EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0717-20231025

Consolidated text: A Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/717/2023-10-25

02014R0717 — HU — 25.10.2023 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 717/2014/EU RENDELETE

(2014. június 27.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

(HL L 190, 2014.6.28., 45. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2008 RENDELETE  (2020. december 8.)

  L 414

15

9.12.2020

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2514 RENDELETE  (2022. december 14.)

  L 326

8

21.12.2022

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2391 RENDELETE  (2023. október 4.)

  L 

1

5.10.2023
▼B

A BIZOTTSÁG 717/2014/EU RENDELETE

(2014. június 27.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról▼M3

1. cikk

Hatály

(1)  

E rendelet a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak odaítélt támogatásokra vonatkozik a következők kivételével:

a) 

olyan támogatás, amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) 

a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c) 

az importáru helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

d) 

halászhajók vásárlásához nyújtott támogatás;

e) 

halászhajók főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítéséhez vagy cseréjéhez nyújtott támogatás;

f) 

a halászhajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletekre vagy halfelderítési képességének növelését célzó berendezésekre irányuló támogatás;

g) 

új halászhajók építéséhez vagy halászhajók behozatalához nyújtott támogatás;

h) 

a halászati tevékenységek végleges vagy ideiglenes szüneteltetésére irányuló támogatás, kivéve az (EU) 2021/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) 20. és 21. cikkében rögzített feltételeket teljesítő támogatást;

i) 

a felderítő halászatra irányuló támogatás;

j) 

vállalkozás tulajdonjogának átadására irányuló támogatás;

k) 

közvetlen újratelepítésre irányuló támogatás, kivéve abban az esetben, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti újratelepítés esetén.

(2)  
Amennyiben egy halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet ( *2 ) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is tevékenységet végez, illetve az említett rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, az utóbbi ágazat vagy ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra az említett rendelet rendelkezései alkalmazandók, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása ne részesüljön az említett rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(3)  
Amennyiben valamely vállalkozás mind a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával, mind pedig az 1408/2013/EU bizottsági rendelet ( *3 ) hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével is foglalkozik, az előbbi ágazat tekintetében nyújtott támogatásokra e rendelet rendelkezései alkalmazandók, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás e rendelet alapján ne részesüljön csekély összegű támogatásban.
(4)  

E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdés d)–g) pontja nem alkalmazandó a Szerződés 349. cikkében említett legkülső uniós régiókban található vállalkozásokra a 12 méternél rövidebb hajók tekintetében.

▼B

2. cikk

Fogalommeghatározások

1.  

E rendelet alkalmazásában:

▼M3

a)

„halászati és akvakultúra-termékek” : az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott termékek;

b)

„halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása” : a vízi élőlények halászatával, tartásával vagy tenyésztésével kapcsolatos minden művelet, valamint a gazdaságban vagy a fedélzeten végzett olyan tevékenységek, amelyek az állat vagy növény első eladásra való előkészítéséhez szükségesek, beleértve a darabolást, a filézést vagy a fagyasztást, továbbá a viszonteladók vagy feldolgozók részére történő első értékesítés;

c)

„halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása” : minden olyan művelet, beleértve a kezelést és az átalakítást, amelyet a kirakodás – vagy az akvakultúra esetében a lehalászás – időpontját követően végeznek és feldolgozott terméket eredményez, valamint a feldolgozott termék forgalmazása.

▼M3

d)

„a Szerződés 349. cikkében említett legkülső uniós régiókban található vállalkozások” : olyan vállalkozások, amelyek bejegyzésének fő helye a Szerződés 349. cikkében említett legkülső régióban található, és ott aktívak.

▼B

2.  

„Egy és ugyanazon vállalkozás”: e rendelet alkalmazásában valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbiak közül legalább egy kapcsolat áll fenn:

a) 

egy vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai által birtokolt szavazati jogok többségével;

b) 

a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;

c) 

a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;

d) 

egy vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül irányítja az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

Az egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdés a)–d) pontjában említett kapcsolatok egyikével rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

3. cikk

Csekély összegű támogatás

(1)  
Amennyiben a támogatási intézkedések megfelelnek az e rendeletben megállapított feltételeknek, úgy azokat úgy kell tekinteni, hogy nem felelnek meg a Szerződés 107. cikke (1) bekezdése valamennyi szempontjának, és ezért nem tartoznak a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség hatálya alá.

▼M3

(2)  
Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 30 000  EUR-t.

▼M3

(2a)  
A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban az egy és ugyanazon vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 40 000  EUR-t, feltéve, hogy a tagállam a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban nemzeti központi nyilvántartást vezet.

▼M3

(3)  
A halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak bármely, három pénzügyi évet felölelő időszakban nyújtott csekély összegű támogatások halmozott összege tagállamonként nem haladhatja meg a mellékletben meghatározott, tagállamra vonatkozó korlátot.

▼B

(4)  
Csekély összegű támogatást akkor kell megadottnak tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.

▼M3

(5)  
A csekély összegű támogatás (2) és (2a) bekezdésben meghatározott felső határa, valamint a mellékletben meghatározott, tagállamra vonatkozó korlát a csekély összegű támogatás formájától és annak kitűzött céljától függetlenül alkalmazandó, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot az érintett tagállamban a vállalkozás által alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.
(6)  
A csekély összegű támogatás (2) és (2a) bekezdésben rögzített felső határa és a mellékletben meghatározott, tagállamra vonatkozó korlát alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos.

A több részletben kifizetett támogatást a támogatás odaítélésének időpontjára számított jelenértékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

(7)  
Amennyiben egy új csekély összegű támogatás nyújtása a csekély összegű támogatás (2) és (2a) bekezdésben rögzített felső határa vagy a mellékletben meghatározott, tagállamra vonatkozó korlát túllépését eredményezi, e rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.
(8)  
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely újabb – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – csekély összegű támogatás meghaladja-e a felső határt vagy a tagállamra vonatkozó korlátot. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.

▼B

(9)  
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell adni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

4. cikk

A bruttó támogatási egyenérték kiszámítása

(1)  
E rendelet csak olyan támogatásokra alkalmazandó, amelyeknél előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatási egyenérték anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni (a továbbiakban: átlátható támogatás).
(2)  
A vissza nem térítendő támogatásokból vagy kamattámogatásokból álló támogatás átlátható csekély összegű támogatásnak tekintendő.
(3)  

A hitelekből álló támogatást átlátható csekély összegű támogatásként kell kezelni, amennyiben:

a) 

a kedvezményezett nem áll kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, és a nemzeti jog szerint nem is felel meg azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá lenne vonható. Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettnek legalább B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie; valamint

▼M3

b) 

a 3. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések esetében legalább a hitel 50 %-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege vagy 150 000  EUR ötéves lejárati idővel, vagy 75 000  EUR tízéves lejárati idővel, vagy a 3. cikk (2a) bekezdése szerinti intézkedések esetében legalább a hitel 50 %-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege vagy 200 000  EUR ötéves lejárati idővel, vagy 100 000  EUR tízéves lejárati idővel; amennyiben a hitel összege a fentieknél alacsonyabb, vagy amennyiben azt 5, illetve 10 évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a csekély összegű támogatásra vonatkozóan a 3. cikk (2) vagy (2a) bekezdésében meghatározott felső határok arányos részeként kell kiszámítani; vagy

▼B

c) 

a bruttó támogatási egyenértéket a támogatás odaítélésekor érvényes referencia-kamatláb alapján számították ki.

▼M3

(4)  
A tőkeinjekciókból álló támogatás csak akkor tekinthető átlátható csekély összegű támogatásnak, ha az állami tőkeinjekció teljes összege nem haladja meg a csekély összeg vonatkozó felső határát.
(5)  
A tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések formájában megvalósuló kockázatfinanszírozási intézkedésekből álló támogatás csak akkor tekinthető átlátható csekély összegű támogatásnak, ha az intézkedés egy és ugyanazon vállalkozásnak csupán az adott csekély összeg vonatkozó felső határáig nyújt tőkét.

▼B

(6)  

A hitelgaranciákból álló támogatást átlátható csekély összegű támogatásként kell kezelni, amennyiben:

a) 

a kedvezményezett nem áll kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, és a nemzeti jog szerint nem is felel meg azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá lenne vonható. Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettnek legalább B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie; valamint

▼M3

b) 

a 3. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések esetében a kezességvállalás nem haladja meg az alapul szolgáló hitel 80 %-át, továbbá a hitelgarancia összege nem haladja meg a 225 000  EUR-t és lejárati ideje 5 év, vagy a hitelgarancia összege nem haladja meg a 112 500  EUR-t és a lejárati ideje 10 év, vagy a 3. cikk (2a) bekezdése szerinti intézkedések esetében a kezességvállalás nem haladja meg a hozzá kapcsolódó hitel 80 %-át, továbbá a hitelgarancia összege nem haladja meg a 300 000  EUR-t és a lejárati ideje 5 év, vagy a hitelgarancia összege nem haladja meg a 150 000  EUR-t és a lejárati ideje 10 év; amennyiben a hitelgarancia ezeknél az összegeknél alacsonyabb összegnek felel meg, vagy azt 5, illetve 10 évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a csekély összegű támogatásra vonatkozóan a 3. cikk (2) vagy (2a) bekezdésében meghatározott felső határ arányos részeként kell kiszámítani; vagy

▼B

c) 

a bruttó támogatási egyenérték a bizottsági közleményben meghatározott mentesülési díjak alapján került kiszámításra; vagy

d) 

a program végrehajtását megelőzően

i. 

a garanciák bruttó támogatási egyenértékének kiszámítására használt módszert valamely másik, állami támogatásokról szóló, az adott időpontban hatályos bizottsági rendelet alapján bejelentették a Bizottságnak, és azt a Bizottság a kezességvállalásokról szóló közleménnyel vagy az azt felváltó valamely közleménnyel összhangban levőként elfogadta, és

ii. 

az említett módszer kifejezetten e rendelet alkalmazásával összefüggésben foglalkozik a kérdéses garanciák és a szóban forgó, alapul szolgáló tranzakciók típusaival.

(7)  
Az egyéb eszközökből álló támogatás átlátható csekély összegű támogatásnak minősül, amennyiben a szóban forgó eszköz biztosítja azt a korlátot, amely garantálja, hogy a vonatkozó felső határt ne lépjék túl.

5. cikk

Támogatáshalmozás

▼M3

(1)  
Amennyiben a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával kapcsolatos tevékenységek tekintetében az e rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatások az 1407/2013/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi ágazat vagy ágazatok vagy tevékenységi körök vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása tekintetében a vállalkozás ne részesüljön az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(2)  
Amennyiben valamely vállalkozás mind a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával, mind pedig mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik, az 1408/2013/EU rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatás az e rendeletben rögzített megfelelő felső határig halmozható a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával kapcsolatban e rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése kapcsán a vállalkozás e rendelet alapján ne részesüljön csekély összegű támogatásban.

▼B

(3)  
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi a Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, a Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

6. cikk

Ellenőrzés

▼M3

(1)  
Amennyiben egy tagállam e rendeletnek megfelelően csekély összegű támogatást szándékozik odaítélni egy vállalkozásnak, írásban vagy elektronikus formában tájékoztatja a vállalkozást a támogatás előrelátható összegéről (bruttó támogatási egyenértékben kifejezve) és arról, hogy az csekély összegűnek minősül, kifejezetten utalva e rendeletre, valamint megadva e rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételének adatait. Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatást valamely program keretében több különböző vállalkozásnak nyújtják, és e vállalkozásoknak az említett program keretében különböző összegű egyedi támogatásokat nyújtanak, az érintett tagállam e kötelezettség teljesítése érdekében választhatja azt, hogy a vállalkozásokkal egy meghatározott, a program keretében nyújtható maximális támogatás összegének megfelelő rögzített összeget közöl. A rögzített összeg annak megállapítására szolgál, hogy elérték-e a csekély összegű támogatás vonatkozó felső határát és nem lépték-e túl a mellékletben meghatározott, tagállamra vonatkozó korlátot. A tagállam az érintett vállalkozástól még a támogatás odaítélése előtt papíron vagy elektronikus formában nyilatkozatot szerez be az adott vállalkozás által az előző két pénzügyi év és a folyó pénzügyi év során e rendelet vagy más, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.

▼B

(2)  
Amennyiben egy tagállam a csekély összegű támogatásokról olyan központi nyilvántartást vezet, amely teljes körűen tartalmazza a tagország bármely hatósága által odaítélt valamennyi csekély összegű támogatással kapcsolatos információkat, az (1) bekezdés nem alkalmazandó attól a pillanattól fogva, hogy a nyilvántartás három pénzügyi évet átfogó időszakot ölel fel.

▼M3

A 3. cikk (2a) bekezdése szerinti támogatást nyújtó valamennyi tagállamnak rendelkeznie kell a csekély összegű támogatások központi nyilvántartásával, amely teljeskörűen tartalmazza a tagállam bármely hatósága által odaítélt valamennyi csekély összegű támogatással kapcsolatos információkat. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó attól a pillanattól fogva, hogy a nyilvántartás három pénzügyi évet átfogó időszakot ölel fel.

▼M3

(3)  
A tagállam e rendelet értelmében csak akkor nyújthat újabb csekély összegű támogatást, ha megbizonyosodott arról, hogy a támogatásnyújtást követően az érintett vállalkozásnak e rendelet értelmében nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege a csekély összegű támogatás 3. cikk (2) és (2a) bekezdésében meghatározott felső határa, valamint a mellékletben meghatározott, tagállamra vonatkozó korlát alatt marad, továbbá teljesül az e rendeletben előírt valamennyi feltétel.

▼B

(4)  
A tagállamok összegyűjtik és rögzítik az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos összes információt. Minden olyan információt rögzítenek, amely szükséges annak bizonyításához, hogy e rendelet feltételei teljesültek. Az egyedi csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos adatokat az adott támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 pénzügyi évig kell megőrizni. A csekély összegű támogatási programok adatait a program keretében nyújtott utolsó egyedi támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 pénzügyi évig kell megőrizni.
(5)  
Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon, vagy a kérelemben rögzített hosszabb határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan információt – különösen az egyes vállalkozások által az e rendelet és más, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek értelmében kapott csekély összegű támogatások teljes összegét –, amelyet a Bizottság szükségesnek tart annak megvizsgálásához, hogy e rendelet feltételei teljesültek-e.

7. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  
Ez a rendelet alkalmazandó a hatálybalépését megelőzően nyújtott támogatásokra, amennyiben azok megfelelnek az e rendeletben megállapított feltételeknek. A Bizottság az e feltételeknek eleget nem tevő támogatásokat a vonatkozó keretszabályok, iránymutatások és közlemények alapján értékeli.
(2)  
Amennyiben bármely, 2005. január 1. és 2008. június 30. között nyújtott csekély összegű egyedi támogatás megfelel az 1860/2004/EK rendeletben megállapított feltételeknek, azokat úgy kell tekinteni, hogy nem teljesítik a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontját, és ezért nem tartoznak a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá.
(3)  
Amennyiben bármely, 2007. július 31. és 2014. június 30. között nyújtott csekély összegű egyedi támogatás megfelel a 875/2007/EK rendeletben megállapított feltételeknek, azokat úgy kell tekinteni, hogy nem teljesítik a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontját, és ezért nem tartoznak a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá.
(4)  
E rendelet időbeli hatályának lejártát követően az e rendelet feltételeit teljesítő valamennyi csekély összegű támogatási rendszer további hat hónapig e rendelet hatálya alá tartozik.

8. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időtartama

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

▼M3

Ez a rendelet 2029. december 31-ig alkalmazandó.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
MELLÉKLET

A 3. cikk (3) bekezdésében említett, az egyes tagállamokra vonatkozó korlátok(EUR-ban)

Tagállam

A halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatások maximális halmozott összegei tagállamonként (1)

Belgium

4 496 000

Bulgária

760 118

Csehország

1 208 000

Dánia

20 688 000

Németország

22 208 000

Észtország

1 572 000

Írország

11 969 529

Görögország

25 343 906

Spanyolország

66 336 000

Franciaország

56 551 178

Horvátország

6 372 370

Olaszország

38 524 000

Ciprus

1 324 372

Lettország

1 780 000

Litvánia

3 328 000

Luxemburg

0

Magyarország

846 353

Málta

4 234 963

Hollandia

13 633 923

Ausztria

613 703

Lengyelország

16 532 000

Portugália

11 786 313

Románia

1 443 731

Szlovénia

396 000

Szlovákia

344 000

Finnország

3 149 148

Svédország

7 544 000

Az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében

1 206 336

(1)   

A csekély összegű támogatás maximális halmozott összege az egyes tagállamok halászati (fogási) és akvakultúra-ágazati tevékenysége éves árbevételének hároméves átlagán alapul. E számításhoz egy ötéves – ebben az esetben a 2014 és 2018 közötti – időszak értékeit veszik figyelembe, a legmagasabb és a legalacsonyabb értékek figyelmen kívül hagyásával. Annak biztosítása érdekében, hogy a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításához nyújtott csekély összegű támogatások tervezése és elosztása folyamatos legyen, és valamennyi tagállam számára elegendő mozgástér álljon rendelkezésre, a Bizottság úgy véli, hogy egyetlen tagállam sem veszítheti el az e rendeletben korábban meghatározott maximális halmozott összeg több mint 60 %-át.( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1139 rendelete (2021. július 7.) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról (HL L 247., 2021.7.13., 1. o.).

( *2 ) A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.).

( *3 ) A Bizottság 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.).

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11-i) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

Top