EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0072-20220816

Consolidated text: A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/2022-08-16

02008L0072 — HU — 16.08.2022 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2008/72/EK IRÁNYELVE

(2008. július 15.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

(HL L 205, 2008.8.1., 28. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. április 2.)

  L 94

8

4.4.2013

 M2

A BIZOTTSÁG 2013/45/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE (2013. augusztus 7.)

  L 213

20

8.8.2013

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/990 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE (2019. június 17.)

  L 160

14

18.6.2019

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1400 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. augusztus 11.)

  L 213

57

16.8.2022
▼B

A TANÁCS 2008/72/EK IRÁNYELVE

(2008. július 15.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)1. cikk

(1)  
Ez az irányelv a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok Közösségen belüli forgalmazására alkalmazandó.
(2)  
A 2–20. cikk és a 23. cikk a II. mellékletben felsorolt nemzetségekre és fajokra, valamint ezek hibridjeire alkalmazandó.

Ezen cikkek más nemzetségek és fajok vagy hibridjeik tövére és más részeire is vonatkoznak, amennyiben azokba a szóban forgó nemzetségek és fajok valamelyikéből vagy ezek hibridjeiből származó anyagot oltottak be vagy ilyen anyagot kell beoltani.

(3)  
A nemzetségek és fajok II. mellékletben szereplő jegyzékére vonatkozó módosításokat a 21. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

2. cikk

Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan szaporító és ültetési anyagokra, amelyekről kimutatják, hogy harmadik országokba irányuló kivitelre szánják azokat, amennyiben ezeket ilyenként megfelelő módon azonosították és elegendően elszigetelten tárolták, a 2000/29/EK tanácsi irányelvben meghatározott növény-egészségügyi előírások sérelme nélkül.

Az első bekezdés végrehajtását szolgáló intézkedéseket – különösen azokat, amelyek az azonosításra és a különválasztásra vonatkoznak – a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

a) 

„szaporítóanyagok”: növények részei és valamennyi olyan növényi anyag, beleértve a töveket is, amelyet zöldségfélék szaporítására vagy termesztésére szánnak;

b) 

„ültetési anyagok”: egész növények és növények részei, beleértve az oltott növények esetében az oltóelemeket, amelyeket zöldségtermesztés céljából elültetésre szánnak;

c) 

„szállító”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely hivatásszerűen foglalkozik a következő tevékenységek közül legalább eggyel a zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal kapcsolatban: szaporítás, termesztés, megőrzés és/vagy kezelés, valamint forgalmazás;

d) 

„forgalmazás”: szaporító- vagy ültetési anyagok rendelkezésre vagy raktáron tartása, eladásra történő kiállítása vagy felkínálása, az anyagok bármely formában más személynek történő eladása és/vagy leszállítása;

e) 

„felelős hivatalos szerv”:

i. 

a tagállam által létrehozott vagy megbízott egyedüli és központi hatóság, amely a nemzeti kormány felügyelete alatt működik és felelősséggel tartozik a minőséggel kapcsolatos kérdésekért;

ii. 

bármely állami hatóság, amelynek létrehozása:

— 
akár nemzeti szinten,
— 
akár regionális szinten a központi hatóságok felügyelete alatt és az érintett tagállam nemzeti jogszabályai által meghatározott korlátok között működik.

Az i. és ii. alpontban említett szervek nemzeti jogszabályaikkal összhangban átruházhatják az ezen irányelvben előírt és felelősségük, illetve felügyeletük alatt teljesítendő feladatokat bármely olyan, akár köz-, akár magánjog által szabályozott jogi személyre, amely hivatalosan jóváhagyott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfunkciók ellátásáért felelős, feltéve, hogy e személynek, illetve tagjainak nincs személyes érdekeltsége az általa hozott intézkedések kimenetelében.

A tagállamok gondoskodnak az i. és a ii. alpontban említett szervek szoros együttműködéséről.

Továbbá a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazható más, az i. vagy a ii. alpontban említett valamely szerv által alapított és a szerv fennhatósága és felügyelete alatt működő jogi személy is, feltéve, hogy e jogi személynek nem fűződik személyes érdeke az általa meghozott intézkedések eredményéhez.

A tagállamok értesítik a Bizottságot felelős hivatalos szerveikről. A Bizottság továbbítja ezen információt a többi tagállamhoz;

f) 

„hivatalos intézkedések”: a felelős hivatalos szerv által hozott intézkedések;

g) 

„hivatalos ellenőrzés”: a felelős hivatalos szerv által végzett ellenőrzések;

h) 

„hivatalos nyilatkozat”: a felelős hivatalos szerv által vagy e szerv felelősségi körében kiadott nyilatkozat;

i) 

„tétel”: egyetlen áru egységeinek száma, amelyek az áru eredete és összetétele szerinti homogenitásuk alapján azonosíthatók;

j) 

„laboratórium”: vizsgálatokat végző és teljes diagnózisokat felállító magán- vagy közjogi személy, amely képessé teszi a termelőket a termelés minőségének ellenőrzésére.

4. cikk

A 21. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban egy jegyzéket állítanak össze az I. mellékletben a II. mellékletben említett valamennyi nemzetségre és fajra, valamint – amennyiben e nemzetségekből vagy fajokból származó anyagot oltottak rá vagy fognak ráoltani – más nemzetségek és fajok alanyaira vonatkozóan, a 2000/29/EK irányelvben meghatározott, az érintett nemzetségek és/vagy fajok esetében alkalmazandó növény-egészségügyi feltételekre utalással, és meghatározva:

a) 

azon feltételeket, amelyeknek a zöldségültetési anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel a növényi termék minőségére és tisztaságára, és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételekkel kiegészül az I. melléklet A. része;

b) 

azon feltételeket, amelyeknek a szaporító anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel az alkalmazott szaporítási rendszerekre, a növekvő kultúra tisztaságára és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételeket az I. melléklet B. részében állapítják meg.

5. cikk

(1)  
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szállítók minden szükséges intézkedést meghozzanak annak biztosítására, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termelésének és forgalmazásának minden szakaszában megfelelnek az ezen irányelvben megállapított szabványoknak.
(2)  

Az (1) bekezdés alkalmazásában az említett szállítók vagy maguk végeznek, vagy pedig meghatalmazott szállítóval, illetve egy felelős hivatalos szervvel végeztetnek ellenőrzéseket a következő elvek alapján:

— 
a termelési folyamataik kritikus pontjainak azonosítása az általuk alkalmazott termelési eljárások alapján,
— 
az első francia bekezdésben említett kritikus pontok ellenőrzésére és vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és végrehajtása,
— 
mintavétel a felelős hivatalos szerv által elismert valamely laboratóriumban az ezen irányelvben meghatározott szabványok betartása ellenőrzésének céljából végzett vizsgálatokhoz,
— 
írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartás vezetése az első, második és harmadik francia bekezdésben említett adatokról, valamint a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termeléséről és forgalmazásáról, a felelős hivatalos szerv rendelkezésére tartva. Ezen okmányokat és nyilvántartásokat legalább egy évig megőrzik.

Azonban azon szállítóknak, akiknek tevékenysége e tekintetben mindössze a nem a saját telephelyükön termelt és csomagolt zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazására korlátozódik, csak e termékek vásárlásáról és eladásáról és/vagy szállításáról kell írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartást vezetni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó azon szállítókra, akiknek tevékenysége e tekintetben arra korlátozódik, hogy kis mennyiségben szállítanak zöldségszaporító és -ültetési anyagokat a nem hivatásszerűen zöldségtermesztéssel foglalkozó végső fogyasztóknak.

(3)  
Amennyiben saját ellenőrzéseik eredménye vagy az (1) bekezdésben említett, a szállítók rendelkezésére álló bármely információ feltárja a 2000/29/EK irányelvben említett egy vagy több károsító szervezet jelenlétét, vagy ezek mennyisége meghaladja a szabványokban általában megengedett mértéket, vagy feltárja az ezen irányelv 4. cikke alapján összeállított jegyzékben meghatározott káros organizmusok valamelyikének jelenlétét, a szállítók ezt haladéktalanul jelentik a felelős hivatalos szervnek, és meghozzák a hivatalos szerv által jelzett vagy bármely más olyan intézkedést, amely szükséges a károsító szervezetek terjedéséből adódó kockázat csökkentéséhez. A szállítók az üzemükben nyilvántartást vezetnek minden megjelenő károsító szervezetről és valamennyi, azok megjelenésével kapcsolatos intézkedésről.
(4)  
A (2) bekezdés második albekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

(1)  
A felelős hivatalos szerv hitelesíti a szállítókat, amennyiben megállapította, hogy termelési eljárásaik és létesítményeik megfelelnek ezen irányelvnek az általuk folytatott tevékenységek természetére tekintettel. Az akkreditálást meg kell újítani, amennyiben egy szállító úgy dönt, hogy más tevékenységet végez, mint amelyre az akkreditálást megkapta.
(2)  
A felelős hivatalos szerv akkreditálja a laboratóriumokat, amennyiben ellenőrizte, hogy e laboratóriumok, módszereik és létesítményeik megfelelnek ezen irányelv 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott követelményeinek, az általuk végzett vizsgálati tevékenységre tekintettel. Az akkreditálást meg kell újítani, amennyiben egy laboratórium úgy dönt, hogy más tevékenységet végez, mint amelyre az akkreditálást megkapta.
(3)  
A felelős hivatalos szerv megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett követelmények nem teljesülnek. E célból különösen számításba veszi a 7. cikkel összhangban elvégzett bármely ellenőrzés megállapításait.
(4)  
A szállítók, létesítmények és laboratóriumok felügyelete és ellenőrzése rendszeresen a felelős hivatalos szerv által vagy felelősségi körében zajlik, amely bármikor szabad bejárással rendelkezik a létesítmények valamennyi részéhez annak érdekében, hogy biztosítsa az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést. A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban szükség szerint fogadják el a felügyelettel és ellenőrzéssel kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket.

Ha a felügyelet és ellenőrzés azt tárja fel, hogy az ezen irányelvben meghatározott követelmények nem teljesülnek, a felelős hivatalos szerv megteszi a megfelelő lépéseket.

7. cikk

(1)  
A Bizottság szakértői a tagállamok felelős hivatalos szerveivel együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy biztosítsák ezen irányelv egységes alkalmazását, és főként azt ellenőrzik, hogy a szállítók ténylegesen betartják-e ezen irányelv követelményeit. Az a tagállam, amelynek területén ellenőrzést végeznek, minden segítséget megad a szakértők számára feladataik végrehajtásához. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a vizsgálatok eredményeiről.
(2)  
Az (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

(1)  
Zöldségszaporító és -ültetési anyagot csak akkreditált szállítók forgalmazhatnak, feltéve, hogy eleget tesznek a 4. cikkben említett jegyzékben meghatározott követelményeknek.
(2)  

A 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagokra, amelyeket

a) 

kísérletekre vagy tudományos célokra szánnak; vagy

b) 

termesztési célokra szánnak; vagy

c) 

a genetikai változatosság megőrzését célzó intézkedésekre szánnak.

(3)  
A (2) bekezdés a), b) és c) pontja alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség szerint a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

9. cikk

(1)  
A 2. cikk sérelme nélkül az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyag, amely a II. mellékletben felsorolt nemzetségekbe vagy fajokba tartozik, és amely a 2002/55/EK irányelv hatálya alá tartozik, nem forgalmazható a Közösségen belül, kivéve, ha az az említett irányelv által elismert fajtához tartozik.
(2)  
A 2. cikk és e cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyag, amely a II. mellékletben felsorolt nemzetségekbe vagy fajokba tartozik, de nem tartozik a 2002/55/EK irányelv hatálya alá, nem forgalmazható a Közösségen belül, kivéve, ha az legalább egy tagállamban a hivatalosan elismert fajtákhoz tartozik.

A 2002/55/EK irányelv 4. és 5. cikkében és 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazandók az elismerés feltételeire.

Az említett irányelv 3. cikkének (2) és (4) bekezdése, továbbá 6., 7. és 8. cikke, 9. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 10–15. cikke megfelelően alkalmazandó az elismerésre és a fenntartó nemesítésre vonatkozó eljárásokra és alaki követelményekre.

A nem hivatalos vizsgálatok eredményei, illetve a termesztés során összegyűjtött gyakorlati ismeretek minden esetben figyelembe vehetők.

(3)  
A (2) bekezdésnek megfelelően hivatalosan elismert fajták bekerülnek a 2002/55/EK irányelv 17. cikkében említett Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékébe. Az említett irányelv 16. cikkének (2) bekezdése, valamint 17., 18. és 19. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

10. cikk

(1)  
A termesztés, a betakarítás vagy a hajtásoknak az anyanövényről való eltávolítása során a zöldségszaporító és -ültetési anyagokat külön tételekben kezelik.
(2)  
Amennyiben különböző eredetű zöldségszaporító és -ültetési anyagok egy helyre kerülnek vagy összekeverednek a csomagolás, a tárolás, a kiszállítás vagy a szállítás során, a szállító nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a következő adatokat: a tétel összetétele és az egyes összetevők eredete.
(3)  
A tagállamok hivatalos ellenőrzések útján biztosítják az (1) és (2) bekezdés követelményeinek teljesítését.

11. cikk

(1)  
A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a zöldségszaporító és -ültetési anyagok csak megfelelő mértékben homogén tételek formájában forgalmazhatók, s csak akkor, ha elismerten eleget tesznek ezen irányelvnek, és a szállító a 4. cikk alapján összeállított jegyzékben megállapított feltételeknek megfelelően kiállított okmányt mellékel hozzájuk. Amennyiben az okmány hivatalos nyilatkozatot tartalmaz, akkor azt egyértelműen elkülönítik az okmány minden egyéb tartalmától.

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok címkézésére és/vagy lezárására és csomagolására vonatkozó követelményeket a 4. cikkben említett jegyzékben határozzák meg.

(2)  
Abban az esetben, ha kiskereskedő szállít zöldségszaporító és -ültetési anyagot nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználónak, a címkézésre vonatkozó követelmények a megfelelő termékismertetésre korlátozhatók.

12. cikk

(1)  

A tagállamok mentesíthetik:

a) 

a 11. cikk alkalmazása alól azon kistermelőket, akiknek teljes zöldségszaporító és -ültetési anyag termelési és értékesítési tevékenysége a helyi piac nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználóinak ellátása („helyi áruforgalom”);

b) 

a 18. cikkben említett vizsgálatok és hivatalos ellenőrzések alól az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok helyi áruforgalmát, amelyet az ilyen mentesített szereplők állítanak elő.

(2)  
Az e cikk (1) bekezdésében említett mentességekre vonatkozó egyéb követelményekre, különösen a „kistermelők” és a „helyi piac” fogalmára, valamint a lényeges eljárásokra vonatkozó végrehajtási intézkedéseket a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

13. cikk

Az irányelv követelményeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok ellátásában fellépő átmeneti nehézségek esetén a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban intézkedések fogadhatók el a kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásával kapcsolatban a 2000/29/EK irányelv növény-egészségügyi előírásainak sérelme nélkül.

14. cikk

(1)  
Az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása a szállító, a növényegészségügy, a termesztőközeg, valamint az ellenőrzési szabályok tekintetében nem állhat más korlátozás hatálya alatt, mint amelyeket ezen irányelvben határoztak meg.
(2)  
Azon zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása, amelyek fajtái szerepelnek a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékében, a fajták tekintetében nem állhat más korlátozás hatálya alatt, mint amelyeket ezen irányelvben megállapítottak vagy említettek.

15. cikk

A II. mellékletben említett termékek tekintetében a tagállamok tartózkodnak a 4. cikkben említett jegyzékekben meghatározott feltételeknél, ezek hiányában az 1992. április 28-án érvényes feltételeknél szigorúbb feltételek vagy ezektől eltérő forgalmazási korlátozások bevezetésétől.

16. cikk

(1)  
A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határoznak arról, hogy a harmadik országban termesztett és a szállítóra, az azonosságra, a tulajdonságokra, a növényegészségügyre, a termesztőközegre, a csomagolásra, az ellenőrzési szabályokra, a címkézésre és a lezárásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében ugyanolyan garanciákat nyújtó zöldségszaporító és -ültetési anyagok minden felsorolt szempontból egyenértékűek-e a Közösségben termelt és ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett határozat meghozataláig a tagállamok ►M4  2029. december 31-ig ◄ és a 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazhatnak a harmadik országokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatalára vonatkozóan az ezen irányelv 4. cikkében említett jegyzékekben ideiglenesen vagy véglegesen megállapított feltételekkel legalább egyenértékű feltételeket. Amennyiben az említett jegyzékek nem állapítanak meg ilyen feltételeket, a behozatali feltételeknek legalább egyenértékűnek kell lenniük az érintett tagállamban folyó termelésre alkalmazandó feltételekkel.

A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghosszabbítható az ezen bekezdés első albekezdésében említett, a különféle harmadik országokra irányadó határidő az ezen cikk (1) bekezdésében említett határozat meghozataláig.

A tagállam által az első albekezdés szerint hozott határozattal összhangban behozott zöldségszaporító és -ültetési anyagokra a többi tagállam nem alkalmazhat forgalmazási korlátozást az (1) bekezdésben említett kérdések vonatkozásában.

17. cikk

A tagállamok biztosítják a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termesztése és forgalmazása során a mintavételes vizsgálattal történő hivatalos ellenőrzés elvégzését abból a célból, hogy meggyőződjenek az irányelv követelményeinek és feltételeinek teljesítéséről.

18. cikk

Az 5. cikkben előírt vizsgálatokkal, valamint a 10. és 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzésekkel – beleértve a mintavételi módszereket is – kapcsolatos részletes végrehajtási eljárásokat, szükség szerint, a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

(1)  
Amennyiben a 6. cikk (4) bekezdésében előírt felügyeleti és ellenőrzési tevékenység, a 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzések vagy a 20. cikkben előírt kísérletek során úgy találják, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyag nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, az érintett tagállam felelős hivatalos szerve meghozza a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a termék eleget tesz az irányelv rendelkezéseinek vagy amennyiben ez nem lehetséges, megtiltja az adott zöldségszaporító és -ültetési anyag Közösségen belüli forgalmazását.
(2)  
Amennyiben úgy találják, hogy egy adott szállító által forgalmazott zöldségszaporító és -ültetési anyag nem felel meg ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek, az érintett tagállam gondoskodik arról, hogy a szállítóval szemben meghozzák a megfelelő intézkedéseket. Amennyiben eltiltják a szállítót a zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásától, a tagállam értesíti erről a Bizottságot és a tagállamok felelős nemzeti hatóságait.
(3)  
A (2) bekezdés alapján hozott bármely intézkedést visszavonnak, amint kellő bizonyossággal megállapították, hogy a szállító által forgalmazásra szánt zöldségszaporító és -ültetési anyag a jövőben meg fog felelni ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek.

20. cikk

(1)  
A tagállamokban mintákon végzett kísérleteket vagy adott esetben vizsgálatokat kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagok teljesítik-e ezen irányelv követelményeit és feltételeit, beleértve a növényegészségügyre vonatkozókat is. A Bizottság megszervezheti a kísérleteknek a tagállamok és a Bizottság képviselői által végzett ellenőrzését.
(2)  

Közösségi összehasonlító vizsgálatok és kísérletek végezhetők a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései – beleértve a növényegészségüggyel kapcsolatosakat is – értelmében forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok mintáinak utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

— 
harmadik országokban előállított zöldségszaporító és -ültetési anyagok,
— 
biogazdálkodásra alkalmas zöldségszaporító és -ültetési anyagok,
— 
a genetikai változatosság megőrzésének elősegítését célzó intézkedésekkel kapcsolatosan forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok.
(3)  
Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a zöldségszaporító és -ültetési anyagok vizsgálata technikai módszereinek összehangolására és a szaporító- és ültetési anyag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.
(4)  
A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítják az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 21. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről. Amennyiben növény-egészségügyi problémák merülnek fel, a Bizottság tájékoztatja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságot.
(5)  
A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat a (2) és a (3) bekezdés szerinti összehasonlító vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(6)  
A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható összehasonlító vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.
(7)  
A (2) és a (3) bekezdés szerinti összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

21. cikk

(1)  
A Bizottságot a „Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága” (a továbbiakban: „a bizottság”) segíti.
(2)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

22. cikk

A 4. cikkben említett jegyzékek, valamint az ezen irányelv végrehajtására elfogadott feltételek és részletes szabályok módosításait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

23. cikk

(1)  
A tagállamok biztosítják, hogy a területükön termelt és forgalmazásra szánt zöldségszaporító és -ültetési anyagok megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.
(2)  
Amennyiben egy hivatalos ellenőrzés során úgy találják, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagokat azért nem lehet forgalmazni, mert nem tesznek eleget valamely növény-egészségügyi feltételnek, az érintett tagállam meghozza az ebből következő növény-egészségügyi kockázat megszüntetéséhez szükséges megfelelő hivatalos intézkedéseket.

24. cikk

Az 5–11. cikk, valamint a 14., 15., 17., 19. és 23. cikk a II. mellékletben említett minden egyes nemzetségre és fajra történő alkalmazásának időpontját a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg, amikor a 4. cikkben említett jegyzéket összeállítják.

25. cikk

A III. melléklet A. részében meghatározott jogi aktusokkal módosított 92/33/EGK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

26. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

27. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

A 4. cikkel összhangban meghatározandó feltételek

A.   RÉSZ

Feltételek, amelyeknek az ültetési anyagnak meg kell felelnie.

B.   RÉSZ

A 2002/55/EK irányelvben fel nem sorolt nemzetségekre és fajokra vonatkozó jegyzékek, amelyek tartalmazzák azon feltételeket, amelyeknek a szaporítóanyagnak meg kell felelniük.

▼M3
II. MELLÉKLET

A nemzetségeknek és fajoknak az 1. cikk (2) bekezdésében említett listája

Allium cepa L.
— 
Cepa csoport (vöröshagyma)
— 
Aggregatum csoport (salottahagyma)
Allium fistulosum L. (téli sarjadékhagyma)
— 
az összes fajta
Allium porrum L. (póréhagyma)
— 
az összes fajta
Allium sativum L. (fokhagyma)
— 
az összes fajta
Allium schoenoprasum L. (metélőhagyma)
— 
az összes fajta
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (turbolya)
— 
az összes fajta
Apium graveolens L.
— 
levélzeller csoport
— 
gyökérzeller csoport
Asparagus officinalis L. (spárga)
— 
az összes fajta
Beta vulgaris L.
— 
cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)
— 
mángold csoport (mángold)
Brassica oleracea L.
— 
leveles kel csoport
— 
karfiol csoport
— 
fejes káposzta csoport (vöröskáposzta és fejes káposzta)
— 
bimbós kel csoport
— 
karalábé csoport
— 
kelkáposzta csoport
— 
brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)
— 
feketekáposzta csoport
— 
portugál kel csoport (portugál káposzta)
Brassica rapa L.
— 
kínai kel csoport
— 
tarlórépa csoport
Capsicum annuum L. (paprika)
— 
az összes fajta
Cichorium endivia L. (endívia)
— 
az összes fajta
Cichorium intybus L.
— 
hajtató cikória csoport
— 
leveles cikória csoport
— 
ipari cikória csoport
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (görögdinnye)
— 
az összes fajta
Cucumis melo L. (sárgadinnye)
— 
az összes fajta
Cucumis sativus L.
— 
hajtatási uborka csoport
— 
konzervuborka csoport
Cucurbita maxima Duchesne (sütőtök)
— 
az összes fajta
Cucurbita pepo L. (tök, beleértve a kifejlett muskotálytököt is, valamint cukkini, beleértve a bébicukkinit is)
— 
az összes fajta
Cynara cardunculus L.
— 
articsóka csoport
— 
kárdi csoport
Daucus carota L. (sárgarépa és takarmányrépa)
— 
az összes fajta
Foeniculum vulgare Mill. (édeskömény)
— 
Azoricum csoport
Lactuca sativa L. (saláta)
— 
az összes fajta
Solanum lycopersicum L. (paradicsom)
— 
az összes fajta
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— 
levélpetrezselyem csoport
— 
gyökérpetrezselyem csoport
Phaseolus coccineus L. (tűzbab)
— 
az összes fajta
Phaseolus vulgaris L.
— 
bokorbab csoport
— 
futóbab csoport
Pisum sativum L.
— 
kifejtőborsó csoport
— 
velőborsó csoport
— 
cukorborsó csoport
Raphanus sativus L.
— 
hónaposretek csoport
— 
feketeretek csoport
Rheum rhabarbarum L. (rebarbara)
— 
az összes fajta
Scorzonera hispanica L. (feketegyökér vagy fekete bakszakáll)
— 
az összes fajta
Solanum melongena L. (padlizsán vagy tojásgyümölcs)
— 
az összes fajta
Spinacia oleracea L. (spenót)
— 
az összes fajta
Valerianella locusta (L.) Laterr. (galambbegysaláta)
— 
az összes fajta
Vicia faba L. (lóbab)
— 
az összes fajta
Zea mays L.
— 
csemegekukorica csoport
— 
pattogató kukorica csoport

▼B
III. MELLÉKLET

A.   RÉSZA hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 25. cikkben említettek szerint)

A Tanács 92/33/EGK irányelve

(HL L 157., 1992.6.10., 1. o.)

 

A Bizottság 93/400/EGK határozata

(HL L 177., 1993.7.21., 27. o.)

 

A Bizottság 94/152/EK határozata

(HL L 66., 1994.3.10., 33. o.)

 

A Bizottság 95/25/EK határozata

(HL L 36., 1995.2.16., 34. o.)

 

A Bizottság 97/109/EK határozata

(HL L 39., 1997.2.8., 21. o.)

 

A Bizottság 1999/29/EK határozata

(HL L 8., 1999.1.14., 29. o.)

 

A Bizottság 2002/111/EK határozata

(HL L 41., 2002.2.13., 43. o.)

 

A Tanács 806/2003/EK rendelete

(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)

Kizárólag a II. melléklet 6. pontja és a III. melléklet 27. pontja

A Tanács 2003/61/EK irányelve

(HL L 165., 2003.7.3., 23. o.)

Kizárólag az 1. cikk 4. pontja

A Bizottság 2005/55/EK határozata

(HL L 22., 2005.1.26., 17. o.)

 

A Bizottság 2006/124/EK irányelve

(HL L 339., 2006.12.6., 12. o.)

Kizárólag az 1. cikk és a melléklet

A Bizottság 2007/699/EK határozata

(HL L 284., 2007.10.30., 33. o.)

 

B.   RÉSZA nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(a 25. cikkben említettek szerint)

Irányelv

Átültetés határideje

Alkalmazás napja

92/33/EGK

1992. december 31.

2003/61/EK

2003. október 10.

2006/124/EK

2007. június 30.

2007. július 1. (1)

(1)   

A 2006/124/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban: „Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok ugyanakkor 2009. december 31-ig elhalaszthatják a rendelkezések alkalmazását az alábbiakhoz tartozó fajták hivatalos elismerését illetően: Allium cepa L. (aggregatum csoport), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. és Zea mays L.”
IV. MELLÉKLETMEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

92/33/EK irányelv

Ez az irányelv

1., 2. és 3. cikk

1., 2. és 3. cikk

4. cikk, bevezető szöveg

4. cikk, bevezető szöveg

4. cikk, i. és ii. pont

4. cikk, a) és b) pont

5., 6. és 7. cikk

5., 6. és 7. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

10. és 11. cikk

10. és 11. cikk

12. cikk, első bekezdés, bevezető szöveg

12. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

12. cikk, első bekezdés, első és második francia bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

12. cikk, második bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

13–20. cikk

13–20. cikk

21. cikk, (1) és (2) bekezdés

21. cikk, (1) és (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés

21. cikk, (4) bekezdés

22. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés

23. cikk

22. cikk

24. cikk

23. cikk

25. cikk, (1) bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés

24. cikk

25. cikk

26. cikk

26. cikk

27. cikk

I. és II. melléklet

I. és II. melléklet

III. és IV. melléklet

Top