EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0649-20231101

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/2023-11-01

02012R0649 — HU — 01.11.2023 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE

(2012. július 4.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 201, 2012.7.27., 60. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG 1078/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2014. augusztus 7.)

  L 297

1

15.10.2014

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2015. szeptember 29.)

  L 317

13

3.12.2015

 M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/172 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2017. november 28.)

  L 32

6

6.2.2018

 M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/330 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2018. december 11.)

  L 59

1

27.2.2019

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2019. július 23.)

  L 260

1

11.10.2019

 M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1068 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2020. május 15.)

  L 234

1

21.7.2020

►M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/643 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2022. február 10.)

  L 118

14

20.4.2022

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1656 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  (2023. június 16.)

  L 210

1

25.8.2023


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 363, 18.12.2014, o 185  (1078/2014)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE

(2012. július 4.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Célok

(1)  

E rendelet céljai a következők:

a) 

a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló Rotterdami Egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) végrehajtása;

b) 

a felelősségmegosztás és az együttműködési törekvések előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi forgalmában, az emberi egészség és a környezet esetleges károsodástól való megóvása érdekében;

c) 

a veszélyes vegyi anyagok környezetkímélő felhasználásához való hozzájárulás.

Az első albekezdésben meghatározott célokat a veszélyes vegyi anyagok jellemzőire vonatkozó információcsere megkönnyítésével, a behozatalukra és kivitelükre vonatkozó, Unión belüli döntéshozatali folyamatról való rendelkezéssel, valamint a határozatoknak a részes felek és egyéb országok részére történő megfelelő közlésével kell elérni.

(2)  
Az (1) bekezdésben meghatározott célokon túlmenően ez a rendelet azt is hivatott biztosítani, hogy az 1272/2008/EK rendelet osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó rendelkezései valamennyi vegyi anyagra vonatkozzanak, amikor a tagállamokból részes felek területére vagy egyéb országokba exportálják őket, kivéve, ha a szóban forgó rendelkezések ellentétesek valamely, a részes felek vagy egyéb országok által támasztott követelménnyel.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)  

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a) 

bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (a továbbiakban: a PIC-eljárás) alá tartoznak;

b) 

bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az Unióban vagy annak valamely tagállamában tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

c) 

osztályozás, címkézés és csomagolás tekintetében minden olyan vegyi anyag, amelyet exportálnak.

(2)  

Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiak egyikére sem:

a) 

a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet ( 1 ) hatálya alá tartozó kábítószerek és pszichotróp anyagok;

b) 

a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv ( 2 ) hatálya alá tartozó radioaktív anyagok és készítmények;

c) 

a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) hatálya alá tartozó hulladékok;

d) 

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 4 ) hatálya alá tartozó vegyi fegyverek;

e) 

a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-adalékanyagok;

f) 

az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) hatálya alá eső, feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan takarmányok – ideértve az adalékanyagokat is –, amelyeket állatok szájon át bevitt táplálékául szánnak;

g) 

a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) szerinti, géntechnológiával módosított szervezetek;

h) 

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) és az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) hatálya alá tartozó törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és állatgyógyászati készítmények, kivéve az e rendelet 3. cikke (5) bekezdésének b) pontja által szabályozottakat;

(3)  
Ez a rendelet nem alkalmazandó a kutatási vagy elemzési célból exportált, az emberi egészségre vagy a környezetre valószínűsíthetően hatást nem gyakorló, és minden esetben egy naptári évben az egyes exportőröktől az egyes importáló országokba anyagonként 10 kg-ot meg nem haladó mennyiségben exportált vegyi anyagokra.

Az első albekezdés ellenére a vegyi anyagok az említett albekezdésben említett exportőrei kötelesek a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett adatbázist használva különleges kiviteli azonosító hivatkozási számot beszerezni, és ezt az azonosító hivatkozási számot kiviteli nyilatkozataikban feltüntetni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„vegyi anyag” :

olyan anyag magában vagy keverékben, vagy olyan, mesterségesen előállított vagy természetes eredetű, de élő szervezetet nem tartalmazó keverék, amely az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

a) 

peszticidek, beleértve a súlyosan veszélyes peszticidkészítményeket is;

b) 

ipari vegyi anyagok;

2.

„anyag” : az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja szerinti kémiai elem és vegyületei;

3.

„keverék” : az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott keverék vagy oldat;

4.

„áru” : olyan késztermék, amelyben található, vagy amelyhez tartozik olyan vegyi anyag, amelynek a szóban forgó termékben való felhasználását az uniós szabályozás tiltja vagy szigorúan korlátozza, és amely termék nem a 2. vagy a 3. pont hatálya alá tartozik;

5.

„peszticidek” :

az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok:

a) 

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) hatálya alá tartozó, növényvédő szerként használt peszticidek;

b) 

egyéb peszticidek, például:

i. 

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) hatálya alá tartozó biocid termékek; valamint

ii. 

a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv hatálya alá tartozó fertőtlenítő, rovarirtó és paraziticid szerek;

6.

„ipari vegyi anyagok” :

az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok:

a) 

szakmai felhasználásra szánt vegyi anyagok;

b) 

lakossági felhasználásra szánt vegyi anyagok;

7.

„kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyag” : bármely olyan vegyi anyag, amely az Unióban egy vagy több kategória vagy alkategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik, vagy amely szerepel a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagoknak az I. melléklet 1. részében található felsorolásában;

8.

„PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagok” : bármely olyan vegyi anyag, amely az Unióban vagy egyik tagállamában egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik. Az I. melléklet 2. része sorolja fel azokat a vegyi anyagokat, amelyek az Unióban egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

9.

„PIC-eljárás alá eső vegyi anyag” : az egyezmény III. mellékletében és az e rendelet I. mellékletének 3. részében felsorolt vegyi anyagok bármelyike;

10.

„tiltott vegyi anyag” :

az alábbiak egyike:

a) 

olyan vegyi anyag, amelynek felhasználását az emberi egészség vagy a környezet védelmében közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály tiltja egy vagy több kategóriában vagy alkategóriában;

b) 

olyan vegyi anyag, amelynél az első felhasználás engedélyezését megtagadták, vagy amelyet az ipar kivont az uniós forgalomból vagy egy bejelentési, nyilvántartásbavételi vagy engedélyeztetési eljárás további vizsgálatai alól, és amelynél van arra utaló jel, hogy a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a környezetre nézve aggályos;

11.

„szigorúan korlátozott vegyi anyag” :

az alábbiak egyike:

a) 

olyan vegyi anyag, amelynek szinte minden felhasználását az emberi egészség vagy a környezet védelmében közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály tiltja egy vagy több kategóriában vagy alkategóriában, de amely tekintetében bizonyos felhasználási módok továbbra is megengedettek;

b) 

olyan vegyi anyag, amelynél szinte minden felhasználás engedélyezését megtagadták, vagy amelyet az ipar kivont az uniós forgalomból vagy egy bejelentési, nyilvántartásbavételi vagy engedélyeztetési eljárás további vizsgálatai alól, és amelynél van arra utaló jel, hogy a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a környezetre nézve aggályos;

12.

„tagállam által tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyag” : olyan vegyi anyag, amelyet valamely tagállam közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabálya tilt vagy szigorúan korlátoz;

13.

„közvetlenül alkalmazandó jogszabály” : olyan jogilag kötelező erejű aktus, amelynek célja valamely vegyi anyag betiltása vagy szigorú korlátozása;

14.

„kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény” : peszticidként való felhasználásra készült vegyi anyag, amelynek rövid időn belül súlyos egészségi és környezeti hatásai figyelhetők meg a felhasználási feltételek között történő egyszeri vagy többszöri expozíció után;

15.

„az Unió vámterülete” : a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 12 ) 3. cikkében meghatározott terület;

16.

„kivitel” :

a) 

az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő vegyi anyag végleges vagy ideiglenes kivitele;

b) 

az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő, és az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás alatt álló vegyi anyag újrakivitele;

17.

„behozatal” : vegyi anyagnak az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás szerinti fizikai bejuttatása a Közösség vámterületére;

18.

„exportőr” :

az alábbi – természetes vagy jogi – személyek bármelyike:

a) 

az a személy, akinek a nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor szerződéses viszonyban áll a valamely részes fél területén vagy egyéb országban lévő címzettel, és aki jogosult dönteni a vegyi anyagnak az uniós vámterületről való kiküldéséről;

b) 

ha nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy ha a szerződésben megnevezett személy nem a saját nevében jár el: az a személy, aki jogosult dönteni a vegyi anyagnak az uniós vámterületről való kiküldéséről;

c) 

ha a kivitel alapjául szolgáló szerződés szerint Európai Unión kívüli illetőségű személyt illet meg a vegyi anyagokkal való rendelkezés joga: az a szerződő fél, aki az Európai Unióban letelepedett;

19.

„importőr” : bármely természetes vagy jogi személy, aki az Unió vámterületére történő behozatal időpontjában a vegyi anyag címzettje;

20.

„az egyezményben részes fél” vagy „részes fél” : olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, amely magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyezményt, és amelyre nézve az egyezmény hatályos;

21.

„egyéb ország” : bármely ország, amely nem részes fél;

22.

„Ügynökség” : az 1907/2006/EK rendelet által létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség;

23.

„Titkárság” : az egyezmény titkársága, kivéve, ha ez a rendelet másképp rendelkezik.

4. cikk

A tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai

Ha e rendelet hatálybalépése előtt még nem tette meg, minden tagállam kijelöli az e rendeletben megkövetelt igazgatási feladatokat ellátni hivatott hatóságot vagy hatóságokat (a továbbiakban: a kijelölt nemzeti hatóság, illetve a kijelölt nemzeti hatóságok).

Minden tagállam értesíti a Bizottságot a kijelölésről 2012. november 17-ig – kivéve, ha ez az információnyújtás már a rendelet hatálybalépése előtt megtörtént – és a kijelölt nemzeti hatósággal kapcsolatos bármely változásról.

5. cikk

Az Unió részvétele az egyezményben

(1)  
Az egyezményben való részvételért a Bizottság és a tagállamok közösen felelnek, különösen a technikai segítségnyújtás, az információcsere és azon kérdések tekintetében, amelyek a vitarendezést, a kiegészítő testületekben való részvételt és a szavazást érintik.
(2)  
A Bizottság közös kijelölt hatóságként jár el az összes kijelölt nemzeti hatóság nevében, e kijelölt tagállami nemzeti hatóságokkal szorosan együttműködve és konzultálva az egyezmény szerinti, a PIC-eljárással kapcsolatos közigazgatási feladatok teljesítésében.

A Bizottság különösen az alábbiakért felel:

a) 

az uniós kiviteli bejelentések továbbítása a részes felek és egyéb országok felé a 8. cikk szerint;

b) 

a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokra vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályoknak a Titkárság elé terjesztése a 11. cikk szerint;

c) 

a PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó egyéb közvetlenül alkalmazandó jogszabályok továbbítása a 12. cikkel összhangban;

d) 

a Titkárságtól érkező információk fogadása általában véve.

A Bizottság továbbítja a Titkárságnak az Unió 13. cikk szerinti válaszait is, amelyek PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok behozatalára vonatkoznak.

Ezenkívül a Bizottság hangolja össze az alábbiak bármelyikének technikai vonatkozásaival kapcsolatos uniós szerepvállalást:

a) 

az egyezmény;

b) 

az egyezmény 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott részes felek konferenciájának előkészítése;

c) 

az egyezmény 18. cikkének (6) bekezdésével összhangban létrehozott vegyi anyagok vizsgálati bizottsága (a továbbiakban: a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága);

d) 

a részes felek konferenciájának más kiegészítő testületei.

(3)  
A Bizottság és a tagállamok megteszik a szükséges kezdeményezéseket, hogy gondoskodjanak az Unió megfelelő képviseletéről az egyezményt végrehajtó különféle testületekben.

6. cikk

Az Ügynökség feladatai

(1)  

Az Ügynökség a 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22. és 25. cikkben ráruházott feladatokon túlmenően az alábbi feladatok ellátásáért is felelős:

a) 

a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó adatbázist (a továbbiakban: az adatbázis) fenntartja, fejleszti és rendszeresen frissíti;

b) 

az adatbázist internetes oldalain mindenki számára elérhetővé teszi;

c) 

adott esetben – a Bizottság egyetértésével és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően – az ágazat számára segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást és eszközöket biztosít a rendelet hatékony alkalmazásához;

d) 

a Bizottság egyetértésével adott esetben a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai számára segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást és eszközöket biztosít a rendelet hatékony alkalmazásához;

e) 

a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága Bizottság vagy tagállamok által delegált szakértőinek kérésére és a rendelkezésre álló erőforrások keretein belül hozzájárul az egyezmény 7. cikke szerinti határozati útmutató dokumentumok és az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos egyéb technikai szövegek kidolgozásához;

f) 

kérésre segítséget nyújt a Bizottságnak, valamint a rendelet hatékony végrehajtását biztosító technikai és tudományos adatokat szolgáltat;

g) 

kérésre technikai és tudományos adatokat szolgáltat, valamint segítséget nyújt a Bizottságnak ahhoz, hogy az Unió nevében közös kijelölt hatóságként járhasson el.

(2)  
Az ebben a rendeletben az Ügynökségre bízott feladatokat az Ügynökség titkársága végzi el.

7. cikk

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagok, a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagok és a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok

(1)  
A kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagokat, a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokat és a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagokat az I. melléklet sorolja fel.
(2)  
Az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyike besorolható egy vagy több vegyianyag-csoportba a három közül, amely az említett melléklet 1., 2. és 3. részét alkotja.

Az I. melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyagok a 8. cikkben meghatározottaknak megfelelően kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről, korlátozás alá eső felhasználási kategóriájáról és/vagy alkategóriájáról és a korlátozás jellegéről, valamint – adott esetben – kiegészítő adatokat, különösen a kiviteli bejelentési kötelezettség alóli kivételekről.

Az I. melléklet 2. részében felsorolt vegyi anyagok – azon kívül, hogy a 8. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak – a 11. cikkben meghatározott PIC-bejelentési eljárást is indokolttá tesznek, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről és felhasználási kategóriájáról.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében közölni kell a felhasználási kategóriát és – adott esetben – kiegészítő adatokat, különösen minden kiviteli bejelentésre vonatkozó követelményről.

(3)  
Az I. mellékletben szereplő jegyzékeket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az adatbázisban.

8. cikk

A részes felekhez és egyéb országokhoz továbbított kiviteli bejelentések

(1)  
Tekintet nélkül arra, hogy a vegyi anyagot hogyan tervezik felhasználni az importáló részes fél vagy egyéb ország területén, a jelen cikk (2)–(8) bekezdését kell alkalmazni az I. melléklet 1. részében felsorolt összes anyagra és az ilyen anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó keverékekre, amely az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettségeket von maga után, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.
(2)  
Abban az esetben, ha az exportőr egy (1) bekezdés szerinti vegyi anyagot először szándékozik kivinni az Európai Unióból valamely részes fél vagy egyéb ország területére azóta, hogy az adott vegyi anyag e rendelet hatálya alá került, az exportőrnek legkésőbb a kivitel tervezett időpontja előtt 35 nappal be kell ezt jelentenie az illetékessége szerinti tagállam (a továbbiakban: az exportőr tagállama) kijelölt nemzeti hatóságánál. A továbbiakban az exportőr e kijelölt nemzeti hatóságnak naptári évenként bejelentést küld az ilyen vegyi anyag első kiviteléről, legkésőbb a kivitel előtt 35 nappal. A bejelentéseknek meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott tájékoztatási követelményeknek, és azokat a Bizottság és a tagállamok számára elérhetővé kell tenni az adatbázisban.

Az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága ellenőrzi, hogy a tájékoztatás megfelel-e a II. mellékletnek, és amennyiben az értesítés hiánytalan, legkésőbb 25 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt továbbítja azt az Ügynökségnek.

Az Ügynökség a Bizottság nevében eljuttatja a bejelentést az importáló fél kijelölt nemzeti hatóságához vagy az egyéb importáló ország illetékes hatóságához, és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a vegyi anyag első tervezett kivitele előtt legkésőbb 15 nappal, majd pedig minden naptári évben legkésőbb az első kivitel előtt legkésőbb 15 nappal hozzájuk beérkezzen az említett bejelentés.

Az Ügynökség minden kiviteli bejelentést rögzít és azonosító hivatkozási számmal lát el az adatbázisban. Az Ügynökség ezen túlmenően az érintett vegyi anyagok, valamint az importáló részes felek és egyéb országok naprakész jegyzékét minden naptári évre vonatkozóan a nyilvánosság és a kijelölt nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátja az adatbázisban.

(3)  
Ha a vegyi anyagnak az I. melléklet 1. részébe való felvétele utáni első kiviteli bejelentés kézhezvételéről az Ügynökség nem kap visszajelzést az importáló részes féltől vagy egyéb országtól a bejelentés továbbítását követő 30 napon belül, a Bizottság nevében másodszor is elküldi a bejelentést. Az Ügynökség a Bizottság nevében minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a második bejelentés eljusson az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságához vagy az importáló egyéb ország megfelelő hatóságához.
(4)  
Új kiviteli bejelentést kell tenni a (2) bekezdésnek megfelelően, ha a kivitelre a szóban forgó anyagok kereskedelmére, felhasználására vagy címkézésére vonatkozó uniós szabályozás módosításának hatálybalépését követően kerül sor, illetőleg ha a kérdéses keverék összetétele megváltozik, és emiatt a keverék címkézése is módosul. Az új bejelentést a II. mellékletben meghatározott tájékoztatási követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, feltüntetve benne, hogy egy korábbi bejelentés felülvizsgálatáról van szó.
(5)  
Abban az esetben, ha a vegyi anyag kivitele olyan veszélyhelyzettel függ össze, hogy bármiféle késedelem az importáló részes félnél vagy egyéb országban közegészségügyi vagy környezeti veszélyt okozhat, az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága – az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva – belátása szerint részleges vagy teljes mentesítést adhat a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól az exportőr, illetve az importáló részes fél vagy egyéb ország indokolással ellátott kérelme alapján. Amennyiben a kérelemmel kapcsolatos adatoknak a tagállam kijelölt nemzeti hatósága általi továbbítását követő 10 napon belül nem érkezik a Bizottságtól eltérő véleményű válasz, a kérelemmel kapcsolatos határozatot úgy kell tekinteni, mintha azt a Bizottsággal folytatott konzultációt követően hozták volna meg.
(6)  

A 19. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek sérelme nélkül e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszűnnek az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) 

a vegyi anyag a PIC-eljárás hatálya alá került;

b) 

az importáló ország az egyezményben részes fél és az egyezmény 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően eljuttatta válaszát a Titkársághoz, hogy hozzájárul-e vagy sem a vegyi anyag behozatalához; és

c) 

a Titkárság a válaszról tájékoztatta a Bizottságot, a Bizottság pedig továbbította az információt a tagállamoknak és az Ügynökségnek.

E bekezdés első albekezdése ellenére az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségek továbbra is fennállnak azonban abban az esetben, ha az importáló ország részes fele az egyezménynek, és megköveteli – például behozatali határozatában vagy más módon –, hogy az exportáló részes felek továbbra is kiviteli bejelentést tegyenek.

A 19. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek sérelme nélkül e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek szintén megszűnnek mindkét alábbi feltétel teljesülése esetén:

a) 

az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatósága vagy más importáló ország illetékes hatósága mentesítést adott a vegyi anyag kivitele előtti bejelentés alól; és

b) 

a Bizottság erről tájékoztatást kapott a Titkárságtól, illetőleg az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságától vagy más importáló ország illetékes hatóságától, azt továbbította a tagállamokhoz és az Ügynökséghez, amely hozzáférhetővé tette az adatbázisban.

(7)  
A Bizottság, a tagállamok illetékes kijelölt nemzeti hatóságai, az Ügynökség és az exportőrök – erre irányuló kérelem alapján – átadják az importáló részes feleknek és egyéb országoknak az exportált vegyi anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló további információkat.
(8)  
A tagállamok átlátható módon bevezethetnek olyan rendszert, amelyben az exportőrt minden egyes kiviteli bejelentés és minden egyes kifejezett hozzájárulás iránti kérelem benyújtása esetén igazgatási díj megfizetésére kötelezik, az e cikk (2) és (4) bekezdése, valamint a 14. cikk (6) és (7) bekezdése szerinti eljárások végrehajtásából eredő költségek fedezetéül.

9. cikk

A részes felektől és egyéb országoktól beérkező kiviteli bejelentések

(1)  
Az adatbázisban az adott bejelentés Ügynökséghez való beérkezését követő 15 napon belül hozzáférhetővé kell tenni azon kiviteli bejelentéseket, amelyek részes fél kijelölt nemzeti hatóságától vagy egyéb ország illetékes hatóságaitól érkeznek be az Ügynökséghez, és olyan vegyi anyagnak az Unióba való kivitelére vonatkoznak, amelynek előállítását, felhasználását, kezelését, fogyasztását, szállítását vagy eladását tiltja vagy szigorúan korlátozza az adott részes fél vagy egyéb ország jogi szabályozása.

Az Ügynökség a Bizottság nevében visszaigazolja minden részes fél vagy egyéb ország vegyi anyagonkénti első kiviteli bejelentésének átvételét.

Az említett behozatalt fogadó tagállam kijelölt nemzeti hatósága az Ügynökséghez beérkezett bejelentésről a beérkezést követő 10 napon belül másolatot kap, amelyhez az összes rendelkezésre álló információt is csatolni kell. Kérésre más tagállam is kaphat másolatot.

(2)  
Amennyiben Bizottság vagy a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai a részes felek kijelölt nemzeti hatóságaitól vagy egyéb országok illetékes hatóságaitól közvetlenül vagy közvetve kiviteli bejelentéseket kapnak, azokat azonnal továbbítaniuk kell az Ügynökséghez az összes rendelkezésre álló információval együtt.

10. cikk

Tájékoztatás a vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(1)  

Az az exportőr, aki az alábbiak közül egyet vagy többet exportál:

a) 

az I. mellékletben felsorolt vegyi anyag,

b) 

ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó készítmény, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére, vagy

c) 

az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő vegyi anyag, vagy ilyen vegyi anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó készítmény, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat,

köteles minden év első negyedévében tájékoztatni az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságát, hogy az egyes részes felek vagy egyéb országok területére az előző évben milyen mennyiséget szállított az adott vegyi anyagból, magában és keverékek vagy áruk összetevőjeként. A tájékoztatáshoz csatolni kell az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló valamennyi természetes vagy jogi személy nevének és címének jegyzékét, aki ugyanezen időszakban szállítmány címzettje volt. A 14. cikk (7) bekezdése értelmében a tájékoztatásnak külön kell felsorolnia a kiviteleket.

Ezzel egyenértékű tájékoztatással tartoznak az uniós importőrök az Unióba importált mennyiségek tekintetében.

(2)  
A Bizottságnak – amelyet az Ügynökség segít – vagy a tagállama kijelölt nemzeti hatóságának a kérésére az exportőr vagy az importőr a vegyi anyagokról minden további információt köteles megadni, amely e rendelet végrehajtásához szükséges.
(3)  
A tagállamok a III. melléklettel összhangban évente összesített információkat közölnek az Ügynökséggel. Az Ügynökség ezeket az információkat uniós szinten összefoglalja, és a nem bizalmas információkat az adatbázisban elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

11. cikk

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok egyezmény szerinti bejelentése

(1)  
A Bizottság írásban bejelenti a Titkárságnál az I. melléklet 2. részében felsorolt, PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokat.
(2)  
Ha újabb vegyi anyagok kerülnek felvételre az I. melléklet 2. részébe a 23. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján, a Bizottság bejelenti ezeket a vegyi anyagokat a Titkárságnak. Az említett PIC-bejelentést a vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó jogszabály uniós szinten történő elfogadását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépése után 90 nappal el kell juttatni.
(3)  
A PIC-bejelentésnek a IV. mellékletben szereplő összes vonatkozó információt tartalmaznia kell.
(4)  
A bejelentések közötti elsőbbséget a Bizottság annak figyelembevételével állapítja meg, hogy az adott vegyi anyag szerepel-e az I. melléklet 3. részében található jegyzékben, hogy a IV. melléklet szerinti tájékoztatási kötelezettség mennyiben teljesíthető, és hogy a vegyi anyag milyen súlyos kockázattal jár, különösen fejlődő országokra nézve.

Ha valamely vegyi anyag PIC-bejelentést tesz indokolttá, de nincs elég adat a IV. melléklet követelményeinek teljesítéséhez, az ismert exportőrök vagy importőrök a Bizottság kérésére, a kérést követő 60 napon belül átadják a rendelkezésükre álló – akár más nemzeti vagy nemzetközi vegyianyag-ellenőrzési programokból származó – összes vonatkozó információt.

(5)  
Az (1) vagy a (2) bekezdés szerint bejelentett, közvetlenül alkalmazandó jogszabályok módosulását a Bizottság írásban bejelenti a Titkárságnál, a közvetlenül alkalmazandó jogszabály módosításának elfogadása után a lehető leghamarabb, legkésőbb pedig a közvetlenül alkalmazandó jogszabály módosításának hatálybalépése után hatvan nappal.

A Bizottság benyújtja az összes vonatkozó információt, amely az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerinti eredeti bejelentés időpontjában még nem állt rendelkezésre.

(6)  
A Bizottság bármely részes fél vagy a Titkárság kérésére, amennyire csak lehetséges, további információkat szolgáltat a vegyi anyagról vagy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályról.

Kérésre a tagállamok és az Ügynökség szükség szerint segítik a Bizottságot az információk összeállításában.

(7)  
A Bizottság a tagállamoknak és az Ügynökségnek azonnal továbbítja a Titkárságtól származó, olyan vegyi anyagokra vonatkozó információkat, amelyekről más részes felek bejelentették, hogy tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek.

Adott esetben a Bizottság – a tagállamokkal és az Ügynökséggel szorosan együttműködve – felméri, hogy szükséges-e uniós szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy az Európai Unióban ne fenyegethesse elfogadhatatlan kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

(8)  

Abban az esetben, ha egy tagállam – a vonatkozó uniós szabályozással összhangban – vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt fogad el, a vonatkozó információkat közölnie kell a Bizottsággal. A Bizottság ezeket az információkat a tagállamok rendelkezésére bocsátja. A tagállamok ezen információk kézhezvételét követő négy héten belül beküldhetik a Bizottsághoz és a közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt bejelentő tagállamhoz az esetleges PIC-bejelentéssel kapcsolatos észrevételeiket, különösen az adott vegyi anyag saját nemzeti joguk szerinti helyzetére vonatkozó információkat. Az észrevételek megismerése után a bejelentő tagállam tájékoztatja a Bizottságot, hogy az:

a) 

e cikk értelmében PIC-bejelentést tegyen-e a Titkárságnak; vagy

b) 

a 12. cikk értelmében továbbítsa-e az információkat a Titkárság felé.

12. cikk

A Titkárság részére benyújtandó, a tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső, PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatás

Kizárólag az I. melléklet 1. részében szereplő vegyi anyagok esetén, vagy egy tagállamtól a 11. cikk (8) bekezdése b) pontja alapján érkezett információt követően a Bizottság a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról szóló információkat átadja a Titkárságnak, hogy adott esetben közölni lehessen az említett információt az egyezményben részes többi féllel.

13. cikk

Vegyi anyagok behozatalával kapcsolatos kötelezettségek

(1)  
A Bizottság azonnal továbbítja a tagállamoknak és az Ügynökségnek a Titkárságtól kapott határozati útmutató dokumentumokat.

A Bizottság – végrehajtási jogi aktus révén – az Unió nevében kiadott végleges vagy ideiglenes behozatali választ tartalmazó behozatali határozatot fogad el az adott vegyi anyag jövőbeli importjáról. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság a határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal, legkésőbb pedig kilenc hónappal azután, hogy a Titkárság a határozati útmutató dokumentumot szétküldte.

Amennyiben a vegyi anyagot korlátozó uniós jogi szabályozás kiegészül vagy módosul, a Bizottság – végrehajtási jogi aktus révén – felülvizsgált behozatali határozatot fogad el. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság a felülvizsgált kiviteli határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal.

(2)  
Ha olyan vegyi anyagról van szó, amelyet egy vagy több tagállam tilt vagy szigorúan korlátoz, a Bizottság – az érintett tagállamok írásbeli kérésére – behozatali határozatában figyelembe veszi ezt a körülményt.
(3)  
Az (1) bekezdés szerinti behozatali határozat mindig a határozati útmutató dokumentumban szereplő, az adott vegyi anyaghoz tartozó kategóriára vagy kategóriákra vonatkozik.
(4)  
A Bizottság, amikor a Titkárság tudomására hozza a behozatali határozatot, egyúttal leírást is ad az annak alapjául szolgáló jogi vagy közigazgatási intézkedésről.
(5)  
A tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai az (1) bekezdés szerinti behozatali határozatokat saját hatáskörükben jogszabályi vagy igazgatási intézkedéseinek megfelelően hozzáférhetővé teszik az érintettek számára. Az Ügynökség az (1) bekezdés szerinti behozatali határozatokat az adatbázisban nyilvánosságra hozza.
(6)  
Adott esetben a Bizottság – a tagállamokkal és az Ügynökséggel szorosan együttműködve – felméri, hogy a határozati útmutató dokumentumban szereplő információk figyelembevételével szükséges-e uniós szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy az Unióban ne fenyegethesse elfogadhatatlan kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

14. cikk

Vegyi anyagok kivitelével kapcsolatos, a kiviteli bejelentésen kívüli kötelezettségek

(1)  
A Bizottság a tagállamoknak, az Ügynökségnek és az európai ipari szövetségeknek azonnal továbbítja a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagokra vonatkozó azon információkat, amelyek a Titkárságtól körlevélben vagy másképpen érkeznek, valamint az importáló felek azon határozatait, amelyek e vegyi anyagok behozatali feltételeire vonatkoznak. Ezenkívül, az egyezmény 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban, minden olyan esetről is, amelyben elmulasztottak választ adni, azonnal továbbítja az információkat a tagállamoknak és az Ügynökségnek. Az Ügynökség valamennyi behozatali határozatot azonosító hivatkozási számmal lát el, és az e határozatokkal kapcsolatos információkat rendelkezésre bocsátja az adatbázisban, és ezeket az információkat kérésre bárkinek kiadja.
(2)  
A Bizottság az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyikét besorolja az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrája szerint. Ezeket a besorolásokat szükség szerint felül kell vizsgálni, figyelemmel arra, ha az érintett vegyi anyagok tekintetében módosul a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszere szerinti nómenklatúra vagy az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrája.
(3)  
A Bizottság által az (1) bekezdés szerint továbbított információkat és határozatokat minden tagállam közli a joghatóságán belüli érintettekkel.
(4)  
Az exportőrök valamennyi behozatali válaszban foglalt határozatnak kötelesek legkésőbb hat hónappal azután eleget tenni, hogy a Titkárság e határozatokról tájékoztatta a Bizottságot az (1) bekezdés szerint.
(5)  
Az Ügynökség által segített Bizottság és a tagállamok – kérésre, adott esetben – az importáló részes feleknek tanácsot és segítséget adnak olyan további információk beszerzéséhez, amelyek egy adott vegyi anyag behozatalát illetően a Titkárságnak adandó válasz összeállításához szükségesek.
(6)  

Sem az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő anyagokat, sem az olyan készítményeket, amelyek ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmaznak, amely a 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére és az importáló részes félben vagy egyéb országban tervezett felhasználásukra, nem szabad exportálni, hacsak nem teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a) 

az exportőr a harmadik országba való behozatalra vonatkozó kifejezett hozzájárulást kért és kapott az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságán keresztül, az Ügynökség által segített Bizottsággal, valamint az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságával, illetőleg ha egyéb ország az importáló, annak illetékes hatóságával történő konzultáció alapján;

b) 

az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a Titkárság által az (1) bekezdés szerint kiadott legutóbbi körlevél értelmében az importáló részes fél hozzájárult a behozatalhoz.

Az I. melléklet 2. részében szereplő, OECD-országokba való kivitelre szánt vegyi anyagok esetében az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága – az exportőr kérésére és a Bizottsággal konzultálva – eseti alapon határozhat úgy, hogy el lehet tekinteni a kifejezett hozzájárulástól abban az esetben, ha a vegyi anyag az érintett OECD-országba való behozatal idején engedélyezve van, be van jegyezve, vagy megengedett az adott OECD-országban.

Abban az esetben, ha a kifejezett hozzájárulást az első albekezdés a) pontja szerint kérték, és az Ügynökséghez nem érkezett válasz 30 napon belül, az Ügynökség a Bizottság nevében emlékeztető felszólítást küld, hacsak a válasz nem a Bizottsághoz vagy az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságához érkezett, amely továbbította azt az Ügynökség részére. Adott esetben, ha újabb 30 nap elteltével sem érkezik válasz, az Ügynökség szükség szerint további emlékeztető felszólításokat küldhet.

(7)  

Az I. melléklet 2. vagy 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva és eseti alapon – figyelembe véve a második albekezdést – határozhat úgy, hogy a kivitelre sor kerülhet, amennyiben hivatalos forrás nem igazolja, hogy az importáló részes fél vagy egyéb ország közvetlenül alkalmazandó jogszabályt fogadott el a vegyi anyag betiltásáról vagy szigorú korlátozásáról, továbbá, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem érkezett válasz 60 napon belül, és ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

a) 

az importáló részes fél vagy egyéb ország hivatalos forrásának tanúsága szerint a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve vagy használata megengedett; vagy

b) 

a kiviteli bejelentésben meghatározott és az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló természetes vagy jogi személy által írásban megerősített tervezett felhasználás nem abba a kategóriába tartozik, amelyre nézve a vegyi anyagot felvették az I. melléklet 2. vagy 3. részébe, valamint hivatalos forrásból arra vonatkozó bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az adott vegyi anyagot az elmúlt 5 évben az érintett importáló részes fél vagy egyéb ország területén használták vagy oda bevitték.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a b) pont szerinti feltétel teljesülésén alapuló kivitelre nem kerülhet sor, ha a vegyi anyag az 1272/2008/EK rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagnak, az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó mutagén anyagnak vagy az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagnak minősül, illetve ha a vegyi anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy erősen perzisztens és erősen bioakkumulatív.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok kiviteléről szóló döntés meghozatalakor az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága – az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva – fontolóra veszi a vegyi anyag az importáló részes fél területén vagy az importáló egyéb országban történő felhasználásának az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, és a vonatkozó dokumentációt megküldi az Ügynökségnek az adatbázisban való hozzáférhetővé tétele céljából.

(8)  

A (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások, illetőleg a (7) bekezdés szerinti, a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat érvényességét a Bizottság – a tagállamokkal konzultálva – rendszeresen felülvizsgálja az alábbiak szerint:

a) 

a (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások esetében újabb kifejezett hozzájárulásért kell folyamodni a hozzájárulás megadását követő harmadik naptári év végéig, a hozzájárulás ellenkező értelmű kikötése hiányában;

b) 

hacsak időközben nem érkezik válasz a kérelemre, a (7) bekezdés szerinti, a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat érvényességi időtartama legfeljebb 12 hónap, amelynek elteltével kifejezett hozzájárulás válik szükségessé;

Az első albekezdés a) pontjában említett esetben azonban az adott időtartam eltelte után is folytatódhat a kivitel, amíg válasz nem érkezik a frissen benyújtott, további 12 hónapos időszakra szóló kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre.

(9)  
Az Ügynökség rögzíti az adatbázisban a kifejezett hozzájárulás iránti kérelmek, az ezekre érkező válaszok és a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozatok mindegyikét, ideértve a (7) bekezdés harmadik albekezdésében említett dokumentációt. Minden megszerzett kifejezett hozzájárulás vagy a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat nyilvántartási azonosító számot kap, és a hozzá kapcsolódó feltételekre, például az érvényességi időkre vonatkozó összes információval együtt nyilvántartásba kerül. A nem bizalmas információkat nyilvánosan elérhetővé kell tenni az adatbázisban.
(10)  
Vegyi anyagot legkésőbb a szavatossági idő lejárta előtt hat hónappal szabad exportálni, ha létezik szavatossági idő, vagy az a gyártás idejéből kikövetkeztethető, kivéve, ha a vegyi anyag belső tulajdonságai miatt ez nem kivitelezhető. Az exportőrök különösen a peszticideknél gondoskodnak arról, hogy a peszticid optimális méretű és csomagolású tárolóedényekbe kerüljön, minimálisra csökkentve annak kockázatát, hogy lejárt készletek halmozódjanak fel.
(11)  
Peszticidek kivitelekor az exportőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a címke külön eligazítást adjon az importáló részes fél vagy egyéb ország éghajlati viszonyai közötti tárolási feltételekről és tárolási stabilitásról. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy az exportált peszticidek megfeleljenek az Unió jogszabályaiban megállapított tisztasági előírásoknak.

15. cikk

Bizonyos vegyi anyagok és áruk kivitele

(1)  

A 8. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás alá tartoznak azon áruk, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a) 

az I. melléklet 2. vagy 3. részében felsorolt anyagok reakcióba nem lépő formában;

b) 

ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó keverék, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.

(2)  
Nem exportálhatók azok a vegyi anyagok és áruk, amelyeket az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében tilos az Unióban felhasználni: ezeket az V. melléklet sorolja fel.

16. cikk

A tranzitforgalomra vonatkozó tájékoztatás

(1)  
A VI. melléklet felsorolja az egyezményben részes azon feleket, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok tranzitforgalmáról információt kérnek, valamint hogy az egyezményben részes egyes felek milyen információkat igényeltek a Titkárságon keresztül.
(2)  
Abban az esetben, ha valamely, az I. melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagot az egyezményben részes olyan fél területén szállítanak át, amely szerepel a VI. mellékletben, az exportőr, amennyire csak lehetséges, legkésőbb az első átszállítás előtt 30 nappal, majd pedig minden további átszállítás esetében legkésőbb 8 nappal azelőtt eljuttatja az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságához azokat az információkat, amelyekre a VI. melléklet szerint igényt tart az egyezményben részes szóban forgó fél.
(3)  
Az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága a (2) bekezdés alapján hozzá beérkező – az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló személytől származó – információkat a rendelkezésre álló összes kiegészítő információval együtt továbbítja a Bizottsághoz, azok másolatát az Ügynökséghez is eljuttatva.
(4)  
A Bizottság a (3) bekezdés alapján hozzá beérkező információkat a rendelkezésre álló összes kiegészítő információval együtt legkésőbb az első átszállítás előtt 15 nappal, majd pedig minden további átszállítás előtt továbbítja az egyezményben részes, ezen információkra igényt tartó fél kijelölt nemzeti hatóságához.

17. cikk

Az exportált vegyi anyagokhoz mellékelendő tájékoztatás

(1)  
Az 1107/2009/EK rendeletben, a 98/8/EK irányelvben, az 1272/2008/EK rendeletben vagy bármely más vonatkozó uniós jogszabályban vagy ezek alapján megállapított, csomagolásra és címkézésre vonatkozó rendelkezések hatálya kiterjed a kivitelre szánt vegyi anyagokra.

Az első albekezdés csak akkor nem alkalmazandó, ha az említett rendelkezések az importáló részes fél vagy egyéb ország egyedi követelményeivel ellentétesek lennének.

(2)  
Adott esetben az (1) bekezdésben említett vagy az I. mellékletben szereplő vegyi anyagok szavatossági határidejét és gyártási idejét fel kell tüntetni a címkén, szükség esetén éghajlati övenként külön-külön jelölve.
(3)  
Kivitel esetén az (1) bekezdésben említett vegyi anyagokhoz az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapot kell mellékelni. Az exportőrnek az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló valamennyi természetes vagy jogi személyhez el kell juttatnia a szóban forgó biztonsági adatlapot.
(4)  
A címkén és a biztonsági adatlapon lehetőség szerint a rendeltetés vagy a tervezett felhasználási hely szerinti ország hivatalos nyelvén, illetőleg annak egy vagy több főbb nyelvén kell feltüntetni az információkat.

18. cikk

A behozatal és a kivitel ellenőrzésére felhatalmazott tagállami hatóságok kötelezettségei

(1)  
Ha e rendelet elfogadását megelőzően még nem tette meg, minden tagállam kijelöli, hogy mely hatóságok – például vámhatóságok – felelnek az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok behozatalának és kivitelének ellenőrzéséért.

Az Ügynökség által támogatott Bizottság és a tagállamok célirányos és összehangolt fellépéssel ellenőrzik, hogy az exportőrök betartják-e az e rendeletben előírtakat.

(2)  
Az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum koordinálja a rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok hálózatát.
(3)  
A tagállamok hatóságaik ilyen irányú tevékenységeiről is részletesen beszámolnak a 22. cikk (1) bekezdése értelmében az eljárás végrehajtásáról készülő rendszeres jelentéseikben.

19. cikk

Az exportőrök további kötelezettségei

(1)  
A 8. cikk (2) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek hatálya alá tartozó vegyianyag-exportőröknek a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésében említett kiviteli nyilatkozatukban (az egységes vámokmány 44. rovatában vagy az elektronikus kiviteli nyilatkozat ennek megfelelő adatrészében) fel kell tüntetniük a megfelelő azonosító hivatkozási számot.
(2)  
A 8. cikk (5) bekezdése alapján az ugyanezen cikk (2) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek alól mentességet élvező vegyi anyagok, vagy az ilyen kötelezettségek alá a 8. cikk (6) bekezdése alapján már nem tartozó vegyi anyagok exportőrei különleges azonosító hivatkozási számot kötelesek kérni az adatbázis használatával, és azt fel kell tüntetniük kiviteli nyilatkozataikban.
(3)  
Amennyiben az Ügynökség azt kéri, az exportőrnek az adatbázison keresztül kell megadnia az ebben a rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információkat.

20. cikk

Információcsere

(1)  
Az Ügynökség által segített Bizottság és a tagállamok adott esetben megkönnyítik az e rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, műszaki, gazdasági és jogi információk átadását, beleértve a toxikológiai, ökotoxikológiai és biztonsági információkét.

A Bizottság – a tagállamok és az Ügynökség szükség szerinti közreműködésével – adott esetben a következőket biztosítja:

a) 

nyilvánosan elérhető információk szolgáltatása az egyezmény céljaival összefüggő közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról;

b) 

vegyi anyag egy vagy több felhasználási módját lényegesen korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk közvetlenül vagy a Titkárságon keresztül történő átadása részes feleknek vagy egyéb országoknak.

(2)  
A Bizottság, a tagállamok és az Ügynökség kölcsönös megállapodás alapján védelemben részesítik a részes felektől vagy más országoktól származó összes bizalmas információt.
(3)  

Az e rendelet szerinti információátadás tekintetében – a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 ) sérelme nélkül – legalább az alábbiak nem minősülnek bizalmasnak:

a) 

az II. és a IV. mellékletben szereplő információk;

b) 

a 17. cikk (3) bekezdésében említett biztonsági adatlapon szereplő információk;

c) 

a vegyi anyag szavatossági határideje;

d) 

a vegyi anyag gyártási ideje;

e) 

óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi besorolást, a kockázat természetét és a vonatkozó biztonsági útmutatásokat;

f) 

toxikológiai és ökotoxikológiai tesztek összefoglaló eredményei;

g) 

a vegyi anyagok eltávolítását követően a csomagolás kezelésére vonatkozó információk.

(4)  
Az Ügynökség kétévente összegzést készít a hozzá beérkező információkról.

21. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Bizottság, a kijelölt tagállami nemzeti hatóságok és az Ügynökség figyelembe véve különösen a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok igényeit, közösen előmozdítják a technikai segítségnyújtást – azon belül a képzést –, hogy kialakuljon a vegyi anyagok egész életciklusa során történő megfelelő kezeléséhez szükséges infrastruktúra, kapacitás és szakértelem.

Különösen abból a célból, hogy az említett országok végre tudják hajtani az egyezményt, elő kell mozdítani a technikai segítségnyújtást a vegyi anyagokra vonatkozó információk átadásával, a szakértőcserék ösztönzésével, a kijelölt nemzeti hatóságok felállításának vagy fennmaradásának támogatásával, valamint a veszélyes peszticidkészítmények azonosításához és a Titkárságnak készülő bejelentések előkészítéséhez szükséges technikai szakismeretek átadásával.

Kívánatos, hogy a Bizottság és a tagállamok tevékenyen részt vegyenek a vegyi anyagok kezelését szolgáló nemzetközi kapacitásépítési tevékenységekben, információkat szolgáltatva azokról a projektekről, amelyeket azért támogatnak vagy finanszíroznak, hogy a fejlődő országokban és az átmeneti gazdaságú országokban javuljon a vegyi anyagok kezelése. A Bizottságnak és a tagállamoknak nem kormányzati szervezetek támogatását is mérlegelniük kell.

22. cikk

Felügyelet és jelentéstétel

(1)  
A tagállamok és az Ügynökség háromévente továbbítják a Bizottsághoz az e rendeletben előírt eljárások végrehajtására vonatkozó információkat, beleértve azokat, amelyek esettől függően a vámellenőrzésekre, a jogsértésekre, a jogkövetkezményekre és a helyreállító intézkedésekre vonatkoznak. A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben előzetesen meghatározza a jelentéstétel közös formátumát. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(2)  
Az e rendeletben számára előírt feladatok teljesítéséről a Bizottság háromévente jelentést állít össze, és azt belefoglalja az (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentésbe, amely a tagállamoktól és az Ügynökségtől származó információkat összegzi. A jelentésnek az interneten közzéteendő összefoglalóját továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
(3)  
Az (1) és (2) bekezdés alapján birtokukba jutott információk tekintetében a Bizottság, a tagállamok és az Ügynökség eleget tesznek az adatok bizalmasságának és tulajdonjogának védelmére vonatkozó kötelezettségeknek.

23. cikk

A mellékletek aktualizálása

(1)  
A Bizottság legalább évente köteles az uniós jog és az egyezmény alakulásának függvényében felülvizsgálni az I. mellékletben szereplő vegyianyag-jegyzéket.
(2)  
Annak megállapításakor, hogy egy közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabály tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, fel kell mérni a jogszabály hatását a „peszticidek” és az „ipari vegyi anyagok” kategóriájának alkategóriái szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett alkategóriák bármelyikére nézve tilt vagy szigorúan korlátoz valamely vegyi anyagot, ez utóbbit fel kell venni az I. melléklet 1. részébe.

Annak megállapításakor, hogy egy közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabály olyan tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, amelynek következtében az adott vegyi anyag a 11. cikk szerinti PIC-bejelentést tesz indokolttá, fel kell mérni a jogszabály hatását a „peszticidek” és az „ipari vegyi anyagok” kategóriája szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett kategóriákban tiltja vagy szigorúan korlátozza valamely vegyi anyag használatát, az adott vegyi anyagot az I. melléklet 2. részébe is fel kell venni.

(3)  
A vegyi anyagok I. mellékletbe való felvételéről és – adott esetben – a bejegyzések módosításáról szóló határozatot indokolatlan késedelem nélkül kell meghozni.
(4)  

A rendelet technikai fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az alábbi intézkedésekre vonatkozóan:

a) 

valamely vegyi anyagnak a közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabálynak megfelelően és az e cikk (2) bekezdése értelmében az I. melléklet 1. és 2. részébe való felvétele, valamint az I. mellékletnek, s ezen belül a már létező bejegyzéseknek a módosítása;

b) 

valamely, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelet ( 14 ) alá tartozó vegyi anyagnak az V. melléklet 1. részébe való felvétele;

c) 

valamely, már uniós szintű kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagnak az V. melléklet 2. részébe való felvétele;

d) 

az V. melléklet meglévő bejegyzéseinek módosítása;

e) 

a II., III., IV. és VI. melléklet módosítása.

24. cikk

Az Ügynökség költségvetése

(1)  

E rendelet alkalmazásában az Ügynökség bevételei a következőkből származnak:

a) 

az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás;

b) 

bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.

(2)  
Az e rendelet szerinti, illetve a más rendeletekkel összefüggésben végrehajtott tevékenységek kapcsán keletkező bevételekkel és kiadásokkal az Ügynökség költségvetésének különböző szakaszaiban külön kell foglalkozni.

Az Ügynökség az e rendeletből fakadó feladatainak végrehajtását az (1) bekezdésben említett bevételekből fedezi.

(3)  
A Bizottság megvizsgálja, hogy az Ügynökség megfelelően jár-e el akkor, ha díjat számít fel az exportőröknek biztosított szolgáltatásokért 2014. március 1-jétől számított öt éven belül, és ha szükségesnek ítéli, javaslatot terjeszt elő e tárgyban.

25. cikk

Űrlapok és szoftverek az Ügynökség számára történő adatszolgáltatáshoz

Az Ügynökség meghatározza az adatok benyújtásához használandó űrlapokat és szoftvercsomagokat, és azokat internetes oldalain térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. A tagállamok és az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb részes felek az Ügynökség felé az említett űrlapok és szoftverek segítségével tesznek eleget az ebből a rendeletből eredő adatszolgáltatási kötelezettségeiknek.

26. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  
A 23. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás 2014. március 1-jétől számított ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb az ötéves időszak lejárta előtt kilenc hónappal jelentést készít a hatáskör-átruházás vonatkozásában. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 23. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  
A 23. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az aktusról szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az említett időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

27. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  
A Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak tekintendő.
(2)  
E bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

28. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendeletben előírtak megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelkezések helyes végrehajtását. Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókról kell rendelkezni. A tagállamok 2014. március 1-jéig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, kivéve, ha ezt már a rendelet hatálybalépése előtt megtették, ezenkívül az azokat érintő későbbi módosításokról is minden esetben haladéktalanul értesítést küldenek.

29. cikk

A vegyi anyagok besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó átmeneti időszak

E rendeletnek az 1272/2008/EK rendeletre vonatkozó hivatkozásai adott esetben az a fenti rendelet 61. cikkében foglaltak értelmében alkalmazandó uniós jogszabályokra történő hivatkozásként, továbbá az abban meghatározott menetrenddel összhangban értelmezendők.

30. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 689/2008/EK rendelet 2014. március 1-jével hatályát veszti.

A 689/2008/EK rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a VII. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

31. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. március 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M7
I. MELLÉKLET

A VEGYI ANYAGOK JEGYZÉKE

(a 7. cikkben említettek szerint)

1. RÉSZ

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagok jegyzéke

(a 8. cikkben említettek szerint)

Fontos tudni, hogy a 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti kiviteli bejelentési kötelezettségek nem vonatkoznak az e mellékletben felsorolt azon vegyi anyagokra, amelyek a PIC-eljárás alá tartoznak, feltéve, hogy teljesülnek a 8. cikk (6) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontja szerinti feltételek. A könnyebb eligazodás érdekében e melléklet 3. része külön felsorolja ezen vegyi anyagokat, melyeket az alábbi jegyzékben „#” jel különböztet meg.

Fontos tudni azt is, hogy a melléklet e részében felsorolt vegyi anyagok közül azok, amelyek a közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály jellege miatt megfelelnek a PIC-bejelentés követelményeinek, e melléklet 2. részében is szerepelnek. Az alábbi jegyzékben e vegyi anyagokat „+” jel különbözteti meg.Vegyi anyag

CAS-szám

EK-szám

KN-kód (*3)

Alkategória (*1)

Felhasználási korlátozás (*2)

Értesítést nem igénylő országok

▼M8

1-Brómpropán (n-propil-bromid) ()

106-94-5

203-445-0

ex 2903 69 19

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M7

1,1-Diklór-etán

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,1-Triklór-etán

71-55-6

200-756-3

ex 2903 19 00

i(2)

b

 

1,1,2-Triklór-etán

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 00

i(2)

sr

 

1,1,1,2-Tetraklór-etán

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 00

i(2)

sr

 

1,1,2,2-Tetraklór-etán

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 00

i(2)

sr

 

▼M8

1,2-Benzoldikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkil-észterek, C7-ben gazdag ()

71888-89-6

276-158-1

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

1,2-Benzoldikarbonsav, di-C7-11-elágazó és egyenes láncú alkil-észterek ()

68515-42-4

271-084-6

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

1,2-Benzoldikarbonsav, dipentil-észter, elágazó és egyenes láncú ()

84777-06-0

284-032-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M7

1,2-Dibróm-etán (etilén-dibromid) ()

106-93-4

203-444-5

ex 2903 62 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

1,2-Diklór-etán (etilén-diklorid) ()

107-06-2

203-458-1

ex 2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

i(2)

b

1,3-Diklór-propén (1) ()

542-75-6

208-826-5

ex 2903 29 00

p(1)

b

 

(cisz-)1,3-Diklór-propén ((Z)-1,3-diklór-propén)

10061-01-5

233-195-8

ex 2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Aminobután

13952-84-6

237-732-7

ex 2921 19 99

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Naftil-amin és sói ()

91-59-8

553-00-4

612-52-2

és egyéb

202-080-4

209-030-0

210-313-6

és egyéb

ex 2921 45 00

i(1)-i(2)

b-b

 

2-Naftiloxiecetsav ()

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p(1)

b

 

2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT) ()

121-14-2

204-450-0

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

2,4,5-T, valamint sói és észterei ()

93-76-5

és egyéb

202-273-3

és egyéb

ex 2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Dec-3-én-2-on ()

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói ()

92-67-1

2113-61-3

és egyéb

202-177-1

és egyéb

ex 2921 49 00

i(1)-i(2)

b-b

 

4-Nitrobifenil ()

92-93-3

202-204-7

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

b-b

 

4,4'-Diamino-difenil-metán (MDA) ()

101-77-9

202-974-4

ex 2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

5-Terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén ()

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Acefát ()

30560-19-1

250-241-2

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Acetoklór ()

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Acifluorfén

50594-66-6

256-634-5

ex 2918 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaklór ()

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

b

 

Aldikarb ()

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M8

Alfa-cipermetrin

67375-30-8

 

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

▼M7

Ametrin

834-12-8

212-634-7

ex 2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitráz ()

33089-61-1

251-375-4

ex 2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitrol ()

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Antrakinon ()

84-65-1

201-549-0

ex 2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Arzénvegyületek

 

 

 

p(2)

sr

 

Azbesztszálak ():

1332-21-4

és egyéb

 

ex 2524 90 00

 

 

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Aktinolit ()

77536-66-4

 

ex 2524 90 00

i

b

 

Antofillit ()

77536-67-5

 

ex 2524 90 00

i

b

 

Amozit ()

12172-73-5

 

ex 2524 90 00

i

b

 

Krokidolit ()

12001-28-4

 

ex 2524 10 00

i

b

 

Tremolit ()

77536-68-6

 

ex 2524 90 00

i

b

 

Krizotil ()

12001-29-5, 132207-32-0

 

ex 2524 90 00

i

b

 

Aszulam ()

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Atrazin ()

1912-24-9

217-617-8

ex 2933 69 10

p(1)

b

 

▼M8

Azimszulfuron ()

120162-55-2

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

▼M7

Azinfosz-etil ()

2642-71-9

220-147-6

ex 2933 99 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinfosz-metil ()

86-50-0

201-676-1

ex 2933 92 00

p(1)

b

 

Azociklotin ()

41083-11-8

255-209-1

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Benalaxil ()

71626-11-4

275-728-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Benfurakarb ()

82560-54-1

 

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Benszultap

17606-31-4

 

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzol (2)

71-43-2

200-753-7

ex 2902 20 00

ex 2707 10 00

i(2)

sr

 

Benzol más anyagok összetevőjeként 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban (2)

 

 

ex 2707 10 00

i(2)

sr

 

Benzidin és sói ()

Benzidin-származékok ()

92-87-5

36341-27-2

és egyéb

202-199-1

252-984-8

és egyéb

ex 2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

Benzil-butil-ftalát ()

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Béta-ciflutrin ()

1820573-27-0

 

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Béta-cipermetrin ()

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Bifentrin ()

82657-04-3

 

ex 2916 20 00

p(1)-p(2)

b-sr

 

Binapakril ()

485-31-4

207-612-9

ex 2916 16 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

i(2)

b

▼M8

Bisz(2-metoxietil)-ftalát ()

117-82-8

204-212-6

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M8

Bisz(pentabrómfenil)-éter (dekabrómdifenil-éter) ()

1163-19-5

214-604-9

ex 2909 30 38

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M7

Bitertanol ()

55179-31-2

259-513-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M8

Bromadiolon

28772-56-7

249-205-9

ex 2932 20 90

p(1)

b

 

▼M8

Bromoxinil és annak butiril-, heptanoil- és oktanoil-észterei ()

1689-84-5

3861-41-4

56634-95-8

1689-99-2

216-882-7

223-374-9

260-300-4

216-885-3

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

▼M7

Butralin ()

33629-47-9

251-607-4

ex 2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmium és vegyületei ()

7440-43-9

és egyéb

231-152-8

és egyéb

ex  81 12

és egyéb

i(1)-i(2)

sr-sr

 

Kaduzafosz ()

95465-99-9

 

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

ex 2936 29 00

p(1)

b

 

Kaptafol ()

2425-06-1

219-363-3

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Karbaril ()

63-25-2

200-555-0

ex 2924 29 70

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M8

Karbetamid ()

16118-49-3

240-286-6

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

▼M7

Karbofurán ()

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Szén-tekraklorid

56-23-5

200-262-8

ex 2903 14 00

i(2)

b

 

Karboszulfán ()

55285-14-8

259-565-9

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

▼M8

Karboxin ()

5234-68-4

226-031-1

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

▼M7

Kartap

15263-53-3

 

ex 2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionát

2439-01-2

219-455-3

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorát ()

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

és egyéb

231-887-4

233-378-2

232-034-9

és egyéb

ex 2829 11 00

ex 2829 19 00

ex 2843 29 00

p(1)

b

 

Klórdimeform ()

6164-98-3

228-200-5

ex 2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Klórfenapir ()

122453-73-0

 

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M8

Klórfenvinfosz ()

470-90-6

207-432-0

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M7

Klórmefosz

24934-91-6

246-538-1

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Klórbenzilát ()

510-15-6

208-110-2

ex 2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Kloroform

67-66-3

200-663-8

ex 2903 13 00

i(2)

b

 

▼M8

Klorofén ()

120-32-1

204-385-8

ex 2908 19 00

p(2)

b

 

▼M7

Klórpikrin ()

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

b

 

Klórtalonil ()

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Klórprofam ()

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Klórpirifosz ()

2921-88-2

220-864-4

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Klórpirifosz-metil ()

5598-13-0

227-011-5

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Klórtal-dimetil ()

1861-32-1

217-464-7

ex 2917 39 95

p(1)

b

 

Klozolinát ()

84332-86-5

282-714-4

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

ex 2936 29 00

p(1)

b

 

Cinidon-etil ()

142891-20-1

 

ex 2925 19 95

p(1)

b

 

Klotianidin ()

210880-92-5

433-460-1

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

ex 2932 20 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozot és a kreozot rokonvegyületei

8001-58-9

232-287-5

ex 2707 91 00

ex 3807 00 90

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

ex 2707 91 00

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

ex 2707 40 00

ex 2707 50 00

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

ex 2707 91 00

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

ex 3807 00 90

ex 2707 99 19

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

ex 2707 99 20

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

ex 2707 99 80

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

ex 3807 00 90

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

ex 3807 00 90

 

 

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Ciánamid

420-04-2

206-992-3

ex 2853 90 90

p(1)

b

 

Ciánazin

21725-46-2

244-544-9

ex 2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cibutrin ()

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Ciklanilid ()

113136-77-9

419-150-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

▼M8

Ciflutrin ()

68359-37-5

269-855-7

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

▼M7

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Cihexatin ()

13121-70-5

236-049-1

ex 2931 90 00

p(1)

b

 

▼M8

Ciprokonazol ()

94361-06-5

 

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M7

DBB (Di-μ-oxo-di-n-butil-ón-hidroxiborán/dioxa-ón-bór-etan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

ex 2931 90 00

i(1)

b

 

Dezmedifam ()

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Diarzén-pentaoxid ()

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

Diazinon ()

333-41-5

206-373-8

ex 2933 59 10

p(1)

b

 

Dibutil-ón vegyületek

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

és egyéb

211-670-0

201-039-8

213-928-8

és egyéb

ex 2931 90 00

i(2)

sr

 

Diklobenil ()

1194-65-6

214-787-5

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Diklorán ()

99-30-9

202-746-4

ex 2921 42 00

p(1)

b

 

Diklórfosz ()

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Didecil-dimetil-ammónium-klorid

7173-51-5

230-525-2

ex 2923 90 00

p(1)

b

 

Diizo-butil-ftalát ()

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M8

Diizopentil-ftalát ()

605-50-5

210-088-4

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M7

Dimeténamid ()

87674-68-8

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Dimetoát ()

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Dinikonazol-M ()

83657-18-5

 

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó) ()

534-52-1

208-601-1

ex 2908 92 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

 

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

ex 2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoszeb, valamint sói és észterei ()

88-85-7

és egyéb

201-861-7

és egyéb

ex 2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

ex 2915 36 00

i(2)

b

Dinoterb ()

1420-07-1

215-813-8

ex 2908 99 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dioktil-ón vegyületek

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

és egyéb

222-583-2

212-791-1

240-253-6

és egyéb

ex 2931 90 00

i(2)

sr

 

▼M8

Dipentil-ftalát ()

131-18-0

205-017-9

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M7

Difenil-amin ()

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p(1)

b

 

Dikvát, ideértve a dikvát-dibromidot is ()

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M8

Diuron ()

330-54-1

206-354-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

▼M7

DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil) ()

150315-10-9

144740-54-5

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

A következők kombinációját tartalmazó porozószerek:

 

 

ex 3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

legalább 7 % benomil,

17804-35-2

241-775-7

ex 2933 99 80

 

 

 

legalább 10 % karbofurán,

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

 

 

 

és legalább 15 % tiram ()

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

 

 

 

Empentrin ()

54406-48-3

259-154-4

ex 2916 20 00

p(2)

b

 

▼M8

Epoxikonazol ()

135319-73-2

133855-98-8

406-850-2

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

▼M8

Esbiotrin ()

260359-57-7

 

ex 2916 20 00

p(2)

b

 

▼M7

Etalfluralin ()

55283-68-6

259-564-3

ex 2921 43 00

p(1)

b

 

▼M8

Etametszulfuron-metil ()

97780-06-8

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

▼M7

Etion

563-12-2

209-242-3

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Etoprofosz ()

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Etoxiszulfuron ()

126801-58-9

 

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Etoxikin ()

91-53-2

202-075-7

ex 2933 49 90

p(1)

b

 

Etilén-oxid (oxirán) ()

75-21-8

200-849-9

ex 2910 10 00

p(1)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

▼M8

Etridiazol ()

2593-15-9

219-991-8

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Famoxadon ()

131807-57-3

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

▼M7

Fenamidon ()

161326-34-7

 

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

Fenarimol ()

60168-88-9

262-095-7

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Fenamifosz ()

22224-92-6

244-848-1

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

▼M8

Fenbukonazol ()

114369-43-6

406-140-2

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M7

Fenbutatin-oxid ()

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 00

p(1)

b

 

Fenitrotion ()

122-14-5

204-524-2

ex 2920 19 00

p(1)

b

 

▼M8

Fenoxikarb ()

72490-01-8

276-696-7

ex 2924 29 70

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M7

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

ex 2926 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Fention ()

55-38-9

200-231-9

ex 2930 90 98

p(1)

sr

 

Fentin-acetát ()

900-95-8

212-984-0

ex 2931 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentin-hidroxid ()

76-87-9

200-990-6

ex 2931 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerát

51630-58-1

257-326-3

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Ferbam ()

14484-64-1

238-484-2

ex 2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fipronil ()

120068-37-3

424-610-5

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Flufenoxuron ()

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b-sr

 

Fluoracetamid ()

640-19-7

211-363-1

ex 2924 12 00

p(1)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

▼M8

Flukinkonazol ()

136426-54-5

411-960-9

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

▼M7

Flurenol

467-69-6

207-397-1

ex 2918 19 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol ()

56425-91-3

 

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Flurtamon ()

96525-23-4

 

ex 2932 19 00

p(1)

b

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

ex 2932 99 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Glufozinát, ideértve a glufozinát-ammóniumot is ()

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-5

ex 2931 49 90

p(1)

b

 

Guazatin ()

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

ex 3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexaklór-etán

67-72-1

200-666-4

ex 2903 19 00

i(1)

sr

 

Hexazinon ()

51235-04-2

257-074-4

ex 2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Imidakloprid

138261-41-3

428-040-8

ex 2933 39 99

p(1)

sr

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

ex 2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indolil-ecetsav ()

87-51-4

201-748-2

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M8

Indoxakarb ()

173584-44-6

144171-61-9

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

▼M7

Iprodion ()

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

Izoproturon ()

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

▼M8

Izopirazam ()

881685-58-1

 

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

▼M7

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Ólom és vegyületei

7439-92-1

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

és egyéb

231-100-4

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

és egyéb

ex 7801 10 00 , ex 7804 20 00

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90 , ex 3206 49 70

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Linuron ()

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

▼M8

Lufenuron ()

103055-07-8

410-690-9

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

▼M7

Malation

121-75-5

204-497-7

ex 2930 90 98

p(2)

b

 

Malein-hidrazid sók, kivéve a kolin-, kálium- és nátriumsót

5716-15-4

42489-17-8

36518-59-9

65445-74-1

51137-11-2

és egyéb

227-213-3

255-849-1

253-082-7

265-780-9

és egyéb

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Mankozeb ()

8018-01-7

 

ex 3808 92 30

p(1)

b

 

Maneb ()

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

Mekoprop ()

7085-19-0

93-65-2

230-386-8

202-264-4

ex 2918 99 90

p(1)

b

 

Higany ()

7439-97-6

231-106-7

ex 2805 40

i(1)-i(2)

sr-b

 

Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil higanyvegyületeket és alkoxialkil és aril higanyvegyületeket is beleértve, kivéve az V. mellékletben felsorolt higanyvegyületeket ()

62-38-4,

26545-49-3

és egyéb

200-532-5,

247-783-7

és egyéb

ex 2852 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

▼M8

Metam-nátrium

137-42-8

205-293-0

ex 2930 20 00

p(2)

b

 

▼M7

Metamidofosz ()

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b

 

Metidation

950-37-8

213-449-4

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metiokarb ()

2032-65-7

217-991-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Metomil ()

16752-77-5

240-815-0

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-bromid ()

74-83-9

200-813-2

ex 2903 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-paration () ()

298-00-0

206-050-1

ex 2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

▼M8

Metoszulam ()

139528-85-1

410-240-1

ex 2935 90 30

p(1)

b

 

▼M7

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofosz ()

6923-22-4

230-042-7

ex 2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

Monometil-dibróm-difenil-metán,

kereskedelmi neve: DBBT ()

99688-47-8

402-210-1

ex 2903 99 80

i(1)

b

 

Monometil-diklór-difenil-metán,

kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21 ()

 

400-140-6

ex 2903 99 80

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometil-tetraklór-difenil metán,

kereskedelmi neve: Ugilec 141 ()

76253-60-6

278-404-3

ex 2903 99 80

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

▼M8

Miklobutanil ()

88671-89-0

410-400-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M7

Naled ()

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Nikotin ()

54-11-5

200-193-3

ex 2939 79 10

p(1)

b

 

Nitrofen ()

1836-75-5

217-406-0

ex 2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19 ()

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

ex 2907 13 00

i(1)-i(2)

sr-sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),

284-325-5

ex 2907 13 00

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

ex 2907 13 00

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),

291-844-0

ex 2907 13 00

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenol)

és egyéb

203-199-4

és egyéb

ex 2907 13 00

 

 

 

▼M8

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24()

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

37205-87-1

127087-87-0

és egyéb

500-024-6

500-045-0

500-209-1

932-337-2

500-315-8

és egyéb

ex 3402 42 00

ex 3907 29 11

ex 3824 99 92

i(1)-i(2)

p(1)-p(2)

sr-sr

b-b

 

▼M7

Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter, ideértve:

— a hexabróm-difenil-étert

— a heptabróm-difenil-étert ()

36483-60-0

68928-80-3

253-058-6

273-031-2

ex 3824 88 00

ex 2909 30 38

i(1)-i(2)

b-b

 

Ometoát

1113-02-6

214-197-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Ortoszulfamuron ()

213464-77-8

 

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Oxadiargil ()

39807-15-3

254-637-6

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Oxaszulfuron ()

144651-06-9

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Oxidemeton-metil ()

301-12-2

206-110-7

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Parakvát ()

4685-14-7

1910-42-5

2074-50-2

225-141-7

217-615-7

218-196-3

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Paration ()

56-38-2

200-271-7

ex 2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Pebulát

1114-71-2

214-215-4

ex 2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kereskedelmi forgalomban levő pentabróm-difenil-éter, ideértve:

— a tetrabróm-difenil-étert

— a pentabróm-difenil-étert ()

40088-47-9

32534-81-9

254-787-2

251-084-2

ex 2909 30 31

ex 2909 30 38

ex 3824 88 00

i(1)-i(2)

b-b

 

▼M8

n-Pentil-izopentil-ftalát ()

776297-69-9

 

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Pencikuron ()

66063-05-6

266-096-3

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

▼M7

Pentaklór-etán

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 00

i(2)

sr

 

Pentaklórfenol, valamint sói és észterei ()

87-86-5

és egyéb

201-778-6

és egyéb

ex 2908 11 00

és egyéb

p(1)-p(2)

b-sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

▼M8

Perfluoroktánsav (PFOA), valamint sói és a PFOA-rokon vegyületek ()

335-67-1

és egyéb

206-397-9

és egyéb

ex 2915 90 70

i(1)-i(2)

sr-b

 

▼M7

Perfluoroktán-szulfonátok

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, ideértve a polimereket is) ()()

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

és egyéb

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

és egyéb

ex 2904 31 00

ex 2904 34 00

ex 2922 16 00

ex 2923 30 00

ex 2935 20 00

ex 2924 29 70

ex 3824 99 92

i(1)

sr

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

ex 2916 20 00

p(1)

b

 

Forát ()

298-02-2

206-052-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Foszalon ()

2310-17-0

218-996-2

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

▼M8

Foszmet ()

732-11-6

211-987-4

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

▼M7

Foszfamidon (1 000  g hatóanyag/l-nél nagyobb koncentrációjú oldható folyadék formájában) ()

13171-21-6 (keverék, (E) & (Z) izomerek)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

ex 2924 12 00

ex 3808 59 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Pikoxistrobin ()

117428-22-5

 

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Polibrómozott bifenilek (PBB) a hexabróm-bifenil kivételével ()

13654-09-6,

27858-07-7

és egyéb

237-137-2,

248-696-7

és egyéb

ex 2903 99 80

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Poliklórozott terfenilek (PCT) ()

61788-33-8

262-968-2

ex 2903 99 80

i(1)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

▼M8

Prokloráz ()

67747-09-5

266-994-5

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

▼M7

Procimidon ()

32809-16-8

251-233-1

ex 2925 19 95

p(1)

b

 

▼M8

Profoxidim ()

139001-49-3

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

▼M7

Propaklór ()

1918-16-7

217-638-2

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Propanil ()

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Profám

122-42-9

204-542-0

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Propargit ()

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

b

 

Propikonazol

60207-90-1

262-104-4

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Propineb ()

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p(1)

b

 

Propizoklór ()

86763-47-5

 

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Pimetrozin ()

123312-89-0

 

ex 2933 69 80

p(1)

b

 

Pirazofosz ()

13457-18-6

236-656-1

ex 2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinoxifen ()

124495-18-7

 

ex 2933 49 90

p(1)

b

 

Kvintozen ()

82-68-8

201-435-0

ex 2904 99 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Rotenon ()

83-79-4

201-501-9

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Szcillirozid

507-60-8

208-077-4

ex 2938 90 90

p(1)

b

 

Szimazin ()

122-34-9

204-535-2

ex 2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M8

Spirodiklofen ()

148477-71-8

 

ex 2932 20 90

p(1)

b

 

▼M7

Sztrichnin

57-24-9

200-319-7

ex 2939 79 90

p(1)

b

 

Teknazen ()

117-18-0

204-178-2

ex 2904 99 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Tepraloxidim ()

149979-41-9

 

ex 2932 99 00

ex 3808 93 27

p(1)

b

 

▼M8

Terbufosz ()

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M7

Tetraetil-ólom ()

78-00-2

201-075-4

ex 2931 10 00

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Tetrametil-ólom ()

75-74-1

200-897-0

ex 2931 10 00

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Tallium-szulfát

7446-18-6

231-201-3

ex 2833 29 80

p(1)

b

 

Tiakloprid ()

111988-49-9

 

ex 2934 10 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiametoxam ()

153719-23-4

428-650-4

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Tiobenkarb ()

28249-77-6

248-924-5

ex 2930 20 00

p(1)

b

 

Tiociklám

31895-22-4

250-859-2

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarb ()

59669-26-0

261-848-7

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Tiofanát-metil ()

23564-05-8

245-740-7

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Tiram ()

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p(1)-p(2)

b-sr

 

Tolilfluanid ()

731-27-1

211-986-9

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Triaszulfuron ()

82097-50-5

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Triazofosz

24017-47-8

245-986-5

ex 2933 99 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Valamennyi tributil-ón vegyület, ideértve a következőket: ()

 

 

ex 2931 20 00

p(2)

i(1)-i(2)

b

sr-sr

 

Tributil-ón-oxid

56-35-9

200-268-0

 

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

217-847-9

 

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

218-452-4

 

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

224-399-8

 

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

215-958-7

 

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

246-024-7

 

Tributil-ón-naftenát

85409-17-2

287-083-9

 

 

és egyéb

és egyéb

 

 

 

 

Triklórfon ()

52-68-6

200-149-3

ex 2931 54 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Triklór-benzol

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 80

i(2)

sr

 

Triklozán ()

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triciklazol ()

41814-78-2

255-559-5

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M8

Triflumizol ()

68694-11-1

 

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

▼M8

Triflumuron ()

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b–b

 

▼M7

Trifluralin ()

1582-09-8

216-428-8

ex 2921 43 00

p(1)

b

 

Szerves ón(III)vegyületek, kivéve a tributil-ón vegyületeket ()

 

 

ex 2931 90 00 és egyéb

p(2)

sr

 

i(2)

sr

 

Trisz(2-klóretil)-foszfát ()

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Trisz(2,3-dibrómpropil)-foszfát ()

126-72-7

204-799-9

ex 2919 10 00

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Trisz(aziridinil)foszfinoxid-(1,1′,1′-foszforiltriaziridin)

545-55-1

208-892-5

ex 2933 99 80

i(1)

sr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolin ()

50471-44-8

256-599-6

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Warfarin

81-81-2

201-377-6

ex 2932 20 90

p(1)

b

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

ex 3824 99 93

ex 3808 92 30

p(1)

b

 

(*1)   

Alkategória: p(1) – a növényvédő szerek csoportjából való peszticid, p(2) – más peszticid, ideértve a biocideket is, i(1) – ipari vegyi anyag szakmai felhasználásra, i(2) – ipari vegyi anyag lakossági felhasználásra.

(*2)   

Felhasználási korlátozás: sr (severe restriction) – szigorú korlátozás, b (ban) – tilalom (az érintett alkategória vagy alkategóriák tekintetében) az uniós jogszabályok értelmében.

(*3)   

A kód előtt szereplő „ex” kifejezés arra utal, hogy a „Vegyi anyag” oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.

(1)   

Ez a bejegyzés nem érinti a (cisz-)1,3-diklór-propénra (CAS-szám: 10061-01-5) vonatkozó, már meglévő bejegyzést.

(2)   

A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.) hatálya alá tartozó üzemanyagok kivételével.

(3)   

PIC-eljárás alá tartozó vagy részlegesen PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyag.

(4)   

PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyag.

CAS-szám = Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat nyilvántartási szám.

2. RÉSZ

A PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagok jegyzéke

(a 11. cikkben említettek szerint)

Ez a jegyzék tartalmazza a PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagokat. Nem szerepelnek benne olyan vegyi anyagok, amelyek már a PIC-eljárás alá tartoznak; ezeket e melléklet 3. része sorolja fel.Vegyi anyag

CAS-szám

EK-szám

KN-kód (*3)

Kategória (*1)

Felhasználási korlátozás (*2)

▼M8

1-Brómpropán (n-propil-bromid)

106-94-5

203-445-0

ex 2903 69 19

i

sr

1,2-Benzéndikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkil-észterek, C7-ben gazdag

71888-89-6

276-158-1

ex 2917 34 00

i

sr

1,2-Benzoldikarbonsav, di-C7-11-elágazó és egyenes láncú alkil-észterek

68515-42-4

271-084-6

ex 2917 34 00

i

sr

1,2-Benzoldikarbonsav, dipentil-észter, elágazó és egyenes láncú

84777-06-0

284-032-2

ex 2917 34 00

i

sr

▼M7

1,3-Diklór-propén

542-75-6

208-826-5

ex 2903 29 00

p

b

2-Naftil-amin-(naftalin-2-amin) és sói

91-59-8,

553-00-4,

612-52-2

és egyéb

202-080-4,

209-030-0,

210-313-6

és egyéb

ex 2921 45 00

i

b

2-Naftiloxiecetsav

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

b

2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT)

121-14-2

204-450-0

ex 2904 20 00

i

sr

Dec-3-én-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói

92-67-1

2113-61-3

és egyéb

202-177-1

és egyéb

ex 2921 49 00

i

b

4-Nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

ex 2904 20 00

i

b

4,4'′-Diamino-difenil-metán (MDA)

101-77-9

202-974-4

ex 2921 59 90

i

sr

5-Terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Acefát

30560-19-1

250-241-2

ex 2930 90 98

p

b

Acetoklór

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

b

Amitráz

33089-61-1

251-375-4

ex 2925 29 00

p

b

Amitrol

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

ex 2914 61 00

p

b

Azbesztszálak: Krizolit

12001-29-5

132207-32-0

 

ex 2524 90 00

i

b

Aszulam

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

ex 2933 69 10

p

b

▼M8

Azimszulfuron

120162-55-2

 

ex 2935 90 90

p

b

▼M7

Azinfosz-etil

2642-71-9

220-147-6

ex 2933 99 80

p

b

Azociklotin

41083-11-8

255-209-1

ex 2933 99 80

p

b

Benalaxil

71626-11-4

275-728-7

ex 2924 29 70

p

b

Benfurakarb

82560-54-1

 

ex 2932 99 00

p

b

Benzidin és sói

Benzidin-származékok

92-87-5

36341-27-2

és egyéb

202-199-1

252-984-8

és egyéb

ex 2921 59 90

i

sr

Benzil-butil-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Béta-ciflutrin

1820573-27-0

 

ex 2926 90 70

p

b

Béta-cipermetrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

Bifentrin

82657-04-3

 

ex 2916 20 00

p

sr

▼M8 —————

▼M8

Bisz(2-metoxietil)-ftalát

117-82-8

204-212-6

ex 2917 34 00

i

sr

▼M7

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

ex 2933 99 80

p

b

▼M8

Bromoxinil és annak butiril-, heptanoil- és oktanoil-észterei

1689-84-5

3861-41-4

56634-95-8

1689-99-2

216-882-7

223-374-9

260-300-4

216-885-3

ex 2926 90 70

p

b

▼M7

Butralin

33629-47-9

251-607-4

ex 2921 49 00

p

b

Kadmium és vegyületei

7440-43-9

és egyéb

231-152-8

és egyéb

ex  81 12

és egyéb

i

sr

Kaduzafosz

95465-99-9

 

ex 2930 90 98

p

b

Karbaril

63-25-2

200-555-0

ex 2924 29 70

p

b

▼M8

Karbetamid

16118-49-3

240-286-6

ex 2924 29 70

p

b

▼M7

Karboszulfán

55285-14-8

259-565-9

ex 2932 99 00

p

b

▼M8

Karboxin

5234-68-4

226-031-1

ex 2934 99 90

p

b

▼M7

Klorát

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

és egyéb

231-887-4

233-378-2

232-034-9

és egyéb

ex 2829 11 00

ex 2829 19 00

ex 2843 29 00

p

b

Klórfenapir

122453-73-0

 

ex 2933 99 80

p

sr

▼M8

Klórfenvinfosz

470-90-6

207-432-0

ex 2919 90 00

p

b

Klorofén

120-32-1

204-385-8

ex 2908 19 00

p

b

▼M7

Klórpikrin

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

b

Klórtalonil

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p

b

Klórprofam

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p

b

Klórpirifosz

2921-88-2

220-864-4

ex 2933 39 99

p

b

Klórpirifosz-metil

5598-13-0

227-011-5

ex 2933 39 99

p

b

Klórtal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

ex 2917 39 95

p

b

Klozolinát

84332-86-5

282-714-4

ex 2934 99 90

p

b

Cinidon-etil

142891-20-1

 

ex 2925 19 95

p

b

Klotianidin

210880-92-5

433-460-1

ex 2934 10 00

p

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Ciklanilid

113136-77-9

419-150-7

ex 2924 29 70

p

b

▼M8

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

ex 2926 90 70

p

sr

▼M7

Cihexatin

13121-70-5

236-049-1

ex 2931 90 00

p

b

▼M8

Ciprokonazol

94361-06-5

 

ex 2933 99 80

p

b

▼M7

Dezmedifam

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p

b

Diarzén-pentaoxid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Diazinon

333-41-5

206-373-8

ex 2933 59 10

p

sr

Diklobenil

1194-65-6

214-787-5

ex 2926 90 70

p

b

Diklorán

99-30-9

202-746-4

ex 2921 42 00

p

b

Diklórfosz

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

b

Diizo-butil-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

▼M8

Diizopentil-ftalát

605-50-5

210-088-4

ex 2917 34 00

i

sr

▼M7

Dimeténamid

87674-68-8

 

ex 2934 99 90

p

b

Dimetoát

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p

b

Dinikonazol-M

83657-18-5

 

ex 2933 99 80

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

ex 2908 99 00

p

b

▼M8

Dipentil-ftalát

131-18-0

205-017-9

ex 2917 34 00

i

sr

▼M7

Difenil-amin

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

b

Dikvát, ideértve a dikvát-dibromidot is

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p

b

▼M8

Diuron

330-54-1

206-354-4

ex 2924 21 00

p

sr

▼M7

DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil)

150315-10-9

144740-54-5

 

ex 2935 90 90

p

b

Empentrin

54406-48-3

259-154-4

ex 2916 20 00

p

b

▼M8

Epoxikonazol

135319-73-2

133855-98-8

406-850-2

ex 2934 99 90

p

b

▼M8

Esbiotrin

260359-57-7

 

ex 2916 20 00

p

b

▼M7

Etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

ex 2921 43 00

p

b

▼M8

Etametszulfuron-metil

97780-06-8

 

ex 2935 90 90

p

b

▼M7

Etoprofosz

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p

b

Etoxiszulfuron

126801-58-9

 

ex 2933 59 95

p

b

Etoxikin

91-53-2

202-075-7

ex 2933 49 90

p

b

▼M8

Etridiazol

2593-15-9

219-991-8

ex 2934 99 90

p

b

Famoxadon

131807-57-3

 

ex 2934 99 90

p

b

▼M7

Fenamidon

161326-34-7

 

ex 2933 29 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

ex 2933 59 95

p

b

Fenamifosz

22224-92-6

244-848-1

ex 2930 90 98

p

b

▼M8

Fenbukonazol

114369-43-6

406-140-2

ex 2933 99 80

p

b

▼M7

Fenbutatin-oxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 00

p

b

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

ex 2920 19 00

p

sr

▼M8

Fenoxikarb

72490-01-8

276-696-7

ex 2924 29 70

p

b

▼M7

Fention

55-38-9

200-231-9

ex 2930 90 98

p

sr

Fentin-acetát

900-95-8

212-984-0

ex 2931 90 00

p

b

Fentin-hidroxid

76-87-9

200-990-6

ex 2931 90 00

p

b

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

ex 2930 20 00

p

b

Fipronil

120068-37-3

424-610-5

ex 2933 19 90

p

sr

Flufenoxuron

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

sr

▼M8

Flukinkonazol

136426-54-5

411-960-9

ex 2933 59 95

p

b

▼M7

Flurprimidol

56425-91-3

 

ex 2933 59 95

p

b

Flurtamon

96525-23-4

 

ex 2932 19 00

p

b

Glufozinát, ideértve a glufozinát-ammóniumot is

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-5

ex 2931 49 90

p

b

Guazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

ex 3808 99 90

p

b

Hexazinon

51235-04-2

257-074-4

ex 2933 69 80

p

b

Indolil-ecetsav

87-51-4

201-748-2

ex 2933 99 80

p

b

▼M8

Indoxakarb

173584-44-6

144171-61-9

 

ex 2934 99 90

p

sr

▼M7

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Izoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

▼M8

Izopirazam

881685-58-1

 

ex 2933 19 90

p

b

▼M7

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

▼M8

Lufenuron

103055-07-8

410-690-9

ex 2924 21 00

p

b

▼M7

Mankozeb

8018-01-7

 

ex 3808 92 30

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Mekoprop

7085-19-0

93-65-2

230-386-8

202-264-4

ex 2918 99 90

p

b

Higany

7439-97-6

231-106-7

ex 2805 40

i

sr

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

ex 2930 90 98

p

b

Metomil

16752-77-5

240-815-0

ex 2930 90 98

p

b

Metil-bromid

74-83-9

200-813-2

ex 2903 61 00

p

b

Metil-paration ()

298-00-0

206-050-1

ex 2920 11 00

p

b

▼M8

Metoszulam

139528-85-1

410-240-1

ex 2935 90 30

p

b

▼M7

Monometil-dibróm-difenil-metán,

kereskedelmi neve: DBBT

99688-47-8

401-210-1

ex 2903 99 80

i

b

Monometil-diklór-difenil-metán,

kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21

400-140-6

ex 2903 99 80

i

b

Monometil-tetraklór-difenil metán,

kereskedelmi neve: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

ex 2903 99 80

i

b

▼M8

Miklobutanil

88671-89-0

410-400-0

ex 2933 99 80

p

b

▼M7

Naled

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

b

Nikotin

54-11-5

200-193-3

ex 2939 79 10

p

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

ex 2909 30 90

p

b

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

ex 2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),

291-844-0

104-40-5 (P-nonilfenol)

és egyéb

203-199-4

és egyéb

▼M8

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

37205-87-1

127087-87-0

és egyéb

500-024-6

500-045-0

500-209-1

932-337-2

500-315-8

és egyéb

ex 3402 42 00

ex 3907 29 11

ex 3824 99 92

i

p

sr

b

▼M7

Ortoszulfamuron

213464-77-8

 

ex 2933 59 95

p

b

Oxadiargil

39807-15-3

254-637-6

ex 2934 99 90

p

b

Oxaszulfuron

144651-06-9

 

ex 2935 90 90

p

b

Oxidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

ex 2930 90 98

p

b

Parakvát

4685-14-7

1910-42-5

2074-50-2

225-141-7

217-615-7

218-196-3

ex 2933 39 99

p

b

▼M8

n-Pentil-izopentil-ftalát

776297-69-9

 

ex 2917 34 00

i

sr

Pencikuron

66063-05-6

266-096-3

ex 2924 21 00

p

b

▼M8 —————

▼M7

Perfluoroktán-szulfonát-származékok (ideértve a polimereket is), kivéve:

Perfluoroktán-szulfonsav, Perfluoroktán-szulfonátok, Perfluoroktán-szulfonamidok, Perfluoroktán-szulfonilok

57589-85-2

68081-83-4

és egyéb

260-837-4

268-357-7

és egyéb

ex 2924 29 70

ex 3824 99 92

i

sr

Foszalon

2310-17-0

218-996-2

ex 2934 99 90

p

b

▼M8

Foszmet

732-11-6

211-987-4

ex 2930 90 98

p

b

▼M7

Pikoxistrobin

117428-22-5

 

ex 2933 39 99

p

b

▼M8

Prokloráz

67747-09-5

266-994-5

ex 2933 29 90

p

b

▼M7

Procimidon

32809-16-8

251-233-1

ex 2925 19 95

p

b

▼M8

Profoxidim

139001-49-3

 

ex 2934 99 90

p

b

▼M7

Propaklór

1918-16-7

217-638-2

ex 2924 29 70

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

b

Propargit

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

b

Propineb

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p

b

Propizoklór

86763-47-5

 

ex 2924 29 70

p

b

Pimetrozin

123312-89-0

 

ex 2933 69 80

p

b

Pirazofosz

13457-18-6

236-656-1

ex 2933 59 95

p

b

Kinoxifen

124495-18-7

 

ex 2933 49 90

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

ex 2904 99 00

p

b

Rotenon

83-79-4

201-501-9

ex 2932 99 00

p

sr

Szimazin

122-34-9

204-535-2

ex 2933 69 10

p

b

▼M8

Spirodiklofen

148477-71-8

 

ex 2932 20 90

p

b

▼M7

Teknazen

117-18-0

204-178-2

ex 2904 99 00

p

b

Tepraloxidim

149979-41-9

 

ex 2932 99 00

ex 3808 93 27

p

b

▼M8

Terbufosz

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p

b

▼M7

Tiakloprid

111988-49-9

 

ex 2934 10 00

p

b

Tiametoxam

153719-23-4

428-650-4

ex 2934 10 00

p

sr

Tiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

ex 2930 20 00

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

ex 2930 90 98

p

b

Tiofanát-metil

23564-05-8

245-740-7

ex 2930 90 98

p

b

Tiram

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p

sr

Tolilfluanid

731-27-1

211-986-9

ex 2930 90 98

p

sr

Triaszulfuron

82097-50-5

 

ex 2935 90 90

p

b

Triklozán

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Triciklazol

41814-78-2

255-559-5

ex 2934 99 90

p

b

▼M8

Triflumizol

68694-11-1

 

ex 2933 29 90

p

b

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p

b

▼M7

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

ex 2921 43 00

p

b

Szerves ón(III)vegyületek, kivéve a tributil-ón vegyületeket

 

 

ex 2931 90 00 és egyéb

p

sr

Trisz(2-klóretil)-foszfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

ex 2934 99 90

p

b

(*1)   

Kategória: p – peszticid; i – ipari vegyi anyag.

(*2)   

Felhasználási korlátozás: sr (severe restriction) – szigorú korlátozás, b (ban) – tilalom (az érintett kategória vagy kategóriák tekintetében) az uniós szabályozás értelmében.

(*3)   

A kód előtt szereplő „ex” kifejezés arra utal, hogy a „Vegyi anyag” oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.

(1)   

PIC-eljárás alá tartozó vagy részlegesen PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyag.

CAS-szám = Chemical Abstract Service nyilvántartási szám.

3. RÉSZ

A PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke

(a 13. és 14. cikkben említettek szerint)

(Az itt szereplő kategóriák megegyeznek az egyezményben említett kategóriákkal)Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag (*2)

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek (*2)

Kategória

2,4,5-T, valamint sói és észterei

93-76-5 ()

ex 2918.91

ex 3808.59

Peszticid

Alaklór

15972-60-8

ex 2924.25

ex 3808.93

Peszticid

Aldikarb

116-06-3

ex 2930.80

ex 3808.91

Peszticid

Aldrin (*1)

309-00-2

ex 2903.82

ex 3808.59

Peszticid

Azinfosz-metil

86-50-0

ex 2933.92

ex 3808.59

Peszticid

Binapakril

485-31-4

ex 2916.16

ex 3808.59

Peszticid

▼M8

Bisz(pentabrómfenil)-éter (dekabrómdifenil-éter)

1163-19-5

2909.30

3824.99

Ipari

▼M7

Kaptafol

2425-06-1

ex 2930.80

ex 3808.59

Peszticid

Karbofurán

1563-66-2

ex 2932.99

ex 3808.91

ex 3808.59

Peszticid

Klórdán (*1)

57-74-9

ex 2903.82

ex 3808.59

Peszticid

Klórdimeform

6164-98-3

ex 2925.21

ex 3808.59

Peszticid

Klórbenzilát

510-15-6

ex 2918.18

ex 3808.59

Peszticid

DDT (*1)

50-29-3

ex 2903.92

ex 3808.59

Peszticid

Dieldrin (*1)

60-57-1

ex 2910.40

ex 3808.59

Peszticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

ex 2908.92

ex 3808.91

ex 3808.92

ex 3808.93

Peszticid

Dinoszeb, valamint sói és észterei

88-85-7 ()

ex 2908.91

ex 3808.59

Peszticid

1,2-Dibróm-etán (EDB)

106-93-4

ex 2903.62

ex 3808.59

Peszticid

Endoszulfán (*1)

115-29-7

ex 2920.30

ex 3808.91

Peszticid

Etilén-diklorid (1,2-diklór-etán)

107-06-2

ex 2903.15

ex 3808.59

Peszticid

Etilén-oxid

75-21-8

ex 2910.10

ex 3808.59

ex 3824.81

Peszticid

Fluoracetamid

640-19-7

ex 2924.12

ex 3808.59

Peszticid

HCH (vegyes izomerek) (*1)

608-73-1

ex 2903.81

ex 3808.59

Peszticid

Heptaklór (*1)

76-44-8

ex 2903.82

ex 3808.59

Peszticid

Hexabróm-ciklododekán (*1)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 és egyéb

ex 2903.89

 

Ipari

Hexaklórbenzol (*1)

118-74-1

ex 2903.92

ex 3808.59

Peszticid

Lindán (*1)

58-89-9

ex 2903.81

ex 3808.59

Peszticid

Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil-higanyvegyületeket és alkoxialkil- és aril- higanyvegyületeket is ideértve

10112-91-1 21908-53-2 és egyéb

Lásd még: www.pic.int/

ex 2852.10

ex 3808.59

Peszticid

Metamidofosz

10265-92-6

ex 2930.80

ex 3808.59

Peszticid

Monokrotofosz

6923-22-4

ex 2924.12

ex 3808.59

Peszticid

Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter, ideértve:

 

ex 3824.88

ex 2909.30

ex 3824.88

Ipari

— a hexabróm-difenil-étert (*1)

36483-60-0

 

— a heptabróm-difenil-étert (*1)

68928-80-3

 

Paration

56-38-2

ex 2920.11

ex 3808.59

Peszticid

Kereskedelmi forgalomban levő pentabróm-difenil-éter, ideértve:

 

ex 2909.30

ex 3824.88

Ipari

— a tetrabróm-difenil-étert (*1)

40088-47-9

— a pentabróm-difenil-étert (*1)

32534-81-9

Pentaklórfenol, valamint sói és észterei (*1)

87-86-5 ()

ex 2908.11

ex 3808.59

ex 3808.91

ex 3808.92

ex 3808.93

ex 3808.94

ex 3808.99

Peszticid

Perfluoroktán-szulfonsav, Perfluoroktán-szulfonátok, Perfluoroktán-szulfonamidok, Perfluoroktán-szulfonilok (*1)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

és egyéb

ex 2904.31

ex 2904.34

ex 2904.33

ex 2904.32

ex 2922.16

ex 2923.30

ex 2923.40

ex 2935.20

ex 2935.10

ex 2935.30

ex 2935.40

ex 2904.36

ex 3824.87

Ipari

Forát

298-02-2

ex 2930.90

ex 3808.91

Peszticid

Toxafén (*1)

8001-35-2

ex 3808.59

ex 3808.59

Peszticid

A következők kombinációját tartalmazó porozószerek:

 

 

ex 3808.92

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

legalább 7 % benomil,

17804-35-2

ex 2933.99

legalább 10 % karbofurán,

1563-66-2

ex 2932.99

és legalább 15 % tiram

137-26-8

ex 2930.30

Metil-paration (19,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú emulzióképes koncentráció [EK] és 1,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú por)

298-00-0

ex 2920.11

ex 3808.59

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

▼M8

Perfluoroktánsav (PFOA), valamint sói és a PFOA-rokon vegyületek

335-67-1

és egyéb

2915.90

és egyéb

 

Ipari

▼M7

Foszfamidon (1 000  g hatóanyag/l-nél nagyobb koncentrációjú oldható folyadék formájában)

13171-21-6 (keverék, (E) & (Z) izomerek)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

ex 2924.12

ex 3808.59

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

Azbesztszálak:

 

ex 2524.10

ex 6811.40

Ipari

ex 2524.90

ex 6812.80

Aktinolit

77536-66-4

ex 2524.90

ex 6812.99

Antofillit

77536-67-5

ex 2524.90

ex 6812.99

Amozit

12172-73-5

ex 2524.90

ex 6812.99

Krokidolit

12001-28-4

ex 2524.10

ex 6812.91

Tremolit

77536-68-6

ex 2524.90

ex 6813.20

Polibrómozott bifenilek (PBB)

 

 

 

Ipari

— (hexa-) (*1)

36355-01-8

ex 2903.94

ex 3824.82

 

— (okta-)

27858-07-7

ex 2903.99

 

 

— (deka-)

13654-09-6

ex 2903.99

 

 

Poliklórozott bifenilek (PCB) (*1)

1336-36-3

ex 2903.99

ex 3824.82

Ipari

Poliklórozott terfenilek (PCT)

61788-33-8

ex 2903.99

ex 3824.82

Ipari

Rövid láncú klórozott paraffinok (*1)

85535-84-8

ex 3824.99

 

Ipari

Tetraetil-ólom

78-00-2

ex 2931.10

ex 3811.11

Ipari

Tetrametil-ólom

75-74-1

ex 2931.10

ex 3811.11

Ipari

Valamennyi tributil-ón vegyület, ideértve a következőket:

 

ex 2931.20

ex 3808.59

Peszticid

Ipari

Tributil-ón-oxid

56-35-9

ex 2931.20

ex 3808.59

 

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

ex 2931.20

ex 3808.92

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

ex 2931.20

 

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

ex 2931.20

 

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

ex 2931.20

 

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

ex 2931.20

 

Tributil-ón-naftenát

85409-17-2

ex 2931.20

 

Triklórfon

52-68-6

ex 2931.54

ex 3808.91

Peszticid

Trisz(2,3-dibrómpropil)-foszfát

126-72-7

ex 2919.10

ex 3824.83

Ipari

(*1)   

Ezek az anyagok kiviteli tilalom alá esnek az e rendelet 15. cikke (2) bekezdésének és V. mellékletének megfelelően.

(*2)   

A kód előtt szereplő „ex” kifejezés arra utal, hogy a „Vegyi anyag” oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.

(1)   

Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak feltüntetve.

▼B
II. MELLÉKLET

KIVITELI BEJELENTÉS

Az alábbi információkra van szükség a 8. cikk értelmében:

1. 

A kivitelre szánt anyag azonosítása:

a) 

megnevezés az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (UPAC) nevezéktana szerint;

b) 

más megnevezések (ISO-név, közhasználatú név, kereskedelmi név és rövidítések);

c) 

Einecs-szám és CAS-szám;

d) 

CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód;

e) 

az anyag fő szennyeződései, ha különös fontosságuk van.

2. 

A kivitelre szánt keverék azonosítása:

a) 

a keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése;

b) 

az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése;

c) 

CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód.

3. 

A kivitelre szánt áru azonosítása:

a) 

az áru kereskedelmi neve vagy megnevezése;

b) 

az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése.

4. 

A kivitelre vonatkozó információk:

a) 

rendeltetési ország;

b) 

származási ország;

c) 

az idei első kivitel tervezett időpontja;

d) 

az adott vegyi anyagnak az év során a szóban forgó országba exportálni kívánt becsült mennyisége;

e) 

rendeltetési országbeli tervezett felhasználás, ha ismert, beleértve e felhasználásnak az egyezmény szerinti kategóriájára vonatkozó információt;

f) 

az importáló természetes vagy jogi személy neve, címe és más fontos adatai;

g) 

az exportőr neve, címe és más fontos adatai.

5. 

Kijelölt nemzeti hatóságok:

a) 

az Unión belüli azon kijelölt hatóság neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe, amelytől további információk szerezhetők be;

b) 

az importáló ország kijelölt hatóságának neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe.

6. 

A szükséges óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi és a kockázati besorolást, valamint a biztonsági útmutatásokat.

7. 

A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása.

8. 

A vegyi anyag felhasználása az Unióban:

a) 

szabályozó intézkedés (tilalom vagy szigorú korlátozás) alá eső felhasználások, egyezmény szerinti kategóriák és uniós alkategória (alkategóriák);

b) 

a vegyi anyag azon felhasználásai, amelyek sem szigorú korlátozás, sem tilalom alá nem esnek (az e rendelet I. melléklete szerinti kategóriákról és alkategóriákról van szó)

c) 

az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll.

9. 

Információk a vegyi anyagnak való kitettség és a belőle kibocsátott mennyiség csökkentésére irányuló óvintézkedésekről.

10. 

A jogi korlátozások és indokolásuk összefoglalása.

11. 

A IV. melléklet 2. pontjának a), c) és d) pontjában meghatározott információk összefoglalása.

12. 

További információk, amelyeket az exportáló részes fél fontosságuk miatt közöl, valamint a IV. melléklet szerinti olyan további információk, amelyekre az importáló részes fél igényt tart.
III. MELLÉKLET

Információk, amelyeket a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságainak a 10. cikkel összhangban be kell nyújtaniuk a bizottsághoz

1. Kimutatás az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok – vegyi anyag, keverék vagy áru formájában történő – kivitelének előző évi mennyiségéről.

a) 

Kivitel éve.

b) 

Az alábbi minta szerinti táblázat, amely összefoglalja, hogy – magában, keverék vagy áru formájában – milyen mennyiségben exportáltak vegyi anyagokat.Vegyi anyag

Importáló ország

Az anyag mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vegyi anyagokat valamely részes félnek vagy más országnak importáló természetes vagy jogi személyek jegyzékeVegyi anyag

Importáló ország

Importáló személy

Az importáló személy neve, címe és más fontos adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. MELLÉKLET

Tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyag bejelentése az egyezmény titkárságánál

A 11. CIKK SZERINTI BEJELENTÉSBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A bejelentésben szerepelniük kell az alábbiaknak:

1. 

jellemzők, azonosító adatok és felhasználások

a) 

közhasználatú név;

b) 

kémiai név egy nemzetközileg elfogadott nevezéktan (például az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának [IUPAC] nevezéktana) szerint, ha ilyen nevezéktan létezik;

c) 

kereskedelmi név és a keverékek neve;

d) 

azonosító számok: a Chemicals Abstract Service-féle szám (CAS-szám) és a harmonizált rendszer szerinti vámtarifaszám, valamint egyéb azonosító számok;

e) 

a veszélyességi besorolásra vonatkozó információ, ha a vegyi anyagra besorolási követelmények vonatkoznak;

f) 

a vegyi anyag felhasználása vagy felhasználásai:

— 
az Unióban,
— 
máshol (ha van erről adat);
g) 

fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők;

2. 

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály

a) 

a közvetlenül alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos információk:

i. 

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály összefoglalása;

ii. 

hivatkozás a közvetlenül alkalmazandó jogszabály szövegére;

iii. 

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépésének időpontja;

iv. 

az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt kockázati vagy veszélyességi értékelés alapján hozták-e meg; ha igen, közölni kell az értékelésre vonatkozó információkat is, beleértve a vonatkozó dokumentáció hivatkozási adatait;

v. 

emberi egészséggel – beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is – vagy környezettel kapcsolatos indokok a közvetlenül alkalmazandó jogszabály meghozatalára;

vi. 

azon kockázatok és veszélyek összefoglalása, amelyeknek a vegyi anyag kiteszi az emberi egészséget – beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is – vagy a környezetet, és a közvetlenül alkalmazandó jogszabály várható hatása;

b) 

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály által érintett kategória vagy kategóriák, továbbá, hogy minden egyes kategória esetében:

i. 

mely felhasználást vagy felhasználásokat tilt a közvetlenül alkalmazandó jogszabály;

ii. 

mely felhasználás maradt megengedett;

iii. 

az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll;

c) 

az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabály – amennyire megállapítható – mennyiben fog várhatóan érinteni más államokat és térségeket;

d) 

további vonatkozó információk, amelyek között szerepelhet:

i. 

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése;

ii. 

más megoldásokra, például az alábbiakra, és azok viszonylagos kockázataira vonatkozó információk, ha rendelkezésre állnak:

— 
kártevők elleni integrált stratégiák,
— 
ipari eljárások és folyamatok, beleértve a tisztább technológiát.

▼M7
V. MELLÉKLET

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok és áruk

(a 15. cikkben említettek szerint)

1. RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény ( 15 ) szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokA kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

 

Aldrin

EK-szám: 206-215-8

CAS-szám: 309-00-2

KN-kód: ex 2903 82 00

 

Klórdán

EK-szám: 200-349-0

CAS-szám: 57-74-9

KN-kód: ex 2903 82 00

 

Klórdekon

EK-szám: 205-601-3

CAS-szám: 143-50-0

KN-kód: ex 2914 71 00

 

Dikofol

EK-szám: 204-082-0

CAS-szám: 115-32-2

KN-kód: ex 2906 29 00

 

Dieldrin

EK-szám: 200-484-5

CAS-szám: 60-57-1

KN-kód: ex 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klórfenil)etán)

EK-szám: 200-024-3

CAS-szám: 50-29-3

KN-kód: ex 2903 92 00

 

Endoszulfán

EK-szám: 204-079-4

CAS-szám: 115-29-7

KN-kód: 2920 30 00

 

Endrin

EK-szám: 200-775-7

CAS-szám: 72-20-8

KN-kód: ex 2910 50 00

 

Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O

EK-szám: 273-031-2

CAS-szám: 68928-80-3 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

 

Heptaklór

EK-szám: 200-962-3

CAS-szám: 76-44-8

KN-kód: ex 2903 82 00

 

Hexabróm-bifenil

EK-szám: 252-994-2

CAS-szám: 36355-01-8

KN-kód: ex 2903 94 00

 

Hexabróm-ciklododekán

EK-szám: 247-148-4, 221-695-9

CAS-szám: 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 és egyéb

KN-kód: ex 2903 89 80

 

Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O

EK-szám: 253-058-6

CAS-szám: 36483-60-0 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

 

Hexaklór-benzol

EK-szám: 204-273-9

CAS-szám: 118-74-1

KN-kód: ex 2903 92 00

 

Hexaklór-butadién

EK-szám: 201-765-5

CAS-szám: 87-68-3

KN-kód: ex 2903 29 00

 

Hexaklór-ciklohexánok, ideértve a lindánt is

EK-szám: 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

CAS-szám: 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

KN-kód: ex 2903 81 00

 

Mirex

EK-szám: 219-196-6

CAS-szám: 2385-85-5

KN-kód: ex 2903 83 00

 

Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O

EK-szám: 251-084-2 és egyéb

CAS-szám: 32534-81-9 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 31

 

Pentaklórbenzol

EK-szám: 210-172-0

CAS-szám: 608-93-5

KN-kód: ex 2903 93 00

 

Pentaklórfenol, valamint sói és észterei

EK-szám: 201-778-6 és egyéb

CAS-szám: 87-86-5 és egyéb

KN-kód: ex 2908 11 00 , ex 2908 19 00 és egyéb

A kiviteli tilalom csak a PFOA-t, valamint sóit és a PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltóhabokra vonatkozik.

Perfluor-oktánsav (PFOA), valamint sói és a PFOA-rokon vegyületek

EK-szám: 206-397-9 és egyéb

CAS-szám: 335-67-1 és egyéb

KN-kód: ex 2915 90 70  és egyéb

A kiviteli tilalom nem alkalmazandó a perfluoroktán-szulfonsav (PFOS) és sói, valamint a perfluoroktán-szulfonil-fluorid nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zárt körű rendszerekben történő felhasználása esetén.

Perfluoroktán-szulfonsav (PFOS) és sói, valamint perfluoroktán-szulfonil-fluorid

EK-szám: 217-179-8, 220-527-1, 274-460-8, 260-375-3 és egyéb

CAS-szám: 1763-23-1, 2795-39-3, 70225-14-8, 56773-42-3 és egyéb

KN-kód: 2904 31 00 , 2904 34 00 , 2922 16 00 , 2923 30 00 és egyéb

 

Poliklórozott bifenilek (PCB)

EK-szám: 215-648-1 és egyéb

CAS-szám: 1336-36-3 és egyéb

KN-kód: ex 2903 99 80

 

Poliklórozott naftalinok

EK-szám: 274-864-4

CAS-szám: 70776-03-3 és egyéb

KN-kód: ex 3824 99 92

 

Rövid láncú klórozott paraffinok

EK-szám: 287-476-5

CAS-szám: 85535-84-8

KN-kód: ex 3824 99 92

 

Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O

EK-szám: 254-787-2 és egyéb

CAS-szám: 40088-47-9 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

A kiviteli tilalom csak azokra az árukra vonatkozik, amelyeknél a tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekabróm-difenil-éter összesített koncentrációja legalább 500 mg/kg.

Az első bekezdéstől eltérve, azok az áruk, amelyekben a koncentráció a dekabróm-difenil-éter magasabb koncentrációja miatt legalább 500 mg/kg, mentesülnek a kiviteli tilalom alól, feltéve, hogy a dekabróm-difenil-éter jelenléte megfelel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.).

Tetrabróm-difenil-éter

EK-szám: 254-787-2 és egyéb

CAS-szám: 40088-47-9 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

Pentabróm-difenil-éter

EK-szám: 251-084-2 és egyéb

CAS-szám: 32534-81-9 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 31

Hexabróm-difenil-éter

EK-szám: 253-058-6 és egyéb

CAS-szám: 36483-60-0 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

Heptabróm-difenil-éter

EK-szám: 273-031-2 és egyéb

CAS-szám: 68928-80-3 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

Dekabróm-difenil-éter

EK-szám: 214-604-9 és egyéb

CAS-szám: 1163-19-5 és egyéb

KN-kód: ex 2909 30 38

 

Toxafén

EK-szám: 232-283-3

CAS-szám: 8001-35-2

KN-kód: ex 3808 59 00

2. RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól eltérő vegyi anyagokSzám

A kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása (*1)

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

1.

Higanytartalmú fürdőszappanok.

KN-kód: ex 3401 11 00 , ex 3401 19 00 , ex 3401 20 10 , ex 3401 20 90 , ex 3401 30 00

2.

Fémhigany, valamint a fémhigany és más anyagok keverékei, beleértve a higanyötvözeteket is, amelyek higanykoncentrációja legalább 95 tömegszázalék.

CAS-szám: 7439-97-6

EK-szám: 231-106-7

KN-kód: ex 2805 40

3.

Az alábbi higanyvegyületek a laboratóriumi léptékű kutatási vagy laboratóriumi elemzési célokra kivitt vegyületek kivételével:

— Cinóberérc;

— Higany(I)-klorid (Cl2Hg2);

— Higany(II)-oxid (HgO);

— Higany-szulfid (HgS);

— Higany(II)-szulfát (HgSO4);

— Higany(II)-nitrát (Hg(NO3)2).

CAS-szám: 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5, 7783-35-9, 10045-94-0

EK-szám: 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3, 231-992-5, 233-152-3

KN-kód: ex 2852 10 00 , ex 2617 90 00

4.

A fémhigany egyéb anyagokkal alkotott valamennyi olyan keveréke, beleértve a higanyötvözeteket is, amely nem tartozik a 2. bejegyzés hatálya alá, valamint a 3. bejegyzés hatálya alá nem tartozó valamennyi higanyvegyület, amennyiben a szóban forgó keverék vagy vegyület kivitele a fémhigany visszanyerése céljából történik.

Azon belül:

Higany(I)-szulfát (Hg2SO4, CAS-szám: 7783-36-0), higany(II)-tiocianát (Hg (SCN)2, CAS-szám: 592-85-8), higany(I)-jodid (Hg2I2, CAS-szám: 15385-57-6)

KN-kód: ex 2852 10 00

5.

Általános világítási célt szolgáló kompakt fénycsövek (CFL-ek):

a)  CFL.i ≤ 30 W, izzónként 2,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

b)  CFL.ni ≤ 30 W, izzónként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal.

 

6.

A következő általános világítási célt szolgáló lineáris fénycsövek (LFL-ek):

a)  háromsávos foszfor < 60 W, fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

b)  halofoszfát foszfor ≤ 40 W, fénycsövenként 10 mg-ot meghaladó higanytartalommal.

 

7.

Általános világítási célt szolgáló nagynyomású higanygőzlámpák.

 

8.

Az elektronikus kijelzőkhöz használt következő higanytartalmú hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek:

a)  rövid (≤ 500 mm), fénycsövenként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

b)  közepes hosszúságú (> 500 mm és ≤ 1 500 mm), fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

c)  hosszú (>1 500 mm), fénycsövenként 13 mg-ot meghaladó higanytartalommal.

 

9.

Olyan elemek vagy akkumulátorok, amelyek higanytartalma több mint 0,0005 tömegszázalék.

 

10.

Kapcsolók és relék, kivéve a nagyon nagy pontosságú kapacitás- és veszteségmérő hidakat és a nagy rádiófrekvenciás kapcsolókat és reléket olyan felügyeleti és vezérlőműszerekben, amelyek hidankénti, kapcsolónkénti vagy relénkénti maximális higanytartalma 20 mg.

 

11.

Higanyt és higanyvegyületeket tartalmazó kozmetikumok, kivéve a kozmetikai termékekről szóló, 2009 november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.) V. mellékletének 16. és 17. bejegyzésében foglalt különleges eseteket.

 

12.

Peszticidek, biocid termékek és helyi alkalmazású fertőtlenítő szerek, amelyek szándékosan hozzáadott higanyt vagy higanyvegyületet tartalmaznak.

 

13.

Az alábbi nem elektronikus mérőeszközök, amelyek szándékosan hozzáadott higanyt vagy higanyvegyületet tartalmaznak:

a)  légnyomásmérők;

b)  légnedvességmérők;

c)  manométerek;

d)  hőmérők és egyéb, hőmérésre használt nem elektromos eszközök;

e)  vérnyomásmérők;

f)  pletizmográfokban használt nyúlásmérők;

g)  higanyos piknométerek;

h)  a lágyuláspont meghatározására szolgáló higanyos mérőeszközök.

E bejegyzés nem vonatkozik a következő mérőeszközökre:

— nagy méretű berendezésekbe beépített, illetve nagy pontosságú mérésekhez használt nem elektronikus mérőeszközök, amelyek esetében nem áll rendelkezésre megfelelő higanymentes alternatíva,

— 2007. október 3-án 50 évnél régebbi mérőeszközök,

— kulturális vagy történelmi célú kiállításon bemutatásra kerülő mérőeszközök.

 

(*1)   

A kiviteli tilalom nem vonatkozik a hozzáadott higanyt tartalmazó alábbi termékekre:

a)  a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználásokhoz elengedhetetlen termékek;

b)  a kutatáshoz, műszerek kalibrálásához vagy referenciaszabványként szolgáló termékek;

c)  olyan kapcsolók és relék, elektronikus kijelzőkhöz használt hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek (CCFL-ek és EEFL-ek), valamint olyan mérőeszközök, amelyek nagyobb berendezés valamely komponensét helyettesítik, és a komponens esetében nem áll rendelkezésre az elhasználódott járművekről szóló, 2000 szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.) és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011 június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.) szerinti megvalósítható higanymentes alternatíva.

▼B
VI. MELLÉKLETAz egyezményben részes azon felek jegyzéke, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok tranzitforgalmáról információra tartanak igényt

(a 16. cikkben említettek szerint)

Ország

Kért információ

 

 

 

 
VII. MELLÉKLETMegfelelési táblázat

A 689/2008/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

7. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

8. cikk

7. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

8. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (7) bekezdés

8. cikk, (7) bekezdés

7. cikk, (8) bekezdés

8. cikk, (8) bekezdés

9. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

10. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

11. cikk

10. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

11. cikk, (5) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

11. cikk, (6) bekezdés

10. cikk, (7) bekezdés

11. cikk, (7) bekezdés

10. cikk, (8) bekezdés

11. cikk, (8) bekezdés

11. cikk

12. cikk

13. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

12. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (6) bekezdés

14. cikk

13. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

14. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (6) bekezdés

14. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (7) bekezdés

14. cikk, (7) bekezdés

13. cikk, (8) bekezdés

14. cikk, (8) bekezdés

13. cikk, (9) bekezdés

14. cikk, (9) bekezdés

13. cikk, (10) bekezdés

14.