Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0866-20130808

A Tanács 866/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2013-08-08

2004R0866 — HU — 08.08.2013 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 866/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről

(HL L 206, 9.6.2004, p.51)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 293/2005/EK RENDELETE (2005. február 17.)

  L 50

1

23.2.2005

 M2

A BIZOTTSÁG 601/2005/EK RENDELETE (2005. április 18.)

  L 99

10

19.4.2005

►M3

A BIZOTTSÁG 1283/2005/EK RENDELETE (2005. augusztus 3.)

  L 203

8

4.8.2005

►M4

A TANÁCS 587/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.)

  L 163

1

24.6.2008

►M5

A TANÁCS 685/2013/EU RENDELETE (2013. július 15.)

  L 196

1

19.7.2013
▼B

A TANÁCS 866/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási feltételeiről és az Európai Unió alapját képező Szerződések kiigazításairól szóló okmány ( 1 ) Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére, és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről szóló, a fenti csatlakozási okmányhoz tartozó 3. jegyzőkönyvre ( 2 ) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 3 ),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács ismételten hangsúlyozta, hogy az újraegyesített Ciprus csatlakozását látná szívesen. Sajnálatos módon a mindenre kiterjedő rendezésre eddig nem került sor. A koppenhágai Európai Tanács következtetéseinek (12) bekezdésével összhangban a Tanács 2004. április 26-án vázolta a szigeten fennálló jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontját.

(2)

Emiatt a rendezésig a 10. jegyzőkönyv 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően felfüggesztették a közösségi vívmányok csatlakozást követő alkalmazását a Ciprusi Köztársaság azon területein, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

(3)

A 10. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése alapján ez a felfüggesztés szükségessé teszi azon feltételek meghatározását, amelyek mellett az EU-jog vonatkozó rendelkezéseit a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területek közötti határvonalra alkalmazni kell. E szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében azok alkalmazását ki kell terjeszteni a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeket és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának keleti támaszponti területei között húzódó vonalra.

(4)

Mivel a fent említett határvonal nem képezi az EU külső határát, külön szabályokat kell megállapítani az áruk, szolgáltatások és személyek áthaladása tekintetében, amelyekért a Ciprusi Köztársaság viseli az elsődleges felelősséget. Mivel a fent említett területek ideiglenesen kívül esnek a Közösség vám- és adózási területén, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen, a külön szabályoknak az illegális bevándorlás és a közrendet fenyegető veszélyek tekintetében egyenértékű színvonalon kell biztosítaniuk az EU biztonságának a védelmét, valamint az áruk mozgása tekintetében az EU gazdasági érdekeinek a védelmét. Amíg nem áll rendelkezésre elegendő információ a fent említett területek állat-egészségügyi helyzetét illetően, tilos az állatok és állati termékek szállítása.

(5)

A 10. jegyzőkönyv 3. cikke kifejezetten meghatározza, hogy a közösségi vívmányok felfüggesztése a fent említett területeken nem zárja ki a gazdasági fejlődést előmozdító intézkedéseket. E rendelet célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmi és más kapcsolatokat a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területek között, miközben a fent meghatározott módon biztosítja a megfelelő védelmi színvonal fenntartását.

(6)

A személyek tekintetében a Ciprusi Köztársaság kormányának politikája jelenleg megengedi a határvonal átlépését a Köztársaság minden polgára, az EU polgárai és a harmadik országok állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak Ciprus északi részén, valamint az EU valamennyi polgára és harmadik országok olyan állampolgárai számára, akik a kormányzati ellenőrzés alatt álló területen keresztül léptek be a szigetre.

(7)

A Ciprusi Köztársaság kormányának jogos aggályait figyelembe véve egyidejűleg lehetővé kell tenni az EU polgárai számára, hogy gyakorolják az EU-n belüli szabad mozgáshoz fűződő jogaikat, és meg kell határozni a minimumszabályokat a határvonalon végrehajtandó személyellenőrzések tekintetében, továbbá biztosítani kell hatékony végrehajtásukat a harmadik országbeli állampolgárok illegális bevándorlásának, valamint a közbiztonságot és a közrendet fenyegető esetleges veszélyek leküzdése érdekében. Szükség van azon feltételek meghatározására is, amelyek mellett a harmadik országbeli állampolgárok számára megengedett a határvonal átlépése.

(8)

A személyellenőrzések tekintetében ez a rendelet nem érintheti a 3. jegyzőkönyvben, és különösen annak 8. cikkében megállapított rendelkezéseket.

(9)

Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti az ENSZ megbízását az ütköző zónában.

(10)

Mivel a Ciprusi Köztársaság kormányának politikájában bekövetkező bármely változás összeegyeztethetőségi problémát okozhat az e rendelet által megállapított szabályokkal, e változásokat hatálybalépésük előtt be kell jelenteni a Bizottságnak, hogy az megtehesse a szükséges kezdeményezéseket a következetlenségek elkerülése érdekében.

(11)

A Bizottság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy az esetleg bekövetkező és azonnali fellépést igénylő változásokra adott válaszként módosítsa e rendelet I. és II. mellékletét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1) „határvonal”:

a) a 2. cikkben meghatározott személyellenőrzések tekintetében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt nem álló területek közötti határvonal;

b) a 4. cikkben meghatározott áruellenőrzések tekintetében az a határvonal, amely elválasztja a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt nem álló területeket, illetőleg a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeket, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága keleti támaszponti területét;

(2) „harmadik országok állampolgára”: bármely személy, aki az EK-Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében nem az Unió polgára.

E rendeletben a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területekre való utalások kizárólag a Ciprusi Köztársaságon belüli területekre vonatkoznak.II. CÍM

SZEMÉLYEK ÁTKELÉSE

2. cikk

Személyellenőrzések

(1)  A Ciprusi Köztársaság a határvonalat átlépő minden személyt ellenőriz, hogy leküzdje a harmadik országok állampolgárainak illegális bevándorlását, továbbá felderítse és megelőzze a közbiztonságot és a közrendet fenyegető veszélyeket. Az ilyen ellenőrzéseket a határvonalat átlépő személyek birtokában lévő járműveken és tárgyakon is elvégzi.

(2)  Minden személynek legalább egy ellenőrzésen kell átmennie személyazonosságának megállapítása érdekében.

(3)  A harmadik országok állampolgárainak csak akkor engedhető meg a határvonal átlépése, ha:

a) birtokukban van a Ciprusi Köztársaság által kiállított tartózkodási engedély, vagy valamely érvényes útiokmány, és szükség szerint a Ciprusi Köztársaságba szóló vízum, és

b) nem jelentenek veszélyt a közrendre vagy a közbiztonságra.

(4)  A határvonalat csak a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai által engedélyezett átkelőhelyeken lehet átlépni. Ezen átkelőhelyek jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.

(5)  A keleti támaszponti terület és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területek közötti határon a személyellenőrzéseket a csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyve 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell elvégezni.

3. cikk

A határvonal ellenőrzése

A Ciprusi Köztársaság biztosít hatékony őrizetet a határvonal teljes hossza mentén olyan módon, hogy eltántorítsa az embereket a 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyeken végzett ellenőrzések megkerülésétől.III. CÍM

ÁRUK ÁTHALADÁSA

4. cikk

A Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről érkező áruk kezelése

(1)  Az árukat a 6. cikk sérelme nélkül be lehet léptetni a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, azzal a feltétellel, hogy ezek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) 23. és 24. cikke értelmében teljes egészében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken előállított áruk, vagy azokon az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozást vagy megmunkálást valamely e célra felszerelt vállalkozásnál, a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken végezték.

▼M4

(2)  Az (1) bekezdésben említett áruk nem tartoznak vámáru-nyilatkozat hatálya alá. Nem képezik vám- vagy azzal azonos hatású díjfizetés tárgyát. A hatékony ellenőrzések biztosítása érdekében a határvonalat átlépő mennyiségeket nyilvántartásba kell venni.

▼B

(3)  Az áruk kizárólag az I. mellékletben felsorolt átkelőhelyeken léphetik át a határvonalat, valamint a keleti támaszponti terület felügyelete alá tartozó pergamosi és stroviliai átkelőhelyeken.

(4)  Az áruk a II. mellékletben meghatározott közösségi jogszabályok előírásainak a hatálya alá tartoznak és azokon az ott előírt ellenőrzéseket végzik el.

(5)  Az árukat a Ciprusi Török Gazdasági Kamara által kiállított okmány kíséri, amelyet e célból a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben a Bizottság vagy a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben felhatalmazott más szerv hagy megfelelően jóvá. A Ciprusi Török Kereskedelmi Kamara vagy más, kellően felhatalmazott szerv nyilvántartást vezet minden kiadott okmányról, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy figyelemmel kísérje a határvonalat átlépő áruk fajtáját és mennyiségét, valamint azt, hogy megfelelnek-e e cikk rendelkezéseinek.

(6)  Miután az áruk átlépték a határvonalat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai ellenőrzik az (5) bekezdésben említett okmány hitelességét, és azt, hogy megfelel-e a szállítmánynak.

(7)  A Ciprusi Köztársaság az (1) bekezdésben említett árukat nem a 77/388/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) 7. cikkének (1) bekezdése és a 92/12/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 5. cikke értelmében behozott áruként kezelik, feltéve hogy az áruk rendeltetése a Ciprusi Köztársaságon belüli fogyasztás.

(8)  A (7) bekezdés nem lehet hatással az Európai Közösség saját, HÉA-ból származó forrásaira.

▼M1

(9)  A közösségi állat-egészségügyi követelmények hatálya alá tartozó élő állatok és állati eredetű termékek határvonalat átlépő szállítása tilos. Meghatározott élő állatok és állati eredetű termékek esetében a tilalom megszüntethető olyan bizottsági határozatokkal, amelyek a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) 58. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott kereskedelmi feltételeket határoznak meg.

▼B

(10)  A keleti támaszponti terület hatóságai Pyla falu ciprusi török lakosságának hagyományos ellátását fenntarthatják a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről származó árukkal. Rendeltetésükre tekintettel szigorúan felügyelik az áruk mennyiségét és jellegét.

(11)  Az (1)–(10) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő áruk a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a közösségi áru helyzetével rendelkeznek.

(12)  Ezt a cikket 2004. május 1-jétől azonnal alkalmazni kell a teljes egészében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken előállított és a II. mellékletnek megfelelő árukra. Az egyéb áruk tekintetében e cikk teljes végrehajtása külön szabályok hatálya alá tartozik, amelyek a Ciprus szigetén fennálló különleges helyzetet egy lehető leghamarabb, de legkésőbb e rendelet elfogadását követően két hónapon belül elfogadandó bizottsági határozat alapján teljes mértékben figyelembe veszik. E célból a Bizottságot egy bizottság segíti, és az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 8 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

▼M4

4a. cikk

Áruk ideiglenes behozatala

(1)  Az állat- és növény-egészségügyi előírások tárgyát képező áruk kivételével az alábbi árukat lehet a Ciprusi Köztársaságnak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeire a Ciprusi Köztársaság ezen ellenőrzésen kívül eső területeiről ideiglenesen behozni:

a) a határvonalat átlépő személyek utazáshoz szükséges személyes ingóságai és sportfelszerelés;

b) közlekedési eszközök;

c) szakmai felszerelés;

d) javítandó áruk;

e) kiállításra vagy nyilvános eseményen történő használatra szánt áruk.

(2)  Az (1) bekezdésben említett áruk esetében a behozatali időszak legfeljebb hat hónap lehet.

(3)  Az (1) bekezdésben említett áruknak nem kell megfelelniük a 4. cikk (1) bekezdésében előírt feltételeknek.

(4)  Ha az (1) bekezdésben említett árukat nem szállítják vissza a Ciprusi Köztársaságnak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeire az ideiglenes behozatal (2) bekezdésben említett határidejének lejártáig, a Ciprusi Köztársaság vámhatósága elkobozza azokat.

(5)  Az e cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában említett áruk ideiglenes behozatala esetében a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 9 ) 229., 232., 579. és 581. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

Az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában említett áruk ideiglenes behozatala esetében az alábbi eljárás követendő:

a) az árukat az azokat behozó személy nyilatkozatának kell kísérnie, amely megjelöli az ideiglenes behozatal célját és az azt alátámasztó dokumentációt, szükség esetén ésszerű bizonyítékkal szolgálva arról, hogy az adott áruk az e cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában felsorolt kategóriák valamelyikébe tartoznak;

b) az árukat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló, a Ciprusi Köztársaság területeire vagy az Egyesült Királyság keleti támaszponti területére való belépésükkor, illetve azok elhagyásakor a Ciprusi Köztársaság vámhatóságainak vagy az Egyesült Királyság keleti támaszponti területe hatóságainak nyilvántartásba kell venni;

c) a Ciprusi Köztársaság vámhatóságai és az Egyesült Királyság keleti támaszponti területének hatóságai garancia biztosításának feltételéhez köthetik az áruk ideiglenes behozatalát ezáltal biztosítva, hogy az árukkal kapcsolatban felmerülő bármely lehetséges vám- vagy adótartozás ki lesz egyenlítve.

(6)  A Bizottság a 4. cikk (12) bekezdésében említett eljárással összhangban egyedi szabályokat fogadhat el.

▼B

5. cikk

A Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekre küldött áruk

(1)  Azokra az árukra, amelyek átléphetik a határvonalat, nem vonatkoznak kiviteli alakiságok. A Ciprusi Köztársaság hatóságai azonban kérésre bemutatják a szükséges egyenértékű dokumentációt, teljes mértékben tiszteletben tartva a ciprusi belső jogszabályokat.

(2)  A mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági áruk után a határvonal átlépésekor export-visszatérítés nem fizetendő.

(3)  A termékértékesítésre nem vonatkozik a 77/388/EGK irányelv 15. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti mentesség.

(4)  Tilos az olyan áruk mozgása, amelyeknek a közösségi vámterületről való kitárolását vagy kivitelét a közösségi jog tiltja, vagy engedélytől, korlátozástól, vámtól vagy más kiviteli díjaktól teszi függővé.

▼M5

5a. cikk

Azon áruk kezelése, amelyeket a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekről visznek ki és visznek oda vissza azt követően, hogy az áruk áthaladtak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken.

(1)  a 4., a 4a. és a 6. cikk sérelme nélkül a következő előírások teljesítése esetén lehet a 450/2008/EK rendelet 4. cikkének 18. pontja szerinti uniós árukat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekről kivinni, majd oda visszavinni azt követően, hogy az áruk áthaladtak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken:

a) az ilyen áruk szállítójának személyétől függetlenül annak megállapítása érdekében, hogy a kivinni szánt áruk uniós áruk, megfelelő okmányokat kell bemutatni a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai számára azon az átkelőhelyen, amelyen az áruk elhagyják a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeket. Ez az okmány lehet számla, fuvarokmány vagy ezeknek megfelelő dokumentum. Azokban az esetekben, amikor nem lehetséges ilyen okmány bemutatása, mivel az árukat az azokat szállító személy állította elő, arra vonatkozó nyilatkozatot kell bemutatni a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai számára, hogy az áruk uniós áruk;

b) azon eset kivételével, ha az árukat személyes használatra szánták, az árukat kísérő okmányoknak tartalmazniuk kell legalább a feladó teljes nevét és címét, vagy a nyilatkozattevőét, ha a feladó és a nyilatkozattevő nem azonos, a csomagok mennyiségét és fajtáját, valamint a csomagok jelezéseit és számozását, az áruk megnevezését, bruttó tömegüket kilogrammban, és szükség esetén a konténerek számát;

c) az ilyen áruk szállítójának személyétől függetlenül meg kell nevezni azt az átkelőhelyet, amelyen keresztül vissza szándékozzák szállítani az árukat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, és tájékoztatni kell erről a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságait azon az átkelőhelyen, amelyen keresztül az áruk elhagyják a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeket;

d) ha a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai szükségesnek tekintik, a szállítmányt vagy a közlekedési eszközöket lezárják azon az átkelőhelyen, amelyen az árukat kiviszik a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekről;

e) amikor a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívüli területeken való áthaladást követően az árukat visszaviszik a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, az áruk szállítójának személyétől függetlenül be kell mutatni a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai számára a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek elhagyására használt átkelőhelyen bemutatottakkal azonos okmányokat azon az átkelőhelyen, amelyen keresztül az árukat visszaviszik a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre;

f) az árukat az I. mellékletben felsorolt átkelőhelyeken keresztül, valamint a teljes szállítási távolság tekintetében a szállításhoz szükségesként elfogadható teljes idő figyelembevételével a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai által meghatározott ésszerű időtartamon belül kell a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekről kivinni és oda visszavinni;

g) a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai ellenőrzik az okmányokat, és adott esetben az árukat és pecsétjüket annak megállapítása céljából, hogy a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre visszavinni szándékozott áruk megfelelnek-e a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek elhagyásakor használt átkelőhelyen bemutatott okmányoknak, és hogy tiszteletben tartották-e az f) pontban szereplő előírásokat;

h) amennyiben nem tartották be az a)–g) pontban szereplő követelményeket, az áruk nem engedhetők vissza a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, kivéve, ha értékelés készült a kapcsolódó kockázatokról, és ezen értékelés alapján hatékony, arányos és célzott intézkedéseket fogadtak el. Az ilyen árukat a Ciprusi Köztársaság vámhatósága elkobozza.

(2)  A 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tilos olyan élő állatok visszavitele, amelyekre uniós állat-egészségügyi előírások vonatkoznak.

(3)  Uniós állat-egészségügyi előírások hatálya alá eső állati termékek kivihetők a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekről és visszavihetők oda azt követően, hogy az áruk áthaladtak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken.

A Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai biztosítják, hogy az állati termékekből álló szállítmányokat nem engedik vissza a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre abban az esetben, ha a szállítás teljes ideje jelentősen túllépi a teljes szállítási távolságot figyelembe véve megállapított elfogadható teljes szállítási időt, kivéve, ha az illetékes állat-egészségügyi hatóság kockázatértékelést hajtott végre az állati és közegészség tekintetében, és ezen értékelés alapján hatékony, arányos célzott intézkedéseket fogadott el.

A Ciprusi Köztársaság rendszeresen és szükség esetén tájékoztatja a Bizottságot e bekezdés esetleges be nem tartásáról, valamint a helyzet kezelése érdekében hozott intézkedésekről.

(4)  Az (1)–(3) bekezdésben említett árukat nem kell további vámügyi formaságoknak alávetni.

A szállításra szánt árukra vonatkozó okmányok alapján a Ciprusi Köztársaság illetékes vámhatóságai azonban a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végrehajthatnak hatékony kockázatelemzést és vámbiztonsági ellenőrzéseket.

Az I. mellékletben említett átkelőhelyeket teljes mértékben fel kell szerelni, személyzettel ellátni és minden más módon fel kell készíteni az (1)–(3) bekezdésekben szereplő rendelkezések végrehatjtására.

▼M1

6. cikk

▼M4

(1)  A nemzetközi utazás során alkalmazott import forgalmi és jövedéki adó alól nyújtott mentességre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról szóló, 1969. május 28-i 69/169/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) és a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet ( 11 ) nem alkalmazandó, de a határvonalat átlépő személyek személyes poggyászában lévő áruk mentesülnek a forgalmi adó, a jövedéki adó és az egyéb vámok alól, feltéve, hogy nincs kereskedelmi jellegük, és teljes értékük személyenként nem haladja meg a 260 EUR-t.

(2)  A forgalmiadó-, jövedékiadó- és az egyéb vámok alóli mentesség mennyiségi határértéke 40 cigaretta és 1 liter szeszes ital, amelyet személyes fogyasztásra szántak.

▼M1

(3)  A (2) bekezdésben említett árukra vonatkozó mentesség nem jár a határvonalat átlépő, 17 év alatti személyeknek.

(4)  A (2) bekezdésben meghatározott mennyiségi határértékeken belül a (2) bekezdésben felsorolt áruk értékét nem kell tekintetbe venni az (1) bekezdésben említett mentesség megállapításakor.

(5)  A határvonalat átlépő személyek számára biztosított könnyítések gyakori igénybevétele miatt a gazdaságnak valamely meghatározott ágazatában okozott súlyos zavarok kezelése érdekében a Ciprusi Köztársaság – a Bizottság jóváhagyását követően – legfeljebb három hónapig terjedő időszakra eltérhet a 6. cikk (1) bekezdésétől.

▼BIV. CÍM

SZOLGÁLTATÁSOK

7. cikk

Adózás

Amennyiben a határvonalon átnyúló szolgáltatásokat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken letelepedett vagy állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek kapják és nyújtják, úgy e szolgáltatások a HÉA szempontjából a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területeken letelepedett vagy állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek által nyújtott vagy kapott szolgáltatásoknak minősülnek.V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Végrehajtás

A Ciprusi Köztársaság hatóságai és a ciprusi keleti támaszponti terület hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelet rendelkezéseinek teljes betartását és megakadályozzák azok bármilyen megkerülését.

9. cikk

A mellékletek kiigazítása

A Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben módosíthatja e rendelet mellékleteit. A Bizottság a mellékletek módosítása előtt konzultál a Ciprusi Török Kereskedelmi Kamarával vagy a Ciprusi Köztársaság kormánya által kellően felhatalmazott, a 4. cikk (5) bekezdésében említett más szervvel, valamint a támaszponti területek érintettsége esetén az Egyesült Királysággal. A Bizottság a II. melléklet módosításakor a módosított kérdéssel kapcsolatos vonatkozó közösségi jogszabályokban említett megfelelő eljárást követi.

10. cikk

Politikai változás

A Ciprusi Köztársaság kormányának a személyek és áruk áthaladására vonatkozó politikájában bekövetkező változások csak azt követően lépnek hatályba, miután a javasolt változtatásokat bejelentették a Bizottságnak, és a Bizottság egy hónapon belül nem emelt kifogást e változtatások ellen. A Bizottság a határvonalra vonatkozó nemzeti és EU-szabályok összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében megfelelő esetben, és a támaszponti területek érintettsége esetén az Egyesült Királysággal folytatott konzultációt követően javasolhatja e rendelet módosítását.

11. cikk

A rendelet felülvizsgálata és figyelemmel kísérése

(1)  A Bizottság a 4. cikk (12) bekezdésének sérelme nélkül legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számítva egy év leteltétől kezdődően évente jelentést tesz a Tanácsnak a rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából eredő helyzetről, és jelentéséhez szükség esetén megfelelő módosítási javaslatokat csatol.

▼M5

(2)  A Bizottság nyomon követi e rendelet 4. és 5a. cikkének alkalmazását és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek és az ellenőrzésén kívül eső területek közötti kereskedelem alakulását, köztük a kereskedelem nagyságrendjét és értékét, valamint a forgalmazott termékeket. A Ciprusi Köztársaság e célból adatokat gyűjt és havi rendszerességgel adatokat továbbít a Bizottságnak.

▼B

(3)  Bármely tagállam kérheti a Tanácstól, hogy kérje fel a Bizottságot arra, hogy megadott határidőn belül vizsgálja meg az e rendelet alkalmazásából eredő aggályos kérdéseket és azokról tegyen jelentést.

(4)  Olyan vészhelyzet esetén, amely közegészségügyi vagy állat- és növény-egészségügyi veszélyt vagy kockázatot teremt, a II. mellékletben szereplő EU-jogszabályokban meghatározott megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. ►M4  Egyéb – különösen a szabálytalanságok, kereskedelmi torzulások vagy csalás által okozott – szükséghelyzetekben, vagy ahol a kivételes körülmények azonnali fellépést tesznek szükségessé, a Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával konzultálva haladéktalanul alkalmazhat ilyen intézkedéseket, amennyiben azokra a helyzet orvoslásához feltétlenül szükség van. ◄ A megtett intézkedéseket 10 munkanapon belül a Tanács elé terjesztik. A Tanács a Bizottság értesítésének kézhezvételét követően 21 munkanapon belül minősített többséggel eljárva módosíthatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a Bizottság által tett intézkedéseket.

(5)  Bármely tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy szolgáltasson adatokat a megfelelő állandó vagy irányítóbizottságnak a határvonalat átlépő mennyiségről, értékről és termékekről, amennyiben kérését egy hónappal korábban bejelenti.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Ciprus Európai Unióhoz való csatlakozásának a napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyek jegyzéke

 Agios Dhometios

 Astromeritis – Zodhia

 Kato Pyrgos – Karavostasi

 Kato Pyrgos – Kokkina

 Kokkina – Pachyammos

 Ledra Palace

 Ledra Street.

▼B
II. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésében említett előírások és ellenőrzések

 Az EK-Szerződés 37. cikke (korábbi 43. cikk) és/vagy 152. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján elfogadott intézkedésekben meghatározott állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások és ellenőrzések. A megfelelő növényeken, növényi termékeken és más tárgyakon kellően felhatalmazott szakértőknek különösen növény-egészségügyi ellenőrzést kell végezniük, hogy meggyőződjenek az EU növény-egészségügyi jogszabályaiban szereplő (2000/29/EK tanácsi irányelv ( 12 ) rendelkezések betartásáról, mielőtt átlépik a határvonalat a Ciprusi Köztársaság tényleges ellenőrzése alá tartozó területek irányába.( 1 ) HL L 236., 2003.9.23., 955. o.

( 2 ) HL L 236., 2003.9.23., 940. o.

( 3 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 4 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet

( 5 ) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/15/EK irányelvvel (HL L 52., 2004.2.21., 61. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 1642/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 9 ) A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

( 10 ) HL L 133., 1969.6.4., 6. o. A legutóbb a 2007/74/EK irányelvvel (HL L 346., 2007.12.29., 6. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 105., 1983.4.23., 1. o. A legutóbb a 274/2008/EK rendelettel (HL L 85., 2008.3.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 85., 2004.3.23., 18. o.) módosított irányelv.

Top