EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0504-20141121

Consolidated text: A Bizottság 504/2008/EK rendelete ( 2008. június 6. ) a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/504/2014-11-21

2008R0504 — HU — 21.11.2014 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 504/2008/EK RENDELETE

(2008. június 6.)

a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 149, 7.6.2008, p.3)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

 M2

A BIZOTTSÁG 1170/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. október 29.)

  L 315

1

1.11.2014


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 120, 5.5.2012, o 16  (504/2008)
▼B

A BIZOTTSÁG 504/2008/EK RENDELETE

(2008. június 6.)

a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára, 6. cikkének (2) bekezdésére, valamint 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvre ( 3 ) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmány (útlevél) létrehozásáról szóló, 1993. október 20-i 93/623/EGK bizottsági határozat ( 4 ) bevezet egy módszert, mellyel állategészségügyi ellenőrzés céljából azonosíthatók a nyilvántartott lófélék mozgásuk során.

(2)

A 93/623/EGK bizottsági határozat módosításáról és a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék megjelöléséről szóló, 1999. december 22-i 2000/68/EK bizottsági határozat ( 5 ) megállapítja a lóféléket mozgásuk során kísérő azonosító okmányra vonatkozó szabályokat.

(3)

A tagállamok eltérő módon hajtották végre a 93/623/EGK és a 2000/68/EK határozatot. Ezen kívül, míg az említett határozatokban a lófélék azonosítása a mozgásukhoz kötött, az egyéb állatfajokra vonatkozó közösségi jogszabályokban az állatokat mozgásuktól függetlenül azonosítják, többek között járványvédelmi célokból. Ezen túlmenően egyfelől a tenyésztésre és termelésre szánt lófélékre, másfelől a nyilvántartott lófélékre vonatkozó kétszintű rendszer azt eredményezheti, hogy ugyanarra az állatra egynél több azonosító okmányt adnak ki, ami csak úgy kerülhető el, ha eltávolíthatatlan, de nem feltétlenül látható jel kerül az állatra első azonosításakor.

(4)

A 93/623/EGK határozatban szereplő azonosító okmányban található ábra nem teljesen összeegyeztethető a versenylovakkal foglalkozó nemzetközi szervezetek és az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) által kért hasonló információkkal. Emiatt a rendeletnek tartalmaznia kell egy olyan ábrát, mely megfelel a Közösség igényeinek és összhangban van a nemzetközileg elfogadott követelményekkel.

(5)

A lófélék behozatalára továbbra is a 90/426/EGK irányelvben és különösen a vágásra szánt lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló, 1993. február 5-i 93/196/EGK bizottsági határozatban ( 6 ), továbbá a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról szóló, 1993. február 5-i 93/197/EGK bizottsági határozatban ( 7 ) megállapított feltételek érvényesek.

(6)

Amennyiben Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi rendeletben ( 8 ) meghatározott vámeljárásokat alkalmazzák, ezen kívül utalni kell a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról szóló, 1973. március 12-i 706/73/EGK tanácsi rendeletre ( 9 ) is. A 706/73/EGK tanácsi rendelet előírja, hogy 1973. szeptember 1-jétől a közösségi szabályokat kell alkalmazni az állategészségügyi jogszabályok esetében, kizárja viszont a közösségi tenyésztéstechnikai jogszabályokat. E rendeletet az említett rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

(7)

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) meghatározza az állattartó fogalmát. Ezzel szemben a 90/426/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése az állat tulajdonosára vagy az állattenyésztőre hivatkozik. Az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról szóló, 1992. április 29-i 92/35/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) a tulajdonos és az állattartó közös fogalmát tartalmazza. Mivel a közösségi és a nemzeti jogszabályok szerint egy lóféle tulajdonosa nem feltétlenül az állatért felelős személy, helyénvaló tisztázni, hogy elsősorban a lófélét tartó személy – aki lehet a tulajdonos – felelős a lófélék azonosításáért e rendelet szerint.

(8)

A közösségi jogszabályok összhangjának biztosítása érdekében az e rendeletben a lófélék azonosítására előírt módszereket a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól szóló, 1996. január 10-i 96/78/EK bizottsági határozat ( 12 ) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(9)

Az említett módszereknek összhangban kell lenniük a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló, 1992. június 11-i 92/353/EGK bizottsági határozattal ( 13 ) összhangban jóváhagyott tenyésztő egyesületek által meghatározott elvekkel. Az említett határozat szerint az egyesület vagy szövetség vezeti a fajta eredetét nyilvántartó méneskönyvet, a lófélék azonosítására szolgáló rendszerre, a méneskönyvbe bejegyzett lófélék osztályozására és a méneskönyvbe bejegyzett származási vonalakra vonatkozó elvek meghatározása céljából.

(10)

Ezen kívül az azonosító okmánynak magában kell foglalnia a 90/427/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett származási bizonyítványt, melynek minden szükséges információt tartalmaznia kell annak biztosítása érdekében, hogy a több méneskönyvbe is bejegyzett lófélék a méneskönyv azon osztályába kerüljenek, melyre vonatkozóan teljesítik a feltételeket.

(11)

A tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról szóló, 1996. július 18-i 96/510/EK bizottsági határozat ( 14 ) 1. cikkének harmadik francia bekezdése szerint a törzskönyvezett lófélék esetében a származási és tenyésztéstechnikai bizonyítványnak meg kell felelnie a 93/623/EGK határozatban meghatározott azonosító okmánynak. Emiatt tisztázni szükséges, hogy a 93/623/EGK, valamint a 2000/68/EK határozatra való bármely hivatkozást is az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

(12)

Mivel e rendelettel összhangban a Közösségben született vagy oda importált valamennyi lófélét egységes azonosító okmánnyal kell azonosítani, különleges rendelkezésekre van szükség abban az esetben, ha megváltozik egy állat státusza: tenyésztésre és termelésre szánt lóféléből a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában meghatározott törzskönyvezett lóféle lesz belőle.

(13)

A 92/35/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében a tagállamoknak képesnek kell lenniük a meghatározott körzetekben vagy területeken – beleértve a természetvédelmi területeket is – szabadon vagy félszabad körülmények között élő lófélék azonosítására szolgáló különleges rendszerek kialakítására.

(14)

Nemzetközi viszonylatban a gyakorlatban már széleskörűen alkalmazzák a lófélék elektronikus azonosítóit („transzponderek”). Az említett technológiát a lóféle és az azonosító eszköz közötti szoros kapcsolat biztosítása céljából kellene használni. A lóféléket transzponderekkel kell ellátni, azonban az állat azonosításának ellenőrzésére használt alternatív módszerekről is rendelkezni kell, feltéve hogy e módszerek egyenértékű garanciát biztosítanak az azonosító okmányok többszörös kiadásának elkerülésére.

(15)

Míg a jelenlegi közösségi jogszabályok értelmében a lóféléket mindig azonosító okmánynak kell kísérnie, biztosítani szükséges az említett követelménytől való eltérést abban az esetben, ha nem lehetséges vagy megvalósíthatatlan az azonosító okmány megtartása a lóféle egész élettartamán keresztül, vagy ha nem adtak ki ilyen okmányt, tekintettel arra, hogy az állatot levágják, mielőtt az eléri az azonosításhoz előírt maximális életkort.

(16)

Ezen eltéréseket a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv ( 15 ) 14. cikke – mely lehetővé teszi az olyan gazdaságokban azonosított lófélékre vonatkozó egyes járványvédelmi intézkedésektől való eltérést, ahol megerősítették az adott betegség kitörését – sérelme nélkül kell alkalmazni.

(17)

A tagállamok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy egyszerűsített azonosító okmány használatát engedélyezzék a területükön belül szállított lófélék esetében. Különböző területeken adattároló eszközként beépített számítógépes chipeket (intelligens kártya, „smart cards”) vezettek be. Lehetővé kellene tenni az ilyen intelligens kártyák kibocsátását az azonosító okmány mellett, és bizonyos feltételek mellett a lófélék tagállamon belüli szállítását kísérő azonosító okmány helyetti használatát.

(18)

A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet ( 16 ) 8. cikkével összhangban a lófélék esetében az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos követelményeket 2009 végéig kell teljesíteni.

(19)

Rendelkezni kell arról, mi a teendő az e rendelettel összhangban kibocsátott, eredeti, egész élettartamra szóló dokumentumok elvesztése esetén. E rendelkezéseknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárniuk az egynél több azonosító dokumentum jogszerűtlen birtoklásának lehetőségét annak érdekében, hogy az állat emberi fogyasztás céljából történő levágást jelző státusát megfelelően fel lehessen tüntetni. Amennyiben elegendő és ellenőrizhető információ áll rendelkezésre, másodlat bocsátható ki, melyen feltüntetik a dokumentum másodlat voltát, és amely általánosan kizárja az állatot az élelmiszerláncból; más esetekben cseredokumentumot kell kiadni, melyen szintén feltüntetik azt, hogy a dokumentum cseredokumentum, amely az előzetesen nyilvántartásba vett lófélét a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék kategóriájába sorolja át.

(20)

A 90/426/EGK irányelv 4. és 5. cikkével összhangban az azonosító okmány a lófélék szállítását megakadályozó eszköz arra az esetre, ha az állatokat tartó vagy tenyésztő gazdaságban járvány tör ki. Ezért az azonosító okmányban megfelelő bejegyzéssel el kell rendelni az említett szállítási célú okmány érvényességének felfüggesztését egy adott betegség kitörése esetén.

(21)

A lóféle vágóhídi vágástól eltérő módon történő elhullása esetén az azonosító okmányt az elpusztult állat feldolgozását felügyelő hatóságnak vissza kell küldenie a kibocsátó szerv számára a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 17 ) megfelelően; biztosítani kell, hogy a transzponder vagy a lóféle azonosságának ellenőrzésére szolgáló egyéb alternatív módszerek – beleértve a jeleket is – ne kerüljenek újra felhasználásra.

(22)

Annak elkerülése érdekében, hogy a transzponder bekerüljön az élelmiszerláncba, az abból az állatból származó húst, melyről nem tudták eltávolítani a transzpondert a vágáskor, emberi fogyasztásra alkalmatlannak kell nyilvánítani az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 18 ) I. melléklete II. szakaszának V. fejezete értelmében.

(23)

A transzponder beültetési helyének szabványosítása és e hely azonosító okmányba való bejegyzése megkönnyítené a beépített transzponderek lokalizálását.

(24)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 19 ) szerint a forgalomba hozatalra előkészített, emberi fogyasztásra szánt élőállatok élelmiszernek minősülnek. Az említett rendelet az élelmiszeripari vállalkozók messzemenő felelősségét írja elő az élemiszer-előállítás valamennyi szakaszában, beleértve az élelmiszertermelésre szánt állatok nyomon követhetőségét.

(25)

A tenyésztésre és termelésre szánt, valamint a törzskönyvezett lófélékből a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének d) pontjában meghatározott, vágásra szánt lófélék válhatnak életük egy bizonyos szakaszában. Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 20 ) I. melléklete meghatározza – a lófélék szinonimájaként – a háziasított egypatás állatok húsának fogalmát.

(26)

A 853/2004/EK rendelet II. melléklete III. szakaszának (7) bekezdése értelmében a vágóhíd-üzemeltetőnek meg kell kapnia és ellenőriznie kell azokat az élelmiszerláncra vonatkozó információkat, melyek részletezik az élelmiszertermelésre szánt állatok származására, történetére és kezelésére vonatkozó adatokat, ezt követően pedig reagálnia kell. Az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a háziasított egypatás állatok esetében az élelmiszerláncra vonatkozó információk továbbítása az állat vágóhídra érkezésével egy időben történjen ahelyett, hogy az információkat korábban küldenék meg. A vágásra szánt lóféléket kísérő azonosító okmánynak ezért az említett, élelmiszerláncra vonatkozó információk részét kell képeznie.

(27)

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete II. szakasza III. fejezetének (1) bekezdése értelmében a hatósági állatorvosnak ellenőriznie kell, hogy az élelmiszeripari vállalkozó betartja-e a levágásra átvett és emberi fogyasztásra szánt állatok megfelelő azonosításának biztosítására vonatkozó kötelezettségét.

(28)

A 853/2004/EK rendelet II. melléklete III. szakaszának (8) bekezdése értelmében az élelmiszeripari vállalkozóknak ellenőrizniük kell a háziasított egypatás állatokat kísérő útlevelet annak biztosítására, hogy az állatokat biztosan emberi fogyasztásra vágják le, és amennyiben az állatokat vágásra átveszik, az útlevelet át kell adniuk a hatósági állatorvosnak.

(29)

Az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet ( 21 ), valamint az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv ( 22 ) sérelme nélkül a lófélék tekintetében az állatgyógyászati készítmények alkalmazása az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 23 ) hatálya alá tartozik.

(30)

A 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdése a lófélék esetében az említett irányelv 11. cikkétől való egyedi eltérést ír elő az élelmiszertermelésre szánt állatok olyan gyógyszerekkel való kezelésére vonatkozóan, melyekre megengedett szermaradék-határértékeket állapítottak meg a célfajoktól eltérő fajokat illetően vagy melyeket más feltétellel engedélyeztek, feltéve hogy a szóban forgó lóféléket a közösségi jogszabályoknak megfelelően azonosították és az azonosító okmányukban külön feltüntették, hogy azokat nem emberi fogyasztás céljára történő vágásra szánják, vagy emberi fogyasztás céljára történő vágásra szánják az állatoknak az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban, a lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék összeállításáról szóló, 2006. december 13-i 1950/2006/EK bizottsági rendeletben ( 24 ) felsorolt anyagokkal való kezelését követő legalább hat hónapos élelmezés-egészségügyi várakozási idő után.

(31)

Az azonosító okmányok kibocsátása ellenőrzésének fenntartása érdekében az ilyen okmányok kiadására vonatkozó minimális adatállományt egy adatbázisban kell rögzíteni. Az adatcsere megkönnyítése érdekében a különböző tagállamok adatbázisainak együtt kell működniük az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1989. november 21-i 89/608/EGK tanácsi irányelvnek ( 25 ) megfelelően.

(32)

Az egész élettartamra szóló, általános lóazonosító szám (Universal Equine Life Number, UELN) rendszerét nemzetközileg elfogadták a legfontosabb lótenyésztő- és lóverseny-szervezetek. A következő szervezetek kezdeményezték az UELN létrehozását: World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), Fédération Equestre Internationale (FEI), Union Européenne du Trot (UET); az UELN honlapja ( 26 ) tartalmaz információkat a szóban forgó rendszerről.

(33)

Az UELN-rendszer alkalmas mind a törzskönyvezett lófélék, mind pedig a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék nyilvántartására és számítógépes hálózatok fokozatos bevezetését teszi lehetővé annak biztosítására, hogy az állat azonosságát továbbra is ellenőrizni lehessen a 90/427/EGK irányelv 6. cikkének megfelelően a törzskönyvezett lófélék esetében.

(34)

Amennyiben kódok szerepelnek az adatbázisban, ezek, valamint az egyedi állatokra vonatkozó, rögzített azonosítószámok formája nem lehet ellentétes a már meglévő UELN-rendszerrel. Ennélfogva a kiadott UELN-kódok listáját kell tanulmányozni, mielőtt bármilyen új kód bekerülne az adatbázisba.

(35)

A 90/426/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a hatósági állatorvosnak nyilvántartásba kell vennie a levágott lóféle azonosító számát vagy azonosító okmányának számát, és el kell küldenie a származási hely illetékes hatóságának – ez utóbbi kérésére – az állat levágását hitelesítő igazolást. Az említett irányelv 4. cikke (4) bekezdésének i. pontjával összhangban a törzskönyvezett lóféle levágását követően az azonosító okmányát visszaküldik az azt kiállító hatóságnak. E követelményeket kell alkalmazni a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék esetében kiadott azonosító okmányokra is. Az e követelményeknek való megfelelést megkönnyíti az UELN-kompatibilis kódszám nyilvántartásba vétele és a szám arra való felhasználása, hogy segítségével azonosítani lehessen az azonosító okmányt kiállító hatóságot. Lehetőség szerint a tagállamoknak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 27 ) 35. cikkében kijelölt összekötő szerveket kell igénybe venniük.

(36)

Az állategészségügyi biztosítékok nyújtásához szükséges állatorvosi felügyeletet a 90/426/EGK irányelv 4. és 5. cikke szerint csak akkor lehet biztosítani, ha az illetékes hatóság számára ismert az említett irányelv 2a. cikkében meghatározott gazdaság. A lófélékre és az élelmiszertermelésre szánt állatokra vonatkozó élelmiszerjog alkalmazásából hasonló követelmények származnak. Tekintettel azonban a lófélék más állatokhoz képesti gyakori szállítására, nem kell megkísérelni a lófélék valós idejű, szokásos nyomon követhetőségének biztosítását. Emiatt a lófélék azonosításának kell az első lépésnek lennie a lófélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer kialakításának irányában, amit a Közösség új állategészségügyi politikájának keretében kell létrehozni.

(37)

Annak érdekében, hogy a tagállamok egységesen alkalmazzák a lófélék azonosítására vonatkozó közösségi jogszabályokat, valamint a jogszabályok egyértelműsége és átláthatósága céljából a 93/623/EGK és a 2000/68/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és ezek helyébe e rendelet lép.

(38)

Átmeneti intézkedéseket kell biztosítani annak érdekében, hogy a tagállamok az e rendeletben meghatározott szabályokhoz igazodhassanak.

(39)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság, valamint az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  E rendelet olyan lófélék azonosítására vonatkozó szabályokat állapít meg,

a) melyek a Közösség területén születtek, vagy

b) melyeket szabad forgalomba bocsátottak a 2913/92/EGK rendelet 4. cikke (16) bekezdésének a) pontjában meghatározott vámeljárásnak megfelelően.

(2)  E rendelet alkalmazása nem érinti a következőket:

a) a 706/73/EGK rendelet és a 96/78/EK határozat, valamint

b) a tagállamok által a lótartó gazdaságok nyilvántartása céljából hozott intézkedések.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének a), c)–f), h) és i) pontjában, valamint a 90/427/EGK irányelv 2.cikkének c) pontjában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni.

(2)  A következő meghatározások szintén alkalmazandók:

a) „állattartó”: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy lóféle tulajdonosa, azt birtokolja vagy annak tartásával van megbízva anyagi ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, állandó vagy ideiglenes alapon, beleértve a szállítást, vásárok, versenyek, futamok vagy kulturális események alkalmával;

b) „transzponder”: csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás azonosító eszköz:

i. mely megfelel az ISO 11784 szabványnak és HDX vagy FDX-B technológiát alkalmaz, valamint

ii. az ISO 11785 szabvánnyal kompatibilis leolvasó készülék segítségével legalább 12 cm-es távolságról leolvasható;

c) „lófélék”: a lófélék (Equidae) család Equus nemén belül valamennyi fajhoz tartozó vad vagy háziasított, egypatájú emlős, valamint ezek keresztezései;

d) „egész élettartamra szóló egyedi szám” (továbbiakban: „életszám”): olyan 15-jegyű, alfanumerikus egyedi kód, mely információkat tartalmaz az adott lófélére, az adatbázisra és arra az országra vonatkozóan, melyben először rögzítették az ilyen információkat az általános lóazonosító szám (Universal Equine Life Number, UELN) kódrendszernek megfelelően, és melynek összetétele a következő:

i. a 21. cikk (1) bekezdésében említett adatbázisra vonatkozó hatjegyű UELN-kompatibilis azonosító kód, melyet

ii. a lófélére kiadott, kilencjegyű egyedi azonosító szám követ.

e) „intelligens kártya”: beépített számítógépes chippel rendelkező műanyag eszköz, mely adattárolásra és az adatok kompatibilis számítógépes rendszerekhez való elektronikus továbbítására alkalmas.II.

FEJEZET

AZONOSÍTÓ OKMÁNY

3. cikk

Általános elvek és a lófélék azonosítására vonatkozó kötelezettség

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésében említett lófélék tartása csak akkor valósulhat meg, ha azok e rendeletnek megfelelően azonosításra kerülnek.

(2)  Amennyiben az állattartó nem tulajdonosa a lófélének, e rendelet keretében kell eljárnia a lóféle természetes vagy jogi személyű tulajdonosának (a továbbiakban: tulajdonos) nevében vagy annak beleegyezésével.

(3)  E rendelet alkalmazásában a lófélék azonosítására szolgáló rendszernek a következő elemekből kell állnia:

a) egész élettartamra szóló, egységes azonosító okmány;

b) az azonosító okmány és a lóféle közötti egyértelmű kapcsolatot biztosító módszer;

c) az arra az állatra vonatkozó azonosítás részleteit rögzítő, egyedi azonosító szám szerinti adatbázis, melyre kiadták az azonosító okmányt az adatbázisban nyilvántartásba vett személynek.

4. cikk

A lófélék azonosító okmányait kibocsátó szervek

(1)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a törzskönyvezett lófélék esetében az 5. cikk (1) bekezdésében említett azonosító okmányt a következő szervek (a továbbiakban: kibocsátó szervek) adják ki:

a) a 90/427/EGK irányelv 2. cikke c) pontjának első francia bekezdésében említett, a tagállam vagy az érintett tagállam hivatalos ügynöksége által hivatalosan jóváhagyott vagy elismert szervezet vagy egyesület, mely a méneskönyvet kezeli a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említett tenyészállat esetében, vagy

b) fióktelep, melynek a versenylovakkal foglalkozó valamely nemzetközi egyesület vagy szervezet tagállamában van székhelye, a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említettek szerint.

(2)  A 96/510/EK határozat 1. cikkének harmadik francia bekezdésével összhangban a származási bizonyítványt kiállító harmadik ország hatóságai által kiadott azonosító okmányokat az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, törzskönyvezett lófélék esetében e rendelettel összhangban érvényesnek kell tekinteni.

(3)  Az illetékes hatóságnak kell kijelölnie a tenyésztésre és termelésre szánt lóféléknek az 5. cikk (1) bekezdésében említett azonosító okmányát kibocsátó szervet.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett kibocsátó szervek e rendelettel, és különösen az 5., 8.–12., 14., 16., 17., 21. és 23. cikk rendelkezéseivel összhangban járnak el.

(5)  A tagállamok létrehozzák és frissítik a kibocsátó szervek listáját, és ezt az információt egy weblapon hozzáférhetővé teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára.

Az e kibocsátó szervekre vonatkozó információnak a 19. cikk követelményeinek való megfelelés érdekében tartalmaznia kell legalább a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó listák frissítésében, a Bizottság olyan honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat biztosít nemzeti honlapjához.

(6)  A (2) bekezdésben szereplő, harmadik országokbeli kibocsátó szervek listáit az alábbi feltételeknek megfelelően kell összeállítani és frissíteni:

a) a kibocsátó szerv székhelye szerinti harmadik ország illetékes hatósága biztosítja:

i. hogy a kibocsátó szerv megfelel a (2) bekezdésnek;

ii. hogy ha a kibocsátó szervet a 94/28/EGK irányelv szerint hagyták jóvá, meg kell felelnie az e rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében említett, információval kapcsolatos követelménynek;

iii. hogy elkészül a kibocsátó szervek listája, ezt frissítik és továbbítják a Bizottságnak;

b) a Bizottság:

i. rendszeresen ellátja a tagállamokat az új vagy frissített listákkal, melyeket az a) pont iii. alpontjával összhangban az érintett harmadik országok illetékes hatóságaitól kapott;

ii. intézkedik az említett listák frissített változatainak nyilvános hozzáférhetővé tételéről;

iii. adott esetben – indokolatlan késedelem nélkül – a 88/661/EGK tanácsi irányelv ( 28 ) 11. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határozathozatal céljából felveszi az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság napirendjére a harmadik országok kibocsátó szerveinek listájával kapcsolatos kérdést.

5. cikk

A Közösségben született lófélék azonosítása

(1)  A Közösségben született lóféléket egységes azonosító okmánnyal kell azonosítani, az I. mellékletben meghatározott, lófélékre vonatkozó azonosító okmány-mintának megfelelően („azonosító okmány” vagy „útlevél”). Az okmányt a lóféle egész élettartamára szólóan kell kibocsátani.

Az azonosító okmány nyomtatott, szétválaszthatatlan, és az okmány alábbi szakaszaiban kért információk beillesztéséhez szükséges bejegyzéseket tartalmazza:

a) A törzskönyvezett lófélék esetében az I–X. szakasz;

b) A tenyésztésre és termelésre szánt lovak esetében legalább az I., III., IV. és VI–IX. szakasz.

(2)  A kibocsátó szervnek biztosítania kell, hogy csak akkor kerüljön kiadásra azonosító okmány egy lóféle vonatkozásában, ha az okmány I. szakasza megfelelően ki van töltve.

(3)  A 96/78/EK határozat 1. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül és e rendelet (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a törzskönyvezett lóféléket az azonosító okmányban a 4. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett kibocsátó szervek szabályai szerint kell azonosítani.

(4)  A törzskönyvezett lófélék esetében az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében említett kibocsátó szerv megadja az azonosító okmány II. szakaszában szereplő, a 90/427/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett származási bizonyítványra vonatkozó információkat.

Az érintett törzskönyvezett tenyészlóféle méneskönyvét vezető, jóváhagyott vagy elismert tenyésztő szövetség elveivel összhangban a származási bizonyítványnak a származásra vonatkozó összes információt tartalmaznia kell, valamint a 96/78/EK határozat 2. vagy 3. cikkében említett méneskönyv szakaszát, továbbá – ahol van ilyen – annak a fő szakasznak az osztályát, melybe a lófélét felvették.

(5)  Az azonosító okmányhoz jutás érdekében az állattartónak, vagy ahol azt az állat születési helye szerinti tagállam jogszabályai kifejezetten előírják, a tulajdonosnak az e cikk (6) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében előírt határidőn belül az e cikk (1) bekezdésében említett azonosító okmány iránti kérelmet kell benyújtania a 4. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett kibocsátó szervhez, továbbá meg kell adnia az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges valamennyi információt.

(6)  A 13. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a Közösségben született lóféléket e rendelettel összhangban kell azonosítani a lóféle születési évének december 31-éig vagy a születést követő hat hónapon belül, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

Az első albekezdéstől eltérően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy hat hónapra korlátozzák a lóféle azonosítására engedélyezett maximális időtartamot.

A második albekezdésben szereplő eltérést igénybe vevő tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(7)  Az azonosító okmányban változatlanul kell hagyni a szakaszok sorrendjét és számozását, kivéve az I. szakaszt, melyet az azonosító okmány közepére kell tenni.

(8)  Nem szabad másolni vagy helyettesíteni az azonosító okmányt, kivéve ha azt a 16. és 17. cikk előírja.

6. cikk

Az azonosító okmány I. szakasza kitöltésétől való eltérés

Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, ha transzponder kerül beültetésre a 11. cikknek megfelelően, vagy ha egyedi, eltávolíthatatlan és látható alternatív jelet alkalmaznak a 12. cikk szerint, nem szükséges megadni az azonosító okmány I. szakasza A része 3. pontjának b)–h) alpontjában és az okmány I. szakasza B. részének ábráján a 12–18. pontban kért információkat, hanem a lóféle azonosításához elegendő részletet mutató fénykép vagy fényképmásolat is megfelelő lehet a szóban forgó ábra kitöltése helyett.

Az (1) bekezdésben biztosított eltérés nem érinti a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett kibocsátó szervek által a lófélék azonosítására megállapított szabályokat.

7. cikk

Egyes szabadon vagy félszabad körülmények között élő lófélék azonosításától való eltérés

(1)  Az 5. cikk (1), (3) és (5) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az egyes körzetekben – beleértve a természetvédelmi területeket is – szabadon vagy félszabad körülmények között élő lófélékből álló, a szóban forgó hatóság által meghatározandó populációkat csak abban az esetben azonosítják az 5. cikkel összhangban, ha a lóféléket elszállítják az említett körzetekből vagy házi használatba állítják.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt eltérést igénybe venni kívánó tagállamok értesítik a Bizottságot a populációról és az érintett körzetekről:

a) az e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül, vagy

b) az említett eltérés igénybevétele előtt.

8. cikk

Az importált lófélék azonosítása

(1)  Az állattartónak, vagy ahol azt az állatot importáló tagállam jogszabályai kifejezetten előírják, a tulajdonosnak a 2913/92/EK rendelet 4. cikke (16) bekezdésének a) pontjában meghatározott vámeljárás lezárásának napjától számított 30 napon belül kérnie kell egy azonosító okmányt vagy a meglévő azonosító okmánynak a megfelelő kibocsátó szerv adatbázisába történő felvételét a 21. cikknek megfelelően, amennyiben:

a) a lóféléket a Közösségbe importálják, vagy

b) a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének i. pontjában meghatározott ideiglenes behozatal állandó belépéssé változik a szóban forgó irányelv 19. cikkének iii. pontja szerint.

(2)  Ha az e cikk (1) bekezdésében említett lófélét olyan okmányok kísérik, melyek nem felelnek meg az 5. cikk (1) bekezdésének vagy hiányoznak belőlük az e rendeletnek megfelelően kért egyes információk, az állattartó vagy – ahol azt az állatot importáló tagállam jogszabályai kifejezetten előírják – a tulajdonos kérésére a kibocsátó hatóság:

a) az 5. cikk követelményeinek való megfelelés céljából kitölti az okmányokat, valamint

b) felveszi az adatbázisba az adott lóféle részletes azonosítási adatait és a kiegészítő információkat a 21. cikknek megfelelően.

(3)  Ha az e cikk (1) bekezdésében említett lófélét kísérő okmányokat nem lehet módosítani az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés céljából, azok nem tekinthetők az e rendeletnek megfelelő azonosításra alkalmasnak.

Amennyiben a kibocsátó szervnek átadják az (1) bekezdésben említett okmányokat vagy az érvényteleníti az okmányokat, ezt nyilván kell tartani a 21. cikkben említett adatbázisban, és a lóféléket az 5. cikknek megfelelően kell azonosítani.III.

FEJEZET

AZ AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK KIADÁSÁT ÉS A TRANSZPONDEREK FELSZERELÉSÉT MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉSEK

9. cikk

A lófélékre vonatkozó egységes azonosító okmányok ellenőrzése

Egy azonosító okmány kiadását megelőzően a kibocsátó szervnek vagy a nevében eljáró személynek megfelelő intézkedéseket kell hoznia:

a) annak ellenőrzése céljából, hogy kiadtak-e már ilyen azonosító okmányt az érintett lóféle esetében;

b) annak megelőzésére, hogy egy adott lóféle esetében csalárd módon több azonosító okmányt adjanak ki.

Az említett intézkedéseknek legalább a következőkre kell kiterjedniük: a rendelkezésre álló, megfelelő okmányok és elektronikus bejegyzések tanulmányozása, annak ellenőrzése, hogy az állaton van-e korábbi azonosításra utaló jel vagy jelzés, valamint a 10. cikkben szereplő intézkedések alkalmazása.

10. cikk

A lófélék korábbi aktív jelölésének kimutatását célzó intézkedések

(1)  A 9. cikkben említett intézkedések legalább az alábbiak kimutatását célzó intézkedéseket tartalmazzák:

a) bármely, korábban beültetett transzponder, az ISO 11785 szabványnak megfelelő leolvasó készülék használatával, mely képes HDX és FDX-B transzponderek olvasására legalább akkor, ha a leolvasó közvetlen kapcsolatban van a testfelülettel azon a helyen, ahová a transzpondert általában beültetik;

b) bármely klinikai jel, mely arra utal, hogy a korábban beültetett transzpondert sebészeti beavatkozás útján eltávolították;

c) az állaton a 12. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint feltüntetett bármely egyéb alternatív jel.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő intézkedések korábban beültetett transzponder vagy a 12. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint alkalmazott bármely egyéb alternatív jel meglétét mutatják ki, a kibocsátó szerv a következő intézkedéseket hozza:

a) a Közösségben született lófélék esetében a 16. vagy 17. cikkel összhangban másodlatot kell kiadnia az azonosító okmányról vagy helyettesítenie kell azt;

b) importált lófélék esetében a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően kell eljárnia.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdés b) pontjában szereplő intézkedések egy korábban beültetett transzponder meglétét mutatják ki, vagy az (1) bekezdés c) pontjában szereplő intézkedések bármely egyéb alternatív jel meglétét mutatják ki, a kibocsátó szerv ezt az információt megfelelő módon feltünteti az azonosító okmány A. részében és az annak I. szakasza B. részében található ábrán.

(4)  Amennyiben megerősítést nyer, hogy az e cikk (3) bekezdésében említett transzpondernek vagy alternatív jelnek a Közösségben született valamely lóféléből való eltávolítását nem dokumentálták, a 4. cikk (1) vagy (3) bekezdésében említett kibocsátó szerv helyettesítő azonosító okmányt ad ki a 17. cikknek megfelelően.

11. cikk

Az azonosítás ellenőrzésének elektronikus módszerei

(1)  A kibocsátó szervnek biztosítania kell, hogy az első azonosításkor a lófélét aktív jelöléssel lássák el transzponder beültetésével.

A tagállamok meghatározzák az első albekezdésben említett beavatkozáshoz szükséges minimumkövetelményeket vagy kijelölik az ilyen műveletek végzésével megbízott személyt vagy foglalkozási kört.

(2)  A transzpondert parenterálisan kell beültetni, aszeptikus körülmények között, a fejtető és a mar közé, a nyak hosszának közepén, a sörényél alá.

Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti, hogy a transzpordert a lóféle nyakának más részére ültessék be, feltéve hogy ez az alternatív beültetés nem veszélyezteti az állat jóllétét és nem növeli a transzponder elmozdulásának kockázatát az első albekezdésben említett módszerhez képest.

(3)  Amennyiben a transzpondert az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően ültetik be, a kibocsátó szerv a következő információkat veszi fel az azonosító okmányba:

a) az I. szakasz A. részének 5. pontjába a beültetést követően a transzponder által továbbított és a leolvasó által jelzett kódnak legalább az utolsó 15 számát, emellett – adott esetben – egy öntapadós címkét, melyen szerepel a transzponder által továbbított, legalább az utolsó 15 számból álló vonalkód vagy a vonalkód fényképmásolata;

b) az I. szakasz A. részének 11. pontjába az (1) bekezdésben említett azon személy aláírását és pecsétjét, aki az azonosítást végezte és a transzpondert beültette;

c) az I. szakasz B. részének ábráján a 12. vagy 13. pontba – attól függően, hogy melyik oldalra ültették be a transzpordert – azt a helyet, ahová a lófélébe beültették a transzpondert.

(4)  Az e cikk (3) bekezdésének a) pontjától eltérve, ha a 26. cikk (2) bekezdésében előírt intézkedéseket korábban beültetett olyan transzponderrel megjelölt lóféle esetében hajtották végre, mely nem felel meg a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szabványoknak, az azonosító okmány I. szakasza A. részének 5. pontjában fel kell tüntetni a gyártó vagy a leolvasórendszer nevét.

(5)  Amennyiben a tagállamok szabályokat állapítanak meg – a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett szabványoknak megfelelően – annak biztosítására, hogy az adott tagállam illetékes hatóságai által a 92/353/EGK határozattal összhangban jóváhagyott, a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kibocsátó szervek által beültetett transzponderek útján jelzett számok egyediek legyenek, a szóban forgó szabályokat az állattartó, vagy – ahol azt az állat születési helye szerinti tagállam jogszabályai kifejezetten előírják – a tulajdonos kérésére az e rendeletnek megfelelő azonosítást végző valamely másik tagállam vagy harmadik ország kibocsátó szerve által meghatározott azonosító rendszer veszélyeztetése nélkül kell alkalmazni.

12. cikk

Az azonosítás ellenőrzésének alternatív módszerei

(1)  A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a lófélék olyan megfelelő alternatív módszerekkel – beleértve a jeleket is – történő azonosítását, melyek önmagukban vagy kombinálva olyan egyenértékű tudományos biztosítékokat nyújtanak, melyek biztosítják, hogy ellenőrizni lehessen a lóféle azonosságát, és melyek hatékonyan megelőzik az azonosító okmányok dupla kiadását (a továbbiakban: alternatív módszer).

A kibocsátó hatóság biztosítja, hogy addig ne adjanak ki azonosító okmányt egy lófélére, amíg fel nem veszik az azonosító okmány I. szakasza A. részének 6. vagy 7. pontjába az első albekezdésben említett alternatív módszert, illetve azt nem rögzítik az adatbázisban a 21. cikk (1) bekezdése f) pontjának megfelelően.

(2)  Amennyiben alternatív módszert alkalmaznak, az állattartó biztosítja az azonosításra vonatkozó információhoz való hozzáférést szolgáló eszközöket vagy – adott esetben – vállalja az állat azonosításának ellenőrzéséhez kapcsolódó költségeket.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy:

a) ne az alternatív módszereket használják az e rendelettel összhangban azonosított lófélék túlnyomó többsége esetében mint a lófélék azonosításának ellenőrzésére szolgáló kizárólagos eszközt, valamint

b) a tenyésztésre és termelésre szánt lovak esetében alkalmazott látható jelek ne legyenek összetéveszthetők azokkal a jelekkel, melyeket a törzskönyvezett lófélék esetében tartanak fenn területükön.

(4)  Az (1) bekezdésben említett eltérést igénybe venni kívánó tagállamok hozzáférhetővé teszik ezen információkat egy weblapon a Bizottság, más tagállamok és a nyilvánosság számára.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat biztosít nemzeti honlapjához.IV.

FEJEZET

A LÓFÉLÉK MOZGÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

13. cikk

Törzskönyvezett, valamint tenyésztésre és termelésre szánt lófélék mozgása és szállítása

(1)  Az azonosító okmány mindenkor elkíséri a törzskönyvezett, valamint a tenyésztésre és termelésre szánt lóféléket.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az azonosító okmánynak nem kell elkísérnie a szóban forgó bekezdésben említett lóféléket abban az esetben, ha:

a) azokat istállóban tartják vagy legeltetik, és az állattartó késedelem nélkül be tudja mutatni az azonosító okmányt;

b) azokat ideiglenesen lábon szállították:

i. a tagállamon belüli gazdaság közelében találhatók, és így az azonosító okmányt három órán belül be lehet mutatni, vagy

ii. a lófélék vándorlegeltetése alatt a nyári legelőkre, illetve a nyári legelőkről; az azonosító okmány az indulási gazdaságban mutatható be;

c) nincsenek elválasztva és kísérik az anyaállatukat vagy a nevelőkancát;

d) lovasversenyre vagy eseményre készítik fel őket vagy ehhez kapcsolódó teszten vesznek részt, ami miatt el kell hagyniuk a verseny vagy esemény helyszínét;

e) azok mozgására vagy szállítására magával a lófélével kapcsolatos vészhelyzetben, vagy a 2003/85/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül a tartás helyszíne szerinti gazdasággal kapcsolatos vészhelyzetben kerül sor.

14. cikk

Eltérés az egyszerűsített azonosító okmánnyal vagy anélkül történő egyes mozgások és szállítás esetében

(1)  A 13. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti a szóban forgó bekezdésben említett lófélék ugyanazon tagállamon belüli, azonosító okmány nélküli mozgását vagy szállítását, feltéve hogy az állatokat az azonosító okmányt kiállító szerv által kiadott és a II. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó „intelligens kártya” kíséri.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett eltérést igénybe vevő tagállamok eltéréseket biztosíthatnak egymás számára a 13. cikk (1) bekezdésében említett lóféléknek a tagállamok saját területén belül történő mozgására vagy szállítására vonatkozóan.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon szándékukról, hogy biztosítani kívánnák-e a szóban forgó eltérést.

(3)  A kibocsátó szerv ideiglenes okmányt ad ki, mely tartalmazza legalább az életszámra való a hivatkozást, valamint adott esetben a transzponder kódját, lehetővé téve legfeljebb 45 napra korlátozott időtartamon belül a lóféle ugyanazon tagállamon belüli mozgását vagy szállítását, mely időtartamon belül az azonosító okmányt átadják a kibocsátó szervnek vagy az illetékes hatóságnak az azonosításra vonatkozó részletek frissítése céljából.

(4)  Amennyiben a lófélét a a (3) bekezdésben említett időtartamon belül egy másik tagállamba vagy azon keresztül egy harmadik országba szállítják, az állatot az ideiglenes okmányon kívül állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie a 90/426/EGK irányelv C. mellékletének megfelelően, függetlenül nyilvántartási státuszától. Ha az állatot nem látják el transzponderrel vagy e rendelet 12. cikkével összhangban nem azonosítják alternatív módszerrel, az említett egészségügyi bizonyítványt az azonosító okmány I. szakasza szerinti leírással kell kiegészíteni.

15. cikk

A vágásra szánt lófélék mozgása és szállítása

(1)  Az 5. cikk (1) bekezdésének vagy a 8. cikknek megfelelően kiadott azonosító okmány elkíséri a vágásra szánt lóféléket a vágóhídra való mozgatásuk vagy szállításuk során.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy azt a vágásra szánt lófélét, melyet nem azonosítottak az 5. cikknek megfelelően, a születés helye szerinti gazdaságból közvetlenül az ugyanabban a tagállamban található vágóhídra szállítsák, feltéve hogy:

a) a lóféle 12 hónapnál fiatalabb és láthatók az oldalsó metszőtejfog fogkupái;

b) megszakítás nélküli a nyomon követés a születés helye szerinti gazdaságtól a vágóhídig;

c) a vágóhídra történő szállítás közben a lóféle egyedileg azonosítható a 11. vagy 12. cikkel összhangban;

d) a szállítmányt a 853/2004/EK rendelet II. melléklete III. szakaszának megfelelően az élelmiszerláncra vonatkozó információk kísérik, melyek magukban foglalják az e bekezdés c) pontjában említett egyedi azonosításra való hivatkozást.

(3)  A 19. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a vágásra szánt lófélék mozgása vagy szállítása e cikk (2) bekezdésének megfelelően történik.V.

FEJEZET

AZ AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK MÁSODLATAI, HELYETTESÍTÉSE ÉS FELFÜGGESZTÉSE

16. cikk

Az azonosító okmányok másodlatai

(1)  Ha elvész az eredeti azonosító okmány, de a lóféle azonossága megállapítható a transzponder által kibocsátott kód, vagy pedig az alternatív módszer alapján, és rendelkezésre áll tulajdonosi nyilatkozat, a 4. cikk (1) bekezdésében említett kibocsátó szerv kibocsátja az azonosító okmány másodlatát, az egyedi életszámra való hivatkozással együtt, és a dokumentumon egyértelműen feltünteti, hogy másodlatról van szó (a továbbiakban: azonosító okmány másodlata).

Ilyen esetekben az állatot az azonosító okmány másodlata II. részének IX. szakaszában nem emberi fogyasztásra való vágásra szánt lóféleként sorolják be.

A kiadott azonosítóokmány- másodlatra vonatkozó részleteket és a lófélének a másodlat IX. szakaszába történő besorolását az életszámra való hivatkozással kell felvenni a 21. cikkben említett adatbázisba.

(2)  Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérve az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy hat hónapra felfüggeszti a lóféle azon státuszát, miszerint az állatot emberi fogyasztásra való vágásra szánták, amennyiben az állattartó az azonosító okmány elvesztésének bejelentésétől számított 30 napon belül kielégítő módon bizonyítani tudja, hogy a lóféle „emberi fogyasztásra való vágásra szánt” státuszát gyógyszeres kezelés nem veszélyeztette.

Ebből a célból az illetékes hatóság bejegyzi a 6 hónapos felfüggesztés kezdőnapját az azonosító okmány másodlata IX. szakasza III. részének első oszlopába, és kitölti a harmadik oszlopot.

(3)  Amennyiben az elveszett eredeti azonosító okmányt a 4. cikk (2) bekezdésében említett kibocsátó szerv egy harmadik országban adta ki, az azonosító okmány másodlatát az eredeti kibocsátó szervnek kell kiadnia és a másodlatot el kell juttatni az állattartóhoz vagy ahol azt annak a tagállamnak a jogszabályai kifejezetten előírják, melyben az állat található, a tulajdonoshoz, az adott tagállam kibocsátó szervén vagy illetékes hatóságán keresztül.

Ilyen esetekben az állatot az azonosító okmány másodlata IX. szakaszának II. részében nem emberi fogyasztásra való vágásra szánt lóféleként kell besorolni és a 21. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett bejegyzést ennek megfelelően kell elfogadni.

Mindazonáltal az azonosító okmány másodlatát kiadhatja a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, a szóban forgó fajhoz tartozó lóféléket törzskönyvező kibocsátó szerv, vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, a lóféle tartózkodási helye szerinti tagállamban e célból lóféléket törzskönyvező kibocsátó szerv, amennyiben a harmadik ország eredeti kibocsátó szerve ebbe beleegyezik.

(4)  Amennyiben az elveszett eredeti azonosító okmányt egy már nem létező kibocsátó szerv adta ki, az azonosító okmány másodlatát az (1) bekezdésnek megfelelően azon tagállam kibocsátó szervének kell kiadnia, melyben a lóféle található.

17. cikk

Helyettesítő azonosító okmány

Ha elvész az eredeti azonosító okmány, és nem állapítható meg a lóféle azonossága, annak a tagállamnak a 4. cikk (3) bekezdésben említett kibocsátó szerve, melyben a lóféle található, helyettesítő azonosító okmányt (a továbbiakban: helyettesítő azonosító okmány) ad ki, melyen egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az eredeti helyettesítéséről van szó, és mely megfelel az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

Ilyen esetekben az állatot a helyettesítő azonosító okmány IX. szakaszának II. részében nem emberi fogyasztásra való vágásra szánt lóféleként sorolják be.

A kiadott helyettesítő azonosító okmányra vonatkozó részleteket, valamint a lóféle törzskönyvezési státuszát és a szóban forgó okmány IX. szakaszába történő besorolását ennek megfelelően az életszámra való hivatkozással kell felvenni a 21. cikkben említett adatbázisba.

18. cikk

A szállítási célú azonosító okmányok felfüggesztése

A hatósági állatorvos felfüggeszti a szállítási célú azonosító okmány érvényességét azáltal, hogy megfelelő bejegyzést tesz az okmány VIII. szakaszába, amennyiben a lófélét olyan gazdaságban tartják, illetve olyan gazdaságból származik:

a) melyre a 90/426/EGK irányelv 4. cikkének (5) bekezdésében említett tiltó rendelkezés vonatkozik, vagy

b) mely afrikai lópestistől nem mentes tagállamban, illetve annak részében található.VI.

FEJEZET

A LÓFÉLÉK ELHULLÁSA, AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA VALÓ VÁGÁSRA SZÁNT LÓFÉLÉK ÉS A GYÓGYSZERES KEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

19. cikk

A lófélék levágása és elhullása

(1)  A lóféle levágása vagy elhullása esetén a következő intézkedéseket kell hozni:

a) védeni kell a transzpondert a későbbi csalárd módon történő felhasználástól kiemelése, megsemmisítése vagy helyszíni eltávolítása által;

b) érvénytelennek kell nyilvánítani az azonosító okmányt, legalább azáltal, hogy az első oldalra rápecsételik az „érvénytelen” szót;

c) közvetlenül vagy a 23. cikk (4) bekezdésében említett kapcsolattartón keresztül el kell juttatni a kibocsátó szervhez egy igazolást, hivatkozva a lóféle életszámára, és jelezve, hogy a lófélét levágták, elpusztították vagy elpusztult, továbbá a lóféle elhullásának időpontját,valamint

d) meg kell semmisíteni az érvénytelenített azonosító okmányt.

(2)  Az alábbiaknak vagy az alábbiak felügyeletével kell végrehajtani az (1) bekezdésben szereplő intézkedéseket:

a) a hatósági állatorvos:

i. járványvédelmi célból történő levágás vagy leölés esetén, a 90/426/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének i. pontjával összhangban, vagy

ii. a levágást követően, összhangban a 90/426/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdésével, vagy

b) az 1774/2002/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének i. pontjában meghatározott illetékes hatóság, a tetem megsemmisítése vagy feldolgozása esetén, a szóban forgó rendelet 4. vagy 5. cikkével összhangban.

(3)  Ha az (1) bekezdés a) pontjában előírtakkal ellentétben nem lehet kivenni a transzpondert egy emberi fogyasztásra levágott lóféléből, a hatósági állatorvos emberi fogyasztásra alkalmatlannak nyilvánítja a transzpondert tartalmazó húst vagy a hús egy részét, a 854/2004/EK rendelet I. melléklete II. szakasza V. fejezete (1) bekezdésének n) pontja értelmében.

(4)  Az (1) bekezdés d) pontjától eltérve és a kibocsátó szerv által az azonosító okmányon feltüntetett szabályok sérelme nélkül a tagállamok alkalmazhatnak olyan eljárásokat, melyek során visszajuttatják az érvénytelenített okmányt a kibocsátó szervnek.

(5)  Az e cikkben nem említett lófélék elhullása vagy elvesztése esetén az állattartónak az ezen események bekövetkeztét követő 30 napon belül vissza kell juttatnia az azonosító okmányt a 4. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett, megfelelő kibocsátó szervhez.

20. cikk

Az emberi fogyasztásra való vágásra szánt lófélék és a gyógyszeres kezelési nyilvántartás

(1)  Egy lófélét emberi fogyasztásra való vágásra szántnak kell tekinteni, hacsak nem nyilvánítják az azonosító okmány IX. szakaszának II. részében az állatot visszavonhatatlanul nem a szóban forgó célra szántnak, az alábbiak aláírásával:

a) az állattartó vagy tulajdonos saját mérlegelése alapján, vagy

b) az állattartó és az illetékes állatorvos, a 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban eljárva.

(2)  A 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban bárminemű kezelést vagy az említett irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban engedélyezett gyógyászati készítménnyel történő kezelést megelőzően az illetékes állatorvos megállapítja a lóféle státuszát, vagyis hogy az állatot emberi fogyasztásra való vágásra szánták (ez az alapértelmezett eset), vagy nem szánják emberi fogyasztásra való vágásra, az azonosító okmány IX. szakaszának II. részében említetteknek megfelelően.

(3)  Amennyiben egy emberi fogyasztásra való vágásra szánt lóféle e cikk (2) bekezdésében említett kezelése nem engedélyezett, az illetékes állatorvos biztosítja, hogy az érintett lófélét a 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében szereplő eltérésnek megfelelően visszavonhatatlanul nem emberi fogyasztásra való vágásra szántnak nyilvánítsák:

a) az azonosító okmány IX. szakasza II. részének kitöltésével és aláírásával, valamint

b) az azonosító okmány IX. szakasza III. részének érvénytelenítésével.

(4)  Ha egy lófélét a 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (3) bekezdésében szereplő feltételek szerint kell kezelni, az illetékes állatorvos bejegyzi az azonosító okmány IX. szakaszának III. részébe az 1950/2006/EK rendeletben felsorolt lófélék kezeléséhez nélkülözhetetlen anyagokat tartalmazó gyógyászati készítményekre vonatkozó, szükséges részletes adatokat.

Az illetékes állatorvos bejegyzi a felírt gyógyászati készítmény alkalmazásának utolsó napját és a 2001/82/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az állattartót, hogy mikor jár le az említett irányelv 10. cikkének (3) bekezdése szerint megállapított várakozási idő.VII.

FEJEZET

BEJEGYZÉSEK ÉS SZANKCIÓK

21. cikk

Adatbázis

(1)  Az azonosító okmány kiadásakor vagy korábban kiadott azonosító okmányok nyilvántartásba vételekor a kibocsátó szerv legalább a következő információkat jegyzi be adatbázisába a lófélére vonatkozóan:

a) az életszám;

b) faj;

c) nem;

d) szín;

e) a születés dátuma (év, hónap, nap);

f) adott esetben a transzponder által továbbított kódnak legalább az utolsó 15 száma, a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szabványnak meg nem felelő rádiófrekvenciás azonosító készülékkel továbbított kód a szükséges leolvasórendszerre vonatkozó adatokkal együtt, illetve az alternatív módszer;

g) a születés helye szerinti ország;

h) az azonosító okmány kiállításának és módosításának napja;

i) azon személy neve és címe, aki számára kiállították az azonosító okmányt;

j) a „törzskönyvezett lóféle” vagy „tenyésztésre és termelésre szánt lóféle” státusz;

k) az állat neve (születési név és adott esetben a kereskedelmi név);

l) az állat „nem emberi fogyasztásra való vágásra szánt” ismert státusza;

m) az azonosítóokmány-másodlatra és a helyettesítő azonosító okmányra vonatkozó információk a 16. és 17. cikk szerint;

n) az állat elhullásának bejelentett időpontja

(2)  A kibocsátó szerv az e cikk (1) bekezdésében említett információkat legalább 35 évig vagy legalább a lóféle a 19. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint bejelentett elhullását követő két évig megőrzi adatbázisában.

(3)  Közvetlenül az e cikk (1) bekezdésében említett információk bejegyzését követően a kibocsátó szerv továbbítja a szóban forgó bekezdés a)–f) és n) pontjában szereplő információkat a lóféle születési helye szerinti tagállam központi adatbázisába, amennyiben sor került ilyen adatbázis létrehozására a 23. cikknek megfelelően.

22. cikk

A kibocsátó szervek adatbázisai kódjának közlése

A tagállamok egy weblapon hozzáférhetővé teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára a kibocsátó szervek nevét, címét – beleértve a kapcsolattartó adatait –, valamint az adatbázisok hatszámjegyű UELN-kompatibilis azonosító kódját.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat biztosít nemzeti honlapjához.

23. cikk

A központi adatbázisok, a közöttük megvalósuló együttműködés és a kapcsolattartók

(1)  Egy tagállam határozhat úgy, hogy a területén született vagy azonosított lófélékre vonatkozó, a 21. cikkben említett információkat felveszi a kibocsátó szerv központi adatbázisba, illetve hogy a kibocsátó szerv adatbázisa összeköttetésben legyen a központi adatbázissal (a továbbiakban: központi adatbázis).

(2)  A tagállamoknak együtt kell működniük központi adatbázisaik működtetésében, a 89/608/EGK irányelvvel összhangban.

(3)  A tagállamok egy weblapon hozzáférhetővé teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára központi adatbázisuk nevét, címét, valamint hatjegyű UELN-kompatibilis azonosító kódját.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat biztosít nemzeti honlapjához.

(4)  A tagállamok kijelölnek egy kapcsolattartót, akihez a 19. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett igazolás beérkezik, és aki az igazolást a tagállamok területén jóváhagyott kibocsátó szervek számára továbbítja.

A kapcsolattartó lehet a 882/2004/EK rendelet 35. cikkében említett összekötő szerv.

Hozzáférhetővé kell tenni egy weblapon más tagállamok és a nyilvánosság számára a központi adatbázisba felvehető, a kapcsolattartóra vonatkozó részleteket.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat biztosít nemzeti honlapjához.

24. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértéséért alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik az összes szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelkezésekről legkésőbb 2009. június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot. Minden további vonatkozó módosítást haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.VIII.

FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/623/EGK és a 2000/68/EK határozat 2009. július 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatokra való hivatkozások az e rendeletre való hivatkozásnak minősülnek.

26. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  A legkésőbb 2009. június 30-ig született és a 93/623/EGK vagy a 2000/68/EK határozatnak megfelelően azonosított lóféléket úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően azonosították.

A szóban forgó lófélékre vonatkozó azonosító okmányokat legkésőbb 2009. december 31-ig nyilvántartásba kell venni e rendelet 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(2)  A legkésőbb 2009. június 30-ig született, de a 93/623/EGK vagy a 2000/68/EK határozatnak megfelelően nem azonosított lóféléket legkésőbb 2009. december 31-ig azonosítani kell e rendelettel összhangban.

▼M1

(3)  A legkésőbb 2013. június 30-ig Horvátországban született és e rendeletnek megfelelően nem azonosított lóféléket legkésőbb 2014. december 31-ig azonosítani kell e rendelettel összhangban.

▼B

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A LÓFÉLÉK AZONOSÍTÓ OKMÁNYA

ÚTLEVÉL

Általános – Utasítások

Ezen utasítások a felhasználót hivatottak segíteni és nem akadályozzák a 504/2008/EK rendeletben megállapított szabályok alkalmazását.

I.

Az útlevélnek tartalmaznia kell a használatához szükséges valamennyi utasítást és a kibocsátó szervre vonatkozó részleteket franciául, angolul és a kibocsátó szerv székhelye szerinti tagállam vagy ország egyik hivatalos nyelvén.

II.

Az útlevélen feltüntetett adatok

A.

Az útlevélnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1.   I. és II. szakasz – Azonosítás

Az illetékes hatóságnak kell azonosítania a lóféléket. Az azonosítószámnak egyértelműen azonosítania kell az állatot, illetve az azonosító okmányt kiadó szervet, és UELN-kompatibilisnak kell lennie.

Az I. szakasz 5) pontjában fel kell tüntetni a transzponder-kód legalább 15 számjegyét.

Törzskönyvezett lófélék esetében az útlevél tartalmazza a származási bizonyítványt és a méneskönyv azon osztályát, melybe az állatot felvették, az útlevelet kiállító, jóváhagyott tenyésztő szövetség szabályaival összhangban.

2.   III. szakasz – Tulajdonos

A kibocsátó szerv kérésére meg kell adni a tulajdonos vagy ügynöke/képviselője nevét.

3.   IV. szakasz – Az azonosság-ellenőrzések nyilvántartása

Amennyiben a jogszabályok és előírások azt megkívánják, az illetékes hatóságnak fel kell jegyeznie a lóféle azonosságának megállapítása céljából végzett ellenőrzéseket.

4.   V. és VI. szakasz – Vakcinázási nyilvántartás

Minden vakcinázást fel kell jegyezni az V. (csak lóinfluenza elleni vakcinázás) és a VI. (minden egyéb vakcinázás) szakaszban. Ezen információ megjelenhet címkézés formájában.

5.   VII. szakasz – Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok

A fertőző betegségek kimutatására szolgáló összes vizsgálat eredményeit fel kell jegyezni.

6.   VIII. szakasz – A szállítási célú okmány érvényessége

Az okmány érvénytelenítése/újraérvényesítése a 90/426/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerint és a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek listája

7.   IX. szakasz – Az állatgyógyászati készítmények alkalmazása

E szakasz I., II. vagy III. részét az e szakaszban előírt utasítások szerint megfelelően ki kell tölteni.

B.

Az útlevél az alábbi adatokat tartalmazhatja:

X. szakasz – Egészségügyi alapkövetelmények

I.   SZAKASZ

A. rész –   Azonosításra vonatkozó részletek

image

I.   SZAKASZ

B. rész –   Ábra

image

Megjegyzés a kibocsátó szerv számára [nem kell kinyomtatni az azonosító okmányban]: Kis eltérés engedélyezhető ezen ábra diagramjától, ha az használatos volt e rendelet hatálybalépése előtt.

II.   SZAKASZ

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Származási bizonyítvány

image

III.   SZAKASZ

[Kizárólag abban az esetben töltendő ki, ha ezt a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említett szervezetek szabályai előírják, az említett szabályoknak megfelelően]Détails de droit de propriété 1.  Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire. 2.  En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement. 3.  S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval. 4.  Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

A tulajdonosra vonatkozó adatok 1.  A „Fédération équestre internationale” égisze alatti versenyeket illetően a ló nemzeti hovatartozása megegyezik a tulajdonosáéval. 2.  Amennyiben változik a tulajdonos, az útlevelet azonnal be kell mutatni a kibocsátó szervezetnek, egyesületnek vagy hivatalos ügynökségnek, megadva az új tulajdonos nevét és címét, hogy a kibocsátó az újbóli nyilvántartásba vételt követően továbbíthassa az útlevelet az új tulajdonosnak. 3.  Amennyiben egynél több tulajdonos van vagy a ló tulajdonosa egy vállalat, abban az esetben a lóért felelős egyén nevét és állampolgárságát kell feltüntetni az útlevélben. Ha a tulajdonosok különböző állampolgárságúak, meg kell határozniuk a ló nemzeti hovatartozását. 4.  Amennyiben a „Fédération équestre internationale” jóváhagyja egy ló valamely nemzeti lovasszövetség általi lízingjét, e műveletek részleteit a nemzeti lovasszövetségnek kell nyilvántartania.

Details of ownership 1.  For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner. 2.  On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner. 3.  If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse. 4.  When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

A szervezet, egyesület vagy hivatalos ügynökség általi nyilvántartásba vétel dátuma

Nom du propriétaire

Name of owner

A tulajdonos neve

Adresse du propriétaire

Address of owner

A tulajdonos címe

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

A tulajdonos állampolgársága

Signature du propriétaire

Signature of owner

A tulajdonos aláírása

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

A szervezet, egyesület vagy hivatalos ügynökség bélyegzője és aláírása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés a kibocsátó szerv számára [nem kell kinyomtatni az azonosító okmányban]: Az e szakasz 1)–4) pontjában szereplő szöveget vagy annak részeit csak akkor kell kinyomtatni, ha azok megfelelnek a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említett szervezetek szabályainak.

IV.   SZAKASZContrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeportL'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Az útlevélben leírt ló azonosságának ellenőrzéseMinden esetben, ha azt a szabályok és előírások megkövetelik, ellenőrizni kell a lóféle azonosságát és igazolni kell, hogy megfelel az útlevél I. szakaszában szereplő leírásnak.

Control of identification of the horse described in the passportThe identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.Date

Date

Dátum

Ville et pays

Town and country

Város és ország

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Az ellenőrzés indoka (esemény, állategészségügyi bizonyítvány stb.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Az azonosságot igazoló személy aláírása, neve (nyomtatott nagybetűvel) és beosztása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.   SZAKASZGrippe équine seulement ou Grippe équine dans le cadre de vaccins combinésEnregistrement des vaccinationsToute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Csak lóinfluenza vagy kombinált vakcinákat használó lóinfluenzaVakcinázási nyilvántartásA ló/lóféle összes vakcinázásának részleteit egyértelműen, részletesen kell feltüntetni, és az állatorvos nevével és aláírásával kell hitelesíteni.

Equine influenza only or equine influenza using combined vaccinesVaccination recordDetails of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.Date

Date

Dátum

Lieu

Place

Hely

Pays

Country

Ország

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Az állatorvos neve (nyomtatott nagybetűvel) és aláírása

Nom

Name

Név

Numéro du lot

Batch number

Tételszám

Maladie(s)

Disease(s)

Betegség(ek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.   SZAKASZMaladies autres que la grippe équineEnregistrement des vaccinationsToute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

A lóinfluenzán kívüli betegségekVakcinázási nyilvántartásA lóféle összes vakcinázásának részleteit egyértelműen, részletesen kell feltüntetni, és az állatorvos nevével és aláírásával kell hitelesíteni.

Diseases other than equine influenzaVaccination recordDetails of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.Date

Date

Dátum

Lieu

Place

Hely

Pays

Country

Ország

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Az állatorvos neve (nyomtatott nagybetűvel) és aláírása

Nom

Name

Név

Numéro du lot

Batch number

Tételszám

Maladie(s)

Disease(s)

Betegség(ek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.   SZAKASZContrôles sanitaires effectués par des laboratoiresLe résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatokA valamely fertőző betegségre vonatkozóan az állatorvos vagy a hatósági állatorvosi szolgálat által engedélyezett laboratórium által végzett valamennyi vizsgálat eredményét egyértelműen és részletesen fel kell jegyeznie a vizsgálatot előíró hatóság nevében eljáró állatorvosnak.

Laboratory health testThe result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.Date de prélèvement

Sampling date

A mintavétel napja

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Vizsgált fertőző betegség

Nature de l’examen

Type of test

Vizsgálat típusa

Résultat de l’examen

Result of test

Vizsgálat eredménye

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

A hatósági laboratórium, melynek a mintát küldték

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Az állatorvos neve (nyomtatott nagybetűvel) és aláírása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.   SZAKASZ

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

A SZÁLLÍTÁSI CÉLÚ OKMÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE/ÚJRAÉRVÉNYESÍTÉSE

a 90/426/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelőenDate

Date

Dátum

Lieu

Place

Hely

Validité du document

Validity of document

Az okmány érvényessége

Maladie

Disease

Betegség

[az alábbiak szerint beillesztett szám]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

A hatósági állatorvos neve nyomtatott nagybetűvel és aláírása

Validité suspendue

Validity suspended

Felfüggesztett érvényesség

Validité rétablie

Validity re-established

Érvényesség helyreállítva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ BETEGSÉGEK

1. Peste équine — African horse sickness — Afrikai lópestis

2. Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — Hólyagos szájgyulladás

3. Dourine — dourine — Tenyészbénaság

4. Morve — glanders — Takonykór

5. Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — Lovak fertőző agy- és gerincvelő-gyulladásai (valamennyi formája, beleértve a VEE-t)

6. Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — Fertőző kevésvérűség

7. Rage — rabies — Veszettség

8. Fièvre charbonneuse — anthrax — Lépfene

IX.   SZAKASZ

Az állatgyógyászati készítmények alkalmazása

image

image

►(1) C1  

X.   SZAKASZ

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Egészségügyi alapkövetelmények

E követelmények nem vezethetők be a Közösségben

Je soussigné ( 29 ) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (29) , hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Alulírott (29)  tanúsítom, hogy az ezen útlevélben leírt lóféle megfelel az alábbi feltételeknek:

(a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

a mai napon megvizsgálták, nem mutat betegségre utaló klinikai tünetet és szállításra alkalmas;

(b) il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

nem vágásra szánták egy fertőző betegség megszüntetésére irányuló nemzeti program keretében;

(c) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

nem állategészügyi okokból korlátozások alatt álló gazdaságból származik és nem került kapcsolatba ilyen gazdaságból származó lófélékkel;

(d) à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

legjobb tudomásom szerint nem került kapcsolatba fertőző betegségben szenvedő lófélékkel a berakodást megelőző 15 napban.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

E BIZONYÍTVÁNY A HATÓSÁGI ÁLLATORVOS ALÁÍRÁSÁNAK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 10 NAPIG ÉRVÉNYESDate

Date

Dátum

Lieu

Place

Hely

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Különleges járványügyi okokból külön egészségügyi bizonyítvány kíséri ezt az útlevelet

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

A hatósági állatorvos neve nyomtatott nagybetűvel és aláírása

 
 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

 
 
 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

 
 
 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

 
 
 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

 
 
 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

 
 
 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

 
II. MELLÉKLET

Az „intelligens kártyán” tárolt információk

Az „intelligens kártyának” legalább a következőket kell tartalmaznia:

1.  Látható információk:

 a kibocsátó szerv

 az életszám

 név

 nem

 szín

 a transzponder által továbbított kód utolsó 15 száma (adott esetben)

 a lóféle fényképe;

2.  A szabványos szoftver használatán keresztül hozzáférhető elektronikus információk:

 legalább az összes kötelező információ, amely az azonosító okmány I. szakaszának A. részében szerepel.( 1 ) HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

( 3 ) HL L 178., 1994.7.12., 66. o.

( 4 ) HL L 298., 1993.12.3., 45. o. A 2000/68/EK határozattal (HL L 23., 2000.1.28. 72. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 23., 2000.1.28., 72. o.

( 6 ) HL L 86., 1993.4.6., 7. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

( 7 ) HL L 86., 1993.4.6., 16. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

( 8 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 68., 1973.3.15., 1. o. A legutóbb az 1174/86/EGK rendelettel (HL L 107., 1986.4.24., 1. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

( 11 ) HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

( 12 ) HL L 19., 1996.1.25., 39. o.

( 13 ) HL L 192., 1992.7.11., 63. o.

( 14 ) HL L 210., 1996.8.20., 53. o. A 2004/186/EK határozattal (HL L 57., 2004.2.25. 27. o.) módosított határozat.

( 15 ) HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 16 ) HL L 338., 2005.12.22., 83. o. A legutóbb az 1246/2007/EK rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 21. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb az 1432/2007EK bizottsági rendelettel (HL L 320, 2007.12.6., 13. o.) módosított rendelet.

( 18 ) HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbített változat (HL L 226., 2004.6.25., 83. o.). A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

( 19 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

( 20 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbített változat (HL L 226., 2004.6.25., 22. o.). A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

( 21 ) HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb a 61/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 22., 2008.1.25., 8. o.) módosított rendelet.

( 22 ) HL L 125., 1996.5.23., 3. o. A 2003/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 262., 2003.10.14., 17. o.) módosított irányelv.

( 23 ) HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.

( 24 ) HL L 367., 2006.12.22., 33. o.

( 25 ) HL L 351., 1989.12.2., 34. o.

( 26 ) http://www.ueln.net

( 27 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o., helyesbített változat (HL L 191., 2004.5.28., 1. o.). A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

( 28 ) HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

( 29 ) Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Ezt a dokumentumot a lóféle nemzetközi szállítása előtt 48 órával alá kell írni.

Top