EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0407-20150808

Consolidated text: A Tanács 407/2010/EU rendelete ( 2010. május 11. ) európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/407/2015-08-08

2010R0407 — HU — 08.08.2015 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 407/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról

(HL L 118, 2010.5.12., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS (EU) 2015/1360 RENDELETE (2015. augusztus 4.)

  L 210

1

7.8.2015
▼B

A TANÁCS 407/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásárólAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSz.) és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése biztosítja annak lehetőségét, hogy egy tagállam uniós pénzügyi támogatásban részesüljön, ha általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd, vagy súlyos nehézségek komoly veszélye áll fenn.

(2)

Az említett nehézségeket okozhatja a nemzetközi gazdasági és pénzügyi környezet súlyos romlása.

(3)

Az elmúlt két évben az egész világot sújtó, példa nélküli globális pénzügyi válság és gazdasági visszaesés súlyosan visszavetette a gazdasági növekedést, és megrendítette a pénzügyi stabilitást, valamint a tagállamok hiányának és adósságállományának jelentős mértékű növekedését idézte elő.

(4)

A pénzügyi válság elmélyülése az euroövezethez tartozó több tagállam esetében a hitelfeltételeik sokkal súlyosabb romlásához vezetett, mint amit az alapvető gazdasági mutatók indokolnának. Amennyiben nem születik rá sürgősen megoldás, ez a helyzet súlyos veszélyt jelenthet az euroövezet egészének stabilitására, egységére és integritására.

(5)

A tagállamok által nem befolyásolható rendkívüli helyzet megoldásához szükségesnek látszik egy uniós stabilizációs mechanizmus azonnali bevezetése Európa pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. Egy ilyen mechanizmus révén az Unió koordináltan, gyorsan és hatékonyan tudna reagálni egy, az euroövezetbe tartozó tagállamban felmerülő súlyos nehézségekre. Ennek aktiválására az EU/Nemzetközi Valutaalap (IMF) közös támogatási rendszer keretében kerül sor.

(6)

Az ezen rendelet értelmében uniós pénzügyi támogatások odaítéléséről hozott határozatok különös pénzügyi kihatásaira tekintettel, az említett határozatok olyan végrehajtási jogkörök gyakorlását kívánják meg, amelyeket a Tanácsra kell ruházni.

(7)

Az említett mechanizmus bevezetése esetén szigorú gazdaságpolitikai feltételeket kell szabni annak érdekében, hogy az érintett tagállam megőrizze államháztartásának fenntarthatóságát, valamint ismét finanszírozási forrásokhoz juthasson a pénzügyi piacokon.

(8)

A Bizottságnak rendszeresen meg kell vizsgálnia, hogy továbbra is fennállnak-e az Európai Unió egészének pénzügyi stabilitását veszélyeztető rendkívüli körülmények.

(9)

A 332/2002/EK tanácsi rendelettel ( 1 ) létrehozott, az euroövezetbe nem tartozó tagállamok számára középtávú pénzügyi támogatást nyújtó, meglévő eszközt érvényben kell tartani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Cél és hatály

Az Európai Unió pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében ez a rendelet megállapítja, hogy milyen feltételek mellett és eljárás keretében lehet uniós pénzügyi támogatás nyújtani egy olyan tagállamnak, amely általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd, vagy amelyet súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarok komoly veszélye fenyeget, figyelembe véve a 332/2002/EK rendelet által létrehozott, az euroövezetbe nem tartozó tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó, meglévő eszköz lehetséges alkalmazását.

2. cikk

Az uniós pénzügyi támogatás formája

(1)  Ezen rendelet alkalmazásában az uniós pénzügyi támogatás az érintett tagállamnak nyújtott hitel vagy hitelkeret formáját ölti.

E célból, a 3. cikk értelmében elfogadott tanácsi határozattal összhangban, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében hiteleket vegyen fel a tőkepiacon vagy pénzintézeteknél.

(2)  A tagállamoknak az e rendelet alapján nyújtott hitelek és hitelkeretek felső összeghatára a saját források felső határán belül kifizetési előirányzatokra rendelkezésre álló tartalék.

3. cikk

Az eljárás

(1)  Az uniós pénzügyi támogatást igénylő tagállam – az Európai Központi Bankkal együttműködve – megvitatja pénzügyi szükségleteit a Bizottsággal, valamint gazdasági és pénzügyi kiigazítási programtervezetet nyújt be a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak.

(2)  Az uniós pénzügyi támogatás odaítélése a Tanács által, a Bizottság javaslatára, minősített többséggel hozott határozattal történik.

▼M1

(2a)  Amennyiben a kedvezményezett tagállam olyan tagállam, amelynek pénzneme az euro, az uniós pénzügyi támogatás feltétele, hogy a kifizetést megelőzően egy kifejezetten erre a célra szóló, jogalkotás útján elfogadott, jogilag kötelező erejű rendelkezés garantálja az azonnali és teljes körű kártalanítását azon tagállamoknak, amelyek pénzneme nem az euro, az olyan kötelezettségeikkel összefüggésben, amelyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy a kedvezményezett tagállam a pénzügyi támogatást bármilyen tekintetben nem a pénzügyi támogatásra vonatkozó feltételekkel összhangban törleszti.

Megfelelő rendelkezésket kell elfogadni továbbá annak érdekében, hogy abban az esetben, amikor az Unió általános költségvetésének védelmét szolgálni hivatott intézkedések kerülnek alkalmazásra, ideértve a követelésbehajtásnak a jövőben esedékes követelések és kifizetések beszámításával történő módját is, biztosítva legyen azon tagállamok túlkompenzálásának elkerülése, amelyek pénzneme nem az euro.

▼B

(3)  A hitel odaítélésére vonatkozó határozat az alábbiakat tartalmazza:

a) az uniós pénzügyi támogatás összege, átlagos lejárata, árazási képlete, a részletfizetések maximális száma és rendelkezésre állásának időszaka, valamint a támogatás folyósításához szükséges egyéb részletes szabályok;

b) az uniós pénzügyi támogatás általános gazdaságpolitikai feltételei, melyek célja a stabil gazdasági vagy pénzügyi helyzet helyreállítása a kedvezményezett tagállamban, valamint az, hogy a tagállam ismét finanszírozási forrásokhoz juthasson a pénzügyi piacokon; ezeket a feltételeket a Bizottság az EKB-vel konzultálva határozza meg; és

c) a kedvezményezett tagállam által az uniós pénzügyi támogatás gazdasági feltételeinek teljesítése érdekében készített kiigazítási program jóváhagyása.

(4)  A hitelkeret odaítélésére vonatkozó határozat az alábbiakat tartalmazza:

a) a hitelkeret összege, rendelkezésre tartási díja, a pénzöszszegek lehívására vonatkozó árazási képlet és az uniós pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időszaka, valamint a támogatás folyósításához szükséges egyéb részletes szabályok;

b) az uniós pénzügyi támogatás általános gazdaságpolitikai feltételei, melyek célja a stabil gazdasági vagy pénzügyi helyzet helyreállítása az érintett tagállamban; ezeket a feltételeket a Bizottság az EKB-vel konzultálva határozza meg; és

c) a kedvezményezett tagállam által az uniós pénzügyi támogatás gazdasági feltételeinek teljesítése érdekében készített kiigazítási program jóváhagyása.

(5)  A Bizottság egyetértési megállapodást köt az érintett tagállammal, amelyben rögzítik a Tanács által megállapított általános gazdaságpolitikai feltételeket. A Bizottság az egyetértési megállapodásról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A Bizottság az EKB-vel konzultálva legalább félévente megvizsgálja a (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdés b) pontjában említett általános gazdaságpolitikai feltételeket, és megvitatja a kedvezményezett tagállammal, hogy milyen változtatásokra van szükség a kiigazítási programban.

(7)  A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva határoz az eredeti gazdaságpolitikai feltételek esetleges kiigazításáról, és jóváhagyja a kedvezményezett tagállam által elkészített felülvizsgált kiigazítási programot.

(8)  Amennyiben az érintett tagállam az Unión kívüli, nevezetesen a Nemzetközi Valutaalaptól származó, gazdaságpolitikai feltételekhez kötött finanszírozás igénybevételét tervezi, először konzultálnia kell a Bizottsággal. A Bizottság megvizsgálja az uniós pénzügyi támogatás keretében rendelkezésre álló lehetőségeket, valamint azt, hogy a tervbe vett gazdaságpolitikai feltételek mennyire egyeztethetők össze azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket az érintett tagállam a Tanács ajánlásainak, valamint a Tanács által az EUMSz. 121., 126. és 136. cikke alapján hozott határozatok végrehajtása érdekében vállalt. A Bizottság tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot.

4. cikk

A hitel folyósítása

(1)  A szabályok szerint a hitelt részletekben folyósítják.

(2)  A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a kedvezményezett tagállam gazdaságpolitikája összhangban van-e kiigazítási programjával, valamint a Tanács által a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében az említett tagállam minden szükséges információt megad a Bizottságnak, és teljes mértékben együttműködik vele.

(3)  Az ellenőrzés során feltárt tények alapján a Bizottság határoz a további részletek rendelkezésre bocsátásáról.

5. cikk

A pénzeszközök rendelkezésre bocsátása

(1)  A kedvezményezett tagállam előre tájékoztatja a Bizottságot arról, ha hitelkerete terhére pénzeszközöket kíván lehívni. A részletes szabályokat a 3. cikk (4) bekezdésében említett határozat állapítja meg.

(2)  A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a kedvezményezett tagállam gazdaságpolitikája összhangban van-e kiigazítási programjával, valamint a Tanács által a 3. cikk (4) bekezdésének b) pontja értelmében meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében a tagállam minden szükséges információt megad a Bizottságnak, és teljes mértékben együttműködik vele.

(3)  Az ellenőrzés során feltárt tények alapján a Bizottság határoz a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról.

6. cikk

Forrásbevonási és hitelezési műveletek

(1)  A 2. cikkben említett forrásbevonási és hitelezési műveleteket euróban kell végrehajtani.

(2)  Az Unió által a pénzügyi támogatási mechanizmus keretein belül rendelkezésre bocsátott, egymást követő részletek jellemzőiről a kedvezményezett tagállam és a Bizottság állapodik meg.

(3)  Miután a Tanács határoz a hitelről, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tervezett kifizetések között a legalkalmasabb időpontban hitelt vegyen fel a tőkepiacokon vagy pénzintézeteknél, annak érdekében, hogy optimális szinten tartsa a finanszírozási költségeket, valamint megőrizze az Unió kibocsátójaként kivívott hírnevét a piacokon. A már felvett, de még nem folyósított pénzösszegeket mindenkor a költségvetésen kívüli műveletekre vonatkozó szabályok szerint kezelt elkülönített készpénz- vagy értékpapírszámlán kell tartani, és nem lehet más célra fordítani, mint a tagállamok pénzügyi támogatására az említett mechanizmus keretében.

(4)  A Bizottság megteszi a szükséges lépéseket, amennyiben egy tagállam előtörlesztési záradékot tartalmazó hitelt kap, és úgy dönt, hogy él e lehetőséggel.

(5)  A kedvezményezett tagállam kérésére, és amennyiben a körülmények engedik a hitel kamatlábának a csökkentését, a Bizottság az általa felvett hitelek egészét vagy egy részét refinanszírozhatja, vagy átalakíthatja a vonatkozó pénzügyi feltételeket.

(6)  A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell az (5) bekezdésben említett műveletek alakulásáról.

7. cikk

Költségek

Az egyes műveletek megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban az Uniónál felmerült költségeket a kedvezményezett tagállam viseli.

8. cikk

A hitelek nyilvántartása

(1)  A Bizottság az EKB-val közösen megállapítja a hitelek nyilvántartásához szükséges szabályokat.

(2)  A kedvezményezett tagállam külön számlát nyit nemzeti központi bankjánál a kapott középtávú uniós pénzügyi támogatás kezelésére. A hitelszerződés értelmében esedékes tőkeöszszeget és kamatot a vonatkozó esedékességi dátum előtt tizennégy TARGET2 üzleti nappal átutalja az EKB által vezetett számlára.

(3)  A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 27. cikkének sérelme nélkül az Európai Számvevőszék jogosult bármely pénzügyi ellenőrzést vagy vizsgálatot lefolytatni a kedvezményezett tagállamban, amelyet a támogatás kezelésével összefüggésben szükségesnek ítél. Így a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatalt is ideértve, jogosult arra, hogy tisztviselőit vagy jogszerűen meghatalmazott képviselőit a kedvezményezett tagállamba küldje bármely olyan technikai vagy pénzügyi ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzésére, amelyet az említett támogatással összefüggésben szükségesnek ítél.

9. cikk

Felülvizsgálat és átdolgozás

(1)  A Bizottság e rendelet hatályba lépésétől számított fél éven belül és adott esetben azt követően félévente jelentést küld a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, valamint arról, hogy továbbra is fennállnak-e azok a rendkívüli események, amelyek indokolják e rendelet elfogadását.

(2)  A jelentéshez adott esetben csatolni kell az ezen rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melynek célja, hogy anélkül lehessen módosítani a pénzügyi támogatás odaítélésének lehetőségét, hogy az befolyásolná a már elfogadott határozatok érvényességét.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.)

Top