EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R1184-20140130

Consolidated text: A Tanács 1184/2005/EK rendelete 2005. július 18. a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1184/2014-01-30

2005R1184 — HU — 30.01.2014 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1184/2005/EK RENDELETE

2005. július 18.

a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

(HL L 193, 23.7.2005, p.9)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 760/2006/EK RENDELETE (2006. május 18.)

  L 132

28

19.5.2006

►M2

A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE (2006. november 20.)

  L 363

1

20.12.2006

►M3

A BIZOTTSÁG 970/2007/EK RENDELETE (2007. augusztus 17.)

  L 215

16

18.8.2007

►M4

A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE (2013. május 13.)

  L 158

1

10.6.2013

►M5

A BIZOTTSÁG 75/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 27.)

  L 26

2

29.1.2014


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 227, 31.8.2007, o 53  (970/2007)
▼B

A TANÁCS 1184/2005/EK RENDELETE

2005. július 18.

a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetésérőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel a Szudán elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2005. május 30-i 2005/411/KKBP közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel:

(1)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2005. március 29-i 1591 (2005). sz. határozatában – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete szerint eljárva, és rendkívüli sajnálatát fejezve ki arra vonatkozóan, hogy a szudáni kormány, a lázadó erők és az egyéb, Darfurban levő fegyveres erők nem tettek eleget kötelezettségvállalásaiknak és a Biztonsági Tanács követelményeinek – úgy döntött, hogy Szudán tekintetében egyes további korlátozó intézkedéseket vezet be.

(2)

A 2005/411/KKBP közös álláspont többek között előírja azon – az Egyesült Nemzetek illetékes szankcióbizottsága által megjelölt – személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, akik hátráltatják a békefolyamatot, veszélyt jelentenek Darfur és a régió stabilitására nézve, a nemzetközi humanitárius és emberi jogot sértő cselekményeket vagy egyéb atrocitásokat követnek el, megszegik a fegyverembargót, vagy felelősek bizonyos, a darfuri régióban vagy e régió fölött elkövetett katonai légitámadásokért. Ezek az intézkedések a Szerződés alkalmazási körébe tartoznak, ezért – a verseny bármilyen torzításának elkerülése érdekében – közösségi intézkedéseket kell hozni azok végrehajtásához annyiban, amennyiben a Közösség érintett.

(3)

E rendelet alkalmazásában a Közösség területe magába foglalja a tagállamoknak a Szerződés hatálya alá tartozó területeit, a Szerződésben meghatározott feltételek mellett.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(5)

A Szerződés 60. és 301. cikke felhatalmazza a Tanácsot, hogy – bizonyos feltételek mellett – a fizetési műveletek vagy a tőkemozgás, valamint a harmadik államokkal való gazdasági kapcsolatok megszakítására vagy korlátozására irányuló intézkedéseket tegyen. Az e rendeletben meghatározott – harmadik ország kormányához közvetlenül nem kapcsolódó magánszemélyekre irányuló – intézkedések szükségesek a Közösség ezen célkitűzésének eléréséhez, és a Szerződés 308. cikke felhatalmazza a Tanácsot ilyen intézkedések megtételére, amennyiben azok elfogadására a Szerződés nem biztosít más különleges hatáskört,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. „szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1591(2005) sz. határozatának (3) bekezdése értelmében létrehozott bizottság;

2. „pénzeszközök”: befektetett pénzügyi eszközök és mindennemű gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag, az alábbiakat:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetőeszközök;

b) pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betét, számlaegyenleg, követelések és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zártkörűen forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket és üzletrészeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, kötelezvényeket, opciós utalványokat, zálogleveleket és származtatott ügyleteket;

d) kamat, osztalék, vagy egyéb, vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem, vagy értéktöbblet;

e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

g) pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) bármilyen egyéb exportfinanszírozási eszköz;

3. „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármely olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy módosulást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfoliókezelést is;

4. „gazdasági erőforrások”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de amely felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

5. „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy ezen erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére – beleértve, de nem kizárólag azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését – használják fel.

2. cikk

(1)  Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában lévő, vagy azok által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)  Semmilyen pénzeszközhöz vagy gazdasági erőforráshoz nem biztosítható – sem közvetlenül, sem közvetve – hozzáférés az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára, illetve azok javára.

(3)  Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai – a II. mellékletben felsoroltak szerint – az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy azok rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérlet vagy a jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelések, az adók, a biztosítási díjak és a közművek költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és fenntartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról, és a szankcióbizottság ez ellen az értesítés kézhezvételét követő két napon belül nem emelt kifogást.

(2)  A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai – a II. mellékletben felsoroltak szerint – engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról, és a megállapítást a bizottság jóváhagyta.

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai – a II. mellékletben felsoroltak szerint –engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások 2005. március 29-e előtt megállapított bírói, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog tárgyát képezik, vagy azokra az említett időpont előtt hozott bírói, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet vonatkozik;

b) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen jelzálog által fedezett, vagy az ilyen ítéletben érvényesnek elismert igények kielégítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvények és rendeletek által megállapított korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletében felsorolt személy, szervezet vagy testület javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével;

e) a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

5. cikk

(1)  A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák egyenlegének alábbi növekményeire:

a) az említett számlákon keletkező kamat, vagy egyéb hozamok; illetve

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően merültek fel, amikor az említett számlák e rendelet hatálya alá kerültek, feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban kerül sor.

(2)  A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által az I. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet az ilyen ügyletekről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat.

6. cikk

(1)  A jelentésekre, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, a természetes és jogi személyek, a szervezetek és testületek:

a) a lakó- vagy tartózkodási helyük szerinti tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítják a Bizottsághoz;

b) ezen információk ellenőrzése során együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2)  A közvetlenül a Bizottsághoz érkezett bármely információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani.

(3)  Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban rendelkezésre bocsátott vagy kapott információkat csak azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat rendelkezésre bocsátották vagy kapták.

7. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben ezt a döntést jóhiszeműen, abban a meggyőződésben hozták, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll – semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet, szerv vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében hozott intézkedésekről és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különösen az e rendelet megsértésének és végrehajtásának problémájával és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat.

9. cikk

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap:

a) az I. melléklet módosítására az Egyesült Nemzetek szankcióbizottságának megállapításai alapján; és

b) a II. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információk alapján.

(2)  A tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti jogainak és kötelezettségeinek sérelme nélkül a Bizottság e rendelet hatékony végrehajtásának céljából minden szükséges kapcsolatot fenntart a szankcióbizottsággal.

10. cikk

A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

11. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, beleértve annak légterét is;

b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint alapított vagy létrehozott bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

▼M3

1. Gaffar Mohammed Elhassan (alias Gaffar Mohmed Elhassan)

Születési idő: 1952.6.24.

Egyéb információ: a) a szudáni hadsereg nyugállományozott tisztje; b) lakóhelye El Waha, Omdurman, Szudán; c) veteránigazolvány-szám: 4302.

▼M1

2. Sheikh Musa Hilal

Beosztása: a) a Szudáni Nemzetgyűlés tagja; b) a Szövetségi Minisztérium különleges tanácsadója (Szudán elnöke nevezte ki 2008-ban).

3. Adam Yacub Sharif (alias a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub)

Születési idő: körülbelül 1976.

Egyéb információ: értesülések szerint 2012. június 7-én elhunyt.

▼M3

4. Gabril Abdul Kareem Barey (alias a) Gibril Abdul Kareem Barey; b) Tek)

Rangja: tábornok.

Beosztása: a nemzeti reform- és fejlődési mozgalom parancsnoka.

Egyéb információ: lakóhelye Tine, a Csáddal közös határ szudáni oldalán.

▼B
II. MELLÉKLET

A 3., 4., 5., 6.és 7. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M2

BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼B

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DÁNIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NÉMETORSZÁG

Concerning freezing of funds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ÉSZTORSZÁG

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GÖRÖGORSZÁG

A.   Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANYOLORSZÁG

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

▼M4

HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416

▼B

ÍRORSZÁG

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

OLASZORSZÁG

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 2435

Fax. (39) 06 3691 4534

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVÁNIA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

MAGYARORSZÁG

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MÁLTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

HOLLANDIA

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSZTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

LENGYELORSZÁG

Main authority:

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGÁLIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

▼M2

ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13

▼B

SZLOVÉNIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SZLOVÁKIA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVÉDORSZÁG

Articles 3 and 4:

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 5 and 6:

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Az Európai Közösségek Bizottsága

Külkapcsolati Főigazgatóság

Közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) és Európai biztonsági és védelmi politikai (EBVP) igazgatóság: Bizottsági koordinálás és hozzájárulás

A.2. egység: Jogi és intézményi ügyek, KKBP együttes fellépések, Szankciók, kimberley-i folyamat

CHAR 12/163

B-1049 Brüsszel

Tel.: (32-2) 295 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

e-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int( 1 ) HL L 139., 2005.6.2., 25. o.

( 2 ) 2005. június 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Top