307/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti lineáris támogatáscsökkentési kulcs alkalmazása;

c) 

az 1307/2013/EU rendelet 8. cikke szerinti kiigazítási arány alkalmazása.

(4)  
A (3) bekezdés alkalmazásából származó kifizetések összege alapul szolgál a kölcsönös megfeleltetés figyelmen kívül hagyása miatt a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezetével összhangban alkalmazott támogatáscsökkentések kiszámításához.

7. cikk

Jogosulatlan kifizetések visszafizettetése

(1)  
Amennyiben jogosulatlan kifizetésre kerül sor, a kérdéses összeget a kedvezményezett – adott esetben – a (2) bekezdés szerint kiszámított kamattal együtt köteles visszafizetni.
(2)  
A kamatot a kedvezményezett számára a visszafizetési felszólításban előírt – legfeljebb 60 napos – fizetési határidő és a visszafizetés vagy levonás között eltelt időszakra kell felszámítani.

Az alkalmazandó kamatlábat a nemzeti törvényekkel összhangban kell meghatározni, de az nem lehet alacsonyabb a nemzeti rendelkezések alapján visszafizettetett összegeknél alkalmazott kamatlábnál.

(3)  
Az (1) bekezdésben említett visszafizetési kötelezettség nem alkalmazandó, ha a kifizetésre az illetékes hatóság vagy más hatóság hibájából került sor, és a kedvezményezettel szemben nem volt elvárható, hogy a hibát észrevegye.

Ha azonban a hiba az érintett kifizetés kiszámítására vonatkozó tényszerű elemeket érinti, az első albekezdést csak akkor kell alkalmazni, ha a visszafizettetésről szóló határozatot a kifizetéstől számított 12 hónapon belül nem közölték.

8. cikk

Az üzemek átruházása

(1)  

E cikk alkalmazásában:

a)

„a mezőgazdasági üzem átruházása” : az érintett termelési egységek vonatkozásában az eladás, haszonbérletbe adás vagy bármilyen hasonló típusú ügylet;

b)

„átruházó” : az a kedvezményezett, akinek az üzemét átruházzák egy másik kedvezményezettre;

c)

„az átruházás kedvezményezettje” : az a kedvezményezett, akire az üzemet átruházzák.

(2)  
Amennyiben egy üzemet a támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem benyújtása után teljes egészében átruháznak egy kedvezményezettről egy másikra még az előtt, hogy teljesült volna a támogatás nyújtásához szükséges valamennyi feltétel, az átruházó részére az átruházott üzemre vonatkozóan nem nyújtható támogatás.
(3)  

Az átruházó által kért támogatást vagy kifizetést az átruházás kedvezményezettjének kell nyújtani, ha:

a) 

az átruházás kedvezményezettje a tagállam által meghatározandó időszakon belül értesíti az illetékes hatóságot az átruházásról, és kéri a támogatás kifizetését;

b) 

a kedvezményezett minden, az illetékes hatóság által kért bizonyítékot bemutat;

c) 

az átruházott üzem vonatkozásában a támogatás odaítéléséhez szükséges minden feltétel teljesült.

(4)  

Amint a kedvezményezett értesíti az illetékes hatóságot, és a (3) bekezdés a) pontja szerint kéri a támogatás kifizetését:

a) 

az átruházó összes joga és kötelezettsége, amely az illetékes hatóság és az átruházó között a támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átruházás kedvezményezettjére száll át;

b) 

az átruházónak a támogatás odaítéléséhez szükséges minden cselekményét és az átruházást megelőzően tett minden nyilatkozatát a kedvezményezettnek kell tulajdonítani a vonatkozó uniós szabályok alkalmazásában;

c) 

adott esetben az átruházott üzemet a szóban forgó igénylési év vonatkozásában különálló üzemnek kell tekinteni.

(5)  

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy adott esetben a támogatást az átruházónak ítélik oda. Ebben az esetben:

a) 

az átruházás kedvezményezettjének nem nyújtanak támogatást;

b) 

a tagállamok értelemszerűen alkalmazzák a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított követelményeket.

9. cikk

Értesítések

(1)  

Valamennyi közvetlen kifizetési rendszer, vidékfejlesztési intézkedés és technikai segítségnyújtás, valamint az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszerek esetében a tagállamok minden évben július 15-ig értesítik a Bizottságot az előző naptári évre vonatkozó ellenőrzési adatokról és statisztikákról, valamint különösen az alábbiakról:

a) 

az egyes kedvezményezettek adatai a támogatási kérelmek vagy kifizetési kérelmek, a bejelentett és/vagy támogatási kérelem tárgyát képező földterületek és állatok, valamint az adminisztratív, helyszíni és utólagos ellenőrzések eredményei tekintetében;

b) 

adott esetben a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzések eredményei, a vonatkozó csökkentéseket és kizárásokat is beleértve.

Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell megküldeni az ellenőrzési adatok és statisztikák küldésére vonatkozóan a Bizottság által a tagállamok számára rendelkezésre bocsátott műszaki előírásoknak megfelelően.

(2)  
A tagállamok július 15-ig eljuttatják a Bizottságnak a kölcsönös megfeleltetési követelmények ellenőrzése kapcsán választott lehetőségekről, valamint a kölcsönös megfeleltetési követelmények és előírások ellenőrzéséért felelős, illetékes ellenőrző szervekről szóló jelentést. Az említett jelentésben szereplő információk későbbi módosításairól haladéktalanul értesítést kell küldeni.

▼M10 —————

▼B

(4)  
Az integrált rendszer részeként létrehozott számítógépes adatokat az ágazati szabályok keretében a Bizottságnak megküldendő információk alátámasztására kell felhasználni.II.

CÍM

INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS KONTROLLRENDSZERI.

FEJEZET

Általános szabályok

▼M1

10. cikk

A közvetlen kifizetések előlegei

Amikor egy tagállam az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének megfelelően közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó előleget fizet, az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkében említett, a pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében alkalmazandó kiigazítási arányt nem kell figyelembe venni az előleg kiszámításához.

A kedvezményezetteknek december 1-jétől kifizetendő egyenleg megállapításakor az adott igénylési évben a pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében alkalmazandó kiigazítási arányt az említett évben teljesített közvetlen kifizetések teljes összegére vonatkozóan figyelembe kell venni.

▼BII.

FEJEZET

Támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek1.

szakasz

Közös rendelkezések

11. cikk

Az eljárások egyszerűsítése

(1)  

Hacsak arról az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU rendelet, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet vagy e rendelet másképpen nem rendelkezik, a tagállamok megengedhetik vagy előírhatják, hogy bármely, e rendelet szerinti közlés – vagyis mind a kedvezményezettől a hatóságok felé irányuló, mind az ellentétes irányú közlések – küldése elektronikus úton történjen, feltéve, hogy ez nem vezet a kedvezményezettek közötti hátrányos megkülönböztetéshez, valamint megfelelő intézkedések történtek különösen annak biztosítására, hogy:

a) 

a kedvezményezettet egyértelműen azonosítsák;

b) 

a kedvezményezett megfeleljen az érintett közvetlen kifizetési rendszer vagy vidékfejlesztési intézkedés összes követelményének;

c) 

a megküldött adatok a szóban forgó közvetlen kifizetési rendszer vagy vidékfejlesztési intézkedés megfelelő igazgatása tekintetében megbízhatóak legyenek; ha a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 9. pontjában meghatározott állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis adatai felhasználásra kerülnek, az adatbázis biztosítsa az érintett közvetlen kifizetési rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések megfelelő irányításához szükséges megbízhatósági és végrehajtási szintet;

d) 

amennyiben a kísérő dokumentumok nem küldhetők meg elektronikus úton, az illetékes hatóságnak az ilyen dokumentumokat a nem elektronikus adatküldésre vonatkozó határidőig meg kell kapnia.

(2)  
A támogatási kérelmek vagy kifizetési kérelmek benyújtása tekintetében a tagállamok – az (1) bekezdésben megállapított feltételek szerint – előírhatnak egyszerűsített eljárásokat, amennyiben az adatok már az illetékes hatóságok rendelkezésére állnak, különösen, ha az érintett kifizetési rendszer vagy vidékfejlesztési intézkedés keretében legutóbb benyújtott támogatási kérelemhez vagy kifizetési kérelemhez képest az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdésével összhangban nem történtek változások. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a támogatási kérelmek vagy a kifizetési kérelmek vonatkozásában felhasználják nemzeti hatóságok rendelkezésére álló adatforrásokból származó adatokat. Ebben az esetben az adott tagállam gondoskodik arról, hogy az említett adatforrások az adatok megbízhatóságának, integritásának és biztonságának garantálása érdekében rendelkezzenek az adatok megfelelő kezeléséhez szükséges megbízhatósági szinttel.
(3)  
Amennyiben lehetséges, a támogatási kérelemmel vagy kifizetési kérelemmel együtt benyújtandó igazoló dokumentumokban megadandó információkat az illetékes hatóság közvetlenül a szóban forgó információ forrásától is beszerezheti.

▼M1

(4)  
Abban az esetben, ha az integrált rendszer rendelkezik az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdésében említett, földrajzi információs rendszeren alapuló interfészen keresztül rendelkezésre bocsátott előre kitöltött formanyomtatványokról és megfelelő grafikus anyagokról, amelyek lehetővé teszik a bejelentett területek térinformációs és alfanumerikus adatainak feldolgozását (a továbbiakban: „a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványa”), a tagállamok úgy dönthetnek, hogy előzetes keresztellenőrzési rendszert vezetnek be (a továbbiakban: „előzetes ellenőrzések”), amely magában foglalja legalább e rendelet 29. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a), b) és c) pontjában említett keresztellenőrzéseket. ►M10  A kedvezményezetteket kellő időben értesíteni kell az eredményekről, támogatva őket a támogathatósági kritériumok, a kötelezettségvállalások és az egyéb kötelezettségek teljesítésében. A tagállamok a 40a. cikk (1) bekezdése első albekezdésének d) pontjában említett, parcellánkénti előzetes eredményeket felhasználhatják a monitoring útján nem ellenőrzött támogatási programok és támogatási intézkedések előzetes ellenőrzése szempontjából releváns információként. Amennyiben egy tagállam emellett dönt, a 40a. cikk (4) bekezdése nem alkalmazandó az előzetes ellenőrzések kapcsán a kedvezményezetteknek küldendő értesítésekre. ◄

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy ilyen előzetes ellenőrzéseket hajtanak végre regionális szinten, feltéve hogy regionális szinten kiépítették a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványát használó rendszert.

(5)  
Ha a kedvezményezett az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkében említett agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveleteket érintő támogatási kérelmet benyújtó személyek csoportja (a továbbiakban: „gazdálkodóközösség”), a tagállam úgy határozhat, hogy a gazdálkodóközösség által benyújtandó egyszerűsített éves kifizetési kérelem (a továbbiakban: „kollektív kérelem”) bevezetésével eltér az e rendelet 14. cikkében megfogalmazott követelménytől, miszerint a kifizetési kérelemnek a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt tartalmaznia kell, illetve az e rendelet 13. cikkében megfogalmazott korlátozástól, miszerint a támogatás megfelelő adminisztratív és pénzügyi igazgatása érdekében az összes vonatkozó adatot a kifizetési kérelmek benyújtásának határnapjáig kell benyújtani.

E rendelet 2., 3., 4., 9., 11., 13., 15. és 16. cikke, a 17. cikk (1) és (3)–(9) bekezdése, valamint a 21., 24., 25., 27., 28., 29., 35., 38., 39., 40., 42., 43. és 45. cikke, továbbá a 640/2014/EU rendelet 4., 12. és 13. cikke értelemszerűen alkalmazandó a kollektív kérelemre vonatkozó követelmények tekintetében.

A gazdálkodóközösségek esetében a tagállamoknak a vidékfejlesztési programban ismertetniük kell az adminisztratív megállapodásokat.

▼B

12. cikk

Az egységes kérelemre és a vidékfejlesztési intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozó általános rendelkezések

(1)  
Ha a tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (4) bekezdésével összhangban úgy döntenek, hogy a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos támogatási kérelmek és a vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggő kifizetési kérelmek benyújtása egyetlen támogatási kérelemmel történjen, e rendelet 20., 21. és 22. cikke értelemszerűen alkalmazandó a szóban forgó rendszerek vagy intézkedések hatálya alá tartozó támogatási és/vagy kifizetési kérelmek tekintetében megállapított különös követelményekre.
(2)  
Az a kedvezményezett, aki valamely területalapú közvetlen kifizetés vagy vidékfejlesztési intézkedés keretében támogatást igényel, évente csak egyetlen egységes kérelmet nyújthat be.
(3)  
A tagállamok megfelelő eljárásokat írnak elő a vidékfejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására vonatkozóan.

13. cikk

Az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek benyújtásának határnapja

(1)  
A tagállamok meghatározzák azokat a határnapokat, ameddig az egységes kérelem, a támogatási kérelmek, illetve a kifizetési kérelmek benyújthatók. ►M10  ————— ◄

Az említett határnapok rögzítésekor a tagállamok a támogatás megfelelő adminisztratív és pénzügyi igazgatása érdekében figyelembe veszik az összes vonatkozó adat rendelkezésére állásához szükséges időt, és gondoskodnak arról, hogy hatékony ellenőrzéseket lehessen beütemezni.

(2)  
Az 1306/2013/EU rendelet 78. cikkének második bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően az (1) bekezdésben említett határnapok rendkívüli időjárási körülmények miatt bizonyos övezetekben helyezhetők későbbi időpontra is.

14. cikk

Az egységes kérelem és a kifizetési kérelem tartalma

(1)  

Az egységes kérelemnek és a kifizetési kérelemnek a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt tartalmaznia kell, különösen az alábbiakat:

a) 

a kedvezményezett személyazonossága;

b) 

az érintett közvetlen kifizetési rendszerek és/vagy vidékfejlesztési intézkedések részletei;

c) 

a támogatási jogosultságok azonosítása az alaptámogatási rendszerre vonatkozóan a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkében előírt azonosítási és nyilvántartási rendszerrel összhangban;

d) 

a mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági parcellájának egyértelmű azonosítását lehetővé tévő adatok, hektárban kifejezett területük két tizedesjegy pontossággal, elhelyezkedésük, és szükség esetén a mezőgazdasági parcella hasznosítására vonatkozó további részletek;

e) 

adott esetben az olyan, nem mezőgazdasági földterület egyértelmű azonosítását lehetővé tévő részletek, amelyre vonatkozóan a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek;

f) 

adott esetben az érintett rendszer és/vagy intézkedés keretében biztosított támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges igazoló dokumentumok;

g) 

a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy ismeri a szóban forgó közvetlen kifizetési rendszerre és/vagy vidékfejlesztési intézkedésre vonatkozó feltételeket;

h) 

adott esetben a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az 1307/2013/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdése első és második albekezdésében szereplő, nem mezőgazdasági jellegű üzleti vállalkozás működtetésével és tevékenység végzésével foglalkozik.

(2)  
Az (1) bekezdés c) pontjában említett támogatási jogosultságok azonosítása céljából az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdése értelmében a kedvezményezettek rendelkezésére bocsátott formanyomtatványoknak tartalmazniuk kell a támogatási jogosultságoknak a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkében előírt azonosítási és nyilvántartási rendszer szerinti azonosítását.
(3)  
Az alaptámogatási rendszer alkalmazásának első évében a tagállamok a támogatási jogosultságok tekintetében eltérhetnek e cikk és e rendelet 17. cikkének rendelkezéseitől.

▼M8 —————

▼M1

14a. cikk

Kollektív kérelmek

(1)  
Ha a tagállam igénybe veszi a kollektív kérelmek bevezetésének lehetőségét, a 14. cikk nem vonatkozik az ilyen kollektív kérelmekre.
(2)  
A gazdálkodóközösség évente egy kollektív kérelmet nyújt be.
(3)  

A kollektív kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt, az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkében említett agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek körébe tartozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos információk kivételével. A kollektív kérelem főként az alábbiakat tartalmazza:

a) 

a gazdálkodóközösség azonosítása;

b) 

a gazdálkodóközösség minden tagjának egyedi azonosítása;

c) 

hivatkozás a gazdálkodóközösség által benyújtott támogatási kérelemre;

d) 

az érintett agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek részletezése;

e) 

a mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági parcellájának egyértelmű azonosítását lehetővé tévő adatok, hektárban kifejezett területük két tizedesjegy pontossággal, elhelyezkedésük, és szükség esetén a mezőgazdasági parcella hasznosítására vonatkozó további részletek;

f) 

adott esetben az olyan, nem mezőgazdasági földterület egyértelmű azonosítását lehetővé tévő részletek, amelyre vonatkozóan a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek;

g) 

adott esetben az érintett intézkedésre való jogosultság megállapításához szükséges igazoló okmányok;

h) 

a gazdálkodóközösség nyilatkozata arról, hogy a tagjai ismerik a szóban forgó vidékfejlesztési intézkedések feltételeit és a meg nem felelés pénzügyi következményeit.

Ha a gazdálkodóközösség által benyújtott támogatási kérelem tartalmazza az első albekezdés b), d) és h) pontjában említett információkat, ezek az információk helyettesíthetők a támogatási kérelemre történő hivatkozással.

(4)  
A (3) bekezdés első albekezdésétől eltérve a tagállamok úgy határozhatnak, hogy a kollektív kérelemnek tartalmazni kell az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek körébe tartozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos valamennyi részletet.
(5)  
A gazdálkodóközösség legkésőbb 14 naptári nappal a kötelezettségvállalás végrehajtását megelőzően értesíti az illetékes hatóságot az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek körébe tartozó valamennyi kötelezettségvállalásról. A tagállamoknak rendelkezniük kell az értesítésre vonatkozó megfelelő eljárásról.

Ha a kollektív kérelem a (4) bekezdésnek megfelelően tartalmazza az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek körébe tartozó kötelezettségvállalások részleteit, a kötelezettségvállalásokról csak akkor kell e bekezdés első albekezdése értelmében értesítést küldeni, ha változás történik a kötelezettségvállalás típusában, a végrehajtása idejében vagy helyében.

▼M8

15. cikk

Az egységes kérelem és a kifizetési kérelem módosítása

(1)  

Az egységes kérelem, illetve a kifizetési kérelem benyújtásának határideje után az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem kiegészíthető vagy kiigazítható egyéni mezőgazdasági parcellákkal vagy egyéni támogatási jogosultságokkal, feltéve, hogy az érintett közvetlen támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések követelményei teljesülnek.

Az egységes kérelemben már bejelentett egyéni mezőgazdasági parcellák vagy támogatási jogosultságok tekintetében a hasznosítást, a közvetlen támogatási rendszert vagy a vidékfejlesztési intézkedést érintő módosítások ugyanezekkel a feltételekkel tehetők meg.

Amennyiben az első és a második albekezdésben említett módosítások hatással vannak valamely benyújtandó igazoló dokumentumra vagy szerződésre, a szóban forgó dokumentumok vagy szerződések ennek megfelelően módosíthatók.

(1a)  
Ha a kedvezményezettet a 11. cikk (4) bekezdésének megfelelően értesítették az előzetes ellenőrzések eredményéről, a kedvezményezett módosíthatja az egységes kérelmét vagy a kifizetési kérelmét, hogy az valamennyi szükséges korrekciót tartalmazzon az egyes parcellák vonatkozásában a keresztellenőrzések potenciális meg nem felelést jelző eredményének megfelelően.
(1b)  
Amennyiben a monitoring útján végzett ellenőrzésre a 40a. cikknek megfelelően kerül sor, és az illetékes hatóságok közölték a 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett parcellánkénti előzetes eredményeket, a kedvezményezettek módosíthatják az egyéni mezőgazdasági parcellák használatára vonatkozó egységes kérelmet vagy kifizetési kérelmet, feltéve, hogy teljesülnek az érintett közvetlen kifizetési rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések követelményei. Egyéni támogatási jogosultságok hozzáadhatók azokban az esetekben, amikor az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosítása a bejelentett terület megnövekedését eredményezi.
(2)  

►M10  Az (1) bekezdéssel összhangban végrehajtott módosításokról a tagállam által meghatározott határidőig értesíteni kell az illetékes hatóságot. ◄

►M10  ————— ◄ E határidő azonban nem lehet az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem benyújtására a 13. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott határidőt követő 15. naptári napnál korábbi időpont.

Az első és második albekezdéstől eltérve a tagállamok – kellően indokolt esetben – engedélyezhetik a kedvezményezettnek, hogy egy későbbi időpontban módosítsa egységes kérelmét vagy kifizetési kérelmet az 1307/2013/EU rendelet III. címe 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás vagy az 1305/2013/EU rendelet 30. cikke szerinti, Natura 2000 és a víz-keretirányelv szerinti támogatás céljából bejelentett mezőgazdasági parcellák használatát illetően, feltéve, hogy ezáltal az érintett kedvezményezett nem kerül kedvezőbb helyzetbe az eredeti kérelmen alapuló kötelezettségek teljesítése tekintetében. Ebben az esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy meghatározzák azt a határidőt, ameddig értesíteni kell az illetékes hatóságot ezekről a módosításokról.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

(2a)  

Az (1a) bekezdésnek megfelelően az előzetes ellenőrzéseket követő módosításokról legkésőbb a kedvezményezettnek az előzetes ellenőrzések eredményéről való értesítésére vonatkozóan a 11. cikk (4) bekezdésében említett határidőtől számított kilenc naptári napon belül értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

(2b)  

A 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett parcellánkénti előzetes eredmények (1b) bekezdés szerinti közlését követő módosításokról az illetékes hatóságot a hatóság által a támogatási program, a támogatási intézkedés vagy a művelettípus szintjén meghatározott időpontig tájékoztatni kell. A határidőnek legalább 15 naptári nappal korábbra kell esnie annál a napnál, amelyen az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke szerint az első részlet kifizetését vagy az előlegfizetést teljesíteni kell.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

(3)  

Amennyiben az illetékes hatóság már tájékoztatta a kedvezményezettet az egységes kérelemben vagy a kifizetési kérelemben található meg nem felelés bármilyen esetéről, vagy értesítette a helyszíni ellenőrzés végzésére irányuló szándékáról, és a helyszíni ellenőrzés meg nem felelést tár fel, az (1) bekezdés szerinti módosításokra a meg nem felelés által érintett mezőgazdasági parcellákkal kapcsolatban nincs lehetőség.

Az első albekezdés alkalmazásában a 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt kötelezettség nem minősül a kedvezményezett arról való értesítésének, hogy az illetékes hatóság helyszíni ellenőrzést kíván végezni.

▼B

16. cikk

Az előre kitöltött formanyomtatványok helyesbítése

Egységes kérelem, támogatási kérelem és/vagy kifizetési kérelem formanyomtatványának benyújtásakor a kedvezményezett köteles helyesbíteni az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdése szerinti előre kitöltött formanyomtatványt, ha bármilyen módosításra – különösen a támogatási jogosultságoknak az 1307/2013/EU rendelet 34. cikke szerinti átruházására – került sor, vagy ha a formanyomtatványon feltüntetett információk nem helytállóak.2.

szakasz

A területalapú támogatási rendszerekre vonatkozó támogatási kérelmek és a területalapú támogatási intézkedésekre vonatkozó kifizetési kérelmek

17. cikk

A területalapú támogatási rendszerekhez kapcsolódó támogatási kérelmekre és a területalapú támogatási intézkedésekhez kapcsolódó támogatási kérelmekre vonatkozó különös követelmények

▼M1

(1)  
A 14. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti mezőgazdasági üzem és/vagy nem mezőgazdasági földterület összes mezőgazdasági parcellájának azonosítása érdekében az illetékes hatóság a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványát.

▼B

(2)  

Az (1) bekezdés a következők szerint alkalmazandó:

a) 

a 2016. igénylési évtől a kedvezményezettek azon számára, amely az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében az előző évben meghatározott terület legalább 25 %-ának lefedéséhez szükséges;

b) 

a 2017. igénylési évtől a kedvezményezettek azon számára, amely az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében az előző évben meghatározott terület legalább 75 %-ának lefedéséhez szükséges;

c) 

a 2018. igénylési évtől minden kedvezményezettre.

(3)  

Ha a támogatási kérelmet és/vagy kifizetési kérelmet a kedvezményezett nem tudja földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványa útján benyújtani, az illetékes hatóság a kedvezményezettnek:

a) 

megadja a szükséges technikai segítséget; vagy

b) 

az előre kitöltött formanyomtatványt és a megfelelő grafikus anyagokat papíron bocsátja rendelkezésre. Ebben az esetben az illetékes hatóság a kedvezményezettől kapott adatokat átvezeti a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványába.

(4)  
A kedvezményezett rendelkezésére bocsátott előre kitöltött formanyomtatványokban referenciaparcellánként meg kell adni a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti támogatható legnagyobb területet, valamint az előző évben az alaptámogatási rendszer, az egységes területalapú rendszer és/vagy a területalapú vidékfejlesztési intézkedések céljából mezőgazdasági parcellánként meghatározott területet.

A kedvezményezettnek az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdésével összhangban biztosított grafikus anyagoknak meg kell jelölniük a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaparcellák határvonalait és egyedi azonosítójukat, valamint meg kell adniuk az előző évben meghatározott mezőgazdasági parcellák határvonalait azért, hogy a kedvezményezett minden egyes mezőgazdasági parcella méretét és elhelyezkedését helyesen tüntethesse fel. A 2016. igénylési évtől a grafikus anyagokban az előző évben meghatározott ökológiai jelentőségű területek típusát, méretét és elhelyezkedését is fel kell tüntetni.

(5)  
A kedvezményezett köteles egyértelműen azonosítani és bejelenteni minden egyes mezőgazdasági parcellát, valamint – adott esetben – az ökológiai jelentőségű területek típusát, méretét és elhelyezkedését. A környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetések tekintetében a kedvezményezett a bejelentett mezőgazdasági parcellák hasznosítási módját is köteles meghatározni.

E célból a kedvezményezett megerősítheti az előre kitöltött formanyomtatványban szereplő információkat. Amennyiben azonban az adott mezőgazdasági parcella területére, elhelyezkedésére vagy határvonalaira, vagy – adott esetben – az ökológiai jelentőségű területek méretére és elhelyezkedésére vonatkozó információk nem helytállóak vagy nem teljesek, a kedvezményezett köteles helyesbíteni vagy módosítani az előre kitöltött formanyomtatványt.

Az illetékes hatóság a kedvezményezettek által az előre kitöltött formanyomtatványban tett helyesbítések vagy kiegészítések alapján értékeli, hogy – tekintettel a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (3) bekezdésére – szükség van-e a megfelelő referenciaparcellára vonatkozó adatok naprakésszé tételére.

(6)  
Amennyiben a kedvezményezett az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban az 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 39. cikkének (2) bekezdése vagy az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkének (2) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalások teljesítése révén folytat egyenértékű gyakorlatokat, az adott kötelezettségvállalást a megfelelő kifizetési kérelemre történő hivatkozással fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.

Ha a kedvezményezett az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerek révén folytat egyenértékű gyakorlatokat, e rendelet 4. és 5. cikke értelemszerűen alkalmazandó az előre kitöltött formanyomtatvány és a kedvezményezett nyilatkozata vonatkozásában.

Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdésével összhangban a regionális vagy együttes végrehajtás alkalmazásában és az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettségeknek a kedvezményezettek által egyénileg teljesítendő részét illetően az említett regionális vagy együttes végrehajtásban részt vevő kedvezményezettek e cikk (5) bekezdésének megfelelően minden egyes mezőgazdasági parcella vonatkozásában kötelesek egyértelműen azonosítani és bejelenteni az ökológiai jelentőségű terület típusát, méretét és elhelyezkedését. Támogatási kérelmükben, illetve kifizetési kérelmükben a kedvezményezetteknek hivatkozniuk kell az e rendelet 18. cikkében említett, regionális vagy együttes végrehajtásra vonatkozó nyilatkozatra.

(7)  

Az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdése szerinti, kender termelésére használt területek tekintetében az egységes kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) 

a kenderrel bevetett parcellák azonosításához szükséges valamennyi információ, a vetőmag fajtájának megjelölésével;

b) 

a felhasznált vetőmag mennyiségének feltüntetése (kg/hektár);

▼M5

c) 

a 2002/57/EK tanácsi irányelvvel ( 5 ) és különösen annak 12. cikkével összhangban a vetőmag csomagolásán alkalmazott hatósági címkék, illetve a tagállam által azokkal egyenértékűnek elismert bármely más dokumentum; vagy a 2008/62/EK bizottsági irányelvnek ( 6 ) megfelelően minősített genetikai anyagok esetében a beszállító címkéi vagy a genetikai anyagok vetőmagjának csomagolásán alkalmazott, a szóban forgó irányelv 18. cikkében említett nyomtatott, illetve bélyegzett felirat.

▼M3

Az első albekezdés c) pontjától eltérve amennyiben a vetésre az egységes kérelem benyújtási határnapja után kerül sor, a címkéket legkésőbb június 30-ig kell benyújtani. A köztes kultúraként termesztett kender esetében azonban a címkéket a tagállamok által meghatározott időpontig kell benyújtani, de legkésőbb szeptember 1-jéig. Amennyiben a címkéket más nemzeti hatósághoz is be kell nyújtani, a tagállamok előírhatják, hogy a szóban forgó címkéket az említett ponttal összhangban való benyújtásuk után vissza kell jutatni a kedvezményezetthez. A visszajuttatott címkéken jelezni kell, hogy azokat már használták kérelem benyújtásához.

▼B

(8)  

Az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 2. fejezetében előírt, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás esetében az egységes kérelemnek tartalmaznia kell:

a) 

a használt gyapotfajta vetőmagjának nevét;

b) 

adott esetben annak az elismert ágazati szervezetnek a nevét és címét, amelyben a kedvezményezett tagsággal rendelkezik.

(9)  
Azokat a területeket, amelyeket az 1307/2013/EU rendelet III., IV. és V. címében előírt támogatási rendszerek vagy az 1308/2013/EU rendeletben említett borágazati támogatási rendszerek céljaitól eltérő célból hasznosítanak, egy vagy több „egyéb hasznosítás” rovatban kell bejelenteni.

18. cikk

A regionális vagy együttes végrehajtásra vonatkozó nyilatkozat

Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti valamennyi regionális, illetve együttes végrehajtás tekintetében regionális végrehajtásra vagy együttes végrehajtásra vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtani, amely kiegészíti az egyes kedvezményezettek támogatási kérelmét vagy kifizetési kérelmét.

A nyilatkozatnak minden szükséges kiegészítő információt tartalmaznia kell ahhoz, hogy ellenőrizhető legyen az említett rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti regionális vagy együttes végrehajtás tekintetében fennálló kötelezettségek betartása, különös tekintettel az alábbiakra:

a) 

valamennyi részt vevő kedvezményezett egyedi azonosítója;

b) 

az a minimális százalékos arány, amelyet az említett rendelet 46. cikke (6) bekezdésének második albekezdése értelmében valamennyi kedvezményezettnek egyénileg kell teljesítenie;

c) 

a szóban forgó rendelet 46. cikkének (5) bekezdésében említett, egymással határos ökológiai jelentőségű területek egybefüggő struktúráinak összterülete vagy azoknak a hivatkozott rendelet 46. cikkének (6) bekezdése szerinti ökológiai jelentőségű közös területeknek az összterülete, amelyek tekintetében a kötelezettségeket együttesen kell teljesíteni;

d) 

előre kitöltött grafikus anyag, amely feltünteti a határvonalakat, valamint megadja az egymással határos ökológiai jelentőségű területek egybefüggő struktúráinak vagy az ökológiai jelentőségű közös területeknek az egyértelmű azonosítására és határvonalaik jelölésére felhasználandó referenciaparcellák egyedi azonosítását.

Amennyiben regionális végrehajtás esetén a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 46. cikkének (6) bekezdésében előírt részletes terv az e cikk második bekezdésében felsorolt valamennyi információt tartalmazza, az első bekezdés szerinti nyilatkozat helyettesíthető a tervre történő hivatkozással.

Együttes végrehajtás esetén az első bekezdés szerinti nyilatkozatot ki kell egészíteni a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 47. cikkének (4) bekezdésében előírt írásos megállapodással.

19. cikk

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben való részvételre irányuló kérelem és az említett rendszerből való kilépés

(1)  
Az 1307/2013/EU rendelet 62. cikkének (1) bekezdésében említett mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben való részvételre vonatkozóan 2015-ben benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell az ugyanazon kedvezményezett által a 2015. igénylési év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemre való hivatkozást és – adott esetben – a kérelmező azon nyilatkozatát, amelyben megerősíti, hogy ismeri a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tekintetében az említett rendelet 64. cikkében előírt különös feltételeket.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdésben említett kérelmet az egységes kérelemmel együtt vagy annak részeként kell benyújtani.

(2)  
A 2016. igénylési évtől kezdődő hatállyal a tagállamok előírják az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdése szerinti egyszerűsített kérelmezési eljárás alkalmazását.
(3)  

A (2) bekezdésben említett kérelmezési eljárás céljára használandó, előre kitöltött formanyomtatványokat a 2015. igénylési évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelemben szereplő adatok alapján kell elkészíteni; a formanyomtatványoknak tartalmazniuk kell különösen:

a) 

az 1307/2013/EU rendelet 64. cikkében foglalt rendelkezések betartásának megállapításához szükséges valamennyi kiegészítő információt, valamint – adott esetben – minden olyan további információt, amely nélkülözhetetlen annak megerősítéséhez, hogy a kedvezményezett még mindig megfelel az említett rendelet 9. cikkének;

b) 

a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy ismeri az 1307/2013/EU rendelet 64. cikkében előírt mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerre vonatkozó különös feltételeket.

Amennyiben a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet 63. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában megállapított támogatási módszert választják ugyanazon bekezdés harmadik albekezdésének alkalmazása nélkül, e bekezdés első albekezdésétől eltérve az előre kitöltött formanyomtatványokat e fejezet 1. szakaszával összhangban kell rendelkezésre bocsátani.

(4)  
Azok a kedvezményezettek, akik a 2015 utáni évek tekintetében úgy döntenek, hogy az 1307/2013/EU rendelet 62. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban kilépnek a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerből vagy az említett rendelet 62. cikkének (2) bekezdése értelmében visszalépnek a rendszerben való részvételtől, kilépési vagy visszalépési szándékukról az adott tagállam által megállapított szabályok szerint tájékoztatják az illetékes hatóságot.3.

szakasz

Egyéb kérelmek

20. cikk

A támogatási kérelmekre vonatkozó különös rendelkezések

Az a kedvezményezett, aki a területalapú támogatási rendszerek keretében nem igényel támogatást, viszont az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt valamely egyéb támogatási rendszer vagy az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszer keretében támogatást igényel, és rendelkezik mezőgazdasági területtel, támogatási kérelmében e rendelet 17. cikkével összhangban köteles bejelenteni a szóban forgó területeket.

Az a kedvezményezett, aki csak az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartozik, támogatási kérelmében köteles megjelölni a rendelkezésére álló területeket minden olyan naptári év tekintetében, amelyben e kötelezettségek fennállnak.

A tagállamok azonban mentesíthetik a kedvezményezetteket az első és a második albekezdésben említett kötelezettség alól, amennyiben a szóban forgó információk az illetékes hatóságok rendelkezésére állnak olyan egyéb igazgatási és kontrollrendszerek keretében, amelyek az 1306/2013/EU rendelet 61. cikkével összhangban az integrált rendszerrel kompatibilisek.

21. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében az állatállomány-alapú támogatási kérelemre és kifizetési kérelemre vonatkozó követelmények

(1)  

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 15. pontjában meghatározott állatállomány-alapú támogatási kérelemnek, illetve az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 14. pontjában meghatározott, állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések hatálya alá tartozó kifizetési kérelemnek a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt tartalmaznia kell, különösen az alábbiakat:

a) 

a kedvezményezett személyazonossága;

b) 

hivatkozás az egységes kérelemre, ha azt már benyújtották;

c) 

az állatok száma minden olyan fajta esetében, amelyekre vonatkozóan állatállomány-alapú támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtanak be, és a szarvasmarhafélék esetében az állatok azonosítási kódja;

d) 

adott esetben a kedvezményezett kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a c) pontban említett állatokat a tagállam által megállapított időszakban a mezőgazdasági üzemében tartja, valamint információ arról (azokról) a hely(ek)ről, ahol az állatokat az érintett időszakban tartják;

e) 

adott esetben az érintett program vagy intézkedés keretében biztosított támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges igazoló dokumentumok;

f) 

a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy ismeri a szóban forgó támogatásra vonatkozó feltételeket.

(2)  
Minden állattartó számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a számítógépes adatbázisban róla és állatairól tárolt adatokat érintően az illetékes hatóságoktól korlátozás nélkül, ésszerű időközönként és túlzott késedelem nélkül tájékoztatást kapjon. Az állatállomány-alapú támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem benyújtásakor a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szóban forgó adatok helytállóak és teljes körűek, ellenkező esetben a nem helytálló adatokat helyesbítenie, a hiányzó adatokat pedig pótolnia kell.
(3)  
A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az állatállomány-alapú támogatási kérelemnek vagy kifizetési kérelemnek az (1) bekezdésben említett információk egy részét nem kell tartalmaznia, ha azokat már közölték az illetékes hatósággal.
(4)  
A tagállamok bevezethetnek olyan eljárásokat, amelyek révén az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisban tárolt adatokat az állatállomány-alapú támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem céljából fel lehet használni, feltéve, hogy az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis az egyes állatok szintjén biztosítja az érintett támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések megfelelő irányításához szükséges megbízhatósági és végrehajtási szintet.

Az első albekezdésben említett eljárások állhatnak egy olyan rendszerből, amely szerint a kedvezményezett támogatási kérelmet nyújthat be minden olyan állat tekintetében, amely a tagállam által meghatározandó időpontban vagy időszakban az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisban szereplő adatok alapján támogatható.

Ebben az esetben a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy:

a) 

a szóban forgó támogatási rendszerre és/vagy támogatási intézkedésre alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban a második albekezdésben említett időpont vagy időszak egyértelműen meghatározott és ismert legyen a kedvezményezett előtt;

▼M10

b) 

a kedvezményezett tudatában legyen annak, hogy a potenciálisan támogatható, de az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerében nem megfelelően azonosított vagy nyilvántartott állat a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének értelmében meg nem határozott állatnak minősül, kivéve, ha az említett rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében meghatározott különös szabályok vonatkoznak rá.

▼M4

(4a)  
Az 1305/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti támogatásban részesülő, rövid reprodukciós ciklusú fajok esetében a tagállamok számítógépes adatbázis hiányában olyan eljárásokat vezethetnek be, amelyek során a vágási bizonylatokban vagy egyéb igazoló dokumentumokban szereplő adatokat használják fel az állatállomány-alapú kifizetési kérelmek kezeléséhez. Az adatoknak biztosítaniuk kell az egyes állatok szintjén az érintett támogatási intézkedés megfelelő irányításához szükséges megbízhatósági és végrehajtási szintet.

Az első albekezdésben említett eljárások állhatnak egy olyan rendszerből, amely szerint a kedvezményezett támogatási kérelmet nyújthat be minden olyan állat tekintetében, amely a tagállam által meghatározandó időpontban vagy időszakban a vágási bizonylatokban vagy egyéb igazoló dokumentumokban szereplő adatok alapján támogatásra jogosult.

Ebben az esetben a tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szóban forgó támogatási intézkedésre alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban a második albekezdésben említett időpont vagy időszak egyértelműen meghatározott és ismert legyen a kedvezményezett előtt.

▼B

(5)  
A tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdésben említett információk egy részét az általuk jóváhagyott szerven vagy szerveken keresztül lehessen vagy kelljen továbbítani. A szolgáltatott információkért azonban a kedvezményezett továbbra is felelős marad.4.

szakasz

A támogatási jogosultságokra vonatkozó különös rendelkezések

22. cikk

A támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése

(1)  
Az alaptámogatási rendszer keretében a támogatási jogosultságoknak az 1307/2013/EU rendelet 20. és 24. cikke, 30. cikke – (7) bekezdése e) pontjának kivételével – és 39. cikke szerinti kiosztása, illetve értékének növelése iránti kérelmeket a tagállamok által meghatározandó időpontig kell benyújtani. A rögzített időpont nem eshet a vonatkozó naptári év május 15. napja utáni időpontra.

Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország és Svédország azonban meghatározhat ennél későbbi időpontot is, amely mindazonáltal nem eshet a vonatkozó naptári év június 15. napjánál későbbi időpontra.

(2)  
A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a támogatási jogosultságok kiosztása iránti kérelmet az alaptámogatási rendszer szerinti támogatási kérelemmel egy időben kell benyújtani.

23. cikk

A jogosulatlanul kiosztott támogatási jogosultságok visszavonása

(1)  
Amennyiben a támogatási jogosultságok kedvezményezettek részére történő, 1307/2013/EU rendelet szerinti kiosztása után megállapítást nyer, hogy a kiosztott támogatási jogosultságok száma túl nagy, a támogatási jogosultságok határérték feletti száma visszakerül az 1307/2013/EU rendelet 30. cikke szerinti nemzeti tartalékba vagy regionális tartalékokba.

Ha az első albekezdésben említett hibát az illetékes hatóság vagy más hatóság vétette, és amennyiben ésszerűen nem feltételezhető, hogy a kedvezményezett észrevehette volna a hibát, a kedvezményezettnek kiosztott fennmaradó támogatási jogosultságok értékét megfelelő módon ki kell igazítani.

Amennyiben a túl nagy számú támogatási jogosultság kiosztásával érintett kedvezményezett időközben támogatási jogosultságokat adott át más kedvezményezetteknek, az első albekezdésben előírt kötelezettség az átadott támogatási jogosultságok számával arányosan az átruházás kedvezményezettjeire is vonatkozik, amennyiben az a kedvezményezett, akinek a támogatási jogosultságokat először kiosztották, nem rendelkezik elegendő számú támogatási jogosultsággal a jogosulatlanul kiosztott támogatási jogosultságok számának fedezésére.

(2)  
Amennyiben a támogatási jogosultságoknak a kedvezményezettek részére történő, az 1307/2013/EU rendelet szerinti kiosztása után megállapítást nyer, hogy a valamely kedvezményezett által a 2014. évre kapott, az említett rendelet 26. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti támogatási összegek, vagy a 2014. évre vonatkozó támogatási kérelme benyújtásának időpontjában a kedvezményezett birtokában lévő támogatási jogosultságoknak a hivatkozott rendelet 26. cikke (3) bekezdésének első albekezdése szerinti értéke, vagy a támogatási jogosultságoknak az említett rendelet 26. cikkének (5) bekezdése szerinti egységértéke, vagy a támogatási jogosultságok egységértékének a hivatkozott rendelet 30. cikkének (10) bekezdése szerinti növelése, vagy a kedvezményezett által az említett rendelet 40. cikke (3) bekezdése értelmében az alaptámogatási rendszer végrehajtását megelőző naptári év tekintetében kapott támogatások összértéke túl magas volt, a szóban forgó, hibás refereciaadatokon alapuló támogatási jogosultságokat ki kell igazítani az érintett kedvezményezett vonatkozásában.

Ezt a módosítást azon támogatási jogosultságok tekintetében is el kell végezni, amelyeket időközben átadtak más kedvezményezetteknek.

A csökkentés értékét vissza kell juttatni az 1307/2013/EU rendelet 30. cikkében említett nemzeti tartalékba vagy regionális tartalékokba.

(3)  
Amennyiben a támogatási jogosultságok kedvezményezettek részére történő, 1307/2013/EU rendelet szerinti kiosztása után megállapítást nyer, hogy ugyanazon kedvezményezett vonatkozásában fennáll mind az (1), mind a (2) bekezdésben említett helyzet, valamennyi támogatási jogosultság értékének (2) bekezdés szerinti kiigazítására még a jogosulatlanul kiosztott támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékba vagy regionális tartalékokba történő, (1) bekezdés szerinti visszajuttatása előtt kell sort keríteni.
(4)  
A támogatási jogosultságok számának és/vagy értékének e cikkben előírt kiigazításai nem vezethetnek a fennmaradó támogatási jogosultságok szisztematikus újraszámításához.
(5)  
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a jogosulatlanul kiosztott támogatási jogosultságokat nem szerzik vissza olyan esetben, ha a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló elektronikus nyilvántartásban az e cikkben előírt kiigazítások céljából végzett ellenőrzések időpontjában szereplő támogatási jogosultságok összértéke az alaptámogatási rendszer 1307/2013/EU rendelet szerinti végrehajtásának bármely évében legfeljebb 50 EUR.

A kiigazítást megelőző évek vonatkozásában jogosulatlanul kifizetett összegeket e rendelet 7. cikkének megfelelően kell visszafizettetni. Az ilyen jogosulatlanul kifizetett összegek meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az e cikkben előírt kiigazítások az egyes érintett évek vonatkozásában milyen hatást gyakorolnak a támogatási jogosultságok számára és – adott esetben – értékére.III.

CÍM

ELLENŐRZÉSEKI.

FEJEZET

Közös rendelkezések

24. cikk

Általános elvek

(1)  

Az e rendelettel előírt adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket úgy kell elvégezni, hogy biztosítsák az alábbiak hatékony ellenőrzését:

a) 

a támogatási kérelemben, a kifizetési kérelemben vagy más nyilatkozatokban megadott információk helytállósága és teljessége;

b) 

az érintett támogatási rendszer és/vagy támogatási intézkedés vonatkozásában valamennyi támogathatósági kritérium, kötelezettségvállalás és más kötelezettség, valamint a támogatás nyújtására vagy a kötelezettségek alóli mentességre vonatkozó feltételek betartása;

c) 

a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő követelmények és előírások.

(2)  
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az általuk kidolgozott több, ellenőrizhető mutató alapján meg lehessen győződni valamennyi olyan alkalmazandó feltétel betartásáról, amelyet az uniós vagy nemzeti jog állapított meg, vagy amelyet a végrehajtási szabályokat tartalmazó dokumentumokban vagy a vidékfejlesztési programban rögzítettek.
(3)  
Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések eredményeinél meg kell vizsgálni, hogy a feltárt problémák összességében kockázatot jelentenek-e más hasonló tevékenységekre, kedvezményezettekre vagy egyéb szervekre nézve. Ha igen, akkor a vizsgálatnak azt is fel kell tárnia, hogy miért, továbbá meg kell állapítania az esetleg indokolt további vizsgálatokat, valamint a szükséges korrekciós és megelőző intézkedéseket is.

▼M6

(4)  
Az illetékes hatóság helyszíni fizikai ellenőrzéseket végez abban az esetben, ha az ortofotók (műholdas képek vagy légi felvételek), illetve egyéb releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg kielégítően az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés tárgyát képező terület támogathatósága vagy adott esetben tényleges kiterjedése.

▼B

(5)  
E fejezet az e rendelet keretében végzett valamennyi ellenőrzésre alkalmazandó a IV. és az V. címben előírt különös szabályok sérelme nélkül. A (3) bekezdés azonban nem alkalmazandó az V. cím vonatkozásában.

25. cikk

A helyszíni ellenőrzések bejelentése

A helyszíni ellenőrzések bejelenthetők, amennyiben ez nem befolyásolja céljukat vagy hatékonyságukat. Bármely bejelentés megtétele és az ellenőrzés végrehajtása közötti időszakot szigorúan a szükséges legrövidebb időtartamra kell korlátozni, amely nem haladhatja meg a 14 napot.

▼M1

Az állatállomány-alapú támogatási kérelmeket vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések hatálya alá tartozó kifizetési kérelmeket vagy a 14a. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentett kötelezettségvállalásokat érintő helyszíni ellenőrzések esetében azonban a bejelentés – az indokolt esetek kivételével – legfeljebb 48 órával korábban tehető meg. Ezenkívül amennyiben a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos jogi aktusokra és előírásokra vonatkozó jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a helyszíni ellenőrzéseket bejelentés nélkül kell elvégezni, e szabályok a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzésekre is alkalmazandók.

▼B

26. cikk

A helyszíni ellenőrzések időzítése

(1)  
Az e rendeletben előírt helyszíni ellenőrzéseket – adott esetben – az uniós jogban előírt bármilyen más ellenőrzéssel egyidejűleg kell végezni.
(2)  
Az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések alkalmazásában a helyszíni ellenőrzéseket az év során elosztva kell végezni az egyes vidékfejlesztési intézkedések keretében vállalt különböző kötelezettségek kockázatainak elemzése alapján.

▼M1

A 14a. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentett kötelezettségvállalások helyszíni ellenőrzéseit a bejelentett kötelezettségvállalás hatékony ellenőrzését biztosító határidőn belül kell elvégezni.

▼B

(3)  
A helyszíni ellenőrzések keretében valamennyi támogathatósági kritérium, kötelezettségvállalás és más kötelezettség betartását ellenőrizni kell azon támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések szempontjából, amelyek tekintetében az adott kedvezményezettet a 34. cikknek megfelelően kiválasztott ák.

A helyszíni ellenőrzések időtartamát szigorúan a szükséges minimumra kell korlátozni.

(4)  
Amennyiben bizonyos támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások vagy kötelezettségek betartása csak egy meghatározott időszakban ellenőrizhető, a helyszíni ellenőrzésekhez későbbi időpontban tett látogatások is szükségesek lehetnek. Ilyen esetben a helyszíni ellenőrzéseket úgy kell ütemezni, hogy az adott kedvezményezettnél tett látogatások száma a szükséges minimumra korlátozódjon. Az ilyen látogatások adott esetben a 40. cikknek megfelelően távérzékelés útján is elvégezhetők.

Amennyiben a parlagon hagyott területek, a táblaszegélyek, a védelmi sávok, az erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok, valamint az ökológiai jelentőségű területként bejelentett, köztes kultúrákkal beültetett és/vagy takarónövényzettel borított területek vonatkozásában további látogatások szükségesek, számukat úgy kell meghatározni, hogy az esetek 50 %-ában ugyanarra a kockázatelemzés alapján kiválasztott kedvezményezettre vonatkozzanak, az esetek fennmaradó 50 %-ában pedig más kiválasztott, kiegészítő kedvezményezetteket érintsenek. A különböző további kedvezményezetteket véletlenszerűen kell kiválasztani minden olyan kedvezményezett közül, aki parlagon hagyott területtel, táblaszegélyekkel, védelmi sávokkal, az erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávokkal, valamint ökológiai jelentőségű területként bejelentett, köztes kultúrákkal beültetett és/vagy takarónövényzettel borított területtel rendelkezik; az ilyen látogatások a parlagon hagyott területként, táblaszegélyként, védelmi sávként, az erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávokként és köztes kultúrákkal beültetett és/vagy takarónövényzettel borított területként bejelentett területekre korlátozódhatnak.

Amennyiben további látogatásokra van szükség, azok mindegyikére a 25. cikk alkalmazandó.

27. cikk

Az ellenőrzések eredményeiről szóló kölcsönös tájékoztatás

A támogathatóságra vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések során adott esetben figyelembe kell venni a meg nem felelés más szolgálatok, szervek vagy szervezetek által gyanított eseteit.

▼M8

A tagállamok biztosítják, hogy az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások és/vagy az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásának ellenőrzése keretében tett minden releváns ténymegállapításról valamennyi, az adott támogatás nyújtásáért felelős illetékes hatóság értesüljön. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 38. cikke szerinti, tanúsítványok kiadásáért felelős állami vagy magánhatóságok az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás odaítéléséért felelős illetékes hatóságot tájékoztatják minden, a támogatás olyan kedvezményezettek részére történő megfelelő odaítélése szempontjából releváns ténymegállapításról, akik úgy döntöttek, hogy kötelezettségeiket gyakorlatuk egyenértékűségének tanúsításával teljesítik.

▼B

Amennyiben az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggő adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések kiterjednek az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdése szerinti egyenértékű gyakorlatokra, az ilyen ellenőrzések eredményeiről az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás odaítélésének nyomon követése céljából tájékoztatni kell az érintett feleket.II.

FEJEZET

Az integrált rendszer keretében végzett adminisztratív ellenőrzések

28. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1)  

Az 1306/2013/EU rendelet 74. cikkében említett adminisztratív ellenőrzéseknek, többek között a keresztellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük a meg nem felelések – különösen számítógép segítségével végzett automatikus – feltárását. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük minden olyan elemre, amelynek adminisztratív ellenőrzése lehetséges és ésszerű. Az ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy:

a) 

a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés vonatkozásában teljesüljenek a támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek;

b) 

elkerülhető legyen a más uniós rendszerek révén nyújtott kettős finanszírozás;

c) 

a támogatási kérelem vagy a kifizetési kérelem legyen teljes, és benyújtására a vonatkozó határidőn belül kerüljön sor, valamint, hogy – adott esetben – az igazoló dokumentumok benyújtására sor került és a dokumentumok bizonyítsák a támogathatóságot;

d) 

adott esetben betartsák a hosszú távú kötelezettségvállalásokat.

(2)  
Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések tekintetében a tagállamok – adott esetben – felhasználhatják a más szolgálatoktól, szervektől vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat a támogathatósági feltételeknek, kötelezettségvállalásoknak és más kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzésére, feltéve, hogy a kérdéses szolgálat, szerv vagy szervezet az ilyen megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges színvonalon működik.

29. cikk

Keresztellenőrzések

(1)  

Az adminisztratív ellenőrzéseknek adott esetben az alábbi keresztellenőrzéseket is magukban kell foglalniuk:

a) 

a bejelentett támogatási jogosultságokra, illetve bejelentett mezőgazdasági parcellákra vonatkozó keresztellenőrzések abból a célból, hogy elkerülhető legyen ugyanazon támogatás többszörös odaítélése ugyanarra a naptári vagy igénylési évre, és megelőzhető legyen az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében és a 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 7 ) IV. mellékletében felsorolt területalapú támogatási rendszerek, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke második albekezdésének 21. pontjában meghatározott területalapú támogatási intézkedések keretében nyújtott támogatások bármiféle jogosulatlan felhalmozása;

b) 

a támogatási jogosultságokra vonatkozó keresztellenőrzések a jogosultságok meglétének és a támogathatóságnak az ellenőrzésére;

c) 

az egységes kérelemben és/vagy kifizetési kérelemben bejelentett mezőgazdasági parcellák és – a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban – a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben az egyes referenciaparcellák vonatkozásában szereplő információk közötti keresztellenőrzések annak megvizsgálásához, hogy a szóban forgó területek támogathatók-e a közvetlen kifizetési rendszer és/vagy vidékfejlesztési intézkedés keretében;

d) 

a támogatási jogosultságok és a meghatározott terület közötti keresztellenőrzések annak megvizsgálásához, hogy a jogosultságokhoz rendelkezésre áll-e az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (2)–(6) bekezdésében meghatározott, legalább megegyező számú támogatható hektár;

e) 

az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének segítségével végzett keresztellenőrzések a támogathatóság vizsgálatára, valamint azért, hogy elkerülhető legyen ugyanazon támogatás többszörös jogosulatlan odaítélése ugyanarra a naptári vagy igénylési évre;

f) 

a kedvezményezett által az egységes kérelemben a valamely elismert ágazatközi szervezetben való tagságára vonatkozóan tett nyilatkozat, az e rendelet 17. cikkének (8) bekezdése szerinti információk, valamint az érintett elismert ágazatközi szervezetek által továbbított információk közötti keresztellenőrzések az 1307/2013/EU rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében meghatározott támogatásnövelésre való jogosultság ellenőrzésére;

g) 

az ágazatközi szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumoknak való megfelelés és e szervezetek tagjai listájának 5 évente legalább egyszer történő ellenőrzésére irányuló keresztellenőrzések.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában amennyiben az integrált rendszer földrajzi térinformatikai támogatási kérelmek formanyomtatványának alkalmazását írja elő, a keresztellenőrzéseket a bejelentett, digitalizált földterületre vonatkozó térinformatikai adatok és a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben rögzített adatok grafikus összevetésével kell elvégezni. Ezen túlmenően keresztellenőrzéseket kell végezni ugyanazon földterület kettős támogatásának megakadályozására.

▼M6

A 34. cikk (1) bekezdése szerint nem elfogadhatónak vagy nem támogathatónak minősített kérelmek vagy kérelmezők adatait fel kell használni az e bekezdés első albekezdésének a), c) és e) pontja szerinti ellenőrzésekhez.

▼B

(2)  
A keresztellenőrzésekben feltárt meg nem felelések közlését bármely más megfelelő igazgatási eljárás, illetve – adott esetben – helyszíni ellenőrzés követi.
(3)  
Abban az esetben, ha egy referenciaparcellára két vagy több kedvezményezett nyújtott be támogatási kérelmet és/vagy kifizetési kérelmet ugyanazon támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés keretében, és a bejelentett mezőgazdasági parcellák átfedik egymást vagy a bejelentett összterület meghaladja a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban meghatározott támogatható legnagyobb területet, és az adott referenciaparcella vonatkozásában a különbség az e rendelet 38. cikkével összhangban meghatározott mérési tűréshatáron belül van, a tagállamok rendelkezhetnek az érintett területek arányos csökkentéséről, hacsak egy adott kedvezményezett nem bizonyítja, hogy a többi kedvezményezett valamelyike az ő kárára a ténylegesnél nagyobb területet jelentett be.III.

FEJEZET

Az integrált rendszer keretében végzett helyszíni ellenőrzések1.

szakasz

Közös rendelkezések

30. cikk

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatástól eltérő területalapú támogatási rendszerek ellenőrzési aránya

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatástól (a továbbiakban: környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés) eltérő területalapú támogatási rendszerek esetében az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések mintájába bele kell venni legalább:

a) 

az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti alaptámogatási rendszer vagy egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzési minta tartalmazza a főként olyan mezőgazdasági földterületeket bejelentő kedvezményezettek 5 %-át, amelyek a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően természetes módon legeltetésre alkalmas állapotban tartott területek;

b) 

az 1307/2013/EU rendelet III. címének 2. fejezete szerinti, átcsoportosítással nyújtható támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

c) 

az 1307/2013/EU rendelet III. címének 4. fejezete szerinti, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

d) 

az 1307/2013/EU rendelet III. címének 5. fejezete szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

e) 

az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezete szerinti termeléstől függő önkéntes támogatás hatálya alá tartozó területalapú támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

f) 

az 1307/2013/EU rendelet V. címe szerinti mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

g) 

az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdése szerinti, kendertermelésre bejelentett területek 30 %-át;

h) 

az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 2. fejezete szerinti, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át.

31. cikk

A környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés ellenőrzési aránya

(1)  

A környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés esetében az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések mintájába bele kell venni legalább:

a) 

az összes olyan kedvezményezett 5 %-át, aki köteles alkalmazni az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat (a továbbiakban: a környezetbarátabbá tételt előmozdító gyakorlatok), és aki nem képezi részét a b) és c) pont szerinti ellenőrzési sokaságnak (a továbbiakban: a környezetbarátabbá válás ellenőrzési sokasága); e mintának ugyanakkor magában kell foglalnia az összes olyan kedvezményezett legalább 5 %-át, aki a 92/43/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) vagy a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) hatálya alá tartozó területeken környezeti szempontból érzékeny, állandó gyepterületekkel, valamint az 1307/2013/EU rendelet 45. cikkének (1) bekezdésében említett további érzékeny területekkel rendelkezik;

b) 

az alábbiak 3 %-át:

i. 

vagy a környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetésre jogosult összes olyan kedvezményezett, aki mentesül mind a növénytermesztés diverzifikálására, mind az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó kötelezettségek alól azáltal, hogy nem éri el az 1307/2013/EU rendelet 44. és 46. cikke szerinti felső határokat, és akire nem vonatkoznak az említett rendelet 45. cikkében előírt kötelezettségek;

ii. 

vagy – azon évek vonatkozásában, amelyekben a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 44. cikke nem alkalmazandó valamely tagállamban – a környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetésre jogosult összes olyan kedvezményezett, aki mentesül mind a növénytermesztés diverzifikálására, mind az ökológiai jelentőségű területre vonatkozó kötelezettségek alól azáltal, hogy nem éri el az 1307/2013/EU rendelet 44. és 46. cikke szerinti felső határokat, és akire nem vonatkoznak az említett rendelet 45. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettségek;

c) 

a környezetbarátabbá tételt előmozdító gyakorlatok alkalmazására kötelezett összes olyan kedvezményezett 5 %-át, aki részt vesz az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerekben;

d) 

az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) bekezdése szerinti regionális végrehajtásban részt vevő kedvezményezettek 5 %-át;

e) 

az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (6) bekezdése szerinti együttes végrehajtásban részt vevő kedvezményezettek 5 %-át;

f) 

a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 46. cikkének (3) bekezdése szerinti, egymással határos ökológiai jelentőségű területek egybefüggő struktúráinak 100 %-át;

▼M6

g) 

az összes olyan parcella 100 %-át, amelynek területét a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 42. cikke értelmében állandó gyepterületté kell visszaalakítani;

▼B

h) 

az összes olyan kedvezményezett 20 %-át, aki földterületét a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 44. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében köteles állandó gyepterületté visszaalakítani.

(2)  
Azok a kedvezményezettek, akik a környezetbarátabbá tételt előmozdító gyakorlatok végzésére vonatkozó kötelezettséget az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti egyenértékű gyakorlatok útján teljesítik, vagy akik részt vesznek az említett rendelet 61. cikke szerinti mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben, vagy akik mezőgazdasági üzemük egésze tekintetében megfelelnek az ökológiai gazdálkodásra vonatkozóan a 834/2007/EK rendelet ( 10 ) 29. cikkének (1) bekezdésében megállapított követelményeknek, nem képezik az ellenőrzési minta részét és nem számíthatók bele az e cikkben meghatározott ellenőrzési arányokba.

▼M1

(3)  
Amennyiben az ökológiai jelentőségű területek nem szerepelnek az 1306/2013/EU rendelet 70. cikke szerinti mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben, az (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában meghatározott ellenőrzési arányt ki kell egészíteni a vonatkozó ellenőrzési sokaság összes olyan kedvezményezettjének 5 %-ával, aki a mezőgazdasági földterületen az 1307/2013/EU rendelet 43. és 46. cikkének megfelelően köteles ökológiai jelentőségű területet kialakítani.

▼B

Az első albekezdés azonban nem alkalmazandó olyan esetben, amikor az igazgatási és kontrollrendszer biztosítja, hogy a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban valamennyi bejelentett ökológiai jelentőségű területet azonosítsanak és – adott esetben – rögzítsenek a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben.

32. cikk

A vidékfejlesztési intézkedések ellenőrzési aránya

(1)  
Az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések mintájába bele kell foglalni a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igénylő kedvezményezettek legalább 5 %-át. Az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikkében előírt intézkedésekkel kapcsolatban az alkalmazási aránynak egy-egy intézkedés szintjén el kell érnie legalább az 5 %-ot.

Ennek az ellenőrzési mintának szintén magában kell foglalnia az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke valamennyi olyan kedvezményezettjének legalább 5 %-át, aki az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdése szerinti egyenértékű gyakorlatokat folytat.

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikkében említett személyek csoportjának esetében az (1) bekezdésben megállapított ellenőrzési arány kiszámítása céljából az ilyen csoportok egyes tagjai tekinthetők kedvezményezetteknek.

▼M1

(2a)  

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, ha a tagállamok igénybe veszik a kollektív kérelem bevezetésének lehetőségét, az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések ellenőrzési mintájának tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

a) 

a kollektív kérelmet benyújtó gazdálkodóközösségek 5 %-a; ez a minta ugyanakkor lefedi a kollektív kérelemben a 14a. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentett teljes terület legalább 5 %-át; és

b) 

a 14a. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentett kötelezettségvállalások 5 %-a.

▼B

(3)  
Az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 28., 29. és 34. cikke vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. és v. alpontja, valamint b) pontjának i., iii. és v. alpontja alapján odaítélt, a kifizetéseket több mint öt éven keresztül folyósító többéves támogatás kedvezményezettjei esetében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a kifizetések ötödik éve után e kedvezményezettek legalább 2,5 %-át ellenőrzésnek vetik alá.

Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdése alapján nyújtott támogatás esetében az első albekezdés a vonatkozó kötelezettségvállalás tekintetében teljesített kifizetések ötödik évét követően alkalmazandó.

▼M1

Ha a tagállamok igénybe veszik a kollektív kérelem bevezetésének lehetőségét, ez a bekezdés nem vonatkozik a gazdálkodóközösségre.

▼B

(4)  
A (3) bekezdés alapján ellenőrzött kedvezményezettek nem vehetők figyelembe az (1) bekezdés alkalmazásában.

33. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek ellenőrzési aránya

(1)  
Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek esetében az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések mintájába minden egyes támogatási rendszer vonatkozásában bele kell foglalni az adott támogatási rendszer keretében támogatást igénylő kedvezményezettek legalább 5 %-át.

Ha azonban az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis nem biztosítja az érintett támogatási rendszer megfelelő működtetéséhez szükséges megbízhatósági és végrehajtási szintet, az arányt az adott támogatási rendszer tekintetében 10 %-ra kell növelni.

A kiválasztott ellenőrzési mintának magában kell foglalnia valamennyi olyan állat legalább 5 %-át, amelyre az egyes támogatási rendszerek keretében támogatást kértek.

(2)  
Az évente végzett helyszíni ellenőrzések mintájába adott esetben bele kell venni azon szolgálatok, szervek vagy szervezetek 10 %-át, amelyek a 28. cikk (2) bekezdésével összhangban bizonyítékot szolgáltatnak a támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásának ellenőrzéséhez.

▼M2

33a. cikk

A kedvezményezetteknek a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 19a. cikkének (2) bekezdése szerinti utólagos ellenőrzése céljából elvégzett helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó kiegészítő ellenőrzési arány

(1)  
Azokat a kedvezményezetteket, akikre a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19a. cikkének (2) bekezdése szerint valamely területalapú támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés kapcsán egy helyszíni ellenőrzés keretében feltárt túlzott mértékű bejelentés okán korlátozott közigazgatási szankciót róttak ki, a következő igénylési évben újabb helyszíni ellenőrzéssel ellenőrizni kell az adott területalapú támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés tekintetében.

▼M10

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az újabb helyszíni ellenőrzésekből kizárják azokat a kedvezményezetteket, amelyekre olyan összegű korlátozott közigazgatási szankciót rónának ki, amelynek esetében a tagállamoknak az 1306/2013/EU rendelet 54. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a) pontja értelmében joguk van a visszafizettetés végre nem hajtása mellett dönteni.

▼M6

(2)  
Az (1) bekezdésben említett újabb helyszíni ellenőrzést nem kell elvégezni, amennyiben a túlzott mértékű bejelentés feltárása nyomán az adott referenciaparcellák adatait még a ténymegállapítás évében frissítették a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében említett mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben, vagy amennyiben az e rendelet 40a. cikkében említett monitoring útján végzett ellenőrzést a kérdéses támogatási rendszerre vagy támogatási intézkedésre vonatkozóan a következő igénylési évben elvégzik, és az alapján az illetékes hatóság meg tudja állapítani, hogy szükséges-e a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 19a. cikkének (3) bekezdése szerinti közigazgatási szankció alkalmazása.

▼B

34. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

▼M6

(1)  
A kérelmek benyújtásakor vagy az adminisztratív, illetve helyszíni ellenőrzések után nem elfogadhatónak vagy nem támogathatónak minősített kérelmek vagy kérelmezők nem képezik az ellenőrzési sokaság részét.
(2)  

A 30. és 31. cikk alkalmazásában a minta kiválasztása során a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) 

a 30. cikk a)–f) és h) pontjában, valamint a 31. cikk (1) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában említett ellenőrzési sokaság 1–1,25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani;

b) 

a 31. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzési sokaság 0,6–0,75 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani;

c) 

a 31. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett ellenőrzési sokaság 4–5 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani;

d) 

a 31. cikk (1) bekezdésének a)–e), valamint h) pontjában említett ellenőrzési sokaságban a kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani.

A 31. cikk alkalmazásában a tagállamok a különböző gyakorlatok tekintetében biztosítják az ellenőrzési minta reprezentativitását.

A helyszíni ellenőrzések tárgyát képező további kedvezményezetteket a 31. cikk (3) bekezdésének első albekezdése alkalmazásában kockázatelemzés alapján kell kiválasztani.

▼M8

Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza a 40a. cikk (4) bekezdésében vagy a 70a. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a második albekezdés d) pontjában említett kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat.

▼M6

(3)  
►M8  A 32. és 33. cikk alkalmazásában a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek minimális számának 20–25 %-át, illetve azokban az esetekben, amikor a 32. cikk (2a) bekezdése alkalmazandó, a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő gazdálkodóközösségek 100 %-át és a kötelezettségvállalások 20–25 %-át kell véletlenszerűen kiválasztani. A helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek és kötelezettségvállalások fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza a 40a. cikk (4) bekezdésében vagy a 70a. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat. ◄

A 32. és 33. cikk alkalmazásában a minta véletlenszerűen kiválasztott része tartalmazhat egyrészt olyan kedvezményezetteket is, amelyeket a (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerint véletlenszerűen választottak ki, másrészt a 26. cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerint véletlenszerűen kiválasztott egyéb kedvezményezetteket, vagy egyidejűleg mindkét csoportból vett kedvezményezetteket. Az ellenőrzési mintában szereplő szóban forgó kedvezményezettek száma nem haladhatja meg az ellenőrzési sokaságban való arányukat.

A 32. cikk alkalmazásában a tagállamok a kockázatelemzés eredményei alapján kiválaszthatnak meghatározott, a kedvezményezettekre alkalmazandó vidékfejlesztési intézkedéseket.

▼B

(4)  
Ha a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek száma meghaladja a 30–33. cikk szerinti kedvezményezettek minimális számát, a kiegészítő mintában a véletlenszerűen kiválasztott kedvezményezettek aránya nem haladhatja meg a 25 %-ot.

▼M6

(4a)  
A 30–33. cikk, valamint a 40a. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában ugyanaz a kedvezményezett felhasználható egyidejűleg több vonatkozó minimális ellenőrzési arány teljesítéséhez is, feltéve, hogy ez nem érinti az említett rendelkezésekben előírt kockázatalapú minták kiválasztásának eredményességét.

A kiválasztott kedvezményezettek helyszíni ellenőrzése korlátozódhat arra a támogatási rendszerre vagy vidékfejlesztési intézkedésre, amelynek tekintetében kiválasztották őket, amennyiben a minimális ellenőrzési arány már teljesült azon más támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések esetében, amelyek keretében a kedvezményezettek támogatást igényeltek.

▼B

(5)  

A kockázatelemzés hatékonyságát évente értékelni, tényezőit pedig frissíteni kell a következőképpen:

a) 

meghatározva minden egyes kockázati tényező relevanciáját;

▼M6

b) 

a bejelentett terület és a meghatározott terület közötti különbség tekintetében összevetve a kockázatok alapján, illetve a véletlenszerűen kiválasztott minta eredményeit; vagy a bejelentett állatok és a meghatározott állatok közötti különbség tekintetében összevetve a kockázatok alapján, illetve a véletlenszerűen kiválasztott minta eredményeit;

▼B

c) 

figyelembe véve az adott tagállam sajátos helyzetét és – adott esetben – a kockázati tényezők alakulását;

d) 

figyelembe véve a meg nem felelés azon esetének jellegét, amely az ellenőrzési arány 35. cikk szerinti növeléséhez vezet.

(6)  
Az illetékes hatóság nyilvántartást vezet az egyes kedvezményezettek helyszíni ellenőrzésre való kiválasztásának okairól. A helyszíni ellenőrzést végző ellenőrt a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt ennek megfelelően tájékoztatni kell.
(7)  
Az ellenőrzési minta egy részét adott esetben már a 13. cikk szerinti határnap előtt ki lehet választani a rendelkezésre álló információk alapján. Amint valamennyi vonatkozó támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem rendelkezésre áll, ki kell egészíteni az ideiglenesen meghatározott mintát.

35. cikk

Az ellenőrzési arány növelése

Amennyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott támogatási rendszerrel vagy támogatási intézkedéssel összefüggésben jelentős meg nem felelést tárnak fel egy régióban vagy valamely régió egy részében, az illetékes hatóság a következő évben megfelelő mértékben növeli a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek számát.

36. cikk

Az ellenőrzési arány csökkentése

(1)  
Az e fejezetben megállapított ellenőrzési arányok csak az e cikkben meghatározott támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések tekintetében csökkenthetők.
(2)  
A 30. cikk a), b) és f) pontjától eltérve a tagállamok az alaptámogatási rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, az átcsoportosítással nyújtható támogatás és a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tekintetében dönthetnek úgy, hogy a támogatási rendszerenként évente végzett helyszíni ellenőrzések minimális szintjét lecsökkentik 3 %-ra.

▼M1

Az első albekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban valamennyi kedvezményezett számára bevezetésre került egy olyan, valamennyi támogatási kérelemre kiterjedő rendszer, amely lehetővé teszi a kérelemben megadott térinformatikai adatok és a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben rögzített adatok grafikus összevetését.

A 2015-ös igénylési év tekintetében a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta hibaaránya az előző két pénzügyi évben nem haladhatja meg a 2 %-ot. A hibaarányt a tagállam az uniós szinten megállapított módszertannak megfelelően megerősíti.

▼M1

A 2016-os igénylési év tekintetében a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta hibaaránya az előző két pénzügyi évben nem haladhatja meg a 2 %-ot. A hibaarányt a tagállam az uniós szinten megállapított új módszertannak megfelelően megerősíti, figyelembe véve a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 11 ) 7. cikkének (4) bekezdését.

▼B

(3)  
A 30. cikk a), b) és f) pontjától eltérve a tagállamok az alaptámogatási rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, az átcsoportosítással nyújtható támogatás és a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tekintetében dönthetnek úgy, hogy a 34. cikk (2) bekezdése első albekezdése a) pontjának megfelelően kiválasztott mintára csökkentik az ellenőrzési minta méretét, ha olyan ellenőrzésekre kerül sor, amelyek az 1306/2013/EU rendelet 70. cikke szerinti mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítése során felhasznált ortofotókon alapulnak.

Az első albekezdés csak abban az esetben alkalmazandó, ha a tagállamok rendszeresen frissítik mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerüket, valamint a rendszer hatálya alá tartozó teljes területen legfeljebb három éven belül minden kedvezményezettet ellenőriznek; az ellenőrzésnek évente a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben nyilvántartott támogatható hektárterület legalább 25 %-ára kell kiterjednie. A minimális éves ellenőrzési arány nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerében a nyilvántartott támogatható hektárterület kevesebb mint 150 000 hektár.

Az első albekezdés alkalmazása előtt a tagállamok az előző három évben teljes körűen frissítik az azonosító rendszert az érintett mezőgazdasági parcellák vonatkozásában.

A rendszerfrissítésre szolgáló ortofotók a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítésére történő felhasználásuk időpontjában nem lehetnek 15 hónapnál régebbiek.

A mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer színvonalának az első albekezdés alkalmazását megelőző két évben a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke alapján végzett értékelés szerint elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a támogatás nyújtására vonatkozó feltételek hatékony ellenőrzését.

Az első albekezdésben említett döntés meghozató nemzeti vagy regionális szinten. Ezen albekezdés alkalmazásában egy régió az egy vagy több autonóm mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer hatálya alá tartozó teljes területnek felel meg.

▼M1

A (2) bekezdés harmadik és negyedik albekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

▼B

(4)  
A 32. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a naptári évenként végzett helyszíni ellenőrzések minimális szintjét lecsökkentik az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igénylő kedvezményezettek 3 %-ra.

▼M1

Az első albekezdés azonban nem vonatkozik azokra a kedvezményezettekre, akik az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdése szerinti egyenértékű gyakorlatokat folytatnak, valamint az e rendelet 32. cikke (2a) bekezdésének megfelelően kiválasztott gazdálkodóközösségre és kötelezettségvállalásokra.

▼B

(5)  
►M1  A (2), a (3) és a (4) bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha teljesülnek a helyszíni ellenőrzések minimális szintjének csökkentésére vonatkozó, a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 41. cikkében megállapított általános feltételek. ◄ Amennyiben e feltételek vagy az e cikk (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott feltételek bármelyike már nem teljesül, a tagállamok haladéktalanul visszavonják a helyszíni ellenőrzések minimális szintjének csökkentésére vonatkozó döntésüket, és az érintett támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések vonatkozásában a következő igénylési évtől a helyszíni ellenőrzéseknek a 30. cikk a), b) és f) pontjában és/vagy a 32. cikkben előírt minimális szintjét alkalmazzák.
(6)  
A 30. cikk g) pontjától eltérve, amennyiben valamely tagállam a kendertermelés vonatkozásában előzetes jóváhagyási rendszert vezet be, a helyszíni ellenőrzések minimális szintje az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdése szerinti, kendertermelésre bejelentett területek 20 %-ára csökkenthető.

Ebben az esetben az adott tagállam a csökkentett ellenőrzési arány alkalmazását megelőző évben tájékoztatja a Bizottságot előzetes jóváhagyási rendszerének részletes szabályairól és feltételeiről. Az említett részletes szabályok vagy feltételek bárminemű módosításáról haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot.2.

szakasz

A területalapú támogatási rendszerekhez kapcsolódó támogatási kérelmekre és a területalapú támogatási intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzések

37. cikk

A helyszíni ellenőrzések részletei

(1)  
A helyszíni ellenőrzéseknek ki kell terjedniük minden olyan mezőgazdasági parcellára, amelyre az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek és/vagy az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek.

Az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 30. és 34. cikkében előírt vidékfejlesztési intézkedések esetében a helyszíni ellenőrzéseknek minden olyan nem mezőgazdasági jellegű földterületre is ki kell terjedniük, amelyekre támogatást igényelnek.

Az illetékes hatóság az ellenőrzések eredményei alapján értékeli, hogy – tekintettel a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (3) bekezdésére – szükség van-e a megfelelő referenciaparcellák adatainak naprakésszé tételére.

(2)  
A helyszíni ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a területmérésre, valamint a kedvezményezettek által az (1) bekezdés szerinti támogatási rendszerek és/vagy támogatási intézkedések keretében bejelentett földterület tekintetében a támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásának ellenőrizésre.

Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek keretében közvetlen kifizetést igénylő olyan kedvezményezettek esetében, akik mezőgazdasági területei főként természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott területek, a helyszíni ellenőrzésnek arra is ki kell terjednie, hogy az említett területeken elvégzik-e az 1307/2013/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti minimumtevékenységeket.

(3)  
A környezetbarátabbá tételt előmozdító gyakorlatokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseknek a kedvezményezettek által betartandó valamennyi kötelezettségre ki kell terjedniük. A helyszíni ellenőrzések keretében adott esetben ellenőrizni kell a gyakorlatok alóli mentesülés tekintetében az 1307/2013/EU rendelet 44. és 46. cikkében említett küszöbértékek betartását. Ez az albekezdés az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerek vonatkozásában végrehajtott helyszíni ellenőrzésekre is alkalmazandó.

Ha a helyszíni ellenőrzés az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) bekezdése szerinti regionális végrehajtásra vonatkozik, a helyszíni ellenőrzésnek a területmérésre és a tagállamok által a kedvezményezettekre vagy a kedvezményezettek csoportjaira rótt kötelezettségek betartásának ellenőrzésére is ki kell terjednie.

Ha a helyszíni ellenőrzés az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (6) bekezdése szerinti együttes végrehajtásra vonatkozik, a helyszíni ellenőrzésnek ki kell terjednie:

a) 

a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, az üzemek egymás közvetlen közelében levő voltára vonatkozó kritériumok ellenőrzésére;

b) 

a területmérésre és az egybefüggő ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó kritériumok ellenőrzésére;

c) 

a tagállamok által a kedvezményezettekre vagy – adott esetben – a kedvezményezettek csoportjaira rótt további kötelezettségek betartásának ellenőrzésére;

d) 

a környezetbarátabbá tételt előmozdító egyedi kötelezettségeknek az együttes végrehajtásban részt vevő kedvezményezett általi betartására.

▼M1

(4)  
A 32. cikk (2a) bekezdése a) pontjának megfelelően kiválasztott gazdálkodóközösségek esetében a helyszíni ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a kollektív kérelemben bejelentett földterület tekintetében a területmérésre, a támogathatósági feltételek és egyéb kötelezettségek betartásának ellenőrzésére.

A 32. cikk (2a) bekezdése b) pontjának megfelelően kiválasztott kötelezettségvállalások esetében a helyszíni ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a bejelentett kötelezettségvállalások ellenőrzésére.

▼B

38. cikk

Területmérés

▼M8

(1)  

A parcellák helyszíni ellenőrzés keretében végzett tényleges területmérése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan a területalapú támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be. Amennyiben e minta ellenőrzése meg nem felelést tár fel, meg kell mérni minden mezőgazdasági parcellát vagy extrapolálni kell a minta eredményeit.

▼B

(2)  
A mezőgazdasági parcellák területének mérésére olyan eszközt kell alkalmazni, amely bizonyítottan képes az uniós szinten megállapított hatályos műszaki előírások által megkívánttal legalább egyenértékű minőségű mérést biztosítani.
(3)  
Az illetékes hatóság lehetőség szerint használhatja a 40. cikk szerinti távérzékelést és a globális navigációs műholdrendszereket (GNSS).
(4)  
A GNSS vagy ortofotók felhasználásával végrehajtott területmérésekre vonatkozóan egységes tűréshatárértéket kell megállapítani. E célból a mérőeszközöket olyan értékre kell hitelesíteni, amely az egységes tűréshatárérték szerinti osztálytól legalább egy tűréshatár-hitelesítési osztállyal alacsonyabb. Az egységes tűréshatárérték azonban nem lehet nagyobb 1,25 méternél.

Az egyes mezőgazdasági parcellák tekintetében a maximális tűréshatár abszolút értékben nem haladhatja meg az 1,0 hektárt.

Az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 30. és 34. cikkében említett, erdőterületet érintő mérések esetében azonban a tagállamok meghatározhatnak olyan megfelelő tűréshatárokat, amelyek semmi esetre sem lehetnek nagyobbak az e bekezdés első albekezdésében megállapított tűréshatár kétszeresénél.

(5)  
A méréseknél figyelembe vehető a mezőgazdasági parcella teljes területe, feltéve, hogy az teljes mértékben támogatható. Egyéb esetekben a nettó támogatható területet kell számításba venni. E célból adott esetben alkalmazható a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke szerinti arányos rendszer.
(6)  
A növénytermesztésnek az 1307/2013/EU rendelet 44. cikke szerinti diverzifikálása tekintetében a különböző növénykultúrák arányának kiszámítása céljából a mérés során figyelembe kell venni a 639/2014/EU rendelet 40. cikkének (2) bekezdése szerint ténylegesen egy adott növénykultúrával borított területet. Az olyan területek vonatkozásában, ahol vegyes növénytermesztés folyik, figyelembe kell venni az említett rendelet 40. cikke (3) bekezdésének első és második albekezdése szerinti vegyes növénytermesztés alá vont teljes területet vagy az említett rendelet 40. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti vegyes növénytermesztés alá vont teljes területet.
(7)  
Amennyiben ►M6  a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke ◄ a homogén felszínborítási típusú, egymással határos mezőgazdasági parcellák területének külön parcellákra való mesterséges felosztásához vezetne, a homogén felszínborítási típusú, egymással határos mezőgazdasági parcellákat együtt kell lemérni.
(8)  
Adott esetben ►M6  külön mérést ◄ kell végezni egyrészt a mezőgazdasági parcellán az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti alaptámogatási rendszer vagy egységes területalapú támogatási rendszer céljából, másrészt a szóban forgó parcellával átfedésben lévő, térinformatikai szempontból eltérő mezőgazdasági parcellán a fennmaradó területalapú támogatási rendszerek és/vagy – adott esetben – vidékfejlesztési intézkedések céljából.

▼M8

(9)  
Amennyiben az (1)–(8) bekezdéssel összhangban mért támogatható terület eltér a támogatás kiszámítása céljából a 40a. cikk szerint monitoring útján végzett ellenőrzés alapján meghatározott területtől, az e cikk (1)–(8) bekezdésével összhangban mért területet kell figyelembe venni.
(10)  
Abban az egyedi esetben, amikor több kedvezményezett állandó gyepterületként vagy állandó legelőként közösen használ mezőgazdasági parcellákat, a tényleges mérés helyettesíthető az 1306/2013/EU rendelet 70. cikkében említett mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítése során felhasznált ortofotókon alapuló ellenőrzésekkel, feltéve, hogy ezen ellenőrzéseket legfeljebb három éven belül az összes ilyen parcellán elvégzik, és az illetékes hatóság bizonyítani tudja az e rendelet 7. cikkében előírt követelményeknek megfelelő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá megfelelően végrehajtja a visszafizettetéseket.

▼B

39. cikk

A támogathatósági feltételek ellenőrzése

▼M8

(1)  

A mezőgazdasági parcellákkal összefüggő támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek helyszíni ellenőrzések részeként végzett ellenőrzése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan a területalapú támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be.

A vidékfejlesztési intézkedések esetében azonban, amennyiben a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó egyes támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek nem ellenőrizhetők megfelelően az ellenőrzéseknek az első albekezdés szerinti, véletlenszerűen kiválasztott mintára való korlátozása esetén, e támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében kockázatértékelés alapján további mintákat kell kiválasztani.

Amennyiben a véletlenszerűen vagy a kockázatértékelés alapján kiválasztott minta meg nem felelést tár fel, valamennyi mezőgazdasági parcella esetében el kell végezni a támogathatósági kritériumok, a kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzését, illetve extraporálni kell a minta eredményeit.

A mezőgazdasági parcellák támogathatóságát bármilyen alkalmas módon ellenőrizni kell, ideértve az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelését is. Ennek az ellenőrzésnek adott esetben a növénykultúra vizsgálatára is ki kell terjednie. E célból szükség esetén kiegészítő bizonyítékot kell kérni.

▼B

(2)  
A legeltetés céljára alkalmas olyan gyepterületek esetében, amelyek fenntartása a helyi honos gyakorlatok részét képezi, és amelyeken a gyep és az egyéb egynyári takarmánynövények a legeltetési területeken hagyományosan nincsenek túlsúlyban, az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (5) bekezdése szerinti csökkentési együttható adott esetben alkalmazható az e rendelet 38. cikkének megfelelően lemért támogatható földterület vonatkozásában. Ha egy területet közösen használnak, az illetékes hatóságoknak azt fel kell osztaniuk az egyes kedvezményezettek között a használat vagy a használati jog arányában.
(3)  
A kedvezményezettek által ökológiai jelentőségű területként bejelentett olyan tájképi jellegzetességeket, amelyek a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően nem képezik a támogatható terület részét, a támogatható területre alkalmazandó elvek szerint kell ellenőrizni.

▼M8

(4)  
Abban az egyedi esetben, amikor több kedvezményezett állandó gyepterületként vagy állandó legelőként közösen használ mezőgazdasági parcellákat, a támogathatósági kritériumok, a kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzése helyettesíthető az 1306/2013/EU rendelet 70. cikkében említett mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítése során felhasznált ortofotókon alapuló ellenőrzésekkel, feltéve, hogy ezen ellenőrzéseket legfeljebb három éven belül az összes ilyen parcellán elvégzik, és az illetékes hatóság bizonyítani tudja az e rendelet 7. cikkében előírt követelményeknek megfelelő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá megfelelően végrehajtja a visszafizettetéseket.

▼B

40. cikk

Távérzékelés útján végzett ellenőrzések

Amennyiben valamely tagállam távérzékelés útján végez helyszíni ellenőrzéseket, az illetékes hatóság:

a) 

a felszínborítási típusok és adott esetben a növénykultúra felismerése, valamint a terület lemérése érdekében minden ellenőrizendő mezőgazdasági parcella tekintetében támogatási kérelmenként és/vagy kifizetési kérelmenként elvégzi az ortofotók (műholdas képek vagy a légi felvételek) kiértékelését;

▼M6

b) 

helyszíni fizikai vizsgálatokat végez minden olyan mezőgazdasági parcellán, amelynek esetében a felvételek vagy az illetékes hatóságok által kért egyéb releváns bizonyítékok kiértékelése alapján az illetékes hatóság nem tudja kielégítően megítélni a területek bejelentésének pontosságát;

▼B

c) 

elvégzi az annak vizsgálatához szükséges ellenőrzéseket, hogy a mezőgazdasági parcellák megfelelnek-e a támogathatósági feltételeknek, kötelezettségvállalásoknak és más kötelezettségeknek;

d) 

meghozza az ahhoz szükséges egyéb intézkedéseket, hogy a 38. cikk (1) bekezdése szerinti területmérés azoknál a parcelláknál is megtörténjen, amelyekről nem áll rendelkezésre ortofotó.

▼M6

40a. cikk

Monitoring útján végzett ellenőrzés

(1)  

Az illetékes hatóságok monitoring útján is végezhetnek ellenőrzést. Ha ilyen ellenőrzés mellett döntenek:

a) 

eljárást alakítanak ki arra, hogy rendszeresen és módszeresen megfigyeljék, nyomon kövessék és értékeljék valamennyi olyan támogathatósági kritériumot, kötelezettségvállalást és egyéb kötelezettséget, amelynek teljesülése ellenőrizhető a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok alapján, egy olyan időszakon át, amely alapján megállapítható az igényelt támogatásra való jogosultság;

b) 

szükség esetén, illetve az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása érdekében nyomonkövetési tevékenységeket hajtanak végre;

c) 

ellenőrzést végeznek az olyan támogathatósági kritériumokkal, kötelezettségvállalásokkal és egyéb kötelezettségekkel érintett kedvezményezettek 5 %-ára kiterjedően, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, és amelyek relevánsak az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából. A kedvezményezettek 1–1,25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani. A kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani;

▼M8

d) 

tájékoztatják a kedvezményezetteket a monitoring útján végzett ellenőrzésre vonatkozó döntésről, továbbá megfelelő eszközöket alakítanak ki, amelyek útján legalább az ennek az albekezdésnek az a) pontjában meghatározott eljárás parcellánkénti előzetes eredményei, a figyelmeztető jelzések és a b) és a c) pont alkalmazásában bekért bizonyítékok kapcsán kapcsolatot tarthatnak a kedvezményezettekkel. Az illetékes hatóságok időben tájékoztatják a kedvezményezetteket, hogy támogassák őket a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek teljesítésében, és lehetővé tegyék számukra, hogy a helyzetet még a 41. cikkben említett ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt rendezzék.

Az első albekezdés b) és a c) pontjának alkalmazásában helyszíni fizikai ellenőrzést kell végezni, ha a releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg az igényelt támogatásra való jogosultság. A helyszíni fizikai ellenőrzés azon támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzésére korlátozható, amelyek relevánsak az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából. E fizikai ellenőrzések csak akkor foglalják magukban a területmérést, ha arra a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében szükség van.

▼M8

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában azoknak a támogathatósági kritériumoknak, kötelezettségvállalásoknak és egyéb kötelezettségeknek az ellenőrzése, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, a kedvezményezett által bejelentett mezőgazdasági parcellák legalább 50 %-ára kiterjedő mintára korlátozódhat. Az illetékes hatóság ezt a mintát véletlenszerűen vagy más kritériumok alapján választhatja ki. Amennyiben a mezőgazdasági parcellák mintáját véletlenszerűen választja ki, és az ellenőrzések bármilyen meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóságnak extrapolálnia kell a minta eredményeit vagy ellenőriznie kell az összes mezőgazdasági parcellát. Amennyiben a minta kiválasztása más kritérium alapján történik és az ellenőrzések bármilyen meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell az összes mezőgazdasági parcellát.

▼M6

(2)  

Ha az illetékes hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően monitoring útján végzett ellenőrzést hajt végre, bizonyítani tudja az e rendelet 7., 17. és 29. cikkében előírt követelményeket teljesítő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében előírt ellenőrzés útján meggyőződött mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének minőségéről, akkor:

a) 

e rendelet 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35. és 36. cikke, 37. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, valamint 38. és 40. cikke nem alkalmazandó;

b) 

a kenderállomány tetrahidrokannabinol-tartalmának a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti ellenőrzését a terület 30 %-ára, vagy ha a tagállam előzetes jóváhagyási rendszert vezetett be, a terület 20 %-ra kiterjedően kell elvégezni.

(3)  
Az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy a monitoring útján végzett ellenőrzést az egyedi területalapú támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés szintjén, egy adott művelettípusra vonatkozóan, vagy a környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés 31. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában említett helyszíni ellenőrzésével érintett kedvezményezettek meghatározott csoportjaira kiterjedően hajtja végre.

▼M10

Az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy a monitoring útján végzett ellenőrzéseket az érintett támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés tárgyilagos és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kiválasztott területeken tevékenységet folytató kedvezményezettjeire vonatkozóan hajtja végre. Az illetékes hatóság minden egymást követő évben jelentősen bővíti az érintett területeket.

▼M6

Ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy az első vagy a második albekezdés szerint hajtja végre az ellenőrzéseket, az (1) és a (2) bekezdés kizárólag a monitoring útján végzett ellenőrzésnek alávetett kedvezményezettekre alkalmazandó.

▼M8

(4)  
Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett eljárás monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszerek, vidékfejlesztési intézkedések, valamint követelmények és/vagy előírások szempontjából releváns megállapításokat tár fel, az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy ezeket a megállapításokat csak a monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszereket, vidékfejlesztési intézkedéseket, valamint követelményeket és/vagy előírásokat illetően a 30., 31., 32. és 68. cikknek megfelelően helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezettek tekintetében veszik figyelembe. Az eltérést az illetékes hatóság által monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazásának megkezdése szerinti naptári év január 1-jét követő három évre kell korlátozni.

▼M10

40b. cikk

Értesítések

A tagállamok minden naptári év február 1-jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy az adott naptári évben monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek, megjelölve a monitoring útján végzett ellenőrzésnek alávetett programokat, intézkedéseket, művelettípusokat és területeket.

A Bizottság minden naptári év november 1-jéig mintát bocsát rendelkezésre az említett értesítés megküldése céljából, amely tartalmazza az értesítésben feltüntetendő elemeket.

▼B

41. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1)  

Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek áttekintését és azt, hogy következtetések legyenek levonhatók a támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásáról. A jelentésben fel kell tüntetni különösen:

a) 

a támogatási rendszereket vagy támogatási intézkedéseket, valamint az ellenőrzött támogatási kérelmeket vagy kifizetési kérelmeket;

b) 

a jelen lévő személyeket;

c) 

az ellenőrzött mezőgazdasági parcellákat, a lemért mezőgazdasági parcellákat, ideértve adott esetben a mérések eredményeit lemért parcellánként, valamint az alkalmazott mérési módszereket;

d) 

adott esetben azon nem mezőgazdasági földterület mérésének eredményeit, amelyre vonatkozóan a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek, valamint az alkalmazott mérési módszereket;

e) 

annak megjelölését, hogy a kedvezményezett kapott-e értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, az mennyi idővel előzte meg az ellenőrzést;

f) 

az egyes támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések összefüggésében végrehajtandó esetleges különleges ellenőrző intézkedéseket;

g) 

bármely további elvégzett ellenőrző intézkedést;

h) 

a meg nem felelés minden olyan feltárt esetét, amely az egyéb támogatási rendszerek, támogatási intézkedések és/vagy a kölcsönös megfeleltetés tekintetében kölcsönös tájékoztatást tehetnek szükségessé;

i) 

a meg nem felelés minden olyan feltárt esetét, amely az elkövetkező években nyomon követést tehet szükségessé.

▼M6

A 40a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzés esetében az első albekezdés b)–e) pontja nem alkalmazandó. Az ellenőrzési jelentésben a monitoring útján végzett ellenőrzés eredményeit parcellánként kell feltüntetni.

▼B

(2)  
A kedvezményezettnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellenőrzésen való jelenlétének tanúsítása céljából az ellenőrzés során aláírja a jelentést és abban feltüntesse észrevételeit. Amennyiben a tagállamok az ellenőrzés során elektronikus ellenőrzési jelentést használnak, az illetékes hatóság gondoskodik arról a lehetőségről, hogy a kedvezményezett elektronikusan aláírhassa a jelentést, máskülönben a jelentést aláírás és bármilyen észrevétel megtétele céljából haladéktalanul megküldi a kedvezményezettnek. Meg nem felelés feltárása esetén a kedvezményezett megkapja az ellenőrzési jelentés másolatát.

▼M1

Az első albekezdéstől eltérve, ha a tagállamok igénybe veszik a kollektív kérelmek bevezetésének lehetőségét, a tagállamok úgy dönthetnek, hogy nem biztosítanak lehetőséget a gazdálkodóközösségeknek az ellenőrzési jelentés aláírására, ha az ellenőrzés során nem tapasztaltak meg nem felelést. Ha az említett ellenőrzések során meg nem felelésre derül fény, lehetőséget kell biztosítani a jelentés aláírására még azelőtt, hogy az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó szankciók tekintetében.

▼M8

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés végrehajtására a 40. cikknek megfelelően távérzékelés, vagy a 40a. cikknek megfelelően monitoring útján kerül sor, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy ha a távérzékeléssel vagy monitoring útján végzett ellenőrzés során nem találtak meg nem felelést, a kedvezményezettnek nem teszik lehetővé az ellenőrzési jelentés aláírását. Ha az ilyen ellenőrzések vagy a monitoring során meg nem felelésre derül fény, lehetőséget kell biztosítani a jelentés aláírására, mielőtt az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében. Monitoring útján végzett ellenőrzés alkalmazásakor ez a kötelezettség teljesítettnek tekintendő, ha a kedvezményezettet a 40a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően kialakított, a kedvezményezettel való kapcsolattartásra szolgáló eszköz révén értesítik a meg nem felelésről, és a kedvezményezett lehetőséget kap a meg nem felelés kifogásolására még az előtt, hogy az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében.

▼B3.

szakasz

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében benyújtott állatállomány-alapú támogatási kérelmekkel vagy kifizetési kérelmekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzések

42. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)  
Helyszíni ellenőrzések révén ellenőrizni kell valamennyi támogathatósági kritérium, kötelezettségvállalás és más kötelezettség betartását, továbbá az ilyen ellenőrzéseknek ki kell terjedniük minden olyan állatra, amelyre vonatkozóan az ellenőrzésnek alávetendő, állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be.

▼M10

Amennyiben valamely tagállam meghatározott a 21. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti időszakot, a 32., 33. és 35. cikkben előírt minimális helyszíni ellenőrzési arány legalább 50 %-át elosztva végzi el az említett időszak alatt az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek, illetve az állatokra vonatkozó támogatási intézkedések esetében. Ha azonban nem alkalmaz birtokontartási időszakot, illetve ha a birtokontartási időszak előre nem határozható meg, vagy a támogatási kérelem vagy a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően kezdődik, a 32., 33. és 35. cikkben előírt helyszíni ellenőrzések összességét elosztva kell elvégezni azon az időszakon belül, amely során egy állat után a kifizetés, illetve a támogatás igényelhető.

▼B

Amennyiben valamely tagállam él a 21. cikk (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 17. pontjában meghatározott, potenciálisan támogatható állatokat is ellenőrizni kell.

A helyszíni ellenőrzések elsősorban annak vizsgálatára terjednek ki, hogy a támogatási kérelem és/vagy kifizetési kérelem által érintett, a mezőgazdasági üzemben tartott állatok száma, illetve adott esetben a potenciálisan támogatható állatok száma megegyezik-e a nyilvántartásba bejegyzett számmal, illetve az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisba bejelentett számmal.

(2)  

A helyszíni ellenőrzéseknek ezenkívül ki kell terjedniük a következőkre is:

a) 

a nyilvántartás bejegyzéseinek és az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis felé tett bejelentések helytállóságának és koherenciájának ellenőrzése az igazoló dokumentumokból vett minta alapján, például a vásárlást igazoló és értékesítési számlák, vágási bizonylatok, állat-egészségügyi bizonyítványok és adott esetben marhalevelek vagy mozgatásra vonatkozó dokumentumok segítségével, azokkal az állatokkal kapcsolatban, amelyekre a helyszíni ellenőrzést megelőző hat hónapban támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be; amennyiben azonban szabálytalanságokra derül fény, az ellenőrzést ki kell terjeszteni a helyszíni ellenőrzést megelőző 12 hónapra;

b) 

annak igazolása, hogy a szarvasmarhaféléket vagy juh- és kecskeféléket megjelölték füljelzőkkel vagy más azonosító eszközökkel, adott esetben ellátták őket marhalevéllel vagy mozgatásra vonatkozó dokumentummal, valamint nyilvántartásba vették és megfelelően bejelentették őket az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisba való felvétel céljából.

Az első albekezdés b) pontja szerinti ellenőrzések elvégzése véletlenszerű mintavételezéssel is történhet. Amennyiben e minta ellenőrzése meg nem felelést tár fel, ellenőrizni kell minden állatot vagy extrapolálni kell a minta alapján levont következtetéseket.

43. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerekre és az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési jelentés

(1)  

Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek felülvizsgálatát. A jelentésben fel kell tüntetni különösen:

a) 

az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszereket és/vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedéseket, valamint az ellenőrzött állatállomány-alapú támogatási kérelmeket és kifizetési kérelmeket;

b) 

a jelen lévő személyeket;

c) 

a helyszínen talált állatok számát és fajtáját, valamint – adott esetben – a füljelző-számokat, az állatokra vonatkozó nyilvántartás és számítógépes adatbázis bejegyzéseit és bármilyen ellenőrzött igazoló dokumentumot, az ellenőrzések eredményeit, továbbá – adott esetben – az egyes állatokkal és/vagy azok azonosítási kódjával kapcsolatos különleges észrevételeket;

d) 

azt a tény, hogy a kedvezményezett kapott-e előzetes értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, mennyi idővel az ellenőrzés előtt. A 25. cikk szerinti 48 órás határidő túllépése esetén az ellenőrzési jelentésben meg kell adni a túllépés okát;

e) 

az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések összefüggésében végrehajtandó esetleges különleges ellenőrző intézkedéseket;

f) 

bármely további elvégzendő ellenőrző intézkedést.

(2)  
A kedvezményezettnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellenőrzésen való jelenlétének tanúsítása céljából az ellenőrzés során aláírja a jelentést és abban feltüntesse észrevételeit. Amennyiben a tagállamok az ellenőrzés során elektronikus ellenőrzési jelentést használnak, az illetékes hatóság gondoskodik arról a lehetőségről, hogy a kedvezményezett elektronikusan aláírhassa a jelentést, máskülönben a jelentést aláírás és bármilyen észrevétel megtétele céljából haladéktalanul megküldi a kedvezményezettnek. Meg nem felelés feltárása esetén a kedvezményezett megkapja az ellenőrzési jelentés másolatát.
(3)  
Ha a tagállamok e rendelet értelmében helyszíni ellenőrzéseket végeznek az 1082/2003/EK rendelet szerinti vizsgálatokkal összefüggésben, az ellenőrzési jelentést az említett rendelet 2. cikke (5) bekezdésének megfelelő jelentésekkel kell kiegészíteni.
(4)  
Amennyiben az e rendelet alapján végzett helyszíni ellenőrzés az 1760/2000/EK rendelet I. címe vagy a 21/2004/EK rendelet rendelkezéseinek meg nem felelő eseteket tár fel, az e cikkben előírt ellenőrzési jelentés másolatait késedelem nélkül meg kell küldeni az említett rendeletek végrehajtásáért felelős hatóságoknak.IV.

FEJEZET

Különös szabályok

44. cikk

A regionális vagy együttes végrehajtás keretében kialakított ökológiai jelentőségű területek tekintetében az ellenőrzési eredményekre vonatkozó szabályok

Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti regionális vagy együttes végrehajtás esetében a közös egybefüggő ökológiai jelentőségű területek meghatározott területét az egyes résztvevők között a közös ökológiai területekben az általuk – az e rendelet 18. cikkének értelmében bejelentett adatok alapján – képviselt részesedésük arányában kell elosztani.

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének a regionális vagy együttes végrehajtás valamennyi résztvevőjére való alkalmazása céljából a meghatározott ökológiai jelentőségű terület a meghatározott közös ökológiai jelentőségű területek e cikk első bekezdése szerint kiosztott részarányának és az egyéni kötelezettségek tekintetében meghatározott ökológiai jelentőségű területeknek az összege.

▼M3 —————

▼BIV.

CÍM

NEM TERÜLETALAPÚ ÉS AZ ÁLLATTARTÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEKI.

FEJEZET

Bevezető rendelkezés

▼M11

46. cikk

Alkalmazási kör

Ez a cím az 1305/2013/EU rendelet 14–20. cikkében, 21. cikkének (1) bekezdésében – az a) és b) pont szerinti éves támogatás kivételével –, 27. cikkében, 28. cikkének (9) bekezdésében, 35., 36., 39b és 39c. cikkében, valamint 51. cikkének (2) bekezdésében, az 1303/2013/EU rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében, továbbá az 1698/2005/EK rendelet 20. cikkében, 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában, b) pontjának ii., vi. és vii. alpontjában, a létesítési költségek tekintetében 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában, valamint 52. és 63. cikkében előírt intézkedések keretében felmerült kiadásokra alkalmazandó.

▼BII.

FEJEZET

Ellenőrzések1.

szakasz

Általános rendelkezések

47. cikk

Támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok

(1)  
A tagállamok megfelelő eljárásokat írnak elő a nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok benyújtására vonatkozóan.
(2)  
Az 1305/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 16. cikkének (1) bekezdése, 19. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 27. cikke szerinti intézkedések esetében a kedvezményezettnek éves kifizetési kérelmet kell benyújtania.2.

szakasz

Az ellenőrzésekre vonatkozó előírások

48. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1)  
Valamennyi támogatási kérelem, kifizetési kérelem, illetve a kedvezményezett vagy harmadik fél által benyújtandó minden egyéb nyilatkozat esetében adminisztratív ellenőrzéseket kell végezni, amelyeknek ki kell terjedniük minden olyan elemre, amelynek adminisztratív ellenőrzése lehetséges és ésszerű. Az eljárások tekintetében elő kell írni a végrehajtott ellenőrzési munka, a vizsgálati eredmények, illetve a rendellenességek feltárásakor hozott intézkedések feljegyzését.
(2)  

A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzéseinek biztosítaniuk kell, hogy a művelet megfeleljen az uniós vagy nemzeti jog által, illetve a vidékfejlesztési programban megállapított alkalmazandó kötelezettségeknek, beleértve a közbeszerzésekre és az állami támogatásokra vonatkozó előírásokat, valamint az egyéb kötelező előírásokat és követelményeket. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük különösen a következők vizsgálatára:

a) 

a kedvezményezett támogathatósága;

b) 

a támogatási kérelem tárgyát képező műveletre vonatkozó támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek;

▼M4

c) 

a kiválasztási kritériumoknak való megfelelés, amennyiben azok alkalmazandók;

▼B

d) 

a művelet költségeinek támogathatósága, beleértve az olyan költségkategóriáknak vagy számítási módszernek való megfelelést, amelyek akkor alkalmazandók, ha az adott művelet vagy annak egy része az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának hatálya alá tartozik;

▼M4

e) 

az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett költségek tekintetében – kivéve a természetbeni hozzájárulást és az értékcsökkenést – a bejelentett költségek észszerűségének ellenőrzése. A költségeket megfelelő értékelő rendszer segítségével, például referenciaköltségek, különböző ajánlatok összehasonlítása vagy egy értékelő bizottság révén értékelni kell. A legfeljebb 30 %-os mértékű támogatásban részesülő, illetve az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke alapján támogatott műveletek esetében a költségek észszerűségének ellenőrzése a kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzésének szakaszában is elvégezhető. A legfeljebb 5 000  EUR összegű támogatható költséggel járó műveletek esetében a költségek észszerűsége az irányító hatóság által előzetesen jóváhagyott költségvetés-tervezet keretében is megállapítható.

▼B

(3)  

A kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen az alábbiakra terjed ki, amennyiben ezek a vizsgált kérelemre alkalmazhatók:

▼M4

a) 

a befejezett művelet összevetése azzal a művelettel, amelyre a támogatási kérelmet jóváhagyták;

b) 

a felmerült költségek és a teljesített kifizetések, kivéve amennyiben az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett támogatási formák vagy módszerek valamelyikét alkalmazták.

▼B

(4)  
Az adminisztratív ellenőrzések tartalmaznak olyan eljárásokat, amelyekkel elkerülhető az egyéb uniós vagy nemzeti programokkal és a korábbi programozási időszakokkal egybeeső szabálytalan kettős finanszírozás. Egyéb forrásokból történő finanszírozás esetén ezeknek az ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a nyújtott támogatások ne haladják meg a maximálisan engedélyezhető támogatási összegeket vagy támogatási arányokat.
(5)  
A beruházási műveletekkel kapcsolatos adminisztratív ellenőrzéseknek magukban kell foglalniuk a támogatott tevékenység vagy a beruházás helyszínének legalább egy alkalommal történő felkeresését a beruházás megvalósulásának ellenőrzésére céljából.

Az illetékes hatóság azonban dönthet úgy, hogy például az alábbi, megfelelően indokolt okok miatt nem kerít sor helyszíni szemlére:

a) 

a tevékenységet már beválasztott ák a 49. cikk szerint elvégzendő helyszíni ellenőrzések mintájába;

b) 

az illetékes hatóság szerint a kérdéses művelet kis beruházás;

c) 

az illetékes hatóság szerint alacsony a kockázata annak, hogy a támogatás feltételei nem teljesülnek, vagy hogy a beruházás nem valósult meg.

A második albekezdésben említett döntést és annak indoklását rögzíteni kell.

▼M7

(6)  
Ami az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett pénzügyi eszközöket illeti, e cikk (1)–(5) bekezdése nem alkalmazandó sem a pénzügyi eszközhöz való hozzájárulásra, sem pedig a végső kedvezményezettnek nyújtott támogatásra. Ugyanakkor ezek esetében az 1306/2013/EU rendelet 58. és 59. cikke, valamint a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 12 ) 9. cikke alkalmazandó.

▼B

49. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)  
A tagállamok a jóváhagyott tevékenységeket illetően megfelelő mintavételi alapra épülő helyszíni ellenőrzéseket szerveznek. Ezekre az ellenőrzésekre – amennyire csak lehetséges – a műveletekre vonatkozó záró kifizetés folyósítása előtt kell sort keríteni.
(2)  
A helyszíni ellenőrzést végző ellenőrök nem vehetnek részt ugyanazon művelet adminisztratív ellenőrzésében.

50. cikk

A helyszíni ellenőrzések mintavételezése és ellenőrzési aránya és

(1)  
►M4  A kiadások helyszíni ellenőrzésének ki kell terjednie a 46. cikkben említett azon kiadások legalább 5 %-ára, amelyeket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszíroz, amelyeket a kifizető ügynökségeknek az egyes naptári években bejelentettek, és amelyek nem olyan műveleteket érintenek, amelyek esetében csak előlegkifizetéseket jelentettek be. ◄

▼M2

Amennyiben egy adott, helyszíni ellenőrzésnek alávetendő művelet vonatkozásában előzetes vagy időközi kifizetés teljesítésére került sor, e kifizetéseket bele kell számítani a helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrzött, első bekezdés szerinti kiadásokba.

▼M4

A pénzügyi eszközök tekintetében csak a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő, a végső kedvezményezettnek teljesített kifizetéseket kell beleszámítani a helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrzött, első bekezdés szerinti kiadásokba.

▼B

(2)  
►M4  Az (1) bekezdés szerinti minimális szint teljesítése szempontjából kizárólag az ellenőrzési adatok és statisztikák benyújtására a 9. cikkben előírt határidő előtt elvégzett ellenőrzések vehetők figyelembe. ◄

Az adminisztratív ellenőrzések után nem támogathatónak minősített kifizetési kérelmek nem vehetők figyelembe az (1) bekezdés szerinti minimális szint teljesítése szempontjából.

(3)  
Az (1) bekezdés szerinti minimális szint teljesítése szempontjából kizárólag a 49. és az 51. cikk minden követelményét teljesítő ellenőrzések vehetők figyelembe.
(4)  

A jóváhagyott tevékenységek (1) bekezdés szerint ellenőrizendő mintájánál figyelembe kell venni különösen:

a) 

annak szükségességét, hogy az ellenőrzés a műveletek típus és volumen szempontjából megfelelően összeállított együttesére terjedjen ki;

b) 

a tagállami és uniós ellenőrzések során azonosított kockázati tényezőket;

c) 

a művelet típusának a vidékfejlesztési program végrehajtása során jelentkező hibakockázathoz való hozzájárulása;

d) 

az intézkedések és a műveletek típusa közötti egyensúly fenntartásának szükségességét;

e) 

annak szükségességét, hogy a kiadások 35–40 %-a véletlenszerűen kerüljön kiválasztásra.

(5)  
Amennyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott támogatási intézkedéssel vagy művelettípussal összefüggésben jelentős meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóság a következő naptári évben az adott támogatási intézkedés vagy művelettípus vonatkozásában megfelelő mértékben növeli az ellenőrzési arányt.
(6)  
Az (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a naptári évenként végzett helyszíni ellenőrzéseknek az (1) bekezdésben előírt minimális szintjét lecsökkentik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által társfinanszírozott összeg 3 %-ára.

A tagállamok csak akkor alkalmazhatják az első albekezdést, ha teljesülnek a helyszíni ellenőrzések minimális szintjének csökkentésére vonatkozó, a Bizottság által az 1306/2013/EU rendelet 62. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban megállapított általános feltételek.

Amennyiben a második albekezdésben említett feltételek már nem teljesülnek, a tagállamok haladéktalanul visszavonják a helyszíni ellenőrzések minimális szintjének csökkentésére vonatkozó döntésüket. A tagállamok a következő naptári évtől a helyszíni ellenőrzések az (1) bekezdésben előírt minimális szintjét alkalmazzák.

51. cikk

A helyszíni ellenőrzések tartalma

▼M4

(1)  
A helyszíni ellenőrzések keretében meg kell vizsgálni, hogy az adott művelet végrehajtására az alkalmazandó szabályoknak megfelelően került-e sor, valamint az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a támogatásnyújtás feltételeihez kapcsolódó minden olyan támogathatósági kritérium, kötelezettségvállalás és más kötelezettség betartására, amely a látogatás során ellenőrizhető, és amelyeket még nem ellenőriztek adminisztratív ellenőrzések keretében. A helyszíni ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a művelet EMVA-támogatás keretében támogatható legyen.

▼B

(2)  
A helyszíni ellenőrzések során az igazoló dokumentumokban szereplő adatok alapján ellenőrizni kell a kedvezményezettek által bejelentett adatok pontosságát.

Ez annak ellenőrzését is magában foglalja, hogy a kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelmet alátámasztják-e számviteli vagy más dokumentumok, ideértve szükség esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatok pontosságának harmadik felek birtokában lévő adatok vagy kereskedelmi dokumentumok alapján történő ellenőrzését is.

(3)  
A helyszíni ellenőrzéseknek arra is ki kell terjedniük, hogy a művelet tényleges vagy szándékolt hasznosítása megfelel-e azoknak a támogatási kérelemben leírt hasznosítási céloknak, amelyre a támogatást nyújtották.
(4)  
Az illetékes hatóságok által megfelelően nyilvántartásba vett és kellően indokolt kivételes körülmények kivételével a helyszíni ellenőrzéseknek magukban kell foglalniuk a művelet végrehajtása szerinti helyszínen tett látogatást, nem tárgyi művelet esetén pedig a művelet szervezőjének felkeresését.

▼M7

(5)  
Ami az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett pénzügyi eszközöket illeti, e cikk (1)–(4) bekezdése nem alkalmazandó sem a pénzügyi eszközhöz való hozzájárulásra, sem pedig a végső kedvezményezettnek nyújtott támogatásra. Ugyanakkor ezek esetében az 1306/2013/EU rendelet 58. és 59. cikke, valamint a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke alkalmazandó.

▼B

52. cikk

Utólagos ellenőrzések

(1)  
A beruházási műveletek vonatkozásában utólagos ellenőrzéseket kell végezni az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke szerinti, illetve a vidékfejlesztési programban részletezett kötelezettségvállalások betartásának ellenőrzésére.
(2)  
Az utólagos ellenőrzéseknek minden naptári évben ki kell terjedniük az EMVA azon beruházási műveletekre fordított kiadásainak legalább 1 %-ára, amelyek esetében az EMVA már teljesítette a záró kifizetést, de amelyekre továbbra is vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalások. Kizárólag a kérdéses naptári év végéig elvégzett ellenőrzések vehetők figyelembe.
(3)  
Az (1) bekezdés értelmében ellenőrizendő műveletekre vonatkozó mintát a különböző műveletek, illetve művelet- vagy intézkedéstípusok kockázatainak és pénzügyi hatásának elemzése alapján kell kiválasztani. A minta 20–25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani.

53. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1)  

Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek áttekintését. A jelentésben fel kell tüntetni különösen:

a) 

az ellenőrzött intézkedéseket, támogatási kérelmeket vagy kifizetési kérelmeket;

b) 

a jelen lévő személyeket;

c) 

azt a tény, hogy a kedvezményezett kapott-e előzetes értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, mennyi idővel az ellenőrzés előtt;

d) 

az ellenőrzések eredményeit és adott esetben a külön észrevételeket;

e) 

bármely egyéb, későbbiekben elvégzendő ellenőrzési intézkedést.

(2)  
Az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó az e szakasz alapján végzett utólagos ellenőrzésekre.
(3)  
A kedvezményezettnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellenőrzésen való jelenlétének tanúsítása céljából az ellenőrzés során aláírja a jelentést és abban feltüntesse észrevételeit. Amennyiben a tagállamok az ellenőrzés során elektronikus ellenőrzési jelentést használnak, az illetékes hatóság gondoskodik arról a lehetőségről, hogy a kedvezményezett elektronikusan aláírhassa a jelentést, máskülönben a jelentést aláírás és bármilyen észrevétel megtétele céljából haladéktalanul megküldi a kedvezményezettnek. Meg nem felelés feltárása esetén a kedvezményezett megkapja az ellenőrzési jelentés másolatát.3.

szakasz

Az egyedi intézkedéseket érintő ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések

▼M4 —————

▼B

60. cikk

LEADER

(1)  
A tagállamok megfelelő rendszert vezetnek be a helyi akciócsoportok felügyeletére.
(2)  
Az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerint felmerülő kiadások tekintetében a tagállamok az e rendelet 48. cikkében előírt adminisztratív ellenőrzések elvégzését hivatalos megbízás keretében átruházhatják a helyi akciócsoportokra. Továbbra is a tagállamok felelősek azonban annak vizsgálatáért, hogy a helyi akciócsoportok rendelkeznek-e a feladat elvégzéséhez szükséges igazgatási és ellenőrzési kapacitással.

Az első albekezdésben említett feladatátruházás esetén az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi a helyi akciócsoportok működését, többek között könyvvizsgálati ellenőrzésekkel, illetve az adminisztratív ellenőrzések mintavétel alapján történő újbóli elvégzése révén.

Az illetékes hatóság e rendelet 49. cikkének megfelelően helyszíni ellenőrzéseket is végez. A LEADER-rel összefüggő kiadások ellenőrzési mintájára az e rendelet 50. cikkében szerepelővel legalább azonos százalékos arány alkalmazandó.

(3)  
Az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke (1) bekezdésének a), d) és e) pontja, valamint 35. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján felmerült olyan kiadások tekintetében, amelyek esetében a támogatás kedvezményezettje maga a helyi akciócsoport, az adminisztratív ellenőrzéseket az érintett helyi akciócsoportoktól független személyeknek kell elvégezniük.

▼M4

(4)  
A 48. cikk (2) bekezdésének e) pontjától eltérve a helyi akciócsoportok által végrehajtott és egy közös témához kapcsolódó projektcsoportra kiterjedő műveletek esetében a költségek észszerűségének ellenőrzése az adott projektcsoporthoz kapcsolódó kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzésének szakaszában is elvégezhető.

▼B

61. cikk

Kamattámogatások és a garanciadíj-támogatások

(1)  
Az 1303/2013/EU rendelet 69. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint felmerült kiadások vonatkozásában az érintett művelet megvalósulásától függően a kedvezményezettet adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseknek kell alávetni. ►M4  ————— ◄

▼M4

(2)  
Az illetékes hatóság továbbá adminisztratív ellenőrzésekkel és szükség esetén a közvetítő pénzügyi intézménynél és a kedvezményezettnél tett helyszíni látogatásokkal biztosítja, hogy a közvetítő pénzügyi intézmények részére teljesített kifizetések összhangban legyenek az uniós joggal, valamint az illetékes hatóság és a közvetítő pénzügyi intézmény között megkötött megállapodással.

▼B

(3)  
Ha kamattámogatásokat és a garanciadíj-támogatásokat egyetlen műveleten belül az ugyanazon végső kedvezményezetteknek szánt pénzügyi eszközökkel kombinálják, az illetékes hatóságnak a végső kedvezményezettek szintjén csak az 1303/2013/EU rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében meghatározott esetekben kell ellenőrzéseket végeznie.

62. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (2) bekezdése alapján felmerült kiadások tekintetében e rendelet 48–51. és 53. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

A 48. cikk szerinti adminisztratív ellenőrzéseket és a 49. cikk szerinti helyszíni ellenőrzéseket a technikai segítségnyújtás kifizetését engedélyező alanytól funkcionálisan független alanynak kell végeznie.III.

FEJEZET

Jogosulatlan kifizetések és igazgatási szankciók

63. cikk

A támogatás részben vagy egészben történő visszavonása és az igazgatási szankciók

(1)  
A kifizetések kiszámítása a 48. cikk szerinti adminisztratív ellenőrzések során támogathatónak ítélt összegek alapján történik.

Az illetékes hatóság megvizsgálja a kedvezményezettől beérkezett kifizetési kérelmet, és meghatározza a támogatás céljára elszámolható összegeket. Az illetékes hatóság meghatározza:

a) 

a kedvezményezett részére a kifizetési kérelem és a támogatási határozat alapján fizetendő összeget;

b) 

a kedvezményezett részére a kifizetési kérelemben szereplő kiadások támogathatóságának vizsgálatát követően fizetendő összeget.

Amennyiben a második albekezdés a) pontja alapján meghatározott összeg több mint 10 %-kal meghaladja az említett albekezdés b) pontja alapján meghatározott összeget, a b) pont szerint megállapított összeg tekintetében igazgatási szankciót kell alkalmazni. A szankció összege a fenti két összeg különbözetének felel meg, de nem lehet nagyobb annál az összegnél, amely a támogatás teljes körű visszavonását jelentené.

Nem alkalmazandó azonban szankció abban az esetben, ha a kedvezményezett az illetékes hatóság számára kielégítő módon bizonyítani tudja, hogy nem hibáztatható a nem támogatható összeg feltüntetéséért, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról, hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.

▼M4

(2)  
Az (1) bekezdésben említett igazgatási szankció értelemszerűen alkalmazandó a 49. cikk szerinti helyszíni ellenőrzések során feltárt nem támogatható kiadásokra.

▼BV.

CÍM

A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KONTROLLRENDSZER ÉS IGAZGATÁSI SZANKCIÓKI.

FEJEZET

Közös rendelkezések

64. cikk

Fogalommeghatározások

A kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő kontrollrendszer és igazgatási szankciók végrehajtásához szükséges technikai előírások vonatkozásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„szakosított ellenőrző szervek” : az 1306/2013/EU rendelet 93. cikkében említett szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős, e rendelet 67. cikke szerinti illetékes nemzeti ellenőrző hatóságok;

b)

„jogi aktus” : az 1306/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt minden egyes irányelv és rendelet;

c)

„a ténymegállapítás éve” : az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés elvégzése szerinti naptári év;

d)

„kölcsönös megfeleltetési területek” : az 1306/2013/EU rendelet 93. cikkének (1) bekezdése szerinti három terület bármelyike, valamint az állandó legelőknek az említett rendelet 93. cikkének (3) bekezdése szerinti fenntartása.II.

FEJEZET

Ellenőrzés1.

szakasz

Általános rendelkezések

65. cikk

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kontrollrendszer

(1)  

A tagállamok a kölcsönös megfeleltetés tekintetében hatékony ellenőrzést biztosító kontrollrendszert hoznak létre. E rendszernek biztosítania kell különösen a következőket:

a) 

amennyiben az illetékes ellenőrző hatóság nem a kifizető ügynökség, a kedvezményezettekre vonatkozó, az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti információk továbbítása a kifizető ügynökségektől a szakosított ellenőrző szervekhez és/vagy – adott esetben – a koordináló hatóságon keresztül;

b) 

az ellenőrzéshez használt minták kiválasztásához alkalmazandó módszerek;

c) 

az elvégzendő ellenőrzések jellegére és terjedelmére vonatkozó adatok;

d) 

ellenőrzési jelentések, amelyek tartalmazzák különösen a feltárt meg nem felelést, valamint súlyosságának, mértékének, tartósságának és ismétlődésének értékelését;

e) 

amennyiben az illetékes ellenőrző hatóság nem a kifizető ügynökség, az ellenőrzési jelentések továbbítása a szakosított ellenőrző szervektől a kifizető ügynökséghez vagy a koordináló hatósághoz, vagy mindkettőhöz;

f) 

a támogatáscsökkentés és a támogatás köréből való kizárás rendszerének alkalmazása a kifizető ügynökség által.

(2)  
A tagállamok előírhatnak olyan eljárást, amelynek értelmében a kedvezményezett jelzi a kifizető ügynökségnek a rá alkalmazandó követelmények és előírások azonosításához szükséges adatokat.

66. cikk

A támogatás kifizetése a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekkel összefüggésben

Amennyiben a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések nem zárhatók le az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti kifizetéseknek vagy éves támogatásoknak az érintett kedvezményezettek általi kézhezvétele előtt, a kedvezményezett által bármilyen igazgatási szankció következtében fizetendő összeget e rendelet 7. cikkének megfelelően vissza kell fizettetni vagy levonás útján be kell hajtani.

67. cikk

Az illetékes ellenőrző hatóság felelőssége

(1)  

Az illetékes ellenőrző hatóság felelősségi körei az alábbiak:

a) 

a szakosított ellenőrző szervek felelősek a szóban forgó követelmények és előírások betartásával kapcsolatos ellenőrzés végrehajtásáért;

b) 

a kifizető ügynökségek felelősek az egyes esetekben kiszabandó igazgatási szankcióknak a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezete és az e rendelet e címének III. fejezete alapján történő megállapításáért.

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a követelmények, az előírások, a jogi aktusok vagy a kölcsönös megfeleltetési területek összességének vagy egy részének ellenőrzését a kifizető ügynökség végezze, amennyiben a tagállam garantálja, hogy az ellenőrzések hatékonysága a szakosított ellenőrző szerv által végzett ellenőrzésekével legalább azonos mértékű legyen.2.

szakasz

Helyszíni ellenőrzések

68. cikk

Minimális ellenőrzési arány

(1)  
Az illetékes ellenőrző hatóság a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti és az adott ellenőrző hatóság hatáskörébe tartozó kedvezményezettek teljes számának legalább 1 %-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzéseket végez.

Az első albekezdéstől eltérve az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikkében említett személyek csoportjának esetében az első albekezdésben meghatározott ellenőrzési minta kiszámítása céljából az ilyen csoportok egyes tagjai tekinthetők kedvezményezetteknek.

Az első albekezdésben említett minimális ellenőrzési arány elérhető az egyes illetékes ellenőrző hatóságok szintjén, vagy egy-egy jogi aktus vagy előírás, illetve ezek csoportjai szintjén. Amennyiben az ellenőrzéseket nem a kifizető ügynökség hajtja végre, a szóban forgó minimális ellenőrzési arány az egyes kifizető ügynökségek szintjén is elérhető.

Ha a jogi aktusra és az előírásokra alkalmazandó jogszabályok már meghatároznak minimális ellenőrzési arányt, akkor az első albekezdés szerinti minimális arány helyett azt az arányt kell alkalmazni. Másik lehetőségként a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a jogi aktusokra és előírásokra alkalmazandó jogszabályok alapján – az első albekezdésben említett mintán kívül – végzett helyszíni ellenőrzések során feltárt meg nem felelés minden esetét be kell jelenteni a vonatkozó jogi aktus vagy előírás alkalmazásáért felelős illetékes ellenőrző hatóságnak, amely az esetet figyelemmel kíséri. E fejezet, valamint a III. cím I., II. és III. fejezetének előírásai alkalmazandók.

A 96/22/EK irányelvvel összefüggő kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek tekintetében fontolóra kell venni a felügyeleti tervek külön mintavételezési szintjének alkalmazását az első albekezdés szerinti minimális arány teljesítésére.

(2)  

Az (1) bekezdéstől eltérve az említett bekezdés szerinti minimális ellenőrzési aránynak az egyes jogi aktusok vagy előírások, illetve a jogi aktusok vagy előírások egy csoportjának szintjén történő elérése érdekében a tagállamok:

a) 

felhasználhatják a kiválasztott kedvezményezettek tekintetében a szóban forgó jogi aktusokra és előírásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelőn elvégzett helyszíni ellenőrzések eredményeit; vagy

b) 

a kiválasztott kedvezményezetteket helyettesíthetik olyan kedvezményezettekkel, akiknél a szóban forgó jogi aktusokra és előírásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végeznek, feltéve, hogy ezek a kedvezményezettek az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti kedvezményezettek.

Ilyen esetekben a helyszíni ellenőrzésnek a kölcsönös megfeleltetés keretében meghatározott jogi aktusok és előírások minden aspektusát le kell fednie. Továbbá a tagállamok gondoskodnak arról, hogy e helyszíni ellenőrzések hatékonysága az illetékes ellenőrző hatóságok által végrehajtott helyszíni ellenőrzésekével legalább azonos mértékű legyen.

(3)  
Az e cikk (1) bekezdése szerinti minimális ellenőrzési arány megállapításakor az 1306/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésében előírt intézkedéseket figyelmen kívül kell hagyni.
(4)  
Amennyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott jogi aktus vagy előírás esetében jelentős mértékű meg nem felelést tárnak fel, a következő ellenőrzési időszakban az e jogi aktus vagy előírás tekintetében elvégzendő helyszíni ellenőrzések számát növelni kell. Egy adott jogi aktus tekintetében az illetékes ellenőrző hatóság dönthet úgy, hogy az említett további helyszíni ellenőrzések alkalmazási körét a leggyakrabban megsértett követelményekre korlátozza.
(5)  
Ha valamely tagállam él az 1306/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel, az annak igazolásához szükséges intézkedéseket, hogy a kedvezményezettek orvosolták az érintett meg nem feleléssel kapcsolatos helyzetet, az említett kedvezményezettek 20 %-os mintájára kell alkalmazni.

69. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

(1)  
►M8  A 68. cikkel összhangban ellenőrizendő mezőgazdasági üzemek mintájának kiválasztását adott esetben az alkalmazandó jogszabályok szerinti kockázatelemzésre, illetve a követelményeknek vagy előírásoknak megfelelő kockázatelemzésre kell alapozni. A szóban forgó kockázatelemzés végrehajtható egy adott mezőgazdasági üzem szintjén, vagy a mezőgazdasági üzemek vagy földrajzi övezetek kategóriáinak szintjén. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza az e rendelet 40a. cikke (4) bekezdésében vagy 70a. cikke (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat. ◄

A kockázatelemzés során figyelembe lehet venni az alábbiak egyikét vagy mindegyikét:

a) 

a kedvezményezett részvétele az 1306/2013/EU rendelet 12. cikkében előírt mezőgazdasági tanácsadó rendszerben;

b) 

a kedvezményezett részvétele valamely tanúsítási rendszerben, amennyiben a szóban forgó rendszer az érintett követelmények vagy előírások szempontjából releváns.

A tagállamok a kockázatelemezés alapján dönthetnek úgy, hogy a kockázatalapú ellenőrzési mintából kizárják a második albekezdés b) pontja szerinti tanúsítási rendszerben részt vevő kedvezményezetteket. Mindazonáltal amennyiben a tanúsítási rendszer a kölcsönös megfeleltetés keretében a kedvezményezettek által betartandó követelményeknek és előírásoknak csak egy részét tartalmazza, a tanúsítási rendszer részét nem képező követelmények és előírások tekintetében megfelelő kockázati tényezőket kell alkalmazni.

Amennyiben az ellenőrzés eredményeinek vizsgálata során megállapításra kerül, hogy a második albekezdés b) pontja szerinti tanúsítási rendszer részét képező követelményeknek és előírásoknak való meg nem felelés gyakori, a szóban forgó követelményekhez vagy előírásokhoz tartozó kockázati tényezőket újra kell értékelni.

(2)  
Az (1) bekezdés nem vonatkozik a meg nem felelés olyan eseteinek nyomon követése céljából végzett ellenőrzésekre, amelyeket bármilyen más módon hoztak az illetékes ellenőrző hatóság tudomására. Az említett bekezdés azonban alkalmazandó az 1306/2013/EU rendelet 97. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti nyomon követés keretében végrehajtott ellenőrzésekre.
(3)  
A reprezentativitás biztosítására a helyszíni ellenőrzésre a 68. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerint kijelölt kedvezményezettek minimális számának 20–25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani. Ha azonban a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek száma meghaladja az említett minimális számot, a kiegészítő mintában a véletlenszerűen kiválasztott kedvezményezettek aránya nem haladhatja meg a 25 %-ot.
(4)  
Az ellenőrzési minta egy részét a rendelkezésre álló információk alapján adott esetben már a szóban forgó kérelmezési időszak lejárta előtt ki lehet választani. Amint valamennyi vonatkozó kérelem rendelkezésre áll, az ideiglenesen meghatározott mintát ki kell egészíteni.
(5)  
A 68. cikk (1) bekezdésének megfelelően ellenőrizendő kedvezményezettek mintája a kedvezményezettek azon mintáiból is kiválasztható, amelyeket a 30–34. cikknek alapján már kiválasztottak, és amelyekre a vonatkozó követelmények és előírások alkalmazandók. Ez a lehetőség azonban nem vonatkozik a kedvezményezetteknek az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszerek keretében történő ellenőrzésére.
(6)  

A 68. cikk (1) bekezdésétől eltérve a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek mintái kiválaszthatók a minimális 1 %-os arány szerint külön-külön az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke értelmében a kölcsönös megfeleltetési kötelezettség hatálya alá tartozó kedvezményezettek minden egyes alábbi sokaságából:

a) 

az 1307/2013/EU rendelet alapján közvetlen kifizetésekben részesülő kedvezményezettek;

b) 

az 1307/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke alapján borágazati támogatásban részesülő kedvezményezettek;

c) 

az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 28–31., 33. és 34. cikke alapján éves támogatásokban részesülő kedvezményezettek.

(7)  
Amennyiben a mezőgazdasági üzemek szintjén végrehajtott kockázatelemzés alapján megállapítást nyer, hogy a támogatásban nem részesülők nagyobb kockázatot jelentenek, mint az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti kedvezményezettek, az utóbbi kedvezményezettek helyettesíthetők támogatásban nem részesülőkkel. Az ellenőrzött mezőgazdasági termelők teljes számának mindazonáltal ebben az esetben is el kell érnie az e rendelet 68. cikk (1) bekezdésben előírt ellenőrzési arányt. Az ilyen helyettesítések okait megfelelően indokolni és dokumentálni kell.
(8)  
Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott eljárások kombinálhatók is abban az esetben, ha ez növeli az ellenőrzési rendszer eredményességét.

70. cikk

A követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása

(1)  
A követelményeknek és előírásoknak való megfelelést adott esetben a szóban forgó követelményre vagy előírásra alkalmazandó jogszabályban meghatározott módon kell megállapítani.
(2)  
Egyéb esetekben a megállapítás esetlegesen az illetékes ellenőrző hatóság által meghatározott megfelelő módon történik, amelynek legalább a nemzeti szabályokban előírt hatósági megállapításokéval megegyező pontosságot kell biztosítania.

▼M6

(3)  
A helyszíni ellenőrzések adott esetben elvégezhetők távérzékelési technológiák alkalmazásával, vagy a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok felhasználásával.

▼M8

(4)  
Az illetékes hatóságok az e rendelet 70a. cikkével összhangban monitoring útján végzett ellenőrzések révén ellenőrizhetik a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelést.

70a. cikk

Monitoring útján végzett ellenőrzés

(1)  

Az illetékes hatóságok monitoring útján is végezhetnek ellenőrzést. Ha ilyen ellenőrzés mellett döntenek:

a) 

eljárást alakítanak ki arra, hogy rendszeresen és módszeresen megfigyeljék, nyomon kövessék és értékeljék a kölcsönös megfeleltetés szempontjából érintett összes követelményt és előírást, amelynek teljesülése ellenőrizhető a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok alapján, egy olyan időszakon át, amely alapján megállapítható a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés;

b) 

szükség esetén, illetve a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása érdekében megfelelő nyomonkövetési tevékenységeket hajtanak végre;

c) 

ellenőrzést végeznek az olyan, kölcsönös megfeleltetés szempontjából releváns követelmények és előírások által érintett kedvezményezettek 1 %-ára kiterjedően, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, és amelyek relevánsak a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés szempontjából. A kedvezményezettek 1 %-ának 20–25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani. A kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani;

d) 

tájékoztatják a kedvezményezetteket a monitoring útján végzett ellenőrzésre vonatkozó döntésről, továbbá megfelelő eszközöket alakítanak ki, amelyek útján legalább az ennek a bekezdésnek az a) pontjában meghatározott eljárás parcellánkénti előzetes eredményei, a figyelmeztető jelzések és a b) és a c) pont alkalmazásában bekért bizonyítékok kapcsán kapcsolatot tarthatnak a kedvezményezettekkel. Az illetékes hatóságok időben tájékoztatják a kedvezményezetteket, hogy támogassák őket a követelményeknek és előírásoknak való megfelelésben, valamint – az 1306/2013/EU rendelet 99. cikkének (2) bekezdésében szereplő előzetes figyelmeztető rendszer sérelme nélkül – lehetővé teszik számukra, hogy a helyzetet még a 72. cikkben említett ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt, de az előzetes eredmények közlésétől számított legfeljebb egy hónapon belül rendezzék.

A b) és a c) pont alkalmazásában helyszíni fizikai ellenőrzést kell végezni, ha a releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg a monitoring útján végzett ellenőrzés hatálya alá tartozó, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés. A helyszíni fizikai ellenőrzés azon követelmények és előírások ellenőrzésére korlátozható, amelyek relevánsak a monitoring útján végzett ellenőrzés hatálya alá tartozó, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása szempontjából.

(2)  
Nem alkalmazandó e rendelet 25., 68., 69. és 71. cikke, ha az illetékes hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően monitoring útján végzett ellenőrzést hajt végre, bizonyítani tudja a 7. és 29. cikkben előírt szabályoknak megfelelő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke szerinti értékelés útján meggyőződött a mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének minőségéről.
(3)  
Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett eljárás monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszerek, vidékfejlesztési intézkedések, valamint követelmények és/vagy előírások szempontjából releváns megállapításokat tár fel, az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy ezeket a megállapításokat csak a monitoring útján nem ellenőrzött közvetlen kifizetési rendszereket, vidékfejlesztési intézkedéseket, valamint követelményeket és/vagy előírásokat illetően a 30., 31., 32. és 68. cikknek megfelelően helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezettek tekintetében veszik figyelembe. Az eltérést az illetékes hatóság által monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazásának megkezdése szerinti naptári év január 1-jét követő három évre kell korlátozni.

▼M10

70b. cikk

Értesítések

A tagállamok a monitoring útján végzett ellenőrzések megkezdésének naptári évében február 1-jéig értesítik a Bizottságot arról, ha a 70a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek.

▼B

71. cikk

A helyszíni ellenőrzés elemei

(1)  
A 68. cikk (1) bekezdésében előírt minta ellenőrzése során az illetékes ellenőrző hatóság biztosítja, hogy a hatáskörébe tartozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés tekintetében sor kerüljön az összes kiválasztott kedvezményezett ellenőrzésére.

Az első albekezdés ellenére, amennyiben a minimális ellenőrzési arányt az 68. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az egyes jogi aktusok vagy előírások, illetve a jogi aktusok vagy előírások egyes csoportjainak szintjén érik el, a kiválasztott kedvezményezetteket a szóban forgó jogi aktus vagy előírás, illetve a jogi aktusok és előírások adott csoportja tekintetében kell ellenőrizni.

Az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikke szerinti, az e rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében előírt minta céljára kiválasztott személyek csoportja esetében az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a csoport minden tagját ellenőrizzék a rájuk vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés tekintetében.

Általában a helyszíni ellenőrzés céljából kiválasztott egyes kedvezményezetteket akkor kell ellenőrzésnek alávetni, amikor a követelmények és előírások többsége – amelyek tekintetében a kedvezményezettet kiválasztott ák – ellenőrizhető. A tagállamoknak azonban gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi követelmény és előírás tekintetében az év egésze során megfelelő legyen az elvégzett ellenőrzések aránya.

(2)  
A helyszíni ellenőrzéseknek adott esetben a mezőgazdasági üzem valamennyi mezőgazdasági hasznosítású földterületére ki kell terjedniük. A helyszíni ellenőrzés részeként megvalósított tényleges helyszíni vizsgálat azonban korlátozható egy olyan mintára, amely a mezőgazdasági üzem területén található, a vonatkozó követelménnyel vagy előírással érintett mezőgazdasági parcelláknak legalább a felét magában foglalja, feltéve, hogy a követelmények vagy előírások tekintetében a szóban forgó minta megbízható és reprezentatív ellenőrzést biztosít.

Az első albekezdés nem érinti a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezete és az e rendelet e címének III. fejezete szerinti igazgatási szankciók kiszámítását és alkalmazását. Amennyiben az első albekezdésben említett minta vizsgálata meg nem felelést tár fel, a ténylegesen ellenőrzött mezőgazdasági parcellaminta elemszámát növelni kell.

Ezenkívül amennyiben az adott jogi aktusra vagy előírásokra alkalmazandó jogszabályok előírják, a helyszíni ellenőrzések részeként elvégzett, a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés tényleges vizsgálata korlátozódhat az ellenőrizendő elemek reprezentatív mintájára. A tagállamoknak azonban gondoskodniuk kell arról, hogy az ellenőrzés minden olyan követelményre és előírásra kiterjedjen, amelyek tekintetében a megfelelés ellenőrizhető a látogatás idején.

(3)  
Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket általános szabályként egyetlen látogatás részeként kell végrehajtani. Az ellenőrzések keretében meg kell vizsgálni minden olyan követelmény és előírás betartását, amelyek tekintetében a megfelelés ellenőrizhető a látogatás idején. Ezen ellenőrzések célja az említett követelményekkel és előírásokkal kapcsolatos bármilyen lehetséges meg nem felelés feltárása, valamint a további ellenőrzések tárgyát képező esetek kiválasztása.
(4)  
A mezőgazdasági üzemek szintjén végrehajtandó helyszíni ellenőrzések helyettesíthetők adminisztratív ellenőrzésekkel, amennyiben az adott tagállam biztosítja, hogy az adminisztratív ellenőrzések legalább olyan hatékonyak legyenek, mint a helyszíni ellenőrzések.
(5)  
A helyszíni ellenőrzések végrehajtásakor a tagállamok használhatnak az egyes követelményekre és előírásokra jellemző objektív ellenőrzési mutatókat, amennyiben biztosítják, hogy a vonatkozó követelmények és előírások ellenőrzésének hatékonysága legalább megegyezzen a mutatók felhasználása nélkül végzett helyszíni ellenőrzések hatékonyságával.

A mutatóknak közvetlenül kapcsolódniuk kell az általuk képviselt követelményekhez vagy előírásokhoz, és az adott követelmények vagy előírások ellenőrzésekor vizsgálandó valamennyi elemre ki kell terjedniük.

(6)  
Az e rendelet 68. cikkének (1) bekezdése szerinti mintára vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket abban a naptári évben kell végrehajtani, amelyben a támogatási kérelmeket és/vagy kifizetési kérelmeket benyújtották, az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszerek keretében benyújtott kérelmek esetében pedig ezeket az ellenőrzéseket az 1306/2013/EU rendelet 97. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett időszakban kell elvégezni.

72. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1)  
Az ellenőrzési hatóság az e cím alapján végrehajtott valamennyi helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést készít vagy azt saját felelősségi körében elkészítteti.

A jelentés részei a következők:

a) 

általános rész, amely különösen az alábbi információkat tartalmazza:

i. 

a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezett;

ii. 

a jelen lévő személyek;

iii. 

annak ismertetése, hogy a kedvezményezett kapott-e előzetes értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, az mennyi idővel előzte meg az ellenőrzést;

b) 

az egyes jogi aktusok és előírások tekintetében végzett ellenőrzéseket külön-külön feltüntető rész, amely különösen az alábbi információkat tartalmazza:

i. 

a helyszíni ellenőrzés során vizsgált követelmények és előírások;

ii. 

a végrehajtott ellenőrzések jellege és kiterjedése;

iii. 

a ténymegállapítások;

iv. 

azok a jogi aktusok és előírások, amelyek vonatkozásában meg nem felelést tártak fel;

c) 

értékelési rész, amely az 1306/2013/EU rendelet 99. cikkének (1) bekezdésével összhangban a „súlyosság”, „mérték”, „tartósság” és „ismétlődő jelleg” kritériumok alapján értékeli a meg nem felelés jelentőségét az egyes jogi aktusok és/vagy előírások tekintetében, az alkalmazandó támogatáscsökkentés esetleges enyhítéséhez vagy súlyosbításához vezető tényezők megjelölésével.

Amennyiben a szóban forgó követelményre vagy előírásra vonatkozó rendelkezések egy bizonyos tűréshatáron belül lehetővé teszik a feltárt meg nem felelés további nyomon követésétől való eltekintést, vagy ha a támogatásnyújtás az 1305/2013/EU rendelet 17. cikkének (5) és (6) bekezdése alapján történik, a jelentésben ezt jelezni kell.

▼M8

A 70a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzés esetében az e bekezdés második albekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontja nem alkalmazandó. Az ellenőrzési jelentésben a monitoring útján végzett ellenőrzés eredményeit parcellánként kell feltüntetni.

▼M8

(2)  
Az (1) bekezdés alkalmazandó függetlenül attól, hogy a szóban forgó kedvezményezettet a 69. cikknek megfelelően választották-e ki helyszíni ellenőrzésre, vagy a helyszíni ellenőrzésére a 68. cikk (2) bekezdésének megfelelően a jogi aktusokra és előírásokra alkalmazandó szabályozás alapján, monitoring útján végzett ellenőrzésére a 70a. cikknek megfelelően, illetve ellenőrzésére a meg nem felelés bármilyen más módon az illetékes ellenőrző hatóság tudomására hozott esetének nyomon követése céljából került-e sor.

▼B

(3)  
►M8  A kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzés időpontjától számított három hónapon belül tájékoztatni kell a meg nem felelés valamennyi feltárt esetéről. Amennyiben a monitoring útján végzett ellenőrzésre a 70a. cikknek megfelelően kerül sor, a kedvezményezettet attól az időponttól számított három hónapon belül tájékoztatni kell a meg nem felelés valamennyi feltárt esetéről, amikor a 70a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a kedvezményezett számára a helyzet rendezésére biztosított időszak lejár. ◄

Azon eset kivételével, ha a kedvezményezett az 1306/2013/EU rendelet 99. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban azonnal meghozta a korrekciós intézkedéseket a megállapított meg nem felelés orvoslására, a kedvezményezettet az e bekezdés első albekezdésében meghatározott határidőn belül tájékoztatni kell arról, hogy az 1306/2013/EU rendelet 99. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében korrekciós intézkedéseket kell hozni.

Azon eset kivételével, ha a kedvezményezett az 1306/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésével összhangban azonnal meghozta a korrekciós intézkedéseket a megállapított meg nem felelés orvoslására, az érintett kedvezményezettet az említett cikkben előírt igazgatási szankció alkalmazásától való eltekintésről született döntést követő egy hónapon belül tájékoztatni kell arról, hogy korrekciós intézkedéseket kell hozni.

(4)  
►M8  A követelményekre és előírásokra alkalmazandó jogszabályokban szereplő egyedi rendelkezések sérelme nélkül, az ellenőrzési jelentést a helyszíni ellenőrzés időpontjától számított egy hónapon belül véglegesíteni kell. Amennyiben a monitoring útján végzett ellenőrzésre a 70a. cikknek megfelelően kerül sor, az ellenőrzési jelentést attól az időponttól számított egy hónapon belül kell készíteni, amikor a 70a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a kedvezményezett számára a helyzet rendezésére biztosított időszak lejár. Kellően indokolt esetekben azonban ez az időszak három hónapra meghosszabbítható, különösen akkor, ha a kémiai vagy fizikai elemzések ezt szükségessé teszik. ◄

Amennyiben az illetékes ellenőrző hatóság nem a kifizető ügynökség, az ellenőrzési jelentést és – kérés esetén – a vonatkozó igazoló dokumentumokat a véglegesítésüket követő egy hónapon belül meg kell küldeni a kifizető ügynökségnek vagy a koordináló hatóságnak, vagy azokat részükre hozzáférhetővé kell tenni.

Mindazonáltal amennyiben a jelentés nem tartalmaz ténymegállapításokat, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem küldenek ilyen jelentést, feltéve, hogy ahhoz a jelentés véglegesítését követő egy hónapon belül közvetlen hozzáférést biztosítanak a kifizető ügynökségnek vagy a koordináló hatóságnak.III.

FEJEZET

Az igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása

73. cikk

Általános elvek

(1)  
Amennyiben egynél több kifizető ügynökség felelős az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt különböző rendszerek, az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 28–31., 33. és 34. cikke szerinti intézkedések, valamint az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszerekhez kapcsolódó kifizetések kezeléséért, a tagállamok biztosítják, hogy a feltárt meg nem felelések és adott esetben a megfelelő igazgatási szankciók az e támogatásokban érintett valamennyi kifizető ügynökség tudomására jussanak. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor a támogathatósági feltételeknek való meg nem felelés egyúttal a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályoknak való meg nem felelést jelent, és fordítva. A tagállamok adott esetben biztosítják, hogy egy csökkentési mértéket alkalmazzanak.
(2)  
Amennyiben ugyanazon kölcsönös megfeleltetési terület különböző jogi aktusai és előírásai tekintetében több meg nem felelés kerül megállapításra, ezeket az eseteket a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében és 40. cikkében előírt támogatáscsökkentés meghatározása céljából egyetlen meg nem felelésnek kell tekinteni.
(3)  
Egy előírásnak történő olyan meg nem felelés, amely követelménynek való meg nem felelésnek is minősül, egyetlen meg nem felelésnek tekintendő. A támogatáscsökkentés kiszámítása céljából a meg nem felelést a követelményhez kapcsolódó terület részének kell tekinteni.
(4)  

Az igazgatási szankció az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti olyan kifizetések teljes összegére alkalmazandó, amelyeket az adott kedvezményezettnek teljesítettek vagy teljesíteni fognak:

a) 

a kedvezményezett által a ténymegállapítás évében benyújtott vagy benyújtandó támogatási kérelmek vagy kifizetési kérelmek nyomán; és/vagy

b) 

az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatás iránti kérelmek alapján.

Ami az első albekezdés b) pontját illeti, a vonatkozó összeget a szerkezetátalakítási és átállási intézkedés tekintetében hárommal el kell osztani.

(5)  
Az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikkében említet személyek csoportja esetében a támogatáscsökkentés százalékos arányát e cím III. fejezetének és a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címe II. fejezetének megfelelően kell kiszámítani. Ebben az esetben a tagállamok az arányosság érdekében ezt a százalékos arányt alkalmazhatják a támogatás azon részére, amelyet a csoport meg nem feleléssel érintett tagja kapott.

74. cikk

Az igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása gondatlanság esetén

(1)  
Amennyiben a kölcsönös megfeleltetés különböző területei tekintetében a gondatlansággal összefüggő meg nem felelés több esetére is fény derül, a támogatáscsökkentésnek a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikke (1) bekezdésével összhangban történő meghatározására vonatkozó eljárást a meg nem felelés minden egyes esetére külön-külön kell alkalmazni.

Az eredményként kapott csökkentési százalékok összeadódnak. A maximális támogatáscsökkentés azonban nem haladhatja meg az e rendelet 73. cikkének (4) bekezdésében említett teljes összeg 5 %-át.

(2)  
Abban az esetben, ha ismételt meg nem felelés kerül megállapításra egy másik meg nem feleléssel vagy egy másik ismételt meg nem feleléssel együtt, az eredményként kapott csökkentési százalékok összeadódnak. A támogatáscsökkentés maximális értéke azonban nem haladhatja meg a 73. cikk (4) bekezdésében említett teljes összeg 15 %-át.

75. cikk

Az igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása szándékos meg nem felelés esetén

A szándékos meg nem felelés különösen jelentős mértékű, súlyosságú vagy tartósságú eseteiben a kedvezményezettet a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 40. cikkének megfelelően meghatározott és kiszabott szankción túlmenően a következő naptári évben ki kell zárni az 1306/2013/EU rendelet 92. cikkében említett valamennyi kifizetésből.VI.

CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

76. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendelet a 2015. január 1-jével kezdődő igénylési évekkel vagy támogatási időszakokkal kapcsolatos támogatási kérelmekre vagy kifizetési kérelmekre alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3 —————( 1 ) A Bizottság 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 229/2013/EU rendelete egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

( 4 ) A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

( 5 ) A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).

( 6 ) A Bizottság 2008/62/EK irányelve (2008. június 20.) a helyi és a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről (HL L 162., 2008.6.21., 13. o.).

( 7 ) A Tanács 2009. január 19-i 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

( 8 ) A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

( 10 ) A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

( 11 ) A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.)

( 12 ) A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.).

Top